câu hỏi trắc nghiệm sinh lý học

17 54 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2018, 09:07

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Mã đề thi: 104 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ Tên môn: sinh lý học Thời gian làm bài: 60 phút; (240 câu trắc nghiệm) (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Mã số: Câu 1: Aldosteron tăng dẫn đến: A Tăng tái hấp thu ion Na+ ống thận B Tăng xuất ion Na+ nước tiểu C Tăng thể tích nước tiểu D Tăng tái hấp thu HCO3- nước tiểu Câu 2: Áp suất khoang màng phổi luôn A Nhỏ B Lớn C Dương D Âm Câu 3: Được gọi sốt nhiệt độ đo nách lớn A 40 độ B 37,5 độ C 38,5 độ D 39,5 độ Câu 4: Chất qua lớp lipid kép: A Ion K+ B Acid amin C Glucose D Khí nitơ Câu 5: Năng lượng tồn thể dạng: B Cả A, B C A Hoá C Động D Nhiệt Câu 6: Huyết áp tối đa có ý nghĩa nói lên Tim A Lực co bóp B Sức cản C Lượng máu D Lực giãn Câu 7: Thể đông đặc tiểu cầu giàu A Ion Mg B Ion K C Ion Na D Ion Ca Câu 8: Dạng vận chuyển chủ yếu CO2 máu là: A Dạng kết hợp với Protein B Dạng kết hợp với muối kiềm C Dạng kết hợp với Hb D Dạng hoà tan Câu 9: Vai trò Protid thể: A Tạo hình thể B Điều nhiệt C Cung cấp dự trữ lượng D Cho lượng cao Câu 10: Bản chất hoá học hormon vỏ thượng thận A Steroid B Thyrosin C Protein D Gồm B C Câu 11: Phân áp yếu tố định nồng độ HbO2 máu A Đáp án A B B N2 C O2 D CO2 Câu 12: Trung tâm hô hấp: A Trung tâm điều chỉnh phát xung động gây động tác hít vào B Trung tâm thở tham gia vào nhịp thở C Trung tâm hít vào tự phát xung động gây động tác hít vào D Trung tâm hoá học liên hệ trực tiếp với trung tâm thở Câu 13: Đại thực bào có khả năng: A Thực bào mạnh quan trọng BC đa nhân trung tính B Tiêu diệt vật lạ máu C Tiêu hố vật lạ trình diện sản phẩm có tính kháng ngun cho lympho B D Bài tiết Interleukin Câu 14: Tác dụng testosteron quan sinh dục là: Trang 1/17 - Mã đề thi 104 A Làm phát triển quan sinh dục từ sau sinh B Làm phát triển quan sinh dục từ bào thai C Làm phát triển hoàn thiện quan sinh dục từ tuổi trưởng thành D Làm phát triển hoàn thiện quan sinh dục từ tuổi dậy Câu 15: Nơi tiết testosteron chủ yếu là: A Tuyến vỏ thượng thận B Tế bào lớp áo nang trứng C Tế bào Leydig tinh hoàn D Tế bào hạt hồng thể Câu 16: Huyết tương có chức sau, ngoại trừ: A Vận chuyển hormon B Dự trữ glucid cho thể C Vận chuyển chất dinh dưỡng D Vận chuyển kháng thể Câu 17: Nhờ có tính đàn hồi mà máu chảy động mạch A Liên tục B Ngắt quảng C Từng đợt D Điều hòa ++ Câu 18: Vai trò Ca đơng máu là: A Hoạt hố yếu tố XI B Hoạt hoá yếu tố VII C Biến fibrin đơn phân thành fibrin trùng hợp không ổn định D Hoạt hoá yếu tố V Câu 19: Nguồn cung cấp lượng thể chủ yếu do: A Các vitamin muối khoáng B Glycogen dự trữ gan C Glucid D Protid Câu 20: Nhóm máu ABO có loại kháng nguyên A B C D Câu 21: Dịch tiêu hoá có pH cao nhất: A Dịch tuỵ B Dịch mật C Dịch nước bọt D Dịch vị Câu 22: Albumin protein huyết tương có vai trò trong: A Tạo áp suất keo huyết tương B Di truyền C Chống đông máu D Tạo kháng thể Câu 23: Thân nhiệt chủ yếu tạo A Tổng hợp B Ăn uống C Chuyển hóa D Đồng hóa Câu 24: Aldosteron gây ảnh hưởng lớn lên: C Phần mỏng quai A Ống lượn xa B Ống lượn gần D Phần dày quai Henlé Henlé Câu 25: Nhịp hơ hấp bình thường trì bởi: A Trung tâm nhận cảm hoá học B Phản xạ Hering Breuer C Trung tâm hít vào, trung tâm thở D Trung tâm hít vào trung tâm điều chỉnh Câu 26: Tâm nhĩ thu có tác dụng tống nốt .% lượng máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất A 30 B 35 C 45 D 40 Câu 27: Tính co thắt khả thành động mạch A Cả A B B Trở lại C Co lại D Giãn Câu 28: Huyết áp đo tâm nhĩ phải gọi huyết áp A Trung tâm B Tối thiểu C Tối đa D Ngoại vi Câu 29: Quai henle: A Ngành xuống tái hấp thu nước, ngành lên tái hấp thu Na+ B Tại chóp quai henle có nồng độ Na+ thấp C Ngành xuống tái hấp thu Na+, ngành lên tái hấp thu nước urê D Dịch khỏi quai henle dịch đẳng trương Câu 30: Về cấu tạo người ta coi Tim Trang 2/17 - Mã đề thi 104 A Tế bào B Hợp bào C Tuyến D Tất sai Câu 31: Độ dài CKKN bình thường là: A 25-28 ngày B 25-30 ngày C 28-30 ngày D 28-32 ngày Câu 32: Các yếu tố sau làm giảm sản sinh hoạt động tinh trùng, ngoại trừ: A Nhiệt độ 37-380C B Nhiễm chất phóng xạ C Nhiễm virus quai bị D pH mơi trường kiềm Câu 33: Khi trương lực mạch máu bình thường, lực co tim giảm làm cho: A Huyết áp tối thiểu giảm B Huyết áp trung bình tăng C Huyết áp hịêu số giảm D Huyết áp hiệu số tăng Câu 34: Các triệu chứng sau bệnh khổng lồ, ngoại trừ: A Phủ tạng to B Acid amin huyết tương tăng C Bàn chân, bàn tay to D Đái đường Câu 35: Các hormon sau hormon tuyến nội tiết, ngoại trừ: A Calcitonin B Noradrenalin C Secretine D Estrogen Câu 36: Tác dụng LH: A Kích thích nang trứng phát triển chín B Làm phát triển nang tuyến vú C Làm giảm nồng độ hormon sinh dục D Kích thích ống sinh tinh phát triển Câu 37: LH có tác dụng: A Kích thích tế bào Leydig phát triển tiết hormon B Kích thích tinh hồn phát triển tiết hormon C Kích thích tế bào Sertoli phát triển tiết chất dinh dưỡng D Kích thích ống sinh tinh phát triển Câu 38: Parathormon hormon có tính sinh mạng vì: A Thiếu parathormon làm sợi dễ hưng phấn B Thiếu parathormon làm sợi thần kinh dễ hưng phấn C Thiếu parathormon làm co quản D Thiếu parathormon gây tetani Câu 39: Đông máu ngoại sinh: A Xảy chậm đơng máu nội sinh B Có tham gia yếu tố VIII C Tham gia tạo phức hợp prothrombinaza D Có tham gia phospholipid tiểu cầu Câu 40: Trung tâm điều chỉnh liên tục gửi xung động đến trung tâm hít vào, có tác dụng phát xung động gây hít vào A Tăng B Làm ngừng C Giảm D Tất sai ++ Câu 41: Ion Ca có tác dụng làm trương lực tim A Mạnh B Tăng C Yếu D Giảm Câu 42: Quá trình toả nhiệt theo phương thức truyền nhiệt thực hình thức: A Truyền nhiệt xạ nhiệt B Truyền nhiệt hình thức đối lưu C Truyền nhiệt trực tiếp D Cả A, B Câu 43: Tỷ lệ bạch cầu đa nhân ưa base máu bình thường A - 0,5% B 0,5 - 1% C - 1% D - 0,2 % Câu 44: Điều hồ ngược âm tính kiểu điều hồ từ tuyến đích đến tuyến huy nhằm: A Tăng nồng độ hormon tuyến huy nồng độ hormon tuyến đích giảm B Giảm nồng độ hormon tuyến huy nồng độ hormon tuyến đích tăng C Điều chỉnh nồng độ hormon tuyến huy mức thích hợp nồng độ hormon tuyến đích thay đổi D Điều chỉnh nồng độ hormon tuyến đích trở mức bình thường nồng độ thay đổi Trang 3/17 - Mã đề thi 104 Câu 45: Khi hít vào làm tăng: A Sức căng bề mặt tế bào phế nang nhỏ B Thể tích cặn C áp suất khoang màng phổi D Kích thước lồng ngực theo ba chiều (trên dưới, trước sau, trái phải) Câu 46: Đặc điểm chế điều hồ ngược âm tính là: A Thường gặp điều hoà chức hệ nội tiết B Thường gặp điều hoà chức thể C Thường gặp điều hoà phản ứng hoá học mức tế bào D Thường gặp điều hoà chức mức quan Câu 47: Kể vai trò Lipid thể: A Tham gia vào sinh sản B Điều nhiệt C Cho lượng thấp D Cung cấp dự trữ lượng Câu 48: Những chất gây co mạch làm huyết áp A Cả A B B Điều hòa C Giảm D Tăng Câu 49: Tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính máu bình thường A 60 - 70% B 50 - 60% C 60 - 80% D 70 - 80% Câu 50: Angiotensin có tác dụng gây mạnh A Giãn mạch B Co mạch C Co bóp D Cả A B Câu 51: Tác dụng prolactin là: A Phát triển ống tuyến vú mô đệm B Phát triển ống tuyến thuỳ tuyến C Kích thích tiết sữa D Phát triển tuyến vú kích thích tiết sữa Câu 52: Tính đàn hồi thuộc tính trở lại ban đầu sau bị biến dạng A Trạng thái B Tính chất C Thuộc tính D Bản chất Câu 53: Nhận xét tiểu cầu: A Tích điện dương mạnh B Được tạo từ tế bào khổng lồ nên có nhân lớn C Có khả kết dính, kết tụ giải phóng nhiều hoạt chất tiểu cầu D Làm co cục máu khơng hồn tồn Câu 54: Ưu tuyến giáp gây bệnh A Khổng lồ B Đái tháo nhạt C To đầu ngón D Basedow Câu 55: Amylase nước bọt có tác dụng tiêu hóa chín A Protid B Lipid C Tinh bột D Vitamin Câu 56: Chuyển hoá sở mức tiêu hao lượng tối thiểu điều kiện sở: A Không vận B Không bị sốt C Không tiêu hố, khơng vận cơ, khơng điều nhiệt D Nằm nghỉ yên, không bị căng thẳng tâm lý Câu 57: Nhịp thở bình thường người lớn khoảng nhịp/phút A 14 - 16 B 16 - 20 C 12 - 16 D 18 - 22 Câu 58: Trên mạch máu noradrenalin có tác dụng mạnh adrenalin gây A Giản mạch tồn thân B Giản mạch chổ C Co mạch toàn thân D Co mạch chổ Câu 59: Tác dụng noradrenalin là: A Làm co mạch toàn thân tăng huyết áp tối đa tăng huyết áp tối thiểu B Co trơn mạch máu C Làm tăng huyết áp tối đa D Co mạch toàn thân Trang 4/17 - Mã đề thi 104 Câu 60: Dung tích toàn phổi (TLC) bằng: A IC + FRC B FRC + IRV C IC + VC D TV + IRV + ERV Câu 61: Aldosteron máu tăng dẫn đến: A Tăng tiết nước Na+ ống thận B Tăng tái hấp thu Na+ tiết K+ ống thận C Tăng thể tích nước tiểu D Tăng lưu lượng lọc cầu thận Câu 62: Các tác dụng sau oxytocin, ngoại trừ: A Tăng xuất sữa B Tăng co bóp tử cung C Ảnh hưởng đến trình học tập trí nhớ D Tăng tiết sữa Câu 63: Tiếng tim thứ (T1) nghe rõ vùng A Mũi ức B Mõm tim C Khoang liên sườn II trái D Khoang liên sườn II phải Câu 64: Tác dụng GH xương là: A Phát triển bề dày xương B Phát triển chiều dài xương C Phát triển mô sụn làm dày màng xương D Phát triển mơ sụn cốt hố thành xương Câu 65: Khả khuếch tán oxy từ phế nang vào máu phụ thuộc vào: A áp lực phế nang B PCO2 máu mao tĩnh mạch phổi C Sự chênh lệch phân áp oxy phế nang D Diện tích mao mạch phổi máu Câu 66: Aldosteron làm tăng tái hấp thu Na+ ở: A Ống lượn xa B Ngành lên quai Henle C Ngành xuống quai Henle D Ống lượn gần Câu 67: Chất Surfactant làm sức căng bề mặt lớp dịch lót lòng phế nang A Co B Giảm C Giãn D Tăng Câu 68: Những thay đổi sau làm tăng huyết áp, ngoại trừ: A pH máu giảm B Nồng độ O2 máu động mạch giảm C Nồng độ CO2 máu động mạch giảm D Nồng độ CO2 máu động mạch tăng Câu 69: Lưu lượng tim: A Hoàn toàn tỉ lệ thuận với nhịp tim B Tỷ lệ thuận với sức cản mạch C Tỉ lệ thuận với lực co tim D Có trị số 6-8 lít/ phút người lớn, lúc nghỉ ngơi Câu 70: Các dạng lượng không sinh công A Điện B Thẩm thấu C Cơ học D Nhiệt Câu 71: Muối mật thành phần dịch mật có tác dụng mật A Hấp thu B Đào thải C Tiêu hóa D Đào thải Câu 72: Huyết áp tối thiểu nói lên thành mạch A Lực co bóp B Sức cản C Lực giãn D Lượng máu Câu 73: Huyết áp động mạch giảm khi: A Ăn mặn B Suy dinh dưỡng protein lượng C Xơ vữa động mạch D pH máu giảm Câu 74: Áp suất khí đường dẫn khí lúc hít vào áp suất khí A Bằng B Cao C Nhỏ D Lớn Câu 75: Tác dụng testosteron lên đặc tính sinh dục nam thứ phát: A Làm xuất đặc tính sinh dục nam từ tuổi dậy B Làm xuất đặc tính sinh dục nam từ tuổi trưởng thành Trang 5/17 - Mã đề thi 104 C Làm xuất trì đặc tính sinh dục nam từ tuổi trưởng thành D Làm xuất trì đặc tính sinh dục nam từ tuổi dậy Câu 76: Adrenalin có tác dụng làm trơn phế quản nhỏ, ruột, tử cung A Co B Giãn C Co thắt D Giản cục Câu 77: Tinh hoàn hoạt động từ: A Thời kỳ bào thai hết đời B Sau sinh hết đời C Tuổi dậy hết đời D Thời kỳ bào thai tuổi dậy hết đời Câu 78: Các hormon sau có tác dụng đặc hiệu lên mơ đích, ngoại trừ: A Prolactin B TSH C GH D ACTH Câu 79: Nhờ đặc tính mà động mạch cung cấp máu đến quan chi phối cách liên tục A Giãn B Đàn hồi C Co D Co thắt Câu 80: Angiotensin II làm tăng huyết áp do: A Làm tim co bóp mạnh B Làm co mạch toàn thân C Ức chế tiết hormon aldosteron D Ức chế tiết hormon ADH Câu 81: Khuếch tán thụ động hình thức vận chuyển vật chất điện hóa A Cùng chiều B Ngược chiều C Ngược chiều chiều D Cần chất mang Câu 82: Vận chuyển tích cực hình thức vận chuyển vật chất bậc thang điện hóa A Cùng chiều B Ngược chiều C Ngược chiều chiều D Cần chất mang Câu 83: Lưu lượng lọc cầu thận tăng khi: A Kích thích thần kinh giao cảm B Tiểu động mạch đến giãn C Tiểu động mạch co D Tiểu động mạch co va tiểu động mạch đến giãn Câu 84: Tác dụng LH nam giới là: A Kích thích sản xuất testosteron B Kích thích phát triển ống sinh tinh C Kích thích sản sinh tinh trùng D Kích thích làm nở to tinh hồn Câu 85: Tác dụng chủ yếu T3-T4 lên hệ tim-mạch là: A Tăng nhịp tim B Tăng sức co bóp tim C Giãn mạch D Tăng lưu lượng máu Câu 86: Kháng nguyên hệ thống nhóm máu ABO có loại A B C D Câu 87: Tác dụng GH là: A Giảm thoái hoá lipid B Giảm vận chuyển acid amin vào tế bào C Tăng huy động mỡ cho trình sinh D Tăng vận chuyển glucose vào tế bào lượng Câu 88: Kháng thể hệ thống nhóm máu ABO kháng thể A Tự nhiên B Miễn dịch C Chủ động D Thụ động Câu 89: Kháng thể hệ thống nhóm máu Rh kháng thể A Tự nhiên B Chủ động C Miễn dịch D Thụ động Câu 90: Khối lượng máu bình thường người trưởng thành chiếm trọng lượng thể A 1/11 B 1/12 C 1/13 D 1/14 Trang 6/17 - Mã đề thi 104 Câu 91: Tỷ lệ bạch cầu đa nhân ưa acid máu bình thường A - 10% B - 8% C - 11% D 11 - 13% Câu 92: Hematocrit mẫu máu xét nghiệm cho kết 41%, có nghĩa là: A Hemoglobin chiếm 41% huyết tương B Huyết tương chiếm 41% thể tích máu tồn phần C Các thành phần hữu hình chiếm 41% thể tích máu tồn phần D Hồng cầu chiếm 41% thành phần hữu hình máu Câu 93: Áp suất khoang màng phổi: A Có tác dụng làm cho phổi ln giãn sát vào lồng ngực B Có giá trị cao áp suất khí cuối thở C Có giá trị thấp hít vào thơng thường D Được tạo tính đàn hồi lồng ngực Câu 94: Thể tích lần xuất tinh khoảng 2-3ml tinh dịch 1ml tinh dịch chứa khoảng triệu tinh trùng A 80 B 50 C 70 D 60 Câu 95: Cơ chế lọc cầu thận: A Ph giữ nước chất hoà tan lại mạch máu B Ph Pk đẩy nước chất hoà tan khỏi mạch máu C Pk đẩy nước chất hoà tan khỏi mạch máu D Pb đẩy nước chất hoà tan từ bao Bowman trở lại mạch máu Câu 96: Lực co tim tăng lên khi: A Tăng nhiệt độ máu đến tim B Kích thích dây X chi phối tim C Giảm lượng máu tim D Kích thích dây giao cảm chi phối tim Câu 97: Tác dụng oxytocin lên tuyến vú là: A Tăng tiết sữa B Tăng xuất sữa C Tăng phát triển ống tuyến D Tăng phát triển nang tuyến Câu 98: Protein trung tâm có loại sau đây, ngoại trừ: B Protein hoạt tính A Proteoglycan C Protein mang D Protein kênh men Câu 99: Trong chất sau, chất cung cấp lượng cao nhất? A Lipid B Protid C Glucid D Vitamin Câu 100: Chất hoạt diện (surfactant): A Chất surfactant gồm có phospholipid B Chất surfactant gồm phospholipid polysaccarid C Chất surfactant có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt D Chất surfactant sản xuất phế bào loại I Câu 101: Trong phương thức toả nhiệt bay nước: A Nước thấm qua da thay đổi theo nhiệt độ môi trường B Bài tiết mồ hình thức toả nhiệt quan trọng người C Lượng mồ hôi bay phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường D Bay nước qua đường hơ hấp đóng vai trò quan trọng chế chống nóng người Câu 102: Tác dụng glucagon lên đường huyết: A Tăng thoái hoá glucose tế bào B Tăng hấp thu glucose ruột C Tăng tổng hợp glycogen từ glucose gan D Tăng phân giải glycogen thành glucose gan Câu 103: Đặc tính sinh lý Tim: A Tính hưng phấn B Tính thích nghi C Tính co thắt D Tất Câu 104: Giai đoạn tiết kết thúc tượng Trang 7/17 - Mã đề thi 104 A Chảy máu B Phát triển C Tăng sinh D Rụng trứng Câu 105: Enzym tiêu hoá protid dịch tuỵ A Tất sai B Amylase C Pepsine D HCl Câu 106: Quá trình lọc xảy ở: A Cả mao mạch cầu thận mao mạch quanh ống thận B Mao mạch cầu thận có áp suất cao C Tồn phần ống thận D Mao mạch quanh ống thận có áp suất thấp Câu 107: Dung tích sống: A Không thay đổi theo tuổi B Được dùng để đánh giá tắc nghẽn đường thở C Là số lít khí hít vào tối đa sau hít vào bình thường D Thể khả trao đổi tối đa lần hơ hấp Câu 108: Hormon có tác dụng tế bào đích thơng qua hoạt hố hệ gien là: A Aldosteron B Histamin C Angiotensin D Prostaglandin Câu 109: Huyết tương phụ nữ ngưng kết với hồng cầu có kháng nguyên A kháng nguyên A Nhóm A B Nhóm B B Nhóm máu thuộc hệ thống ABO người là: C Nhóm O D Nhóm AB Câu 110: Huyết áp tối thiểu phụ thuộc vào mạch máu A Sức cản B Lực co bóp C Lực giãn D Lượng máu Câu 111: Áp suất có tác dụng ngăn cản trình lọc cầu thận: A Áp suất thủy tĩnh mao mạch cầu thận áp suất keo bao Bowman B Áp suất thủy tĩnh mao mạch cầu thận áp suất thuỷ tĩnh bao Bowman C Áp suất thủy tĩnh mao mạch cầu thận áp suất keo mao mạch cầu thận D Áp suất keo mao mạch cầu thận áp suất thủy tĩnh bao Bowman Câu 112: Thân nhiệt kết điều hoà hai trình đối lập thể là: A Thối hoá tổng hợp chất B Tổng hợp ATP phân giải ATP C Sinh nhiệt toả nhiệt D Truyền nhiệt hấp thụ nhiệt Câu 113: Các chất sau khuếch tán qua kênh protein, ngoại trừ: A Acid amin B K+ C Nước D Na+ Câu 114: Tái hấp thu glucose xảy ở: A Ống lượn gần B Ống lượn xa C Quai Henlé D Ống góp vùng vỏ Câu 115: Noradrenalin làm co mạch A Toàn thân B Tại chỗ C Trung tâm D Ngoại vi Câu 116: Các chất sau tăng bệnh nhân Basedow, ngoại trừ: A TSI B TSH C T3 D T4 Câu 117: Nồng độ O2 giảm khu vực mơ có tác dụng làm thắt trước mao mạch A Giãn B Co C Vừa co vừa giãn D Co thắt Câu 118: Huyết huyết tương yếu tố đông máu A Fibrinogen B Fibrin C Throboplastin D Thrombin Câu 119: insulin hormon tiểu đảo Langerhans tiết Trang 8/17 - Mã đề thi 104 A Tế bào Delta B Tế bào F C Tế bào anpha D Tế bào Bêta Câu 120: Luật Starling: A Nói lên ảnh hưởng dây X lên lực co tim B Nói lên ảnh hưởng ion lên tần số tim C Nói lên ảnh hưởng độ pH lên tần số tim D Nói lên ảnh hưởng lượng máu tim lên lực co tim Câu 121: Mức đường huyết bình thường thể dao động mg% A 80 - 100 B 80 - 120 C 120 - 130 D Tất sai Câu 122: Các chất sau gây giãn mạch, ngoại trừ: A Histamin B Prostaglandin C Nồng độ ion Mg++ máu tăng D Vasopressin Câu 123: Hormon sau thận tiết: B Renin, A Angiotensinogen C Cortisol, ADH D Aldosteron erythropoietin Câu 124: Hormon làm hạ đường huyết tuyến tụy: A Glucagon B Insuline C Adrenaline D Corticoid Câu 125: Khi hít vào lồng ngực tăng theo chiều A B C D Câu 126: HbO2 phân ly nhanh, nhiều giải phóng O2 Trong trường hợp A Thiếu oxy B Thừa oxy C Đủ oxy D Tất sai Câu 127: Enzym tiêu hoá tinh bột dịch ruột thành glucose A Mantase B Mantose C Trypsine D Tất sai Câu 128: Tỷ lệ FEV1/VC số A Thơng khí phút B Thơng khí phế nang C Tifferneau D Khoảng chết Câu 129: Khi huyết áp tăng hơ hấp A Tăng B Giảm C Cao D Thấp + Câu 130: Đặc điểm cấu tạo protein mang bơm Na - K+: A Ở mặt màng có receptor gắn với B Ở gần vị trí gắn Na+ có hoạt tính phân giải ATP Na+ C Ở mặt ngồi màng có receptor gắn với K+ D Tất Câu 131: Tác dụng estrogen lên tuyến vú A Bầu tuyến B Ống tuyến C Gồm A B D Co thắt Câu 132: Các dạng O2 CO2 máu: A Dạng kết hợp dạng tạo phân áp khí máu B Dạng kết hợp dạng vận chuyển khí C Dạng hồ tan O2 CO2 dạng vận chuyển chủ yếu D Dạng hoà tan kết hợp khơng có liên quan với Câu 133: Khử amin tách nhóm khỏi phân tử acid amin A NH4 B Cả A B C NH2 D NH3 Câu 134: Nước tái hấp thu chủ yếu ở: A Ống lượn xa B Ngành lên quai henle C Ống lượn gần D Ống góp Câu 135: Vai trò CO2 điều hồ hơ hấp: A CO2 khơng tác động trực tiếp lên trung tâm hô hấp B CO2 tác động lên trung tâm hô hấp thông qua ion H+ C CO2 khơng tham gia vào trì nhịp hơ hấp D CO2 giảm làm tăng thơng khí Trang 9/17 - Mã đề thi 104 Câu 136: Testosteron sản xuất từ A Tế bào Leydig B Khoảng kẻ C Túi tinh D Tế bào Sertili Câu 137: Tác dụng thường ứng dụng lâm sàng cortisol A Chống độc B Chống viêm C Tăng tiết acid HCl D Chống đông máu Câu 138: Amylase dịch tụy hoạt động mơi trường có Ph A 7,2 B 7,1 C 7,4 D 7,3 Câu 139: Enzym tiêu hoá lipid dịch tụy A Amylase B Phospholipase C Trypsine D Gồm A B Câu 140: Điều hồ ngược dương tính kiểu điều hoà: A Tạo ổn định cân nội môi tạm thời để bảo vệ thể B Tạo ổn định cân nội môi mức cao để bảo vệ thể C Tạo ổn định cân nội môi mức cao trình bệnh lý D Tạo ổn định cần nội mơi dẫn đến tình trạng bệnh lý Câu 141: Máu chất lỏng lưu thơng hệ tuần hồn A Màu vàng B Màu trắng C Màu Nâu D Màu đỏ Câu 142: Nhu cầu chất glucid, lipid protid thể tính: A Gián tiếp qua nhu cầu lượng B Gián tiếp qua tỷ lệ sinh lượng ba chất glucid, lipid, protid C Dựa vào tỷ lệ trọng lượng khô chất có thể D Dựa vào nhu cầu lượng hàng ngày tỷ lệ sinh lượng ba chất glucid, lipid protid Câu 143: Cấu tạo màng lọc cầu thận có lớp A B C D Câu 144: Huyết áp động mạch tăng khi: A Suy dinh dưỡng protein lượng B Xơ vữa động mạch C Ỉa chảy nước D Suy tim trái Câu 145: Lưu lượng lọc cầu thận lọc tất nephron hai thận phút A Lượng huyết tương B Lượng máu C Lượng huyết D Lượng nước tiểu Câu 146: Thời gian hoàn thiện tinh trùng ngày A 76 B 64 C 74 D 84 Câu 147: Hormon T3- T4 hormon có chất hoá học thuộc loại ……… A Steroid B Thyrosin C Peptid D Lipid Câu 148: Ưu thùy trước tuyến yên trước tuổi trưởng thành gây bệnh A Khổng lồ B To đầu ngón C Đái tháo nhạt D Basedow.69 Ưu thùy trước tuyến yên sau tuổi dậy gây bệnh A Khổng lồ B To đầu ngón C Đái tháo nhạt D Basedow Câu 149: Khi khơng có mặt ADH, lượng dịch lọc tái hấp thu nhiều ở: A Ống góp vùng vỏ B Ống lượn xa C Ống lượn gần D Quai Henlé Câu 150: Thơng khí phế nang bằng: A Lượng khí trao đổi phế nang phút B Thơng khí phút trừ thơng khí khoảng chết C Khoảng lít D Thơng khí phút Câu 151: Hormon tuỷ thượng tổng hợp từ Trang 10/17 - Mã đề thi 104 A Thyrosin B Cholesteron C Acid amin D Steroid Câu 152: Amylase Nước bọt hoạt động mạnh môi trường có pH A B 5,5 C D 6,5 Câu 153: Tỷ lệ bạch cầu Lympho máu bình thường A 20- 25% B 25 - 30% C 20 - 30% D 30 - 35% Câu 154: Glucose tái hấp thu hoàn toàn A Ống lượn gần B Ống lượn xa C Ống góp D Qiai Henle Câu 155: Nồng độ O2 cao khu vực mơ có tác dụng làm thắt trước mao mạch A Giãn B Co thắt C Co D Vừa co vừa giãn Câu 156: Mơ có khả sản xuất tinh trùng: B Tuyến kẽ tinh A Ống dẫn tinh C Mào tinh hoàn D Ống sinh tinh hoàn Câu 157: Ion calci tham gia vào giai đoạn sau trình đơng máu: A Có tác dụng hoạt hố yếu tố XI B Tham gia tạo phức hợp men prothrombinaza C Có tác dụng hoạt hố yếu tố V D Có tác dụng làm cho sợi fibrin đơn phân trở thành fibrin trùng hợp không ổn định Câu 158: Oxy vận chuyển máu dạng sau đây: A Dạng kết hợp với ion Fe tự máu B Kết hợp với hemoglobin tạo thành oxy hemoglobin C Kết hợp với nhóm cacbamin globulin D Dạng kết hợp với muối kiềm Câu 159: Tinh trùng sản sinh từ A Tế bào Leydig B Tế bào Sertili C Ống sinh tinh D Khoảng kẻ Câu 160: Nguyên nhân quan trọng tuần hồn tĩnh mạch là: A Cơ vân co bóp ép vào tĩnh mạch B Động mạch kèm đập, ép vào tĩnh mạch C Áp suất âm lồng ngực D Sức hút tâm thất lúc thất giãn Câu 161: Số lượng bạch cầu máu ngoại vi người Việt Nam bình thường khoảng khối máu A 6000/mm B 7000/mm C 6000/ml D 7000/ml Câu 162: Hai hormon buồng trứng Progesteron A Aldosteron B Androgen C Estrogen D Đáp án khác Câu 163: Thể tích khí lưu thơng thể tích khí đo lần hít vào thở A Nhiều lần B Phức tạp C Đơn giản D Thông thường Câu 164: Estrogen làm tăng tổng hợp protein A Toàn thân B Một số quan đặc hiệu C Tại chỗ D Tuyến vú Câu 165: Chu kỳ kinh nguyệt gồm hai giai đoạn giai đoạn A Tăng sinh / Bài tiết B Tăng sinh / Rụng trứng C Chảy máu / Rụng trứng D Rụng trứng / Bài tiết Câu 166: Màng hơ hấp gồm có lớp A B C D Câu 167: Cuối giai đoạn tăng sinh có tượng Trang 11/17 - Mã đề thi 104 A Tăng sinh B Phát triển C Chảy máu D Rụng trứng Câu 168: Hormon có tác dụng kích thích tổng hợp sữa A Ocytocin B FSH C LH D Prolactin Câu 169: Bệnh đái tháo nhạt xuất do: A Tổn thương thuỳ trước tuyến yên B Tổn thương tuyến tuỵ nội tiết C Tổn thương thuỳ sau tuyến yên D Tổn thương vùng lồi vùng đồi Câu 170: Khi có mặt ADH, lượng dịch lọc tái hấp thu nhiều ở: A Ống lượn gần B Quai Henlé C Ống góp vùng vỏ D Ống lượn xa Câu 171: Tác dụng thành phần dịch vị, ngoại trừ: A HCl có tác dụng hoạt hố pepsin B Chất nhày có tác dụng bảo vệ niêm mạc dày C Pepsin tham gia thuỷ phân protein thành acid amin D Nhóm chất tiết kèm theo có tác dụng tiêu hố Câu 172: Hormon có tác dụng co mạch mạnh là: A Noradrenalin B Prostaglandin C Adrenalin D Angiotensin II Câu 173: Đường dẫn khí ln mở vì: A Thành có vòng sụn B Ln chứa khí C Thành có trơn D Có vòng sụn áp suất âm màng phổi Câu 174: Nhóm máu Rh có loại kháng nguyên A B C D Câu 175: Tác dụng insulin lên đường huyết: A Tăng tạo đường gan B Tăng thoái hoá glucose C Tăng hấp thu glucose ruột D Tăng phân giải glycogen thành glucose gan Câu 176: Nội môi môi trường bên thể A Cơ thể B Môi trường C Tế bào D Mạch máu Câu 177: Dung tích cặn chức thể tích khí lại phổi sau A Hít vào bình thường B Hít vào gắng sức C Thở bình thường D Thở gắng sức Câu 178: Tuổi ảnh hưởng đến thân nhiệt: A Thân nhiệt không chịu ảnh hưởng tuổi tác B Tuổi cao thân nhiệt tăng C Thân nhiệt định trẻ sơ sinh D Ở thể trưởng thành thân nhiệt ổn định Câu 179: Những chất gây giản mạch làm huyết áp A Giảm B Tăng C Điều hòa D Gồm A B Câu 180: Tâm thất thu: A Làm đóng van nhĩ - thất mở van tổ chim B Là nguyên nhân gây tiếng tim T1và T2 C Là giai đoạn dài giai đoạn chu chuyển tim D Là giai đoạn co đẳng trường (đẳng tích) Câu 181: Các thơng số đánh giá tắc nghẽn đường dẫn khí là: A VC, TV, Tiffeneau B FEV1, TLC, MMEF C FEV 1, MMEF, Tiffeneau D MEF 25, RV, IRV Câu 182: Tác dụng thường ứng dụng lâm sàng cortisol A Chống độc B Chống Shock C Chống đông máu D Tăng tiết acid HCl Câu 183: Các chất sau qua lớp lipid kép, ngoại trừ: A O2 B CO2 C Glucose D Rượu Câu 184: Tái hấp thu glucose ống thận: Trang 12/17 - Mã đề thi 104 A Ngưỡng đường thận 180 mg/ 100 ml huyết tương (180 mg %) B Không phụ thuộc vào nồng độ glucose máu C Glucose tái hấp thu ống lượn gần theo chế vận chuyển tích cực thứ phát D Glucose tái hấp thu tất đoạn ống thận Câu 185: Các chức sau glucid màng, ngoại trừ: A Làm tế bào dính B Có hoạt tính men C Là receptor D Tham gia phản ứng miễn dịch Câu 186: Thiếu insulin gây bệnh A Basedow B Bệnh cuồng uống C Đái tháo nhạt D Đái tháo đường Câu 187: Cortisol có tác dụng chống dị ứng do: A Giảm giải phóng histamin B Giảm số lượng dưỡng bào bạch cầu kiềm C Giảm phản ứng kết hợp KN-KT D Giảm lượng kháng thể IgE Câu 188: Khơng truyền nhóm máu A từ lần đầu cho trường hợp: A Người có nhóm máu AB B Người có nhóm máu Rh+ C Người có nhóm máu Rh- D Người có nhóm máu O Câu 189: Trung tâm hô hấp nằm A Hành não B Tiểu não C Đáp án khác D Cầu não Câu 190: Bạch cầu hạt trung tính có đặc tính sau: A Có khả bám mạch xuyên mạch B Mỗi bạch cầu trung tính có khả thực bào khoảng 100 vi khuẩn C Có khả khử độc protein lạ D Có khả giải phóng plaminogen Câu 191: Những nguyên nhân sau làm cho bệnh nhân bị Basedow bị sút cân, ngoại trừ: B Tăng thoái hoá A Kém ăn C Mất ngủ D Tăng thoái hoá lipid protid Câu 192: Khả vận chuyển tối đa oxy máu do: A Khả hoà tan oxy máu B Nồng độ hemoglobin máu C pH huyết tương D Nhiệt độ máu Câu 193: Bạch cầu hạt trung tính tăng trường hợp C Nhiễm khuẩn cấp A Nhiễm độc B Suy giảm miễn dịch D Dùng thuốc tính Câu 194: Vai trò testosteron thời kỳ bào thai: A Dinh dưỡng thai B Làm xuất đặc tính sinh dục thứ phát C Biệt hoá tinh trùng giai đoạn cuối D Biệt hoá trung khu sinh dục vùng đồi, đưa tinh hồn xuống bìu Câu 195: Về hệ thống nhóm máu Rh: A Người Rh- có kháng nguyên Rh- màng hồng cầu B Anti Rh có huyết tương từ sinh C Người bố Rh+ dị hợp tử có < 50% Rh+ D Nếu mẹ Rh- lấy bố Rh+ tiên lượng xấu mẹ Rh+ lấy bố RhCâu 196: Dịch từ lòng mao mạch di chuyển khoảng kẽ tăng lên khi: A Tăng áp suất keo huyết tương B Giảm huyết áp động mạch C Tăng áp suất thuỷ tĩnh tĩnh mạch D Tăng áp suất thuỷ tĩnh khoảng kẽ Câu 197: Tai biến truyền máu nguyên nhân sau đây, ngoại trừ: A Truyền nhầm nhóm máu thuộc hệ thống nhóm máu ABO B Truyền nhầm máu Rh+ cho người RhC Truyền máu không đảm bảo chất lượng Trang 13/17 - Mã đề thi 104 D Truyền máu nhóm Câu 198: Các chức sau bạch cầu hạt ưa acid, ngoại trừ: A Giải phóng men thuỷ phân từ hạt tế bào B Giải phóng dạng oxy hoạt động giết ký sinh trùng C Giải phóng polypeptid giết ký sinh trùng MBP D Giải phóng chất gây hố ứng động với bạch cầu ưa bazơ Câu 199: Hầu hết CO2 vận chuyển máu dạng: A Hoà tan huyết tương B Gắn với nhóm -NH2 protein huyết tương C Gắn với nhóm -NH2 globin D Ở dạngNaHCO3 Câu 200: Các đại thực bào mơ có vị trí sau, ngoại trừ: A Phổi B Gan C Lách D Thận Câu 201: Chức bạch cầu lymphoB: A Sản xuất kháng thể dịch thể vào máu B Biệt hoá thành tương bào - tương bào sản xuất kháng thể C Biệt hoá thành nguyên bào lympho  nguyên tương bào  tương bào D Hoạt hoá bạch cầu lymphoT Câu 202: Na+ tái hấp thu ở: A Ống lượn gần, ngành xuống quai Henle, ống lượn xa ống góp B Ống lượn gần, ngành lên quai Henle, ống lượn xa ống góp C Ở tất đoạn ống thận D Ở ống lượn gần, ống lượn xa ống góp Câu 203: Bạch cầu trung tính tăng trường hợp sau: A Bị nhiễm độc kim loại nặng như: chì B Bị bệnh nhiễm khuẩn cấp tính C Bị nhiễm virus D Bị bệnh ký sinh trùng Câu 204: Hormon chất hoá học do: A Một nhóm tế bào tiết vào máu có tác dụng cạnh nơi tiết B Một nhóm tế bào tuyến nội tiết tiết vào máu có tác dụng tế bào khác thể C Một tuyến nội tiết tiết vào máu có tác dụng phần xa thể D Một quan tiết vào máu có tác dụng phần xa thể Câu 205: Trong yếu tố ảnh hưởng đến CHCS: A Tuổi cao CHCS tăng B CHCS thay đổi theo nhịp ngày đêm, cao lúc 13-16 giờ, thấp lúc 1- C Ở lứa tuổi CHCS nam CHCS nữ D Trong chu kỳ kinh nguyệt có thai CHCS tăng Câu 206: Tần số tim tăng khi: A Áp suất máu quai động mạch chủ tăng B Áp suất máu xoang động mạch cảnh tăng C Lượng máu tâm nhĩ trái tăng D Phân áp CO2 máu động mạch giảm Câu 207: Các tác dụng sau vasopressin, ngoại trừ: A Co trơn mạch máu B Tăng huyết áp mạnh C Tăng tái hấp thu nước ống thận D Tăng tái hấp thu ion Na+ ống thận Câu 208: Receptor tiếp nhận hormon có chất hố học nằm tế bào đích A Thyrocine B Peptid C Steroid D Lipid Câu 209: Huyết áp động mạch trung bình là: A (HA tối đa + HA tối thiểu)/2 B Trung bình cộng nhiều lần đo huyết áp tối đa C Trung bình cộng nhiều lần đo huyết áp tối thiểu D Gần với huyết áp tối thiểu Câu 210: Phần ống tiêu hoá hấp thu nhiều nước nhất: A Ruột non B Tá tràng C Dạ dày D Ruột già Trang 14/17 - Mã đề thi 104 Câu 211: Glucose vận chuyển từ máu qua dịch kẽ vào tế bào nhờ: A Những protein vận chuyển nằm màng tế bào B Nhờ chênh lệch nồng độ glucose nằm máu dịch kẽ C Nhờ sử dụng lượng từ ATP D Nhờ lớp lipid kép màng tế bào Câu 212: Thân nhiệt trung tâm: A Là nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phản ứng hoá học xảy thể B Thay đổi theo nhiệt độ môi trường C Nhiệt độ trực tràng dao động nhiệt độ miệng D Nơi đo nhiệt độ trung tâm gan, lách Câu 213: Tỷ lệ bạch cầu Mono máu bình thường A - 2,5% B - 3% C -4% D - % Câu 214: Oxy từ phế nang vào máu mao mạch phổi theo hình thức: A Vận chuyển tích cực qua kẽ tế bào B Lọc C Khuếch tán thụ động D Vận chuyển tích cực thứ phát Câu 215: Năng lượng tiêu hao nhiều để trì thể: A Tiêu hố B Điều nhiệt C Chuyển hoá cở D Vận Câu 216: Về CHCS: A CHCS phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường B CHCS lượng cần cho thể tồn điều kiện sở C Năng lượng tiêu hao cho CHCS chiếm 1/2 lượng tiêu hao thể D Điều kiện sở là: khơng vận cơ, khơng tiêu hố, khơng ăn uống Câu 217: Tác dụng thường ứng dụng lâm sàng cortisol A Chống độc B Chống đông máu C Tăng tiết acid HCl D Chống dị ứng Câu 218: Số lượng hồng cầu giảm trong: A Ỉa chảy B Mất huyết tương bỏng C Mất máu tai nạn D Nôn nhiều Câu 219: Nhóm máu O gọi nhóm máu A Chuyên nhận B Không cho nhóm C Cả cho nhận D Chuyên cho Câu 220: Vùng thân nhiệt trị số cao là: A Trực tràng B Gan C Nách D Miệng Câu 221: Dịch lọc cầu thận: A Nồng độ ion giống máu động mạch B Thành phần huyết tương máu động mạch it protein C Có pH pH huyết tương D Thành phần không giống huyết tương máu động mạch Câu 222: Các yếu tố ảnh hưởng đến lưu lượng lọc cầu thận: A Có tiểu động mạch đến tiểu động mạch làm tăng lưu lượng lọc B Kích thích thần kinh giao cảm làm tăng lưu lượng lọc C Giãn tiểu động mạch đến, giãn tiểu động mạch làm tăng lưu lượng lọc D Giãn tiểu động mạch đến, co tiểu động mạch làm tăng lưu lượng lọc Câu 223: Tác dụng FSH nữ giới: A Kích thích nang trứng phát triển B Kích thích rụng trứng C Kích thích sản xuất estrogen D Kích thích sản xuất progesteron Câu 224: Enzym tiêu hố có dịch vị: A Gồm A, B, C B Amylase C Trypsine D Pepsine Câu 225: Hormon có tác dụng xuất sữa Trang 15/17 - Mã đề thi 104 A LH B FSH C Ocytocin D Prolactin Câu 226: Nguyên nhân tiếng tim thứ hai: A Đóng van nhĩ thất B Co tâm thất C Máu phun vào động mạch D Đóng van tổ chim Câu 227: Về lưu lượng tim: A Lưu lượng tim trái lớn lưu lượng tim phải B Lưu lượng tim hoàn toàn tỷ lệ thuận với nhịp tim C Lưu lượng tim = thể tích tâm thu x nhịp tim D Lưu lượng tim người lớn lúc nghỉ ngơi 6-10l/min Câu 228: Tuyến tụy ngoại tiết không tiết: B A Chymotrypsinogen C NaHCO3 D Amylase Carboxypolypeptidase Câu 229: insulin làm hạ đường huyết tác dụng sau đây, ngoại trừ: A Tăng phân giải glycogen thành glucose gan B Tăng thoái hoá glucose C Giảm tạo đường D Tăng dự trữ glycogen gan Câu 230: Tác dụng testosteron sau dậy thì: A Làm xuất trì đặc tính sinh dục thứ phát B Thúc đẩy biệt hoá tinh trùng giai đoạn đầu C Thúc đẩy biệt hoá tinh trùng giai đoạn cuối D Phát triển dương vật Câu 231: Các chất sau gây co mạch, ngoại trừ: A Adrenalin B Angiotensin C Angiotensin D Histamin Câu 232: Nhai động tác A Cả C B B Nữa thụ động C Nữa chủ động D Thụ động Câu 233: Các tác dụng sau testosteron gây thời kỳ bào thai, ngoại trừ: A Phát triển hoàn thiện quan sinh dục nam B Biệt hoá trung tâm hướng sinh dục vùng đồi theo kiểu nam C Phát triển ống sinh dục trung tính thành quan sinh dục ngồi giới nam D Kích thích tinh hồn di chuyển từ bụng xuống bìu Câu 234: Áp suất âm màng phổi: A Tạo tính đàn hồi lồng ngực B Làm cho hiệu suất trao đổi khí đạt giá trị tối đa C âm hít vào D Máu tim lên phổi dễ dàng thở Câu 235: Tiếng tim thứ hai (T2) nghe rõ khe cạnh xương ức A Khoang liên sườn III B Mũi ức C Mõm tim D Khoang liên sườn II Câu 236: Các áp suất có tác dụng đẩy nước chất hoà tan từ mao mạch cầu thận vào bao Bowman: A Áp suất thuỷ tĩnh bao Bowman áp suất keo mao mạch cầu thận B Áp suất thuỷ tĩnh mao mạch cầu thận áp suất keo bao Bowman C Áp suất thuỷ tĩnh mao mạch cầu thận áp suất thuỷ tĩnh bao Bowman D Áp suất thuỷ tĩnh mao mạch cầu thận áp suất keo mao mạch cầu thận Câu 237: pH dịch tuỵ A 7,5 - 8,4 B 7,8 - 8,4 C 7,2- 8,0 D 7,4 - 8,2 Câu 238: Trị số thấp huyết áp tĩnh mạch đo ở: A Tĩnh mạch phổi B Tĩnh mạch chủ bụng C Tâm nhĩ trái D Tâm nhĩ phải Câu 239: Động tác thở tối đa: A Động tác có tác dụng đẩy thêm khỏi phổi thể tích khí gọi thể tích khí dự trữ thở B Động tác thở tối đa có tác dụng đẩy tạng ổ bụng xuống phía C Động tác thở tối đa động tác thụ động Trang 16/17 - Mã đề thi 104 D Động tác thở tối đa làm lồng ngực giảm thể tích liên sườn co lại Câu 240: Glucagon hormon đường huyết A Làm tăng B Làm hạ C Tăng thối hóa D Giảm thối hóa - - HẾT Trang 17/17 - Mã đề thi 104 ... quan sinh dục từ sau sinh B Làm phát triển quan sinh dục từ bào thai C Làm phát triển hoàn thiện quan sinh dục từ tuổi trưởng thành D Làm phát triển hoàn thiện quan sinh dục từ tuổi dậy Câu 15:... nghỉ ngơi Câu 70: Các dạng lượng không sinh công A Điện B Thẩm thấu C Cơ học D Nhiệt Câu 71: Muối mật thành phần dịch mật có tác dụng mật A Hấp thu B Đào thải C Tiêu hóa D Đào thải Câu 72: Huyết... tính sinh lý Tim: A Tính hưng phấn B Tính thích nghi C Tính co thắt D Tất Câu 104: Giai đoạn tiết kết thúc tượng Trang 7/17 - Mã đề thi 104 A Chảy máu B Phát triển C Tăng sinh D Rụng trứng Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi trắc nghiệm sinh lý học, câu hỏi trắc nghiệm sinh lý học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay