Giáo án Sinh học 6 bài 21: Quang hợp

8 42 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2018, 11:15

GIÁO ÁN SINH HỌC Bài 21 : QUANG HỢP I Mục tiêu học: Kiến thức: - HS tìm hiểu phân tích thí nghiệm để tự rút kết luận: có ánh sáng chế tạo tinh bột nhả khí oxi - Giải thích quang hợp q trình hấp thụ ánh sáng mặt trời biến chất vô (nước, CO2, muối khoáng) Thành chất hữu (đường, tinh bột) thải ơxi làm khơng khí ln cân Kỹ năng: - Biết cách làm thí nghiệm quang hợp Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật, chăm sóc II Phương pháp: - Thực hành - Trực quan - Vấn đáp - Hợp tác nhóm nhỏ III Phương tiện: - Gv: Chuẩn bị trước T.N 1, (tranh 21.1, 21.2) - HS: Xem kĩ nội dung IV Tiến trình lên lớp: 1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS 2/ Kiểm tra cũ: H: Cấu tạo phiến gồm phần nào? Chức phần gì? 3/ Giảng mới: TaiLieu.VN Page Vào bài: Như biết, xanh có khả tự chế tạo chất hữu để nuôi sống mình, có nhiều lục lạp Vậy chế tạo chất điều kiện nào? GV: Ghi tên lên bảng Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học Hoat động 1: Xác định chất mà chế Xác định chất mà chế tạo tạo có ánh sáng có ánh sáng -Gv: Giới thiệu điều cần biết trước tìm hiểu T.N: Dùng hình 21.1 để a Thí nghiệm: ( sgk ) giới thiệu T.N -Gv: Gọi đến hs nhắc lại T.N Lưu ý: Cho hs thao tác hình a, b, c (sgk) Yêu cầu hs quan sát k.q T.N thảo luận: H: Việc bịt T.N băng giấy đen nhằm mục đích gì? Không cho (phần bịt) thu nhận ánh sáng  H: phần chế tạo tinh bột ? Vì sao?  Phần khơng bịt chế tạo tinh bột, có màu xanh -Hs: Thảo luận trả lời, nhận xét, bổ sung -Gv: Cho bổ sung Cho hs rút kết luận: H: Qua T.N ta rút điều ? -Hs: Chất mà chế tạo ánh sáng tinh bột -Gv: Nhận xét, bổ sung, giải thích T.N TaiLieu.VN Page ( Nếu có thắc mắc ) b Kết luận: Mở rộng: Nhìn chung loại Lá chế tạo tinh bột có có nhiều tinh bột, điều có ý nghĩa ánh sáng lớn cho người ĐV Xác định chất khí thải Hoạt động 2: Xác định chất khí thải q trình chế tạo tinh bột trình chế tạo tinh bột a Thí nghiệm: ( sgk ) -Gv: Giới thiệu T.N (theo hình 21.2 a, b, c) Yêu cầu hs quán sát, trả lời: H: Cành rong cốc chế tạo tinh bột? ?  Cành rong cốc B, cốc B có ánh sáng H: Những tượng chứng tỏ cành rong cốc thãi chất khí ? khí ? Hiện tượng : Đưa que đốm vừa tắt vào miệng ống nghiệm, que đốm bùng cháy Đó khí ơxi  H: Có thể rút kết luận qua T.N ?  Chất khí thải q trình tạo tinh bột ơxi -Hs: Thảo luận nhóm trả lời, nhận xét b Kết luận: -Gv: Nhận xét, bổ sung cho hs liên hệ thực Trong trình chế tạo tinh bột, TaiLieu.VN Page tế: nhả khí ơxi mơi trường ngồi H: Vì ni cá cảnh người ta bỏ rong chó vào bể ?  Làm đẹp, cung cấp ôxi cho cá… 4/Củng cố: Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk - GV: chất mà chế tạo có ánh sáng: a/ Khí oxi b/ Khí CO2 c/ Tinh bột d/ Khí oxi v tinh bt - HS: chọn câu trả lời nhÊt : c - GV: Tại nuôi cá bể kính, người ta thường thả thêm vào bể loại rong? - HS: Vì trình chế tạo tinh bột, rong nhả khí oxi hồ tan nước bể, tạo điều kiện cho cá hô hấp tốt 5/ Hướng dẫn học nhà: - Học - Trả lời câu hỏi SGK/tr70 - Nghiên cứu bài: Quang hợp (tt) trả lời câu hỏi sau: + Lá sữ dụng nguyên liệu để chế tạo tinh bột? Lá lấy nguyên liệu từ đâu? + Thế quang hợp? Viết sơ đồ tóm tắt q trình quang hợp ************************************* TaiLieu.VN Page Bài 21 : QUANG HỢP ( Tiếp theo ) I Mục tiêu học: Kiến thức: - Vận dụng kiến thức học kĩ phân tích thí nghiệm để biết chất cần sử dụng để chế tạo tinh bột - Phát biểu khái niệm đơn giản quang hợp - Viết sơ đồ tóm tắt q trình quang hợp Kỹ năng: - Rèn kĩ quan sát, so sánh, phân tích thí nghiệm - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ: - Giáo dục ý thức bảo vệ - u thích mơn học II Phương pháp: - Trực quan - Vấn đáp - Hợp tác nhóm nhỏ III Phương tiện: - Gv: Chuẩn bị trước T.N (kết T.N) - HS: Xem kĩ nội dung IV Tiến trình lên lớp: 1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS 2/ Kiểm tra cũ: H: Trình bày T.N để xác định chất mà chế tạo có ánh sáng ? H: Trình bày T.N để xác định chất khí thải trình chế tạo tinh bột ? TaiLieu.VN Page 3/ Giảng mới: Vào bài: Chúng ta biết có ánh sáng tự chế tạo tinh bột, cần chất để chế tạo tinh bột? GV: Ghi tên lên bảng Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học Hoat động 1: Tìm hiểu điều kiện Cây cần chất để chế cần, để chế tạo tinh bột tạo tinh bột a Thí nghiệm: (sgk) -Gv: Yêu cầu hs nhắc lại t.n (sgk) Gv giới thiệu t.n (tranh: 21.5) kết t.n (nếu có) Sau hs quan sát, cho hs hoạt động nhóm: H: Điều kiện chng A khác với chuông B ?  Chng A có thêm cốc nước vơi H: Theo em chuông không tạo tinh bột? Vì em biết ?  Lá chng A, thử d.d iốt khơng xuất màu xanh tím H: Từ kết trên, rút ta kết luận b Kết luận: gì? Cây cần nước, khí cacbonc, ánh  Khơng có khí cacbonic không chế sáng diệp lục để chế tạo tinh bột tạo tinh bột -Hs: Thảo luận, thống nhất, trả lời -Gv: Nhận xét, bổ sung TaiLieu.VN Page liên hệ thực tế: trồng phải ý bón phân cho tươi tốt H: Tại phải trồng nhiều xanh quanh nhà nơi cơng cộng ?  Để hút khí cacbonic nhả ôxi cho cộng đồng người ĐV H: Nêu vài VD để chứng minh xanh nhờ quang hợp  thải ơxi  hút khí cacbonic -Hs: trả lời -Gv: Nhận xét, bổ sung Lưu ý: Nếu thiếu đ.k dẫn đến khó khăn q trình Q.H Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm quang Khái niệm quang hợp hợp -Gv: Yêu cầu hs trả lời: H: Lá sử dụng nguyên liệu để chế tinh bột? nguyên liệu kấy từ đâu? H: Lá chế tạo tinh bột điều kiện nào? H: Ngồi việc chế tạo tinh bột tạo sản phẩm hữu nào? H: Hãy tóm tắt q trình quang hợp sơ đồ? -Hs: Trả lời hợp  Lên bảng viết sơ đồ quang *Sơ đồ quang hợp: Níc + CO2 -Gv: Nhận xét, bổ sung Hệ thống lại sơ đồ + O2 quang hợp Liên hệ: Cây xanh quang hợp TaiLieu.VN Ánh sáng Tinh bét Page tạo tinh bột (đậu, củ, quả), cung cấp cho sống người Diệp lục * Quang hợp tượng chế tạo tinh bột ngồi ánh sáng nhờ nước, khí cacbonic diệp lục 4/Củng cố: Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk - Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng: Trong phận sau lá, phận xảy trình quang hợp: a Lỗ khí b Gân c Diệp lục d Cả ý Lá cần chất khí để chế tạo tinh bột ? a Khí ơxi b Khí nitơ c khí cacbonic d Cả ý 5/ Hướng dẫn học nhà: - Học - Trả lời câu hỏi tập SGK/tr72 - Đọc phần: “Em có biết” - Nghiên cứu 22, trả lời câu hỏi: + Những điều kiện bên ảnh hưởng đến quang hợp? + Quang hợp xanh có ý nghĩa gì? TaiLieu.VN Page ... trình quang hợp sơ đồ? -Hs: Trả lời hợp  Lên bảng viết sơ đồ quang *Sơ đồ quang hợp: Níc + CO2 -Gv: Nhận xét, bổ sung Hệ thống lại sơ đồ + O2 quang hợp Liên hệ: Cây xanh quang hợp TaiLieu.VN Ánh... Viết sơ đồ tóm tắt q trình quang hợp ************************************* TaiLieu.VN Page Bài 21 : QUANG HỢP ( Tiếp theo ) I Mục tiêu học: Kiến thức: - Vận dụng kiến thức học kĩ phân tích thí nghiệm... đơn giản quang hợp - Viết sơ đồ tóm tắt q trình quang hợp Kỹ năng: - Rèn kĩ quan sát, so sánh, phân tích thí nghiệm - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ: - Giáo dục ý thức bảo vệ - u thích mơn học II Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 6 bài 21: Quang hợp, Giáo án Sinh học 6 bài 21: Quang hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay