BÀI TÂP CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

10 25 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 16:44

đây là các dạng bài tập chứng khoán phái sinh giúp các học viên có thể xem và tự giải 1 cách độc lập, giải nhanh chóng để chuẩn bị cho kỳ thi chuyên môn trong các đợt thi chứng khoán sắp tới. BÀI TẬP CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Câu 01: Nhà đầu tư thực ký quỹ ban đầu tài sản sau đây: a b c d e Tiền Chứng khoán Chứng khoán danh mục chấp nhận Cả A&B Cả A&C Câu 02: Nhà đầu tư nắm giữ vị mua (long position) Hợp đồng tương lai Trái phiếu chỉnh phủ đáo hạn tháng 6/2016 Nhà đầu tư đóng vị cách: a Mở thêm vị mua Hợp đồng tương lai Trái phiếu phủ đáo hạn tháng 6/2016 b Mở thêm vị bán Hợp đồng tương lai Trái phiếu phủ đáo hạn tháng 6/2016 c Mở thêm vị bán Hợp đồng tương lai Trái phiếu phủ đáo hạn tháng 9/2016 d Đáp án khác Câu 03: Ngày 15/01, nhà đầu tư bán 01 hợp đồng tương lai số VN30 tháng có giá trị danh nghĩa 250 triệu VND Chỉ số VN30 thời điểm 503 Hệ số nhân HĐTL số VN30 500.000 VND Vào ngày 25/01- ngày toán cuối HĐTL này, số VN30 đóng cửa mức 510 Lãi/lỗ nhà đầu tư là: a b c d Lãi 3.5 triệuVND Lỗ 3.5 triệuVND Lãi triệu VND Lỗ triệu VND Câu 04: Một quyền chọn bán trạng thái lỗ khi: a b c d Giá thực quyền chọn thấp giá thị trường tài sản sở Giá thực quyền chọn cao giá thị trường tài sản sở Giá thực quyền chọn giá thị trường tài sản sở Cả a, b, c sai Câu 05: Quyền chọn kiểu Mỹ là: a Quyền chọn giao dịch nước Mỹ b Quyền chọn mà người nắm giữ thực quyền ngày làm việc ngày đáo hạn c Quyền chọn phát hành theo luật pháp Mỹ d Cả a, b, c Câu 06: Ngày 25/3, nhà đầu tư A mua 05 hợp đồng tương lai gạo đáo hạn sau tháng với giá 17.500 VND/kg Quy mô hợp đồng 25.000 kg Ngày 18/5, nhà đầu tư bán hợp đồng tương lai gạo với giá 19.700 VND/kg Giá gạo giao 20.600 VND/kg Tính khoản lãi/lỗ nhà đầu tư A thời điểm đóng vị a b c d Lãi 112.500.000 VND Lãi 275.000.000 VND Lỗ 275.000.000 VND Lãi 387.500.000VND Câu 07: Một quyền chọn mua trạng thái lãi khi: a b c d Giá thực quyền chọn thấp giá thị trường tài sản sở Giá thực quyền chọn cao giá thị trường tài sản sở Giá thực quyền chọn giá thị trường tài sản sở Cả a, b, c sai Câu 08: Giả sử nhà đầu tư mua quyền chọn mua cổ phiếu ABC với giá thực 100.000 VND/cổ phiếu Biết chi phí quyền chọn 6.000 VND/cổ phiếu; quy mơ hợp đồng 100; giá cổ phiếu mua quyền chọn 97.000 VND/cổ phiếu; giá cổ phiếu đáo hạn 105.000 VND/cổ phiếu Giá trị quyền chọn mang lại đáo hạn là: a b c d – 1.000 3.000 5.000 Câu 09: Thành viên bù trừ cơng ty chứng khốn phải cấp giấy chứng nhận kinh doanh chứng khoán phái sinh sau đây: a Giấy chứng nhận nghiệp vụ Môi giới b Giấy chứng nhận nghiệp vụ Tự doanh c Giấy chứng nhận nghiệp vụ Tư vấn đầu tư d Đáp án khác Câu 10: Biết cổ phiếu ABC có giá S 0=20.000 VND Giá cổ phiếu sau ba tháng nữa, ST, 22.000 VND 18.000 VND Hãy tính giá trị quyền chọn bán kiểu Châu Âu đáo hạn sau ba tháng với giá thực K= 21.000 VND,lãi suất phi rủi ro kỳ hạn ba tháng 12% a b c d 1.012 VND 1.899VND 1.043 VND 1.515 VND Câu 11: Thành viên giao dịch đặc biệt thực nghiệp vụ kinh doanh nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh: a b c d Môi giới Tự doanh Tư vấn đầu tư Cả ba nghiệp vụ Câu 12: Tính giá quyền chọn bán kiểu Châu Âu cổ phiếu không trả cổ tức; biết giá thực quyền chọn 70.000 VND, giá cổ phiếu 69.000 VND, lãi suất phi rủi ro 5%/năm, độ biến động giá cổ phiếu 35%/năm, quyền chọn đáo hạn sau sáu tháng a b c d 8.100 VND 5.600 VND 7.150 VND 6.400VND Câu 13: Người đầu tư yêu cầu rút tiền từ tài khoản ký quỹ khi: a b c d Giá trị tài khoản > mức ký quỹ trì Giá trị tài khoản > mức ký quỹ ban đầu Giá trị tài khoản < mức ký quỹ trì Khơng có câu Câu 14: Giả sử sau ngày giao dịch cuối cùng, danh sách trái phiếu chuyển giao có hai trái phiếu A B, A có giá giao 98.000 đồng/trái phiếu hệ số chuyển đổi 0,8; B có giá giao 110.000 đồng/trái phiếu hệ số chuyển đổi 0,9 Theo nguyên tắc CTD, bên giao chọn trái phiếu để giao: a Trái phiếu A b Trái phiếu B c Không trái phiếu Câu 15: Nhận định sau nói CCP a Tập trung loại trừ 100% rủi ro đối tác b Tập trung giả trừ phần lớn rủi ro đối tác c Tăng cường minh bạch, tập trung giảm trừ phần lớn rủi ro đối tác Câu 16: Khi yêu cầu ký quỹ bổ sung, người đầu tư phải bổ sung ký quỹ để số dư ký quỹ đạt mức: a b c d Ký quỹ trì Ký quỹ ban đầu Ký quỹ biến đổi Đáp án khác Câu 17: Cơng ty chứng khốn muốn mơi giới chứng khốn phái sinh phải đáp ứng điều kiện vốn sau đây: a b c d Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 600 tỷ đồng trở lên Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 800 tỷ đồng trở lên Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 900 tỷ đồng trở lên Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu 1.000 tỷ đồng trở lên Câu 18: Xem xét hợp đồng tương lai (HĐTL) dựa (kim loại) bạc; khối lượng mở (open intersest ) là: a Số lượng HĐTL bạc giao dịch ngày b Số lượng HĐTL bạc lưu hành với thời gian đáo hạn tháng c Số lượng HĐTL bạc giao dịch ngày hôm trước d Số lượng tất HĐTL bạc lưu hành e Khơng có đáp án Câu 19: Phát biểu sai hợp đồng tương lai trái phiếu phủ a Hợp đồng tương lai trái phiếu sử dụng để phòng ngừa rủi ro cho khoản đầu tư dự định tương lai giá trái phiếu có biến động b Giá hợp đồng tương lai trái phiếu phủ biến động chiều với lãi suất thị trường c Hợp đồng tương lai trái phiếu phủ sử dụng để thực định phân bổ tài sản mang tính chiến lược để đối phó với biến động thị trường mà không cần thay đổi cấu danh mục tài sản nắm giữ d Hợp đồng tương lai trái phiếu phủ giúp điều chỉnh độ biến động giá danh mục trái phiếu lãi suất thay đổi thông qua việc điều chỉnh thời gian đáo hạn bình quân trái phiếu Câu 20: Để phòng ngừa rủi ro cho vị nắm giữ trái phiếu Chính phủ, nhà đầu tư phải: a b c d e Mua trái phiếu Chính phủ thị trường giao Bán hợp đồng tương lai số cổ phiếu Bán hợp đồng tương lai trái phiếu Mua hợp đồng tương lai trái phiếu Khơng có đáp án Câu 21: Cổ phiếu A giao dịch với giá USD/cổ phiếu Công ty A dự định tung dòng sản phẩm tháng tới; thông tin cho làm giá cổ phiếu tăng lên Giá HĐTL cổ phiếu A đáo hạn sau tháng giao dịch mức 10USD/cổ phiếu Tính lãi/lỗ nhà đầu tư giữ vị bán 02 HĐTL cổ phiếu A nói trên, biết quy mô hợp đồng 100 cổ phiếu giả định giá cổ phiếu A đáo hạn hợp đồng 11 USD/cổ phiếu a b c d Lỗ 200 USD Lãi 200 USD Lỗ 600 USD Lãi 600 USD Câu 22: Nếu nhà đầu tư nhận thấy hợp đồng tương lai (HĐTL) số VN30 định giá cao so với mức hợp lý, nhà đầu tư kiếm lời cách: a Mua tất cổ phiếu danh mục số VN30 mua HĐTL số VN30 b Bán khống tất cổ phiếu danh mục số VN30 mua HĐTL số VN30 c Bán HĐTL số VN30 mua tất cổ phiếu danh mục số VN30 d Khơng có đáp án Câu 23: Nhà đầu tư mua hợp đồng tương lai số Nikkei 225 mức giá 16700 Hệ số nhân hợp đồng 100 yên, mức ký quỹ ban đầu 10% giá trị hợp đồng tương lai Nếu giá hợp đồng tương lai số Nikkei 225 giảm 2%, mức lãi/lỗ khoản đầu tư ban đầu là: a b c d Lãi 10% Lãi 2% Lỗ 10% Lỗ 20% Câu 24: Giá cổ phiếu B 50.000 đồng Trong 06 tháng tới, giá cổ phiếu giảm xuống 45.000 đồng tăng lên đến 57.000 đồng Xác định giá trị hợp lý quyền chọn bán cổ phiếu B với giá thực 50.000 đồng, biết lãi suất phi rủi ro kỳ hạn 06 tháng 2%? a b c d 0,5878 0,7863 0,6000 Đáp án khác Câu 25: Chức trung tâm bù trừ toán thị trường hợp đồng tương lai là: a Hỗ trợ cho trình hình thành giá b Đóng vai trò người mua người bán người bán người mua c Nhận khoản ký quỹ d Thực toán hàng ngày tài khoản thành viên bù trừ Câu 26: Một quyền chọn mua kiểu Châu Âu thực trước đáo hạn cổ tức cổ phiếu có giá trị lớn a Nhận định b Nhận định giá trị chiết khấu khoản cổ tức lớn giá trị chiết khấu giá thực c Chưa kết luận điều từ thơng tin cho d Nhận định sai Câu 27: Xem xét hợp đồng tương lai số cổ phiếu Giả định yếu tố khác giữ nguyên không đổi, bạn nâng lợi suất cổ tức ước tính lên mức cao hơn, điều ảnh hưởng đến việc định giá hợp đồng tương lai a b c d Còn tùy thuộc vào mức số thị trường Giá trị xác định cao Giá trị xác định thấp Giá trị xác định không thay đổi Câu 28: Giá cổ phiếu B 50.000 đồng Trong tháng tới, giá cổ phiếu giảm xuống 45.000 đồng tăng lên đến 57.000 đồng Xác định giá hợp lý quyền chọn bán cổ phiếu B với giá thực 50.000 đồng, biết lãi suất đơn phi rủi ro kỳ hạn tháng 2% (sử dụng phương pháp định giá trung lập rủi ro) a b c d 2.450 đồng 3.430 đồng 1.000 đồng 6.863 đồng Câu 29: Vào ngày đáo hạn, quyền chọn số cổ phiếu trạng thái lãi thực hiện, yếu tố sau chuyển giao: a b c d Các cổ phiếu cấu thành số giá trị khoản cổ tức kèm theo Cổ phiếu tiền Tiền Các cổ phiếu cấu thành số Câu 30: Ngày 1/3, nhà đầu tư mua 10 hợp đồng tương lai tháng với giá 75.000 đồng bán hợp đồng tương lai tháng 10 với giá 78.000 đồng Sau tháng, nhà đầu tư đóng hai vị nắm giữ Giả sử giá hợp đồng tương lai tháng giá hợp đồng tương lai tháng 10 72.000 đồng 77.000 đồng Biết quy mô hợp đồng tương lai 100 Lợi nhuận nhà đầu tư có là: a b c d -2,5 triệu đồng triệu đồng 1,5 triệu đồng -3 triệu đồng Câu 31: Khi tính giá lý thuyết hợp đồng tương lai hàng hóa, bạn khơng cần: a b c d Lãi suất phi rủi ro Chi phí lưu kho hàng hóa sở Giá giao hàng hóa sở Độ biến động giá hàng hóa sở Câu 32: Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ giao dịch với giá 93,13 giá trái phiếu Chính phủ thị trường sở 93,8 Nhà đầu tư thực giao dịch mua 100 triệu đồng mệnh giá trái phiếu Chính phủ, đồng thời bán hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ (giả định quy mơ hợp đồng 100 triệu đồng) Một tháng sau, giá trái phiếu Chính phủ thị trường giao thị trường hợp đồng tương lai 94 94,09 Nếu nhà đầu tư đóng vị lúc này, kết mang lại là: a b c d Lỗ 200.000 đồng Lỗ 960.000 đồng Lãi 760.000 đồng Lỗ 760.000 đồng Câu 33: Chênh lệch sở (basis) hợp đồng tương lai số cổ phiếu thể hiện: I II a b c d Chênh lệch giá hợp đồng tương lai giá giao Chênh lệch lãi tính giá trị giao giá trị tương lai khoản cổ tức chia Cả I II không Chỉ II Cả I II Chỉ I Câu 34: Xem xét 01 quyền chọn mua kiểu Châu Âu với tham số sau: giá thực 52 USD, giá giao tài sản sở 52 USD, độ biến động mức sinh lời cổ phiếu 17%, lãi suất phi rủi ro 2%/năm, thời gian đáo hạn quyền chọn 182 ngày Biết thêm cổ phiếu không trả cổ tức, delta quyền chọn là: a b c d -0.5447 0.5 0.4736 0.5569 Câu 35: Tính giá quyền chọn mua kiểu Châu Âu với 01 cổ phiếu không trả cổ tức có giá cổ phiếu 69.000 đồng, lãi suất 5%/năm, độ biến động giá cổ phiếu 35% Giá thực quyền chọn 72.000 đồng, quyền chọn có thời hạn 06 tháng a b c d 7.150 5.613 6.400 6.259 Câu 36: Giả sử bạn mua quyền bán cổ phiếu A với giá 2.500 đồng, quyền chọn có giá thực 50.000 đồng Cổ phiếu A giao dịch với giá 51.700 đồng Nếu giá cổ phiếu A giảm xuống 46.000 đồng quyền chọn đáo hạn, mức sinh lời mà quyền chọn bán mang lại bao nhiêu? a b c d 90% 60% 160% 30% Câu 37: Một cổ phiếu bán với giá 49.5 USD Xem xét quyền chọn mua quyền chọn bán kiểu Châu Âu với cổ phiếu này, kỳ hạn 03 tháng, giá thực 50 USD Giá quyền chọn mua quyền chọn bán 4.25 USD USD Nếu khơng có khoản cổ tức trả vòng 03 tháng tới, tính lãi suất phi rủi ro gộp liên tục? a b c d 6.0% 6.2% 6.4% 3% Câu 38: Khi giao dịch hợp đồng quyền chọn, bên mua hợp đồng quyền chọn là: a Bên nắm giữ vị mua hợp đồng quyền chọn b Bên nắm giữ vị bán hợp đồng quyền chọn c Bên quyền mua bán lượng tài sản sở với mức giá định thời điểm tương lai d Cả A B, C chưa xác Câu 39: Khi giao dịch hợp đồng quyền chọn, bên bán hợp đồng quyền chọn là: a Bên nắm giữ vị mua hợp đồng quyền chọn b Bên nắm giữ vị bán hợp đồng quyền chọn c Bên quyền mua bán lượng tài sản sở với mức giá định thời điểm tương lai d Cả A B, C chưa xác Câu 40: Giả sử sau ngày giao dịch cuối cùng, danh sách trái phiếu chuyển giao có hai trái phiếu A B, A có giá giao 98.000 đồng/trái phiếu hệ số chuyển đổi 0,8; B có giá giao 110.000 đồng/trái phiếu hệ số chuyển đổi 0,9 Theo nguyên tắc CTD, bên giao chọn trái phiếu để giao: a Trái phiếu A b Trái phiếu B c Không trái phiếu d Cả A&B ... viên bù trừ cơng ty chứng khốn phải cấp giấy chứng nhận kinh doanh chứng khoán phái sinh sau đây: a Giấy chứng nhận nghiệp vụ Môi giới b Giấy chứng nhận nghiệp vụ Tự doanh c Giấy chứng nhận nghiệp... VND Câu 11: Thành viên giao dịch đặc biệt thực nghiệp vụ kinh doanh nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh: a b c d Môi giới Tự doanh Tư vấn đầu tư Cả ba nghiệp vụ Câu 12: Tính giá quyền chọn... b c d Ký quỹ trì Ký quỹ ban đầu Ký quỹ biến đổi Đáp án khác Câu 17: Cơng ty chứng khốn muốn mơi giới chứng khốn phái sinh phải đáp ứng điều kiện vốn sau đây: a b c d Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TÂP CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH, BÀI TÂP CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay