Đánh giá quyền yêu cầu ly hôn theo Luật HNGĐ 2014

13 31 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tải xuống
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2018, 15:33

Bài tập học kỳ HNGĐ 8 điểm MỤC LỤC A MỞ ĐẦU B NỘI DUNG .2 I Những vấn đề khái quát chung quyền yêu cầu ly hôn .2 Khái niệm quyền yêu cầu ly hôn 2 Các giai đoạn phát triển luật HNGĐ Việt Nam quyền yêu cầu ly hôn 3 Ý nghĩa quyền yêu cầu ly hôn II Quy định quyền yêu cầu ly hôn theo Luật HNGĐ năm 2014 Chủ thể có quyền u cầu ly .6 Hạn chế quyền yêu cầu ly hôn Chủ thể có trách nhiệm giải yêu cầu ly hôn III Đánh giá việc thực quyền yêu cầu ly hôn 10 Những bất cập việc áp dụng quyền yêu cầu ly hôn 10 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật quyền yêu cầu ly hôn 11 C KẾT LUẬN 12 D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 13 A MỞ ĐẦU Quan hệ hôn nhân với đặc điểm tồn bền vững, lâu dài suốt đời người xác lập sở tình u thương, gắn bó vợ chồng Tuy nhiên, sống vợ chồng có nhiều lý khiến cho quan hệ tan rã Khi đời sống nhân khơng thể trì ly giải pháp đặt để giải phóng cho vợ chồng thành viên khác khỏi mâu thuẫn gia đình Ly hôn làm chấm dứt quan hệ vợ chồng, hệ tác động sâu sắc đến quan hệ khác quan hệ nhân thân, tài sản, chung… Vấn đề đặt pháp luật có quy định chủ thể có quyền u cầu giải ly hơn? Có trường hợp vợ chồng bị hạn chế quyền yêu cầu ly hơn? Cơ quan có trách nhiệm giải u cầu ly vợ chồng? Để tìm hiểu rõ vấn đề này, em xin lựa chọn đề tài số 09 để sâu tìm hiểu: “ Phân tích đánh giá quyền u cầu ly theo Luật Hơn nhân gia đình năm 2014” B NỘI DUNG I Những vấn đề khái quát chung quyền yêu cầu ly hôn Khái niệm quyền yêu cầu ly hôn Trong hệ thống pháp luật dân Việt Nam hành, thuật ngữ “trái quyền” không sử dụng mà thay vào thuật ngữ “quyền yêu cầu” ,theo đó, quyền yêu cầu quyền người phép yêu cầu người khác thực hành vi pháp lý định Mặt khác, Luật Hôn nhân gia đình (HNGĐ) năm 2014 quy định “Ly hôn việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án” (Khoản 14, Điều 3) Trong đó, quyền yêu cầu ly hôn theo Luật HNGĐ năm 2014 quy định cụ thể sau: “ Điều 51: Quyền yêu cầu giải ly hôn Vợ chồng hai người có quyền u cầu Tòa án giải ly Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền u cầu Tòa án giải ly hôn bên vợ, chồng bị bệnh tâm thần bệnh khác mà nhận thức, làm chủ hành vi mình, đồng thời nạn nhân bạo lực gia đình chồng, vợ họ gây làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần họ Chồng quyền u cầu ly trường hợp vợ có thai, sinh ni 12 tháng tuổi.” Như vậy, Luật HNGĐ năm 2014 không đưa khái niệm cụ thể quyền yêu cầu ly hôn Tuy nhiên, từ quy định điều luật ta rút khái niệm quyền yêu cầu ly hôn sau: Quyền yêu cầu ly hôn quyền vợ, chồng ( hai người), cha, mẹ, người thân thích khác vợ chồng yêu cầu Tòa án giải ly hôn theo quy định Điều 51, Luật HNGĐ năm 2014 nhằm chấm dứt quan hệ vợ chồng Các giai đoạn phát triển luật HNGĐ Việt Nam quyền yêu cầu ly hôn Pháp luật HNGĐ Việt Nam thời phong kiến chịu ảnh hưởng sâu sắc Nho giáo, nghĩa chúng thừa nhận bất bình đẳng vợ chồng, đặc biệt quyền yêu cầu ly Theo Bộ luật Hồng Đức Bộ luật Gia Long ghi nhận ba loại duyên cớ ly hơn, tương ứng với quyền u cầu ly chủ thể khác Đó rẫy vợ ( người chồng ly hôn vợ); ly hôn bắt buộc ( vợ chồng bắt buộc phải ly hơn) thuận tình ly ( hai vợ chồng yêu cầu ly hôn) Như vậy, thời kỳ phong kiến vợ, chồng có quyền yêu cầu ly hôn; nhiên quyền yêu cầu ly hôn người vợ bị hạn chế so với chồng số trường hợp hai vợ, chồng khơng có quyền yêu cầu ly hôn mà bắt buộc phải ly hôn, tức quyền yêu cầu thuộc luật định Pháp luật thời kỳ Pháp thuộc có nhiều tiến việc quy định quyền yêu cầu ly hôn vợ chồng Theo đó, pháp luật có quy định riêng ly hôn áp dụng cho trường hợp vợ yêu cầu ly hôn áp dụng riêng cho trường hợp chồng yêu cầu ly hôn Cụ thể, chồng u cầu ly vợ vợ phạm gian, vợ bỏ nhà buộc phải trở không chịu trở về, vợ thứ đánh chửi bạo hành vợ ( Điều 118 DLBK Điều 117 TKHL); vợ yêu cầu ly hôn chồng chồng bỏ nhà năm khơng có lý đáng khơng lo việc nuôi nấng vợ con, chồng không làm nhiệm vụ nuôi nấng vợ tùy theo kế sinh nhai, khơng có lý đáng mà đuổi vợ khỏi nhà, làm trái trật tự vợ chính, vợ thứ ( Điều 119 DLBK Điều 118 TKHL) Ngoài ra, pháp luật thời kỳ cho phép hai vợ chồng quyền u cầu ly ( thuận tình ly hơn) với duyên cớ theo quy định thừa nhận vợ xin ly mà khơng cần chồng cho phép, tức việc tự rẫy vợ bị cấm Pháp luật HNGĐ Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám đến có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng chế định ly hơn, có quyền yêu cầu ly hôn Sắc lệnh số 159/SL năm 1950 ghi nhận bình đẳng vợ chồng việc yêu cầu giải việc ly hôn, cho phép vợ chồng thuận tình ly (Điều 3) Mặt khác, Sắc lệnh lần đầu ghi nhận việc hạn chế quyền yêu cầu ly hôn: “Nếu người vợ có thai vợ hay chồng xin Tòa án hoãn đến sau sinh nở xử việc ly hơn” (Điều 5) Sau đó, Luật HNGĐ năm 1959 thông qua, sở để bước xây dựng ngành HNGĐ hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Theo đó, Luật HNGĐ năm 1959 ghi nhận quyền bình đẳng vợ chồng việc thực quyền u cầu ly hơn, vợ chồng u cầu Tòa án giải việc thuận tình ly hôn ly hôn theo yêu cầu bên vợ chồng, đặc biệt quy định chi tiết hạn chế quyền yêu cầu ly hôn “Trong trường hợp người vợ có thai, chồng xin ly hôn sau vợ sinh đẻ năm, điều hạn chế không áp dụng việc xin ly hôn người vợ” (Điều 27) Đến Luật HNGĐ năm 2000 kế thừa toàn quy định quyền yêu cầu ly Luật HNGĐ năm 1959 1986, có bổ sung việc quy định hạn chế quyền yêu cầu ly hôn chồng: “ Trong trường hợp vợ có thai ni 12 tháng tuổi chồng khơng có quyền u cầu xin ly hơn” (Điều 85) Đến Luật HNGĐ năm 2014, lần chủ thể quyền yêu cầu ly hôn mở rộng Theo đó, ngồi vợ, chồng (hoặc hai vợ chồng) có quyền u cầu Tòa án giải việc ly cha, mẹ, nguời thân thích khác vợ, chồng có quyền u cầu ly trường hợp bên vợ, chồng bị bệnh tâm thần bệnh khác mà nhận thức làm chủ hành vi đồng thời nạn nhân bạo lực gia đình chồng, vợ họ gây làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần họ Như vậy, hệ thống pháp luật HNGĐ Việt Nam quyền yêu cầu ly hôn ngày hoàn thiện theo hướng mở rộng tăng cường bình đẳng chủ thể có quyền, đồng thời đặt quy định hạn chế quyền yêu cầu nhằm đảm bảo nguyên tắc bảo vệ phụ nữ có thai trẻ em, góp phần xây dựng pháp luật xã hội chủ nghĩa tiến bộ, văn minh Ý nghĩa quyền yêu cầu ly hôn Quyền yêu cầu ly hôn quyền lợi hợp pháp vợ chồng, tạo điều kiện cho nam, nữ có hội để tìm kiếm hạnh phúc đích thực nhân trước có rạn nứt, rơi vào bế tắc Quy định không bảo đảm thực nguyên tắc “Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, vợ chồng, vợ chồng bình đẳng” mà góp phần kiến tạo xã hội tiến bộ, văn minh, nơi người sống hạnh phúc, yêu thương Tuy nhiên, quyền yêu cầu ly hôn bị hạn chế số trường hợp Việc xuất phát từ nguyên tắc bảo vệ quyền, lợi ích phụ nữ trẻ em Luật HNGĐ Cần hiểu rằng, quan hệ vợ chồng, việc sinh đẻ đơn việc riêng người vợ, việc chung, trách nhiệm chung hia vợ chồng Mặt khác, sinh đẻ chức xã hội gia đình, phải thấy trách nhiệm chung để giải vấn đề ly cho thỏa đáng, hợp lý, hợp tình, đảm bảo quyền lợi phụ nữ trẻ em , bảo vệ lợi ích gia đình xã hội II Quy định quyền yêu cầu ly hôn theo Luật HNGĐ năm 2014 Chủ thể có quyền yêu cầu ly hôn 1.1 Quyền yêu cầu ly hôn vợ, chồng Về nguyên tắc, có vợ, chồng có quyền yêu cầu ly hôn, không quyền nhân danh vợ, chồng để yêu cầu ly hôn Khoản 1, Điều 51 Luật HNGĐ năm 2014 quy định: “Vợ, chồng hai người có quyền u cầu Tòa án giải ly hôn” Quyền gắn liền với nhân thân vợ, chồng, chuyển giao, ủy quyền, xuất kể từ hình thành quan hệ hôn nhân tiêu biến quan hệ hôn nhân chấm dứt Quy định khơng góp phần thực quyền bình đẳng nam nữ, vợ chồng, xóa bỏ gia trưởng mà góp phần thực nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, vợ chồng, vợ chồng bình đẳng Bởi thực tế, sống nhân có dấu hiệu rạn nứt, khơng thể cứu vãn quyền u cầu ly vợ, chồng giải pháp để giải thoát cho hai vợ chồng, thành viên khác gia đình; việc kết dựa sở tình u, việc ly dựa thực chất mối quan hệ vợ chồng rơi vào bế tắc Dựa quyền yêu cầu ly hôn, pháp luật quy định trường hợp ly hôn sau: Thứ nhất, thuận tình ly Thuận tình ly hôn trường hợp hai vợ chồng yêu cầu chấm dứt hôn nhân thể đơn thuận tình ly vợ chồng Thuận tình ly hôn quy định Điều 55, Luật HNGĐ năm 2014, theo trường hợp vợ chồng thuận tình ly hôn, không bên bị cưỡng ép, lừa dối, không ly hôn giả thỏa thuận vấn đề liên quan Tòa án giải cho ly hôn Đây trường hợp thể rõ tự nguyện, bình đẳng ý chí hai vợ chồng thực quyền yêu cầu ly Điều khơng góp phần giải nhanh chóng việc ly hệ ly hơn, hạn chế tranh chấp phát sinh q trình ly hon mà đảm bảo tính xã hội nhân văn pháp luật nhân gia đình Việt Nam như: bình đẳng nam nữ, vợ chồng; xây dựng sống hôn nhân tự nguyện, hạnh phúc… Thứ hai, ly hôn theo yêu cầu bên vợ, chồng ( hay gọi đơn phương ly hơn) Ly hôn theo yêu cầu bên trường hợp có hai vợ chồng yêu cầu chấm dứt quan hệ hôn nhân Ly hôn theo yêu cầu bên vợ, chồng quy định Khoản 1,2, Điều 56 Luật HNGĐ năm 2014 Theo quy định này, vợ chồng có quyền yêu cầu ly có việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình, vi phạm nghiêm trọng quyền nghĩa vụ vợ, chồng làm cho đời sống nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, khơng thể kéo dài, mục đích nhân khơng đạt yêu cầu ly hôn bên vợ, chồng bị Tòa án tun bố tích Như vậy, vợ chồng có quyền u cầu ly có cho thấy bên đối phương vi phạm nghiêm trọng quyền nghĩa vụ khiến cho đời sống nhân rơi vào bế tắc, khơng thể cứu vãn Quy định góp phần bảo vệ quyền vợ, chồng yêu cầu ly hôn – chủ thể chịu nhiều tổn thương, thiệt thòi nhân tồn tại, đồng thời góp phần đặt áp lực vơ hình lên người vợ, chồng gây tình trạng trầm trọng nhân để họ có biểu thay đổi tích cực không muốn bên yêu cầu chấm dứt hôn nhân 1.2 Quyền yêu cầu ly hôn chủ thể khác Hiện nay, thực tế hôn nhân may mắn hai vợ, chồng có điều kiện sức khỏe tốt, yêu thương, che chở chăm sóc tốt cho Thực tế có nhiều trường hợp bên vợ, chồng bị bệnh tâm thần mắc bệnh khác mà nhận thức, làm chủ hành vi mình, bên khơng khơng quan tâm, chăm sóc theo nghĩa vụ mà hành hạ, ngược đãi có hành vi đe dọa đến sức khỏe, tính mạng… Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp bên vợ, chồng bị bệnh tâm thần bệnh khác mà nhận thức làm chủ hành vi mình, Luật HNGĐ năm 2014 quy định cha, mẹ, người thân thích khác bên vợ, chồng có quyền u cầu Tòa án giải ly hôn Tuy nhiên, trường hợp người vợ chồng bị bệnh tâm thần lại đồng thời nạn nhân bạo lực gia đình chồng, vợ họ gây làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần họ cha, mẹ, người thân thích khác vợ, chồng có quyền yêu cầu ly hôn Đây điểm bật Luật HNGĐ năm 2014 việc quy định quyền yêu cầu ly hôn ghi nhận Khoản 2, Điều 51 Tuy chủ thể khác quan hệ nhân có quyền u cầu ly việc quy định kết hợp điều kiện để thực quyền yêu cầu chủ thể góp phần bảo vệ quyền lời người vợ, chồng bị tổn thương sống hôn nhân, xây dựng xã hội hôn nhân lành mạnh, tiến bộ, hạnh phúc Hạn chế quyền yêu cầu ly hôn Theo quy định khoản 3, Điều 51 Luật HNGĐ năm 2014: “Chồng khơng có quyền u cầu ly trường hợp người vợ có thai, sinh nuôi 12 tháng tuổi.” Trong quan vợ chồng, việc sinh đẻ đơn việc riêng người vợ, việc chung, trách nhiệm chung hai vợ chồng Mặt khác, sinh đẻ chức xã hội gia đình, phải thấy trách nhiệm chung để giải vấn đề ly hôn cho thỏa đáng, hợp lý, hợp tình, bảo đảm quyền lợi phụ nữ Điều kiện hạn chế ly hôn áp dụng người chồng mà không áp dụng người vợ, trường hợp người vợ mang thai, sinh nuôi 12 tháng tuổi xét thấy mâu thuẫn gia đình sâu sắc, trì quan hệ nhân ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe thân, thai nhi, nhỏ mà người vợ có u cầu ly Tòa án thụ lý giải u cầu thủ tục chung Ngoài theo tinh thần Nghị số 02/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn việc người vợ có thai, sinh con, ni 12 tháng tuổi khơng phân biệt người vợ có thai với bố đứa trẻ Tòa án không giải yêu cầu ly hôn người chồng Chủ thể có trách nhiệm giải yêu cầu ly Theo Luật HNGĐ năm 2014, Tòa án quan có trách nhiệm giải yêu cầu ly (Điều 51) Về ngun tắc, có đơn u cầu ly người có quyền, xét thấy hợp lý, Tòa án thụ lý vụ án ly giải theo thủ tục luật định, trường hợp Tòa án phải tiến hành điều tra hòa giải Thứ nhất, giải vợ chồng thuận tình ly Trong trường hợp vợ chồng thuận tình ly hơn, khơng bên bị cưỡng ép, lừa dối, không ly hôn giả thỏa thuận chung, tài sản chung thỏa thuận đảm bảo quyền lợi đáng vợ Tòa án định cơng nhận thuận tình ly hôn, đồng thời công nhận thỏa thuận vợ chồng vấn đề Trường hợp thuận tình ly khơng có thỏa thuận chung, tài sản chung thỏa thuận không đảm bảo quyền lợi đáng vợ, Tòa án mở phiên tòa theo pháp luật Tố tụng dân giải vấn đề mà vợ chồng không thỏa thuận thỏa thuận không đảm bảo Trong trường hợp thuận tình ly hơn, Tòa án có trách nhiệm hòa giải, điều tra, xác minh tự nguyện thực tế, tình trạng nhân thực tế vợ chồng trước cơng nhận thuận tình ly hôn Thứ hai, giải ly hôn theo yêu cầu bên vợ, chồng, cha, mẹ, người thân thích khác Trong trường hợp này, Tòa án phải có trách nhiệm thực hòa giải vợ, chồng Nếu hòa giải khơng thành mở phiên tòa xét xử chấp nhận đơn yêu cầu ly hôn xét thấy vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ vợ, chồng làm cho nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung khơng thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần người khơng có khả nhận thức làm chủ hành vi Thứ ba, giải trường hợp hạn chế yêu cầu ly hôn Trường hợp người vợ u cầu ly có thai, sinh con, nuôi 12 tháng tuổi xét thấy việc tiếp tục trì quan hệ nhân gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe người vợ, thai nhi nhỏ Tòa án thụ lý giải ly hôn thủ tục chung Trường hợp người chồng lại có u cầu ly Tòa án gải quyết: trả lại đơn u cầu cho người nộp, giải thích cho người nộp đơn biết họ khơng có quyền u cầu để họ tự nguyện rút đơn đình giải quyết, tiến hành giải thủ tục chung định bác đơn yêu cầu… theo thủ tục tố tụng dân III Đánh giá việc thực quyền yêu cầu ly hôn Những bất cập việc áp dụng quyền yêu cầu ly hôn Thứ nhất, việc bảo vệ quyền yêu cầu ly hôn người bị bệnh tâm thần, bệnh khác mà nhận thức, làm chủ hành vi Luật HNGĐ 2014 ghi nhận trường hợp này, cha, mẹ, người thân thích khác bên vợ, chồng gọi tắt bị bệnh có quyền u cầu Tòa án giải việc ly hôn cho họ họ đồng thời nạn nhân bạo lực gia đình chồng, vợ họ gây làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần họ Thực tế, nhiều trường hợp người bị bệnh nạn nhân bạo lực gia đình chồng, vợ họ gây mà họ khơng thể tự chăm sóc thân, khơng chồng, vợ quan tâm ,chăm sóc, khơng có cái, gia đình ruột thịt xa việc trì quan hệ nhân mang tính giả tạo, không đảm bảo quyền cho người bị bệnh Ngồi ra, có trường hợp người bị bệnh khơng có khơng cha mẹ, người thân thích khác đứng bảo vệ quyền họ hôn nhân ngày trầm trọng? 10 Thứ hai, việc quy định vợ có thai, sinh con, nuôi 12 tháng tuổi Trường hợp cần xác định rõ thời điểm tính mốc làm cho việc vợ có thai, sinh con, ni 12 tháng tuổi Ngồi giải người vợ liên tục viện cớ có thai, sinh ni nhỏ để không ly hôn với chồng hôn nhân rơi vào bế tắc? Thứ ba, bất cập việc đánh giá tình trạng trầm trọng nhân trường hợp ly hôn theo yêu cầu bên Theo Điều 56, Luật HNGĐ 2014, có việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ vợ, chồng làm cho nhân lầm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung khơng thể kéo dài, mục đích nhân khơng đạt Tòa án giải cho ly hôn Như vậy, để xác định tình trạng nhân trầm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng, vi phạm nghiêm trọng quan hệ nhân gia đình chi phối sâu sắc yếu tố tâm lý, tình cảm, tình, đạo nghĩa… Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật quyền yêu cầu ly hôn Thứ nhất, cần sửa đổi, bổ sung chủ thể có quyền yêu cầu trường hợp vợ, chồng người bị bệnh tâm thần, bệnh khác mà nhận thức, làm chủ hành vi theo hướng người có quyền bao gồm: cha, mẹ, người thân thích khác số tổ chức xã hội khác Hội liên hiệp phụ nữ, Hội người khuyết tật… Thứ hai, cần lược bỏ điều kiện “ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần họ” chủ thể khác thực quyền yêu cầu ly hôn cho người bị bệnh tâm thần, bệnh khác mà nhận thức, làm chủ hành vi mình, nạn nhân bạo lực gia đình vợ, chồng họ gây chắn họ chịu nhiều tổn thương, hết họ đối tượng đặc biệt xã hội, cần cảm thông, chăm sóc mà lại nạn nhân bạo lực gia 11 đình hết khơng cần quy định việc bạo lực gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng Thứ ba, cần có văn hướng dẫn chi tiết việc coi “tình trạng nhân trầm trọng”, hành vi “vi phạm nghiêm trọng”…Đồng thời cần cụ thể hóa quy định hành vi bạo lực gia đình theo hướng cụ thể: hành vi bạo lực tinh thần bao gồm hành vi nào, hành vi bạo lực vật chất bao gồm hành vi nào, tần suất, mức độ tổn hại hành vi gây nào? C KẾT LUẬN Như vậy, quyền yêu cầu ly hôn quyền nhân thân quan trọng quy định Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 Quyền yêu cầu ly hôn tính nhân văn, tiến pháp luật nhân gia đình Việt Nam mà góp phần kiến tạo xã hội hôn nhân với tảng gia đình hạnh phúc, vợ chồng yêu thương Tuy quy định pháp luật nhiều bất cập mang lại nhiều giá trị tích cực sống Chính vậy, việc hồn thiện khắc phục bất cập hệ thống pháp luật quyền u cầu ly nói riêng pháp luật nhân gia đình nói chung tảng xây dựng pháp luật xã hội chủ nghĩa tiến bộ, xây dựng xã hội văn minh, hạnh phúc, yêu thương 12 D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam, NXB CAND, 2009 TS Ngô Thị Hường (chủ biên), Hướng dẫn học tập - Tìm hiểu Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam, NXB Lao động, 2015 Viện Đại học Mở, Giáo trình Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam, NXB Tư pháp Hà Thị Mai Hiên, Luận văn thạc sĩ Luật học, Căn ly hôn trường hợp ly theo luật nhân gia đình năm 2000, Khoa Luật – Trường Đại học quốc gia Hà Nội, 2007 Nguồn Internet - https://luatduonggia.vn/quyen-yeu-cau-giai-quyet-ly-hon-cua-vochong/ - http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phap-luat.aspx? ItemID - http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51783 - http://thutuclyhon.com.vn/thuc-tien-ap-dung-luat-hon-nhan-va-giadinh-trong-giai-quyet-ly-hon-tinh-trang-hon-nhan-tram-trong khodinh-luong-67-a8ia.h - https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/quyen-dansu/khai-niem-trai-quyen-la-gi-135930 13 ... viện cớ có thai, sinh nuôi nhỏ để không ly hôn với chồng hôn nhân rơi vào bế tắc? Thứ ba, bất cập việc đánh giá tình trạng trầm trọng hôn nhân trường hợp ly hôn theo yêu cầu bên Theo Điều 56,... hạnh phúc… Thứ hai, ly hôn theo yêu cầu bên vợ, chồng ( hay gọi đơn phương ly hôn) Ly hôn theo yêu cầu bên trường hợp có hai vợ chồng yêu cầu chấm dứt quan hệ hôn nhân Ly hôn theo yêu cầu bên vợ,... gây tình trạng trầm trọng nhân để họ có biểu thay đổi tích cực khơng muốn bên yêu cầu chấm dứt hôn nhân 1.2 Quyền yêu cầu ly hôn chủ thể khác Hiện nay, thực tế hôn nhân may mắn hai vợ, chồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá quyền yêu cầu ly hôn theo Luật HNGĐ 2014, Đánh giá quyền yêu cầu ly hôn theo Luật HNGĐ 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay