124 cau on tap PS có lời giải trực tiếp

40 58 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 16:47

Đây là các dạng bài tập câu hỏi ôn tập phái sinh để thi đậu trong kỳ thi, ôn khả năng đậu 99.999%.. BỘ ĐỀ THI CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Câu 1: Việc thực quyền chọn bán kiểu Mỹ vào thời điểm trước ngày giao dịch khơng hưởng cổ tức đem lại lợi ích mặt tài so với việc giữ nguyên vị hết thời kỳ giao dịch khơng hưởng cổ tức giá trị lớn A Chưa thể kết luận điều từ thơng tin cho B Nhận định giá trị chiết khấu khoản cổ tức lớn giá trị chiết khấu giá thực thực C Nhận định D Nhận định sai Lời giải: Nếu khoản cổ tức dự kiến nhỏ giá trị thời gian lại cấu thành phí quyền chọn, nhà đầu tư nên thực quyền chọn bán sớm (đọc thêm giáo trình trang 136) Câu 2: Một nhà đầu tư mua hợp đồng tương lai số Nikkei 225 mức giá 16700 Hệ số nhân hợp đồng 100 yên, mức ký quỹ ban đầu 10% giá trị hợp đồng tương lai Nếu giá hợp đồng tương lai số Nikkei 225 giàm 2%, mức lãi/lỗ khoản đầu tư ban đầu là: A Lãi 10% B Lãi 2% C Lỗ 10% D Lỗ - 20% Tóm tắt Mua hợp đồng tương lai Giá thực hiện: F0 = K = 16700 Lời giải: Lãi/Lỗ = F1 - F0 = F0x0.98 - F0 = 0.02F0 = 0.02 x 16700 = -334 Hệ số nhân: 100 Mức ký quỹ ban đầu = 16700 x 10% = 1670 Ký quỹ: 10% -334 % Lỗ = 1670 x 100% = -20% Giá F1 = F0 x 0.98  Lãi/Lỗ = ? Câu 3: Xem xét hợp đồng tương lai vàng đáo hạn sau tháng giao dịch mức giá 1340 USD/ounce Giá vàng giao 1300 USD/ounce Từ đây, ta suy được: A Giá trị đồng tiền theo thời gian nhỏ 6% /năm, chi phí lưu kho vàng B Giá trị đồng tiền theo thời gian 6,15% /năm C Giá trị đồng tiền theo thời gian 6% / năm, khơng chi phí lưu kho vàng D Khơng đáp án Tóm tắt: Lời giải: F0 = 1340 TH1: Nếu khơng chi phí lưu kho vàng S0 = 1300 LS đơn r=? F0 = S0 (1 + r) T  1340 = 1300 (1 + r) 6/12 1340 ( 1300 ) = + r  r = 6.25% LS gộp liên tục F0 = S x e rT  1340 = 1300.e r 6/12 1340 r.0.5  1300 = e 1340  r = ln1300  r = 6.06% TH2: Nếu chi phí lưu kho vàng: F0 = (S0 + u) (1 + r) Lấy r = 6.05% T Thay số: 1340 = (1300 + u).(1 + 6.05%) 6/12  u = 1216 > => r >6% chi phí lưu kho vàng Câu 4: Phát biểu sau hợp đồng tương lai thị trường hợp đồng tương lai? A Giá trị khoản lợi nhuận bên nắm giữ vị mua phải giá trị khoản lỗ bên giữ vị bán B Bên giữ vị bán hợp đồng tương lai thực hóa lợi nhuận cách giao tài sản sở sớm trước ngày đáo hạn hợp đồng C Bên giữ vị mua hợp đồng tương lai thực hợp đồng điều đem lại lợi nhuận D Phần lớn lợi nhuận tạo thị trường hợp đồng tương lai thuộc trung tâm tốn bù trừ Giải thích: Mua: Lợi nhuận = F – K Bán: Lợi nhuận = K – F  Lợi nhuận bên mua lỗ bên bán Câu 5: Một cổ phiếu xác suất tăng giá thêm 12%/năm giảm 8%/năm tương đương Hãy tính hệ số (xác suất trung lập rủi ro) lãi suất phi rủi ro đơn 4%/năm (áp dụng mơ hình nhị thức) A 0,5878 B 0,7863 C 0,6000 D 0,6478 Tóm tắt: u = + 0.12 = 1.12 d = – 0.08 = 0.92 r = 4%, T = năm Lời giải: Quy đổi Lãi suất đơn 4% lãi suất kép liên tục r’ = ln (1 + r) = ln (1 + 4%) = 3.92% Xác suất trung lập rủi ro: r'T  π=? 0.0392 e -d e - 0.92 π = u - d = 1.12 - 0.92 = 0.5999 ≈ 0.6 Câu 6: Chức trung tâm bù trừ toán thị trường hợp đồng tương lai là: A Hỗ trợ cho trình hình thành giá B Đóng vai trò người mua người bán người bán người mua C Nhận khoản ký quỹ D Thực toán hàng ngày tài khoản thành viên bù trừ Câu 7: Một quyền chọn mua kiểu châu Âu thực trước đáo hạn cổ tức cổ phiếu giá trị lớn A Nhận định B Nhận định giá trị chiết khấu khoản cổ tức lớn giá trị chiết khấu giá thực C Chưa thể kết luận điều từ thông tin cho D Nhận định sai Giải thích thêm: Quyền chọn mua kiểu Châu Âu phải thực thời gian đáo hạn Câu 8: Xem xét hợp đồng tương lai số cổ phiếu Giả định yếu tố khách giữ nguyên không đổi, bạn nâng lợi suất cổ tức ước tính lên mức cao hơn, điều ảnh hưởng đến việc định giá hợp đồng tương lai? A Còn tùy thuộc vào mức số thị trường B Giá trị xác định cao C Giá trị xác định thấp D Giá trị xác định không thay đổi Lời giải: Gia hạn hợp đồng tương lai: F0 = (S0 – I) e rT Trong đó: I : cổ tức Nếu I tăng yếu tố khác không đổi => F0 giảm Câu 9: Trong số yếu tố liệt kê sau đây, yếu tố khiến cho gia1 thực tế niêm yết sở giao dịch không giá lý thuyết chúng? (I) Chi phí giao dịch (II) Thị trường khơng tính khoản (III) Hạn chế hành vi bán khống (IV) Lãi suất vay thực tế A Chỉ (I) (II) B Chỉ (I), (II) (IV) C Chỉ (I) (III) D Cả (I), (II),(III) (IV) Câu 10: Giá cổ phiếu B 50.000 đồng Trong tháng tới, giá cổ phiếu giảm xuống 45.000 đồng tăng lên đến 57.000 đồng Xác định giá hợp lý quyền chọn bán cổ phiếu B với giá thực 50.000 đồng, biết lãi xuất đơn phi rủi ro kì hạn tháng 2% (sử dụng phương pháp định giá trung lập rủi ro) A 2.450 đồng B 3.430 đồng C 1.000 đồng D 6.863 đồng Tóm tắt: Lời giải: 50000: 57000 u = 50000 = 1.14  57000; fu =  45000; fd = K = 50000 r = 2% / tháng T = tháng 45 d = 50 = 0.9 r'T 0.02 e -d e - 0.9 p = u - d = 1.14 - 0.9 = 0.5 put = e  p=? –rT =e (p.fu + (1 – p)fd) -0.02 (0.5 x + (1 -0.5).5000) = 2450 Câu 11: Vào ngày đáo hạn, quyền chọn số cổ phiếu trạng thái lãi thực hiện, yếu tố sau chuyển giao: A Các cổ phiếu cấu thành số giá trị khoản cổ tức kèm theo B Cổ phiếu tiền C Tiền D Các cổ phiếu cấu thành số Câu 12: Quyền chọn lãi suất sàn tương đương với: A Quyền chọn gồm chuỗi quyền chọn bán lãi suất nối tiếp đáo hạn B Quyền chọn gồm chuỗi quyền chọn mua lãi suất nối tiếp đáo hạn C Quyền chọn tổng hợp quyền chọn mua với lãi suất trần quyền chọn bán với lãi suất sàn D Không phải dạng số dạng Đọc thêm giáo trình trang 233 Câu 13: Ngày 1/3, nhà đầu tư mua mười hợp đồng tương lai Tháng với giá 75.000 đồng bán năm hợp đồng tương lai tháng 10 với giá 78.000 đồng Sau tháng, nhà đầu tư đóng hai vị nắm giữ Giả sử giá hợp đồng tương lai tháng giá hợp đồng tương lai tháng 10 lấn lượt 72.000 đồng 77.000 đồng Biết quy mô hợp đồng tương lai 100 Lợi nhuận nhà đầu tư là: A - 2,5 triệu đồng B triệu đồng C 1.5 triệu đồng D - triệu đồng Lời giải: Ngày 1/3: Mua 10 Hợp đồng tương lai Tháng : -10 x 75000 Bán Hợp đồng tương lai Tháng 10 : +5 x 78000 Ngày 1/5: Bán 10 Hợp đồng tương lai Tháng Mua Hợp đồng tương lai Tháng 10 : : +10 x 72000 -5 x 77000 Tổng: [-10 x 75000 + x 78000 + 10 x 72000 - x 77000] x 100 = - 2500000 = -2.5 triệu Câu 14: Khi tính giá lý thuyết hợp đồng tương lai hàng hóa, bạn khơng cần: A Lãi suất phi rủi ro B Chi phí lưu kho hàng hóa sở C Giá giao hàng hóa sở D Độ biến động giá hàng hóa sở Giải thích: Giá lý thuyết HĐTL: F0 = (S0 – I + u) e rT Trong đó: S0 : giá giao hàng hóa sở I : cổ tức u: chi phí lưu kho r: lãi suất T: thời gian đáo hạn hợp đồng  KHông phụ thuộc độ biến động giá hàng hóa sở Câu 15: Hợp đồng tương lai trái phiếu phủ giao do5ch với giá 93,13 giá trái phiếu phủ thị trường sở 93,8 Nhà đầu tư thực giao dịch mua 100 triệu đồng mệnh giá trái phiếu phủ, đồng thời bán hợp đồng tương lai trái phiếu phủ (giả định quy mô hợp đồng 100 triệu đồng) Một tháng sau, giá trái phiếu phủ thị trường giao thị trường hợp đồng tương lai 94 94,09 Nếu nhà đầu tư đóng vị vào lúc này, kết mang lại lả: A Lỗ 200.000 đồng B Lỗ 960.000 đồng C Lãi 760.000 đồng D Lỗ 760.000 đồng Tóm tắt: Lời giải: S0 = 93.8 F0 = 93.13 S1 = 94 t0: mua trái phiếu phủ + bán HĐTL trái phiếu phủ: -93.8 + 93.13 = -0.67 F1 = 94.09  Lãi/Lỗ = ? t1: đóng vị +94 – 94.09 = -0.09 Lợi nhuận: -0.67 – 0.09 = -0.76 triệu = -760000 Câu 16: Chênh lệch sở (basis) hợp đồng tương lai số cổ phiếu thể (I) Chênh lệch giá hợp đồng tương lai giá giao (II) Chenh lệch lãi tính giá trị giao giá trị tương lai khoản cổ tức chia A Cả (I) (II) không B Chỉ (II) C Cả (I) (II) D Chỉ (I) Giải thích: Chênh lệch sở chênh lệch giá giao tài sản với giá hợp đồng kỳ hạn giá tương lại lấy tài sản làm sở Câu 17: Nếu tỷ lệ cổ tức dự kiến từ số cổ phiếu giảm mức số giữ nguyên không đổi, giá hợp đồng tương lai sẽ: A Tăng lên B Tạm thời tăng lên, sau quay trở mức cân C Giữ nguyên không đổi D Giảm Giống câu Câu 18: Giá cổ phiếu B 50.000 đồng Trong tháng tới, giá cổ phiếu giảm xuống 45.000 đồng tăng lên đến 57.000 đồng Xác định giá hợp lý quyền chọn mua cổ phiếu B với giá thực 50.000 đồng, biết lãi xuất đơn phi rủi ro kì hạn tháng 2% (sử dụng phương pháp định giá trung lập rủi ro) A 2.150 đồng B 1.000 đồng C 6.863 đồng D 3.430 đồng Tóm tắt: Lời giải: 50000:  57000; fu = 7000  45000; fd = K = 50000 r = 2% / tháng T = tháng  c=? Tương tự câu 10 thay quyền chọn bán quyền chọn mua: 57000 u = 50000 = 1.14 45 d = 50 = 0.9 r'T 0.02 e -d e - 0.9 p = u - d = 1.14 - 0.9 = 0.5 call = e =e –rT (p.fu + (1 – p)fd) -0.02 (0.5 x 7000 + (1 -0.5).0) = 3430 Câu 19: Một nhà đầu tư tham gia vào giao dịch hợp đồng tương lai (kim loại) đồng vị mua L1c này, muốn kết thúc vị hợp đồng tương lai Hành động thích hợp nhà giao dịch : A Bán tài sản sở thị trường giao B Bán hợp đồng tương lai với tài sản sở điều khoản tương tự C Mua hợp đồng tương lai với tài sản sở điều khoản tương tự D Mua tài sản sở thị trường giao Câu 20: Xem xét cổ phiếu không trả cổ tức giao dịch thị trường với gí 50.000 đồng Giá quyền chọn mua kiểu châu Âu quyền chọn bán kiểu châu Âu với cổ phiếu sở này, giá thực 50.000 đồng thời gian đáo hạn tháng 4.000 đồng 3.500 đồng Lãi suất ph rủi ro gộp liên tục 4%/năm Độ biến động mức sinh lời cổ phiếu 25%/năm Kết luận rút từ liệu là: A hội kinh doanh hạn chế chênh lệch giá (arbitrage) quyền chọn bán bị định giá thấp giá trị B hội kinh doanh hạn chế chênh lệch giá (arbitrage) quyền chọn bán bị định giá cao giá trị C Chưa thể khẳng định điều chưa đủ thơng tin Tóm tắt: Lời giải: S0 = 50000 K = 50000 c = 4000 d1 = p= 3500 σ T r = 4% σ = 25% / năm S0 σ ln( K ) + (r - q + ).T = 50000 0.25 ln(50000 )+ (0.04 - + ).12 0.25 / 12 T = tháng = 0.2015 d2 = d1 - σ T = 0.2015 – 0.25 / 12 = 0.0247 N(d1) = N(0.2015) = N(0.20) + 0.15 [N(0.20) – N(0.19)] => N(-d1) = – 0.5799 = 0.4201 = 0.5793 + 0.15 (0.5793 – 0.5733) = 0.5799 N(d2) = N(0.0247) = N(0.20) + 0.47 [N(0.02) – N(0.1)] => N(-d2) = – 0.5099 = 0.4901 = 0.5080 + 0.47 (0.5080 – 0.5040) = 0.5099 – 0.04 x 12 -rT p = K e N(-d2) - So.N(-d1) = 50000 x e = 3014 arbitrage < 3500 -0.04.(6/12) x 0.4901 – 50000 x 0.4201 Câu 21: Bạn mua hợp đồng kỳ hạn thời gian đáo hạn năm với giá 55.000 đồng Tại thời điểm đáo hạn, giả sử tài sản sở thị trường giao 68.000 đồng Biết lãi suất phi rủi ro 10% Giá trị hợp đồng kỳ hạn thời điểm đáo hạn là: A 13.000 đồng B - 13.000 đồng C 11.818 đồng D Khơng đáp án Tóm tắt: Lời giải: Fo = K = 55000 Giá trị hợp đồng kỳ hạn: S = 68000 S – K = 68000 – 55000 = 13000  Giá trị hợp đồng kỳ hạn = ? Câu 22: Trong phát biểu sau vế chênh lệch sở (basis), phát biểu khơng xác? A Chênh lệch sở tăng giá hợp đồng tương lai tăng mạnh giá tài sản sở B Chênh lệch sở chênh lệch giá hợp đồng tương lai giá giao tài sản sở C Người phòng ngừa rủi ro vị mua hợp đồng tương lai lợi chênh lệch sở tăng D Người phòng ngừa rủi ro vị bán hợp đồng tương lai chịu thiệt hại chênh lệch sở giảm Giải thích: Bán HĐTL: [fo + (St – ft)] – S0 đó: St – ft : chênh lệch sở (CLCS) Mua HĐTL: [S0 - (St – ft)] – fo CLCS tăng: - Tăng hiệu chiến lược phòng ngừa rủi ro vị bán - Giảm hiệu chiến lược phòng ngừa rủi ro vị mua CLCS giảm: - Giảm hiệu chiến lược phòng ngừa rủi ro vị bán - Tăng hiệu chiến lược phòng ngừa rủi ro vị mua Câu 23: Xem xét quyền chọn mua cổ phiếu kiểu châu Âu với tham số sau: giá thực 52 USD, giá giao tài sản sở 52 USD, độ biến động mức sinh lời cổ phiếu 17%, lãi suất ohi rủi ro tính gộp liên tục 2%/năm, thời gian đáo hạn quyền chọn 180 ngày Biết thêm cổ phiếu không trả cổ tức thời gian hiệu lực quyền chọn Delta quyền chọn là: A Quyền chọn giao dịch nước Mỹ B Quyền chọn mà người nắm giữ thực quyền vào ngày làm việc ngày đáo hạn C Quyền chọn phát hành theo luật pháp Mỹ D Cả A, B, C Giải thích  Ngược lại với quyền chọn kiểu châu Âu, quyền chọn kiểu Mỹ quyền chọn cho phép người nắm giữ thực trước ngày đáo hạn Câu 71: Giả sử thị trường nhà đầu tư A, B, C, D chưa hợp đồng quyền chọn cổ phiếu XYZ giao dịch thời điểm Ngày A mua hợp đồng B bán hợp đồng; ngày thứ hai C mua hợp đồng B bán hợp đồng; ngày thứ B mua hợp đồng để đóng phần vị thế, A bán hợp đồng để đóng phần vị D bán hợp đồng Sau ngày giao dịch thứ số lượng vị mở là: A B C D Lời giải: Mua Bán Ròng A +3 -2 +1 B +4 -3 -2 -1 C +2 D  +2 -2 -2 Tính đến ngày 3, vị mua vị bán => số lượng vị mở (tính vị mua bán) Câu 72: Một quyền chọn mua trạng thái lãi khi: A Giá thực quyền chọn thấp giá thị trường tài sản sở B Giá thực quyền chọn cao giá thị trường tài sản sở C Giá thực quyền chọn giá thị trường tài sản sở D Cả A, B, C sai Giải thích  Khi tính trạng thái quyền chọn: khơng tính phí quyền chọn Quyền chọn mua Quyền chọn bán SK Lãi Lỗ S: giá hàng hóa giao ngày K: giá thực hợp đồng Câu 73: Một quyền chọn bán trạng thái lỗ khi: A Giá thực quyền chọn thấp giá thị trường tài sản sở B Giá thực quyền chọn cao giá thị trường tài sản sở C Giá thực quyền chọn giá thị trường tài sản sở D Cả A, B, C sai Giải thích: Quyền chọn mua Quyền chọn bán SK Lãi Lỗ Câu 74: Hãy lựa chọn ví dụ quyền chọn lãi suất: A Quyền chọn trái phiếu phủ B Quyền chọn tín phiếu phủ C Cả A B D Cả A B sai Câu 75: Giả sử nhà đầu tư mua quyền mua cổ phiếu ABC với giá thực 100.000 VND/cổ phiếu, phí quyền chọn 6.000 VND/cổ phiếu, quy mô hợp đồng 100, giá cổ phiếu mua quyền chọn 97.000 VND/cổ phiếu, giá cổ phiếu đáo hạn 105.000 VND/cổ phiếu Hãy xác định giá trị quyền chọn (VND) mang lại đáo hạn: A 5.000 B 3.000 C -1.000 D Lời giải:  K: 100.000 C: 6.000 Quy mô hợp đồng: 100 So: 97.000 Giá trị quyền chọn mua = St – K = 105.000 – 100.000 = 5.000 Chú ý: Khi tính giá trị quyền chọn trạng thái quyền chọn khơng tính đến phí quyền chọn Câu 76: Đặc tính sau nguyên lý trung lập rủi ro hữu ích cho việc định giá chứng khoán phái sinh: A Lãi suất chiết khấu áp dụng cho lãi/lỗ kỳ vọng quyền chọn lãi suất phi rủi ro B Không cần quan tâm đến rủi ro đầu tư C Lợi suất kỳ vọng cổ phiếu lãi suất phi rủi ro D Cả A C Giải thích:  Nguyên lý trung lập rủi ro mang hai đặc tính đơn giản hóa - Thứ nhất, lợi suất kỳ vọng cổ phiếu lãi suất phi rùi ro - Thứ hai, lãi suất chiết khấu áp dụng cho lãi/lỗ kỳ vọng quyền chọn lãi suất phi rủi ro Đọc thêm giáo trình tr.160 Câu 77: Nhân tố sau không ảnh hưởng đến giá quyền chọn: A Giá tài sản sở B Lãi suất trái phiếu phủ C Thời gian đáo hạn D Giá thực Giải thích  Xem lại cơng thức tính giá quyền chọn tr.166 – giáo trình Câu 78: Giá cổ phiếu khơng trả cổ tức 19.000 VND, giá quyền chọn mua kiểu Châu Âu cổ phiếu với thời gian tới đáo hạn 03 tháng giá thực 20.000 VND 1.000 VND Lãi suất phi rủi ro 4%/năm Hãy tính giá quyền chọn mua kiểu Châu Âu cổ phiếu với thời gian đáo hạn tháng giá thực 20.000 VND A 1.000 VND B 1.500 VND C 1.800 VND D Khơng tính Câu 79: Điều sau với delta quyền chọn: A Delta đo tốc độ thay đổi của giá quyền chọn so với thay đổi giá tài sản sở B Delta cơng cụ sử dụng việc phòng ngừa rủi ro cho danh mục chứng khoán phái sinh C Delta tính cách lấy thay đổi giá quyền chọn chia cho thay đổi giá tài sản sở tương ứng D Tất A, B, C Giải thích  Delta quyền chọn Δc = dc/ds đó: dc: thay đổi giá quyền chọn ds: thay đổi giá tài sản sở Câu 80: Đâu giả thiết mơ hình định giá quyền chọn Black-Sholes? A Lợi suất cổ phiếu sở tuân theo phân phổi chuẩn lơ-ga-rit B Thuế chi phí giao dịch khơng C Khơng hội giao dịch chênh lệch giá D Tất câu Giải thích  Đọc giáo trình tr.165 – Các giả thiết mơ hình Black - Scholes Câu 81: Tính giá quyền chọn mua kiểu Châu Âu cổ phiếu không trả cổ tức, giá cổ phiếu 52.000 VND, lãi suất phi rủi ro 12%/năm, độ biến động giá cổ phiếu 30%/năm, đến hạn 03 tháng tới A 5.060 VND B 6.130 VND C 4.500 VND D Tất A, B, C sai Giải thích  Thiếu liệu Câu 82: Tính giá quyền chọn bán kiểu Châu Âu cổ phiếu không trả cổ tức, giá cổ phiếu 69.000 VND, lãi suất phi rủi ro 5%/năm, độ biến động giá cổ phiếu 35%/năm, đến hạn 06 tháng tới A 8.100 VND B 5.600 VND C 6.400 VND D 7.150 VND  Thiếu liệu Câu 83: Chiến lược quyền chọn tối ưu đầu tư/quản trị rủi ro? A Các chiến lược đơn giản gồm quyền chọn tài sản sở B Các chiến lược dàn trải (spreads) C Các chiến lược kết hợp (combinations) D Cả A, B, C sai Giải thích  Mỗi chiến lược ưu điểm riêng nên ko chiến lực tối ưu Câu 84 Hãy tính delta quyền chọn mua 06 tháng kiểu Châu Âu trạng thái hòa vốn cổ phiếu không trả cổ tức biết lãi suất phi rủi ro 10%/năm độ biến động 25%/năm A 0,53 B 0,46 C 0,64 D 0,75 Lời giải:  T: tháng d1 = (ln (So/K) + (r +d /2)T)/ dT  d1 = (ln(So/So)+(0.1+0.25 /2)T)/ 0.25*(6/12) R: 10% Độ biến động: 0.25 1/2  d1 = 0.3712 Trạng thái hòa vốn: So = K Tính Δc = ? 1/2 N(d1) = N(0.3712) = N(0.37) + 0.12(N(0.37)-N(0.36))  N(d1) = 0.6443 + 0.12 (0.6443-0.6406)  N(d1) = 0.64 Xem lại công thức tr 166 Câu 85: Theo quy định nghị định 42/2015/NĐ-CP, hoạt động vị (novation) chứng khoán phái sinh thực đâu: A Tại sở giao dịch chứng khoán sau lệnh khớp; B Tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau kết giao dịch nhận kiểm tra tính hợp lệ; C Cả A B sai Câu 86: Theo quy định nghị định 42/2015/NĐ-CP, thành viên bù trừ trung tâm lưu ký chứng khốn khơng bao gồm A Ngân hàng thương mại B Chi nhánh ngân hàng nước ngồi bù trừ, tốn giao dịch chứng khoán phái sinh C Cả A B sai Giải thích  Khoản 16, điều 2, nghị định 42/2015/NĐ- CP Câu 87: Theo quy định nghị định 42/2015/NĐ-CP, thành viên bù trừ trực tiếp bù trừ, toán cho đối tượng sau đây: A Cho giao dịch chứng khốn phái sinh khách hàng mơi giới B Cho giao dịch chứng khốn phái sinh mình, khách hàng mơi giới cung cấp dịch vụ bù trừ, toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho thành viên không bù trừ khách hàng thành viên khơng bù trừ C Cả A B sai Giải thích  Khoản 18, điều 2, nghị định 42/2015/NĐ-CP Câu 88: Theo quy định nghị định 42/2015/NĐ-CP, Quỹ dự phòng rủi ro tốn trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đóng góp: A Thành viên bù trừ B Trung tâm lưu ký chứng khoán chứng khoán Việt Nam C Cả A B Giải thích  Khoản 6, điều 20; điểm b, khoản 2, điều 22 điều 24 nghị định 42/2015/NĐ-CP Câu 89: Giả sử sau ngày giao dịch cuối cùng, danh sách trái phiếu chuyển giao hai trái phiếu A B, A giá giao 98.000 VND/trái phiếu Hệ số chuyển đổi (Conversion Facror) 0,8: B giá giao 110.000 VND/trái phiếu Hệ số chuyển đổi (Conversion Factor) 0,9 Theo nguyên tắc lựa chọn trái phiếu rẻ để giao (Cheapest-To-Deliver), bên giao chọn trái phiếu để giao: A Trái phiếu A B Trái phiếu B C Không trái phiếu Lời giải Trái phiếu A Giá giao S Trái phiếu B 98.000 110.000 0.8 0.9 122.500 122.222 CF S/ CF Chọn trái phiếu S/CF nhỏ để chuyển giao Câu 90: Theo nghị định 42/2015/NĐ-CP, thành viên VSD/CPP bao gồm: A Thành viên bù trừ chung B Thành viên bù trừ trực tiếp C Cả A B Câu 91: Ngày T, nhà đầu tư mở vị mua Hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn năm đáo hạn tháng 3/2016 với mức giá mở vị 102.000 VND, cuối ngày T giá toán cuối ngày (DSP) HĐTL 104.000 Như vào cuối ngày T+1, lãi vị Nhà đầu tư xác định biết Hợp đồng tương lai hệ số nhân 10.000 A 10.000.000 B 20.000.000 C Cả A B không Lời giải  T : mua HĐTL: -102.000 T+ : +104.000 Lãi vị thế: (104.000-102.000)*10.000= 20.000.000 Câu 92: VSD quy định tỷ lệ ký quỹ ban đầu (IM rate) HĐTL TPCP năm đáo hạn tháng 3/2016 10% Thành viên bù trừ yêu cầu nhà đầu tư nộp ký quỹ ban đầu theo tỷ lệ đây: A 11% B 9% C Hoặc A B Lời giải  10% mức ký quỹ tối thiểu Thành viên bù trừ quy định >= 10% Câu 93: Vào ngày giao dịch cuối cùng, giá toán cuối HĐTL TPCP năm đáo hanh tháng 3/2016 xác định 103.000 VNĐ Nhà đầu tư A nắm giữ vị bán định chọn trái phiếu X danh sách trái phiếu để chuyển giao Biết trái phiếu X thơng tin sau: Hệ số chuyển đổi (CF) 0,9; hệ số nhân hợp đồng 10.000; lãi dồn tích 1.000.000 VND Hỏi vào ngày tốn cuối cùng, Nhà đầu tư A bên mua toán tiền cho việc chuyển giao trái phiếu sở: A 928.400.000 B 928.000.000 C Không giá trị Lời giải  Giá toán theo hợp đồng = giá yết HĐTL TP * hso chuyển đổi + lãi dồn tích = 103.000*10.000*0.9 + 1.000.000 = 928.000.000 Câu 94: Theo quy định nghị định 42/2015/NĐ-CP, VSD sử dụng nguồn vốn hợp pháp để đảm bảo toán trường hợp sau đây: A Sau sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tốn mà khơng đủ để đảm bảo toán B Sau sử dụng quỹ bù trừ mà khơng đủ để đảm bảo tốn C Khơng phương án Câu 95: Chức CCP là: A Bảo lãnh thực hợp đồng tương lai, bù trừ ròng nghĩa vụ tốn, quản lý rủi ro B Bảo lãnh toán hợp đồng tương lai, bù trừ nghĩa vụ toán, quản lý rủi ro C Bảo lãnh toán hợp đồng tương lai, bù trừ ròng nghĩa vụ tốn, quản lý rủi ro Câu 96: Đâu câu CPP A Tập trung loại trừ 100% rủi ro đối tác B Tập trung loại trừ phần lớn rủi ro đối tác C Tăng cường minh bạch, tập trung giảm trừ phần lớn rủi ro đối tác Câu 97: Thế vị (novation) chứng khoán phái sinh là: A Thay Hợp đồng gốc ban đầu hai hợp đồng Sở giao dịch với bên bán bên mua B Thay Hợp đồng gốc ban đầu hai hợp đồng CPP với bên bán bên mua C Cả A B Câu 98: Nhà đầu tư nắm giữ vị mua (long position) Hợp đồng tương lai Trái phiếu phủ đáo hạn tháng 6/2016 Nhà đầu tư đóng vị cách: A Mở thêm vị mua Hợp đồng tương lai Trái phiếu phủ đáo hạn tháng 6/2016 B Mở thêm vị bán Hợp đồng tương lai Trái phiếu phủ đáo hạn tháng 6/2016 C Mở thêm vị mua Hợp đồng tương lai Trái phiếu phủ đáo hạn tháng 9/2016 Câu 99: Theo thơng lệ quốc tế, phần đóng góp vào Quỹ bù trừ sử dụng trường hợp khả toán A Trước sử dụng nguồn ký quỹ B Sau sử dụng nguồn ký quỹ Câu 100: Quỹ bù trừ đóng góp: A Nhà đầu tư B Thành viên bù trừ C Cả A B Giải thích  Đọc nghị định 42/2015/NĐ-CP Câu 101: Hệ số chuyển đổi (Conversion Factor) sử dụng để: A Tính tốn giá trị ròng (net present value) trái phiếu Chính phủ chọn để chuyển giao B Tính tốn số lượng trái phiếu Chính phủ phải chuyển giao C Tính tốn số tiền bên mua phải toán cho bên bán vào ngày toán cuối Câu 102: Giả sử sau ngày giao dịch cuối cùng, danh sách trái phiếu chuyển giao hai trái phiếu A B, A giá giao 98.000đ/trái phiếu Hệ số chuyển đổi (Conversion Factor) 0,8; B giá giao 110.000đ/trái phiếu Hệ số chuyển đổi (Conversion Factor) 0,9 Theo nguyên tắc CTD, bên giao chọn trái phiếu để giao A Trái phiếu A B Trái phiếu B C Không trái phiếu Câu 103: Đâu đặc điểm chứng khốn phái sinh OTC A tính chuẩn hóa cao quản lý rủi ro tốt B tính chuẩn hóa thấp linh hoạt quản lý rủi ro tốt C tính chuẩn hóa thấp rủi ro cao linh hoạt Câu 104 CKPS cơng cụ tài giá trị xác định từ giá trị của: a 01 tài sản b 01 yếu tố phi tài sản c 01 Tài sản phi tài d Tất Giải thích  Tài sản sở tài sản vật chất, tài sản tài chính, phi tài Câu 105 Giả sử bạn mua QCB A với giá 2.500, QC giá thực 50.000 đ CP A giao dịch với giá 51.700 đồng Nếu giá CP A giảm xuống 46.000 quyền chọn đáo hạn mức sinh lời mà QCB mang lại bao nhiêu? a 90% b 60% c 160% d 30% Lời giải:  MSL quyền chọn = (50.000 – 46.000)/2.500 = 1.6 = 160% Câu 106 Xem xét QC CP không trả cổ tức (trùng) a Một QCB kiểu Mỹ không nên thực trước đáo hạn b Một QCM kiểu Mỹ ln giá trị lớn quyền chọn mua kiểu CA với điều khoản tương đương c QCB QCM kiểu Mỹ giá trị QCB, QCM kiểu CA với điều khoản tương đương d Không nhận định Câu 107 Xác định giá HĐKH lãi suất FRA 2*6 biết Libor 60 ngày 5%, Libor 180 ngày 5.8% Giả định n = 360 a 6.5% b 5.4% c 2.3% d 5.63% Lời giải:  Giá FRA = ((1 + R180)/(1+R60) – 1) * 360/120 = = ((1+0.058 * 180/360)/(1+0.05*60/360) - 1) * = 6.15% Đề thi đáp án 6.15% Câu 108 Đáp án sau khơng phải vai trò TT CKPS a Tăng hiệu đầu tư b Giảm rủi ro hiệu c Luân chuyển vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu cách hiệu d Tăng tính hiệu thị trường Câu 109 Các nhân tố sau không ảnh hưởng đến giá quyền chọn ngoại trừ a Mức ký quỹ ban đầu b Thời gian đáo hạn quyền chọn c Thời gian nắm giữ quyền chọn d Lãi suất áp dụng cho tài khoản KQ Câu 110 Giả sử bạn mua 01 HĐTL giá 158.000, giá HĐTL giảm 153.000 giá trị HĐTL …… Ngay trước điều chỉnh theo thị trường, … sau điều chỉnh theo thị trường a 5000, 5000 b 5000, không xác định c -5000, -5000 d -5000, Lời giải  Giá trị HĐTL trước điều chỉnh = 153.000 – 158.000 = -5.000.000  Sau HDTL điều chỉnh giá trị HĐTL = Câu 111 Một vị quyền chọn kết thúc a Để QC đáo hạn vô giá trị b Bù trừ vị c Để QC thực ngày đáo hạn d Cả phương án Câu 112 Tính giá QCM kiểu CA với cp không trả cổ tức giá CP 69.000, lãi suất gộp liên tục 5%, độ biến động giá cổ phiếu 35%, Giá quyền chọn thực 72.000, đáo hạn tháng a 7.150 b 5.613 c 6.400 d 6.259 Tóm tắt Lời giải: So = 69.000 K: 72.000 d1 = R: 5% Độ biến động giá: 35% S0 σ ln( K ) + (r + ).T T = 6300 0.35 ln(7200 ) + (0.05 + ).12 0.35 T: tháng C=? σ / 12 = 0.0528 d2 = d1 - σ T = - 0.1947 N(d1) = N(0.0528) = N(0.05) + 0.28 [N(0.05) – N(0.04)] = 0.5199 + 0.28 (0 5199 – 0.5160) = 0.3209 N(d2) = N(- 0.1947) = - N(0.1947) = 0.4229 = 0.5871 + 0.19 (0.5871 – 0.5832) -rT c = S0.N(d1) – K e N(d2) -0.05.6/12 = 69000 x 0.5209 – 72000xe x 0.4229 = 6.425 Câu 113 Xác định delta QCM dựa thông số sau: giá TSCS (S0)=30USD, giá thực K=30USD, LS phi RR gộp liên tục 5%, độ biến động mức sinh lời 40%, thời gian đáo hạn tháng a Delta xấp xỉ 0.05 b Delta xấp xỉ 0.59 c Delta xấp xỉ 0.23 d Delta xấp xỉ 1.21 Lời giải: Áp dụng công thức câu 10, chương 5, đề 38 câu  d1 = (ln(30/30) + (0.05 + 0.4 /2) * 6/12) / (0.4 * (6/12) 0.5 ) = 0.2298 N(0.2298) = 0.5871 + 0.98 (0.5871 – 0.5832) = 0.59 Câu 114 Theo mơ hình định giá QC Black… a GD bán khống cổ phiếu không phép thực b Giá QC phụ thuộc vào phí mua nắm giữ TSCS c Mức biến động mức sinh lời CPCS giữ nguyên không đổi theo thời gian d Giá QC không phụ thuộc vào mức độ rủi ro CPCS Giải thích  Đọc thêm giáo trình tr.165 Câu 115 Theo nghi định 42…., TVBT trực tiếp bù trừ toán cho đối tượng sau a Cho GD CKPS KHMG b Cho GD CKPS KHMG cung cấp dịch vụ bù trừ TT CKGDCKPS cho thành viên không bù trừ KH TV khơng bù trừ c Cả sai Giải thích  Khoản 18, điều 3, NĐ 42/2015/NĐ-CP Câu 116 01 NĐT dự định đầu tư vào TPCP tháng để PNRR NĐT nên a Bán HĐTL TPCP b Mua HĐTL tín phiếu kho bạc kỳ hạn tháng c Bán HĐTL d Mua HĐTL TP Giải thích  Dự định đầu tư vào TPCP => Rủi ro giá TPCP tăng => Phòng ngừa rủi ro cách mua HDTL TP Câu 117 Bạn mua 01 HĐ quyền chọn mua HĐ quyền chọn bán CP, giá thực 60.000 thời gian đáo hạn, giá quyền chọn mua 5.000, giá QCB 3.000, qui mô 100 Lỗ tối đa vị a 200.000 b 300.000 c 500.000 d 800.000 Câu 118 Các phát biểu sau delta QCB ngoại trừ: a Delta QCB cho biết mức độ biến động QCB giá TSCS thay đổi b Delta QCB hiệu Delta QCM (cùng điều khoản) c Delta QCB nhỏ = -1 d Delta QCB hiệu Delta QCM (cùng điều khoản) Giải thích  Δp = dp/ds = Δc – Câu 119 Chức TT TTBT HĐTL là: a Hỗ trợ trình hình thành giá b Giữ vai trò người mua người bán người bán người mua c Thực toán hàng ngày TK TVBT d Nhận khoản ký quỹ e Tất phần f Chỉ b,c,d Câu 120 Lãi suất dài hạn tăng lên 1% làm cho giá trị HĐTL TP kho bạc a Tăng 1% b Giảm 1% c Tăng 1% d Giảm 1% Giải thích  Lãi suất giá trái phiếu phủ tỷ lệ nghịch với Câu 121 Bạn thơng tin QCM Châu Âu cổ phiếu B, Giá thực QC 180 USD Giá thời 173 USD Giá trị giá thời 175.56 USD D1 = -0.03, d2 = -0.17 Delta QC a 0.49 b -0.49 c 0.57 d Không đáp án Câu 122 Xem xét 01 QCM kiểu Châu Âu với tham số sau; giá thực 52 USD, giá giao TSCS 52 USD, độ biến động mức sinh lời cổ phiếu 17%, lãi suất phi rủi ro liên tục 2% năm, thời gian đáo hạn quyền chọn 182 ngày Biết thêm CP không trả cổ tức, delta QC (trùng) a -0.5447 b 0.5 c 0.4736 d 0.5569 Câu 123 Một NĐT sở hữu TSCS bán HĐTL với TSCS a Khơng tác dụng hệ số tương quan TSCS HĐTL =0 b Cho phép NĐT PNRR giảm giá TSCS lại không hưởng lợi từ tăng giá TSCS c Cho phép NĐT PNRR giảm giá TSCS đồng thời hưởng lợi TS tăng giá d Làm tăng giá trị đầu tư vào TSCS Giải thích  NĐT sở hữu TSCS => gặp rủi ro giảm giá => để phòng ngửa rủi ro NĐT bán HDTL để phòng ngửa rủi ro giảm giá với mức giá thực K Do NĐT khơng hưởng lợi ts tăng giá Câu 124 Xem xét CP không trả cổ tức giá hành 102 E, QC mua C QC bán P kiểu Châu Âu với cp thời gian đáo hạn 06 tháng, giá thực 100E, giao dịch với giá 9.21 E 5.23 Mức LS gộp liên tục phi RR 4%/năm Chọn phương án sau đây: a Khơng hội kiếm LN chênh lệch giá b hội kiếm LN chênh lệch giá cách bán C, mua P, mua cổ phiếu vay theo lãi suất phi rủi ro c hội kiếm LN chênh lệch giá cách mua C, bán P, bán cổ phiếu cho vay theo lãi suất phi rủi ro ... e N (- d2) - S0.N (- d1) c = 4.25 Trừ vế (1) cho (2) ta được: -rT -rT (1) (2) -rT c – p = S0 - K e p=4  r=?  4.25 – = 49.5 – 50.e -r.3/12 -r.3/12  0.25 = 49.5 – 50.e -r.3/12 e = 0.985  -r.0.25... 10 thay quyền chọn bán quyền chọn mua: 57000 u = 50000 = 1.14 45 d = 50 = 0.9 r'T 0.02 e -d e - 0.9 p = u - d = 1.14 - 0.9 = 0.5 call = e =e –rT (p.fu + (1 – p)fd) -0 .02 (0.5 x 7000 + (1 -0 .5).0)... ).12 0.23 / 12 = -0 .1069 d2 = d1 - σ T = - 0.1069 - 0.23 / 12 = -0 .2219 N(-d1) = N(0.1069) = N(0.10) + 0.69 [N(0.10) – N(0.09)] = 0.5398 + 0.69 (0.5398 – 0.5359) = 0.5423 N(-d2) = N(0.2219) =
- Xem thêm -

Xem thêm: 124 cau on tap PS có lời giải trực tiếp, 124 cau on tap PS có lời giải trực tiếp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay