ngân hàng câu hỏi luật kinh tế

22 16 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2018, 15:54

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ Mã đề thi: 914 Tên môn: luật kinh tế Thời gian làm bài: 60 phút; (228 câu trắc nghiệm) (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Mã số: Câu 1: Loại hình cơng ty sau công ty đối nhân a) Công ty hợp danh x b) Công ty TNHH thành viên c) Công ty TNHH thành viên trở lên Công ty cổ phần Câu 2: Đối với công ty TNHH thành viên trở lên a Cuộc họp hội đồng thành viên phải tổ chức trụ sở cơng ty X b Cuộc họp hội đồng thành viên phải tổ chức nơi hội đồng chọn c Cả a b Không câu Câu 3: Cuộc họp đại hội đồng CĐ triệu tập lần tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện % tổng số cổ đơng có quyền biểu quyết? a 45% b 50% c 51% 75% Câu 4: Trong công ty hợp danh, hội đồng thành viên bao gồm: a) Những thành viên có số vốn góp lớn 5% tổng số vốn công ty b) Thành viên hợp danh c) Thành viên góp vốn d) Tất thành viên Đáp án: d Câu 5: Công ty trách nhiệm hửu hạn hai thành viên trở lên phải thành lập ban kiểm sốt có [a] Trên 10 thành viên c Trên 20 thành viên b Trên 15 thành viên d Trên 25 thành viên Câu 6: Chọn câu a Ban kiểm soát thực giám sát hội đồng quản trị b Ban kiểm soát thực giám sát giám đốc tổng giám đốc việc quản lý điều hành công ty c Ban kiểm soát thực giám sát hội đồng quản trị cổ đông công ty Cả a b.X Câu 7: Cuộc họp đại hội đồng cổ đơng tiến hành có số cổ d0ong6 dự họp đại diện : a 51% tổng số cổ phần có quyền biểu b 65% tổng số cổ phần có quyền biểu X c 75% tổng số cổ phần có quyền biểu 60% tổng số cổ phần có quyền biểu Câu 8: Phát biểu sau sai? Trang 1/22 - Mã đề thi 914 a Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức cổ phiếu trả cổ tức mức cao so với mức cổ tức cổ phiếu phổ thông b Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức khơng có quyền biểu quyết, khơng có quyền dự họp đại hội đồng cổ đơng, khơng có quyền đề cử người vào HĐQT ban kiểm sốt c Cổ đơng phổ thơng có nghĩa vụ toán đủ số cổ phần thời hạn 30 ngày kể từ ngày công ty cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Sau thời hạn năm, kể từ ngày công ty cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hạn chế cổ phần phổ thông cổ đông sáng lập bãi bỏ Câu 9: Chọn câu a.Công ty cổ phần có 11 cổ đơng phải có ban kiểm sốt.Ban kiểm sốt có từ 3-5 thành viên.X a Cơng ty cổ phần có cổ đơng phải có ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần có 11 cổ đơng khơng cần có ban kiểm sốt Câu 10: Có loại cơng ty theo luật doanh nghiệp Việt Nam: a có loại: cơng ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên, công ty trách nhiện hữu hạn thành viên, cơng ty hợp danh, nhóm cơng ty X b loại: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn c loại: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh loại: doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn Câu 11: Số lượng thành viên công ty TNHH thành viên trở lên không vượt A không giới hạn B 20 C 50 D 30 Câu 12: Đối với loại hình cơng ty sau, loại hình tăng mà khơng giảm vốn điều lệ: A Công ty hợp danh B Công ty TNHH thành viên trở lên C Công ty cổ phần D Công ty TNHH thành viên.X Câu 13: Trong công ty Cổ Phần, câu câu sai câu sau: a Không rút vốn cơng ty góp CPPT hình thức b Cổ đơng sáng lập chuyển nhượng CPPT cho cổ đơng sáng lập khác sau năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận ĐKKD c Chỉ có cổ đơng sáng lập quyền nắm giữ cổ CPƯĐBQ X Cổ đông sở hữu CPƯĐHL khơng có quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông, để cử người vào HĐQT BKS Câu 14: Tìm phát biểu sai: a Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm toàn tài sản nghĩa vụ cơng ty b Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm khoảng nợ công ty phạm vi số vốn góp vào cơng ty c Cơng ty hợp danh khơng phát hành loại chứng khốn Thành viên góp vốn có quyền nhân danh cơng ty thực kinh doanh ngành.X Câu 15: Chọn câu phát biểu sai: a Thành viên HTX góp vốn góp sức b HTX có tư cách pháp nhân c Khi HTX giải thể, tài sản thuộc sở hữu HTX nhà nước hỗ trợ phân chia cho thành viên HTX.X HTX hoạt động mật loại hình doanh nghiệp Câu 16: Cơ quan định cao công ty cổ phần là: D đại diện hội đồng cổ C hội đồng quản trị trị đông Câu 17: Nếu điều lệ công ty không quy định,cuộc họp hội đồng thành viên công ty TNHH thành viên trở lên tiến hành có số thành viên dự họp đại diện nhất: A ban kiểm sốt A 50% số vốn điều lệ B chủ tịch hội đồng quản B 65% số vốn điều lệ C 60% số vốn điều lệ D 75% số vốn điều lệ X Câu 18: Mỗi cơng ty có nhiều dấu: A B C D Tùy ý Trang 2/22 - Mã đề thi 914 Câu 19: Có loại cơng ty theo Luật doanh nghiệp năm 2005: a) loại b) loại c) loại d) loại Đáp án: c Câu 20: Tìm phát biểu sai, cơng ty trách nhiệm hữu hạn: a Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên đuợc cá nhân X b Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên có chủ sở hữu cá nhân khơng có kiểm sốt viên c Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên có chủ sở hữu tổ chức, phải có kiểm sốt viên có số luợng từ 1- người Việc sửa đổi công ty, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty chuyển nhượng vốn điều lệ cơng ty phải đuợc ¾ số thành viên chấp thuận Câu 21: Công ty đối vốn khơng phải loại cơng ty có: a) Thành viên liên kết vốn để kinh doanh a) Được cơng nhận có tư cách pháp nhân b) Có tách bạch tài sản công ty Các thành viên phải dùng tài sản riêng để trả nợ cần thiết X Câu 22: CTy TNHH thành viên có thành viên : A  45 thành viên B  40 thành viên Câu 23: Cho xác phát biểu sau: C  50 thành viên X D  30 thành viên I Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên không giảm vốn điều lệ II Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên không phát hành cổ phần III Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tở lên không gia3m vốn điều lệ IV Công ty trách nhiệm hửu hạn thành viên trở lên giảm vốn điều lệ a I đúng, II, IV sai b II, III c I, IV đúng, III sai I, II, IV X Câu 24: Trong thời hạn ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh,cơ quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho quan thuế,thống kê: A 20 ngày B 30 ngày C ngày X D 15 ngày Câu 25: Trong công ty cổ phần, cổ phần thể hình thức cổ phiếu chia thành: A:cổ phần cổ đông-cổ phần ưu đãi biểu B.cổ phần cổ đông-cổ phần ưu đãi C.cổ phần cổ đơng-cổ phiếu ưu đăi hồn lại D.cổ phiếu ưu đãi cổ tức-cổ phần cổ đông Câu 26: Thành viên ban kiểm sốt cơng ty cổ phần: A không thiết phải cổ đông công ty cổ phần B B C C phải cổ đông công ty cổ phần D phải có quan hệ họ hàng phạm vi ba đời với thành viên hội đồng quản trị, giám đốc tổng giám đốc Câu 27: Doanh nghiệp bị thu hồi giấu chứng nhận đăng kí kinh doanh trường hợp:dieu165ldn a Khơng đăng kí mã số thuế thời hạn tháng kể từ cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh b Khơng hoạt động thời hạn năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cứng nhận thay đổi trụ sở c Ngừng hoạt động kinh doanh năm liên tục mà không báo cáo quan đăng kí kinh doanh.X Khơng báo cáo hoạt động kinh doanh doanh nghiệp với quan đăng kí kinh doanh năm liên tiếp Câu 28: Người đại diện pháp luật công ty cổ phần là: Trang 3/22 - Mã đề thi 914 a) Cổ đông phổ thông b) Cổ đông ưu đãi c) Giám đốc tổng giám đốc d) Tất Đáp án: c Câu 29: Trong công ty cổ phần, cổ tức chi trả bằng: a) Tiền mặt b) Tiền mặt hay cổ phần công ty c) Tiền mặt hay tải sản khác qui định điều lệ công ty d) Tiền mặt, cổ phần công ty hay tài sản khác qui định điều lệ công ty Đáp án: d Câu 30: Trong công ty cổ phần cổ đông sở hữu cổ phần không chuyển nhượng cho người khác A Cổ phần ưu đãi hoàn lại C Cổ phần ưu đãi biểu quyết.X B Cổ phần ưu đãi cổ tức D Cổ phần phổ thông Câu 31: Cty TNHH thành viên sửa đổi điều lệ Cty,chuyển nhượng phần toàn vốn điều lệ phải thơng qua: A 100% số thành viên dự họp chấp nhận C 1/2 số thành viên dự họp chấp nhận B 4/5 số thành viên dự họp chấp nhận D 3/4 số thành viên dự họp chấp nhận X Câu 32: Mỗi cá nhân quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân? A B C Tùy ý5 Lọai hình DN có quyền phát hành lọai cổ phiếu: a.Cty TNHH b.Cty hợp danh c.Cty cổ phần X d.DNTN D X Câu 33: Điều kiện cần để trở thành chủ tịch HĐTV: A câu sai C Phải thành viên góp vốn Câu 34: Đối với cơng ty TNHH thành viên B Phải thành viên hợp danhX D Phải giám đốc a Giám đốc tổng giám đốc không thiết thành viên công ty b Giám đốc tổng giám đốc thiết thành viên công ty c Giám đốc tổng giám đốc cá nhân sở hữu 10% vốn điều lệ công ty d Cả a b 24.Trong công ty TNHH thành viên trở lên phải thành lập ban kiểm sốt có a 11 thành viên trở lên.X a thành viên .a 20 thành viên Khơng thiết phải có ban kiểm soát Câu 35: Cơ quan sau có khả tiếp nhận hồ sơ đăng kí kinh doanh : A Phòng tài kế tốn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện B Phòng đăng kí kinh doanh thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện C Phòng đăng kí kinh doanh sở kế hoạch đầu tư D Câu 36: Đại diện theo pháp luật công ty hợp danh là: A Thành viên hợp B Thành viên góp vốn C Giám đốc danhX Câu 37: Trong DN sau đây,loại hình DN không thuê giám đốc: A Cty TNHH thành viên B DN tư nhân C Cty hợp danh X D Chủ tịch HĐTV D Cty TNHH thành viên Trang 4/22 - Mã đề thi 914 Câu 38: Đối với cơng ty trách nhiệm hữu hạn có thành viên trở lên kèm theo thơng báo gửi đến phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng kí kinh doanh theo mẫu MTB-4, bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh cơng ty phải có thêm hợp lệ: a Quyết định biên họp Hội đồng thành viên việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh X b Quyết định chủ sở hữu công ty việc bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh c Quyết định biên họp Đại hội đồng cổ đông việc bổ sung thay dổi ngành nghề kinh doanh Quyết định biên họp thành viên hợp danh việc bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh Câu 39: Đối với công ty TNHH thành viên trở lên với điều kiện bắt buột phải có ban kiểm sốt(BKS): A Số thành viên lớn 15 người C Số thành viên lớn 10 người X B Số thành viên lớn người D Số thành viên lớn 20 người Câu 40: Giám đốc hay tổng giám đốc công ty cổ phần nhiệm kì khơng q A khơng giới hạn B năm C năm x D năm Câu 41: Công ty TNHH thành viên trở lên có thành viên thành lập Ban kiểm soát A 10 B 12 Câu 42: Chọn câu phát biểu ĐÚNG C 11 D 13 Đối với công ty TNHH thành viên trở lên: a) Luôn có hội đồng thành viên b) Hội đồng thành viên phải họp năm hai lần c) Giám đốc tổng giám đốc cơng ty có quyền định cao công ty d) Giám đốc, tổng giám đốc công ty buộc phải thành viên công ty Đáp án: a Câu 43: Chọn phát biểu đúng: a Trong thời hạn năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, cổ đơng sang lập có quyền tự chuyển đổi cổ phần mình.X b Cơng ty cổ phần khơng cần bắt buộc có cổ phần phổ thong c Cơng ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phần ưu đãi Cổ phần phổ thong chuyển thành cổ phần ưu đãi Câu 44: Chọn câu a Công ty TNHH thành viên DN tổ chức cá nhân trở lên làm chủ sở hữu b Công ty TNHH thành viên DN tổ chức cá nhân làm chủ sở hữu c Công ty TNHH thành viên DN tổ chức cá nhân làm chủ sở hữu Khơng có đáp án Câu 45: Cổ đơng thiểu số tự nguyện tập hợp thành nhóm sở hữu tối thiểu……………… tổng số cổ phần phổ thơng có quyền đề cử vào hội đồng quản trị A 15% B 5% C 20% D 10% X Câu 46: Công ty đối nhân thường tồn hai dạng công ty hợp vốn đơn giản và? A Công ty trách nhiệm hữu hạn C Công ty cổ phần B Nhóm cơng ty D Cơng ty hợp danh X Câu 47: Cổ phần sở hữu từ % tổng số cổ phần trở lên phải đăng kí với quan có thẩm quyền A 20 B 10 C D 50 Câu 48: Số lượng cổ đông tối thiểu công ty cổ phần A x B C 10 D 50 Câu 49: Công ty cấp giấy chứng nhận cần có đủ ĐK sau.Chọn đáp án sai a) Ngành nghề đăng ký kinh doanh qui định a) Tên doanh nghiệp đặt qui định b) Thành viên đăng ký kinh doanh Thông tin thân nhân ngưới đại diện pháp luật X Trang 5/22 - Mã đề thi 914 Câu 50: Số lượng cổ đông tối đa công ty cổ phần A 100 B không giới hạn x C 10 D 50 Câu 51: Hồ sơ đăng kí kinh doanh coi hợp lệ: A a,b,c B a,b C Có đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu luật Doanh nghiệp D Phải đảm bảo tính xác trung thực hồ sơ E Các giấy tờ có ND kê khai đầy đủ theo quy định pháp luật Câu 52: Điền vào chỗ trống: Cổ phần phần chia nhỏ vốn điều lệ ….(1)… thể hình thức ……(2)… bao gồm loại ….(3)… … (4)…… a (1) chủ sở hữu, (2) cổ phiếu, (3) cổ tức, (4) trái phiếu b (1) công ty cổ phần, (2) cổ phiếu, (3) cổ phần phổ thông, (4) cổ phần ưu đãi X c (1) công ty hợp danh, (2) cổ tức, (3) cổ phần phổ thông, (4) cổ phần ưu đãi (1) công ty nhà nước, (2) cổ tức, (3) cổ phần phổ thông, (4) cổ phần ưu đãi Câu 53: Công ty TNHH hai thành viên gồm có: A Hội đồng thàng viên , hội đ6òng quản trị , giám đốc ( tổng giám đốc ) ban kiểm sóat ( có 11 thành viên trở lên ) B Cả ba câu sai C hội đồng thành viên,giám đốc tổng giám đốc , ban kiểm sóat ( có 10 thành viên trở lên ) D Hội cổ đông , giám đốc , hội đồng quản trị Câu 54: Đối với công ty TNHH thành viên a Chủ sở hữu công ty không rút vốn khỏi cơng ty X b Chủ sở hữu quyền rút vốn trực tiếp khỏi cơng ty Chủ sở hữu quyền rút vốn cách chuyển nhượng phần toàn số vốn điều lệ cho tổ chức cá nhân khác Câu 55: Vốn điều lệ gì? A Số vốn tối thiểu theo qui định pháp luật để doanh nghiệp họat động kinh doanh B Số vốn thành viên, cổ đơng góp cam kết góp thời hạn định ghi vào điều lệ công ty X C b c D Số vốn thành viên doanh nghiệp góp vào Câu 56: Chọn phát biểu sai: a Hợp tác xã phải có điều lệ HTX b HTX khơng có quyền mở chi nhánh, văn phòng đại diện X c Khi gia nhập HTX, xã viên phải góp vốn theo qui định điều lệ HTX HTX quyền chia, tách, hợp nhất, sát nhập, giải thể yêu cầu tuyên bố phá sản Câu 57: Quyết định HĐQT thông qua họp : (trong Cty TNHH thành viên) A Cả a c B Số phiếu đại diện 65% tổng số vốn góp thành viên dự họp chấp thuận X C Số phiếu đại diện 50% tổng số vốn điều lệ D Số phiếu đại diện 48.75% tổng số vốn điều lệ Câu 58: Đối tượng sau khơng có tư cách trở thành thành viên công ty : A Hưởng thừa kế từ người để lại di sản B Góp vốn để thành lập cơng ty C Chi tiền để mua tài sản cho công ty D Mua phần góp vốn thành viên cơng ty Câu 59: Số lượng thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần thành viên công ty (nếu điều lệ cơng ty khơng có qui định khác) A Không giới hạn B – 10 C – 11 X D – Trang 6/22 - Mã đề thi 914 Câu 60: Chọn câu công ty TNHH thành viên : a Người đại diện theo pháp luật công ty vắng mặt 30 ngày Việt Nam phải uỷ quyền cho người khác văn bảng theo pháp luật b Đối với tổ chức nhiệm kì hội đồng thành viên không qua năm c Thành viên tổ chức hay cá nhân thuê giám đốc phó giám đốc Cả a,b c X Câu 61: Chọn câu câu sau: a Cơng ty cổ phần có quyền phát hành chứng khóang loại để huy động vốn b Cơng ty TNHH thành viên trở lên có quyền phát hành cổ phần c Công ty TNHH thành viên không quyền phát hành cổ phần Cả a c Câu 62: Những loại hình DN sau chuyển đổi lẫn A Cty hợp danh nhóm Cty C Cty hợp danh CTy cổ phần B CTy TNHH Cty hợp danh D CTy TNHH Cty cổ phần X Câu 63: Cơng ty có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện nước khơng lập nước ngồi? A Quyền công ty B Luật không quy định C Đúng Câu 64: Trong công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên D Sai X A chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc tổng giám đốc B Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc C.Nhiệm kỳ chủ tịch hội đống thành viên không năm D Cả B va C Câu 65: Công ty sau không giảm vốn điều lệ: A Công ty TNHH thành viên trở lên C Công ty hợp danh B Công ty TNHH thành viên X D Công ty cổ phần Câu 66: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty thành viên trường hợp có hai người bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền A Hội đồng thành viên , giám đốc tổng giám đốc , kiểm sóat viên B Cả A, B , C sai C hội đồng quản trị , giám đốc , tổng giám đốc , kiểm sóat viên D Chủ tịch cơng ty , giám đốc tổng giám đốc , kiểm soát viên Câu 67: Công ty cổ phần bán cổ phần phải bắt buoc trao cổ phiếu cho người mua a Đúng [b] Sai Câu 68: Kiểm soát viên Cty TNHH thành viên có số lượng tử: A  thành viên B  thành viên X C  thành viên D  10 thành viên Câu 69: Công ty TNHH thành viên trở lên theo điều 41 khoản thành viên nhóm thành viên sở hữu ? vốn điều lệ tỷ lệ khác nhỏ công ty quy định ( trừ trường hợp quy định khoản điều 41) có quyền yêu cầu triệu tập họp hội đồng thành viên để giải vấn đề thuộc thẩm quyền A 35% B 45% C 25% D 55% Câu 70: Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh: A Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh B Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh bị mất,rách,cháy tiêu hủy hình thức C Khi thay đổi tên,địa trụ sở chính,chi nhánh văn phòng D b c X Câu 71: Trong loại hình doanh nghiệp sau loại khơng giảm vốn điều lệ? A Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên X C Khác B Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên D Công ty hợp danh Trang 7/22 - Mã đề thi 914 Câu 72: Quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện việc góp vốn, mua cổ phần cổ doanh nghiệp khác do? A Tổng giám đốc B Giám đốc C Hội đồng cổ đông D Hội đồng quản trị X Câu 73: Công ty trách nhiệm hữu hạn phát hành cổ phần? A Cả a c B Khơng X C Có D Tùy trường hợp C tùy điều lệ công ty D loại Câu 74: Cổ phần ưu đãi gồm loại: A loại B loại Câu 75: Việc bảo đảm nhà nước doanh nghiệp chủ sở hữu doanh nghiệp thể : A Công nhận bảo hộ quyền sở hữu tài sản,vốn đầu tư,quyền lợi ích hợp pháp khác DN chủ sở hữu DN B Nhà nước công nhận tồn lâu dài phát triển loại hình doanh nghiệp qui định luật nảy,bảo đảm bình đẳng trước pháp luật doanh nghiệp Câu 76: Trong công ty cổ phần, họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành số cổ đơng dự họp đại diện phần trăm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: a) 63% b) 65% c) 70% d) Tất sai Đáp án: b Câu 77: Tổ chức cá nhân sau có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị thành viên ban kiểm soát A Chủ tịch hội đồng quản trị C Giám đốc tổng giám đốc B Hội đồng quản trị D Đại hội đồng cổ đông X Câu 78: Vốn pháp định lớn theo quy định pháp luật VN Câu 79: Chọn câu phát biểu sai: a Cổ đông công ty cổ phần tổ chức cá nhân b Thành viên công ty TNHH thành viên trở lên tổ chức cá nhân c Thành viên cơng ty TNHH thành viên tổ chức cá nhân Thành viên hợp danh cơng ty hợp danh tổ chức cá nhân.X Câu 80: Công ty hợp danh quyền giảm vốn điều lệ: A Sai B Đúng Câu 81: Công ty không phát hành trái phiếu trường hợp sau đây: a khơng tốn tốn khơng đủ khoản nợ đến hạn năm liên tiếp trước b khơng tốn tốn khơng đủ khoản nợ đến hạn năm liên tiếp trước c Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân năm liên tiếp trước khơng cao mức lãi suất dự kiến trả cho trái phiếu định phát hành Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân năm liên tiếp trước khơng cao mức lãi suất dự kiến trả cho trái phiếu định phát hành Câu 82: Chọn câu phát biểu sai a Cổ phần ưu đãi biểu chuyển nhượng cho người khác.X b Cổ đông chuyển nhượng cổ phần ưu đãi cổ tức cho người khác c Chỉ có tổ chức phủ ủy quyền cổ đơng sáng lập quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu Cả b c Câu 83: Người đại diện theo pháp luật công ty TNHH hai thành viên trở lên phải thông báo văn tiến độ vốn góp đến đăng ký quan đăng ký kinh doanh thời hạn ngày kể từ ngày cam kết góp vốn: a) 30 ngày b) 10 ngày Trang 8/22 - Mã đề thi 914 c) 15 ngày d) Tất sai Đáp án: c Câu 84: Trong loại công ty sau,công ty phát hành cổ phiếu a) Công ty TNHH X b) Công ty hợp danh a) Công ty cổ phần b&c Câu 85: Trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có từ thành viên trở lên phải thành lập ban kiểm sốt? A 11 B 12 C 10 Câu 86: Tư cách thành viên cơng ty hình thành khi: a) Góp vốn vào cơng ty b) Mua lại phần vốn từ thành viên công ty c) Hưởng thừa kế người thành viên công ty D 13 X Cả x Câu 87: Chọn phát biểu đúng: a Chủ sở hữu cơng ty hợp danh phải có thành viên trở lên gọi thành viên hợp danh b Chủ sở hữu công ty hợp danh goi thành viên góp vốn c Thành viên hợp danh phải cá nhân X Thành viên góp vốn phải cá nhân Câu 88: Điều lệ công ty là: A Bảng cam kết tất thành viên việc thành lập tổ chức,quản lí hoạt động công ty B Bảng cam kết việc thực kinh doanh theo pháp luật X C Bảng cam kết thành viên DN việc chia tỉ lệ lợi nhuận D Bảng cam kết khách hàng Câu 89: Có cơng ty TNHH thành viên Trường ĐH Kinh Tế TP Hồ Chí Minh làm chủ sở hữu: a) b) c) d) Khơng có cơng ty Đáp án: b Câu 90: Trong công ty TNHH thành viên trở lên phải thành lập ban kiểm sốt có A 11 thành viên B thành viên C 15 thành viên D khơng thiết phải có ban kiểm sốt Câu 91: Cơng ty giải thể công ty không đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định luật doanh nghiệp kéo dài tình trạng liên tục thời hạn: a tháng b tháng c tháng tháng Câu 92: Việc đăng kí kinh doanh cơng ty thực nơi cơng ty có trụ sở chính, quan đăng kí kinh doanh: a) Cấp tỉnh b) Cấp quận (huyện) c) Hai câu a, b d) Hai câu a, b sai Đáp án: a Trang 9/22 - Mã đề thi 914 Câu 93: Trong cơng ty cổ phần, cổ đơng có quyền tham gia quản lý công ty: a Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu b Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức c Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông.X Cả a c Câu 94: Tổ chức kinh doanh sau khơng có tư cách pháp nhân: A Cty cổ phần B Cty hợp danh C Cả câu sai D DNTN X Câu 95: Số thành viên hội đồng quản trị A đến 10 thành viên [c] đến 11 thành viên d 10 đến 50 thành viên B đến 10 thành viên Câu 96: Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lean có quyền chuyển nhượng phần tồn số vốn cho: A người khơng phải thành viên cơng ty thành viên lại khơng mua hết,hoặc khơng mua B thành viên lại cơng ty theo tỷ lệ góp vốn C người khơng phải thành viên công ty D b C Câu 97: Nhiệm kỳ giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần không năm, với số nhiệm kỳ là: a nhiệm kỳ b nhiệm kỳ c nhiệm kỳ Không hạn chế Câu 98: Nếu có cổ đơng rút phần tồn vốn cổ phần góp trái với quy định phải chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi giá trị cổ phần bị rút? A Cả a c X C Người phải đại diện theo pháp luật công ty Câu 99: Chọn câu phát biểu ĐÚNG: B Cả a c sai D Thành viên hội đồng quản trị a) Công ty TNHH thành viên quyền phát hành cổ phiếu b) Công ty TNHH hai thành viên trở lên quyền phát hành chứng khoán loại c) Công ty Hợp Danh quyền phát hành trái phiếu d) Cơng ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán loại Đáp án: d Câu 100: An, Lợi Hưng góp vốn thành lập cơng ty cổ phần sản xuất giấy với vốn điều lệ tỷ An góp 100 triệu, Hưng góp 150 triệu Lợi dự định góp 100 triệu, lại họ phát hành cổ phần đề huy động vốn Theo bạn, Lợi làm theo dự định khơng A Được B Không X Câu 101: Điều Kiện(ĐK) không cân thiết thành lập công ty: Câu 102: Chọn câu phát biểu ĐÚNG: Trong công ty hợp danh: a) Vốn cơng ty hợp danh hình thành từ vốn góp vốn cam kết góp thành viên hợp danh thành viên góp vốn b) Công ty hợp danh tăng vốn điều lệ việc phát hành chứng khốn c) Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ công ty tồn tài sản d) Tất sai Đáp án: a Câu 103: Tên công ty sau kh chấp thuận để thành lập công ty A 2aha! E Đảng xinh B hitler C Tất D Vô danh Câu 104: Đại hội xã viên phải có …………………………… tổng số xã viên đại biểu xã viên tham dự Trang 10/22 - Mã đề thi 914 A 1/3 X B 2/3 C 1/2 Câu 105: Giải thể cơng ty quyền chủ thể công ty a Đúng D 3/4 [b] Sai Câu 106: Điều 2, pháp luật hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 qui định: hợp đồng kinh tế kí kết bên sau : A b,c C a,b E Cá nhân pháp nhân B Pháp nhân cá nhân có đăng kí kinh doanh D Pháp nhân pháp nhân Câu 107: Loại công ty bắt buộc tất thành viên phải có chứng hành nghề : A b,c C Công ty hợp danh B Công ty TNHH 1&2 thành viên D Công ty cổ phần Câu 108: Lọai hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn số vốn: A Cty TNHH B Nhóm Cty C DNTN X D Cty hợp danh Câu 109: Loại giấy tờ sau không cần có hồ sơ đăng kí kinh doanh: A Điều lệ công ty C Sổ đỏ B Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh D a b Câu 110: Luật doanh nghiệp 2005 có hiệu lực từ ngày A 26/11/2005 C 1/1/2006 c.29/11/2005 B 1/7/2006 x Câu 111: Giám đốc tổng giám đốc cơng ty cổ phần có quyền làm giám đốc tổng giám đốc doanh nghiệp khác A KhơngX B Có Câu 112: Loại hình doanh nghiệp khơng thay đổi vốn điều lệ(nếu thay đổi phải thay đổi loại hình cơng ty): A Cty hợp danh B DNTN C Cty TNHH thành viên X D Cty TNHH thành viên Câu 113: Chuyển đổi công ty áp dụng cho tất loại hình cơng ty a Đúng [b] Sai Câu 114: Cổ đông sáng lập phải đăng kí mua phần trăm tổng số cổ phần phổ thông quyền chào bán [a] 20% c 40% d 50% b 30% Câu 115: Chọn đáp án a Công ty TNHH thành viên tăng vốn điều lệ cách phát hành cổ phiếu,trái phiếu b Công ty TNHH thành viên tăng vốn điều lệ hình thức:tăng vốn góp thành viên, điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên cơng ty tiếp nhận vốn góp thành viên mới.X c Công ty TNHH thành viên tăng vốn điều lệ cách vay ngân hàng quỹ đen ngồi xã hội Khơng có câu Câu 116: Số lượng tối đa hội đồng quản trị A 10 B C 11 x D 15 Câu 117: Loại hình cơng ty phát hành cổ phiếu để huy động vốn A Công ty hợp danh C Công ty cổ phầnX B Công ty TNHH thành viên D Công ty TNHH thành viên trở lên Câu 118: Khi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên đủ 50 thành viên có thành viên cơng ty chuyển sang? Trang 11/22 - Mã đề thi 914 A Khác B Công ty hợp danh C Nhóm cơng ty Câu 119: Thành viên hội đồng quản trị phải cổ đông công ty a Đúng D Công ty cổ phần X [b] Sai Câu 120: Đại hội đồng cổ đông gồm ai? a Tất cổ đỗng có quyền biểu quyết, quan định cao công ty cổ phần X b Tất thành viên Hội đồng quản trị, quan định cao công ty c Tất cổ đơng, quan quản lý cơng ty, có tồn quyền nhân danh cơng ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi công ty Tất thành viên hợp danh, quan quản lý cơng ty có tồn quyền nhân danh công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi cơng ty Câu 121: Nghĩa vụ doanh nghiệp: A Chiếm hữu,sử dụng,định đoạt tài sản DN B Tự chủ định công việc kinh doanh C Bảo đảm quyền lợi ích người lao động theo qui định pháp luật lao động X D Khiếu nại tố cáo theo qui định Câu 122: Nếu người nhận chuyển nhượng tổ chức nước người nước khơng thường trú Việt Nam việc đăng kí thay đổi thực phần góp vốn cổ d0ơng nước ngồi khơng vượt q: a 30% vốn điều lệ X b 50% vốn điều lệ c 70% vốn điều lệ 75% vốn điều lệ Câu 123: Công ty ABC công ty TNHH thành viên trở lên có số vốn điều lệ l00 tỷ Với A góp 30 tỷ, B góp 20 tỷ C góp 50 tỷ Nếu A, B, C chấp nhận tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ, vốn góp thêm A, B, C là: A 10 tỷ,15 tỷ, 25 tỷ B tất C 15 tỷ, 10 tỷ, 25 tỷX D 25 tỷ, 10 tỷ, 15 tỷ Câu 124: Số lượng thành viên công ty TNHH thành viên trở lên: A Không giới hạn B Tất sai C Tối thiểu D Tối thiểu 2,tối đa 50 X Câu 125: Đối với công ty hợp danh, thành viên chịu trách nhiệm vô hạn tài sản: c a Thành viên góp vốn Cả a b b Thành viên hợp danh.X d Cả a b sai Câu 126: Một công ty TNHH thành lập với 100% vốn nhà nước, muốn giữ lại chữ “nhà nước” tên công ty, ta nên chọn phương án nào: A Công ty TNHH thành viên nhà nước C a, b sai B Công ty TNHH nhà nước thành viên D a, b Câu 127: Theo định Hội Đồng thành viên Cty TNHH thành viên trở lên cơng ty tăng vốn điều lệ hình thức sau đây: A Điều chỉnh tăng mức vốn.Cả a b điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên công ty c X d.Tất sai B Tăng vốn góp thành viên,tiếp nhận vốn góp thành viên Câu 128: Cty cổ phần có tư cách pháp nhân : A Đăng kí kinh doanh C a,b,c sai B Khi nộp đơn xin thành lập Cty D Được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh X Câu 129: Tài sản vốn đầu tư hợp pháp DN chủ sở hữu DN không bị quốc hữu hóa A Chủ động tìm kiếm thị trường,khách hàng kí kết hợp đồng d.Trực tiếp thong qua người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng theo qui định pháp luật B Tự chủ KD,chủ động lựa chọn ngành nghề,địa bàn,hình thức kinh doanh,đầu tư,chủ động mở rộng qui mô Trang 12/22 - Mã đề thi 914 ngành nghề kinh doanh X C Tất X11.Các quyền bản,quan trọng DN: D Lựa chọn hình thức,phương thức huy động phân bố sử dụng vốn Câu 130: Cty hợp danh có thành viên chủ sở hữu công ty : A thành viên B thành viên C thành viên X Câu 131: Cơng ty hợp danh tăng vốn điều lệ cách: D thành viên a) Tăng vốn góp thành viên b) Kết nạp thêm thành viên theo qui định pháp luật điều lệ công ty c) Câu a b d) Công ty hợp danh không quyền tăng vốn điều lệ Đáp án: c Câu 132: Các cổ đông sáng lập phải đăng kí mua % tổng số cổ phần phổ thông quyền chào bán A 30 B 50 C 20 x D 25 Câu 133: Hạng mục sau không thuộc thẩm quyền hội thẩm nhân dân A Đề nghị chánh án án nhân dân, thẩm phán định cần thiếtthuộc thẩm quyền B Nghiên cứu hồ sơ trước mở phiên C Báo cáo danh sách người triệu tập đến phiên D Tham gia xét xử vụ án Câu 134: Trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có trường hợp: Phần góp vốn thành viên ca1 nhân chết mà khơng có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế bị quyền thừa kế phần vốn giải theo quy định của? A Pháp luật di chúc C Pháp luật doanh nghiệp B Pháp luật dân X D Pháp luật thương mại Câu 135: Trong cơng ty cổ phần, nhiệm kì hội đồng quản trị tháng? A tháng B tháng Câu 136: Các cơng ty chuyển đổi lẫn a) Công ty TNHHcông ty cổ phần X b) Công ty hợp danhhợp tác xã c) Công ty cổ phầncông ty hợp danh C tháng X D tháng Tất Câu 137: Công ty TNHH thành viên trở lên có tối đa thành viên A 50 x B 20 C không quy định Câu 138: Hợp công ty a) Áp dụng cho tất loại hình cơng ty X a) Hai hay số công ty loại hợp thành công ty khác b) Tất công ty bị hợp tiếp tục hoạt động D 30 a&b Câu 139: Các cổ đông sáng lập công ty cổ phần phải đăng ký mua cổ phần tổng số cổ phần phổ thông quyền chào bán thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh A 30% B 40% C 20% X D 50% Câu 140: Đối với công ty TNHH thành viên trở lên việc chuyển nhượng phần vốn góp cho người khơng phải thành viên : a Sau bán nửa phần vốn góp cho thành viên công ty b Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày chào bán mà thành viên công ty không mua mua không hết Trang 13/22 - Mã đề thi 914 c Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán mà thành viên cơng ty khơng mua mua khơng hết.X Có thể chuyển nhượng tồn phần vốn góp cho người khác mà thành viên công ty Câu 141: Trong thời hạn ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, quan đăng ký kinh doanh phải xem xét hồ sơ cấp giấy chứng nhận kinh doanh cho HTX A 10 ngày B 15 ngàyX Câu 142: Chọn câu phát biểu ĐÚNG: C 30 ngày D ngày Đối với cơng ty cổ phần: a) Đại hội cổ đơng có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát b) Cổ phần phổ thơng chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi c) Cổ đông chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty tồn tài sản d) Cổ đơng khơng quyền chuyển nhượng cổ phần Đáp án: a Câu 143: Trong loại hình tổ chức sau, loại hình tổ chức khơng cần có giám đốc: A Doanh nghiệp tư nhân X B Công ty hợp danh C Công ty TNHH thành viên D Công ty TNHH thành viên trở lên Câu 144: Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên gồm thành viên: a Từ đến 11 người b Từ đến 50 người X c Từ đến 100 người Không giới hạn Câu 145: Các hành vi bị cấm DN: A Không đảm bảo điều kiện tốt cho khách hàng B Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không pháp luật qui định C Sản xuất cung ứng sản phẩm,dịch vụ không theo chất lượng số lượng D Kê khai không trung thực,khơng xác nội dung,hồ sơ đăng kí kinh doanh không kịp thời với thay đổi hồ sơ đăng kí kinh doanh X Câu 146: Chọn câu a Cơng ty TNHH doanh nghiệp có từ 2-50 thành viện b Công ty TNHH doanh nghiệp có số lượng thành viên khơng vượt q 50 c Cơng ty TNHH doanh nghiệp có số lượng thành viên vượt 50 Cả a b.X Câu 147: Các loại hình doanh nghiệp sau chuyển đổi cho nhau: A Công ty TNHH thành viên thành viên C a,b,c E Công ty nhà nước công ty TNHH thành viên B a,b D Công ty cổ phần cơng ty TNHH Câu 148: Cơng ty hợp danh tăng vốn điều lệ cách? A Phát hành chứng khoán C Cả a c X Câu 149: Câu câu câu sau : B Tăng vốn góp thành viên D Kết nạp thêm thành viên a Công ty TNHH(1 thành viên trở lên )có thể chuyển đổi sang cơng ty cổ phần b Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi sang công ty TNHH(1 thành viên trở lên ) c Cơng ty cổ phần chuyển sang công ty TNHH(1 thành viên trở lên ) Cả a c.X Câu 150: Phát biểu công ty cổ phần sau sai? a Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu khơng có quyền chuyển nhượng cổ phần cho người khác Trang 14/22 - Mã đề thi 914 b Đối với cơng ty cổ phần có 11 cổ đơng cá nhân có cổ đơng tổ chức sở hữu 50% tổng số cổ phần cơng ty phải có Ban kiểm sốt c Người đại diện theo pháp luật công ty phải thường trú Việt Nam; trường hợp vắng mặt 15 ngày Việt Nam phải uỷ quyền văn cho người khác Cổ phần phổ thông chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi Cổ phần ưu đãi chuyển đổi thành cổ phần phổ thơng theo định Đại hội đồng cổ đông Câu 151: Thời hạn cổ đơng phổ thơng phải tốn đủ số cổ phần cam kết ngày kể từ ngày công ty cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh A 90 x B 60 C 15 D 30 Câu 152: Trong công ty TNHH thành viên có chủ sở hữu tổ chức định Hội đồng thành viên thông qua khi: a) Hơn 1/2 thành viên hội đồng thành viên b) Hơn 2/3 thành viên hội đồng thành viên c) Hơn 1/2 thành viên hội đồng thành viên dự họp d) Tất sai Đáp án: c Câu 153: Cổ phần phần chia nhỏ vốn điều lệ của? A Công ty cổ phần X B Cổ phần phổ thông Câu 154: Điều lệ công ty là? C Công ty hợp danh D Cổ phần ưu đãi a Bản cam kết thành viên b Bản quy định thành viên c (a), (b) d (a), (b) sai Đáp án (a) Câu 155: Trong công ty hợp danh thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm nghĩa vụ cơng ty : A Bằng tòan tài sản B Khơng phải chịu trách nhiệm C Bằng số vốn điều lệ D Cả ba câu sai Câu 156: Các trường hợp giải thể công ty a) Kết thúc thời hạn hợp đồng gi điều lệ công ty a) Cơng ty khơng đủ số lượng thành viên tối thiểu theo qui định PL tháng liên tục b) Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Tất X Câu 157: Tư cách chấm dứt thành viên DN trường hợp nào? A Thành viên chuyển nhượng hết vốn góp cho người khác B Thành viên chết C Tất X D Khi điều lệ DN qui định Câu 158: người sau có quyền kí hợp đồng mà ko cần người đại diện theo pháp luật: A tuổi E c d B  15 tuổi C 18 tuổi trở lên D 15 18 tuổi Câu 159: Trong công ty hợp danh,người triệu tập họp HĐTV l à: A a,b đúngX B a,b sai C Chủ tịch HĐTV D Thành viên hợp danh Câu 160: Thành viên hợp danh phải là: A a,b sai B a b C Cá nhânX Câu 161: Trong công ty hợp danh, tư cách thành viên hợp danh bị chấm dứt khi: a) b) c) d) D Tổ chức Chết bị tòa án tuyên bố chết Bị tòa án tun bố tích, hạn chế lực hành vi dân lực hành vi dân Bị khai trừ khỏi công ty a, b, c Trang 15/22 - Mã đề thi 914 Đáp án: d Câu 162: Cuộc hợp hội đồng thành viên công ty TNHH thành viên trở lên tiến hành có % vốn điều lệ A 75 x B 80 C 70 D 65 Câu 163: Đối với công ty Cổ Phần, cổ đông phổ thông phải toán đủ số cổ phần cam kết thời hạn : a 30 ngày kể từ ngày công ty cấp giấy chứng nhận ĐKKD b 60 ngày kể từ ngày công ty cấp giấy chứng nhận ĐKKD c 90 ngày kể từ ngày công ty cấp giấy chứng nhận ĐKKD X 120 ngày kể từ ngày công ty cấp giấy chứng nhận ĐKKD Câu 164: Loại hình cơng ty sau khơng giảm vốn điều lệ A Công ty TNHH thành viên B Công ty TNHH thành viên C Công ty hợp danhCõu 13 Theo điều 17, Bộ luật tố tụng dân sự, phận quyền tham gia xét xử nhiều lần vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩma Hội đồng thẩm phán àn nhân dân tối cao.b UB thẩm phán án nhân dân cấp tỉnh.c a,b đúng.d a,b sai D Công ty CP Câu 165: Cuộc hợp đại hội đồng cổ đông tiến hành có số lượng cổ đơng dự hợp đại diện A 2/3 tổng số cổ phần d.2/3 tổng số cổ phần có quyền biểu B 65% tổng số cổ phần d.65% cổ phần có quyền biểu x Câu 166: Phát biểu sai tên trùng tên gây nhầm lẫn: a Tên tiếng Việt củ doanh nghiệp yêu cầu đăng kí đọc giống tên doanh nghiệp đăng kí b Tên viết tắt doanh nghiệp yêu cầu đăng kí trùng với tên viết tắt doanh nghiệp đăng kí c Tên doanh nghiệp yêu cầu đăng kí khác với tên doamh mghiệp đăng kí số tự nhiên, số thứ tự or chữ tiếng Việt (A, B, C …)ngay sau tên riêng doanh nghiệp X Tên tiếng Việt doanh nghiệp yêu cầu đăng kí kác tên doanh nghiệp đăng kí kí hiệu “&” Câu 167: Vốn pháp định nhỏ quy định ngành nghề sau Câu 168: Thành viên cá nhân công ty TNHH thành viên trở lên chết bị tòa án tuyên bố chết người thừa kế theo pháp luật thành viên thành viên cơng ty A Sai Câu 169: phát biểu sau sai? B Đúng X a Thành viên hợp danh không làm chủ DNTN b Thành viên hợp danh không quyền chuyển phần tồn phần vốn góp cơng ty cho người khác c Thành viên góp vốn có quyền nhân danh cá nhân nhân danh người khác tiến hành kinh doanh ngành nghề đăng ký cơng ty Thành viên góp vốn chia phần giá trị tài sản lại cơng ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp vốn điều lệ công ty công ty giải thể phá sản Câu 170: Đối với cổ phần phổ thông giá mua lại không cao giá thị trường thời điểm mua lại A Sai B Đúng Câu 171: Các hình thức tổ chức lại cơng ty như: Chia, Tách Chuyển đổi công ty áp dụng cho: a) Công ty TNHH & công ty cổ phần b) Công ty hợp danh c) Tất loại hình cơng ty d) Câu a & câu b Đáp án: a Câu 172: họp hội đồng quản trị đuợc tiến hành có thành viên dự họp a ½ tổng số thành viên trở lên Trang 16/22 - Mã đề thi 914 b ¾ tổng số thành viên trở lên X c 4/3 tổng số thành viên trở lên Đầy đủ thành viên Câu 173: Đối với công ty cổ phần, ban kiểm sốt phải thành lập khi: a) Có 10 cổ đơng cá nhân b) Có 11 cổ đông cá nhân cổ đông tổ chức sở hữu 50% tổng số cổ phần cơng ty c) Cơng ty cổ phần phải ln có ban kiểm soát d) Tất sai Đáp án: b Câu 174: Lọai cổ phần chuyển nhượng tự do? A Cổ phần phổ thông, lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi hòan lại B Cổ phần phổ thông, lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi biểu X C Cổ phần phổ thông, lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi cổ tức D Cổ phần phổ thông, lọai cổ phần ưu đãi Câu 175: Đối với CTy TNHH thành viên,chủ tịch hội đồng thành viên A Ban kiểm soát định C Hội đồng thành viên định B Chủ sở hửu Cty định X D Tất Câu 176: Thành viên công ty hợp danh sau chấm dứt tư cách thành viên phải liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ công ty phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên,trong thời hạn: A năm B năm C năm Câu 177: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần họp : a lần năm X b lần năm c lần năm D nămX d lần năm Câu 178: sai sót hình thức nội dung cổ phiếu cơng ty phát hành lợi ích cổ đông a Bị ảnh hưởng [b] Không bị ảnh hưởng Câu 179: Khi số cổ phần đăng kí góp cổ đơng sáng lập chưa góp đủ cổ đơng sáng lập liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ phát sinh phạm vi số cổ phần chưa góp [a] Đúng b Sai Câu 180: Giám đốc tổng giám đốc công ty hữu hạn thành viên trở lên phải sở hữu vốn điều lệ công ty A 10% B 20% C 30 % D 15% Câu 181: Trong Cty cổ phần,các cổ đông sáng lập phải đăng kí nhất: A 50% tổng số cổ phần phổ thông B 30% tổng số cổ phần phổ thông C 20% tổng số cổ phần phổ thông X D 10% tổng số cổ phần phổ thông Câu 182: Phát biểu sau việc mua lại cổ phần sai? a Cổ đông biểu phản đối định việc tổ chức lại công ty có quyền u cầu cơng ty mua lại cổ phần b Cơng ty mua lại cổ phần cổ đông với giá thị trường giá tính theo ngun tắc quy định điều lệ cơng ty thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận u cầu c Cơng ty tốn cổ phần trái quy định tất thành viên hđqt phải hồn trả cho cơng ty số tiền đó, trường hợp khơng hồn trả tất thành viên hđqt phải liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác phạm vi số tiền, tài sản chưa hồn trả Cơng ty quyền toán cổ phần mua lại cho cổ đơng sau tốn hết số cổ phiếu mua lại, công ty đảm bảo toán khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác Câu 183: Hình thức tổ chức sau quyền phát hành trái phiếu : A Công ty TNHH thành viên trở lên C Cả a, b c X B Công ty hợp danh D Công ty TNHH thành viên trở lên Trang 17/22 - Mã đề thi 914 Câu 184: Công ty TNHH thành viên trở lên có số thành viên tối đa bao nhiêu? A 60 B 40 C 50 D 70 Câu 185: Trong loại hình doanh nghiệp sau loại không thuệ giám đốc? A Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên C Công ty hợp danh B Doanh nghiệp tư nhân X D Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Câu 186: Điểm khác biệt thành viên hợp danh(TVHD) thành viên góp vốn(TVGV) : A TVHD khơng làm chủ DNTN khác làm TVHD Cty Hợp danh khác TVGV B Cả câu X C TVHD phải chịu trách nhiệm tòan tài sản nghĩa vụ Cty TVGV chịu trác nhiệm số vốn góp vào Cty D TVHD có quyền điều hành quản lí Cty TVGV khơng Câu 187: Cơng ty TNHH thành viên tăng vốn điều lệ cách: a) Phát hành cổ phiếu b) Phát hành chứng khốn loại c) Chủ sở hữu cơng ty đầu tư thêm huy động thêm góp vốn người khác d) Hai câu a b Đáp án: c Câu 188: Trong loại hình tổ chức sau, loại hình khơng có tư cách pháp nhân: A Doanh nghiệp tư nhân.X C Công ty cổ phần Câu 189: Hôi đồng quản trị thông qua định B Công ty TNHH thành viên trở lên D Công ty hợp danh a Quyết định chủ tịch hội đồng quản trị [b] Biểu hội đồng quản trị c Biểu đại hội đồng cổ đông Câu 190: Chọn câu a Công ty TNHH thành viên có quyền tăng giảm vốn điều lệ b Cơng ty TNHH thành viên có quyền tăng vốn điều lệ khơng có quyền giảm vốn điều lệ.X Cơng ty TNHH thành viên có quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Câu 191: Khi họp đại hội đồng cổ đông tiến hành vào lần thứ I, thứ II không thành tỉ lệ số cổ đơng dự họp số cổ phần có quyền biểu phần trăm vào lần thứ III? A Ít 51% B Quá bán Câu 192: Cho phát biểu sau: C Khơng phụ thuộc X D Ít 65% I Đối với công ty hợp danh tất thành viên hợp lại thành hội đồng thành viên II Cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần trở lên phải đăng ký với quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền III Trong cơng ty cổ phần, cổ đơng có số luợng tối thiểu IV Cơng ty hợp danh có quyền thuê người làm giám đốc V Cơng ty cổ phần bắt buộc phải có ban kiểm soát A) I,II đúng, II,IV,V sai A) I,V đúng, III, IV,V sai B) I,III đúng, II,V sai X III,IV đúng, I,II,V sai Câu 193: Trong công ty cổ phần, khoảng người phải thành lập ban kiểm soát : a Từ 2-4 người c Từ 8-11 người d b Từ 5-7 người Từ 12 người trở lên.X Câu 194: Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên ? A Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn C Bộ kế hoạch-đầu tư B Sở nông nghiệp phát triển nông thôn D Sở kế hoạch-đầu tư X Trang 18/22 - Mã đề thi 914 Câu 195: Sau án định cơng nhận phiên hồ giảI thành ,người khởi kiện có quyền kháng nghị theo thủ tục sau A Khơng có quyền kháng nghị B Thủ tục phúc thẩm C Theo thủ tục giám đốc thẩm D Thủ tục tái thẩm Câu 196: Cổ đông sở hữu từ ? tổng số cổ phiếu trở lên phải đăng ký với quan đkkd có thẩm quyền thời hạn ? làm việc, kể từ ngày có tỷ lệ sở hữu a 5% - ngày b 10%- 15 ngày c 15%- ngày 20%- 15 ngày Câu 197: Hợp sát nhập công ty áp dụng cho loại hình cơng ty trách nhiệm hửu hạn công ty cổ phần a Đúng [b] Sai Câu 198: Thời hạn tối đa kể từ ngày định tăng hay giảm vốn điều lệ mà công ty phải thông báo văn tới quan đăng kí kinh doanh A 30 ngày B ngày x C 10 ngày D 15 ngày Câu 199: Chọn câu sai A Công ty đối nhân loại hình cơng ty kinh doanh mà việc thành lập dựa liên kết chặt chẽ, quen biết, tin cậy lẫn B Công ty đối nhân công nhận pháp nhận C Các thành viên công ty đối nhân chịu trách nhiệm vô hạn khoản nợ công ty D Các thành viên công ty đối vốn chịu trách nhiệm hữu hạn phạm vi vốn điều lệ Câu 200: Yêu cầu vốn thành lập công ty? a Vốn pháp định = vốn điều lệ b Vốn pháp định < vốn điều lệ c Vốn pháp định > vốn điều lệ d Cả phương án Đáp án (b) Câu 201: Sau đăng kí kinh doanh công ty Công ty bị chia rẻ … , công ty bị tách …… a Chấm dứt tồn tại, chấm dứt tồn b Không chấm dứt tồn tại, không chấm dứt tồn [c] Chấm dứt tồn tại, không chấm dứt tồn d Không chấp dứt tồn tại, chấm dứt tồn Câu 202: Tòa án trả lại đơn kiện xảy trường hợp sau đây: A Vụ án đòi tài sản cho thuê, cho mượn, đòi nhà cho thuê, cho mượn, cho nhờ nhà mà án chưa chấp nhận yêu cầu chưa đủ điều kiện khởi kiện B a,b C Người khởi kiện không đủ lực hành vi dân khơng có quyền khởi kiện D E Hết thời hạn thông báo mà người khởi kiện khơng đến tồ án làm thủ tục thụ lý vụ án trừ trường hợp có lý đáng Câu 203: Cơng ty cổ phần có quyền mua lại tối đa % tổng số cổ phần phổ thông bán A 25 B 20 C 30 x Câu 204: Kiểm sốt viên cơng ty TNHH thành viên có số lượng bao nhiêu? D 50 a b c Từ 1-3 Câu 205: Căn vào tính chất, chế độ trách nhiệm thành viên, ý chí nhà làm luật, giới có loại hình cơng ty? Trang 19/22 - Mã đề thi 914 a b c d Đáp án (a) Câu 206: Thành viên công ty TNHH thành viên là: A Tổ chức cá nhân khác hoàn toàn C Tổ chức Câu 207: Trong công ty cổ phần B Tổ chức hay cá nhân giống X D Cá nhân a Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc tổng giám đốc.X b Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm trưởng ban kiểm sốt Giám đốc tổng giám đốc kiêm trưởng ban kiểm sốt Câu 208: Cơng ty TNHH thành viên: Cuộc họp Hội đồng thành viên tiến hành có thành viên dự họp? A Ít 2/3 B Ít ¾ Câu 209: Phát biểu sau công ty sai? C Ít ½ D 100% a Thành viên hợp danh không làm chủ doanh nghiệp tư nhân thành viên hợp danh công ty hợp danh khác b Thành viên hợp danh không quyền chuyển phần tồn phần vốn góp cơng ty cho người khác khơng chấp thuận thành viên hợp danh lại c Muốn tăng giảm vốn điều lệ, công ty phải thực cách tăng giảm phần vốn góp thành viên hợp danh thành viên góp vốn số tất thành viên hợp danh thực số công việc kinh doanh định thơng qua theo ngun tắc đa s Câu 210: Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên không : A Cả A B B Phát hành cổ phần C Tăng vốn điều lệ E giảm vốn điều lệ Câu 211: Trong công ty Hợp Danh, câu câu câu sau: D Cả A C a Thành viên hợp danh cá nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn tồn tài sản X b Được phép huy động vốn hình thức phát hành chứng khống c Thành viên góp vốn thành viên hợp danh tham gia điều hành cơng ty Cả a c Câu 212: Chọn phát biểu đúng, công ty cổ phần a Hội đồng quản trị bắt buộc phải có 10 thành viên trở lên b Nhiệm kỳ ban kiểm sốt khơng q năm X c Giám đốc hay tổng giám đốc bắt buộc phải cổ đông Cuộc họp đại hội đồng cổ đơng tiến hành có tổng số cổ đơng dự họp đại diện 65% tổng số cổ phần có biểu Câu 213: Cty cổ phần có thành viên A thành viên B thành viên Câu 214: Trường hợp coi giải thể công ty : C thành viên X D thành viên a Kết thúc thời hạn hợp đồng ghi điều lệ cơng ty mà chưa có địnhgia hạn thêm b Bị thu hồi giấy chứng nhận ĐKKD c Công ty khơng có đủ số lượng thành viên tối thiểu vàng tháng liên tục Cả a b.X Câu 215: Vốn điều lệ công ty cổ phần phép A Giảm B Tăng C Tăng giảm x c.Không tăng hay giảm Trang 20/22 - Mã đề thi 914 Câu 216: Tách công ty a) Áp dụng cho công ty TNHH công ty cổ phần X b) Công ty bị tách chấm dứt tồn c) Công ty bị tách chịu trách nhiệm hồn tồn khoản nợ chưa tốn a&c Câu 217: Số lượng xã viên tối thiểu hợp tác xã là: A B Không giới hạn C 10 D Câu 218: Biện pháp tổ chức lại công ty dùng cho công ty TNHH, công ty cổ phần? a Chia công ty, tách công ty b Hợp công ty, sáp nhập công ty c Chia công ty, tách công ty, chuyển đổi công ty d Hợp công ty, sáp nhập công ty, chuyển đổi công ty Đáp án (c) Câu 219: Vốn pháp định VN không quy định ngành nghề Câu 220: Tư cách thành viên chấm dứt trường hợp: a) Thành viên chết b) Khi điều lệ công ty định khai trừ thu hồi tư cách thành viên c) a&b x a&b sai Câu 221: Chọn câu phát biểu SAI Trong cơng ty TNHH thành viên có chủ sỡ hữu là tổ chức: a) Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm số người đại diện theo ủy quyền, nhiệm kì khơng q năm b) Ln ln có hội đồng thành viên c) Trường hợp có người bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền, hội đồng thành viên gồm tất người đại diện theo ủy quyền d) Trường hợp người bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền, người làm chủ tịch cơng ty Đáp án: b Câu 222: Trong công ty cổ phần, số lượng cổ đơng khơng có quy định bắt buộc a Đúng [b] Sai Câu 223: Điều kiện để trở thành xã viên HTX sau khơng a Cơng dân Việt NamX b Có góp vốn, góp sức c Có lực hành vi dân đủ Tự nguyện gia nhập vào HTX Câu 224: Chọn câu phát biểu sai Đối với công ty TNHH thành viên: a Cuộc họp hội đồng thành viên tiến hành có 2/3 số thành viên dự họp b Quyế định hội đồng thành viên thơng qua có 1/2 số thành viên dự họp chấp thuận c Hội đồng thành viên bầu chủ tịch hội đồng thành viên X a b Câu 225: Trong công ty TNHH thành viên,ai người đại diện theo quy định pháp luật giam doc hoac chu tich cty a Chủ tịch hội đồng thành viên.X b Giám đốc c Kiểm sốt viên Do điều lệ cơng ty qui định Câu 226: Cổ phiếu công ty cổ phần gồm Trang 21/22 - Mã đề thi 914 a loại c loại [b] loại d loại Câu 227: 1.Có lọai hình cơng ty? a Cty cổ phần, Cty TNHH thành viên trở lên b Cty cổ phần, Cty TNHH thành viên trở lên, Cty hợp danh c Cty cổ phần, Cty TNHH thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty X Cty cổ phần, Cty TNHH thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty DNTN Câu 228: Loại cổ đông không tự chuyển nhượng cổ phần cho người khác A Cổ đơng thông thường B Cổ đông sở hữu x - - HẾT Trang 22/22 - Mã đề thi 914 ... A 1/3 X B 2/3 C 1/2 Câu 105: Giải thể công ty quyền chủ thể cơng ty a Đúng D 3/4 [b] Sai Câu 106: Điều 2, pháp luật hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 qui định: hợp đồng kinh tế kí kết bên sau :... định của? A Pháp luật di chúc C Pháp luật doanh nghiệp B Pháp luật dân X D Pháp luật thương mại Câu 135: Trong công ty cổ phần, nhiệm kì hội đồng quản trị tháng? A tháng B tháng Câu 136: Các cơng... đăng kí kinh doanh cơng ty thực nơi cơng ty có trụ sở chính, quan đăng kí kinh doanh: a) Cấp tỉnh b) Cấp quận (huyện) c) Hai câu a, b d) Hai câu a, b sai Đáp án: a Trang 9/22 - Mã đề thi 914 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: ngân hàng câu hỏi luật kinh tế, ngân hàng câu hỏi luật kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay