336Debdas

107 29 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 21:49

`e`vm kir iPbv mgMê (1g Lấ) m~Pxcẻ cụv-3 c m~Pxcẻ `e`vm cê_g cwiQ` wỉZxq cwiQ` ZZxq cwiQ` PZz_â cwiQ` cg cwi‡”Q` lơ cwi‡”Q` mßg cwi‡”Q` g cwi‡”Q` beg cwi‡”Q` `kg cwiQ` GKv`k cwiQ` ỉv`k cwiQ` ẻqv`k cwiQ` PZz`âk cwiQ` c`k cwi‡”Q` lô`k cwi‡”Q` Your trusted e-publisher virtual_press@yahoo.com eB †nvK Avcbvi wbZă mẵx 05 12 16 20 24 32 36 41 48 55 61 64 73 83 89 101 evsjv mvwnZăi kêụ eBájv Lye Kg `vg cZ Pvb ? wKbyb fvPâyqvj cêm B-eyK fvPâyqvj cêm B-eyK `e`vm kir iPbv mgMê (1g Lấ) eB nvK Avcbvi wbZă mẵx c cụv-4 fvPâyqvj cêm B-eyK †`e`vm kir iPbv mgMª (1g LÊ) GK c„ơv-5 c GK GKw`b ˆekv‡Li wØcªn‡i †iŠ‡`ªiI Aš— wQj bv, DËv‡ciI mxgv wQj bv| wVK mB mgqwUZ gyLy hă`i `e`vm cvVkvjv-Nii GK †Kv‡Y †Quov gv`y‡ii Dci ewmqv, †k-U nv‡Z jBqv, P¶z Pvwnqv, eywRqv, cv QovBqv, nvB Zzwjqv, Ae‡k‡l nVvr Lye wPš—vkxj nBqv DwVj; Ges wb‡g‡l w¯’i Kwiqv †dwjj †h, GB cig igYxq mgqwUZ gvV gvV Nywo DovBqv eovbvi cwieZâ cvVkvjvq Aveì _vKvUv wKQy bq| Deâi gwđ GKUv DcvqI MRvBqv DwVj| m k-U-nvZ DwVqv `uvovBj| cvVkvjvq GLb wUwd‡bi QywU nBqvwQj| evj‡Ki `j bvbviƒc fvefwẵ I kómvov Kwiqv AbwZ`~ii eUeảZj Wvsáwj LwjZwQj| `e`vm mw`K GKevi Pvwnj| wUwd‡bi QywU †m cvq bv - †Kbbv †Mvwe›` cwÊZ A‡bKevi †`wLqv‡Qb †h, GKevi cvVkvjv nB‡Z evwni nBqv cybivq cª‡ek KivUv †`e`vm wbZvš— AcQ›` K‡i| Zvnvi wcZviI wb‡la wQj| bvbv Kvi‡b BnvB w¯’i nBqvwQj †h GB mgqwU‡Z †m m`©vi-‡cv‡ov fyjvi wRÔĐvq _vwKe| GLb Nii gaă ùay cwấZ gnvkq wỉcêvnwiK Avjmă Pảz gyw`qv kqb KwiqvwQjb Ges m`âvi-cvov fzjv GK KvY nvZ-cv fv½v GKLÊ †e‡Âi Dci †QvULv‡Uv cwÊZ mvwRqv ewmqvwQj Ges gaă gaă wbZv ZvwQjăi mwnZ KLb ev Qj`i Ljv `wLZwQj, KLb ev `e`vm Ges cveâZxi cêwZ Avjmă-KUvả wbảc KwiZwQj| cveâZx GB gvmLv‡bK nBj cwÊZ gnvk‡qi Avkª‡q Ges ZË¡veav‡b Avwmqv‡Q| cwÊZ gnvkq mÔÂeZt GB Aớmgqi gaăB Zvnvi GKv gbvib KwiqvwQjb, ZvB m wbweú gb, wbiwZkq ahâi mwnZ myò cwấZi cêwZKwZ evav`qi kl cvZvwUi Dci Kvwj w`qv wjwLZwQj Ges `ả wPẻKii băvq bvbvfve `wLZwQj h, Zvnvi eỷ-hZi wPẻwU Av`kâi mwnZ KZLvwb wgwjqvQ| †ekx †h wgj wQj Zvnv bq; wKš‘ cve©Zx Bnv‡ZB h‡_ó Avb` I Avcêmv` DcfvM KwiZwQj| eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK `e`vm kir iPbv mgMê (1g Lấ) GK c„ôv-6 c GB mgq †`e`vm †k-U-nv‡Z DwVqv `uvovBj Ges fzjvi Dẽkă WvwKqv ewjj, Aẳ nq bv| fzjv kv MÔÂxi gy‡L Kwnj, wK AuvK ? gYKlv †k‡jUUv †`wL fveUv GB h, Zvnvi wbKU G-me KvR k-ULvwb nvZ cvIqvi Acảv gvẻ| †`e`vm Zvnvi nv‡Z †k-U w`qv wbK‡U `uvovBj| fz‡jv WvwKqv wjwL‡Z jvwMj †h, GK gY †Z‡ji `vg hw` †PŠÏ UvKv bq Avbv wZb MÊv nq, Zvnv nB‡j Ggwb mg‡q GKUv NUbv NwUj| nvZ-cv-fvẵv eLvbvi Dci m`âvi-cvov Zvnvi c` ghâv`vi Dchy Avmb wbeâvPb Kwiqv h_vwbqg AvR wZb ermi awiqv cêwZw`b ewmqv AvwmZQ| Zvnvi cðv‡Z GKivwk Pzb Mv`v Kiv wQj| GwU cwÊZ gnvkq K‡e †Kvb& hy‡M bvwK m¯—v-`‡i wKwbqv ivwLqvwQ‡jb, gvbm wQj, mgq fvj nB‡j Bnv‡Z †KvVv-`vjvb w`‡eb| K‡e †h †m ïfw`b Avwm‡e Zvnv Rvwb bv| wK GB kƯZ-PYâi cêwZ Zvnvi mZKâZv Ges hZi Aewa wQj bv| msmvivbwf, AcwiYvg`kxâ Kvb Ajx-AvwkêZ evjK Bnvi iYygvẻ bú bv KwiZ cvi, GBRbă wcêqcvẻ Ges AcảvKZ eq †fvjvbv_ GB mhZœ-mwÂZ e¯‘wU mveav‡b i¶v Kwievi fvi cvBqvwQj Ges ZvB †m †e‡Âi Dci ewmqv Bnv‡K Av¸wjqv _vwKZ| †fvjvbv_ wjwL‡ZwQj - GK gb †Z‡ji `vg hw` †PŠÏ UvKv bq Avbv wZb MÊv nq, Zvnv nB‡j, -I‡Mv evev †Mv - Zvnvi ci Lye kã-mvov nBj| cve©Zx fqvbK D”PK‡É †PuPvBqv nvZZvwj w`qv gvwUZ jyUvBqv cwoj| m`ătwb`êvwèZ Mvwe` cwấZ ibẻ GKevi DwVqv `uvovBjb; †`wL‡jb, MvQZjvq †Q‡ji `j G‡Kev‡i mvi euvwaqv ‰nˆn k‡ã QywUqv Pwjqv‡Q, Ges ZLwb P‡¶ cwoj †h, fMœ †e‡Âi Dci GK‡Rvov cv bvwPqv eovBZQ Ges Pzbi gaă AvMqwMwii AMry cvZ nBZQ| wPrKvi Kwijb, wK-wKwK-i! ewjevi gaă ùay cveâZx wQj| wK m ZLb f‚wgZ‡j jyUvB‡Z†Q Ges KiZvwj w`‡Z‡Q| cwÊZ gnvk‡qi wedj cªkœ àzìfve wdwiqv Mj, wK-wK-wK-i! Zvnvi ci kƯZg~wZâ fvjvbv_ Pzb Vwjqv DwVqv `uvovBj| cwÊZ gnvkq Avevi PxrKvi Kwi‡jb, ¸‡qvUv ZzB! - ZzB Ii fZi! eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj †cªm B-eyK †`e`vm kir iPbv mgMª (1g LÊ) GK c„ơv-7 c Auăv-Auăv-AuăvAvevi! `ev kvjv-Vj-Auăv-Auăv-gYKlvAvevi áqvUv! wK ciảYB mg eăvcviUv eywSqv jBqv, gv`y‡ii Dci Dc‡ekb Kwiqv cªkœ Kwi‡jb, †`ev †V‡j †d‡j w`q cvwjqP ? fzjv Aviv Kuvw`Z jvwMj - Auăv-Auăv-AuăvZvnvi ci A‡bK¶Y awiqv Pzb SvovSvwo nBj, wKš‘ mv`v Ges Kv‡jv i‡O m`âvicvovK KZKUv fZi gZ `LvBZ jvwMj Ges ZLbI Zvnvi à`bi wbe„wË nBj bv| cwÊZ ewj‡jb, †`ev †V‡j †d‡j w`‡q cvwj‡q‡P ? eU ? fzjv ewjj, Auăv-AuăvcwấZ ewjjb, Gi kva be| fzjv Kwnj, -Auăv-Auăv-AuăvcwấZ cêk Kwijb, QuvovUv Kv_vq Zvnvi ci Qj`i `j i³gy‡L nuvcvB‡Z nuvcvB‡Z wdwiqv Avwmqv RvbvBj, †`ev‡K aiv †Mj bv| Dt - ‡h BU ‡Quv‡o -! aiv †Mj bv ? Avi GKRb evjK c~eK â _vi cêwZawb Kwij - Dt - †h_vg †eUv †m †XvK wMwjqv GKcv‡k mwiqv †Mj| wbừj-àva cwấZgkvB cê_g cveâZxK Lye agKvBqv DwVjb; Zvnvi ci fvjvbv_i nvZ awiqv Kwn‡jb, Pj&, GKevi KvQvwievwo‡Z KZ©v‡K e‡j Avwm| Bnvi A_â GB h Rwg`vi bvivqY gyLy hăi wbKU Zuvnvi cyẻi AvPi‡bi bvwjk Kwi‡eb| ZLb †ejv wZbUv Av›`vR nBqvwQj| bvivqY gyL‡y hăgkvq evwni ewmqv MoMovq ZvgvK LvBZwQjb Ges GKRb fZă nvZcvLv jBqv evZvm KwiZwQj| mQvẻ cwấZi Amgq AvMgb wKQy wewĐZ nBqv Kwnjb, Mvwe` h! eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj †cªm B-eyK †`e`vm kir iPbv mgMª (1g LÊ) GK c„ơv-8 c †Mvwe›` RvwZ‡Z Kvq¯’ - f‚wgơ nBqv cªYvg Kwiqv fz‡jv‡K `LvBqv mg K_v mwevi eYâbv Kwijb| gyLy hăgkvq wei nBjb; ewj‡jb, ZvB Z, †`e`vm †h kvm‡bi evB‡i †M‡Q †`LwP! wK Kwi, Avcwb ûKzg Ki“b| Rwg`vievey bjUv ivwLqv w`qv Kwn‡jb, †Kv_v †Mj †m ? Zv wK Rvwb ? hviv ai‡Z wM‡qwQj Zv‡`i BuU †g‡i Zvwo‡q‡P| Zuvnviv `R‡bB wKQy¶Y Pzc Kwiqv iwn‡jb| bvivqYevey ewj‡jb, evwo G‡j hv nq Kie| †Mvwe›` Qv‡Ỵi nvZ awiqv cvVkvjvq wdwiqv wMqv gyL I †Pv‡Li fvefw½‡Z mg¯— cvVkvjv mš¿vwmZ Kwiqv Zzwj‡jb Ges cªZxÁv Kwi‡jb †h, †`e`v‡mi wcZv †m A‡ji Rwg`vi nB‡jI Zvnv‡K Avi cvVkv‡j XzwK‡Z w`‡eb bv| †mw`b cvVkvjvi QywU wKQy c~‡e©B nBj; hvBevi mgq †Q‡jiv A‡bK K_v ejvewj Kwi‡Z jvwMj| GKRb Kwnj, Dt! †`ev wK lÊv †`‡LwPm! Avi GKRb Kwnj, fz‡jv‡K Av”Qv Rã K‡i‡P| Dt, wK wXj ‡Quv‡o! Avi GKRb fz‡jvi Zid nB‡Z Kwnj, -fz‡jv †kva †b‡e †`wLm| Bm& - †m Z Avi cvVkvjvq Avm‡e bv †h kva be| GB ảz`ê `jwUi GKcvk cveâZxI k-U-eB jBqv evwo Avwm‡ZwQj| †m wbKUeZ©x GKRb †Q‡ji nvZ awiqv wRÁvmv Kwij, gwY, `e`v`vK Avi cvVkvjvq mwZă AvmZ `e bv ? gwb ewjj, bv - wKQy‡ZB bv| cve©Zx mwiqv †Mj - K_vUv Zvnvi eiveiB fvj jvM bvB| cveâZxi wcZvi bvg bxjKẫ PàeZâx| PàeZâx gnvkq Rwg`vii cêwZekx A_âvr gyLy hă gnvkqi Lye eo evwoi cvkƯâ Zuvnvi QvU Ges cyivZb mKj BuUi evwo| Zuvnvi `y-`k weNv RwgRgv AvQ, `y-Pvi Ni hRgvb AvQ, Rwg`vievwoi Avkv-cêZăvkvUv AvQ, - ek ^Q` cwievi - ek w`b KvU| cê_g agâ`vmi mwnZ cveâZxi mvảvZ nBj| m `e`vmi evXxi fZă| GK ermi eqm nB‡Z AvR Øv`k ermi eqm ch©š— Zvnv‡K jBqvB Av‡Q - cvVkvjvq cuwQqv w`qv eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj †cªm B-eyK †`e`vm kir iPbv mgMª (1g LÊ) GK c„ơv-9 c Av‡m Ges QywUi mgq m‡½ Kwiqv evUx wdivBqv Avb| G KvRwU m h_vwbqg cêZăn KwiqvQ Ges AvwRI mBRbăB cvVkvjvq hvB‡ZwQj| cve©Zx†K †`wLqv Kwnj, ˆK cvi“, †Zvi †`e`v`v †Kv_vq ? cvwj‡q †M‡Q ag©`vm fqvbK Avðh© nBqv ewjj, cvwj‡q †M‡Q wK ‡i ? ZLb cve©Zx †fvjvbv‡_i `y`k© vi K_v g‡b Kwiqv Avevi b~Zb Kwiqv nvwmZ ùi Kwij, - `L& aÔĐ, †`e`v - wn wn wn - GKev‡i Pz‡bi Mv`vq wn wn - ỷ ỷ - GKevi aÔĐ wPr Ki agâ`vm me K_v eywS‡Z bv cvwi‡jI nvwm †`wLqv LvwbKUv nvwmqv jBj; ci nvmă mseiY Kwiqv wR` Kwiqv Kwnj, ej bv cvi, wK n‡q‡P ? †`e`v †V‡j †d‡j w`‡q - fz‡jv‡K - Pz‡bi Mv`vq - wn wn wn ag©`vm Gevi evKxUv eywSqv jBj Ges AwZkq wPwš—Z nBj; ewjj, cvi“, †m GLb †Kv_vq Av‡Q Rvwbm ? Avwg wK Rvwb! ZzB Rvwbm - e‡j †`| Avnv Zvi †eva nq Lye w¶‡` †c‡q‡P| Zv Z †c‡q‡Q - Avwg wKš‘ eje bv| †Kb ejwe †b ? ej‡j Avgv‡K eo gvi‡e| Avwg Lvevi w`‡q Avme| ag©`vm KZKUv mú nBj - Kwnj, Zv w`q Avwmm, Avi mĩăi AvM fzwj‡qfvwj‡q evwo †W‡K Avwbm| Avbe| evUx‡Z Avwmqv cve©Zx †`wLj, Zvnvi gv Ges †`e`v‡mi gv Df‡qB me K_v ïwbqv‡Qb| Zvnv‡KI GK_v wRvmv Kiv nBj| nvwmqv, MÔÂxi nBqv m hZUv cvwij Kwnj| Zvnvi ci AuvP‡j gywo euvwaqv Rwg`vi‡`i GKUv AvgevMv‡bi wfZi cª‡ek Kwij| evMvbUv Zvnv‡`i evUxi wbK‡U, Ges BnviB GKv‡š— GKUv euvkSvo wQj| m RvwbZ, jyKvBqv ZvgvK LvBevi Rbă `e`vm GB euvkSvoi gaă KZKUv vb cwiđvi Kwiqv ivwLqvwQj| cjvBqv jyKvBqv _vwKZ nBj BnvB Zvnvi áòvb| wfZi cêek Kwiqv cveâZx `wLj, euvkSvci gaă †`e`vm †QvU GKUv ûuKv-nv‡Z ewmqv Av‡Q Ges we‡Ái eB †nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK `e`vm kir iPbv mgMª (1g LÊ) GK c„ơv-10 c gZ a~gcvb Kwi‡Z‡Q| gyLLvbv eo MÔÂxi - h_ú `yfvâ ebvi wPý ZvnvZ cêKvk cvBZQ| cveâZxK `wLZ cvBqv m Lye Lykx nBj, wK evwni cêKvk Kwij bv| ZvgvK UvwbZ UvwbZ MÔÂxifveB Kwnj, Avq| cveâZx KvQ Avwmqv ewmj| AuvP‡j hvnv euvav wQj, Zr¶bvr †`e`v†mi P‡¶ cwoj| Kvb K_v wRvmv bv Kwiqv m Zvnv Lywjqv LvBZ AviÔ Kwiqv Kwnj, cvi, cwấZgkvB wK ejj i ? RăvVvgkvqi KvQ e‡j w`‡q‡P| †`e`vm ûuKv bvgvBqv P¶z wévwiZ Kwiqv Kwnj, evev‡K e‡j w`‡q‡P ? nuv| Zvici ? †Zvgv‡K Avi cvVkvjvq †h‡Z `e bv| Avwg coZI PvB bv| GB mgq Zvnvi Lv`ă`êeă cêvq dzivBqv Avwmj, `e`vm cveâZxi gyLcvb Pvwnqv ewjj, m`k `| m‡›`k Z Avwb wb| Z‡e Rj †`| Rj †Kv_vq cve ? wei³ nBqv †`e`vm Kwnj, wKQyB †bB, Z G‡mwPm †Kb ? hv, Rj wbq Avq| Zvnvi iả^i cveâZxi fvj jvwMj bv; Kwnj, Avwg Avevi †h‡Z cvwi ‡b - Zzwg †L‡q Avm‡e Pj| Avwg wK GLb †h‡Z cvwi ? Z‡e wK GBLv‡bB _vK‡e ? GBLv‡b _vKe, Zvici P‡j hve cve©Zxi gbUv Lvivc nBqv Mj| `e`vmi AvcvZ-eivMă `wLqv Ges K_vevZâv ùwbqv Zvnvi †Pv‡L Rj Avwm‡ZwQj, - Kwnj, †`e`v, AvwgI hve| †Kv_vq ? Avgvi mẵ ? `~i - ZvB wK nq ? cveâZx gv_v bvwoqv Kwnj, hveB bv, †h‡Z n‡e bv - ZzB AvM Rj wbq Avq eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj †cªm B-eyK †`e`vm kir iPbv mgMª (1g LÊ) GK c„ơv-11 c cve©Zx Avevi gv_v bvwoqv ewjj, Avwg hveB Av‡M Rj wb‡q Avq Avwg hve bv - Zzwg Zv n‡j cvwjq hve| bv - hve bv| wK cveâZx K_vUv wekƯvm Kwi‡Z cvwij bv, ZvB ewmqv iwnj| †`e`vm cybivq ûKzg Kwij, hv ejwP! Avwg †h‡Z cvie bv| ivM Kwiqv †`e`vm cve©Zxi Pzj awiqv Uvb w`qv agK w`j - hv ejwP| cve©Zx Pzc Kwiqv iwnj| Zvici Zvnvi wc‡V GKUv wKj cwoj - hvwe‡b ? cve©Zx Kuvw`qv †dwjj - Avwg wKQy‡ZB hve bv| †`e`vm GKw`‡K Pwjqv †Mj| cve©ZxI Kuvw`‡Z Kuvw`‡Z G‡Kev‡i †`e`v‡mi wcZvi mygy L Avwmqv DcwZ nBj| gyLy hăgkvB cveâZxK eo fvjevwmZb| ewj‡jb, cvi“, Kuv`wPm †Kb gv ? †`e`v †g‡i‡P| †Kv_vq †m ? H euvkevMv‡b e‡m ZvgvK Lvw”Qj| G‡K cwÊZ gnvk‡qi AvMgb nB‡ZB wZwb PwUqv ewmqvwQ‡jb - GLb GB msev` Zuvnv‡K G‡Kev‡i AwMœgw~ Z© Kwiqv w`j| ewj‡jb, †`ev eywS Avevi ZvgvK Lvq ? nuăv Lvq, ivR Lvq| euvkevMvb Zvnvi ỷuKv byKvb AvQ GZw`b Avgv‡K ewjmwb †Kb ? †`e`v`v gvi‡e e‡j| K_vUv wKš‘ wVK ZvnvB b†n| cªKvk Kwi‡j †`e`vm cv‡Q kvw¯— †fvM K‡i, GB f‡q †m †Kvb K_v e‡j bvB| AvR K_vUv ïay iv‡Mi gv_vq ewjqv w`qv‡Q| GB Zvnvi m‡e AvU ermigvỴ eqm - ivM GLb eo †ekx; wKš‘ ZvB ewjqv Zvnvi eyw×-we‡ePbv wbZvš— Kg wQj bv| evwo wMqv weQvbvq ïBqv Kuvw`qv-KvwUqv NygvBqv cwoj, - m ivẻ fvZ châ LvBj bv| eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK `e`vm kir iPbv mgMª (1g LÊ) `yB c„ơv-12 c `yB †`e`vm‡K ciw`b Lye gviai Kiv nBj - mg¯—w`b N‡i i“× Kwiqv ivLv nBj| Zvnvi ci, Zvnvi Rbbx hLb fvix KvbœvKvwU Kwi‡Z jvwM‡jb, ZLb †`e`vm†K Qvwoqv †`Iqv nBj| ciw`b †fvi‡ejvq †m cjvBqv Avwmqv cve©Zxi N‡ii Rvbvjvi wbKU `uvovBj - WvwKj, cvi“! Avevi WvwKj, cvi“! cve©Zx Rvbvjv Lywjqv Kwnj, †`e`v! †`e`vm Bkviv Kwiqv ewjj, wkMwMi Avq| `R‡b GKỴ nB‡j †`e`vm ewjj, ZvgvK Lvevi K_v e‡j w`wj †Kb ? Zzwg gvi‡j †Kb ? ZzB Rj Avb‡Z †Mwj bv †Kb ? cve©Zx Pzc Kwiqv iwnj| †`e`vm ewjj, ZzB eo Mvav - Avi †hb e‡j w`m‡b| cve©Zx gv_v bvwoqv ewjj, bv| Z‡e Pj&, wQc †K‡U Avwb| AvR euv‡a gvQ ai‡Z n‡e| euvkSv‡oi wbKU †bvbvMvQ wQj, †`e`vm Zvnv‡Z DwVqv cwoj| ẻ K‡ó GKUv euv‡ki WMv ‡bvqvBqv cve©Zx†K awi†Z w`qv Kwnj, †`wLm †hb †Q‡o w`m‡b, Zv n‡j c‡o hve| cve©Zx cªvYc‡Y Uvwbqv awiqv iwnj| †`e`vm †mBUv awiqv GKwU †bvbvWv‡j cv ivwLqv wQc KwU‡Z jvwMj| cve©Zx bx‡P nB‡Z Kwnj, †`e`v, cvVkv‡j hve bv ? bv| RăvVvgkvB ZvgvK cvwVq `eb| evev Avcwb e‡j‡Pb, Avwg Avi ILv‡b coe bv| evwo‡Z cwÊZ Avm‡e| cve©Zx GKUz wPwZ nBqv DwVj| ci ewjj, Kvj _K Migi Rbă Avgv‡`i mKvj‡ejv cvVkvjv e‡m, Avwg GLwb hve| eB †nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK `e`vm kir iPbv mgMê (1g LÊ) cbi c„ơv-95 c ivwỴ AwaK nB‡j wb‡R evwni nBqv co| cvovq cvovq ỉvi ỉvi Nywiqv eovq| Ajảă ỉvi Øv‡i Kvb cvwZqv K_vevZ©v ïwb‡Z Pvq - bvbv †jv‡K bvbv K_v e‡j, hvnv ïwb‡Z Pvq, Zvnv wKš‘ †kvbv hvq bv - †Kn ev gyL XvwKqv nVvr gy‡Li Kv‡Q Avwmqv Dcw¯’Z nq - ỳkâ Kievi Rbă nvZ evovq - kkeă P`êgLy x mwiqv hvq| `yciy †ejv cyivZb cwiwPZ mw½bx‡`i evwo †eovB‡Z hvq| K_vq K_vq cªkœ K‡i, - †Kn †`e`vm‡K Rvb ? Zvnviv wRÁvmv K‡i, †K †`e`vm ? P›`ªgLy x DrmyK nBqv cwiPq w`‡Z _v‡K - †MŠieY©, gv_vq †KuvKov Pzj, Kcv‡j euv w`‡K GKUv KvUv `vM, eo †jvK - ARmª UvKv LiP K‡i, †KD †Pb wK ? †KnB mÜvb w`‡Z cv‡i bv| nZvk welYgy L P`êgLy x evwo wdwiqv hvq| Mfxi ivwẻ ch©š— RvwMqv iv¯—vi cv‡b Pvwnqv _v‡K| Nyg cvB‡j wei³ nq; g‡b g‡b K‡n, G wK †Zvgvi NygvBevi mgq ? µ‡g GKgvm AZxZ nBj, KejivgI eă nBqv DwVj| P`êgLy xi wbRiI m‡›`n nB‡Z jvwMj, eywS †m GLv‡b bvB| ZeyI Avkvq fi Kwiqv `eZvi PiY Kvqgb cêv_âbv Kwiqv w`bi ci w`b AwZevwnZ Kwi‡Z jvwMj| KwjKvZv Avwmevi ci †`ogvm MZ nBqv‡Q| AvR iv‡Ỵ Zvnvi A`ú cêmb nBj| ivwẻ ZLb GMviUv - nZvkgb evwo wdwiZwQj, `wLZ cvBj, c_i avi GKUv Nii mÔĐyL GKRb Avcbvi gb wK ewjZQ| P`êgLy xi eyKi gaă aovm Kwiqv DwVj| G Kẫ^i h cwiwPZ! KvwU-KvwU jvKi gaăI P`êgLy x m ^i eywSZ cvwiZ| vbUv GKUz AĩKvi, ZvnvZ Avevi jvKUv AZă gvZvj nBqv Dcyi nBqv cwoqv Av‡Q| P›`ªgLy x wbK‡U wMqv Mv‡q nvZ w`j - Zzwg †K Mv, Ggb K‡i c‡o AvQ ? †jvKUv myi Kwiqv ewjj, -ïb mB, g‡bi gvbyl KB; hw` cvB Kvby †nb ¯^vgx P›`ªgLy xi Avi m‡›`n bvB, WvwKj, †`e`vm ? †`e`vm †mBfv‡e ewjj, Du| GLv‡b c‡o †Kb, N‡i hv‡e ? bv, †ek AvwQ GKUz g` Lv‡e ? ƠLv ewjqv †m G‡Kev‡i P›`ªgLy xi Mjv RovBqv awij| Kwnj - Ggb eÜz †K evev Zzwg ? eB †nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK `e`vm kir iPbv mgMª (1g LÊ) cbi c„ơv-96 c P›`ªgyLxi †PvL w`qv Rj cwo‡Z jvwMj| ZLb ẻ cwikª‡g Uwjqv Uwjqv Zvnvi Mjv awiqv Kvbàg DwVqv `uvovBqv wKQyảY gyLcvb Pvwnqv ewjj, evt, G h Lvmv wRwbm! P›`ªgLy xi Kvbœvq nvwm wgwkj; Kwnj, nuv; †ek wRwbm; GLb AvcvZZ Avgvi Kuv‡a fi w`‡q GKUz GwM‡q Pj, GKUv Mvwo PvB Z! ZvB PvB ˆewK! c‡_ Avwm‡Z Avwm‡Z †`e`vm RwoZ K‡É Kwnj, my›`ix, Avgv‡K Zzwg †Pb ? P›`ªgLy x Kwnj, wPwb| `e`vm Mvwnqv DwVj, -Abă jvK fzqv `q fvMă Avwg wPwb - Zvnvi ci MvwoZ ewmqv P`êgLy xi Kuv‡a fi w`qv evUx Avwmqv Dcw¯’Z nBj| Øv‡ii wbKU `uvovBqv c‡K‡U nvZ w`qv Kwnj, my›`ix! Kzwo‡q Z Avb‡j, wKš‘ c‡K‡U †h wKQy †bBP›`ªgLy x bxi‡e Zvnvi nvZ awiqv Uvwbqv Avwbqv G‡Kev‡i weQvbvq †kvqvBqv w`qv Kwnj, Ny‡gvI| †`e`vm †Zgwb RwoZK‡É Kwnj, wKQy gZje Av‡Q bvwK ? GB †h ejjvg c‡KU Lvwj, -wKQy Avkv †bB| eyS‡j iƒcmx! iƒcmx Zvnv eywSqvwQj; Kwnj, Kvj w`‡qv| †`e`vm ewjj, GZUv wek¦vm Z fvj bq - wK PvI Ly‡j ej †`wL ? P›`ªgLy x Kwnj, Kvj ï‡bv - ewjqv cv‡ki N‡i Pwjqv †Mj| †`e`v†mi hLb Nyg fvw½j ZLb †ejv nBqvwQj| N‡i †Kn wQj bv| P›`ªgLy x øvb Kwiqv bxP ivbvi D`ăvM wMqvQ| `e`vm Pvwnqv `wLj, G Ni KLb †m Av‡m bvB, GKwU wRwbmI wPwb‡Z cvwij bv| Zvnvi MZ ivẻi Kvb K_vB gb cwoj bv; ùay ĐiY nBj Kvnvi GKUv Avš—wiK †mev| †K †hb eo †øn Kwiqv Uvwbqv Avwbqv Nyg cvovBqv w`qvwQj| GB mg‡q P›`ªgLy x N‡i cª‡ek Kwij| ivẻi mvRmắvi m AbKLvwb cwieZâb KwiqvwQj| Mvq Mnbváwj wQj e‡U, wKš‘ ci‡b iwOb Kvco, Kcv‡j wUc, gy‡L cv‡bi `vM - G-mKj wQj bv| wbZvš—B GKLvwb mv`vwmav Kvco cwoqv N‡i XzwKqvwQj| †`e`vm gyLcv‡b Pvwnqv nvwmqv DwVj, †Kv_v †_‡K Kvj Avgv‡K WvKvwZ K‡i Avb‡j ? P›`ªgLy x ewjj, WvKvwZ Kwiwb - c_ _K ùay Kzwoq GbwQjvg| eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK `e`vm kir iPbv mgMê (1g Lấ) cbi cụv-97 c `e`vm nVvr MÔÂxi nBqv ewjqv DwVj, Zv †hb nj, wKš‘ Avevi G-me wK! K‡e G‡j ? Mv‡q †h Mnbv a‡i bv - w`‡j †K ? P›`ªgLy x †`e`v‡mi gy‡Li cªwZ Zxeª `„wócvZ Kwiqv ewjj, Avevi! †`e`vm nvwmqv Kwnj, bv bv - Zv bq; GKUv Zvgvkv Ki‡ZI wK †`vl ? G‡j K‡e ? P›`ªgLy x ewjj, †`o-gvm nj| †`e`vm g‡b g‡b ‡hb wK wnmve Kwij| c‡i Kwnj, Avgv‡`i evwo hLb wMqwQj, Zvi ciB GmP ? P`êgLy x wewĐZ nBqv Kwnj, †Zvgv‡`i evwo wM‡qwQjvg - wK K‡i Rvb‡j ? †`e`vm Kwnj, Zzwg hvevi c‡iB Avwg evwo wM‡qwQjvg| GKRb `vmx - †h †Zvgv‡K eDVvKi“‡Yi Kv‡Q wb‡q wM‡qwQj, Zvi Kv‡QB ïb‡Z cvB, -Kvj Ak_Szwi Muv †_‡K GKRb ¯¿x‡jvK G‡mwQj, †m fvix my›`ix| Avi wK eyS‡Z evwK _v‡K! wKš‘ GZ Mqbv Avevi Mov‡j †Kb ? P›`ªgLy x ewjj, MovB wb, G-me wMwëi Mqbv, KjKvZvq Gm wKbwP| ZeyI `L `wL, Zvgvi Rbă Avgvi KZ ev‡R LiP Ki‡Z nj! A_P Kvj Avgv‡K Zzwg wPb‡ZI cvi‡j bv| †`e`vm nvwmqv DwVj; ewjj, G‡Kev‡i wPb‡Z cvwiwb, wKš‘ hZœwU wP‡bwQjvg| A‡bKevi g‡b n‡qwQj, Avgvi P›`ªgLy x Qvov GZ hZ Kvi ? Avb` P`êgLy xi Kuvw`Z mva nBj| wKQyảY Pzc Kwiqv _vwKqv Kwnj, †`e`vm, Avgv‡K Avi ZZ N„Yv Ki bv - bv ? †`e`vm Reve w`j, bv| eis fvjevwm| `yciy ‡ejv øvb Kwievi mgq P›`ªgLy x †`wLj, †`e`v†mi †c‡U GKLÊ d¬v‡bj euvav Av‡Q| fq cvBqv Kwnj, I wK, d¬v‡bj eaQ Kb ? `e`vm ewjj, cU GKUz eă_v eva Kwi - Zzwg Agb KiP †Kb ? P›`ªgLy x Kcv‡j KivNvZ Kwiqv Kwnj, beâbvk Kiwb Z ? wjfvi eă_v nqwb Z? †`e`vm nvwmqv Kwnj, P›`ªgLy x, †eva nq ZvB n‡q‡P| †mBw`b Wvvi Avwmqv eỷảY cixảv Kwiqv wVK GB AvkẳvB Kwiqv Mjb, Jla w`‡jb, Ges RvbvB‡jb †h h‡_ó mveav‡b bv _vwK‡j welg Awbú NwUZ cvi| A_â eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj †cªm B-eyK †`e`vm kir iPbv mgMª (1g LÊ) cbi c„ơv-98 c Df‡qB eywSj| evmvq msev` w`qv ag©`vm‡K Avbv nBj, wPwKrmvi Rbă eăvsK UvKv Avbv nBj| `yễw`b Agwb Mj, wK Z…Zxq w`‡b Zvnvi R¡i †`Lv w`j| †`e`vm P›`ªgLy x†K WvwKqv Kwnj, Lye mg‡q G‡mwQ‡j, bv n‡j nqZ Avi †`L‡ZB †c‡Z bv| PvL gywQqv cêvYcY mev KwiZ ewmj| hyKi cêv_âbv Kwij, fMevb, Amg‡q GZLvwb Kv‡R jvwMe, G Avkv ¯^‡cœI Kwi bvB, wK `e`vmK fvj Kwiqv `vI| cêvq gvmvaxK Kvj `e`vm khăvq cwoqv iwnj Zvnvi ci axi axi AvivMă nBZ jvwMj, AmyL †Zgb ¸i“Zi nB‡Z cvwij bv| GB mg‡q GKw`b †`e`vm Kwnj, P`êgLy x, Zvgvi bvgUv g eo, meâ`v WvKZ Amyweav nq, - GKUz †QvU K‡i wb‡Z PvB| P›`ªgLy x ewjj, †ek Z| †`e`vm Kwnj, Z‡e AvR †_‡K †Zvgv‡K †eŠ e‡j WvKe| P›`ªgLy x nvwmqv DwVj| Kwnj, Zv †hb WvK‡j wKš‘ GKUv gv‡b _vKv Z PvB| me K_vi wK gv‡b _v‡K ? hw` mva n†q _v‡K, ZvB †W‡Kv, wKš‘ G mva †Kb, ZvI ej‡e bv ? bv; KL‡bv KviY wRÁvmv Ki‡ZI cv‡e bv| P›`ªgLy x Nvo bvwoqv ewjj, †ek ZvB n‡e| †`e`vm AbKảY Pzc Kwiqv _vwKqv nVvr MÔÂxifve cêk Kwiqv ewmj, AvQv †eŠ, Zzwg Avgvi †K †h GZ cªvYc‡Y †mev KiP ? P`êgLy x jắvebZ ea~ bn A-evK&cUz evwjKvI bn; gyLcvb wi kvš— `„wó ivwLqv †ønRwoZK‡É Kwnj, Zzwg Avgvi me©¯^ - Zv wK AvRI eyS‡Z cviwb! †`e`vm †`qv‡ji w`‡K Pvwnqv wQj| †mB w`‡KB `„wó ivwLqv ax‡i ax‡i ewj‡Z jvwMj, Zv †c‡iwP, wKš‘ †Zgb Avb›` cvB‡b| cve©Zx‡K KZ fvjevwm, †m Avgv‡K KZ fvjev‡m, wKš‘ Zey wK Kó! A‡bK `ytL †c‡q †f‡ewQjvg, Avi KL‡bv G-me duv‡` cv †`e bv; B‡”Q K‡i w`BI wb| wKš‘ Zzwg Ggb †Kb Ki‡j ? †Rvi K‡i Avgv‡K †Kb euva‡j ? ewjqv Avevi wKQy¶Y bxie _vwKqv Kwnj, †eŠ, ZzwgI nqZ cveâZxi gZB Kú cve| P`êgLy x gyL Aj w`qv khăvi GKcêv wbtkó ewmqv iwnj| eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj †cªm B-eyK †`e`vm kir iPbv mgMª (1g LÊ) cbi c„ôv-99 c †`e`vm cybivq g„`K y ‡É ewj‡Z jvwMj, †Zvgv‡`i `R‡b KZ Awgj, Avevi KZ wgj| GKRb Awfgvbx, D×Z, Avi GKRb KZ kvš—, KZ mshZ| †m wKQyB mB‡Z cv‡i bv, Avi Zvgvi KZ mnă! Zvi KZ hk, KZ mybvg, Avi ‡Zvgvi KZ Kj¼! mevB Zv‡K KZ fvjev‡m, Avi †KD †Zvgv‡K fvjev‡m bv| Z‡e Avwg fvjevwm, evwm ˆe wK! ewjqv GKUv `xNâkvƯ m dwjqv cybivq Kwnj, cvc-cyYăi wePviKZâv Zvgvi wK wePvi Kieb Rvwbb; wK gZăz i ci hw` Avevi wgjb nq, Avwg KL‡bv †Zvgv n‡Z `~‡i _vK‡Z cvie bv| P›`ªgLy x bxie Kuvw`qv eyK fvmvBqv w`j; gb gb cêv_âbv KwiZ jvwMj, fMevb, KvbKvj, Kvb RbƠ hw` G cvwcúvi cêvqwậ nq, AvgvK hb GB cyiđvi w`qv| gvm-`yB AwZevwnZ nBqvQ| `e`vm AvivMă jvf KwiqvQ, wK kixi mvi bvB| evqycwieZâb AvekăK| Kvj cwg eovBZ hvBe, mẵ ùay agâ`vm hvBe| P`êgLy x awiqv ewmqvwQj, Zvgvi GKRb `vmxiI Z cêqvRb, AvgvK mẵ hZ `vI| `e`vm ewjj, wQt, Zv nq bv! Avi hvB Kwi, GZeo wbjâắ nZ cvie bv| P›`ªgLy x G‡Kev‡i †gŠb nBqv †Mj| †m AeyS bq, ZvB mn‡RB eywSj| Avi hvnvB †nvK, G RM‡Z Zvnvi mÔĐvb bvB| Zvnvi msỳkâ `e`vm myL cvBe, mev cvBe, wK KLbv mÔĐvb cvBe bv| PvL gywQqv Kwnj, Avevi Ke `Lv cve ? †`e`vm Kwnj, ej‡Z cvwi‡b, Z‡e †eu‡P _vK‡Z †Zvgv‡K ‡Kvbw`b fzje bv, †Zvgv‡K †`Levi Z…òv Avgvi KL‡bv wgU‡e bv| cªYvg Kwiqv P›`ªgLy x mwiqv `uvovBj| Pzwc Pzwc ewjj, GB Avgvi h‡_ó| Gi †ekx Avkv Kwi‡b| hvevi mgq †`e`vm AviI `nvRvi UvKv P›`ªgLy xi nv‡Z w`qv Kwnj, †i‡L `vI| gvby‡li kixi Z wekƯvm bB; kl Zzwg wK AKj fvme! P`êgLy x BnvI eywSj, ZvB nvZ cvwZqv A_â MênY Kwij| PvL gywQqv wRÁvmv Kwij, Zzwg GKwU K_v Avgv‡K e‡j hvI †`e`vm gyLcv‡b Pvwnqv ewjj, wK ? P›`ªgLy x Kwnj, eo†eŠVvKi“b e‡jwQ†jb, Zvgvi kixi Lvivc ivM RbƠQ - G wK mZă ? eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK `e`vm kir iPbv mgMª (1g LÊ) cbi c„ơv-100 c cªkœ ïwbqv †`e`vm `ytwLZ nBj; Kwnj, eo†eŠ me cv‡ib; wKš— Zvn‡j Zzwg Rvb‡Z bv ? Avgvi †Kvb& K_v †Zvgvi Rvbv †bB ? G welq Zzwg h cveâZxiI ekx| P`êgLy x Avi GKevi †PvL gywQqv Kwnj, euvPjyg| wKš‘ ZeyI Lye mveav‡b †_‡Kv| †Zvgvi kixi G†K g›`, Zvi Dci †`‡Lv, †Kvbw`b fzj K‡i e‡mv bv| cêZăz ậi `e`vm ùay nvwmj, K_v Kwnj bv| P`êgLy x Kwnj, Avi GKwU wf‡¶ - †`n GZUzKz Lvivc n‡jB Avgv‡K Lei †`‡e ej ? †`e`vm Zvnvi gyLcv‡b Pvwnqv Nvo bvwoqv ewjj - †`e ˆe wK †eŠ! Avi GKevi cªYvg Kwiqv P`êgLy x Kuvw`qv Kảvi cjvBqv Mj| eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK `e`vm kir iPbv mgMê (1g Lấ) lvj cụv-101 c lvj KwjKvZv ZăvM Kwiqv wKQyw`b hLb †`e`vm Gjvnvev` evm Kwi‡ZwQj, ZLb nVvr GKw`b †m P›`ªgLy x‡K wPwV wjwLqvwQj, †eŠ, g‡b K‡iwQjvg, Avi KL‡bv fvjevme bv| G‡K Z fvj‡e‡m ïaynv‡Z wd‡i AvmvUvB eo hvZbv, Zvi c‡i Avevi b~Zb Ki fvjevmZ hvIqvi gZ weoÔ^bv msmvi Avi bB| cêZăz ậi P`êgLy x wK wjwLqvwQj ZvnvZ AvekăK bvB; wK GB mgqUvq †`e`v‡mi †KejB g‡b nBZ, †m GKevi G‡j nq bv! ci¶‡Y mf‡q fvweZ - bv, bv, KvR †bB, -†Kvbw`b cveâZx hw` RvbZ cvi! Ggwb Kwiqv GKevi cveâZx, GKevi P`êgLy x Zvnvi ỹ`qivRă evm KwiZwQj| KLbI ev `yễRbi gyLB cvkvcvwk Zvnvi ü`q c‡U fvwmqv DwVZ - †hb Df‡qi KZ fve! gbi gvS `yễRbB cvkvcvwk weivR KwiZ| Kvbw`b ev AZă AKĐvr g‡b nBZ, Zvnviv `yÔR‡bB †hb NygvBqv cwoqv‡Q| GB mgqUvq gbUv Zvnvi Ggwb At^vik~bă nBqv cwoZ h, ùay GKUv wbRâxe AZwòB Zvnvi gbi gaă wg_ăv cêwZawbi gZ Nywiqv eovBZ| Zvi ci †`e`vm jv‡nv‡i Pwjqv †Mj| GLv‡b Pzwbjvj KvR Kwi‡ZwQj, mÜvb cvBqv †`Lv Kwi‡Z Avwmj| ẻw`b c‡i `yB z Dfq‡K †`wLqv jw¾Z nBj, myLx nBj| Avevi `e`vm myiv ỳkâ Kwij| P`êgLy xK g‡b c‡o, †m wb‡la Kwiqv w`qvwQj| g‡b nq, Zvi KZ eywì| m KZ kv, axi; Avi Zvi KZ ứn| cveâZx GLb NygvBqv cwoqvwQj - ùay wbeâvYvÔĐyL `xcwkLvi gZ KLbv KLbv R¡wjqv R¡wjqv DwVZ| wKš‘ GLvbKvi Rjevqy Zvnvi mwnj bv| gv‡S gvS AmyL nq, cUi KvQ Avevi hb eă_v eva nq| ag©`vm GKw`b Kuv`-Kuv` nBqv Kwnj, †`e&Zv, †Zvgvi kixi Avevi Lvivc nP - Avi Kv_vI Pj| `e`vm Abăgbfve Reve w`j, Pj hvB| †`e`vm cªvq evmv‡Z g` Lvq bv| Pzwbjvj Avwm‡j †Kvb w`b Lvq, †Kvb w`b evwni nBqv Pwjqv hvq| ivwỴ †k‡l evUx wdwiqv Av‡m, †Kvb ivwỴ ev G‡Kev‡iB Av‡m bv| AvR eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK `e`vm kir iPbv mgMª (1g LÊ) ‡lvj c„ơv-102 c `yBw`b nB‡Z nVvr Zvnvi †`Lv bvB| Kuvw`qv ag©`vm AbœRj ¯úk© Kwij bv| ZZxq w`b `e`vm RĂi jBqv evUx wdwiqv Avwmj; khăv jBj, Avi DwV‡Z cvwij bv| wZb-PvwiRb Wv³vi Avwmqv wPwKrmv Kwi‡Z jvwMj| ag©`vm Kwnj, †`e&Zv, Kvkx‡Z gv‡K Lei w`B †`e`vm ZvovZvwo evav w`qv Kwnqv DwVj, wQt wQt - gv‡K wK G gyL `LvZ cvwi? agâ`vm cêwZev` Kwij, ivM-kvK mKjiB AvQ; wK ZvB e‡j wK GZ eo wec‡`i w`‡b gv‡K jyKv‡bv hvq ? †Zvgvi †Kvb j¾v bvB, †`e&Zv, Kvkx‡Z Pj| †`e`vm gyL wdivBqv Kwnj, bv ag©`vm, G mg‡q Zuvi Kv‡Q †h‡Z cvie bv| fvj nB, Zvi ci| agâ`vm GKevi gb Kwij, P`êgLy xi bvg D‡j-L K‡i; wKš‘ wb‡R Zvnv‡K GZ N„Yv KwiZ †h, Zvnvi gyL g‡b KwievgvỴB Pzc Kwiqv iwnj| †`e`v‡mi wb‡RiI A‡bKevi GK_v g‡b nBZ; wKš‘ †Kvb K_v ewj‡Z B”Qv KwiZ bv| myZivs †KnB Avwmj bv| Zvi ci A‡bK w`†b †m ax‡i axi AvivMă nBZ jvwMj| GKw`b m DwVqv ewmqv ewjj, Pj ag©`vm, GBevi Avi †Kv_vI hvB| Avi †Kv_vI wM‡q KvR †bB fvB, nq evwo Pj, bv nq gv‡qi Kv‡Q Pj| wRwbmcỴ euvwaqv Pzwbjv‡ji wbKU we`vq jBqv, †`e`vm Avevi Gjvnvev‡` Avwmqv Dcw¯’Z nBj - kixiUv A‡bKUv fvj| wKQyw`b _vwKevi ci GKw`b †`e`vm Kwnj, ag©, †Kvb b~Zb RvqMvq †M‡j nq bv ? KL‡bv evÔ^vB `wLwb, hve ? AvMên `wLqv AwbQv mậĂI agâ`vm gZ w`j| mgqUv Rụ gvm; evÔ^vB kni Zgb Mig bq| GLvb Avwmqv †`e`vm A‡bKUv mvwiqv DwVj| ag©`vm wRÁvmv Kwij, GLb evwo †M‡j nq bv ? †`e`vm Kwnj, bv, †ek AvwQ| Avwg GLv‡bB Avi wKQyw`b _vKe| GK ermi AwZevwnZ nBqv wMqv‡Q| fv`ªgv‡mi mKvjejvq, GKw`b `e`vm agâ`vmi Kuva fi w`qv evÔ^vB nvmcvZvj nBZ evwni nBqv Mvwo‡Z Avwmqv ewmj| ag©`vm Kwnj, †`e&Zv, Avwg ewj, gv‡qi Kv‡Q hvIqv fvj| †`e`v‡mi `P¶z R‡j fwiqv †Mj - AvR Kqw`b nB‡Z gv‡K Zvnvi †Kej g‡b cwo‡ZwQj| nvmcvZv‡j cwoqv hLb ZLb GB K_v fvweqv‡Q, - G msmv‡i Zvnvi meB Av‡Q, A_P †KnB bvB| Zvnvi gv Av‡Qb, eo fvB Av‡Qb, fwMbxi AaxK cveâZx AvQ eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj †cªm B-eyK †`e`vm kir iPbv mgMª (1g LÊ) ‡lvj c„ơv-103 c - P›`ªgLy xI Av‡Q! Zvnvi mevB Av‡Q, wKš‘ †m Avi KvnviI bvB| ag©`vmI Kuvw`‡ZwQj; Kwnj, Zvn‡j `v`v, gv‡qi Kv‡Q hvIqvB w¯’i ? †`e`vm gyL wdivBqv Akª“ gywQj; ewjj, bv ag©`vm, gv‡K G gyL †`Lv‡Z B”Qv nq bv, - Avgvi GLbv eva Kwi m mgq Avmwb| eì agâ`vm nvDgvD Kwiqv Kuvw`qv Kwnj, `v`v, GL‡bv †h gv †eu‡P Av‡Qb! K_vUvq KZLvwb †h cªKvk Kwij, Zvnv Aš—‡i Df‡qB Abyfe Kwij| †`e`v‡mi Aev AZă g` nBqvQ| mg cU c-xnv-wjfvi cwic~Y;â Zvnvi Dci R¡i, Kvwk| iO Mvp K…òeY©, †`n Aw¯’Pg©mvi| †PvL G‡Kev‡i XzwKqv wMqvQ, ùay GKUv A^vfvweK DắjZvq PKPK KwiZQ| gv_vq Pzj iả I FRy - †Póv Kwi‡j †eva nq ¸wY‡Z cviv hvq| nvZi Avẵyjájvi cvb Pvwnj NYv eva nq - GK kxYâ, ZvnvZ Avevi Kzrwmr eăvwai `vM `yú| úkb Avwmqv agâ`vm wRvmv Kwij, †Kv_vKvi wUwKU wKbe †`e&Zv ? †`e`vm fvweqv wPwš—qv Kwnj, Pj evwo hvB - Zvi ci me n‡e| Mvwoi mgq nB‡j Zvnviv ûMjxi wUwKU wKwbqv Pvwcqv ewmj| ag©`vm †`e`v‡mi wbK‡UB iwnj| mĩăvi c~eâ `e`vmi PvL RĂvjv Kwiqv Avevi RĂi Avwmj| ag©`vm†K WvwKqv Kwnj, ag©`vm, AvR g‡b n‡”P, evwo †cuŠQvbI nqZ KwVb n‡e| ag©`vm mf‡q Kwnj, †Kb `v`v ? †`e`vm nvmevi †Póv Kwiqv ïay ewjj, Avevi †h R¡i nj, ag©`vm| Kvkxi c_ hLb cvi nBqv †Mj, †`e`vm ZLb R¡‡i A‡PZb| cvUbvi KvQvKvwQ Avwmqv Zvnvi ûuk nBj, Kwnj, ZvB Z ag©`vm, gv‡qi KvQ hvIqv mwZăB Avi NUj bv| agâ`vm Kwnj, Pj `v`v, Avgiv cvUbvq †b‡g wM‡q Wv³vi †`LvB Dˇi †`e`vm Kwnj, bv _vK, Avgiv evwo hvB Pj| Mvwo hLb cvÊzqv †ók‡b Avwmqv Dcw¯’Z nBj, ZLb †fvi nB‡Z‡Q| mvivivwỴ e„wó nBqvwQj, GLb _vwgqv‡Q| `e`vm DwVqv `uvovBj| wbP agâ`vm wbw`êZ| axi axi GKevi Zvnvi jjvU ỳkâ Kwij, jắvq ZvnvK RvMvBZ cvwij bv| Zvi ci ỉvi Lywjqv Av Av evwni nBqv cwoj| Mvwo myò agâ`vmK jBqv †Mj| Kuvwc‡Z Kuvwc‡Z †`e`vm †÷k‡bi evwn‡i Avwmj| GKRb †Nvovi Mvwoi Mv‡ivqvb†K WvwKqv ewjj, evcy, nvZx‡cvZvq †h‡Z cvi‡e ? eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK `e`vm kir iPbv mgMª (1g LÊ) ‡lvj c„ơv-104 c †m GKevi gyLcv‡b Pvwnj, GKevi Gw`K-Iw`K Pvwnj, Zvnvi ci Kwnj, bv evey, iv¯—v fvj bq - †Nvovi Mvwo G el©vq ILv‡b †h‡Z cvi‡e bv| †`e`vm DwØMœ nBqv cªkœ Kwij, cvjwK cvIqv hvq ? Mv‡ovqvb ewjj, bv| Avk¼vq †`e`vm ewmqv cwoj - Z‡e wK hvIqv n‡e bv ? Zvnvi gy‡Li Dc‡iB Zvnvi Awš—g Ae¯’v Mvp gyw`êZ wQj, AĩI Zvnv cwoZ cvwiZ| Mvovqvb Av`êâ nBqv Kwnj, evey, GKUv Mi“i Mvwo wVK K‡i †`e ? †`e`vm wRRvmv Kwij, KZ¶‡Y †cuŠQ‡e ? Mv‡ovqvb ewjj, c_ fvj bq evey, †eva nq w`b-`yB †j‡M hv‡e| †`e`vm g‡b g‡b wnmve Kwi‡Z jvwMj, `w`b euvPe Z ? wKš‘ cve©Zxi Kv‡Q hvB‡ZB nBe| Zvnvi AbK w`bi AbK wg_ăv K_v, AbK wg_ăv AvPiY ĐiY nBj| wK klw`bi G cêwZkêwZ mZă KwiZB nBe| hgb Kwiqv ‡nvK, GKevi Zvnv‡K †kl †`Lv w`‡ZB nB‡e! wKš‘ G Rxe‡bi †gqv` †h Avi †ekx evKx bvB! †mB †h eo f‡qi K_v! †`e`vm Mi“i Mvwo‡Z hLb DwVqv ewmj, ZLb Rbbxi K_v g‡b Kwiqv Zvnvi †PvL dvwUqv Rj Avwmqv cwoj| Avi GKLvwb ứnKvgj gyL AvR Rxebi klảY wbiwZkq cweẻ nBqv `Lv w`j - †m P›`ªgLy xi| hvnv‡K cvwcơv ewjqv †m wPiw`b N„Yv Kwiqv‡Q, AvR Zvnv‡KB Rbbxi cv‡k m‡MŠi‡e dzwUqv DwV‡Z †`wLqv Zvnvi †PvL w`qv SiSi Kwiqv Rj Swoqv cwo‡Z jvwMj| G Rxe‡b Avi †`Lv nB‡e bv, nqZ ẻw`b ch©š— †m LeiUvI cvB‡e bv| ZeyI cve©Zxi Kv‡Q hvB‡Z nB‡e| †`e`vm kc_ KwiqvwQj, Avi GKevi `Lv w`eB| AvR G cêZxv ZvnvK c~Yâ KwiZB nB‡e| c_ fvj bq| el©vi Rj †Kv_vI c‡_i gv‡S Rwgqv AvQ, Kv_vI ev c_ fvwẵqv wMqvQ| Kv`vq mg ivv cwic~Y|â Mi“i Mvwo nUi nUi Kwiqv Pwjj| †Kv_vI bvwgqv PvKv †Vwj‡Z nBj, Kv_vI Mi-`yUvK wb`âqic cênvi KwiZ nBj - hgb KwiqvB †nvK G †lvj †µvk c_ AwZµg Kwi‡ZB nB‡e| ûû Kwiqv Vvấv evZvm ewnZwQj| AvRI Zvnvi mĩăvi ci cêej RĂi `Lv w`j| †m mf‡q cªkœ Kwij, Mv‡ovqvb, Avi KZ c_ ? Mv‡ovqvb Reve w`j, GL‡bv AvU-`k †Kvk Av‡Q evey| eB †nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK `e`vm kir iPbv mgMª (1g LÊ) ‡lvj c„ơv-105 c wkMwMi wb‡q Pj& evcy, †Zv‡K A‡bK UvKv eKwkm †`e| c‡K‡U GKLvbv GKk UvKvi †bvU wQj, ZvB †`LvBqv Kwnj, GK kÔ UvKv †`e, wb‡q Pj&| Zvnvi ci †Kgb Kwiqv †Kv_v w`qv mg¯— ivwỴ †Mj, †`e`vm Rvwb‡ZI cvwij bv| Amvo, A‡PZb; mKv‡j mÁvb nBqv Kwnj, I‡i, Avi KZ c_ ? GwK dz‡iv‡e bv? Mv‡ovqvb Kwnj, Av‡iv Qq Kvk| `e`vm `xNâwbtkƯvm dwjqv Kwnj, GKUz wkMwMi Pj& evcy, Avi †h mgq †bB| Mv‡ovqvb eywS‡Z cvwij bv, wKš‘ b~Zb Drmv‡n Mi“ †VOvBqv MvwjMvjvR Kwiqv Pwjj| cªvYc‡Y Mvwo Pwj‡Z‡Q, wfZ‡i †`e`vm QUdU Kwi‡Z‡Q| †Kej g‡b nB‡Z‡Q, †`Lv n‡e Z ? †cuŠQe Z ? `yciy †ejv Mvwo _vgvBqv Mv‡ovqvb Mi“‡K Lvevi w`qv, wb‡R Avnvi Kwiqv Avevi DwVqv ewmj| Kwnj, evey, Zzwg Lv‡e bv wKQy ? bv evcy, Z‡e eo †Zóv †c‡q‡P, GKUz Rj w`Z cvi ? m cw_cvkƯâ cyđwiYx nBZ Rj Avwbqv w`j| AvR mĩăvi ci RĂii mẵ `e`vmi bvKi wfZi nB‡Z momo Kwiqv †duvUv †duvUv i³ cwo‡Z jvwMj| †m cªvYc‡Y bvK Pvwcqv awij| Zvnvici †eva nBj, `uv‡Zi cvk w`qvI i evwni nBZQ, wbtkƯvmcêkvƯ mI hb Uvb awiqvQ| nuvcvBZ nuvcvBZ Kwnj, Avi KZ ? Mv‡ovqvb Kwnj, †Kvk `yB; ivwỴ `kUv bvMv` †cuŠQe| †`e`vm ẻK‡ó gyL Zzwjqv c‡_i cv‡b Pvwnqv Kwnj, fMevb! Mv‡ovqvb cªkœ Kwij, evey, Agb Ki‡Qb †Kb ? †`e`vm G K_vi Reve w`‡ZI cvwij bv| Mvwo Pwj‡Z jvwMj, wKš‘ `kUvi mgq bv cuwQqv cêvq ivwẻ evivUvq Mvwo nvwZcvZvq Rwg`vieveyi evUxi mÔĐyL euvavb AkƯ_Zjvq Avwmqv DcwZ nBj| Mvovqvb WvwKqv Kwnj, evey, †b‡g G‡mv| †Kvb DËi bvB| Avevi WvwKj, Zey DËi bvB| ZLb †m fq cvBqv cª`xc gy‡Li Kv‡Q Avwbj, evey, Nygv‡j wK ? †`e`vm Pvwnqv Av‡Q; †VvU bvwoqv wK ewjj, wKš‘ kã nBj bv| Mv‡ovqvb Avevi WvwKj, I evey! †`e`vm nvZ Zzwj‡Z Pvwnj, wKš‘ nvZ DwVj bv; ïay Zvnvi †Pv‡Li †KvY evwnqv `y †duvUv Rj MovBqv cwoj| eB †nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK `e`vm kir iPbv mgMê (1g Lấ) lvj cụv-106 c Mvovqvb ZLb eywì LvUvBqv AkƯ_ Zjvq euvavbv ew`Uvi Dci Lo cvwZqv khăv iPbv Kwij| Zvnvi ci ẻK‡ó †`e`vm†K Zzwjqv Avwbqv Zvnvi Dci kqb KivBqv w`j| evwni Avi Kn bvB, Rwg`vievUx wbọ, wbw`êZ| `e`vm eỷ Kơk c‡KU nB‡Z GKk UvKvi †bvUUv evwni Kwiqv w`j| jɇbi Av‡jv‡K Mv‡ovqvb †`wLj, evey Zvnvi cv‡b Pvwnqv Av‡Q, wKš‘ K_v Kwn‡Z cvwi‡Z‡Q bv| †m Ae¯’vUv Abygvb Kwiqv †bvU jBqv Pv`‡i euvwaqv ivwLj| kvj w`qv `e`vmi gyL châ AveZ; mÔĐyL jẫb RĂwjZQ, b~Zb eÜz cv‡qi Kv‡Q ewmqv fvwe‡Z‡Q| †fvi nBj| mKvj‡ejv Rwg`vi evUx nBZ jvK evwni nBj, -GK Avhâ `kă| MvQZjvq GKRb †jvK gwi‡Z‡Q| f`ª†jvK| Mv‡q kvj, cv‡q PKP‡K Ry‡Zv, nv‡Z AvswU| G‡K G‡K A‡bK †jvK Rgv nBj| µ‡g fyebeveyi Kv‡b G K_v †Mj, wZwb Wv³vi Avwb‡Z ewjqv wb‡R Dcw¯’Z nB‡jb| †`e`vm mK‡ji cv‡b Pvwnqv †`wLj; wKš‘ Zvnvi KɆiva nBqvwQj - GKUv K_vI ewj‡Z cvwij bv, ïay †PvL w`qv Rj MovBqv cwo‡Z jvwMj| Mv‡ovqvb hZ`~i Rv‡b ewjj, wKš‘ Zvnv‡Z myweav wKQyB nBj bv| Wv³vi Avwmqv Kwnj, k¦vm D‡V‡Q, GLwb gi‡e| mK‡jB Kwnj, Avnv! Dc‡i ewmqv cve©Zx G Kvwnbx ïwbqv ewjj, Avnv! †K GKRb `qv Kwiqv gy‡L GK†duvUv Rj w`qv †Mj| †`e`vm Zvnvi cv‡b Ki“Y`„wó‡Z GKevi Pvwnqv †`wLj, Zvnvi ci P¶z gyw`j| AviI wKQy¶Y euvwPqv wQj, Zvnvi c‡i me dzivBj| GLb †K `vn Kwie, K QyBu e, wK RvZ BZăvw` jBqv ZKâ DwVj| fzebevey wbKU¯’ cywjk †ók‡b msev` w`‡jb| Bb&‡¯ú±i Avwmqv Z`š— Kwi‡Z jvwMj| c-xnv-wjfvi gZăz | bvK gyL ii `vM| cKU nBZ `yBLvbv cẻ evwni nBj| GKLvbv Zvjmvbvcyii wỉR`vm gyLy hă evÔ^vBqi `e`vmK wjwLZQ| - UvKv cvVvb GLb mÔÂe bq| Avi GKUv Kvkxi nwigZx `ex D `e`vm gyLy hăK wjwLZQ - Kgb AvQ ? euv nvZ Dwộ w`qv BsivRx Aải bvgi Av`ăải †jLv Av‡Q| Bb&‡¯ú±ievey Z`š— Kwiqv Kwn‡jb, nuv, †jvKUv †`e`vm e‡U| nv‡Z bxj cv_i †`Iqv AvswU - `vg Av›`vR ‡`o-kÔ, Mv‡q GKRvov kvj -`vg Av`vR `yB kễ| RvgvKvco BZăvw` mgB wjwLqv jBjb| Payixgnvkq I gn`êbv_ eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj †cªm B-eyK †`e`vm kir iPbv mgMª (1g LÊ) ‡lvj c„ơv-107 c Df‡qB Dcw¯’Z wQ‡jb| Zvj‡mvbvcyi bvg ïwbqv g‡n›`ª Kwnj, †QvUgvi ev‡ci evwoi †jvK, wZwb †`L‡j†PŠayixgnvkq Zvov w`‡jb, †mwK GLv‡b giv mbv KiZ Avme bvwK ? `vivMvevey mnvmă Kwnjb, cvMj Avi wK! eêvỵYi gZ`n nBjI cvovMuvq Kn ỳkâ KwiZ Pvwnj bv; Kv‡RB PÊvj Avwmqv euvwaqv jBqv †Mj| Zvi ci †Kvb ùđ cyđwiYxi ZU Aaâ`ằ Kwiqv dwjqv w`j KvK - kKzb Dc‡i Avwmqv ewmj, k„Mvj-Kz°iz ke‡`n jBqv Kjn Kwi‡Z cªeË „ nBj| ZeyI †h ïwbj, †mB Kwnj, Avnv! `vmx PvKiI ejvewj Kwi‡Z jvwMj, Avnv fÏi‡jvK, eo‡jvK! `y kÔ UvKv `v‡gi kvj, `o kễ UvKv `vgi AvswU! m-me GLb `vivMvi wRÔĐvq AvQ; cẻ `yễLvbvI wZwb ivwLqvQb| LeiUv mKvjB cveâZxi Kvb wMqvwQj eU, wKš‘ †Kvb wel‡qB AvRKvj †m g‡bvwb‡ek Kwi‡Z cvwiZ bv ewjqv eăvcviUv wVK eywSZ cvi bvB| wK mKji gyLB hLb H K_v, ZLb cveâZxI wekl Kwiqv ùwbZ cvBqv mĩăvi c~eâ GKRb `vmx‡K WvwKqv Kwnj, wK n‡q‡P jv ? †K g‡i‡P ? `vmx Kwnj, Avnv, †KD Zv Rv‡b bv gv! c~eR © ‡b¥i gvwU †Kbv wQj, ZvB gi‡Z GmwQj| kx‡Z wn‡g ‡mB ivwẻ _K cowQj, AvR ejv bễUvi mgq giP| cveâZx `xNâwbtkƯvm †dwjqv wRÁvmv Kwij, Avnv, †K Zv wKQy Rvbv †Mj bv ? `vmx Kwnj, g‡nbevey me Rv‡bb, Avwg ZZ Rvwb†b gv| g‡n›`ª‡K WvwKqv Avbv nBj †m Kwnj, †Zvgv‡`i †`‡ki †`e`vm gyL‡y hă| cveâZx gn`êi AZă wbKU mwiqv Avwmqv, Zxeê `wúcvZ Kwiqv wRÁvmv Kwij, †K, †`e`v`v ? †Kgb K‡i Rvb‡j ? c‡K‡U `yễLvwb wPwV wQj; GKLvb wỉR`vm gyLy hă wjLPb cveâZx euvav w`qv Kwnj, nuv, Zvi eo`v`v| Avi GKLvbv Kvkxi nwigZx †`ex wj‡L‡Pb nuv, wZwb gv| nv‡Zi Dci DjwK w`‡q bvg †jLv wQjcveâZx Kwnj, nuv, KjKvZvq cê_g wMq wjwLqwQjb eU GKUv bxj isqi AvswU eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK †`e`vm kir iPbv mgMª (1g LÊ) ‡lvj c„ơv-108 c ˆcZvi mgq †RVvgkvB w`‡qwQ‡jb| Avwg hvB, - ewj‡Z ewj‡Z cve©Zx QywUqv bvwgqv cwoj| gn`ê nZeywì nBqv Kwnj, I gv, Kv_v hvI ? †`e`vi Kv‡Q| †m Z Avi †bB - †Wvg wb‡q †M‡Q| I‡Mv, gv †Mv| ewjqv Kuvw`‡Z Kuvw`‡Z cve©Zx QywUj| gn`ê QywUqv mÔĐyL Avwmqv evav w`qv ewjj, Zzwg wK cvMj nj gv ? Kv_v hve ? cveâZx gn`êi cvb Zxảố KUvả Kwiqv Kwnj, gnb, AvgvK wK mwZă cvMj cj ? c_ Qvo| Zvnvi Pải cvb Pvwnqv, gn`ê c_ Qvwoqv wbtkó wcQ‡b wcQ‡b Pwjj| cve©Zx evwni nBqv †Mj| evwn‡i ZLbI bv‡qe †Mvg¯—v KvR Kwi‡ZwQj, Zvnviv Pvwnqv †`wLj| †PŠayixgnvkq Pkgvi Dci w`qv Pvwnqv Kwn‡jb, hvq †K ? g‡n›`ª ewjj, †QvUgv| †m wK! †Kv_vq hvq ? g‡n›`ª ewjj, †`e`vm‡K †`L‡Z| fyeb †PŠayix wPrKvi Kwiqv DwV‡jb, †Zviv wK me †¶‡c †Mwj, ai-ai-a‡i Avb I‡K| cvMj n‡q‡P! I g‡nb, I K‡b†eŠ! Zvnvici `vmx-PvKi wgwjqv aivawi Kwiqv cve©Zxi g~wQ©Z †`n Uvwbqv Avwbqv evUxi wfZ‡i jBqv †Mj| ciw`b Zvnvi g~Qvâ fẵ nBj, wK m Kvb K_v Kwnj bv| GKRb `vmx‡K WvwKqv ïay wRÁvmv Kwij, ivwỴ‡Z G‡mwQ‡jb, bv ? mg ivwẻ! Zvnvi ci cveâZx Pzc Kwiqv iwnj| GLb GZw`†b cve©Zxi wK nBqv‡Q, †Kgb Av‡Q Rvwb bv| msev` jB‡ZI BQv Ki bv| ùay `e`vmi Rbă eo Kú nq| Zvgiv †h-†Kn G Kvwnbx cwo‡e, nqZ Avgv‡`iB gZ `ytL cvB‡e| Zey hw` KLbI `e`vmi gZ Ggb nZfvMă, Amshgx cvwcụi mwnZ cwiPq NU, Zvnvi Rbă GKUz cêv_âbv KwiI| cêv_âbv KwiI, Avi hvnvB nvK, hb Zvnvi gZ Ggb Kwiqv KvnviI gZăz bv NU| giY ảwZ bvB, wK m mgq hb GKwU ứnKiỳkâ Zvnvi jjvU cuQ - hb GKwUI KiyYv`êâ ứngq gyL `wLZ eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK `e`vm kir iPbv mgMª (1g LÊ) ‡lvj c„ơv-109 c †`wL‡Z G Rxe‡bi Aš— nq| gwievi mgq †hb KvnviI GK†duvUv †Pv‡Li Rj †`wLqv m gwiZ cvi| \ mgvò \ eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK
- Xem thêm -

Xem thêm: 336Debdas, 336Debdas

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay