128 câu trắc nghiệm tin học đại cương B

17 58 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 17:20

TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG B A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C Hệ quản trị sở liệu dùng Access là: Cơ sở liệu phân tán Cơ sở liệu hướng đối tượng Cơ sở liệu tập trung Cơ sở liệu quan hệ Khi Table mở, ta có thể: Xóa Record chèn thêm Record dòng cuối Chèn Record vị trí Có thể xóa khơng thể chèn Record Khơng thể xóa Record Tên Table có thể: Có chiều dài tên tùy ý Khơng có khoảng trắng Có khoảng trắng chiều dài tối đa 64 ký tự Có khoảng trắng Thuộc tính Validation Text Field A quy định: Điều kiện hợp lệ liệu để giới hạn miền giá trị nhập vào Field A Điều kiện đòi hỏi để trỏ di chuyển vào Field A Dòng thông báo nhập giá trị Field A không hợp lệ Dòng thơng báo xuất trỏ di chuyển vào Field A Trong Query ta nhóm liệu theo tối đa Field: Nhiều Chọn phát biểu phát biểu sau đây: Ta liên kết Form lại với để tạo thành Form – phụ khi: Hai Form phải có kích thước Mục Link Child Fields Link Master Fields điền thông tin cần thiết Form chọn làm Form phụ phải có kích thước nhỏ Form lại Dữ liệu nguồn (Table/Query) Form có chung Field Tổng số Table mở lúc là: 64 255 1024 Khơng giới hạn Một Table Access xuất dạng: Một tập tin Excel Một tập tin Word Bất kỳ loại tập tin D Một tập tin Excel hay tập tin Word Một sở liệu Access gồm có: A Có thành phần: Table, Query, Form, Report, Macro, Module B Có thành phần: Table, Query, Form, Report, Macro C Thành phần Table D Có nhiều thành phần 10 Khi Table mở, thứ tự Record xếp ưu tiên theo: A Field chọn thuộc tính Filter Table B Field chọn thuộc tính Order by Table C Field chọn làm khóa Table D Khơng xếp theo thứ tự 11 Quan hệ Table Access là: A Quan hệ – nhiều B Quan hệ – C Quan hệ – nhiều, quan hệ – D Quan hệ nhiều – 12 Dữ liệu Field có kiểu AutoNumber A Có thể tùy ý người sử dụng B Có thể ngẫu nhiên C Ln ln tăng D Luôn giảm 13 Trong Form “NHAN VIEN” để tạo Text Box nhập liệu cho Field “HOTEN” bạn phải đặt thuộc tính: A Name = HOTEN B Control Source = HOTEN C Name = HOTEN Control Source = HOTEN D Đặt Name Control Source 14 Biết Field “DIEM” có kiểu Number, nhận giá trị từ đến 10, chọn thuộc tính Validation Rule Field “DIEM” A [DIEM]>=0 and [DIEM]=0 and D @ 36 Số Field tối đa Table: A 254 B 255 C 256 D Cả câu sai 37 Trong Table có tối đa Record: A 127 B 255 C 256 D Nhiều 38 Giả sử đặt khóa Field, muốn bỏ Field Field khơng tham gia vào khóa chính, ta chọn: A Chọn View/Index xóa Field khơng tham gia khóa khỏi bảng Indexs B Chọn View/Primary Delete xóa Field khơng tham gia khóa C Đặt khóa khơng thể gỡ bỏ D Xóa bỏ Field khơng tham gia vào khóa 39 Khi nhập số liệu cho Field số điện thoại để Access tự động thêm số vào đầu số điện thoại, ta quy định thuộc tính: A Input Mask/8LL9999 B Format/8999999 C Input Mask/8999999 D Câu B sai, A C 40 Quy định liệu nhập kiểu ngày có dạng mm/dd/yy chọn Format là: A General Date B Long Date C Short Date D Medium Date 41 Giả sử ta tạo bảng có trường, bảng này: A Không thể nhập liệu B Không thể tạo mục C Khơng có khóa D Tất sai 42 Field có kiểu liệu AutoNumber: A Luôn tăng dần B Luôn giảm dần C Có thể ngẫu nhiên D Câu A C 43 Các dạng quan hệ mơ hình sở liệu quan hệ (Relation Database) là: A Quan hệ – N, – 1, N – N B Quan hệ chéo C Quan hệ N – N – M D Tất sai 44 Biết trường (Sophieu) có kiểu số trường nhận liệu giá trị nguyên dương, để thiết lập ràng buộc thỏa tính chất trên, ta đặt thuộc tính: A Field: Integer B Validation Rule: >0 C Cả thuộc tính câu A B D Default Value: >0 45 Đặc tính (dữ liệu không trùng không rỗng) trường dùng cho: A Tùy vào mục đích B Khóa ngoại C Trường kiểu chuỗi D Trường kiểu số 46 Khi tạo truy vấn, tất bảng sở liệu chưa có liệu thì: A Truy vấn thực B Ta phải nhập liệu cho bảng C Truy vấn khơng có kết D Tất 47 Trên dòng Crosstab cửa sổ thiết bị Crosstab Query, ta chọn: A Khơng cần chọn (not show) B Chọn sum cho nhiều cột C Chọn Column Heading cho nhiều cột D Chọn Where cho nhiều cột 48 Trong kiểu liệu sau, kiểu liệu cho phép nhập 256 ký tự: A Text B String C Memo D Date/Times 49 Ta xóa liệu bảng làm việc trong: A Trong truy vấn thêm B Trong báo cáo (Report) C Trong biểu mẫu (Form) D Tất 50 Muốn điều khiển Text Box bị buộc vào trường liệu truy vấn, ta chọn thuộc tính điều khiển đó: A Không thực B Bound C Control Source D Record Source 51 Cơng cụ truy vấn dùng để: A Tạo báo cáo B Tạo bảng C Tạo Macro D Tất 52 Giả sử bảng A có quan hệ – N với bảng B, muốn xóa mẫu tin bảng B mẫu tin có liên quan bảng A xóa theo, relationship bảng ta chọn: A Cascade Delete Ralated Records B Cascade Update Ralated Fields C Enforce Referential Integrity D Không thực yêu cầu 53 Trong Form từ Datasheet chuyển sang dạng Single Form, ta chọn thuộc tính Form: A Default View B Form View C Modal D Display 54 Giả sử bảng sở liệu có bảng (Table) Từ bảng ta có thể: A Tạo nhiều biểu mẫu (Form) B Tạo nhiều truy vấn (Query) C Tạo nhiều báo cáo (Report) D Tất 55 Trường NGAYSINH bảng cho phép nhập vào năm sinh trước năm 1986, lựa chọn lựa chọn sau: A Validation Rule: Year([NGAYSINH])1986 C Validation Rule: Year([NGAYSINH])=1986 56 Khi chọn trường kiểu Number bảng làm khóa chính, thuộc tính Allow Zero Length trường phải là: A Yes B No C Tùy ý D Khơng có thuộc tính 57 Giả sử bảng có trường MAHANG, muốn liệu trường nhập vào ký tự đầu bắt buộc phải ký tự “B” thì: A Khơng thể thực yêu cầu B Trong Format ghi: Like “B*” C Trong Validation Rule ghi: Like “B*” D Trong Validation Rule ghi: Like “*B” 58 Tên trường (Field) có thể: A Có khoảng trắng chiều dài tối đa 64 ký tự B Khơng có khoảng trắng C Có chiều dài tùy ý D Có khoảng trắng 59 Tìm biểu thức cho kết TRUE biểu thức sau: A In (1,5) B In And C Between And D Between (1,5) 60 Dữ liệu trường có kiểu AutoNumber: A Tùy ý người sử dụng B Có thể ngẫu nhiên, tăng dần C Ln ln tăng dần D Luôn giảm dần 61 Khi bảng mở ta có thể: A Xóa mẫu tin B Có thể xóa khơng thể chèn mẫu tin C Chèn mẫu tin vào vị trí D Khơng thể xóa mẫu tin 62 Chọn phát biểu phát biểu đây: Khi tạo truy vấn, có nhiều bảng tên trường thì: A Vẫn tạo truy vấn bình thường B Ta khơng thể cho hiển thị tất trường C Ta phải đổi tên cho trường D Truy vấn thực 63 Khi tạo truy vấn, ta xếp liệu theo trường: A B C D Tùy ý 64 Cơng cụ Query dùng để: A Trích lọc tính tốn liệu theo điều kiện cho trước từ Table Query B Xóa mẫu tin Table C Cập nhật liệu Table D Cả câu 65 Trong Form “NHANVIEN”, để tạo Textbox nhập liệu cho trường PHAI phải đặt thuộc tính nào: A Đặt NAME = PHAI Control Source = PHAI B Tùy ý C Control Source = PHAI D Record Source = PHAI 66 Trong truy vấn (Query) nhóm liệu tối đa theo trường: A B C 10 D Tùy ý 67 Trong đối tượng sở liệu MS Access, đối tượng cần tạo trước: A Table B Query C Form D Report 68 Các thành phần CSDL Access gồm: A Query/Form/Macro B Table/Query/Form/Report/Page/Macro/Module C Table/ Query/Report D Module/Page/Table/Query 69 Chức khóa bảng là: A Xác định mẫu tin biết giá trị khóa tương ứng với mẫu tin B Dùng để tạo liên kết ngoại với bảng khác C Dùng để tạo liên kết với bảng nhiều D Tất 70 Microsoft Access phần mềm chuyên dùng: A Xử lý văn B Xử lý bảng tính C Một hệ quản trị CSDL D Tất 71 Để khơi động Access ta chọn cách sau đây: A Chọn Start/Program/Microsoft Office/ Micosoft Access B Chọn biểu tượng Access (chiếc chìa khóa) hình C Cả câu sai D Cả câu 72 Trong sổ Table -> Design View cột Field Name dùng để: A Khai báo tên cột cho bảng liệu B Khai báo tên CSDL cần quản lý C Khai báo kiểu lieejucho cột D Tất sai 73 Để mở CSDL có đĩa ta thực hiện: A Chọn biểu tượng (quyển tập mở ra) công cụ B Chọn Field/Open Database C Cả câu D Cả câu sai 74 Để tạo Table theo dạng tự thiết kế cấu trúc ta chọn: A Chế độn Import Table B Chế độ Table Wizard C Chế độ Design View D Chế độ Datasheet View 75 Trong sổ Table -> Design View, thuộc tính Field Size cột Field Properties dùng để: A Khai báo kích thước cho Field B Quy định độ dài tối đa liệu C Cả câu A B sai D Cả câu A B 76 Trong sổ Table -> Design View, cột Field Properties dùng để: A Dùng để giải thích, mơ tả cho cột B Khai báo thuộc tính cho cột C Thiết lập mối quan hệ bảng D Tất câu 77 Trong cửa sổ Table -> Design View, cột Description dùng để: A Khai báo thuộc tính cho cột B Dùng để giải thích, mơ tả cho cột C Khai báo kiểu liệu cho cột D Khai báo tên cột 78 Trong cửa sổ Table -> Design View, cột Data Type dùng để: A Khai báo độ rộng cột B Khai báo kiểu liệu cho cột C Khai báo tên cột D Khai báo thuộc tính cho cột 79 Trong cửa sổ Table -> Design View, thuộc tính Format cột Field Properties dùng để: A Quy định dạng thị liệu B Quy định độ số lẻ thập phân C Quy định mẫu nhập liệu D Dùng để thay đổi tên Field 80 Đối với liệu kiểu Number Quy định miền giá trị kiểu Double là: A -> 214.783,647 B (-1.79*10^308) -> 1.79*10^308 C (.3,4*1038) -> 3.4*1038 D (-214.783.647) -> 214.783.647 81 Để chèn trường (Field) vào trường có ta thực hiện: A Đặt trỏ vị trí muốn chèn, bấm Alt+Enter B Đặt trỏ vị trí muốn chèn bấm phím Tab C Right Click vào vị trí muốn chèn, chọn Insert Row D Vào menu Table chọn Insert Row 82 Để khai báo mối quan hệ bảng (Table) ta thực hiện: A Vào menu Edit, chọn lệnh Relationship B Chọn biểu tượng Relationship công cụ C Vào menu Tools -> chọn Options -> chọn lệnh Relationship D Vào menu Insert, chọn lệnh Relationship 83 Trong hộp thoại New Query để tạo Query lựa chọn theo yêu cầu người sử dụng, ta chọn: A Design View B Simple Query Wizard C Crosstab Query Wizard D Find duplicates Wizard 84 Để xác định Field tham gia vào bảng vấn tin cửa số Select… A Double Click vào tên Field cần lấy B Chọn tên Field cần lấy rê xuống vị trí đích (dòng Field) C Click chuột dòng Field hộp thoại thả xuống chọn tên Field cần lấy D Tất 85 Đối với liệu kiểu number Quy định miền giá trị kiểu Byte bao nhiêu: A -> 255 B (-32768) -> 32767 C -> 1.000.000 D (-∞) -> (+∞) 86 Để khai báo khố cho bảng ta thực hiện: A Chọn Field làm khố, bấm vào biểu tượng chìa khố cơng cụ B Chọn Field làm khố, vào menu Edit, Primary Key C Chọn Field làm khoá, vào menu File, Save D Cả câu a b 87 Xố trường (Field) trường có ta thực hiện: A Chọn trường cần xoá, vào menu Edit -> Delete Row B Right Click vào trường cần xóa, chọn Delete Row C Cả a, b điều D Cả a, b điều sai 88 Để ép buộc tính toàn vẹn cho liệu hộp thoại quan hệ (Edit Relationship) ta thực hiện: A Đánh dấu chọn vào mục Cascade Updata Related Field B Đánh dấu chọn vào mục Cascade Delete Related Record C Đánh dấu chọn vào mục Enforce Referential Integrity D Tất sai 89 Trong hộp thoại Show Table để chọn lúc nhiều Table lên tham gia bảng vấn tin, ta thực hiện: A Rê chuột để bôi đen Table cần chọn nhắp Add B Chọn tên Table nhắp Add C Cả A B sai D Cả A B 90 Trong hộp thoại Select Query, để xác định điều kiện lọc liệu, ta nhập điều kiện dòng : A Dòng Criteria, or B Dòng Sort C Dòng Table D Dòng Show 91 Trong hộp thoại Select Query, để trích lọc liệu theo mẫu liệu (dạng chuỗi) ta dùng phép toán: A And, Or, Not B IIF( Điều kiện, biểu thức 1, biểu thức ) C Like “mẫu liệu” D Tất điều 92 Trong hộp thoại Select Query, để trích lọc liệu có giá trị khoảng ta dùng phép tốn: A BETWEEN AND B IN(, ) C LIKE D NOT, AND, OR 93 Để tạo Form dạng cột Trong hộp thoại New Form ta chọn: A Auto Form Columnar B Auto Form Tabular C Form wizard D Design view 94 Trong cửa sổ thiết kế Form Design để chọn lúc nhiều đối tượng ta thực hiện: A Bấm tổ hợp phím Ctrl+A B Bấm giữ phím Shift nhắp vào đối tượng C Rê chuột thành hình chữ nhật bao quanh đối tượng D Tất 95 Trong cửa sổ thiết kế Form Design, để tạo nút điều khiển thoát khỏi Form: A Command button -> Application -> quit Application B Command button -> Record Operation -> Delete Decord C Command button -> Form Operation -> Close Form D Tất 96 Trong hộp thoại Select Query, để trích lọc liệu theo mẫu liệu (dạng chuỗi) ta dùng phép tốn: A IIF( Điều kiện, biểu thức 1, biểu thức ) B Like “mẫu liệu” C And, Or, No D Tất điều 97 Form thực công việc sau đây: A Tạo hộp điều khiển để mở Form hay Report B Tạo mẫu nhập liệu C Tạo hộp đối thoại với người sử dụng D Tất công việc 98 Trong hộp thoại New Form, ta chọn Design View tạo Form dạng: A Form tạo hướng dẫn Access B Form trắng ta tự thiết kế C Form dạng biểu đồ D Form dạng danh sách 99 Trong cửa sổ thiết kế Form Design, để tạo nút điều khiển thêm mẫu tin ta chọn: A Command button -> Record Operation -> Add New Record B Command button -> Record Navigation -> Find Record C Command button -> Form Operation -> Open Form D Tất sai 100 Trong CSDL Access Report dùng để thực cơng việc gì? A Chèn logo hay hình ảnh B Thực tính tốn CSDL C Trình bày dạng liệu in ấn D Tất công việc 101 Trong cửa sổ thiết kế Report Design View Để canh cột thẳng hàng bên trái ta thực hiện: A Chọn cột cần điều chỉnh, chọn công cụ Align left công cụ formating B Chọn cột cần điều chỉnh, vào Menu Format ->Align ->left C Cả câu sai D Cả câu 102 Để tạo Table theo hướng dẫn Access ta chọn: A Chế độ Table Wizard B Chế độ Datasheet View C Chế độ Import table D Chế độ Design View 103 Trong cửa sổ Table -> Design View, thuộc tính Caption cột Field Properties dùng để: A Dùng để thay đổi tên Field B Qui định dạng thị C Qui định độ số lẻ thập phân D Thiết lập tiêu đề cho cột 104 Trong cửa sổ Table -> Design View, thuộc tính Validation Rule cột Field Properties dùng để: A Dùng để thay đổi tên Field B Qui định kiểu liệu C Thiết lập giá trị mặc định cho cột D Kiểm tra điều kiện liệu nhập vào 105 Muốn hiệu chỉnh cấu trúc bảng ta chọn: A Open B New C Design D Object 106 Trong hộp thoại New Report Để tạo Report trắng để tự thiết kế ta chọn chế độ: A Report Wizard B Label Wizard C Design View D Chart Wizard 107 Tạo Report dạng nhãn thư tính ta chọn: A Report -> New -> Chart Wizard B Report -> New -> Report Wizard C Report -> New -> Label Wizard D Report -> New -> Design View 108 Để tạo Table với cấu trúc lấy từ sở liệu khác ta chọn: A Chế độ Import table B Chế độ Design View C Chế độ Table Wizard D Chế độ Datasheet View 109 Trong cửa sổ Table -> Design View, thuộc tính Default Value cột Field Properties dùng để: A Qui định mẫu nhập liệu B Dùng để thay đổi tên Field C Qui định dạng thị liệu D Thiết lập giá trị măc định cho cột 110 Trong cửa sổ Table -> Design View, thuộc tính Input Mask cột Field Properties dùng để: A Tạo khuôn mẫu để nhập liệu B Dùng để thay đổi tên Field C Định dạng liệu cho cột D Kiểm tra điều kiện liệu nhập vào 111 Trong chế độ Lookup Wizard chọn mục “I will Type the value that I Want” có nghĩa là: A Nhận giá trị tự tạo B Cho phép điều chỉnh cấu trúc bảng C Nhận giá trị từ bảng cho trước D Yêu cầu phải xác định khóa cho bảng 112 Trong loại Query, Query sau dùng để cập nhật liệu: A Delete Query B Update Query C Crosstab Query D Select Query 113 Phép toán “&” dùng để: A Ghép chuỗi B So sánh chuỗi C Đếm số kí tự chuỗi D Tách chuỗi 114 Trong Query cơng thức sau dùng để tính tuổi nhân viên: A Year(Month())-Year([Ngaysinh]) B Year(Today())-Year([Ngaysinh]) C Year(Date())-Year(Ngaysinh) D Year(Date())-Year([Ngaysinh]) 115 Trong hộp thoại New Report, để tạo Report theo hướng dẫn Access ta chọn: A Design View B Chart Wizard C Report Wizard D Label Wizard 116 Muốn nhập liệu cho bảng ta chọn: A Open B New C Design D Object 117 Crosstab Query loại Query: A Cập nhật liệu cho bảng B Xóa liệu C Tổng hợp liệu theo chiều (tham chiếu chéo) D Thống kê liệu 118 Để đổi tên bảng, sau nhắp phải chuột bảng ta chọn: A Open B Export C File-Save As D Rename 119 Muốn thị danh sách học sinh học lớp 10A1, 10A2 ta thực hiện: A In(“10A1”,“10A2”) B Not(10A1, 10A2 C Like(“10A1”, “10A2”) D Between(“10A-1”, “10A-2”) 120 Các thành phần Report: A Chart Wizard B Report Wizard C Design View D Label Wizard 121 Để đếm giá trị liệu ta dùng hàm hàm sau: A Count B Min C Max D AVG 122 Kiểu liệu Text cho phép người dùng nhập vào số ký tự tối đa là: A 128 B 1028 C 8000 D 255 123 Để thiết kế cột hình sinh viên ta chọn kiểu liệu phù hợp: A OLE Object B Lookup wizard C Number D Text 124 Trong chế độ thiết kế để lấy cho Form ta sử dụng thuộc tính: A Data B Record Source C Control Source D Các câu 125 Để tính tổng cộng ta dùng hàm hàm sau: A SumIF B CountIF C Sum D Total 126 Để thiết kế cột Năm Sinh sinh viên ta chọn kiểu liệu phù hợp: A Number -> Byte B Number -> Integer C Datetime D Text 127 Để thiết kế cột Số điện thoại khách hàng ta chọn kiểu liệu phù hợp: A AutoNumber B Number C Text D Datetime 128 Trong Query ta lấy liệu từ: A Table Query B Table C Query D Các câu ... thực B Bound C Control Source D Record Source 51 Cơng cụ truy vấn dùng để: A Tạo b o cáo B Tạo b ng C Tạo Macro D Tất 52 Giả sử b ng A có quan hệ – N với b ng B, muốn xóa mẫu tin b ng B mẫu tin. .. trị mẫu tin b ng kết B Không thể thêm mẫu tin vào b ng kết C Có thể thêm sửa giá trị mẫu tin b ng kết D Không thể sửa giá trị mẫu tin b ng kết 16 Tổng số Field Table là: A Không giới hạn B 255... thành phần (Table, Query, Form, Report, Macro, Module) lưu thành tập tin riêng B Thành phần Table lưu thành tập tin DBF, thành phần lại lưu tập tin MDB C Thành phần Module lưu tập tin PRG, thành
- Xem thêm -

Xem thêm: 128 câu trắc nghiệm tin học đại cương B, 128 câu trắc nghiệm tin học đại cương B

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay