Denkschriften der kaiser Akademie der Wissenschaften Vol 1-1-0253-0264

14 0 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 17:09

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at 253 "V Nova quaedam genera et species plantarum vascularium auctore ikluardo Fenzl Gelesen in der Sitzung der mathematisch - naturwissenschaftlichen Classe vom Januar 18 1849 ORCHIDEAE Trib Vandeae MORlHOLirCA erigonium in perfecte liberis; mucronatum alabastro exteriorum posticum majus erectum oblongum concavum, lateralia ? mento nullo, haud gibbum, sub anthesi ringens basi labello supposita parallele linearia angustiora basi obliqua, naliter subcontiguis revolutis deflexa apice calloso fornicato- convergenti-subfalcata linearia ante posticum parallele erecta, marginibus retro Lab eil um liberum ecalcaratum sessile, omnibus foliolis ; interiora columnam cum columnae longitudi- basi articulatum eaeque parallelum adscendens, oblongum trilobum, lobis lateralibus obsoletis dentiformibus, medio majore apice integerrimo uncinato-reflexo basi subdilatata, ultra germinis verticem haud producta, apice clavato Anthera nata, Columna disco subcalloso, callo piano ovato , opercularis convexa bilocularis Pollinia ellipsoidea semiteres incurva haud marginato oblique truncata solida incumbentia per paria con- postica minora, caudicula obsoleta medio dorso glandulae hippocrepicae apicibus deorsum spec- tante affixa jflormolyca lineolata Tab XXIX Acaulis; pseudobulbis caespitantibus ovatis v ovalibus Folia sessilia coriacea lanceolata acuta canaliculato-depressa basi via, plus minusve recurva, laete viridia scariosis acutis subnaviculare lateralia tunicati ccarinatum, Perigonium lineolis v Scapi ancipitibus - subtus argute carinata, caeterum ener- radicales erecti uniflori, laevissimum 11 saturate , sordide flavum; sanguineis basi vaginatis monophyllis vaginis remotis arctis fusco- foliolorum transversim exteriorum posticum anastomosantibus pictum; ejusdem longitudinis cum interioribus subminoribus consimilibus apice marginibusque subrevo- lutis plana, purpureo-5 —7 -striata oblongum subvelutinum, parum culis patulis, lobo infra Labellum perigonii foliolis externis subdimidio brevius medium utrinque unidentatum (inde trilobum), carnosum dentibus acutius- medio ovato obtuso, nunc integerrimo, nunc subcrenato, purpureo-venoso, a calli apice « Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at u Eduard Fenzl 254 eo et basi carnosula triangulari atropurpureo, reliqua parte flavo; eallo ovato basi semi- cum ulterius maeua purpurea basi intus Hab.: in terra vaginis —4 aequitantibus Folia Scapi complicato-carinata — % — 1" plures caespitosi, exsuperantibus tunicati Mir ador mexicana tropica prope Pseudobulbi lirnii v Polliniarum picta , unde perigonio dimidio brevior puberula glandula testaeea retulit hortulanus C.Heller anno 1847 — Vidi stirpem flor entern in caldario de Hügel, prima vice mense Novembris, altera Aprilis Lib Baronis basi Columna medio depresso edentulo band sulcato lunari decurrente longi, ovati adulta sessilia, radicales 5— carinatis, vaginis 8" longa ac stirpe culta solitarii in 8" longi ac Va" crassi virides, acutissime fuscis scariosis ovales ancipites s A — interioribus bulbum aequantibus basi ad distantiam Va" lata, in fera , marcescentes compresso-tetragoni, , (Hellen* testante) scariosis ochreaeformibus — plures 5'" longis ac parum v — 6'" eximie teretes erecti — 27i ir ab in vi* o" cem distantibus acutis superne carinatis adstrictis fuscis vestiti Perigonii foliolum posticum lineari-oblongum, 10"' longum 8% Vz '" latum, erectum subnaviculari-concavum ecarinatum, apice in inucronem fornicatum i/ acutissimum coarctatum; lateral ia externa postico aequilonga linearia subfalcata calloso-mucronata, lVa 2/a' — — lata, labello supposita plane retro columnam apice convergentia ac fere contingua, basi omnino parallele deflexa, , interiora nullo; — consimilia parum miuora ante posticum collocata fere contiguis recurva Lab eil um oblongum perigonii '// libera menti vestigio apice marginibusquc / " subdimidio brevius, parallele erecta, foliolis extern is — /s latum carnosulum, areola basilari triangulari incrassata usque ad callum producta instructum, disco et apicem versus atropurpureum callo ; lobis lateralibus dentiformibus i/ /// longis acutiusculis antrorsum patulis libero margine adscendenübus; parum incrassato piano, medio depresso, ovato acuto, curviusculum cylindrico-clavatum, Columna semiteres incurva, Ger men basi semilunari decurrente nitido sub anthesi k'" longum ac A" apice crassum , subtiliter rectum v 6-Sulcatum laevissimum medio X" fere lata, sursum deorsumque sensim magis incrassata, basi tarnen ultra germinis verticem haud producta, nee apice marginata ibique verticaliter truueata ac profunde triangulari-excavata, viridi-flava cularis , Anthera opercularis convexa bilo- per paria connata ineumbentia, postica minora, ope caudiculae obsoletae macula purpurea transversa intus basi ad insertionem labelli P ollin ia ellipsoidea solida medio glandulae hippoerepicae dorso Glandula affixa, picta Fructus fuscescens, apieibus columnae basim respiciens desideratur Unsere Gattung gehört zur Gruppe der Maxillarideen p 12 näher bezeichnet und reiht sich erstens durch den glaube, sehr natürlich: gons im Knospen- undBlüthenzustande; vorne fussförmig vorgezogene Säulchen völligen zweitens ; an unmittelbar sie Maxillaria durch das um die Blüthen -Configuration die Spitzen der Perigouial-Blättchen runde Figur Sie an im Bot Reg 1843 MiscelL unterscheidet sich wie , am Grunde des ich Peri- am Grunde zwar verbreitete, aber keineswegs nach am Grunde vollkommen freien äusseren Perigonial, dass selbe von vorne angesehen Seiten her zusammengedrückte schmale langgestreckte Ellipse bildet, eine Lindley Mangel des charakteristischen Kinnes drittens durch Blättchen und die in der Art modificirte wie projicirte Linie eine während eine von den bei allen anderen Maxillaria- Arten entweder dreieckig-eiförmige, oder fast kreis- Diese Configuration der ganzen Blüthe resultirt aus der Richtung der beiden äusseren und darstellt inneren Seitenblättchen derselben, deren erstere, statt wie bei Maxillaria bald fast cylindrisch aufrecht, bald dem unpaarigen hinteren jeder Zeit einen Winkel zu bilden, sich beinahe perpendiculär und parallel herabschlagen und mit dem letzteren fast in eine verticale Ebene fallen, während die zweiten, sich eben so verhaltend, aufrecht hinter dem Säulchen vor der Wölbung des hinteren glockenförmig, bald ausgespreitzt -auseinandertretend mit Perigonial-Blättchens neben einander zu liegen kommen >* Sie nähert sich in dieser Beziehung einigen Arten der Gattung Govenia ), andererseits durch mein kurzes gemeinschaftliches Pollinarien-Schwänzchen der Gattung Bifrenaria scheideten Wurzelschaft und durch ihr unge- den einblüthigen be- der Gattung Colax Govenia unterscheidet sich aber, abgesehen von dem ganz verschie- denen Habitus und Blattbaue noch ganz besonders durch die mützenförmige, in eine gekrümmte Spitze auslaufende Anthere, die dreieckige Follinar-Drüse und das an der Spitze beränderte Säulchen; Bifrenaria durch die beinahe *) Die Aehnlichkeit im Baue des Perigoniums mit Govenia superba mit dieser Gattung als mit Maxillaria verwandt zu halten lieft ist Mormolyca näher Akademie der Wissenschaften Januar- so gross, dass ich mich anfänglich verleiten Siehe Sitzungsberichte der kais liess, 1849 p 53 C Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at Nova quaedam 255 plantarum vascularium (jenera et species Colax endlicli durch ihr beinahe kugelfưrmige« Perigon, berändertes Säulcben, die kammförmige Anthere und den Mangel der Pollinar-Drüse; Alle insgesammt, nebst Maxiilaria durch die Verwachsung der beiden unteren Perigonial-Blättcben am Grunde mit dem Säulenfusse ktmftiftrmg gebildete Anthere und die beiden freien Pollinar-Schwänzchen und die dadurch schon im Knospenzustande bedingte Kinnbildung desPerigons ten nicht als eigene Gattung gellen lassen, so wird man sie — Will man Mormohjca neben den genann- jeden Falls als Ilepraesentanten einer eigenen Abtheilung von Maxillaria bestehen lassen müssen, der sieb zunächst Maxillaria rufescens Li ndl (B lieg 1848), aciilifolia Lindl (0 c 1839 Mise n 148) und pieta Hook (B Mag t 3154-, B Kcg t 1802) anschliessen dürften E x p i c a t i i c n i Tab XXIX s Ulormolyca lineolaf a Fig Flos situ vario Columna cum anlhera Labellum explanatum Columnae pars superior aueta demtis perigonii et labello, facie anteriore, aueta foliolis reliquis, polliniis cum glandula hippoerepica demta authera situ naturali residuis cum glandula aueta Pollinia Eadem demta glandula {) Antherae facies interna demtis a latere visa polliniis IVotylla Iliigeiil Pseudobulbi compressi lineari-oblongi niuscula, subtus basi carinata Racemus n Folia minuti sp coriaeoa solitaria linguaeformia radicalis pendulus multiflorus, pedicellis bractea subulato-setacea Perigonii viridi-flavi foliola externa latcralia cum superiore sublongiore lineari-lanceolata unum apice inteyerrimwm coalita labello triplo, tlore triente longioribus recurvo-patulis supposita in acuta , ecarinata navicularia apice recurva; pla- interna subbreviora ac dimidio angustiora lineari-subfalcata acu- minata medio superposite aurantico-bi-v quadripunetata Labellum porrectum unguiculatum truellae- forme integerrimum acutum apice subineurvum Hab: regno mexicano prope in Pseudobulbi caespitosi, solitarium alentes apice folium lata, erecto-patula demum Perigonii foliola medium punetis foliolis aurantiacis externis basi inclinata Es 1/ /2 V a horto Lib Bar v in 1" longi ac — 4'" lati, modice subtorta, supra basi vaginis externa 3— 4'" superpositis canaliculato-depressa longa ac duobus s parum augustius ac brevius V" lata —3 squamaeformibus acutis Ra c e m cum racemi 5" longa ac Columna u s glaberrimus axi parallela; interiora quatuor geminis transversim confluentibus pieta teres labello subbrevior reeta diess die einzige mir bekannte Art mit bis an die äusserste Spitze summo tunicati, A pollicaris albida infra Labellum apice nonnibil N multißora et punctata Lindl.) und der 2V Man vollkommen in ein Blättchen ver- unterscheidet sie dadurch leicht von den bei- Klotzsch (in Ic pl hört BeroL p 43 aromatica Bark er (in B Heg 1841 Mise n 77) den sonst ihr sehr nahe stellenden Arten, der N sagitlifera t» Hügel Folia linguaeformia obtusissima recurvo-mucronulata, wachsenen seitlichen Perigonial-Blättern des äusseren Wirteis dp res melleo-suaveolentes, nee aromatici Fl ist bina J alapp t 18 Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at d Eduard Fenzl 256 URTICACEAE Pilea liyalina Annua purpureo nus Caulis erecta brachiato-ramosa - cum striatus exstipulata patentissima haud attenuata, ; in sp succulentus (in vivo hyalino-aquosus) peüolis floribusque glaberrimus lamina n petiolum semiteretem , eam aequantem simis depressis, marginibus grosse arguteque serrata, basi integerrima hirsuta subtus glabra, tenuissima Flor um paniculati, cymulis axülaribus 3—7 alares saepe pedicellati, reliqui — 3-partitum, perigonium nium 3-partitum, —5 spurte verticillatisj i v , /2 — i a 3plove superantem nervis venisque simplicis- supra stimulis innocuis sparsis , ! peüolis /2 — 4plove glom brevioribus; Floris staminigeri Floris pistilligeri perigo- interrupte spicati sessiles, minutissimi Stamina — majore germen semiamplectente obtusa, reliquis binis obsoletis ovatis Fo glomeruli ebracleati semel v.subiterato di-trichotome cymose- laciniis obovatis cucullatis lacinia tetrago- ramis simplicissimis patentibus rhombeo-ovata acuta trinervia costato - venosa ellipiica v obtuse Stigma eumque exsuperante sessile aspergilliforme Acheniura naviculari - fornieata exsertum perigonio ovoideum, tuberculis copiosis muricatum, fuscum C/V" longum) Urtica arvensis Poeppig Coli n 1539 B.; Diar n 1608! Hab in Dec 1829!) — Radix que lineis tribus in Brasilia prope Rio Janeiro (Schüch V v 5, — sp fibrillosa alba longiores tunc talia, s l) lamina 12>9'" utroque margine nigricantia cellulisque tunc incrassatis pro- minulis fusiformibus albis plerumque dense strigillosa, facie superiore in stirpe viva propter nervös et venulas valde depressas subbullata Flore s monoici teatos globosos diametro 1— 2"' doverticillatim horizontales, dispositac minutissimi coacervati ad sessiles ac brevissime pedicellati, Glomerulorum cymulae tota caulis ac — 17 in glomerulos ebrac- ramorum logitudine pseu- nodos infimos nee non supremos fasciculorum brevissimorum indolem, ad nodos intermedios paniculae irregularis di- trichotomae faciem praebent, cujus rami longiores semel v bis bifurcati demumque spieiformes longitudinem 9'" attingunt Flores staminigeri, in glomerulis paucissimi ac fuga- — cissimi quandoque deficientes, perigonio gaudent 2— 3-, numquam 4-partito, laciniis obovatis cucullatis Flores pi- stilligeri, plerique subpedicellati, perigonium offerunt 3-partitum, lacinia ad glomeruli axim externa reliquis minutissimis 3pIo longiore (V3 > /// 1/ lg.) , sub anthesi germen exsuperante, in fruetu maturo eo subdimidio breviore Stamina ejus rudimentaria 3, perigonii laciniis opposita primum obsoleta, post anthesim increscentia, linearia aequilonga, lacinia majore subbreviora, minores perfecte oecultautia Germen ovoideum viride, serius album, stigmate m longum suboblique ovoideum fuscum exiguo aspergilliformi Achenium ad lentem tuberculis copiosis muricatum , % Diese zu physiologischen Untersuchungen und Experimenten über Saftbewegung ihrer durchsichtigen Sturgelbeschaffenheit wegen sehr zu empfehlende Art pflanzt sich schon seit mehreren Jahren von selbst durch zerstreute Früchtchen im Sande des warmen Hauses unseres Universitätsgartens fort, dem sie, aus brasilianischer, mit an- deren aus zu Rio Janeiro Schönbrunn eingesandten Pflanzen freundlichst sinnig widerstreben ihre Samen mitgetheilt gekommener Erde entkeimend, durch Herrn Gartendirector Sc hott wurde So leicht sie bei künstlicher Aussaat im Topfe sich übrigens in dem Keimen der Art fortpflanzt, so eigen- — Aus der Zahl der zur Gattung (Urtica pumila Linn; Dubreuilia pumila Gut/dich Pilea gehörigen Arten steht ihr zunächst bloss P pumila in Freycin p 49o), die von Canada durch die Staaten Pensylvanien, Ohio, Missouri und Louisiana bis nach Mexico herabreicht Sie unterscheidet sich aber von unserer Art durch ihre H-theiligen Staubbläthen, > : Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at H Noca quaedam genera et species plantar um vascuJarium 25 welche untermischt mit Fruchtblüthen in kleine kurze büschelförmige Trugdöldchen zusammengedrängt zwischen den in Schein quirlen gestellten längern Luid büschel-, bald rispenartig -verzweigteren Trugdolden der > -th eiligen IWUhcndecke der Fruchtblüthen zweikantig zusammengedrückten spitzig - eiförmigen mit Linealen Wärzchen besetzten, mehr letzteren sitzen; ferner durch die beinahe gleichlangen Zipfel und durch die als doppelt
- Xem thêm -

Xem thêm: Denkschriften der kaiser Akademie der Wissenschaften Vol 1-1-0253-0264, Denkschriften der kaiser Akademie der Wissenschaften Vol 1-1-0253-0264

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay