Thiết kế trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp II

262 57 0
  • Loading ...
1/262 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2018, 23:37

PHẦN I KIẾN TRÚC (30%) GVHD: TH.S NGUYẾN KHẮC MẠN PHẦN II KẾT CẤU (70%) GVHD: TH.S NGUYỄN KHẮC MẠN Trường ĐH KT công nghệ Tp.HCM Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 MỤC LỤC PHẦN I: KIẾN TRÚC I Tổng quan kiến trúc công trình 1.Vò trí xây dựng Đòa chất thủy văn 3.Quy mô hạng mục II Các giải pháp kỹ thuật Kiến trúc 2.Kết cấu 3 Cấp điện Cấp nước Thoát nước Phòng cháy chữa cháy PHẦN II: KẾT CẤU CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH I Mặt sàn tầng điển hình 1.Mặt sàn Kích thước chức ô II Số liệu tính toán III Tính toán sàn Xác đònh chiều dày sàn Xác đònh tải trọng lên sàn Xác đònh sơ kích thước tiết diện dầm 3.1 Dầm theo phương trục số 3.2 Dầm theo phương trục chữ IV Xác đònh nội lực cạnh Xác đònh tổng tải trọng tác dụng lên cạnh 11 Xác đònh hệ số m91 , m92 , k 91 , k 92 11 Xác đònh nội lực 11 Tính toán cốt thép caïnh 12 GVHD: Th s Nguyễn khắc Mạn -1- SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐH KT công nghệ Tp.HCM Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 V Xác đònh nội lực ô loại dầm 14 Tải trọng nội lực 15 Tính toán cốt thép 16 VI Tính toán kiểm tra độ võng 16 Tính toán độ võng tác dụng toàn tải trọng tác dụng ngắn hạn Tính toán độ võng tác dụng tải trọng d hạn tác dụng ngắn hạn Tính toán độ võng tác dụng tải trọng d hạn tác dụng dài hạn CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN CẦU THANG 21 I Mặt mặt cắt cầu thang 21 II Số liệu tính toán 22 III Xác đònh nội lực tính toán cốt thép 22 Sơ chọn kích thước thang chiếu nghỉ dầm 22 Xác đònh tải troïng 23 Xác đònh nội lực tính toán cốt thép 26 3.1 Tính thang 26 3.2 Tính chiếu nghỉ 28 Tính dầm chiếu nghæ 29 4.1 Sơ đồ tính tải trọng 29 4.2 Xác đònh nội lực dầm 30 4.3 Tính toán cốt thép dọc cốt đai 30 Tính dầm chiếu nghæ 31 5.1 Sơ đồ tính tải trọng 31 5.2 Xác đònh nội lực dầm 32 5.3 Tính toán cốt thép dọc cốt đai 32 Tính dầm chiếu nghæ 34 6.1 Sơ đồ tính tải trọng 34 6.2 Xác đònh nội lực dầm 34 6.3 Tính toán cốt thép dọc cốt đai 35 CHƯƠNG III: TÍNH BỂ NƯỚC MÁI 35 I Công kích thước bể nước mái 35 GVHD: Th s Nguyễn khắc Mạn -2- SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐH KT công nghệ Tp.HCM Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 Công 35 Kích thước 36 II Tính toán đáy , nắp , thành bể 38 Tính toán đáy 38 1.1 Xác đònh tải trọng 38 1.2 Xác đònh nội lực tính cốt thép 38 1.3 Kiểm tra độ võng 40 1.4 Kiểm tra vết nứt 41 Tính toán nắp 41 2.1 Xác đònh tải trọng 42 2.2 Xác đònh nội lực 42 2.3 Tính cốt theùp 43 2.4 Kiểm tra độ võng 43 Tính toán thành 44 3.1 Xác đònh tải trọng 44 3.2 Sô đồ tính 44 3.3 Tính toán nội lực 45 3.4 Tính toán cốt thép 45 3.5 Kiểm tra độ võng 46 3.6 Kiểm tra vết nứt 46 III Tính toán dầm nắp, Dầm ñaùy 47 Xác đònh tải trọng 47 Sơ đồ tính 50 Xác đònh nội lực tính cốt thép 50 Tính toán cốt thép đai 51 4.1 Daàm naép 51 4.2 Dầm nắp 52 4.3 Daàm ñaùy 52 4.4 Dầm đáy 53 4.5 Daàm ñaùy 54 Tính cốt thép treo cho dầm ñaùy 55 GVHD: Th s Nguyễn khắc Mạn -3- SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐH KT công nghệ Tp.HCM Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 CHƯƠNG IV: GIẢI NỘI LỰC KHUNG KHÔNG GIAN 55 I Sơ đồ bố trí hệ chòu lực công trình 56 II Chọn kích thước tiết diện Cột- Dầm 56 Chọn kích thước tiết diện Dầm 57 Chọn kích thước tiết diện Cột 57 III Chọn môhình giả thiết tính toán khung không gian 58 IV Tính toán tải trọng tác dụng lên khung 58 Tỉnh tải 63 Hoạt tải 64 Taûi trọng gió 65 V Các trường hợp tải tổ hợp tải trọng 67 Các trường hợp tải trọng 67 Các tổ hợp tải trọng 67 VI Giải nội lực kết qủa nội lực 68 CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 71 I Sô đồ bố phần tử khung trục 72 II Tính toán cốt thép Dầm 73 Thép dọc gối 74 Thép dọc nhòp 74 Tính cốt thép ñai 78 Tính cốt thép treo 80 III Tính toán cốt thép Cột 80 Trình tự Thép dọc coät 80 Tính toán thép đai cột 85 CHƯƠNG VI: THIẾT KẾ MOÙNG 86 I ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH: 86 1.Đòa tầng 87 2.Các tiêu lý 88 II THIẾT KẾ MÓNG PHƯƠNG ÁN CỌC ÉP BTCT 88 GVHD: Th s Nguyễn khắc Mạn -4- SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐH KT công nghệ Tp.HCM Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 Các giả thiết tính toán 89 Tính toán móng cọc ép đài đơn coät C-3 ( M2) 89 2.1 Trải trọng 89 2.2 Chọn vật liệu, chiều sâu, tiết diện cọc 90 a Vật lieäu 90 b Chiều sâu chôn móng 91 c Choïn coïc 91 d Chiều sâu chôn cọc 91 2.3 Kiểm tra chòu lực cọc vận chuyển cẩu lắp 91 a Khi vận chuyển 92 b Khi cẩu lắp 92 c Tính toán móc caåu 93 2.4 Tính sức chòu tải cọc 93 a Sức chòu tải cọc theo vật liệu 93 b Sức chòu tải cọc theo đất nền: 94 2.5 Xác đònh số lượng cọc 97 2.6 Boá trí cọc vào đài 98 2.7 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên đầu cọc 98 2.8 Kiểm tra ổn đònh khối móng quy ước mũi cọc 101 2.9 Tính đô lún khối móng quy ước 103 2.10 Kiểm tra điều kiện chọc thủng 105 2.11 Tính toán cốt thép đài cọc 106 Tính toán móng cọc ép đài đơn cột B-3 ( M1) 108 3.1 Trải trọng 108 3.2 Xác đònh số lượng coïc 109 3.3 Bố trí cọc vào đài 109 3.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên đầu cọc 110 GVHD: Th s Nguyễn khắc Mạn -5- SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐH KT công nghệ Tp.HCM Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 3.5 Kiểm tra ổn đònh khối móng quy ước mũi cọ c 112 3.6 Tính đô lún khối móng quy ước 114 3.7 Kiểm tra điều kiện chọc thủng 116 3.8 Tính toán cốt thép đài cọc 117 III THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 119 Các giả thiết tính toán 119 Tính toán móng cọc khoan nhồi đài đơn cột B-3 ( M1) 120 2.1 Trải trọng 120 2.2 Chọn vật liệu, chiều sâu, tiết diện cọc 121 a Vật liệu 121 b Chiều sâu chôn móng 121 c Choïn coïc 121 d Chieàu sâu chôn cọc 121 2.3 Tính sức chòu tải cọc 122 a Sức chòu tải cọc theo vật liệu 122 b Sức chòu tải cọc theo đất nền: 123 2.4 Xác đònh số lượng coïc 125 2.5 Bố trí cọc vào đài 126 2.6 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên đầu cọc 127 2.7 Kiểm tra ổn đònh khối móng quy ước mũi cọc 129 2.8 Tính đô lún khối móng quy ước 131 2.9 Kiểm tra điều kiện chọc thủng 133 2.10 Tính toán cốt thép đài cọc 134 Tính toán móng cọc khoan nhồi đài băng cột B-3, C-3 ( M2) 135 3.1 Trải trọng 135 3.2 Xác đònh số lượng cọc 136 3.3 Bố trí cọc vào đài 137 GVHD: Th s Nguyeãn khắc Mạn -6- SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐH KT công nghệ Tp.HCM Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 3.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên đầu cọc 138 3.5 Kiểm tra ổn đònh khối móng quy ước mũi cọc 140 3.6 Tính đô lún khối móng quy ước 143 3.7 Kiểm tra điều kiện chọc thủng 143 3.8 Tính toán cốt thép đài cọc 144 IV SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG HP LÝ 147 Đặc điểm phạm vi áp dụng phương án móng 147 So sánh khối lượng vật liệu giá thành 149 So sánh dựa điều kiện kỹ thuật thi công 151 Lựa chọn phương án móng hợp lý 151 CHƯƠNG VIII: THIẾT KẾ VÌ KÈO MÁI 152 I VẬT LIỆU 153 II XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG VÀ TÍNH TIẾT DIỆN VÌ KÈO 153 Tính xà gồ 153 1.1 Tải trọng tác dụng 154 1.2 Sô đồ tính nội lực 154 1.3 Mômen kháng uống cần thiết xà gồ 155 1.4 Chọn tiết diện 155 1.5 Kiểm tra tiết diện chọn 155 Tính toán khung kèo 156 2.1 Tải trọng tác dụng 156 2.2 Tổ hợp tải trọng 157 2.3 Giaûi nội lực SAP200 157 2.4 Thiết kế Kèo 162 a Xác đònh chiều cao dầm 162 b Xác đònh kích thước cánh 162 c Kiểm tra tiết diện theo điều kiện bền biến dạng 163 d Kiểm tra ổn đònh tổng theå 164 GVHD: Th s Nguyễn khắc Mạn -7- SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐH KT công nghệ Tp.HCM Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 2.5 Thiết kế tiết diện cuối Kèo 165 a Xác đònh chiều cao dầm 165 b Xác đònh kích thước cánh 167 c Kiểm tra tiết diện theo điều kiện bền biến dạng 167 d Kiểm tra ổn đònh tổng thể 167 III THIẾT KẾ CÁC CHI TIẾT LIÊN KẾT VÌ KÈO 168 Liên kết cánh bụng 168 Liên kết đỉnh xà 170 Liên kết cột với xà ngang 173 GVHD: Th s Nguyễn khắc Mạn -8- SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐHKTCông Nghệ Tp.HCM Đồ Án TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 PHẦN I KIẾN TRÚC VÀ CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT I TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH 1/ Vò trí xây dựng Hạng mục công trình Khối Hiệu Bộ-Giảng Dạy Lý Thuyết xây dựng khuôn viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp II - số 20, đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 2/ Đòa chất thủy văn Nhìn chung, khu vực xây dựng công trình có điều kiện đòa chất tương đối ổn đònh Tuy nhiên, tiến hành thiết kế kỹ thuật cần thiết phải tiến hành khảo sát đòa chất công trình để có số liệu cụ thể cho thiết kế xây dựng 3/ Quy mô hạng mục _ Quy mô : nhà tầng _ Tổng diện tích xây dựng : 958,82m2 _ Diện tích sàn : 5.668,67 m2 - Phòng Quản lý học sinh : 28,35 m2 - Phòng Đòan TN : 28,35 m2 - Phòng Y tế : 28,35 m2 - Phòng Quản trò : 28,35 m2 - Phòng Tài – Kế toán : 28,35 m2 - Phòng Phục vụ : 26,50 m2 - Phòng Đào tạo : 56,70 m2 - Phòng Tổ chức Hành : 56,70 m2 - Khu vệ sinh nam : 14,00 m2 - Khu vệ sinh nữ : 14,00 m2 - cầu thang : 53,00 m2 Trong đó: Tầng : GVHD: Th.s Nguyễn Khắc Mạn -0- SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐHKT công nghệ Tp.HCM 846 846 846 846 846 846 846 846 846 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 848 848 848 5 5 6 7 1 2 3 4 5 5 6 7 1 2 3 4 5 5 6 7 1 BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination GVHD: Th s Nguyễn Khắc Mạn Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 Min Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max -1284 -1310 -1310 -1389 -1389 -1539 -1539 -1852 -1852 -508 -508 -379 -379 -348 -348 -320 -320 -281 -281 -244 -244 -203 -203 -142 -142 -19 -19 -1367 -1367 -986 -986 -789 -789 -696 -696 -641 -641 -603 -603 -565 -565 -523 -523 -452 -452 -1132 -1132 -924 - 62 - 512 2321 3269 4296 5243 6195 7143 7875 8822 -6279 -5332 -4198 -3251 -2297 -1350 -666 281 1206 2153 4559 5506 8225 9172 11640 12587 14340 15287 -10963 -10016 -8809 -7861 -7397 -6449 -4780 -3833 -1397 -450 2260 3208 5070 6018 6982 7929 8702 9650 -9593 -8646 -7762 -11 -12 -12 -14 -14 -12 -12 -36 -36 1 4 4 6 7 8 9 8 19 19 -7 -7 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -8 -8 -9 -9 -12 -12 -10 -10 -2 -2 -2 -86 -157 -157 -236 -236 -328 -328 -447 -447 551 551 461 461 52 52 2 44 44 112 112 199 199 310 310 463 463 -589 -589 -464 -464 -84 -84 -30 -30 -66 -66 -121 -121 -178 -178 -240 -240 -318 -318 315 315 256 -6 -7 -8 -14 -13 2 3 4 4 -6 -3 -3 -1 -3 -1 -3 -2 -3 -3 -4 -3 -4 -4 -4 -3 -3 -10 -1 7009 6978 2729 2682 -3352 -3415 -13325 -13446 -27345 -4677 548 583 7097 6843 10954 10988 12788 12791 12184 12163 8628 8585 2700 2633 -6167 -6265 -16294 -13931 -4490 -4418 261 -53 6178 6231 8507 8501 7057 7036 3824 3787 -1250 -1304 -11877 -11994 -25326 -9450 -1242 -1172 SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐHKT công nghệ Tp.HCM 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 848 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 2 3 4 5 5 6 7 1 2 3 4 5 5 6 7 1 2 3 1 2 3 BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination GVHD: Th s Nguyễn Khắc Mạn Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min -924 -963 -963 -939 -939 -957 -957 -1010 -1010 -1109 -1109 -1284 -1284 -1642 -1642 -2817 -2817 -2321 -2321 -2187 -2187 -2120 -2120 -2135 -2135 -2219 -2219 -2399 -2399 -2736 -2736 -3455 -3455 -77 -77 -412 -412 -745 -745 -1070 -1070 -874 -874 -1058 -1058 -1327 -1327 -1757 - 63 - -6815 -2623 -1676 -986 -38 890 1837 3617 4564 7273 8221 10663 11610 13295 14243 -12637 -11690 -10533 -9586 -7384 -6437 -4669 -3722 -1291 -344 1601 2548 3574 4522 5470 6417 7137 8084 3992 4555 5762 6325 8245 8808 10317 10880 -4285 -3722 -2325 -1762 170 733 2089 -2 -11 -11 -6 -6 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -6 -6 20 20 -33 -33 -24 -24 -22 -22 -26 -26 -27 -27 -28 -28 -31 -31 -23 -23 -73 -73 -70 -70 -44 -44 -52 -52 -24 -24 -98 -98 -80 -80 -67 -67 -43 256 5 -25 -25 -58 -58 -38 -38 2 61 61 156 156 -552 -552 -471 -471 -143 -143 -111 -111 -82 -82 -106 -106 -141 -141 -178 -178 -215 -215 521 521 166 166 136 136 468 468 -527 -527 -184 -184 -166 -166 -520 12 -5 -2 11 -2 12 -1 12 -1 14 38 -24 -10 -11 -12 -12 -13 -14 -15 -27 -15 -34 50 -21 44 -21 42 -12 28 -46 34 -33 22 -24 30 -19 5728 5859 9769 9810 12454 12465 12545 12531 9389 9351 3509 3441 -4019 -4077 -10926 -18490 -7740 -7651 1249 1243 5391 5414 7006 7013 6897 6882 4021 3985 -788 -840 -8752 -8861 -21253 9889 5723 5699 -58 -83 -711 -734 -3046 -6207 -2304 -2269 -278 -302 -8562 -8644 SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐHKT công nghệ Tp.HCM 851 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination GVHD: Th s Nguyễn Khắc Mạn Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 Min Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min -1757 189 189 -100 -100 -326 -326 -492 -492 -386 -386 -498 -498 -565 -565 -683 -683 23 23 -98 -98 -150 -150 -85 -85 -444 -444 -464 -464 -418 -418 -328 -328 10 10 -12 -12 -39 -39 -49 -49 -406 -406 -344 -344 -288 -288 -274 - 64 - 2652 3312 3875 4423 4986 6440 7003 8502 9065 -5000 -4437 -3034 -2471 -1093 -530 113 676 1336 1899 3169 3733 5679 6243 7763 8326 -5235 -4672 -3235 -2672 -722 -159 1195 1758 2247 2810 3394 3957 5398 5961 7476 8039 -4886 -4323 -2894 -2331 -900 -337 335 -43 -10 -10 -5 -5 -10 -10 -13 -13 -79 -79 -56 -56 -43 -43 -47 -47 3 19 19 20 20 17 17 -48 -48 -24 -24 -23 -23 -31 -31 11 11 18 18 12 12 14 14 -13 -13 -9 -9 -3 -3 -10 -520 403 403 121 121 119 119 455 455 -528 -528 -199 -199 -146 -146 -422 -422 360 360 108 108 123 123 462 462 -517 -517 -191 -191 -125 -125 -367 -367 311 311 95 95 125 125 464 464 -508 -508 -191 -191 -110 -110 -311 -6 34 -4 33 -6 26 -5 38 -43 -21 -16 -13 -2 17 11 15 10 12 14 23 -30 -6 -9 -8 -11 -10 -8 -4 5 6 11 -8 -7 -3 -10 -2 -6 -3 -18978 8381 4878 4854 267 249 1040 1036 651 -7178 -2577 -2537 12 -3 -6419 -6488 -15052 4820 3243 3238 56 45 290 273 -1167 -8013 -3183 -3142 -278 -290 -6083 -6147 -13990 5924 3459 3443 -141 -153 451 445 -156 -7558 -3069 -3030 -617 -628 -6031 -6092 SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐHKT công nghệ Tp.HCM 854 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination GVHD: Th s Nguyễn Khắc Mạn Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 Min Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min -274 -43 -43 -34 -34 -55 -55 -85 -85 -396 -396 -301 -301 -244 -244 -252 -252 280 280 53 53 -33 -33 3 -164 -164 -263 -263 -297 -297 -345 -345 -943 -943 -896 -896 -909 -909 -956 -956 -1409 -1409 -1259 -1259 -1210 -1210 -1275 - 65 - 898 658 1221 2516 3079 5036 5599 7131 7694 -4363 -3800 -2363 -1800 171 734 2129 2692 1063 1626 2242 2805 4270 4833 6340 6903 -3845 -3282 -1859 -1296 131 694 1395 1958 -905 -342 859 1422 3397 3960 5466 6029 -3382 -2819 -1371 -808 1179 1742 3120 -10 9 15 15 8 15 15 -16 -16 -10 -10 -6 -6 -6 -6 8 1 -5 -5 8 -8 -8 -20 -20 -8 -8 -34 -34 5 13 13 7 17 17 -24 -24 -10 -10 -9 -9 -311 251 251 73 73 114 114 441 441 -487 -487 -185 -185 -91 -91 -251 -251 190 190 54 54 91 91 372 372 -435 -435 -177 -177 -83 -83 -203 -203 108 108 21 21 52 52 277 277 -373 -373 -164 -164 -67 -67 -137 -12 6 5 -9 -5 -3 -9 -2 -4 -1 -12 -1 -2 -2 21 -3 -11 -2 -5 -12 -11 10 -13 -3 -2 -7 -2 -3 -13656 3340 2424 2424 -8 -758 -781 -3131 -6525 -2545 -2510 -518 -530 -5677 -5735 -12962 3252 1941 1933 -527 -537 -939 -953 -2587 -6134 -2660 -2628 -1253 -1264 -5540 -5593 -12048 -929 -312 -306 -896 -906 -2950 -2975 -6299 -5887 -2865 -2838 -1885 -1895 -5348 -5394 SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐHKT công nghệ Tp.HCM 857 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 5 6 7 1 2 3 4 5 5 BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination GVHD: Th s Nguyễn Khắc Mạn Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 Min Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min -1275 1612 1612 1030 1030 839 839 914 914 847 847 510 510 341 341 217 217 612 612 381 381 334 334 346 346 364 364 364 364 332 332 132 132 -156 -156 -13 -13 -331 -331 -521 -521 -637 -637 -656 -656 -602 -602 -484 - 66 - 3683 -1637 -1074 -345 218 1729 2292 3826 4389 -3327 -2764 -1271 -708 771 1334 2102 2665 -8583 -7635 -6970 -6023 -5112 -4165 -2186 -1239 1460 2407 4838 5785 7447 8394 22391 23338 24686 25633 -15092 -14145 -12432 -11485 -9046 -8099 -5400 -4453 -1755 -808 523 1470 2145 20 20 -7 -7 -17 -17 -6 -6 -20 -20 -39 -39 -21 -21 -77 -77 5 5 15 15 18 18 17 17 16 16 25 25 36 36 59 59 -81 -81 -51 -51 -48 -48 -34 -34 -16 -16 -1 -1 -137 5 -19 -19 -5 -5 149 149 -326 -326 -187 -187 -77 -77 -91 -91 1016 1016 737 737 524 524 348 348 200 200 67 67 65 65 1142 1142 1370 1370 -967 -967 -699 -699 -497 -497 -332 -332 -192 -192 -62 -62 -65 -12 17 -5 14 -9 10 -10 44 -10 -2 -24 -14 -32 -4 16 35 26 11 26 11 19 13 10 11 -2 22 -1 16 -26 -38 12 -20 -17 -2 -12 -5 -2 -6 -5 -10990 -3518 -2196 -2185 -2123 -2125 -3152 -3169 -5493 -7573 -4665 -4638 -3811 -3815 -5622 -5656 -9615 -11406 -1674 -1583 6217 6275 11274 11309 13697 13713 13808 13805 11922 11889 7655 8163 -7396 -7513 -21815 -23695 -10538 -10423 340 425 5980 6011 8477 8491 9164 9162 6104 6044 SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐHKT công nghệ Tp.HCM 861 861 861 861 861 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 863 863 863 863 863 863 863 6 7 1 2 3 4 5 5 6 7 1 2 3 4 5 5 6 7 1 2 3 BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination GVHD: Th s Nguyễn Khắc Mạn Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Max -484 -450 -450 -520 -520 81 81 16 16 104 104 229 229 315 315 339 339 282 282 169 169 90 90 -453 -453 -471 -471 -440 -440 -477 -477 -462 -462 -421 -421 -374 -374 -471 -471 -843 -843 -613 -613 -434 -434 -251 -251 -84 - 67 - 3093 13270 14217 15417 16364 -7004 -6057 -5442 -4494 -3594 -2647 -1644 -697 1004 1951 4378 5325 6976 7923 17694 18641 19991 20938 -14906 -13959 -12215 -11268 -8808 -7861 -5148 -4201 -2188 -1241 -320 627 1309 2256 12274 13222 14306 15253 -8327 -7380 -6674 -5727 -4791 -3843 -1895 4 30 30 4 22 22 27 27 25 25 18 18 9 3 2 1 -45 -45 -31 -31 -31 -31 -25 -25 -17 -17 -10 -10 -4 -4 -10 -10 -21 -21 20 20 39 39 35 35 31 -65 -1287 -1287 -1556 -1556 794 794 575 575 408 408 270 270 151 151 44 44 82 82 1092 1092 1315 1315 -965 -965 -691 -691 -483 -483 -315 -315 -173 -173 -44 -44 -67 -67 -1006 -1006 -1222 -1222 679 679 491 491 349 349 232 -12 -10 -38 14 15 13 14 15 12 12 10 17 -27 -15 -4 -13 -10 -11 -10 -5 -9 -3 -5 -1 -3 -7 -2 10 19 14 12 -1085 -58 -17447 -17637 -40281 -6374 -496 -445 5257 5319 10552 10585 12773 12787 12784 12778 10656 10620 7061 7522 -4341 -4454 -17756 -23672 -10683 -10570 -1233 -1179 3897 3936 7241 7264 7237 7222 4840 4809 59 1326 -15011 -15163 -33581 -11257 -1892 -1804 5790 5846 10539 10571 SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐHKT công nghệ Tp.HCM 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 4 5 5 6 7 1 2 3 4 5 5 6 7 1 2 3 4 5 5 6 7 BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination GVHD: Th s Nguyễn Khắc Mạn Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Min -84 50 50 145 145 198 198 224 224 289 289 -1068 -1068 -950 -950 -870 -870 -811 -811 -776 -776 -780 -780 -852 -852 -1065 -1065 -1564 -1564 101 101 70 70 76 76 115 115 165 165 194 194 244 244 345 345 510 510 -362 - 68 - -947 1772 2719 5168 6115 7799 8746 15971 16918 18206 19154 -14802 -13855 -12103 -11156 -8686 -7739 -5014 -4067 -1348 -401 920 1868 2565 3513 9116 10063 11230 12177 -6888 -5941 -5298 -4351 -3429 -2481 -1460 -513 1319 2267 4708 5655 7322 8269 14804 15751 17084 18032 -14545 31 25 25 16 16 11 11 -1 -1 -14 -14 -34 -34 -7 -7 -7 -7 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -6 -6 -29 -29 15 15 19 19 21 21 20 20 16 16 11 11 11 11 6 6 -23 232 133 133 45 45 114 114 1152 1152 1381 1381 -978 -978 -695 -695 -478 -478 -300 -300 -151 -151 -20 -20 -46 -46 -827 -827 -1007 -1007 576 576 421 421 305 305 208 208 126 126 50 50 127 127 1191 1191 1428 1428 -980 2 -1 29 -21 -13 -16 -2 -17 -2 -16 -1 -14 -1 -9 -8 -6 -1 16 10 10 4 -2 14 -16 12671 12684 12575 12568 10301 10264 5626 6012 -5274 -5357 -15889 -23320 -10425 -10312 154 236 5366 5394 7525 7536 7886 7882 4588 4525 -2920 -1923 -14068 -14207 -31019 -6004 -231 -181 5610 5670 10650 10680 12628 12639 12311 12301 9794 9754 6111 6514 -3233 -3327 -14500 -22406 SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐHKT công nghệ Tp.HCM 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 1 2 3 4 5 5 6 7 1 2 3 4 5 5 6 7 1 2 3 4 5 5 BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination GVHD: Th s Nguyễn Khắc Mạn Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min -362 -349 -349 -340 -340 -333 -333 -320 -320 -310 -310 -307 -307 -349 -349 -462 -462 354 354 302 302 306 306 332 332 381 381 444 444 530 530 681 681 943 943 -220 -220 -200 -200 -175 -175 -153 -153 -126 -126 -105 -105 -92 - 69 - -13598 -11850 -10903 -8428 -7481 -4750 -3803 -1891 -944 -10 938 1632 2580 9664 10611 11868 12815 -8245 -7298 -6582 -5634 -4687 -3739 -1867 -919 1808 2755 5206 6153 7831 8778 14985 15932 17270 18217 -14523 -13576 -11826 -10879 -8399 -7452 -4715 -3768 -1040 -93 1058 2005 2696 -23 -10 -10 -12 -12 -9 -9 -3 -3 0 2 2 -19 -19 9 15 15 16 16 15 15 12 12 8 9 3 10 10 -18 -18 -8 -8 -10 -10 -7 -7 -3 -3 0 -980 -694 -694 -473 -473 -294 -294 -143 -143 -7 -7 -30 -30 -681 -681 -833 -833 452 452 331 331 241 241 166 166 101 101 46 46 140 140 1124 1124 1344 1344 -931 -931 -650 -650 -434 -434 -258 -258 -114 -114 10 10 -18 -5 -5 -7 -5 -9 -4 -9 -8 -6 -6 -2 -4 -3 8 3 -1 5 -12 -2 -4 -5 -4 -7 -3 -7 -6 -4 -9742 -9632 -842 -790 4049 4085 7137 7157 6874 6858 4284 4252 -1016 164 -13538 -13667 -29469 -10941 -1932 -1844 5754 5810 10492 10523 12651 12663 12348 12338 9794 9753 4846 5320 -5582 -5662 -15871 -22235 -9590 -9480 738 818 5444 5471 7485 7495 7737 7731 4447 4383 SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐHKT công nghệ Tp.HCM 865 865 865 865 865 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 867 867 867 867 867 867 867 6 7 1 2 3 4 5 5 6 7 1 2 3 4 5 5 6 7 1 2 3 BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination GVHD: Th s Nguyễn Khắc Mạn Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Max -92 -114 -114 -167 -167 -424 -424 -443 -443 -454 -454 -463 -463 -469 -469 -485 -485 -525 -525 -623 -623 -852 -852 -1568 -1568 -1380 -1380 -1295 -1295 -1258 -1258 -1251 -1251 -1287 -1287 -1395 -1395 -1674 -1674 -2278 -2278 -365 -365 -421 -421 -414 -414 -395 - 70 - 3643 8698 9646 10870 11818 -7211 -6264 -5594 -4647 -3710 -2763 -1732 -785 1058 2006 4453 5400 7104 8051 13922 14869 16189 17136 -14324 -13377 -11649 -10702 -8229 -7281 -4544 -3597 -1681 -734 206 1153 1853 2800 9461 10409 11666 12614 -7993 -7046 -6339 -5392 -4445 -3498 -1700 0 -6 -6 33 33 1 9 7 6 3 1 0 20 20 -19 -19 -15 -15 -15 -15 -13 -13 -9 -9 -5 -5 -3 -3 -3 -3 -18 -18 3 14 14 14 14 13 -18 -522 -522 -638 -638 352 352 260 260 193 193 137 137 87 87 45 45 148 148 989 989 1186 1186 -808 -808 -566 -566 -376 -376 -219 -219 -88 -88 25 25 -13 -13 -392 -392 -488 -488 206 206 154 154 116 116 84 -5 -1 -1 -1 -4 22 -3 3 -9 -7 -8 -3 -7 -3 -6 -4 -3 -3 -2 -2 -1 -2 -5 -3 -10 -14 -3091 -2099 -13364 -13494 -29464 -7054 -990 -938 5257 5319 10550 10582 12901 12913 12505 12494 9790 9749 5781 6264 -3521 -3615 -14833 -21270 -8805 -8696 -223 -173 4489 4523 7393 7411 7125 7112 4770 4740 -180 500 -11959 -12080 -27077 -10205 -1872 -1785 5674 5729 10304 10335 SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐHKT công nghệ Tp.HCM 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 4 5 5 6 7 1 2 3 4 5 5 6 7 1 2 3 4 5 5 6 7 BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination GVHD: Th s Nguyễn Khắc Mạn Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Min -395 -383 -383 -377 -377 -390 -390 -416 -416 -564 -564 -768 -768 -779 -779 -774 -774 -785 -785 -793 -793 -820 -820 -889 -889 -1067 -1067 -1458 -1458 -144 -144 -216 -216 -290 -290 -366 -366 -436 -436 -512 -512 -614 -614 -518 -518 -773 -773 -1964 - 71 - -753 1980 2927 5385 6332 8022 8969 9336 10283 11541 12488 -13723 -12775 -11072 -10124 -7657 -6710 -3971 -3024 -563 384 1324 2271 2971 3918 4692 5639 6819 7766 -6820 -5873 -5177 -4229 -3278 -2331 -1291 -344 1650 2597 5082 6029 7814 8761 10921 11869 13081 14028 -12986 13 12 12 10 10 11 11 4 11 11 -16 -16 -3 -3 -5 -5 -3 -3 1 2 3 0 -3 -3 31 31 -33 -33 -19 -19 -21 -21 -20 -20 -18 -18 -24 -24 -6 -6 -12 -12 -48 84 59 59 72 72 168 168 762 762 914 914 -631 -631 -431 -431 -271 -271 -140 -140 -32 -32 26 26 -4 -4 -207 -207 -263 -263 116 116 102 102 92 92 80 80 85 85 138 138 189 189 665 665 783 783 -337 4 -1 -10 -1 -1 -5 -2 -5 -1 -6 -6 -5 -6 -2 -3 24 19 -17 17 -7 19 -10 18 -8 17 -8 14 -8 16 -2 -4 33 -24 12496 12504 11715 11699 8474 8428 2833 3632 -4069 -4115 -10679 -19432 -7508 -7403 1869 1910 5513 5538 7331 7340 7357 7349 3751 3685 -3961 -3096 -9148 -9232 -20045 -6405 -693 -645 5760 5817 10523 10550 12547 12551 11294 11273 7434 7381 2362 2494 -5546 -5626 -15013 -16665 SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐHKT công nghệ Tp.HCM 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1 2 3 4 5 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 5 6 BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination GVHD: Th s Nguyễn Khắc Mạn Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max -1964 -1685 -1685 -1602 -1602 -1601 -1601 -1640 -1640 -1718 -1718 -1856 -1856 -1926 -1926 -2468 -2468 10809 10809 7927 7927 6747 6747 7634 7634 -289 -289 -9 -9 161 161 -770 -770 -725 -725 -165 -165 -31 -31 -147 -147 -338 -338 -575 -575 -866 -866 -1234 - 72 - -12039 -10367 -9419 -6962 -6015 -3280 -2332 -563 384 1324 2271 2967 3915 8151 9098 9883 10830 -1660 -769 -461 430 1087 1978 2516 3407 -2812 -1921 -1202 -311 187 1078 1229 2120 -24598 -23475 -22827 -21704 -371 752 1463 2586 3511 4635 7250 8373 11084 12208 14697 -48 -40 -40 -41 -41 -39 -39 -33 -33 -28 -28 -28 -28 -18 -18 -44 -44 474 474 95 95 26 26 162 162 -360 -360 -39 -39 -36 -36 -94 -94 172 172 85 85 78 78 66 66 62 62 58 58 53 53 49 -337 -203 -203 -97 -97 -12 -12 37 37 25 25 13 13 -117 -117 -147 -147 473 473 205 205 12 12 -56 -56 148 148 -4 -4 -252 -252 -581 -581 768 768 689 689 78 78 99 99 164 164 237 237 327 327 442 -4 -24 -18 10 -17 -13 10 -11 -9 14 -8 -7 271 181 110 17 40 24 36 82 -178 -204 -78 -40 -23 -12 -126 90 22 17 42 34 21 25 22 24 22 22 23 20 24 18 -5404 -5304 1428 1469 5127 5152 6850 6854 5846 5828 3085 3051 -2345 -2118 -12163 -12262 -24266 -704 624 637 978 974 20 -1669 -2173 80 92 532 526 -693 -722 -3683 -26697 -5064 -4871 16336 16601 18734 18747 18594 18583 15586 15541 9357 9290 195 96 SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐHKT công nghệ Tp.HCM 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 7 1 2 3 4 5 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination GVHD: Th s Nguyễn Khắc Mạn Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max -1234 -1779 -1779 -8436 -8436 -6209 -6209 -4934 -4934 -4325 -4325 -3956 -3956 -3743 -3743 -3685 -3685 -3808 -3808 -4316 -4316 1640 1640 868 868 724 724 1367 1367 -933 -933 -1118 -1118 -1015 -1015 -412 -412 -3148 -3148 -2660 -2660 -2358 -2358 -2139 -2139 -2015 -2015 -2004 - 73 - 15821 17683 18806 -32059 -30935 -29623 -28500 -4723 -3600 -1805 -681 1900 3024 4113 5237 6249 7373 8325 9449 10231 11355 2301 2864 3436 3999 5493 6056 7489 8052 -3740 -3177 -1817 -1254 31 594 1235 1798 -9771 -8647 -7988 -6865 -5980 -4857 -3888 -2765 -1667 -543 1971 49 45 45 -139 -139 -79 -79 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -50 -50 -51 -51 -55 -55 -67 -67 61 61 16 16 23 23 36 36 -111 -111 -39 -39 -43 -43 13 13 91 91 73 73 76 76 77 77 69 69 56 442 597 597 -1052 -1052 -832 -832 26 26 -6 -6 -94 -94 -191 -191 -304 -304 -444 -444 -627 -627 347 347 112 112 92 92 265 265 -269 -269 -79 -79 -116 -116 -367 -367 739 739 534 534 375 375 245 245 138 138 47 27 11 43 -103 -65 -29 -60 -22 -37 -21 -35 -21 -32 -21 -30 -22 -27 -23 -26 -18 -29 37 41 30 13 32 22 -66 -23 -9 -12 -10 -11 -15 56 12 40 -10 36 -17 35 -18 29 -17 23 -8578 -8661 -18374 -40425 -12841 -12599 11626 11449 12645 12650 12201 12189 9596 9554 3969 3910 -3606 -3684 -16740 -16882 -33302 5790 3272 3256 -369 -374 -678 -691 -2169 -5363 -1992 -1960 -481 -497 -6119 -6182 -13758 -13011 -4723 -4652 2822 2908 10719 10775 15740 15773 17558 17559 SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐHKT công nghệ Tp.HCM 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 5 6 7 1 2 3 4 5 5 6 7 1 2 1 2 1 2 1 2 BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination GVHD: Th s Nguyễn Khắc Mạn Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 Max Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min -2004 -2153 -2153 -2845 -2845 -3864 -3864 -6385 -6385 -5220 -5220 -4524 -4524 -4036 -4036 -3740 -3740 -3643 -3643 -3818 -3818 -4655 -4655 -6202 -6202 782 782 683 683 772 772 -88 -88 116 116 300 300 1045 1045 772 772 660 660 162 162 202 202 229 - 74 - 3095 4868 5992 28947 30071 31606 32730 -17247 -16123 -14386 -13263 -10839 -9715 -7044 -5921 -3377 -2253 -1354 -230 453 1576 21931 23055 23846 24969 -2693 -1817 -1478 -602 -214 662 -5936 -5059 -4393 -3517 -2806 -1929 -5719 -4843 -4464 -3587 -3170 -2293 -9049 -8172 -7458 -6582 -5834 56 54 54 13 13 49 49 -31 -31 37 37 39 39 40 40 34 34 25 25 21 21 -5 -5 -21 -21 703 703 -12 -12 -7 -7 219 219 -72 -72 -55 -55 705 705 -15 -15 -27 -27 238 238 -85 -85 -89 47 18 18 694 694 825 825 -519 -519 -385 -385 -286 -286 -205 -205 -132 -132 -58 -58 -43 -43 -925 -925 -1109 -1109 149 149 137 137 123 123 -109 -109 -97 -97 -90 -90 -26 -26 -21 -21 -16 -16 -361 -361 -319 -319 -284 -13 17 -14 24 -16 -26 22 -27 18 -33 18 -34 13 -33 10 -27 -32 -7 -11 -11 -20 580 41 -17 -5 -3 29 180 12 -68 -15 -18 -2 574 33 -22 -6 -4 51 185 -78 -17 -22 16618 16594 13335 13386 -7977 -8168 -30135 -27935 -12919 -12788 -1135 -1069 5246 5295 9718 9750 11117 11119 10408 10393 8065 8542 -16232 -16473 -44709 -2421 -692 -683 270 271 774 -8328 -4113 -4086 -1210 -1196 -56 -9248 -5199 -5175 -2021 -2005 858 -15332 -8730 -8689 -3374 -3346 SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐHKT công nghệ Tp.HCM Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 1143 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1192 1192 1 1 1 1 1 1 1 1 10 BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Min Max Max Max Max Min Min Min Min Max Max Max Max Min Min Min Min Max Max Max Max Min Min Min Min Max Max Max Max Min Min Min Min Max Max 229 584 584 332 332 159 159 -354 -354 800 800 501 501 375 375 -189 -189 162 162 191 191 -1249 -1249 -1381 -1381 925 925 771 771 -566 -566 -829 -829 1975 2445 -4957 -9087 -8245 -7823 -6981 -12143 -11301 -10487 -9645 -8574 -7732 -7327 -6485 -11805 -10963 -10161 -9319 -4912 -4070 -3191 -2349 -6352 -5510 -4609 -3767 -3184 -2342 -1454 -612 -4665 -3823 -2921 -2079 -1296 276 -89 3 -1 -1 -35 -35 -11 -11 -1 -1 0 -40 -40 -7 -7 49 49 25 25 9 -31 -31 31 31 -24 -24 -12 -12 -89 -89 -30 -30 -284 433 433 360 360 -427 -427 -369 -369 175 175 152 152 -716 -716 -604 -604 384 384 316 316 -361 -361 -301 -301 117 117 100 100 -638 -638 -520 -520 -2 -2 1192 1192 1193 1193 10 10 BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO Combination Combination Combination Combination Min Min Max Max -799 816 1711 2297 -6481 -364 -2298 -637 -105 -105 -30 -30 -8 -8 -2 -2 1193 BDBAO Combination Min -1036 -7441 -105 1193 1354 1354 1354 1354 1354 1354 10 1 2 BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Min Max Max Max Max Max Max 579 154 154 131 131 118 118 -1309 -512 -292 204 424 1317 1537 -105 -2 -2 -2 -2 -1 -1 GVHD: Th s Nguyễn Khắc Mạn - 75 - 21 -12881 -5949 -5872 863 -16676 -7463 -7362 49 -12171 -5649 -5576 769 -16232 -7256 -7157 -52 -5321 -1727 -1694 597 -7558 -2813 -2766 466 -2575 -365 -347 554 -4894 -1499 -1467 414 134 27192 -6 12 7 -23 -2 -26 -1 49 10 10 12 -1 -8 -17 -16 46 21 -5 46 -6 -30 11 -312 1086 -6 -313 1094 -6 453 453 298 298 235 235 -10 4 -1 3686 376 891 905 832 820 -586 -7794 3686 -9635 27192 -17784 SVTH: Nguyễn Ngọc Diện Trường ĐHKT công nghệ Tp.HCM Đồ n TN Kỹ Sư Xây Dựng Khóa 2009-2011 1354 BDBAO Combination Max 133 2764 -1 185 -621 1354 1354 1354 1354 1354 1354 1354 1354 1354 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1 2 3 1 1 BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO BDBAO Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Max Min Min Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Min Min Min Min 133 -55 -55 -46 -46 -49 -49 -53 -53 16 16 7 -45 -45 -18 -18 2984 -2028 -1808 -592 -372 720 940 1805 2025 -2940 -2775 -2185 -2020 -3516 -3351 -2545 -2380 -1 -14 -14 -6 -6 -4 -4 -9 -9 27 27 5 -19 -19 -10 -10 185 -180 -180 -35 -35 37 37 -19 -19 -105 -105 -7 -7 -200 -200 -102 -102 -12 -3 -2 -1 -4 -2 16 -12 -4 -6 -2766 -2049 -244 -232 -873 -902 -3519 -3083 -938 -879 796 -3737 -1162 -1092 650 GVHD: Th s Nguyễn Khắc Mạn - 76 - SVTH: Nguyễn Ngọc Diện ... khuôn viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp II - số 20, đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 2/ Đòa chất thủy văn Nhìn chung, khu vực xây dựng công trình... d Kiểm tra ổn đònh tổng thể 167 III THIẾT KẾ CÁC CHI TIẾT LIÊN KẾT VÌ KÈO 168 Liên kết cánh bụng 168 Liên kết đỉnh xà 170 Liên kết cột với xà ngang 173 GVHD:... 149 So sánh dựa điều kiện kỹ thuật thi công 151 Lựa chọn phương án móng hợp lý 151 CHƯƠNG VIII: THIẾT KẾ VÌ KÈO MÁI 152 I VẬT LIỆU 153 II XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG VÀ TÍNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp II , Thiết kế trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp II , PHẦN I KIẾN TRÚC VÀ CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT, N = Lực nén tác dụng lên cột, CHƯƠNG 1. PHỤ LỤC DỮ LIỆU ĐẦU VÀO, CHƯƠNG 2. PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay