Denkschriften der kaiser Akademie der Wissenschaften Vol 51-2-0271-0346

76 30 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 17:17

m at 271 log iez en tru DTE BOTANISCHEN ERGEBNISSE /; w ww bio DER IM JAHRE POLAK ET E TH PICHLER p:/ J ibr ary htt PLANTAE COLLECTAE A D RE 1882 /w ww bi od ive rsi tyl ibr a ry org POLAKSCHEN EXPEDITION NACH PERSIEN tag eL VON THEIL lD ow DER SITZUNG AM IN JULI 188f> dg e, MA ); O rig ina VORGELEGT nlo a df rom Th eB IL iod ive rsi ty He ri D B OTTO STAPF Populus Euphratica Sehrenk Enum diversifolia III alt plant, p 449 nov (i804) p 15 Co mp ara tiv Syn.: P oliv Voy öthom eZ oo log y( Ca mb ri Salicineae (n sp.) et — Fl Or Trautv IV p 1194 (1879) Iniag p -l'A t 16 (1844) Pbragmite Urticaceae eM Urtica xiphodon stapf (1842) Bois» f th us eu m of Prope Patschinar ad Schahrud flumen cum Tamarice — Lib rar yo Planta feminea: Canlibus erectis vel ascendentibus, ut videtur, c rliizoruate repeute oriundis, robustis, tM ay r hispidis, stimuligeris; foliis grosse ac curve dentatis, dente apicali, imprirais supremoruin, longo, ensiforini Er ns Dioica: Caulis sulcatus, subquadrangiilaris, pilis minutis adpresse puberulus, stimulis crebris setosus maxima, rotundato-ovata usqne lanceo- rsi ty, Polia inferiora minora, e basi late cordata subrotuuda, intermedia ive longe acuminata, anfracta, laminae dimidio utroque secundum nervum intermedium sursum flexis; oiunia Un lata, nonnunquam rva Ha quadruplove breviore, ea pube minuta adpressa the haece imprimis subtus in nervis crebrae, grosse deutata dentibus acutissimis, prorsus curdenticulo auctis, apicali inferiorum foliorum longitudine lateralium vel tis vatis triplo by et stimulis setosa, rd lamina inferiorum vix duplo, superiorum iis panlo longiore, ed petiolata, petiolo Dig i superiorum lanceolato vel lineari-lanceolato lateralibus niulto longiore et angustiore, basi magis minusve distincte conti acto (ideoque saepe defracto) Stipulae utrinque binae, liueari-lanceolatae, subacutae Iuflorescentiae diffuse ramosae, pubescentibus initio et basi exterioribus duplo oblique erectae, demum recurvo-patulae vel pendulae, tenues, densissimae; ramulis parce stimulosis Perigonium anthesi ineunte phyllis aequilongis, fructiferum internis longioribus, subrotnndis, obtusis, membranaceo-marginatis, formibus, omnibus pilis brevibus, rigidis, adpressis obsitis longum, minutissime punctatum Acbaenium ovatum externis ellipticis, fere cyinbi- perigonii pbyllis internis aequi- 45 47 3 Otto Stapf 272 Plant Fol 35— 45 cm inf 3V — Perig phyll (sub anth.) l alt cm 3'/ lg.; — cm 2— (pet lt cm „ lg.)- „ 5— / m lg.; /,— cm summa 4— / em lg.; 2— cm l int „ t „ Acbaeu lt (sub „ int „ ext (sub l-4 mm l-5 fr.) lg mm mm l fr.) Ig.; l mm 05 mm lg.; lt lt lg lt ad Tusirkan ad rivulos supra Gendjnäme m at I (27 VT.) en tru In itinere dioica L nahe verwandte Nessel unterscheidet sich von derselben besonders durch log iez Diese mit unserer U gekrümmten Seitenzähne und den langen am Grunde eingeschnürten Endzahn der dichtere Inflorescenz und durch zur Zeit der Reife kleinere Perigonlappen die das /; w ww kaum überragen, während , org oder U dioica deutlich länger sind sie bei Pcvrietaria Persica stapf /w ww bi od ive rsi tyl ibr a nicht, ry durch eine Achaenium bio die grossen nach vorne Blätter, mm (n sp.) Caespitosa, basi suffruticulosa, multos ramos, teuues, erectos vel ascendentes, humiles edens, pubescens, ad folioruni axillos florum glomerulos gercns quidem inferne hermaphroditos, superne femineos et petiolata, ovato-elliptica utrimque, imprimis obtusiuscula, deltoideo-elliptica, vel ibr ary hornotini tenuissime striati, pubesceutes, simplices vel parce et breviter ramulosi Folia parva, breviter tag eL Rami htt p:/ parvifolia, densissimis, ad foliorum axillos geminis vel singulis dispositis, petiolos superantibus glomerulis Dichasium rarius simplex summae basi fere liberae vel df inferiore fulcrante quasi in involucellum triphyllum connatae, ellipticae vel lanceolato-ellipticae, caeterum ac reliquae nlo a cum bractea et pubescentia, Florum hermaphroditorum perigonia membrauacea, lD ow supremi iuter se subtus glomerulosae, rom quasi involucrum lobis iuaequalibus refereutes, pilis ineurvis, rigidis hispidulae, floris vero breves abeuns Bracteae ovatae vel ovato-ellipticae, infimae basi connatae, et in cincinnos Th eB plerumque iteratum Inflorescentiae iod ive rsi ty He ri supra verrueulosa, uervis basalibus fere e laminae basi oriundis fruetifera MA ); O rig ina vix commutata, lobis quaternis, e basi ovata acuininatis, in margine ciliatis, uninerviis sub apice violascenti in dorso valde convexis, tubum aequantibus Filamenta ereeta, perigonio paulo longiora Ovarium et Stylus ut e, femineis Flores masculi hermaphroditis subinde intermixti, ovario evanido excepto hisce consimb ri dg in floribus y( Ca millimi medium paulo contraeta, lobis quaternis pilis ineurvis hispidula, fruetifera achaenio adpressa, parum aueta Florum femineorum perigonia subpyriformia, atroviolacea, eZ oo log Co mp ara tiv subaequantibus, ovato-triangularibus, acutis, Stylus brevissimus stigmate aspergilliformi non apiculatum, maturum iufra Achaenium ovato-ellipsoYdeum, versus apicem sensim attenuatum, perigonium ob lobos apice involutos superans, in femineis us eu aequilongum eM ei m of in floribus hermaphroditis Anth 08 mm lg yo lg lg rar 2— 2-2 mra mm ay r Lib Filam exp f th Perig hermaphr s.anth mm lg.; fem l-5 ty, Parietaria thymifolia Stapf (n sp.) ive rsi Er ns tM In fissuris rupium circa Jalpan (25 V.) rd Un Basi suffrueticulosa, caules plures, erectos vel ascendentes, humiles breviter ramosos vel rarius simplices Ha rva edens, pubescens, crebre foliata, glomerulos parvos paueifloros vel majores plurifloros, ad foliorum axillos petiolos by the superantes, versus apicem rami dense confertos gerens fere a basi crebre ramulosi, rauiulis brevibus, oblique erectis Folia ovata Dig i tis ed Rami pubesceutes, plerumque vel ovato-elliptica, acuta, breviter petiolata, supra tenuiter verrueulosa, pilis brevibus, hamatis puberula, subtus villoso-pubescentia, uervis basilaribus supra subinconspieuis, paulo supra laminae basin oriundis Inflorescentiae glomerulosae, glomerulis plerumque binis, foliorum axillis insidentibus, rarius singulis e dichasio simplici, trifloro vel interdum iterato —5 floro, crebrius redueto, —2 floro formatis et si plurifloris fere semper in cinciunum floribus summis abortivis, sed bracteis instruetum abeuntibus Bracteae ovatae, inferiores ima basi connatae vel liberae, summae superne diuiinuescentes Flores liberae, ovatae vel ovato-spathulatae pilis fere euneti hermaphroditi, paucissimi in ineurvis et hamatis pubescentes, rami apice feminei Perigonium 273 Die botanischen Ergebnisse der Polak' sehen Expedition nach Persien licrmapbroditorum anthesi ineunte urceolatuni, longum ac latnm, lobis in parte inferiore conniventibus, in apice recurvis, ovato-triangularibns, in antheseos fastigio ore dilatato, albidum, pilis hamatis vel leniter ineurvis pubescens; fruetiferum vakle elongatum; cylindricnm, carina o.irinatum, Staminum basi saecum brevissimum producta, in Ovarium ovatuni, filamenta perigonio breviora abrupte lobis apice erectis, seeundura nerros inflexis, saeculos leniter sed distinete impressum inter stylo brevissimo, Florum stiguiate aspergilliformi lobis basi inflexis, in apice rectis, caeteruua ac herma- m at femineorum perigonium paulo minus, obovato-urceolatuin, en tru phroditorum log iez Acliaeniuui ellipsoideo-ovatum, versus apicem sensim attennatum haud apiculatum, saepe vanum tunc et /; w ww bio viride, membranaceuui, inftatum, fertile perigonio dimidio brevius, laevissimuui, uitidurn, nigrum, basi pallida „ „ 1-3— 1-7""" fern P4 mra Achaen lg p:/ In fissuris rupium prope Jalpan (10 VI.) (1841) — Boiss Bor.-Am Fl II (1788) — 248 (1803) p Koch Dendr IL Spach in Ann p 425 (1872) XV Ser sc nat 856 p i Th eB Inter Rescht et Pirebazar (19 IV C Z crenata IV p 1159 (1879) Fl Or — ibr ary 50 t tag eL Mchx Z Richardi p 24 I He ri Syn.: Pall Fl Ross iod ive rsi ty ZelJeova carpinifoUa htt Ulmaceae lg ry mm lg lg.; fruet 2-5 herm l-5-2 mm ibr a fl /w ww bi od ive rsi tyl Perig org excepta Syn.: Meissn P confiisum Prodr XIV v Preuss 88 t pl Or V (1853—1857) 470 t lD ow 111 ina rig p Boiss IV p 1017 (1879) dg Fl Or mb ri rar Boiss (1862) nov Ser pl Or As PI — — 481 (1762) III Fl Or Haydere ad cataraetam, 2440 m s m V f p 46 — p 53 (1832) P Bistorta IV p 1027 (1879) ( 27 V.) ; in (1844) — ß angustifolium P splendms Meissn Klotzsch humidis montis Elwend (5 in VI ; in Dl' Reis I'rinz in ) humidis- us eu m In valle prope p 135 Wall (1854) Spach et inter salices (27 VI.) Loiss Diagn in p 125 I I of Wald p e, Spec plant, ed Polygoniim bistortiokles Jaub MA ); O Linne — (21 V.) et in valle ad Haydere (27 V.) Gendjnäme ad rivnlum In valle prope (1753) y( Ca Unimex tuberosum p 372 I (1879) Gendjnäme In declivibus petrosis ad nlo a Spec plant, ed p 1004 eZ oo log Rheum Mibe* Linne — Boiss Fl Or IV Co mp ara tiv df rom Polygoneae f th i'ottboellioiües Jaub yo Syn.: P tubuhsum Boiss Kotschy p 32 122 (1S44V t Hamadan (1 VII.) ns tM In arenosis ad Jalpan (21 VI.), in collibus ad Er Polygonuni Olivieri Jaub ty, et rsi IL lll.pl Or Exsicc (1845), Fl Or IV p 1032 (1879) ay r in Spach et rar Polygoniim Lib eM simis ad fontes in monte Elwend (22 VII.) Syn.: P polyenemoides Boiss Spach Dl pl Or IL p 31 t 121 (1844—46) IV p 1033 (1879) pro parle Un ive Fl Or rd In agris aridis ad Haydere 29 VI.) ganz bestimmt von P polyenemoides Jaub ist et the Diese Pflanze Ha rva Spach verschieden Letzteres ist eine zerschlitzt, Dig i am ganzen Umfange tis ed by Pflanze von zarterem Habitus, mit rauhem Stengel und grösseren Bliithen Die ochreolae sind ferner bei P Olivieri nun der Tubus zweimal so lang Polygoniim BeUardi Boiss Fl Or — ist All | in der Anthese kaum mm als die Zipfel des l-'.i""") FLPedem IL p 207 t Saumes 90 (1785) — laug, streckt sich zur Fruchtzeit, so d;iss m (0 - " ') Ledeb Fl Ross III p 530 (1849—1851) IV p 1034 (1879) Syn.: P.patulum M (1834) das Perigon, B Fl Taur Cauc P retkulatum C Inter Tschitschian et Koch I p 304 (1808) in Linn XXII — p 206 P xtricttim Ledeb lc pl Ross Alt ill V (1849) Dauledabad (31 V.) Denkschriften der mathem.-naturw Gl LI Bd Abhandlungen von Nichtmitgliedern kk p 14 1.444 Otto Stapf 274 PoiytftHium (umtKdiioidrs Jaub etSpach P co'g'nätum IV p 1038 Fl Or (1856).— P alpeslre ß ammanioidea Koiss jaub et Spach pl Or nov Ser pl Or 111 p 22 II t (1844—46) 116 — Meissn DC Prodr in (8 VI., 16 VI.'); Musellah ad Hamadan adjalpan in collibus aridis (21 VI.); in siceis supra (6 VII.) ry org (27 VI.); in colle VII p 84 (1846) f en tru Hamadan In coffiftus iridis prope m at (1856) Syn.: P Kotschyanum Koiss Diagn Gendjnäme (1844—46) 119 t p 96 log iez 9(1 p 1 (1879) Polj/gowwn tlvymifoliwm XIV Or II p 28 Prödr XIV ad Hamadan In muris pl III DC in bio Syn.: ammdnoides Meissn, /; w ww /w ww bi od ive rsi tyl ibr a Salsolaceae Auetore E Wotoszczak Chenopodi/um Botrrys Linne (1872) (1805) p:/ f Koiss monte Eiburs in — Koch Syn ed Prodi- (isio) — (1847) Noom p IS6 p 54t (1803) - (1804) acuminatum W K .1 IV p 908 (1879) (12 9.) p 611 IV p 910 ibr ary Rebent Fl Or B Fl Taur Cauc III p 641 Koiss Fl.Or us79) htt — s.-hk BtttHandb Hl tag eL 348 t — 177 p He ri [con IV p 903 Ä Tataricum Aschers, in App ad Ind sein, li Berol p •-' (1879) en p 52 (1840) pro spec OHvieri Moq Chen monogr, Mussellah prope Hamadan Afcherson Ich schliesse mich der von von der Koch'schen verschieden ( VII.) ausgesprochenen Ansicht an, dass die Li n rie'sche Ä laciniata e, in colle c dg forma typica mb ri Cum MA ); O rig Var, laciniata — et 10:; t Fl Or iod ive rsi ty Hung I.e II Atvipleat- hirisa M Syn.: A Koiss Th eB Plant, rar Schk Rhein Mag in rom tOtens Ad muros prope Karu — 11753) prope Hamadan (23 VI.) setffittata Borkh Syn.: A p 219 I df Atriplcx nlo a eil lD ow In arenosis Spec plant, ina das von mir gesehene y( Ca sei; Exemplar der Lihn'eschen A auf welehe die Spec eZ oo log klassischen Standorte und die älteren Abbildungen derselben, laciniata vom Linne's hinweisen, pl Co mp ara tiv bekräftigen mich in derselben; entschieden entgegentreten mnss ich jedoch der Behauptung Aschersön's, dass Dagegen die Kocli'sibe.l laciniata mit A Tatarica L identisch sei für seine Tatarica im Hort Ups 304 (1748) p I gegebenen Beschreibung, auf die er sieb Linne in seiner of spricht der klare Wortlaut der von m Koeb's Syn .1 yo f th ed p 611 auf sinuata iaciniata L tM Hoffmann's Beschreibung der sinuata nur eine Form der A Namen zum Theil (-1840), ty, 57 vermutben Ich habe mich daher für den M Bieberstein'schen Funde repräsentiren zum Theil die A ÖKvieri die ! DC Prodr XIII (1862) m of p 201 eZ oo log '29 y( Ca mb ri dg e, Höcker und dreinervige Perigonialblättchen von Halimocnemis unterscheide, die Nervatur allein für die Aufstellung eines Genus aber nicht ausreicht, so muss auch die Halotis mit Halimocnemis vereinigt werden f th eM us eu In vervactis prope Chanabad (29 VIII.) Amarantus hypochondriacus ay r Liuue Spec plant, ed i II p 991 (170a) tM Lib rar yo Aniarantaceae ns In arvis ad Tschemerin (27 VIII Amarantus Blitum rsi ive Un sylvestris Boiss Spec plant, ed Fl Or IV p l II p 990 (1753) — Moq DC in Prodi- XIII p p 263 (1849) 990 (1879) rva Syn.: A Liune rd ty, Er | by the Ha In hortis urbis Teheran (6 IX.) Dig i tis ed Caryophyllaceae Dianthus paehypetalus E basi suffrutescenti, gimpliees, ob folia parva, stapf (n sp.) valde abbreviata, caules ereefos, rarius aseendeutes, parce et stricte rämos'os vel plerumque arete adpressa quasi nudos fasciculosque folioruui breves, saepius deuse confertos edens Caulis glaber Folia fasciculorum lineari-snbulala, in margine sc.ibriila, tri — usque quinquenervia, nervo medio valido, lateralibus teuuibus, marginantibus, super ne evanidis, caulina subtilata vel setacea, rarius l Die botanischen Ergebnisse dfr Pölak'sehen Expedition nach Persien lineari -subulata, vaginulam latitudiue trincrvia, basi in — 2V plo breviora Squamae Sri» Iongiorem eonnata, intermedia internodiis satepius iuterdum qnattnor, oblongae, sex, 279 mucronem sensim in attenuatae, pallidae, membranaeeo-marginatae, ealveis dimidium subaequantes Calyx exaete cylindricns, nervoso-striatusj dentibus lanceolatis, acatis, lineola fusco-purpurea infra marginem albo membranaceum lamina crassiuscula, minutule-papillosa, basi nuda, trigono-euueata, sensim incisuris lateralibus profundioribus, i'ol , " -3 rm ifol rar , em Lam lac lg ) mm Fol caul longit valde varians, plerumque 15 , mm vel 25— 28mm lg., '/ — mm lt rar 12 lg.; m at excT 2" m,n lg ; 4" ,m lt.; lg.) "1 lac intern? lg org lat (squani lg /4 8— 10""" en tru cm log iez Fase , 2-2 Cal lg ' dentato-incisa, bio 20— 30 cm 2-4 Jg ungnem abeuns, lnteo-virens, olivacea vel rubiginosa, subtus pallidior /; w ww Cätil flor in ciliolatnm oruatis Petalorum /mrlii/petaliis I> (29 VI.); in glareosis montis Elwend (22 VII.) gehört zweifellos in die Reihe der Leiopetalae; es /w ww bi od ive rsi tyl Haydere In siccis faricinm ad ibr a ry ist Viduthus ÖrienfaliS : Var braehyodontus Boiss t D fimbriatus M B Fl Taur Cauc I p 428 Huet Diagn et t 10G9 (1807) (1808) Elwend prope Hamadan Fl Or I p i-m (is67) — Boiss (29 VI.) et Fl Or p 495 (1867) 1856) ad Gendjnäme (1 VII.) nlo a Dicmfhus pulvertilentus Stapf (n sp.) lD ow df rom In saxosis ad radices montis Boiss (21 VII.) Or Ser V p 53 pl — IV (1791) Elwend prope Hamadan Sims Bot Mag XXVII Syn p.is htt Syr Dec pl ibr ary Bill Ic saxosis montis tag eL et in He ri Ad Jalpan iod ive rsi ty Di'anthus Libanotis La Th eB jedoch schwer, ihm innerhalb der- p:/ selben die richtige Stelle anzuweisen rig ina Basi suffrutescens, caules numerosos, strictos, ramosos floribus solitariis fasciculosque nonnullos foliorum MA ); O edens, totns pulverulento-canescens Folia fasciculorum pnlverulento-canescentia, facie subcanaliculata, in y( Ca carinata, mb ri lineari-subulata, acuta, margine scabrida, canlina inferiora linearia, eZ oo log f'cre dg e, Paulis teres, papillis minutis, deinde plus minus detritis pulverulentus, scabridinsculus rigida, variantia, lineari-subulata, acuta, superiova bvevissinia, subulafa, longitudine omnia scabrida Foliorum inferimum väginula oblongae, membranaeeo-marginatae, brevi arista, Calyx cylindricns, versus apicem attenuatus, tenuissime nervoso- dentibus lanceolatis, acutis, anguste membranaceo- margin atis, minutule us eu m fissus, demum adpresseque pnboscentibus, stramineae, sex, of ad tertiam partem striatus, Squamae longior fere aequante terminatae Co mp ara tiv latitudine dnplo dimidium calycis obtusiuscula, intermedia — nervia, glabrescentibus Petala ungue lato, lamina oblong», toto arnbitu incisoeM horum brevia, subtus elevatim caul int Lib ay r lg 2—3 " l /2 m lg.; 1- 2V cm lg.; 3— 4" ,m Squam 10—12""" tM rm Cal l'/ " 11 " Petal lam lt l cm lg.; lt lg 6" ,m lt.; iueis ad 1—2" >iinii ive rsi „ 5— alt ns Fol fasc 30— 40"'" Er tot ty, Plant, rar yo f th dentata, rosea, basi paree barbulata prope Kam (12 IX.) rva Habitus des TA Orientalin Sims., aber durch ein gleichsam staubiges Aussehen, seicht eingeschnittene Ha Vom Demawend rd Un In saxis ad radices montis by the Petalen und kurzgegrannte Kelelisehuppen, welche den Kelch beinahe bis zur halben Höhe einhüllen, verI) aristatus Boiss hat dagegen langgegrannte Kelchschuppen und tis ed schieden Der ebenfalls ähnliche Dig i Zipfel zerschnittene Blumenblätter, einen kürzeren Kelch b DianthilS crhlitH.s Sm in Tr Liriri Soc ort II p in feinere und im Allgemeinen niedrigeren Wuchs 3Ö0 (1793) — Boiss Fl Or I p 406 (1S67) In eollibus aridis prope Tschitschian (27 V.) Dicmthus Wassiredilis rva rd Un gitndine aeqnant et spicam apicem versus 40 Astragalus (Phaca?) stenostaehys G Beck in Nouv M6m soe (n sp.) Radice lignosa, crassa, jierpendiculari, pluricipite, et caules ciatos floriferos et breves steriles gereute; caulibus erectis, robustis, striatis, pallidis, sicut tota molliter villosis, foliatis, altis, petiolatis, imparipinnatis; inferis brevissime petiolatis, versus apicem i'olii nat Mose XVIII p.67 (1860) — 8-superis saepe cum spicis 20 — 40''"'loiigis Foliis lOjugis; foliolis ovatis, rotundato obtusis vel retusis decrescentibus, subtus molliter pilosis, supra glabreseeutibus, majoribus Otto Stapf 334 15— 18 mm longis, 7— 10 mm latis; stipulis cum parte sua basali petiolis foliorum aduatis, intor se brevissime connatis superioribus subliberis, triangulari-lanceolatis, acutis, in parte basali membranaceis, molliter pilosis, in — superis immixtis Spiels 3, initio demum acuminatis densifloris, superantibus, longe pedun- saepe r'emotissimis Floribus erectis, floribus imis laxis, pilis nigris sua spica tota evoluta breviore), cylindraeeis, cnlatis (peduneulis axillaribus vel pseudoterminalibus, longitndine apicem versus 3— 4plo longissiinis, multifloris, folia fulcrantia m at rhachi subaecumbentibus, brevissime peduneulatis; bracteis anguste lauceolatis, membranaceis, calyce subtriplo cum en tru rhachi et calyce copiose albo et nigro pilosis; calyce tubuloso, in dorso oblique truncato, pilis log iez brevioribus, subrbombeo, emarginato vel breviter mucronato, basim versus unguem angustum diminuato, bamato /; w ww in mine Germine longe vexillari libero org ibr a cum apice obtusa tissa, in alis ellipsoideo, pluri- stipitato, flavescente antice purpurascente; sta- — 10 ovulato, deuse piloso; stylo glabro; p:/ stigmate capitata, verrueuloso Nehawend Affinis Oxytropidi Kotschyanae lioiss et Hausskn., sed htt In agris prope Tscbitscliian, in itinere ad ibr ary (V.) obtusissimis, dentibus caly- tag eL foliolis rotundatis; multo brevioribus, carina truncata non mucronata distinguitur Nee in Pliacae species nee nem Astragologiae n" 16 p 55 df 11" Hamadan diversorium inter VI) II p 262 inter Manian et Kaebu- n" p 33 Fl Or 11 (1869) Kaswin et Mose XI in Kuli (15 p 34 (1869) V.); in — p 344 (1838) fide Boiss Fl Or II ad declivium arenosis of (6 Or dg mb ri y( Ca eZ oo log In saxosis apud tertiuni Fl (1869, n p.52 (1843), i XV (1868), Co mp ara tiv (1872) Gendjname viam ür uov Ser p 28 Iii Astragalas (Christum«) Caraganae Fisch etMcy ap Bohena.ck Bunge in Mein acad St Petersb Ser XI n" IC p 29 (1869), XV n" p 272 p 90 e, (IG V.) p 86 (1843), II n» l V.); juxta pl rig MA ); O ad Maeliran XV ullam sectio- lD ow ina Astragalas (Theiochrus) tetragonocarpus Boiss Diagn p 271 (1872) — Bunge in Mem acad St Petersb Ser XI In collibus Ser.l (1868), ad Kaebutercban (14 tereban (15 V.); in cainpo ad Hamadan (17 V.) 43 Diagu.pl Or nov rom Astragalus (Malacothrlx) pulchellus Boiss (1872) — Bunge in Mein acad St Petersb Her XI In deserto ad Hissar (10 V.); in declivibus 42 iod ive rsi ty inseri potest Th eB bene in nlo a 41 He ri cinis Bnngeanae cum lamina Carinae lamina unguem suum longitndine aequante, basi auriculata antice in latere inferiore subemargiuata basim versus horizontaliter auriculata, vel curvato, purpu- carina longioribus et vexillo brevioribus, oblongis, alis in apice ry media parte aurantiaco-maculato; /w ww bi od ive rsi tyl rascente, in bio albis nigrisque subnigricante; dentibus tubo suo subtriplo brevioribus, subulatis Vexillo m Astragaliis (Eriouotus) pellitus Bunge — Boiss Fl ür II in us eu (1869) p Mem acad St Petersb Ser XI u" ic p.33 ( 1868;, XV n°.l 279 (1872) f th p 39 eM 44 rar yo In tuinulo ad Cbanabad (20 VI.) foliis saepe — jugis, leguininibus majoribus 3"" longis ay r Lib Observavi Variationen! caulescentem, p 43 Hamadam üciiss Fl Or II p 281 in Mem acad St Petersb Ser.7 XI n" 10 p.36 (1868), (1872) (18 V.); juxta vias versus Jalpan (24 V.) Un In colle ad — (1869) Er ty, n" rsi XV ns tM AstragaluS (31yob)'oma) naicropelmatus Bunge ive 45 rd Astragalus (Myobroma) Urmiensis Bunge in rva p 44 — (1869) Boiss Fl Or II p 283 Mem tis ed by In collibus ad Tifüs band frequens (29 Dig i Pedunculos saepe 47 trifloros, III.); in planitie serius 2-5'"1 longos, foliola Astragalus (Myobroma) fabaceUS M B Petersb S6r XL n° IC p 39 (1868), XV n" Fl In colle ad Kaebutercban (14 V forma 48 g ad Agababa Foliis ]i.37 (1868), XV Taur.-Caue III — miuoribus, Beck (3 V.) p 496 Boiss —6 (1819) — — ü jugis, Bunge in Mem acad st Fl Or II p 289 (1S72) jugis) (sp n.) Caulibus decumbentibus, obliquis, crassis, lignosis, petiolis incrassatis tectis; pulis foliisque densissime tectis n" ic numerosa 15 cm longa saepe observavi p 53 (1869) foliolis Astragalus (Myobroma) gypsaceus acad St Petersb Ser.7 XI (1S72) the n" Ha 4G suberectis, — 13'"' longis, florit'eris brevissimis, sti- petiolis rbacbi striata patule Die botanischen Ergebnisse der Polak' sehen Expedition nach Persien — copiose albohirta brevioribus; et magnis 13 foliolis — 15 mi " longis, — 10mm late ellipticis, rarius ova- latis, utrinque rotundatis, rarius basim versus brevissime attenuatis, eonspicue petiolatis, tis, demuia rernotis, 335 primum appropinquatis, nervo medio coipose patule stricto-pilosis, subgriseis supra glabris, subtus imprimis in — Stipulis inembranaeeis, magnis, ovatis, raptim acumiuatis rarius lanceolatis, antice saepe pluridentatis, petiolo (3 — 5), margine patule adnatis, liberis, erectis, saepe latissiinis, extus imprimis in niaximis, 27 — 30"" n racemos complures subbasilares longis, erectis, peduneulo communi floribus subdefloratis Bracteis 1"" longo summo triplo breviores formantibus; - subduplo vel sessiles vel brevissime peduneulatos axillares folia fulcrantia lanceolatis, copiose stricto-pilosis, om longum longitudine superantibus stipulis conformibus, pedicellum longiusculum saepe l /; w ww bio Calyce partem longitudine superante Corolla lamina late ovata, flava; vexilli ry corollae longe tubu- copiose stricte et ibr a mediam unguem longum sensim attenuatta, in apice truncata; alis angustis, oblongis, longiuscule et /w ww bi od ive rsi tyl ex auriculo in org loso, basi gibbo, ubique imprimis in deutibus triangulari-subulatis tubo mnlto brevioribus patule albo-piloso, liirtis laxifloros sub- m at modo tertia parte en tru cum Floribus paucis log iez folioruin appresse auriculatis, antice subtruncatis, saepe subtiliter crenulatis, carina paulo longioribus, cum ungue laminam carina subacute Germine stigmnte Bunge, Affinis Astragalo fraxindlae m s diseiformi Mein acad St Petersb Ser XV No XI No 16 p 39 (1868) Th eB 52 (1809) sed foliis paueijugis, dentibus calyciuis tubo suo multo brevioribus aliisque notis differt Astragalus (31y ob roma) multijugus DC XV — Boiss Fl Or lD ow In agris ad Tscbitscbian Astragalus (Myobroma) aegobromus Boiss et Hohenaok Fl Or II p 295 (1872) — Bunge in Mem acad St.Petersb Ser XI MA ); O rig ina 50 In agris ad Kaswin et in fossarum liujus oppidi aggere dg e, (3 in declivibus meridionalibus ad n" p 57 — (1869) Boiss Bunge Mem acad St Pfetersb Forma vexillo obeordato in 291 (1S72) Diagn nov Ser pl Or u" 16 p 39 Ibidem V.) (1869), et in locis (20 V.); in IX p 74 (1849), i XV n°.l p 55 (1879) sequentibus etiam agrorum versuris ad Ser XI n» ig p iü (1868), Petersb St Fl Or II p 297 (1872) Kudrun Busteniabad (23 V.); et montibus supra Kaman in (5 V.) (1869) — Boiss in Mem acad St Petersb Ser.7 XI n» 16 XV p.40 (1868), n" Fl Or II p 297 (1S72) yo p 58 eM Astragalus (Myobroma) apricus Bunge f th 52 us eu m In declivium apricis inter M6m acad in Co mp ara tiv Astragalus (Myobroma) Talyschensis Bunge XV p Hamadau mb ri c; (4 15 VI fruetifer.) of 51 Bunge Derbendicua II y( Ca « Haydere eZ oo log Yar — Prodi- II p 305 (1825) n".l p 60 (1869) nlo a Ser XI u" 16 p 36 (186s), rom 49 df p Karaghan (V.) 2000" et He ri Scburab inter iod ive rsi ty gypsaceo — 18; tag eL stylo parce appresse piloso, germine longiore, antice rectangulariter hamato, glabro; In solo vexillari utrinque angustato, copiose piloso, ovulis 16 ibr ary liberis Stamine p:/ cetens ad quartana tubi partem omnino auriculata, rotundato truncata, breviter fissa htt longitudine subaequante; tM Astragalus (Chronopus) Vanillae — Bunge iu Mein acad St Petersb Ser Boiss Diagn XI n" 16 pl Or p 41 nov Ser (1868), p.60 H843), Fl.Or 11 XV n 11 p 63 II p 299 (1872) (Is69) ty, Er ns 53 ay r Lib rar In moute Elwend, in jugi septentrionalis parte versus Tusirkan (17 VI.) rd Astragalus (Chronopus) dactyloearpus p 300 (1872) — Bunge in Mem acad St Petersb by VI.); ? iu colle Ser pl Or uov Ser XI n" 16 p 42 (1868), Musellah ad Hamadan (12 VII tis Astragalus (Platonyclllum) longistylus Bunge XV n" p 137 Ad Cbanabad 56 (^24 Dig i 55 Rudbar Boiss Diagn II XV p 60 (1843), Fl Or II n" p 63 (1869) l'ructif.) ed In saxis ad the Ha rva 54 Un ive rsi Ad Hamadan? (1869) — Boiss Fl Or II in Mem acad St.Petersb Ser.7 XI n n 16 p 81 (1868), p 320 (1872) (19 VI.) Astragalus ( PlatOiiy chium) floccOSUS (1872) — Bunge in Mem acad St Petersb Ser Boiss Diagn pl Or nov Ser XI n» 36 p 81 (1868), In tumulo elato ad Tschitscbian (27 IV.); in carnpo ad Hamadan XV II p.61 (1843;, n" p 137 (26 VI.) Folia saepissime totius plantae juga calycisque basim pilosam observavi Fl Or II p.334 (1869) 336 Otto Stapf Astragalus (Platonychium) Pichleri 57 — 15 Fruticulosus, crasse ramosus, tibus vel iis primum subbrevioribus, Foliis (sp n.) nunc brevibus nunc longioribus, saepe 10 cm longis, — spinis —4-5 albo-tomentoso-villosis; apicem versus stramineis, viridibus — jugis; Beck G altus; ratnis primum et spinis patentibus copiose teotis, tibus dilute fuscis cm cm utrinque acuminatis, foliolis ovato-ellipticis, demum in basi applanatis, foliis aequan- longis, foliola lignescen- subimbricatis, euspide longis, ad mm demum Stipulis conspicue acuminatis, nervo medio perduetis, tomentosis, latis cum log iez l cm en tru euspide m at brevi stramineo pungente obsitis, complicatis, utrinque cauo-tomentosis, subtus elevatim pinnato nervosis, /; w ww bio apicem versus glabrescentibus, stramineis Floribus axillaribus geminis, seeundum ramos spicatim ordinatis, — 16 mm longis Bracteis navicularibus, carinatis et acuminatis, ealycem longitudine subaequantibus, basim ry mediam ibr a longo, basi glabro; dentibus villosissimis, tubo suo vix longioribus, Corolla purpurea; vexillo oblougo, tudine subsuperantibus carinaque latum vix constricto; alis /w ww bi od ive rsi tyl Calyce 10 mm org versus glabrescentibus htt (V.) ibr ary No 16 I.e XI p:/ — Tscbitschian 81 p tag eL Bunge Radkanensi Affinis Astragalo Stylo ovario multo longitudine paribus vexillo paulo brevioribus longiore in parte basali et infera parce piloso In montiuin fissuris siccis prope Dauletabad corollae longi- in apice rotundato-emarginato, supra ungueni XV No (1868), p (1869) sed 138 iod ive rsi ty He ri tomeuto foliorum paueijugorum, stylo piloso, aliisque uotis distinguitur Astragalus (Platonychium,) myriemthus """ latis ; stipulis parvis, triangulari-lanceolatis, Racemo per paucis iminixtis iod ive rsi ty nunc brevius nunc longe acuminatis, saepe rotundatis obtusis, cum rbachi utrinque dense adpresse vel obovatis, pilis nigris Beok ß crassa, lignosa, perpendiculari, mnlticipite; caulibus numerosis, dense caespitosis, basim versus crassis lignescentibus; cano-pilosis, 3jugis, floribus minoribus-distinguitur affinis esse videtur, foliis suianiis Astragalus (ProseWus) ulothrix 83 org ry foliolis latioribus racemis laxissiniis multifloris, bracteis pedicellis ibr a sub duplo longioribus, Bubse: /w ww bi od ive rsi tyl Ab A Mercktini Boiss et plerumque singulo, rom df "1 10 longis, initio capitulum floro, patule lanceolatis, rig Bracteis racemutn cylindraceum laxuni com- defloratis erectis, Calyce longo subduplo longioribus; tubuloso, faucem versus paulo duabus, bracteolis aDgustato, supra basim gibbo, dg e, minimis, saepe non efformatis pedicello aigropilosis, jam longiore, longe ina apicem racemi umbellatiin siiperantibus; eodem seroper — 20 ovatum densiflorum formantibus, nlo a lD ow — 25" MA ); O remotis, ponentibus albo-adpresse-pilosis, axillari sed pseudoterminali, antbesi folium fulcrans superante rarius jdque longitudine aequaute, deiuuni pedunculato Floribus subrectis, magnis, 20 demum liberis, Th eB aliisque differt, /; w ww leguminibus (quamvis junioribus) erectis calyce duplo longioribus Affinis Astragalo Tiijridis Boiss., sed notis en tru exstant Pili nigri ex observatione niea desunt Legumina matura non Inter m at culato formibus Corolla y( Ca media parte paulo intumescente, demum in dorso fisso; et nigropiloso, sordide viridis, post vexillo oblongo vel obovato, basim versus attenuata, lilacina(?); antbesim dentibus tubo multo brevioribus, lanceolatis, con- eZ oo log in mb ri dimidiam corollae superante, dense crispule patule, strigose albo- iu apice rotundato vel alarum carina paulo Carina in conspectu laterali Co mp ara tiv attenuato-rotundato, breviter emarginato, post antbesim convoluto, resupinato; lamina ongiore, rotundata vel repanda, angue suo breviore, late et breviter auriculata of Germine breviter crasseque stipitato, multi (25) ovulata, recto, stylo germine longiore, apicem versus breviter curvato, basi parce ; piloso, rar et, Kaebuterchan (V.) Lib Mauiam ay r inter yo ceterum glabro Ad viam lineari, f th copiose adpresse albo-piloso m auriculis minimis us eu cum eM clavata, 191 (1869) Bunge in Mem g Beck ac St Petersb Ser XI No 16 p 110 (1868), XV ns tM Astragalo (EriocerosJ catacampto No p 84 Astragalus (Proselius) fuliginosus esse videtur (sp n.) rd Un ive rsi ty, Er affinis Ha longis; rbachi persistente, lignescente sed the — 13 om foliatis Foliis imparipinnatis, — 11 jugis, non spinosa; foliolis foliorum iuferiorum saepe by argyreo-canis, rva Radice lignosa; caulibus caespitosis abbreviatis, imbricatim Dig i tis ed jugorum oblongis, obtusis, ceteris lineari-lanceolatis angustis, utrinque adpresse cano-pilosis, supra rarius virescentibus, bic subotusis, longis, plerumque ram Stipulis parvis, brevissime rotuudato-acuminatis, versus apicem latis; foliolo folii decrescentibus — 15 mm ultimo adulto ceteris semper longiore, basim versus cuneato, obtusissimo liberis, triangulari-lanceolatis, culatis, foliis longioribus, jam illic membranaceis, subsericeis primum oblongis, apicem versus florescentia valde remotis, horizontaliter patentibus, densioribus, 10 demum refractis, Racemis — axillaribus, longe 12floris, — 20 cm altis brevissime pedicellatis pedun- Floribus Bracteis ovato-triangularibus, membranaceis, pedicello saepe brevioribus; bracteolis minimis, saepe deficientibus Calyce campanulato-tubuloso, ante antbesim plerumquefuliginoso, copioso nigro parce rarius copiosius adpresse albo- 341 Die botanischen Ergebnisse der Polak'schen Expedition nach Persien piloso, supra basim gibbo; dentibus lanceolatis, subaequalibus, tubo suo triplo mm subobtusis Corolla 20— 23 saepe et ultra brevioribus, laniiua oblonga, utrinque attenuata, apicem versus recurvata, longa Vexilli subintegra, purpurea; alis carina aDtice truncata longioribus, antice repandis; lamina ungue sublongiore, late lineari-lanceolato, longe stipitato, recto, adpresse albo-piloso; Germine auriculata stylo glabro, apice in hamato Fiscb Mey et foliis XiphUUum) argyroides g Beck Etiain Astragalo eriocerati (sp n.) crassa, lignosa, palari, multicipite; caulibus infra lignescentibus et ibidem ramosis, erectis vel /w ww bi od ive rsi tyl Radice ibr a ry < bracteis pedicello breviorien tru seil differt (ex sectione Erioceras) in positione sua adjici possimus Astragalus 85 scapis actitissimis), 144 (1831), longioribus log iez canis subobtusis (nou foliolis Pfl p /; w ww bus, Aufz Cauc-Casp bio Mey m at vias versus Mendjil (IV.) Affinis Astragalo re/racto C A org Ad ascendentibus, supra simplicibus, saepe flexuosis, adpresse copiose, apicem versus parce cuspidato-pilosis, I5_30"n altis Foliis sursum aecresceutibus, imparipinnatis, plrumque sexjugis, rarius in t'oliis intiinis 4—5 ibr ary htt p:/ jugis, petiolatis, cum petiolo rbacbi breviore Foliolis elliptico-lanceolatis rarius obovatis, utrinque acumiuatis, m "'latis; petiolo non cuspidatis, ubique valde adpresse serieeis, bicuspidato-pilosis, petiolatis, 5— 15"""longis, 2— is, snbmembranaceis, albo- multo longioribus floris, erectis Floribus maguis anthesim horizontaliter patentibus, brevissime pedicellatis Bracteis lanceola- longis, paulo post et nigro-pilosis, pedicello vix longioribus demum dorso in fisso, Calyce longe saepe anguste tubuloso, sordide- saepe obscure-viridi, copioso valde df supra basim gibboso, antice oblique truncato, Th eB — laxifloris, elongatis, fruetiferis rom 20 semper duplo, iod ive rsi ty vel patentibus, longe peduneulatis, folio fulcrante 25mm 8—10 tag eL saepe pseudoterminalibus, axillaribus, He ri Racemis conspicue, flavescente modo plus modo minus nigro-piloso; dentibus brevissimis, triangularibus, acutis, tubo suo multo brevioribus, mediam corollae partem superantibus Corolla sicca sordide flavescente, Viva probabilitei ochroleuca; vexillo coerulescente, obovato, in unguem attenuato, in apice emarginato, glabro supra mediam nlo a et vexillo paulo breviorum lamina oblonga, auriculata, antice repanda, e, Alarum paulo sursum curvato MA ); O rig ina lD ow adpresse albo Carina Stamine vexillari omnino libero mb ri auriculata Germine y( Ca filiformi breviore dg alas longitudine subaequaute, in conspectu laterali in apice minutissime adpresse piloso; stylo recto, lineari, Legumiiribus horizontaliter patentibus liuearibus, arcuatim sursum curvatis, utrinque acumiuatis, imperfecte bilocularibus, calyce membranaceo Co mp ara tiv minus plus eZ oo log germine breviore, sab stigmate clavato breviter curvato ungue suo rotundata, subacute iisso persistente ter saepe quiuquies longioribus, in dorso crassiuscule applanato carinatis, in ventre convexis circa 2— mm latis, bicuspidatis brevibus adpressis albis copiose tectis, nigris paucioribus intermixtis of pilis m cm longis, us eu seminibus 10 eM saepe deficientibus; ovulis numerosis; — 15 locis aridis ad Scbawerin prope Hamadan (IV V VI Lib rar fruetif.) Boiss., Diagn pl Or nov Ser IX p 47 (1849), sed peduneulis tM ay r Affinis Astragalo saneto folio fulcrante Er ns semper, fruetiferis saepe quater longioribus, floribus pluribus, leguminibus horizontaliter patentibus ty, Etiam Astragalo rsi distinguitur variegato, a ive bene flor yo f th Prope Mandjil in desertis ad Bustanak, in d.F ranchetin Ann des plerumque 6jugis, foliolis sc nat Ser.6,XV p non mucronulatis, racemis 259 (1883) imperlaxifloris (non sub- rd Un fecte descripto adjici potest, sed foliis cl non deflexis rva calycis adpresse pilosi (non hispidi) dentibus triangularibus non subulatis diversus esse, videtur XV nn Secundum viam 87 tis (1868), ed by Astragalus (Ammodendron) Twrcomanicus Bunge ]) in Mem acad St Petersb Ser versus Mandjil (2(5 xi n" ie p.i30 IV.) in numerosis parvis sed paueifloris speeiminibus Astragalus (Gloiothrlar) glandulosus g Beck (sp n.) Caulibus infra lignescentibus, crassis, brevibus, saepe decumbentibus; flexuosis, rarius arrectis, 227 (1S69) Dig i 86 the Ha capitatis), — 12 cni floriteris teretibus, longis, copiose foliatis, ubique glandulis rigidis errectis vel paulo curvatis copiosissime tectis Foliis brevissime saepe prostratis, aculeolatis flavescentibus petiolatis, imparipinnatis, — öjugis; foliolis obovatis vel obeordatis, brevissime petiolatis, rigidis, plerumque complicatis, glaucescentibus, supra glaberrimis, 312 Otto Stapf subtus cum minus glanduloso-aculeolatis, 10 rhaclii plus supra, prominentibus; foliolo ultimo — longis, IS'"" longiore et latiore cetcris eadem longitudine subaequantibus Raeemis lonirioribus vel ,nm latis; ncrvis subtus, rare Stipulis ovatis, superis ovato cum raeemis Pedunculis axillaribus vel pseudoteriniiialibus liberis, parvis, viridibus — 10 ovatis, densifloris , etiam lanceolatis, — 5"" longis, foliis paulo apicem versus angustatis, copioso glanduloso-aculeatis — 15 mm Bracteis lanceo- longis m at 14 horizontaliter patentibus, numerosis, breviter pedicellatis, en tru Floribus submembranaeeis, glanduloso aculeatis, dimidiam tubi calycis subaequantibus; bracteolis nullis Calyce log iez latis, vel oblongo, in apice rotundato org Corolla Vexillo obovato purpurea ry corollae longitudinen subaequantibus /; w ww eundem longitudine subaequantibus, dimidiam suo paulo brevioribus vel cente; dentibus lanceolatis, tubo conspectu laterali subacuto, basim versus breviter angustato, paulo curvato-hamato, 7" ibr a in Alarum lamina oblonga, panduriformi, longiore Garina rem attenuata vix basim versus subrectangulariter acuminata, fissa, dipetala, Staminum medium partem tubo paulo supra "1 lato ungue suo subduplo auriculata, paulo breviore, basim versus abrupte in alis unguem duplo brevio- omnino partito; stamine vexillari hamatum, glaberrimum attenuata, brevissime d c Pichler mense Majo rlorentem stipitato collegit He ri vias intcr Bustanek et Hissar, ubi tag eL ovulis multis; stigmate hemisphaerico uniloculari, glabro; Ad in stylum rectum, antice breviter ibr ary Germine lineari, libero htt p:/ auriculata /w ww bi od ive rsi tyl acuminato sed bio campanulata-tubuloso, basi gibboso, in dorso paulo curvato, inprimis in dentibus copiose glanduloso, purpuras- iod ive rsi ty Astragalus glandulosus seeunda est specics generis Astragali, quae indumento glanduloso excellit;! sed (Florule de Tien-tsiu 1879, p 10) subtus glaberrimis, corollis purpureis aliisque notis facillime distinguitur Astragalus foliolis rom adjici potest, Debeaux Th eB Plurimis suis notis plantae Chiucnsi, Astragalo glandulifero quae de nulla Astragali specie prolata lD ow Debeaux glandulifero Er^o propterea esse, mihi videtur licet possi- sectionem Astragali generis A glanduloso mihi formatain proponere eamque „Gloiothrix", et rig novam, Astragalo ina det, nlo a df glandulosus autem praeter indumentum glandulosum alteram proprietatem insignem, carinam diphyllam XXII Secundum viam inter Foliola foliorum primorum Kustemabad Nouv Mein Mose in Rudbar et (XII.) Will p 57 (1860) — Bunge In Muni, acad (1874) p 66, dg Buhsß et n" mb ri PetersB Ser y( Ca St eZ oo log Oxyti'Opis StSOVitSÜ Boiss in saxis porphyriticis (23 IV.) elliptica subobtusa, Co mp ara tiv 88 e, MA ); O nominare quae leguminibus maturis cognitis forsan genus novam representaverit baec aliorum oblonga subacuta, alas vexillo subiategro vel Hedysarum ISebatcmwm Beck us eu m g eM 89 of breviter obeardato paulo minores observavi 18 caulibus — altis erectis, simplieibus, iufra coiiiose supra parce Foliis petiolatis, imparipinnatis, Lib rar pilosis, 22'' m yo plane jugatis, adpresse ; f th Rhizomate perenni, suffrutescente (sp n.) tM pilosis, supra glabrescentibus subglaucis, adultis 10 mm longis, mm Stipulis latis foliolis breviter cum rhachi coi>iose foliis oppositis, trian- Er ns adpresse — jugis; obtuse mucronulatis, saepe complicatis, subtus ay r petiolatis, ellipticis vel oblongis, obtusis vel foliatis, Raeemis Un ive longe peduneulatis; foliis longis Floribus brevissime Ha rva miiialibus multifloris, laxis, erectis; sicca albida, vexillo purpurescente (vivo forsan rosaeco) Carina marginem anticum repando Alis augustatum, villosulo; ovulis An Vexillo carina niulto breviore calycis dentibus vix longioribus, oblongis, in uno laterc truncata, in apice profunde tissa, alis subdubplo longiore reetaagulo-fracto; stamine vexillari longis ; obovato, emarginato, ad auriculatis — 17 mm ed tis Corolla patentibus, 15 lanceolato-subulatis, tubo suo longioribus, superioribus eo paulo brevioribus, omnibus subpatulc Dig i pilosis suffultis, pedicellatis (pedicello calyci- by the tubo breviore), bractea lanceolata uninervia pedicello paulo longiore Calycis dentibus vel pseudoter- fulcrantibus vix duplo longioribus, axillaribus pedunculis— 10em rd perduetis rsi ty, gularibus vel lanceolatis, connatis, in apice dentatis, membranaeeis, extus adpresse pilosis, nervis eranidis A gUmduliferus — 5; Debeaux omnino stylo libero, ceteris breviore Germine sub stigmate capitato, attenuata aequalem possideat, dubium est Staminum oblongo, tubo iufra apicem lanceolato, in stylum Po Iah Die botanischen Ergebnisse der Abadabad prope Hamadan, SCtMva Lam et Boiss Fl 0r viam — ed IL p iogo (1763) (1872) Boiss Fl 0r IL FL p 43 (1845), Dr II p 539 (1872) Musellah parte orientali ad Hama- collis ad Kuschkek secundum viam versus Tschera Teheran (18 VI.) et 537 (1872) p V.) (12 VI.); Tschemerin inter p 532 /; w ww ad Schawerin in colle arido (8 VI.); IL (4 VI.) Onobrychis nielanotriclta Boiss Diagn pl Or nov Sei- VI In declivium arenosis ad Hamadan versus meridiem (20 V.); in Onobrychis scrobicillata In declivibus montis in collium Boiss Diagn Qnobrychi.s heterophylla CA Mey nov Ser pl Or Elwend ad Zamanabad IL p 95 (1843), Fl Or IL p 541 (1872) (27 V.) Vera Cauc.-Casp Pfl — 146 (1831) Boiss Fl Or IL p 543 (1872) htt p:/ 94 Hamadan Onobrychis eornuta Linnö Spec plant, Juxta viam inter Ahwe et Karaghan (12 aridis (19 VI.); juxta 93 — Fl fr II p 652 (t778) org dan Hedy- ry 92 affinis m at Juxta viam inter Haydere 91 Jnnii collegit; en tru OnobrycMs Pich ler mense ibr a 90 c d log iez saro ubi caulibus abbreviatis, vexillo uiulto breviore, corolle colore distinguitur bio Atropatano Hunge, sed /w ww bi od ive rsi tyl Crescit ad vias prope 343 sehen Expedition nach Persien Boiss Fl Or II p 548 tag eL Onobrychis Gaillardotl (1872) He ri 95 ibr ary In declivium arenosis ad Jalpan (20 VI.) Radice Beck g (sp n.) caulibus lignosa, pluricipite; 20 subeaespitosis, floriferis erectis, basi foliatis, striatis, breviter patule — 40cm longis Foliis imparipinnatis, basalibus df plus minus pilosis vel glabrescentibus, Th eB Onobrychis marginata rom 96 iod ive rsi ty Juxta viam versus Mandjil (26 IV.) trifoliatis vel bijugis —5 jugis; foliolis lD ow nlo a rarissime unifoliatis, parvis, petiolatis; caulinis longius petiolatis, remote vel pinnatim rig ina anguste-ellipticis rarius oblongis vel ovatis, conspicue pedicellatis, rotundato-acuminatis, breviter mucronulatis, ; — 10 mm latis; petiolis striatis Stipulis lanceolatis separatis, dg — 30mm longis e, 24 dilute subcalloso marginatis, MA ); O subglaucis ; utrinque supra parcius adpresse pilosis, junioribus subargenteis, superis saepe glabrescentibus, y( Ca Racemis axillaribus vel pseudoterminalibus, multifloris, erectis, demum virgatis, longissimis, eZ oo log subpatentibus mb ri intens petiolo breviter adnatis, subfalcatis, membranaceis, saepe contortis, uninerviis, superis angustioribus, laxifloris (floribus saepe remotissimis) hinge pedunculatis, folio fulcrante duplo vel triplo longioribus ; pedicellis bractea lineari-lanceolata longiore suftultis horizontaliter patentibus, tubo calycis Co mp ara tiv breviter pedicellatis Floribus of brevioribus C'alyce subaequidentato; dentibus triangulaii-subulatis, tubo suo paulo longioribus, cum tubo in us eu o carinam longitudine subaequante, late obovato vel suborbiculari, eM Vexill m dorso curvato albo-villoso basim versus brevissime raptimque yo f th unguiculato, in apice rotundato, plicato vel breviter emarginato, extus adpresse piloso, sulpbureo versus basim rar marginem ramosis ay r subhastato acuminatis, arcuatim conjunctis purpureis pulcherrime perducto et vexillo duplo brevioribus, calycis Alis ex dentes longitudine superantibus, tM auriculo curvato Lib aurantiaco, nervis versus Carinae extus copiose molliter pilosa, stramiuea, veuis purpureis ante marginem repetite ramosis, ns pilosis, acutissimis tisso triplo longiore, ive rsi ty, Er lamina integra vel truncata, basim versus rotundata vix auriculata, ungue suo Un Stamine vexillari tubo staminnm omuino clauso adnato, rarius libcro Ha et in stipitem brcvissimum et in stylum curvatum brevem angustato Germine Ich Legumine in the deuse piloso, rva rd pulcherrime perducta ticulari, tis marginem versus semine ,nra longo, mm Pichler mense Junio florentem et fructigeram unico, laevi Crescit in declivibus ad Haydere prope Hamadan, ubi c d collegit 97 Alltagi subpen- H purpureis longo plumosis in angulis elevatis copiose obsito, breviter stipitato; setis deductis alto; latis, niinoribus et subcristato ordinatis tecto, dense breviterque tomentoso, setis in apice Dig i tagonis ed by conspectu laterali semiorbiculari (linea basali subrecta), apicem versus hamato-recurvato, areolis canielorum Fisch Ind Goi'enk 1812 p.72 In ruderatis et vastis locis ad Hamadan (3 VII.) fide Boiss Fl Or IL p 559 (1872) Otto Stapf 344 Hamadan In saltu Malajir ad 99 Vieitl Hyrcanica Inter segetes Alef inBonpl IX Fisch, Vicia sativa Linne 100 Hamadan In agris ad Mey Ind Boiss p 562 Elwend ad Haydere sem hört Petrop II IL Fl Or p 53 fide (1835) p 73G II — (1853) Boiss Fl Or Roth Tent Fl Germ p 310 I — (1788) Boiss IL Fl Or Inter segetes ad AtL Hamadan bio org — p 182 (1793) Spee plant, ed — 577 (1872) iL p 590 (1872) Fl Or Boiss Fl Or IL p 591 (1872) — Boiss IL p 602 (1872) Fl Or nlo a ina lD ow et rig Balansa (1753) — Boiss IL Fl Or p 605 (1872) pl Or nov Ser VI p 67 (1859) — Boiss Fl Or II y( Ca Diagn eZ oo log Hamadan (28 VII.) Spee plant, ed Co mp ara tiv Lathyrus inconspieuus Linne IL p 730 (1753) of ad Tscbitscbian (27 V.) In agris secalinis OrOÖUS hirSUtUS Linne m Spec plant, ed us eu Secus viam inter Kudrun Rustemabad IL p 728 175;.) — Boiss Fl Or IL p 721 (1872) (23 IV.) f th eM et yo OrobUS triflorUS G Beck (sp n.) Radice lignosa, perenni, plurieipite, foliatis, inl'ra glabris, ns copiose oblique ascendeate, rufescente Caulibus erectis, 15— 25™ altis, supra den.se subadpresse villoso-tomentosis, simplieibus vel e media parte Er striatis, tM ay r Lib rar 112 p MA ); O Boiss In agris Trifolio consitis ad 111 IL berba molesta (29 V.) bi p G08 (1872) 110 Fl Or e, 11 p 750 dg Zamanabad, Spee plant, ed Lathyrus cMoranthus 109 Boiss IL p.729 (1753) mb ri In agris ad Boiss p:/ (1800) (6 VII.) LathyrUS Cicera Linne 570 (1872) p VI p 48 (1845), Fl Or IL p 577 sub V Michauxii ß V.) (5 In arvis ad Mandjil (26 IV.) 108 IL ry m s p 166 Germ IL Fl Fl Or htt 1800 m IL (1872) ibr a Or nov Ser pl iod ive rsi ty Tent Lathyrus Aphaea Linne 107 Diagn circiter Fl — (4., 15 VI.) ad Baku (11 IV.) Vicia Villosa Roth 106 (1872) Th eB Inter segetes p 571 He ri etilen rata Desf Boiss IL p 737 (1753) l rom Vicia 106 Kaman Kaswin eil df In siccis ad — 737 (1753) p /w ww bi od ive rsi tyl ad Hamadan IL (8 VI.) Spee plant, Vicia Persepolitana Boiss 104 II ibr ary Vicia WarbOWnensiS Liune p 574 /; w ww Spec plant, ed Hamadan tag eL Vicia peregrina Linne In agris inter segetes FI Or p.574 (1872) II (V.) et Patscbinar (27 IV.) In agris Tritico consitis ad 103 (29 VI., VII.) Boiss In collibus arenosis ad Enzeli (19 IV.) 102 (1872) (8 VI.) Spee plant, ed Vida OngUStifoMa 101 — (1861) (31 V.); in saxosis montis et ad Hamadan p 349 m at AnatoMcUm en tru Cicer log iez 98 —4 rarras jugis; foliolis saepe remotis, inferis rsi ty, ramos paueos gerentibus Foliis omnibus imparipinnatis, rd Un ive oblongis, superis lineari-Ianceolatis, acutis, calloso-mucronulatis, saepe subaristatis, omnibus brevissime et late m ubique subtus copiosius crispule pilosis, subcanescentibus; superis 3™ longis, '" latis, inferis rva petiolatis, by the Ha lirevioribus mm latis; nervis pinnatis, supra elevatis, lateralibus ante ; ovato-triaugulaiibus eonnatis, bastatis, Dig i tibus, jiilosis; mediis supremisque, saepe pseudoterminalibus, bus magnis, 20 — 23mm liberis, foliis marginem conjunetis Stipulis magnis, infimis Buborbicularibus, membranaeeis, integris, glabris; sequen- tis ed in parte basali caulis aphylli foliolis latioribus grosse dentatis, ex auricula hastaeformi saepe falcatis crispule oblique hastatis, acuminatis, basim versus dentatis plurimum subdupk» longioribus, rarissime 2-floris, longis, pedicellatis; pedicello calyces tubo breviorc, post Racemis axillaribus, longe pedunculatis Flori- antbesim eundem longitudine subaequante Bracteis ad annulum brevissimum subcallosuni reduetis Calyce natis, tubuloso, subaequidentato, basim gibbosam versus glabrescente ; deutibus triangularibus, acumi- tubo suo subtriplo brevioribus, angustissinie membranaceo-mavginatis, pilis copiose obsitis Po lak' sehen Die botanischen Ergebnisse der Vexillo late purpurascente, alas carinamque paulo superante Alis oblongis, unguiculatis, oblonge-auriculatis, latere subcordata, stigmate breviter strigoso-piloso Crescit in regione subalpina, solo calcareo prope prope Scburab, solo gypsaceo, 2000 m s Goebelia alopecuroides Linne m ubi c d Karaghan inter Tekie Fichler mense Maji Spec plant, ed p 729 (1753) sub Sophora II et Hamadan m et — Boiss Fl Or II p.628 ry ProsopiS Stephcmicma Willd Spec (29.V., VI.) plant IV p IO88 (1805) sub Acacia VIII.) Dig i tis ed by the Ha rva rd Un ive rsi ty, Er ns tM ay r Lib rar yo f th eM us eu m of Co mp ara tiv eZ oo log y( Ca mb ri dg e, MA ); O rig ina lD ow nlo a df rom Th eB iod ive rsi ty He ri tag eL ibr ary htt p:/ Ubique ad Chanabad (29 Denkschriften der s ibr a herba molesta in arvis ad Tschitschian /w ww bi od ive rsi tyl 114 uti Kaebuterchan, 2100™ et detexit (1872) Ubique e org 113 Genuin fractum acuminato, glabro; ovulis munerosis; stylo sub stigmate a dorso en tru cum in ]>ice truncata vel brevissime filamento staminis vexillaris basi foraminulis duobus separato fisso; stipitato, liueari, in styluui reetangule applanato, supra Carinae lamina albis paulo longiore, alba, autice paulo purpurascente Stami- risso m at mediam lubo usque ad ungue suo log iez nno bio ein argin ata, in num 345 obovato emarginato vel subobaordato, in media parte macula aurantiaca notata, valde plicato- /; w ww ealloso, Expedition nach Persien mathem -naturw Cl LI Bd Abbandlungen von Nichtmitgliedern — Boiss Fl Or II p 633 (1872) Otto Stapf Die botanischen Ergebnisse der Polak' sehen Expedition nach Persien 346 log iez Auetore Stapf „ Polygoneae „ Stapf Stapf Stapf Saholaceae „ E Woloszczak „ „ Ramotculaceae „ J Freyn Papaveraceae „ Fumarlaceae „ Stapf Stapf Stapf Stapf Stapf Stapf Stapf Stapf Stapf Stapf Stapf Stapf Stapf Stapf Stapf Stapf und Stapf Stapf Stapf Stapf Stapf Stapf Linaceae „ „ „ „ „ „ Zygophyllaeeae Rutaceac Anacarrfiaceae „ Euphorbiaceae „ „ „ 0 Umbettiferae Crassulaceae Onagraceae „ Lythrarieae „ Thymehae „ Elaeayneae „ „ Rosaceac „ ry htt ibr ary tag eL He ri 307 308 308 309 310 310 311 3U 311 R v 3U Wettstein 315 325 325 326 326 • 327 327 (Rosa), Stapf, A Ziinmeter (PoUntiUa) eM H.Braun G Beck 327 330 Emendatio p 22 Celsia Cercturus Dig i tis ed by the Ha rva rd legit Un In parte priore Lycia ive rsi ty, Er ns tM ay r Lib rar yo f th Legitnriitosae us eu Amygdaleae iod ive rsi ty 0 Oeraniaceae Oxalideae „ Th eB Mahaceae 307 rom Tamariscifteae df nlo a 'istineae 306 lD ow i 296 296 ina 295 rig „ 290 MA ); O 278 290 e, „ 278 dg y( Ca Violaceae 274 eZ oo log Capparideae Co mp ara tiv -273 273 of -»71 m Cruciferae org /; w ww „ Bei-bcrideae • 271 p:/ Caryophyllaceae Stapf Stapf R v Wettstein Amarantaceae ibr a ülmaceae bio /w ww bi od ive rsi tyl Urticaceae Pag mb ri Salicineae en tru m at INDEX errore enumerata ideoque delenda est llhuii plantau] Dr F deLuschan in ... Habitus allerdings bedeutend von der gewöhnlichen Form ab, stimmt aber Denkschriften der mathem.-naturw Cl LI in Bezug auf die Form der ßd Abhandlungen von Nichtmitgliedern Blätter, die mn] fast ganz... Linne in seiner of spricht der klare Wortlaut der von m Koeb's Syn .1 yo f th ed p 611 auf sinuata iaciniata L tM Hoffmann's Beschreibung der sinuata nur eine Form der A Namen zum Theil (-1840),... Ähnlichkeit mit toto coelo von derselben verschieden Autfallend ist bei der Pflanze das leichte woraus Abbrechen der Blätter snmint möchte, dass die Platter bei der Fruchtreife mit ich schliessen
- Xem thêm -

Xem thêm: Denkschriften der kaiser Akademie der Wissenschaften Vol 51-2-0271-0346, Denkschriften der kaiser Akademie der Wissenschaften Vol 51-2-0271-0346

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay