338Nababidhan

66 3 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 21:49

www.MurchOna.com be-weavb kêx kirP`ê Pặvcvaăvq http://doridro.com beweavb kir iPbv mgMê (1g Lấ) m~Pxcẻ cụv-3 c m~Pxcẻ beweavb cê_g cwiQ` wỉZxq cwiQ` ZZxq cwiQ` PZz_â cwiQ` cg cwiQ` lụ cwiQ` mòg cwi‡”Q` Aóg cwi‡”Q` beg cwi‡”Q` `kg cwi‡”Q` GKv`k cwi‡”Q` Øv`k cwiQ` ẻqv`k cwiQ` PZz`âk cwiQ` c`k cwiQ` lụ`k cwiQ` mò`k cwi‡”Q` 05 07 10 12 17 21 25 29 34 38 41 46 49 53 56 59 62 www.MurchOna.com www.MurchOna.com http://doridro.com beweavb kir iPbv mgMª (1g LÊ) c c„ơv-4 http://doridro.com beweavb kir iPbv mgMª (1g LÊ) GK c„ơv-5 GK GB AvLăvwqKvi bvqK kêxhy kjkƯi Nvlvj cZxweqvMv cyb msmvi cvwZevi m~PbvZB hw` bv eĩzngj GKUz wekl iKgi Pảzjắvq cwoqv hvBZb Z GB †QvỈ M‡íi iƒc Ges iO e`jvBqv †h †Kv_vq wK `uvovBZ, Zvnv Av›`vR KivI k³| myZivs f‚wgKvq †mB weeiYUzKz ejv AvekăK| kjkƯi KwjKvZvi GKUv bvgRv`v KjRi `kâbi AaăvcK, - wejvZx wWMêx AvQ| eZb AvU kZ| eqm ewẻk| gvm-cuvPK c~eâ eQi-bqKi GKwU Qj ivwLqv x gviv wMqvQ| cyilvbyàg KwjKvZvi cUjWvẵvq evm| evwoi gaăB IB QjwU Qvov, enviv-eveywPâ, mwnm-KvPgăvb cêfw ZZ cêvq mvZ-AvURb PvKi| awi‡Z †M‡j msmviUv GKiKg GBme PvKi‡`i jBqvB| cª_‡g weevn Kwievi Avi B”Qv wQj bv| Bnv ¯^vfvweK| GLb B”Qv nBqvQ| BnvZI b~ZbZĂ bvB| mÔỳêwZ Rvbv wMqvQ, fevbxcyii fcb euvohăi gRgq găvwUêKz jkb cvk KwiqvQ Ges m `wLZ fvj| Gic KZnjI mÔỳ~Yâ weklZĂnxb, Z_vwc mw`b mĩăvKvj kjkƯiiB eVKLvbvq Pvqi eVK GB Av‡jvPbvB DwVqv cwoj| Zvnvi eÜzmgv‡Ri wVK wfZ‡ii bv nBqvI GKRb Aí †eZ‡bi B¯‹jz -cwÛZ wQj| Pv-i‡mi wccvmvUv Zvnvi †Kvb eo eZbi cêdmvii PqB b~ăb wQj bv| cvMjvU MvQi ewjqv cª‡dmviiv Zvnv‡K w`M&MR ewjqv WvwK‡Zb| †m wnmve KwiqvI K_v ewjZ bv, Zvnvi `vwqZ¡I MªnY KwiZ bv| w`M&MR wb‡R BsivRx RvwbZ bv, gqgvbyl GKRvwgb cvk KwiqvQ ùwbj ivM Zvnvi meâvẵ RĂwjqv hvBZ| fcbeveyi Kbăvi cêmẵ m nVvr ewjqv DwVj, GKUv eK Zvov‡jb, GKUv †eŠ‡K †L‡jb; Avevi we‡q! msmvi Ki‡ZB hw` nq Z Dgl fU&Pvwhăi gq `vlUv Kij wK ùwb ? Ni Ki‡Z nq Z Zv‡K wb‡q Ni Ki“b| f`ª‡jv‡Kiv †Kn wKQy Rvwb‡Zb bv, Zvnviv Avðh© nBqv †M‡jb| w`M&MR Kwnj, †m †ePvivi w`‡K fMevb hw` gyL Zz‡j PvB‡jb Z Zv‡KB evwo‡Z Avbyb - Avevi GKUv c beweavb kir iPbv mgMª (1g LÊ) GK cụv-6 weq Kieb bv| găvwUêKz jkb cvk! cvk nq Z me ne! ivM Zvnvi `yB Pảz ivẵv nBqv DwVj| kjkƯi wbRI KvbgZ àva `gb Kwiqv Kwnjb, Avi, m h cvMj w`M&MR! †Kn Kvnv‡KI cvMj ewj‡j w`M&M‡Ri Avi ûuk _vwKZ bv, †m †¶wcqv DwVqv Kwnj, cvMj meŸvB ? Avgv‡KI †jv‡K cvMj ej - ZvB ej Avwg cvMj! mKjB DPnvmă Kwiqv DwVjb| wK ZvB ewjqv eăvcviUv Pvcv cwoj bv| nvwm _vwgj ˆk‡jk jw¾Zgy‡L NUbvUv wee„Z Kwiqv Kwnj, Avgvi Rxe‡b †m GKUv AZă eăvcvi| wejvZ hvevi AvMB Avgvi weq nq, wK kƯùii m‡½ evevi wK GKUv wb‡q fqvbK weev` n‡q hvq| ZvQvov gv_v Lvivc ej evev ZuvK evwoZ ivLZI cvibwb| Bsjăvấ _K wd‡i G‡m Avwg Avi †`wLwb| GB ewjqv ˆk‡jk †Rvi Kwiqv GKUz nvwmi †Póv Kwiqv Kwnj, I‡n w`M&MR! eyw×gvb! ZvƠ bv n‡j wK Zuviv GKevi cvVvevi †PóvI Ki‡Zb bv ? Pv‡qi gRwjk MinvwRi Z KLbv `Ljyg bv, wK wZwb mwZă mwZăB G‡j G Avkv Avi K‡iv bv| M½vR‡j Avi †Mvei Qovi m‡½ †Zvgv‡`i mKj‡K †SuwU‡q mvd K‡i Z‡e Qvo‡eb, G †bvwUk †Zvgv‡`i Av‡M †_‡KB w`‡q ivLjyg| w`M&MR †Rvi Kwiqv ewjj, KL&L†bv bv! wKš‘ G K_vq Avi †Kn †hvM w`‡jb bv| Bnvi ci mvaviYMvQi `yB-PvwiwU K_vevZâvi ci ivwẻ nBZQ ewjqv mKj Mvẻvèvb Kwijb| cêvq Ggwb mgqB cêZăn mfv fẵ nq, nBjI ZvB| wK AvR Kgb GKUv welY Ô-vb Qvqv mKji gyLi ễciB Pvwcqv iwnj - †m †hb AvR Avi NywP‡Z Pvwnj bv| c beweavb kir iPbv mgMª (1g LÊ) `yB c„ơv-7 c `yB eÜziv †h Zvnvi Z…Zxqevi `vi-cwiMª†ni cª¯—ve Aby‡gv`b Kwi‡jb bv, ei wbtk‡ã wZi¯‹Z … Kwiqv †M‡jb, ˆk‡jk Zvnv eywSj| GKw`‡K †hgb Zvnvi weiw³i mxgv iwnj bv, Aciw`‡K †Zgwb j¾viI Aewa iwnj bv| Zvnvi gyL †`Lv‡bv †hb fvi nBqv DwVj| ˆk‡j‡ki AvVvi ermi eq‡m hLb cª_g weevn nq, Zvnvi ¯¿x Elvi eqm ZLb gvẻ GMvi| gqwU `wLZ fvj ewjqvB Kvjxc`evey Aớg~jă †Q‡j †ewP‡Z ivwR nBqvwQ‡jb, Z_vwc H †`bv-cvIbv jBqv ˆk‡jk wejvZ Pwjqv Mj `yB eevwnK Zzgjy gbvgvwjbă NU| kƯùi eayK GKcêKvi †Rvi KwiqvB ev‡ci evwo cvVvBqv †`b, myZivs c †`‡k wdwiqv Avwm‡j wb‡R hvwPqv Avi †eŠ AvbvB‡Z cvwi‡jb bv| B”QvI Zvnvi wQj bv| Iw`K Dgk ZKâvjẳviI AwZkq Awfgvbx cêKw Zi jvK wQjb; AhvwPZfve KvbgZB eêvỵY wbRi I Kbăvi mÔĐvb wemRâb w`qv gqK kƯùivjq cvVvBZ mÔĐZ nBjb bv| kjk cêevm _vwKZB GB-mKj eăvcvii wKQy wKQy ùwbqvwQj; fvweqvwQj, evwo MjB mg wVK nBqv hvB‡e; wKš‘ eQi-Pv‡iK c‡i hLb h_v_©B evwo wdwij, ZLb Zvnvi ¯^fve I cªKw… Z `yB-B e`jvBqv wMqv‡Q| AZGe Avi GKRb wejvZdiZi wejvwZ Av`eKvq`vRvbv we`ylx gqi mwnZ hLb weevni mÔÂvebv nBj, ZLb m Pzc KwiqvB mÔĐwZ w`j| Bnvi ci eỷw`b MZ nBqvQ, kjki wcZv Kvwjc`eveyI gwiqvQb, eì ZKâvjẳviI ^Mvâ ivnY KwiqvQb| GZKvji gaă I-evwoi Kvb LeiB h kjki Kvb hvq bvB Zvnv bn| m fvq`i msmvi AvQ, RcZc, c~Rv-APâbv, MẵvRj I †Mvei jBqv KvwU‡Z‡Q - Zvnvi ïwPZvi cvMjvwg‡Z fv‡qiv ch©š— AwZó nBqv DwVqv‡Q| Bnvi †KvbUvB Zvnvi kª“wZmyLKi b‡n; †Kej mvš—b¡ v GB wQj h, GB cêKw Zi bvix`i Pwiẻi `vl eo †Kn †`q bv| w`‡j ˆk‡j‡ki KZLvwb jvwMZ ejv KwVb, wKš‘ G `ybvâ gi AvfvmgvẻI Kvb m~ẻ AvRI ZvnvK ùwbZ nq bvB| kjk fvweZ jvwMj; fcbeveyi wkwảZv Kbăvi Avkv mÔỳêwZ cwiZăvM bv Kwi‡jB bq, wKš‘ cj-x AÂj nB‡Z Avwbqv GKRb cuwPk-QvweŸk eQii KzwkwảZv eB nvK cwievii webv`bi Drm fvPâqy vj cêm B-eyK beweavb kir iPbv mgMª (1g LÊ) `yB c„ơv-8 c igYxi cêwZ MwnYxcbvi fvi w`j Zvnvi GZw`bi Ni-msmvi h `ảh evwa‡e, Zvnv‡Z mskqgvỴ bvB| we‡klZt †mv‡gb| Zvnvi RbbxB †h Zvnvi mg `yfvâ Măi g~j GB K_v ĐiY Kwiqv Zvnvi GKgvẻ c‡K †h †m wKiƒc we‡Ø‡li †Pv‡L †`wL‡e Zvnv g‡b Kwi‡ZB gb Zvnvi kẳvq cwic~Yâ nBqv DwVj| Zvnvi fwMbxi evwo kăvgevRvi| wefv eăvwiữvii x, mLvb Qj _vwKe fvj, wK Bnv Z wPiKvji eăvev nBZ cvi bv| w`M&MR cwấZK Zvnvi hb PovBZ B”Qv Kwi‡Z jvwMj| †jvKUv‡K A‡bKw`b †m A‡bK Pv I we¯‹Uz LvIqvBqv‡Q, †m Ggwb Kwiqv Zvnvi †kva w`j! ˆk‡jk Avm‡j †jvK g` wQj bv, wK m AZă `yejâ -cêKw Zi gvbyl| ZvB mZăKvi jắvi Pq PảzjắvB Zvnvi cêej wQj| we`ăvwfgvbi mẵ Avi GKUv eo Awfgvb Zvnvi GB wQj †h, †m ÁvbZt KvnviI cêwZ jkgvẻ Abăvq ev AwePvi KwiZ cvi bv| eĩzivI gyL bv ewjjI gb gb h ZvnvK GB eăvcvi AZă Acivax Kwiqv ivwL‡e, Bnv eywS‡Z evKx wQj bv - GB ALăvwZ mnă Kiv Zvnvi AmÔÂe| mvivivwẻ wPv Kwiqv fvi bvMv` Zvnvi gv_vq mnmv AZă mnR eywìi D`q nBj| ZvnvK AvwbZ cvVvBjB Z mKj mgmăvi mgvavb nq| cê_gZt m Avwme bv| hw` ev Avm Ô-Qi msmvi nBZ m `yw`bB Avcwb cjvB‡e| ZLb †KnB Avi Zvnv‡K †`vl w`‡Z cvwi‡e bv| GB `y-cuvPw`b mvgbK Zvnvi wcwmi evwoZ cvVvBqv w`qv wbR Abăẻ Kv_vI Mv-XvKv w`qv _vwK‡jB nBj| GZ †mvRv K_v †Kb †h Zvnvi GZảY gb nq bvB, Bnv fvweqv m Avhâ nBqv Mj| GB Z wVK! K‡jR nB‡Z †m mvZw`‡bi QywU jBj| Gjvnvev‡` GKRb evjăeĩz wQjb, wbRi hvIqvi K_v ZuvnvK Zvi Kwiqv w`j Ges wefv‡K wPwV wjwLqv w`j †h, †m b›`xcyi nB‡Z Elv‡K AvwbZ cvVvBZQ, hw` Avm Z m hb Avwmqv mvgbK kăvgevRvi jBqv hvq| Gjvnvev` nBZ wdwiZ Zvnvi w`b-mvZK wejÔ^ nBe| kjki GK AbyMZ gvgvZ fvB wQj, †m †g‡m _vwKqv m`vMix Awd‡m PvKwi KwiZ| Zvnv‡K WvwKqv Avwbqv ewjj, f‚‡Zv, †Zv‡K Kvj GKevi b›`xcy‡i wM‡q †Zvi †eŠw`‡K Avb‡Z n‡e| f‚Zbv_ wew¯§Z nBqv Kwnj, †eŠw`Uv Avevi †K ? ZzB Z eohvwỴ wM‡qwQwj, †Zvi g‡b bB ? Dgk fU&Pvwhăi evwo ? gb Lye AvQ, wK †KD Kvi“‡K wPwb‡b, wZwb Avm‡eb †Kb Avgvi m‡½ ? eB nvK cwievii webv`bi Drm fvPâqy vj cêm B-eyK beweavb kir iPbv mgMª (1g LÊ) `yB c„ơv-9 c ˆk‡jk Kwnj, bv Av‡m - †bB| †Zvi wK ? m‡½ †enviv Avi wS hve| Avmebv ejjB wdi Avmwe| fZv Avhâ nBqv wKQyảY Pzc Kwiqv _vwKqv ewjj, Av”Qv hve| wKš‘ gvi‡avi bv K‡i| ˆk‡jk Zvnvi nv‡Z LiPcỴ Ges GKUv Pvwe w`qv Kwnj, AvR iv‡Ỵi †Uª‡b Gjvnvev‡` hvw”Q| mvZ w`b c‡i wdie| hw` Av‡m GB PvweUv w`‡q IB AvjgvwiUv †`wL‡q w`we| msmvi Li‡Pi UvKv iBj| cy‡iv GKgvm Pjv PvB| f‚‡Zvbv_ ivRx nBqv Kwnj, Av”Qv| wKš‘ nVvr †Zvgvi GB †Lqvj nj †Kb ‡gR`v? Lvj Lu‡y o Kzgxi AvbP bv Z ? ˆk‡jk wPwš—Zgy‡L LvwbK¶Y wbtk‡ä _vwKqv GKUv wbkƯvm dwjqv Kwnj, Avme bv wbq| wK jvKZt agâZt GKUv wKQy Kiv PvB Z! kăvgevRvi GKUv Lei w`m| mvgbK hb wbq hvq| ivẻi cvve gj kjkƯi Gjvnvev` Pwjqv Mj| eB nvK cwievii webv`bi Drm fvPâqy vj cêm B-eyK beweavb kir iPbv mgMª (1g LÊ) wZb c„ơv-10 c wZb w`bK‡qK c‡i GKw`b `yciy ‡ejv evUxi `iRvq Avwmqv GKLvbv †gvUi _vwgj Ges wgwbU-`yB c‡iB GKwU evBk-‡ZBk eQ‡ii gwnjv cª‡ek Kwiqv ewmevi Ni Avwmqv DcwZ nBj| gSq KvcâU ewmqv mvg`ê GKLvbv euvavbv Găvjevg nBZ Zvnvi b~Zb gvK Qwe `LvBZwQj; mB-B gnv Avb` cwiPq KivBqv w`qv ewjj, gv, wcwmgv| Elv `uvovBqv iwnj| ci‡b wbZv mv`vwmav GKLvbv ivẵvco kvwo, nvZ Ges Mjvq mvgvbă `yB-GKLvbv Mnbv, wKš‘ Zvnvi iƒc †`wLqv wefv AevK nBj| cª_‡g ElvB K_v Kwnj| GKUz nvwmqv †Q‡j‡K ewjj, wcwmgv‡K cªYvg Ki‡j bv evev ? †mv‡g‡bi G wk¶v †eva Kwi b~Zb, †m ZvovZvwo †nuU nBqv wcwmgvi cv‡qi eyU QuBy qv †Kvbg‡Z KvR mvwij| Elv Kwnj, `uvwo‡q iB‡j †Kb VvKziwS, eÔ†mv! wefv wRÁvmv Kwij, Avcwb K‡e G‡jb ? Elv ewjj, †mvgev‡i G‡mwP, AvR eyaevi - Zvn‡j wZb w`b nÔj| wKš‘ `uvwo‡q _vK‡j n‡e †Kb fvB, eÔ†mv| wefv fve Kwi‡Z Av‡m bvB, evwo nB‡ZB gbUv‡K ‡m wZ³ Kwiqv AvwmqvwQj, Kwnj, emevi mgq †bB Avgvi - †Xi KvR| †mv‡gb‡K Avwg wb‡Z G‡mwQ| wKš‘ GB i“¶Zvi Reve Elv nvwmgy‡L w`j| Kwnj, Avwg GKjv wK K‡i _vKe fvB ? †mLv‡b †eŠ‡q‡`i me †Q‡jcy‡jB Avgvi nv‡Z gvbyl| †KD GKRb Kv‡Q bv _vK‡j Z Avwg euvwP‡b VvKziwS| GB ewjqv †m cybivq nvwmj| GB nvwmi DËi wefv KUzK‡ÉB w`j| †Q‡jwU‡K WvwKqv Kwnj, †Zvgvi evev e‡j‡Pb Avgvi ILv‡b wM‡q _vK‡Z| Avgvi bó Kievi gZ mgq †bB †mv‡gb - hvI kxM&wMi Kvco c‡i bvI; Avgv‡K Avevi GKevi wbDgv‡K©U Ny‡i †h‡Z n‡e| eB †nvK cwievii webv`bi Drm fvPâqy vj cêm B-eyK beweavb kir iPbv mgMª (1g LÊ) wZb c„ơv-11 c `yR‡bi gvSLv‡b cwoqv †m hb Ô-vbgyL fq fq ewjj, gv h hZ eviY KiPb wcwmgv ? Zvnvi wec` †`wLqv Elv ZvovZvwo ewjj, †Zvgv‡K †h‡Z eviY KiwP †b evev, Avwg ïay GB ejwP †h, Zzwg P‡j †M‡j GKjv evwo‡Z Avgvi eo Kó n‡e| †Q‡jwU gy‡L Bnvi Reve wKQy w`j bv, Kej AZă KvQ Nuwlqv wegvZvi AuvPj awiqv `uvovBj| Zvnvi Pzji gaă w`qv Avẵyj eyjvBZ eyjvBZ Elv nvwmqv Kwnj, I †h‡Z Pvq bv VvKziwS| j¾vq I àva wefvi gyL Kvjv nBqv DwVj, Ges AwZ-mfă mgvRi mnmê DPvẵi wkảv mậĂI m AvcbvK mseiY KwiZ cvwij bv| Kwnj, Ii wK hvIqvB DwPZ| Ges Avgvi wekƯvm, Avcwb Abăvq cêkqê bv w`‡j I ev‡ci AvÁv cvjb Ki‡Zv| Elvi †Vv‡Ui †KvY-`yUv ùay GKUzLvwb KwVb nBj, Avi Zvnvi gyLi Pnvivq Kvb eăwZàg jw¶Z nBj bv, Kwnj, Avgiv ey‡ovgvby‡lB wb‡Ri DwPZ wVK K‡i DV‡Z cvwi‡b fvB, †mv‡gb Z †Q‡jgvbyl! I †ev‡SB ev KZUzK|z Avi Abăvq cêkê qi K_v hw` Zzjj VvKziwS, Avwg AbK †Q‡j gvbyl K‡iwP, G-me Avwg mvgjv‡Z Rvwb| †Zvgv‡`i `ywðš—vi KviY †bB| wefv K‡Vvi nBqv Kwnj, `v`v‡K Zv n‡j wPwV wj‡L †`e| Elv Kwnj, w`‡qv| wj‡L w`‡qv †h, Zuvi Gjvnvev‡`i ûKz‡gi †P‡q Avgvi KjKvZvi ûKzgUvB Avwg eo g‡b Kwi| wKš‘ †`L fvB wefv, Avwg Zvgvi mÔỳKâ Ges eqm `yB-B eo| GB wb‡q Avgvi Dc‡i Zzwg Awfgvb Ki‡Z cv‡iv bv| GB ewjqv †m cybivq GKUzLvwb nvwmqv Kwnj, AvR Zzwg ivM K‡i GKevi em‡j bv ch©š—, wKš‘ Avi GKw`b Zzwg wb‡Ri B‡”Qq †eŠw`w`i Kv‡Q G‡m em‡e, G K_vI AvR †Zvgv‡K e‡j ivLjyg| wefv GK_vi †Kvb DËi w`j bv, Kwnj, AvR Avgvi mgq †bB - bg¯‹vi| GB ewjqv †m `ª“Zc‡` evwni nBqv †Mj| Mvwo‡Z ewmqv nVvr †m Dc‡ii w`‡K †PvL Zzwj‡ZB †`wL‡Z cvBj, eviv›`vi iwjO awiqv Elv mvgbK jBqv Zvnvi cêwZ Pvwnqv g~wZâi gZ w¯’i nBqv `uvovBqv Av‡Q| eB †nvK cwiev‡ii we‡bv`‡bi Drm fvP©qy vj †cªm B-eyK beweavb kir iPbv mgMª (1g LÊ) ‡PŠÏ cụv-53 c Pẽ fevbxcyii mB mywkwảZv cvẻxwUK cvẻ Kwievi Púv cybivq AviÔ nBj, ùay wefv Gevi ^vgxi AvwiK weivMi fq ZvnvZ cêKvkă hvM w`Z cvwij bv, wK cêQb mnvbyfw Z bvbv cêKvi `LvBZ weiZ iwnj bv| Kbăvcả nBZ Abyiì nBqv ảẻgvnb GKw`b mvRvmywR cêk Kwij kjk A^xKvi Kwiqv mnRfveB Kwnj, Rxebi AaxKvskB Z MZ nq Mj ảẻ, evKx KễUv w`bi Rbă Avi bZzb SvU gv_vq wbZ fimv nq bv| mvgb Av‡Q, ei Avkxe©v` Ki †Zvgiv, †m †eu‡P _vK - G m‡e Avgvi Avi KvR †bB| gvby‡li AKcU K_vUv eySv hvq, ảẻgvnb gb gb AvR e`bveva Kwijb| Bnvi ci nBZ wZwb Av`vj‡Zi †diZ cªvqB Avwm‡Z jvwM‡jb| M„‡n M„wnYx bvB, mš—vb bvB, †MvUv-wZ‡bK PvK‡i wgwjqv msmvi PvjvB‡Z‡Q †`wL‡Z †`wL‡Z mg¯— evwoUv Ggwb wekLjv QbQvov g~wZâ aviY Kwij h, Kơk Abyfe bv Kwiqv cviv hvq bv| cªvq gvmvwaKKvj c‡i †m †mB K_viB cybi“Ìvb Kwiqv Kwnj, Zzwg Z g‡bi fve Avgvi Rvb ˆk‡jk, wKš‘ †KD GKRb evwo‡Z bv _vK‡j euvPv KwVb| we‡kl ey‡ov eq‡m Dgv AvR Dcw¯’Z wQj, †m ewjj, ey‡ov eq‡mi GL‡bv †Xi †`wi, Ges Zvi †Xi Av‡MB †eŠw` G‡m nvwRi n‡eb| ivM K‡i gvby‡l Avi KZKvj ev‡ci evwo‡Z _v‡K ? GB ewjqv †m GKevi `v`vi gy‡Li cªwZ I GKevi ˆk‡j‡ki gy‡Li cªwZ Pvwnj, wKš‘ `yR‡bi †KnB Reve w`j bv| we‡klZt ˆk‡j‡ki gyL †hb mnmv †gNv”Qbœ nBqv DwVj| wKš‘ Dgv PvwnqvB Av‡Q †`wLqv wKQy¶Y c‡i ïay Nvo bvwoqv Kwnj, bv, wZwb Avi Avm‡eb bv| Dgv AZă AwekƯvm Rvi w`qv ewjj, Avmeb bv ? wbq Avmeb| nqZ GB gvmi gaăB Gm coZ cvib| nuv `v`v, cv‡ib bv ? wdwiqv Avmv †h KZ KwVb `v`v Zvnv RvwbZb| hvBevi c~eâ kjki gyLi cêZăK K_vwU Zvnvi eyK Muv_v nBqvwQj, Elv †Kvbw`b †h †m-mKj we¯§„Z nB‡Z eB †nvK cwievii webv`bi Drm fvPâqy vj cêm B-eyK beweavb kir iPbv mgMª (1g LÊ) ‡PŠÏ c„ơv-54 c cvwi‡e, wZwb fvwe‡ZI cvwi‡Zb bv| ea~i cªwZ ˆk‡j‡ki wcZv Acwimxg AwePvi Kwiqv‡Qb, wdwiqv Avmvi c‡i wefv Cl©ve‡k ẻwea Acgvb Kwiqv‡Q Ges Zvnvi Pzovš— Kwiqv‡Q ˆk‡jk wb‡R Zvnvi hvevi w`bwU‡Z| Z_vwc wn›`y bvixi wk¶v I msvi, wekl Elvi gayi Pwiẻi mwnZ wgjvBqv Zvnvi ^vgxMn ZăvM Kwiqv hvIqvUv ảẻgvnb wKQyZB Abygv`b KwiZ cvwiZb bv| GB K_v g‡b Kwiqv Zuvnvi hLbB Kó nBZ, ZLbB GB ewjqv wZwb Avcbv‡K mvš—b¡ v w`‡Zb †h, Elv wb‡Ri cªwZ Abv`i Ae‡njv mwnqv‡Q wKš‘ ¯^vgx hLb Zvnvi ag©vPi‡Y Nv w`j, †m AvNvZ m mwnj bv| eva Kwi GB RbăB eỷw`b ci GKw`b hLb Zvnvi ¯^vgxM„‡n WvK cwoj, ZLb GZUzKz wØav, GZUzKz Awfgvb K‡i bvB, wbtk‡ã Ges wbwe©Pv‡i wdwiqv AvwmqvwQj, wn›`y igYxi GB agâvPiY ewUi mwnZ msvigy I AvjvKcêvò ảẻgvnbi wekl cwiPq wQj bv| GLb wbRi evwoi mẵ Zzjbv Kwiqv Avi GKRbi wekƯvmi `„pZv I Avcbv‡K ewÂZ Kwievi kw³ †`wLqv Zuvnvi wb‡R‡`i mg¯— mgvRUvK hb ảz`ê I ZzQ gb nBZ| wZwb gb gb ewjZb, GZLvwb mwZăKvi ZR Z Avgv`i Kvb gq`i gaă bvB| Zuvnvi Avkẳv nBZ, eywS GB mZăKvii agâ-eUvB Zvnv`i gaă nBZ wbeâvwmZ nBqv MQ| h wekƯvm AvcbvK cxwoZ KwiZ wcQvBqv `uvovq bv, kêìvi MfxiZv hvnvi `ytL I ZăvMi gaă w`qv AvcbvK hvPvB Kwiqv jq, G wek¦vm ˆK wefvi ? ˆK Dgvi ? AviI †m Z A‡bK‡KB Rv‡b, wKš‘ †Kv_vq Bnvi Zzjbv ? BnviB Abyfw‚ Z GKw`‡K m‡¼vP I AviGKw`‡K fw³‡Z Zuvnvi mg¯— Aš—i †hb cwic~Y© Kwiqv w`‡Z _vwKZ| KviY, GB KqUv w`bi gaăB ^vgxK h Elv KZLvwb fvjevwmqvwQj G K_v Z Zuvnvi Awew`Z wQj bv| Avevi ci¶‡YB hLb g‡b nBZ, mg¯— fvwmqv wMqv GZeo Kvấ NwUj wKbv ùay GKRb gymjgvb fZăK jBqv - h AvPvi m cvjb Ki bv, evUxi gaă ZvnviB cybt cªPjb G‡Kev‡i Zvnv‡K evwo-Qvov Kwiqv w`j| Ac‡i hvB bv KiK, wK eVvKibK ĐiY Kwiqv BnviB mẳxYâ ZzQZvq GB jvKwU hb GKevi weĐq I ảvf AwffZ nBqv cwojb| Dgv cêk Kwiqv gyLcvb PvwnqvB wQj, Reve bv cvBqv Avhâ nBqv Kwnj, nuv `v`v, ej‡j bv ? wK †i ? http://doridro.com beweavb kir iPbv mgMª (1g LÊ) ‡PŠÏ c„ơv-55 c Dgv Kwnj, †ek! Avwg ejwQjyg †eŠw` nqZ GB gv‡mB wd‡i Avm‡Z cv‡ib| †Zvgvi g‡b nqbv `v`v ? fwMbxi cªkUœ v‡K GovBqv wMqv ảẻgvnb Kwnjb, hw` aivB hvq wZwb Avmeb bv - eûKvj Zuvi bv G‡mB KvUwQj, evKxUvI bv G‡m KvU‡Z cv‡i, wK ZvB ej wK Abă Dcvq bB ? Avwg mB K_vB ejwP| Dgv wVK eywSj bv, †m wbi“ˇi Pvwnqv iwnj| kjk Zvnvi wewĐZ gyLi cêwZ `wúcvZ Kwiqv Kwnj, Zuvi wdi Avmv Avwg m½Z g‡b Kwi‡b Dgv| wZwb Avgvi weevwnZv ¯¿x, wK mnawgâYx ZuvK Avwg ejZ cvwib| Elvi weiì GB Af`ê BwẵZ ảẻgvnb gb gb wei nBjb| Kwnjb, agâB bB Avgv`i, Zv Avevi mnawgâYx| I-me DPvẵi AvjvPbvq KvR bB fvB, Avwg msmvi Pvjvevi gZ GKUv eăevi cêve KiwP| kjk Mfxi weĐq Kwnj, agâ bB Avgv`i ? ảẻgvnb ewjjb, Kvb&Lvb Lvb AvQ `LvI ? ivRMvi Kwi, LvB`vB _vwK, eăm| Avgv`i mnawgâbx bv njI Pj| ZLbKvi jvKi wQj kêvì-kvw, cyRv-cvV, eêZ-wbqZ, agâ wbqB Zviv gZ _vKZ, Zv`i wQj mnawgâYxi cêqvRb| Avgv`i AZ evqvbvv wKmi ? kjk ggâvnZ nBqv Kwnj, mnawgâbx ZvB ? kêvì-kvw, cyRv-cvV Zvnvi K_v kl nBj bv, ảẻgvnb ewjqv DwVjb, ZvB fvB ZvB, Zv Qvov Avi wK”Qy bq| ZzwgI wnu`,y AvwgI wnu`y - without offence cy‡RvI Kwi‡b, gw›`‡iI hvB‡b, †Kó-weóz‡K a‡i LuvPvLuwy P Kivi Kz-AfăvmI Avgv`i bB - gqiv Z AviI, Avgiv mnR gvbyl, †QvỈ GKUz ¯¿x n‡jB Avgv‡`i Lvmv P‡j hv‡e| Zzwg fvB `qv K‡i GKUz ivRx nI - fevbxcy‡ii Iiv fvix a‡i‡Qb - †Zvgvi †evbwUiI fqvbK B‡”Q, K_vUv ivL ˆk‡jk| ˆk‡jk gyL AÜKvi Kwiqv DwVqv `uvovBqv Kwnj, Zywg Avgv‡K we`êc KiP, ảẻ! eăvcvi `wLqv Dgv kkeă nBqv DwVj| ảẻgvnY fxZ nBqv evi evi Kwiqv ewj‡Z jvwM‡jb, bv fvB ˆk‡jk, bv| hw` I-iKg wKQy K‡iI _vwK, †Zvgvi †P‡q Avgv‡KB Avwg †ekx K‡iwP| ˆk‡jk cªwZev` Kwij bv, †Kej, ¯—ä nBqv `uvovBqv iwnj| eB nvK cwievii webv`bi Drm fvPâqy vj cêm B-eyK beweavb kir iPbv mgMª (1g LÊ) cbi c„ơv-56 c cbi K_vUvK Avi AwaK NuvUvNuvwU bv Kwiqv ảẻgvnb kjki àva I D‡ËRbv‡K kvš— nBevi cuvP-mvZw`b mgq w`qv Avi GKw`b wdwiqv Avwmqv ZLb fevbxcyi mÔ^ĩ AvjvPbv Kwieb, BnvB wi Kwiqv wZwb DgvK mẵ jBqv evwo Pwjqv Mjb| wK mòvn MZ bv nBZB Qvciv †Kv‡U© nVvr GKUv †gvKÏgv cvIqvq Zuvnv‡K KwjKvZv Qvwoqv hvB‡Z nBj| hvBevi c~eâ cvẻx-cả I cvẻ-cải Zid wefvK Avkv w`qv †M‡jb †h, †Km hZUv †nvc‡jm g‡b nB‡Z‡Q, e¯‘Zt Zvnv bq| eiÂ, gvQ Pv‡ii w`‡KB Suwy Kqv‡Q, nVvr †Uvc wMwjqv †djv wKQyB wewPẻ bq| AbKw`b ci xi mwnZ AvR Zuvnvi mÂve evKăvjvc nBj| Dgvi gyL wefv wKQy wKQy NUbv ùwbqvwQj, Kwnj, Avwg g‡b KiZzg Elv-‡eŠw`w`i Zzwg cig eÜz, Zzwg †h Avevi `v`vi weqi D`ăvM KiZ cviv, gvmLvbK AvM GK_v Avwg fveZI cviZzg bv| ảẻgvnb Kwnjb, gvmLvbK c~eâ wK AvwgB fveZ cviZzg ? wKš‘ GLb ïay fvev bq, DwPZ e‡jB g‡b nq| Elv-‡eŠVvKi“‡bi eÜz Avwg GLbI, Ges wPiw`b Zuvi ïf KvgbvB Kie; wK hv nevi bq, nq jvf bB, Zvi Rbă gv_v Lu‡y o g‡iB ev dj wK! wefv AwZ-we‡Ái Pvcv nvwm Øviv ¯^vgx‡K we× Kwiqv ewjj, †Zvgiv cyi“lgvbyl e‡jB †eva nq †eŠVvKi“b‡K eyS‡Z GZ †`wi nƠj, Avwg wKš‘ †`LevgvỴB Zuv‡K wP‡bwQjyg| ZvK wbq Avgiv PjZ cviZzg bv| ảẻgvnb Kwnjb, m Z †Pv‡LB †`L‡Z †cjyg wefv, Zuv‡K m‡i ci‡Z nÔj Ges Zuvi mÔ^ĩ Avgv`i gaă h evSevi cv_âKă NUwQj ZvZI m`n bB| GKUz Abă iKgi nj AvR wRwbmUv wK `uvovZ m AvjvPbv e„_v, Z‡e G K_v †Zvgvi gvwb, fzj Avgvi GKUz n‡qwQj| wefv Kwnj, hvK, Zv n†jB nÔj| Rc-Zc Avi wnu`qy vbxi myLăvwZZ nVvr hiKg gZ DVwQj, Avgvi Z fq nqwQj| AvgivI gymjgvb-Lêxúvb bB, wK wbR eB nvK cwievii webv`bi Drm fvPâqy vj †cªm B-eyK beweavb kir iPbv mgMª (1g LÊ) cbi c„ôv-57 c Qvov mevB †QvU, nv‡Z †L‡j-Qu‡y jB RvZ hv‡e - G `câ Kb ? ùay fU&PvwhăwMwi Qvov Avi me iv¯—vB bi‡K hvevi, G aviYv Zuvi ev‡ci evwo‡Z Pj‡Z cv‡i, wKš‘ GLv‡b cv‡i bv| Avi cv‡i bv e‡jB Z ¯^vgxi Avkêq Zuvi vb nj bv| K_vUv mZăI bq, wg_ăvI bq| Ggb Kwiqv mZă-wg_ăvq Rovbv ewjqv ảẻgvnb wbtkó xi gyLi cêwZ Pvwnqv iwn‡jb, Reve w`‡Z cvwi‡jb bv| GB mgq Dgv N‡i XzwKqv we¯§qvcbœ nBqv wRÁvmv Kwij, wK `v`v ? wefv Zvnvi wb‡Ri K_vi m~Ỵ awiqv Kwn‡Z jvwMj, ïay Avcbvi RvZ euvwP‡q hvIqvUvB wK †eŠw`w`i me‡P‡q eo nÔj ? ai, †Zvgvi bvwjkUv hw` mwZă nq, Avgvi Rbă `v`v hw` ZuvK Acgvb KiB _vKb, Zgb Acgvb wK Zuvi Rbă Zzwg AvgvK Kiwb ? ZvB e‡j wK †Zvgv‡K †Q‡o Avwg ev‡ci evwo P‡j hve ? GB wK Zzwg ej ? ảẻgvnb ewjjb, bv, Zv Avwg ewj‡b| wefv Kwnj, ej‡Z cv‡iv bv Avwg Rvwb| Dgv‡K jảă Kwiqv ewjj, Zvgvi `v`v nVvr GKUv b~Zb wRwbmi evBiUv †`‡LB g‡R wM‡qwQ‡jb| wnu`qy vbxi †Muvovwgi wk¶v Avgiv cvBwb, wKš‘ evc-gvqi KvQ hv cqwQjyg m Xi f`ê, Xi mZă| GKUz nvwmqv Kwnj, †Zvgvi `v`vi fvix B‡”Q wQj, †eŠVvKi“‡bi KvQ †_‡K A‡bK wKQy †k‡Lv| e‡m †kvbevi GLb mgq †bB fvB, wKš‘ wK wK Zvi Kv‡Q wkL‡j Avi wK-B ev evKx i‡q †Mj, †Zvgvi `v`v‡K bv nq †kvbvI| GB ewjqv †m gyL wUwcqv nvwmqv evwni Pwjqv Mj| ảẻgvnb Pzc Kwiqv ewmqv iwnjb| QvU fwMbxi mÔĐyL xi nvZi LuvPv ZuvnvK ekx KwiqvB weuwaj, wKš‘ Reve w`‡Z cvwi‡jb bv| wnu`qy vbxi A‡bKLvwb nB‡ZB Zuvnviv åó, wKš‘ †g‡q‡`i AvPviwbơv mv‡eK w`‡bi RxebhvỴvi aviv Kíbvq Zuvnv‡K AwZkq AvKlâY KwiZ| GBRbăB PvLi Dci AKĐvr ElvK cvBqv wZwb gy» nBqv wMqvwQ‡jb; ZvnviB AvPi‡Y AvR mK‡ji Kv‡Q Zuvnvi gv_v nuU nBqv MQ| GB ea~wUKB K`ê Kwiqv m h wkảv I msvii K_v Avxq-cwiRb gaă gq`i KvQ mMeâ evi evi ewjZ, mBLvbB Zvnvi AZă AvNvZ jvwMqvQ| wbRi Rbă Elv wbRB ùay `vqx, Zvnvi Abăvq Avi wKQy ỳkâ Ki bvB - Kwi‡ZB cv‡i bv| GB K_vUv wZwb †Rvi w`qv ewj‡Z Pvwn‡jI gy‡L Zuvnvi evwaqv hvBZ| ZvB ¯¿x Pwjqv †M‡j wZwb Dgvi Kv‡Q KZKUv Revew`wni gZB mwø»K‡É ewj‡Z jvwM‡jb, †Muvovwg mKj wRwb‡miB g` eB nvK cwievii webv`bi Drm fvPâqy vj cêm B-eyK beweavb kir iPbv mgMª (1g LÊ) cbi c„ơv-58 c G Avwg A¯^xKvi Kwi‡b Dgv - wnu`qy vbxi H Mj`UvB NyPv‡bv PvB - wKš‘ Avgiv †h AviI g›` G K_v A¯^xKvi Kij Z AviI Abăvq ne| `v`v I ew`i ev`-weZấvi AvjvPbvq Dgv wPiw`bB †gŠb nBqv _vwKZ, wefvi Abycw¯’wZ‡ZI ZvB GLbI wbi“ˇi ewmqv iwnj| mB ivẻ Qvciv hvBevi c~eâ ảẻgvnb wefvK WvwKqv Kwnjb, Avgvi wdiZ eva Kwi Pvi-cuvP w`b `ix ne, BwZgaă fevbxcyi Iu`i KviI mẵ hw` `Lv nq, eễjv, kjkK mÔĐZ Kiv‡Z Avwg cvie| wefv wRÁvmv Kwij, †eŠVvKi“b Zvn‡j Avi wdi‡eb bv ? ảẻgvnb ewjjb, bv| hZB fvewQ, gb nP kjki †P‡q Zuvi AcivaB †ekx| Zzwg wVK K_vB e‡jP| †h wk¶vq gvbylK GZeo mẳxYâ Ges ^v_âci Ki Zvj, m wkảvi g~jă GKKvj hZB _vK GLb Avi bB| AZt Avgv`i gaă Zvi cybtcêPjbi AvekăKZv bB| ZvB eU| eVvKiYi AvPvi-wePvii weoÔ^bvB wQj, e wKQy wQj bv| _vKj Mnvkêq ZăvM KiZb bv| AvQv Pjjyg, GB ewjqv wZwb Ni nB‡Z evwni nBqv †gvU‡i wMqv Dc‡ekb Kwi‡jb| gd¯^‡j †gvKÏgv mvwiqv KwjKvZvq wdwi‡Z Zuvnvi cuvPw`‡bi e`‡j w`b-`‡kK wejÔ^ nBqv Mj| evUxZ cv w`qv cê_gB `Lv wgwjj Dgvi| †m-B Lei w`j †h, w`b-`yB c~‡e© gvm-Q‡q‡Ki QywU jBqv ˆk‡jkevey Avevi Gjvnvev‡` Pwjqv wMqv‡Qb, Ges †mv‡gb‡KI ¯‹jz QvovBqv Gevi m‡½ jBqv wMqv‡Qb| Ggb nVvr †h ? Dgv Kwnj, wK Rvwb! †mv‡gb‡K wb‡Z G‡mwQ‡jb, ej‡jb, kixi fvj bq| wefv N‡i cª‡ek KwiZB ZvnvK Dẽkă Kwiqv ảẻgvnb Kwnjb, kixi fvj bv _vKeviB K_v, wK mvievi eăev I bq| AviI wK ewjZ hvBZwQjb wKš‘ Dgv `uvovBqv Av‡Q †`wLqv Pzc Kwiqv †M‡jb| http://doridro.com beweavb kir iPbv mgMª (1g LÊ) ‡lvj c„ơv-59 c ‡lvj AviI cuvPUv Rywbqi eăvwiúvii hfve w`b KvU, ảẻgvnbi w`bI Zgwb KvwUZ jvwMj| nv‡Z UvKvi Uvb cwo‡j wnu`qy vbx I mv‡eK PvjPj‡bi Akl cêksmv Kib, Avevi A_âvMg nBjB Pzc Kwiqv hvb - †hgb Pwj‡ZwQj, †Zgwb P‡j| ˆk‡j‡ki wZwb ev¯—weK ïfvKv•Lx| Zvnv‡K wPwb‡Zb, Zvnvi gZ `yejâ -cêKw Zi gvbylK w`q cêvq me KvRB Kiv‡bv hvq, GB g‡b Kwiqv wZwb fevbxcyi GLbI nvZQvov K‡ib bvB| Zvnv‡`i GB ewjqv fimv w`‡Zb †h, cwðg nB‡Z Nywiqv Avmvi hv wejÔ^| eVvKibK wZwb GLbI cêvq Zgwb ứn Kib, Zgwb kêìvB cêvq GLbI Zuvnvi cêwZ AvQ, wK wdwiqv Avwmqv Avi KvR †bB| †hLv‡b _vKzb, my¯’ _vKzb, wbivc‡` _vKzb, ag©Rxe‡bi Zuvnvi Dậvivậi DbwZ NUzK, wK kjki Mnvjxi gaă Avi bq| wb‡Ri GKUv fzj GLb cªvqB g‡b nq, ¯^vgx‡K Elv fvjevwm‡Z cvi bvB, cvivI KLbI mÔÂe bq| Qjejv nBZ Kov iKgi AvPvi-wePv‡ii wfZi w`qv avZUv Zvnvi Kov nBqvB †M‡Q, myZivs BnKv‡ji Pq ciKvjB Zvnvi ekx Avcbvi| ^vgxK ZăvM Kwiqv hvIqvI ZvB GZ mnR nBqvQ| Zuvnvi wbRi gaă h ^vgx wQj, Elvi GB AvPiY m hgb fxZ, Zgwb eăw_Z nBqvwQj| Zuvnvi gb nBZ, mvgbK h GZ mZĂi fvjevwmqvwQj, mI Kej mÔ^eci nBqvwQj Zvnvi Kov KZâeăi w`K w`qv| mZăKvii ứn bq ewjqvB hvevi w`bwU‡Z Zvnvi †Kv_vI †Kvb Uvb jv‡M bvB| Ggwbfv‡eB hLb KwjKvZvq Bunv‡`i w`b KvwU‡ZwQj, ZLb gvm-`yB c‡i mnmv Gjvnvev` nB‡Z Lei Avwmj †h, †m‡g‡bi GB KwP eq‡mB ˆk‡jk Zvnvi ˆcZv w`qv‡Q, Ges wbRI GK f eũei KvQ `xảv MênY KwiqvQ| Mẵvứvb GKUv w`bi RbăI wcZvcyẻi ev` hvBevi Rv bvB Ges gvQ-gvsm †h cvovq Av‡m †m c_ w`qv ˆk‡jk nuv‡U bv| ïwbqv Dgv PzwcPzwc nvwm‡Z jvwMj| wefv Kwnj, ZvgvkvwU †K Ki‡jb ? hvMkevey ? eB nvK cwievii webv`bi Drm fvPâqy vj cêm B-eyK beweavb kir iPbv mgMª (1g LÊ) ‡lvj c„ơv-60 c ảẻgvnb Kwnjb, Lei hvMkeveyi KvQ _KB GmP mwZă, wK Zvgvkv Kwievi gZ NwbơZv Z Zuvi m‡½ †bB! wefv Kwnj, `v`vi eÜz Z, †`vl wK ? GKUz _vwgqv ewjj, †Kb Rv‡bv ? ew`w`i mg eăvcvi `v`vi KvQB ùbQb Ges GZ jvKi gvSLv‡b ZzwgB ïay Zuvi †Muvovwgi f³ n‡q D‡VwQ‡j - ZvB G iwmKZvUzKz Zvgvi ễciB nqP| mnvmă ewjZ jvwMj, Km& AviÔ Kievi mgq gv‡S gv‡S eyw×Uv hw` Avgvi Kv‡Q bvI Z †gvKÏgv †eva nq †Zvgv‡K GZ nvi‡Z nq bv| Dgv, AvR GKUz PUcU Zwi nq bvI, mvZUvi gaă cuQZ bv cvij wK jvebă ivM Kie| Zvgvi `v`vwUK Avovj WK GKUz ej w`‡qv fvB, †VK‡j †hb GLb †_‡K Kb&mvë K‡ib| cqmv hviv †`q Zviv Lykx n‡e| Dgv gyL wUwcqv nvwmqv Pwjqv †Mj| †hv‡Mkeveyi nVvr VvỈv Kievi †nZzUv †h †eŠw`w` wVK Abygvb Kwiqv‡Qb Zvnv †m eywSj| Bnvi ci w`b cuvP-Qq c‡i, GKLvbv g¯— wPwV Avwbqv ảẻgvnb xi mÔĐyL dwjqv w`qv Kwnjb, hvMkeveyi evevi jLv| eqm mậi-evnvậi - Pvảzl Avjvc bB, wPwVcẻB cwiPq| jvK †Kgb wVK Rvwb‡b, Z‡e GUv wVK Rvwb †h, VvỈvi myev` Avgvi mẵ Zuvi bB| `xNâ cẻ, evẵjvq jLv| Av`ăvcv evi-`yB wbtkó cwoqv wefv gyL Zzwjqv Kwnj, eăvcvi wK ? ZvgvK Z GKevi †h‡Z nq| wKš‘ Avgvi Z GK wgwb‡Ui mgq †bB| wefv Kwnj, †m ej‡j n‡e bv| G wec‡` Avgiv bv †M‡j Avi hv‡e †K ? G wPwVi A‡a©KI hw` mwZă nq, m h NviZi wec` ZvZ Z Avi GKwe`y m`n bB! ảẻgvnb gv_v bvwoqv ewjjb, bv, m welq Avgiv mÔỳ~Yâ GKgZ| wK hvB wK Ki ? Ges MjB h wec` KvU‡e ZviB ev wVKvbv wK! `yR‡b ẻ¶Y wbtk‡ã ewmqv iwnjb| Aekl `xNâwbtkƯvm Mvcb Kwiqv ảẻgvnb Kwnjb, kjki ỉviv mgB mÔÂe, gbi Rvi ej h e, m Zvi GKevi bB| gi“K †M †m, wKš‘ `ytL GBUzKz †h, m‡½ m‡½ †Q‡jUv‡KI †m weM‡o Zzj‡P| †hgb K‡i cv‡iv GBLv‡b †Zvgvi evav †`Iqv PvB| wefv welb MÔÂxigyL ọ nBqv ewmqv iwnj| m KvbvKvwU, Awfgvb mgB KwiZ cvi, wK VKvBevi mvaă Zvnvi bvB, Zvnv m gb gb RvwbZ| ảẻgvnb AbKảY eB nvK cwievii webv`bi Drm fvPâqy vj cêm B-eyK beweavb kir iPbv mgMê (1g LÊ) ‡lvj c„ôv-61 c w¯’ifv‡e _vwKqv Av‡¯— Av‡¯— ewj‡jb, m‡›`n Avgvi eiveiB wQj, wKš‘ GKwU wRwbm Avwg wbðq a‡iwP wefv, ElvK Zvgvi `v`v mZăB fvjemwQj| GZ fvj m mvgbi gvK Kvbw`b evmwb, G-me nqZ ZviB cêwZwàqv| wefv ivM Kwij| Kwnj, ZvB Ggwb K‡i Zuvi gb cvIqvi †Póv Ki‡Pb ? †`L, `v`v Avgvi `yejâ nZ cvib, wK BZi bb| KviI RbăB GB mO mvRvi dw` gv_vq Avme bv| GB cêwZwàqv eUv h wK AÂZ eăvcvi wefv Zvnvi wK Rvb! kóUv ùay ảẻgvnb eBq cwoqvQb, wZwbI Bnvi wekl wKQy Rvbb bv, ZvB xi àvai cêZăz ậi wZwb Pzc Kwiqv iwnjb| AĩKvi ZKâhì y PvjvBZ Zuvnvi mvnm nBj bv| wK cêwZwàqv hvB nvK KvRi ejvq wefvB Rqx nBj| ^vgxK w`b-`yqi gaăB KvRKgâ †dwjqv Gjvnvev` iIbv nB‡Z nBj| wdwiqv Avwmqv wZwb Avbycw~ e©K hvnv eYâbv Kwijb, Zvnv hgb nvmăvỳ` Zgwb Awcêq| hvMkeveyi evUxi KvQB evmv, wK kjki mwnZ mvảvr nq bvB, m áifvB`i mwnZ kêxáicv`c-`kâb e`veb wMqvQ, `Lv nBqvQ mvgbi mẵ| Zvnvi kvvbygvw`Z eêỵPvixi ek, kvmẵZ AvPvi-wePvi| vbxq GKRb wbụvevb& eêvỵY Avwmqv mKvj-mĩăvq eva Kwi eêỵwe`ăv wkLvBqv hvb| GB ewjqv ảẻgvnb Kwnjb, AvgvK †`‡L †m †ePvivi `y‡PvL QjQj Ki‡Z jvMj| Zvi †Pnviv †`‡L g‡b nƠj †hb Lvevi KóUvB Zvi †ekx n‡q‡Q| GB †Q‡jwUi cêwZ wefvi GK cêKvii ứn wQj, Zvnv AZă ekx bv nB‡jI we‡`‡k `ytL cvB‡Z‡Q ïwbqv †m mwn‡Z cvwij bv| Zvnvi wbRi Pảz Akêc~Yâ nBqv DwVj, ZvK Rvi Ki wbq Gj bv Kb ? ảẻgvnb ewjjb, BQ h nqwb Zv bq, wKš‘ †f‡e †`Ljyg, Zv‡Z †kl ch©š— mydj dj‡e bv| a‡g©i †SuvKUv‡KB Avwg me‡P‡q fq Kwi| ˆk‡jk Avgv‡`i Dci †Xi †ekx euK hZ| wefv PvL gywQqv Kwnj, GZ eăvcvi NUQ Rvbj Avwg wb‡RB †Zvgvi m‡½ †hZzg| eB †nvK cwiev‡ii we‡bv`‡bi Drm fvPâqy vj cêm B-eyK beweavb kir iPbv mgMê (1g Lấ) m‡Zi c„ơv-62 c m‡Zi wPwV †jLv‡jwL GKcªKvi nBqvB wMqvwQj, Z_vwc KwjKvZvq Avxq-eĩzgnj kjki AÂZ z KxwZâK_v cêPvwiZ nBZ eva bvB| nqZ ev ¯’v‡b ¯’v‡b weiiY GKUz †Nviv‡jv nBqvB iwUqvwQj| fevbxcyi G msev` h Mvcb wQj bv, Zvnv ejvB evỷjă| j¾vq wefv gyL †`LvB‡Z cvwiZ bv, ïay ¯^vgxi Kv‡Q †m `Ô Kwiqv ewjZ, `v`v AvM wdi Avmyb, Avgvi mygy L wK Ki G-me Kib Avwg `Lev| ảẻgvnb Pzc Kwiqv _vwKZb - wefvi Øviv we‡kl wKQy †h nB‡e Zvnv wek¦vm Kwi‡Zb bv, wK mgvRi mgeZ giăvj cêmvii cêwZ Zuvnvi Avv wQj| `yej© wPË ˆk‡jk nqZ Zvnv †ekx w`b †VKvB‡Z cvwi‡e bv, G fimv wZwb Kwi‡Zb| Gw`‡K ˆk‡jk AviI gvm-Pv‡iK QywU evovBqv jBqvwQj, ZvnvI †kl nB‡Z Avi gvm-`yB evKx| PvKwi Qvwo‡Z †m cvwi‡e bv Zvnv wbðq| M½vøvb I †duvUvwZjK hZB †Kb bv m cêevm ewmqv KiK, kêxái I áifvB`i `j G KzgZje Zvnv‡K cªvY †M‡jI w`‡e bv| Zvic‡i wdwiqv Avwm‡j GKevi jovB Kwiqv `wLZ nBe| mw`b Pv LvBZ ewmqv ảẻgvnb Kwnjb, Gevi wKš‘ Elv †eŠVvKi“b G‡j Zuv‡K ZvovZvwo fvB‡K WvwK‡q, Avi ev‡ci evwo cvjvevi dw` KiZ ne bv| Rc-Zci gaă `yRbi ebe! wefvi gyL gwjb nBj, wRÁvmv Kwij, Zuvi Avmvi K_v Zzwg ï‡bP bvwK! bv| wefv ¶YKvj Pzc Kwiqv _vwKqv Av‡¯— Av‡¯— ewjj, cvovMuv‡q ï‡bwP bvbviK‡gi ZzKZvK Av‡Q, Av”Pv, Zzwg wek¦vm Ki ? ảẻgvnb nvwmqv Kwnjb, bv| hw`I ev _vK wZwb G-me Ki‡eb bv| †Kb Ki‡eb bv ? eB †nvK cwiev‡ii we‡bv`‡bi Drm fvPâqy vj cêm B-eyK beweavb kir iPbv mgMê (1g Lấ) mZi cụv-63 c ảẻgvnb ewjjb, eVvKibi Dci Avwg Lykx bB, Zuvi cêwZ Avgvi m kêìvI Avi bB, wK GB-me nxb KvR †h wZwb Ki‡ZB cv‡ib bv Zv †Zvgv‡K Avwg w`weă Ki ejZ cvwi| wefv wVK wekƯvm Kwij bv| ùay ax‡i ax‡i Kwnj, hv B‡”Q †nvK, wKš‘ †Q‡jUv‡K Avwg †K‡o AvbeB, †Zvgv‡KI Avwg cªZxÁv K†i ejjyg| †enviv Avwmqv Lei w`j, eÜz `yLvbv eo Kv‡c©U Pvwn‡Z Avwmqv‡Q| eÜz ˆk‡j‡ki A‡bK w`‡bi fZă, wefv mweĐq cêk Kwij, m KvcâU wbq wK Kie ? ewj‡Z ewj‡Z Df‡qB evwn‡i Avwm‡ZB eÜz †mjvg Kwiqv Zvnvi cêv_âbv RvbvBj| KvcâU wK ne eĩz ? wK Rvwb ggmvne, Mvb-evRbv bv wK n‡e| Ki‡e †K ? mv‡n‡ei m‡½ wZb-PviRb jvK GmQ, Kie eva nq ZvivB| `v`v GmQb ? ảẻgvnb Kwn‡jb, ˆk‡jk G‡m‡Q ? z Nvo bvwoqv RvbvBj, Kvj iv‡Ỵ mKjB wdwiqv AvwmqvQb| KvcâU jBqv m cêv b Kwij `yBRbB bZgyL wbtkó `uvovBqv iwnjb| mBw`bUv KvbgZ ahâ awiqv ảẻgvnb ciw`b weKv‡j wefv I Dgv‡K m‡½ Kwiqv G evUx‡Z Avwmqv Dcw¯’Z nBjb| AfăvmgZ bxPi jvBeêwi Ni cêek KwiZ wMqv evav cwoj| `iRvi †mB fvix c`©vUv bvB, wfZ‡ii mg¯—B †Pv‡L cwoj| GKUv w`‡bB evwoi †Pnviv e`jvBqv †M‡Q| evB‡ii Avjgvwi¸‡jv Av‡Q, wKš‘ Avi Kvb Avmeve bvB| gSi Dci KÔ^j I ZvnvZ dimv RvwRg cvwZqv Rb-`yB jvK bai cwicyú-`ni meâẻ nwibvgi Qvc gvwiqv, Mjvq †gvUv †gvUv Zzjmxi gvjv cwoqv ewmqv Av‡Qb, nVvr mv‡ne-‡gg †`wLqv mš¿¯’ nBqv DwVj| Bnv‡`i wekªv‡g weNœ bv NUvBqv wZbR‡b Dc‡i hvBZwQjb, Dwoqv cvPK-eêvỵY wbla Kwiqv Kwnj, Dcii Ni MuvmvBwb AvQb! †MuvmvBwbUv †K ? cvPK-VvKzi Pzc Kwiqv iwnj| mv‡ne †Kv_vq ? eB nvK cwievii webv`bi Drm fvPâqy vj cêm B-eyK beweavb kir iPbv mgMª (1g LÊ) m‡Zi c„ơv-64 c Dˇi †m Dci Avẵyjy wb`âk Kwiqv `LvBj ảẻgvnb mBLvb `uvovBqv kjk kjk Kwiqv †PuPvB‡Z jvwM‡jb| QywUqv Avwmj †mv‡gb| nVvr Zvnvi †ekf‚lv I †Pnviv †`wLqv wefv Kuvw`qv †dwjj| ci‡b mv`v _vb, gv_vq g¯— wUwK, Mjvq Zzjmxi gvjv, †m `~i nB‡Z cªYvg Kwij, wKš‘ KvQ Avwmj bv| Dgv awiZ hvBZwQj, ảẻgvnb BwẵZ wbla Kwiqv ewj‡jb, _vK, A-‡ejvq Avi Qu‡y q KvR †bB| I-‡ePviv‡K nqZ Avevi bvB‡q †`‡e| evev †Kv_vq †mv‡gb ? †mv‡gb Kwnj, cªfcz v` kêxfvMeZ coQb| ảẻgvnb Kwnjb, Avgiv `uvwoq iBjyg, kêxevevK GKevi LeiUv `vI| wZwb Lei †c‡q‡Pb, Avm‡Pb| K‡qK gynZ ~ © c‡i Log cv‡q ‰k‡jk bx‡P Avwmj| _vb Kvco Mv‡q Rvgv, gv_vq GKUv mi“‡Mv‡Qi wUwK Qvov evwn‡ii †Pnvivq Zvnvi we‡kl †Kvb cwieZ©b bvB, wKš‘ †fZ‡ii w`‡K †h A‡bK e`j nBqv †M‡Q Zvnv Pải cjKB PvL co| AZă webxZ fve, g`y K_v - Dgv I wefv cêYvg Kwim m `~i `uvovBqv Avkxeâv` Kwij, ỳkâ KwiZ wbKU Avwmj bv| ảẻgvnb Kwnjb, evwoZ GKUz emevi RvqMvI †bB †n ? ˆk‡jk jw¾Zfv‡e Kwnj, evB‡ii NiUv bvsiv nq AvQ - cwiđvi Ki wbZ ne| ảẻgvnb ewjjb, Zvnj GLbKvi gZ Avgiv we`vq nB| mvgbK jảă Kwiqv Kwnjb, GLb Pjjyg| Avgv‡`i †eva Kwi Avi eo GKUv cª‡qvRb n‡e bv, Zey e‡j hvB, emevi RvqMv hw` KLbI GKUv nq Z Lei w`m& evev! Pj| ˆk‡jk Pzc Kwiqv `uvovBqv iwnj| Mvwo‡Z wefv KvnviI mwnZ GKUv K_vI Kwnj bv, Zvnvi `yP¶z evwnqv ûû Kwiqv Rj cwo‡Z jvwMj| GKUv K_v Zuvnviv wbtksm‡q eywSqv Avwm‡jb, I-evwo‡Z Zvnv‡`i Avi ¯’vb bvB| `v`v hv-B †Kb bv Ki“K, †mv‡gb‡K †m †Rvi Kwiqv Kvwoqv Avwb‡e ewjqv wefv ^vgxi KvQ cêZxv KwiqvwQj| ứni mB `vwÔÂK Dw ^vgx-xi DfqiB evi evi gb cwoj, wK wb`vib jắvq Bnvi Avfvm châI †Kn D”PviY Kwi‡Z cvwij bv| Bnvi ci gvmvwaK Kvj MZ nBqvQ| BwZgaă K_vUv Avxq I cwiwPZ eĩzmgvR Ggb AveZâi mwú KwiqvQ h, jvK mZăi gaăI Avi hb Aveì _vwKZ Pvn eB nvK cwievii webv`bi Drm fvPâqy vj cêm B-eyK beweavb kir iPbv mgMª (1g LÊ) m‡Zi c„ơv-65 c bv| gy‡L gy‡L AwZiwÂZ I cj-weZ nBqv mg¯— wRwbmUv Ggb KzrwmZ AvKvi aviY KwiqvQ h Kv_vI hvIqv AvmvI wefvi AmÔÂe nBqv DwVqvQ, A_P Kvbw`K Kvb ivvB KvnviI PvL cwoZQ bv| ảẻgvnb RvwbZb, msmvi AbK DậRbvB Kvjàg Ô-vb nBqv Avm, ahâ awiqv wi nBqv _vKvB Zvnvi Dcvq, ùay GB ciKvji jvfi eăvemvUvB GKevi ïi“ nBqv †M‡j Avi mn‡R _vwg‡Z Pv‡n bv| Awbwð‡Zi c‡_ GB AZă mywbwZi AvkvB gvbylK cvMj Kwiqv hb wbii Vjv w`qv PvjvB‡Z _v‡K| Bnvi Dc‡iI cªPÊ wefxwlKv Elv| eÜz I kẻfve meâbvki ewbqv` Mwoqv MQ m-B| KvbgZ GKUv Lei cvBqv hw` Avwmqv c‡o Z Awb‡ói evKx Avi wKQy _vwK‡e bv| Kej wefvB bq, Zvnvi Dj-L Dgvi, GgbwK ảẻgvnbiI AvRKvj Mv R¡wj‡Z _v‡K| ev¯—weK Zvnv‡K bv Avwb‡j Z G evjvB †Kvbw`bB NUvi mÔÂvebv wQj bv| AvR iweevi mKvjejv ^vgx-xZ ewmqv GB Av‡jvPbvB Kwi‡ZwQ‡jb| †mB AcgvwbZ nBqv wdwiqv Avmvi w`b nB‡Z bwoevi bvgwU châ gyL Avbb bv Ges kêxái I MuvmvB-VvKzivbx Dcii Ni Zgb Kvqg nBqvB weivR KwiZQb| mKvj-mĩăvq bvgKxZâb AeăvnZ PwjqvQ, fvMvw`i eăevI Dậivậi kêxewì jvf KwiZQ, G-mKj msev` eĩzRbi gyL wbqwgZfveB wefvi Kvb cQ; Kej AwZwi GKUv K_v mÔỳêwZ kvbv wMqvQ h, kêxavg beỉxc GKUv RvqMv jBqv kjk ái`ei Avkêg ˆZwi Kivi m¼í Kwiqv‡Q Ges GB †nZz A‡bK UvKv avi Kwievi Púv Kwiqv eovBZQ| wefv gwjbgyL Kwnj, hw` mwZăB nq, `v`v‡K wK GKevi euvPvevi †PóvI Ki‡e bv? †Q‡jUv wK †Pv‡Li mvgb fmB hve ? ảẻgvnb wbkƯvm dwjqv ewjjb, wK KiZ cvwi ej ? wefv Pzc Kwiqv iwnj| †Kgb Kwiqv wK nBZ cvi m Zvnvi wK Rvb| ảẻgvnb mnmv ewjqv DwVjb, †mB ch©š— Z Avi KLbI hvBwb, AvR Pj bv GKevi hvB! wefvi eyKi gaăUv AvR mwZăB Kuvw`ZwQj, ZvB eva nq AvR Z_vq gvbAwfgvbi vb nBj bv, mnRB mÔĐZ nBqv ewjj, Pj| DgvK AvR Zvnviv mẵ jBj bv| GB gqwUi mÔĐyL jắvi gvẻvUv AvR Zvnv`i evovBevi cêew ậ nBj bv| gvUi hLb Zvnv‡`i ˆk‡j‡ki evwoi myg‡y L Avwmqv _vwgj, ZLb †ejv `kUv evwRqv †M‡Q| evwn‡ii NiUv AvR †Lvjv, ¸i“fvBhyMj †g‡Si http://doridro.com beweavb kir iPbv mgMª (1g LÊ) m‡Zi c„ơv-66 c Dci ewmqv GKUv eo cyUu wj Kwlqv euvwaZQ| ảẻgvnb wRvmv Kwijb, ˆk‡jkevey evwo Av‡Qb ? Zuvnviv gyL Zzwjqv Pvwn‡jb| GKUzLvwb Pzc Kwiqv _vwKqv wK fvweqv †k‡l DËi w`‡jb, bv, wZwb ciï †M‡Qb beØxcav‡g| K‡e wdi‡eb ? Kvj wKsev ciï mKv‡j| eveyi †Q‡j evwo‡Z Av‡Q ? Zuvnviv Df‡qB Nvo bvwoqv RvbvB‡jb Av‡Q, Ges ZrảYvr KvR jvwMqv Mjb| AZtci evUxi gaă cêek Kwiqv `yRbi GKmẵB PvL cwoj, jvBeêwi-Nii ỉvi mB cyivbv fvix c`âUv AvR Avevi SzwjZQ| GKUz duvK KwiZB PvL cwoj, c~eâi Avmevecẻ h_v¯’v‡b mg¯—B wdwiqv Avwmqv‡Q| wefv Kwnj, IB `y‡Uv †jvK‡K mwi‡q w`q `v`v Avevi NiUvq kêx wdwiqQb| GUzKz myewy ìI h Zuvi Avi KLbI n‡e Avgvi Avkv wQj bv| wKš‘ ejv Zvnvi †kl bv nB‡ZB mnmv wcQ‡b kã ïwbqv wdwiqv Pvwn‡ZB Dfq weĐq GKevi evK&kb~ ă nBqv Mj| mvgb evwni Kv_vI wMqvwQj, iev‡ii GKUv ej jywd‡Z jywd‡Z Avwm‡Z‡Q| †Kv_vq ev gvjv, Kv_vq ev wUwK, Avi Kv_vq ev Zvnvi eêỵPvixi ek| Lvwj Mv, wKš‘ ci‡b PgrKvi jvj‡c‡o Rwi emv‡bv aywZ, gv_vq Pzj evẵvjx Qj`i gZ cwicvwU Kwiqv QuvUv, cvq evwbâk-Kiv cvÔỳmy| m QywUqv Avwmqv wefv‡K RovBqv awiqv Kwnj, gv G‡m‡Pb wcwmgv, ivbœvN‡i iuva‡Pb, Pj| GB ewjqv †m Uvwb‡Z jvwMj| wefv ¯—ä nBqv iwnj| ảẻgvnb Kwnjb, gv GmQb, bv mvgb ? ZvB Z ewjKvj `yciy ‡ejv G‡m‡Qb| Pjyb wc‡mgkvB ivbœvN‡i| Pj| wZbR‡b iÜbkvjvi myg‡y L Avwm‡ZB Elv mvov cvBqv nvZ ayBqv evwn‡i Avwmqv `uvovBj| wefv cv‡qi RyZv Lywjqv cªYvg Kwij| Kwnj, wK KvÊ n‡q‡Q †`L‡j †eŠw`| Elv nvZ w`qv Zvnvi wPeyK ¯úk© Kwiqv PzÔb^ Kwij, nvwmqv Kwnj, `Ljyg e wK fvB| QjUvi AvKwZ †`‡L †Ku‡` euvwP‡b| ZvovZvwo gvjv-dvjv wQ‡o †d‡j w`‡q bvwcZ WvwK‡q Pzj †K‡U w`B, bZzb Kvco Ry‡Zv wK‡b Avwb‡q cwi‡q Z‡e Zvi cv‡b PvB‡Z cvwi| http://doridro.com beweavb kir iPbv mgMª (1g LÊ) m‡Zi c„ôv-67 c Av”Qv AvcwbB ev wK KiwQ‡jb ejyb Z ? GB ewjqv m KUvả ảẻgvnbi cêwZ `wúcvZ Kwij| ảẻgvnb Kwnjb, ejevi Zvovỷov bB eVvKib, axi my mgB ejZ cvie, GLb Ic‡i Pjyb, Av‡M wKQy †L‡Z w`b| fvj K_v, ¸i“fvB `ywU Z †`Ljyg, evwn‡i cyUu wj Kl‡Qb, wKš‘ kªxcªfcz v`-hyMjg~wZ©i wK Ki‡jb ? Ic‡i Zuviv Z †bB ? Elv nvwmqv †dwjqv Kwnj, bv, fq †bB, Zuviv beØxcav‡g †M‡Qb| ewj, Avevi wd‡i Avm‡Qb bv Z ? Elv †Zgwb g„`y nvwmqv Kwnj, bv| ảẻgvnb Kwnjb, eVvKib, Avcbvi h Gic myewy ì ne G Z Avgv`i ^ci AMvPi| eêỵPvix eêvỵY-Kzgvii ^n Zzjmxgvjv wQu‡o w`‡q wUwK †K‡U w`‡q - G-me wK ejyb Z ? Elv nvwmgyL ảẻgvnbi K_v wdivBqv w`qv Kwnj, ek Z, ejevi Zvovû‡ov wK RvgvBevey! ax‡i my‡¯’ mg¯—B ej‡Z cvie| GLb Ic‡i Pjyb, Av‡M wKQy Avcbv‡`i †L‡Z w`B| \ mgvß \ www.MurchOna.com http://doridro.com
- Xem thêm -

Xem thêm: 338Nababidhan, 338Nababidhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay