335Chandranath

82 30 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 21:48

P`êbv_ kir iPbv mgMê (1g Lấ) m~Pxcẻ cụv-3 c m~Pxcẻ P`êbv_ cê_g cwiQ` wỉZxq cwiQ` ZZxq cwiQ` PZz_â cwiQ` cg cwi‡”Q` lơ cwi‡”Q` mßg cwi‡”Q` g cwi‡”Q` beg cwi‡”Q` `kg cwiQ` GKv`k cwiQ` ỉv`k cwiQ` ẻqv`k cwiQ` PZz`âk cwiQ` c`k cwi‡”Q` lơ`k cwi‡”Q` mß`k cwi‡”Q` v`k cwi‡”Q` Dbwesk cwi‡”Q` wesk cwi‡”Q` 05 08 11 13 15 21 27 32 36 42 46 49 53 57 61 64 69 75 78 80 evsjv mvwnZăi kêụ eBájv Lye Kg `vg cZ Pvb ? wKbyb fvPâyqvj cêm B-eyK Your trusted e-publisher virtual_press@yahoo.com QvU`i eB coZ DrmvwnZ Kib fvPâyqvj cêm B-eyK P`êbv_ kir iPbv mgMª (1g LÊ) ‡QvU‡`i eB co‡Z DrmvwnZ Ki“b c c„ơv-4 fvPâyqvj cêm B-eyK P`êbv_ kir iPbv mgMê (1g Lấ) GK cụv-5 c GK P`êbv_i wcZ-kêvìi wVK c~eâi w`b wK GKUv K_v jBqv Zvnvi Lyov gwYkẳi gyLvcvaăvqi mwnZ Zvnvi gbvi nBqv †Mj| Zvnvi dj GB nBj †h, ciw`b gwYk¼i Dcw¯’Z _vwKqv Zuvnvi AMêRi cijwKK mg KvRi ZậĂveavb Kwijb, wK GKwe`y Avnvhâ ¯úk© Kwi‡jb bv, wKsev wb‡Ri evUxi Kvnv‡KI ¯úk© Kwi‡Z w`‡jb bv| eêvỵYfvRbv P`êbv_ KiRvo Kwnj, KvKv, `vl Kwi, Aciva Kwi, Avcwb Avgvi wcZZjz ă, Avwg Avcbvi Qji gZ - Gevi gvRâbv Kib| wcZZjz ă gwYkẳi Dậi ewjjb, evev, Zvgiv KvjKvZvq †_‡K we.G., Gg.G.cvk K‡i weØvb& I eyw×gvb& n‡q‡Qv, Avgiv wKš‘ mKvji g~L,â Avgv`i mẵ Zvgv`i wgk Lve bv| GB `L bv †Kb, kv¯¿Kv‡iivB e‡j‡Qb, †hgb, †Mvov †K‡U AvMvq Rj Xvjv| kvv ePbwUi mwnZ AvaywbK cwấZ I mKj g~Lâi Nwbụ mÔ^ĩ bv _vwKjI gwYkẳi h wbRi gbi fveUv cêKvk KwiqvwQjb, P`êbv_ Zvnv eywSqv g‡b g‡b cªZxÁv Kwij, Lyovi mwnZ Avi †m Kvb mÔ^ĩ ivwLe bv| Avi wcZvi RxeẽkvZI `yB mnv`ii gaă ỹ`ăZv wQj bv| wK Avnvi-eăenviUv wQj| GLb mBUv eĩ nBj| P`êbv_i wcZv h_ú abmÔỳwậ ivwLqv wMqvQb, wK evUxZ Avxq-^Rb Kn bvB, ùay GK AcyẻK gvZzj Ges wỉZxq cải gvZzjvbx| mg evwoUv hLb eo duvKv †VwKj, P›`ªbv_ ZLb evUxi †Mvg¯—v‡K WvwKqv Kwnj, miKvigkvq, Avwg wKQyw`bi Rbă we`k hve, Avcwb welq-mÔỳwậ hgb `LwQjb, Zgwb `Leb| Avgvi wdi AvmZ eva Kwi wejÔ^ ne| gvZzj eªRwK‡kvi Zvnv‡Z AvcwË cªKvk Kwiqv Kwn‡jb, GLb †Zvgvi †Kv_vI wM‡q KvR †bB; †Zvgvi gb Lvivc n‡q Av‡Q, G mgq evUx‡Z _vKvB DwPZ| ‡QvU‡`i eB co‡Z DrmvwnZ Ki“b fvP©qy vj †cªm B-eyK P›`ªbv_ kir iPbv mgMª (1g LÊ) GK c„ơv-6 c P`êbv_ Zvnv ùwbj bv| welq-mÔỳwậi mgy`q fvi miKvi gnvkqi Dci w`qv, Ges emZ evUxi fvi eªRwK‡kv‡ii Dci w`qv AwZ mvgvbăfveB m we`k hvẻv Kwij| hvBevi mgq GKRb fZăKI mẵ jBj| eªRwK‡kvi‡K wbf…‡Z WvwKqv Zuvnvi ¯¿x niKvjx ewjj, GKUv KvR Ki‡j bv ? eªRwK‡kvi wRÁvmv Kwi‡jb, wK KvR ? GB †h we‡`‡k †Mj, GKUv wKQy wj‡L wb‡j bv †Kb ? gvbyl KLb wK nq, wKQyB ejv hvq bv| hw` we‡`‡k wM‡q fvjg›` nVvr wKQy n‡q hvq, ZLb Zzwg `uvov‡e †Kv_vq? eêRwKkvi Kvb Avẵyj w`qv wRf KvwUqv Kwnjb, wQ, wQ, Ggb K_v gy‡L G‡bv bv| niKvjx ivM Kwiqv Kwnj, Zzwg †evKv, ZvB gy‡L Avb‡Z n‡q‡Q, hw` †mqvbv nÔ‡Z Avgv‡K gy‡L Avb‡Z nƠZ bv| wKš‘ K_vUv †h wVK, Zvnv eªRwK‡kvi ¯¿xi K…cvq `yB-Pvwi w`‡bB eywS‡Z cvwi‡jb| ZLb cwiZvc Kwi‡Z jvwM‡jb| GK ermi P›`ªbv_ bvbv ¯’v‡b GKv ågb Kwiqv †eovBj| Zvnvi ci Mqvq Avwmqv ¯^Mx© q wcZ„‡`‡ei mvsevrmwiK wcÊ`vb Kwij, wKš‘ Zvnvi evUx wdwiqv hvBevi B”Qv nBj bv - g‡b Kwij, wKQyw`b Kvkx‡Z AwZevwnZ Kwiqv hvnv nq Kwie| KvkxZ gyLvcvaăvq eski cvấv nwi`qvj Nvlvj| P`êbv_ GKw`b wỉcêni GKwU KăvwÔ^mi eăvM nvZ jBqv Zuvnvi evUxZ Avwmqv DcwZ nBj| Kvkx P`êbv_i AcwiwPZ bn, BwZc~eâ KqKevi m wcZvi mwnZ GLvb AvwmqvwQj| nwi`qvjI ZvnvK wejảY wPwbZb| AKĐvr Zvnvi Giƒc AvMg‡b wZwb wKQy wew¯§Z nB‡jb| Dc‡ii GKUv Ni P`êbv_i Rbă wbw`âú nBj, Ges BnvI wi nBj h, P`êbv_i hZw`b B”Qv wZwb GBLv‡bB _vwK‡eb| G K‡¶i GKUv Rvbvjv w`qv wfZ‡ii iÜbkvjvi wKq`sk †`Lv hvBZ| P›`ªbv_ AvMª‡ni mwnZ A‡bKmgq GB w`‡K Pvwnqv _vwKZ| iÜb-mvgMªxi Dc‡iB †h AvMªn Zvnv b†n, Z‡e iÜbKvwiYx‡K †`wL‡Z eo fvj jvwMZ| weaev my›`ix| wKš‘ gyLLvwb †hb `yt‡Li Av¸‡b `» nBqv †M‡Q! †hŠeb Av‡Q wK wMqv‡Q, †mI †hb Avi †Pv‡L cwo‡Z Pv‡n bv| wZwb Avcb g‡b Avcbvi KvR Kwiqv hvb, wbK‡U †Kej GKwU `kgelx©qv evwjKv i܇bi †hvMvo Kwiqv w`Z _vK| P`êbv_ AZòbqb ZvnvB `L| QvU`i eB coZ DrmvwnZ Kib fvPâqy vj cêm B-eyK P`êbv_ kir iPbv mgMê (1g Lấ) GK cụv-7 c wKQyw`b wZwb P`êbv_i mÔĐyL evwni nBjb bv| Avnvhâ mvgMêx awiqv w`qv mwiqv hvBZb| wK àgkt evwni nB‡Z jvwM‡jb| G‡K Z P›`ªbv_ eq‡m †QvU, Zvnv‡Z GK ¯’v‡b AwaK w`b awiqv _vwK‡j GKUv AvÍxq-fve Avwmqv c‡o| ZLb wZwb P›`ªbv_‡K LvIqvB‡Z ewm‡Zb - Rbbxi gZ Kv‡Q ewmqv hZœce~ K â Avnvi KivBZb| Avcbvi Rbbxi K_v P`êbv_i ĐiY nq bv - wPiw`b gvZ…nxb P›`ªbv_ wcZvi wbKU jvwjZ-cvwjZ nBqvwQj| wcZv m vb KZK c~Yâ KwiqvwQjb mZă, wK Gic Kvgj ứn Z_vq wQj bv| wcZvi gZăz Z P`êbv_i eyKi h AskUv Lvwj cwoqvwQj, ïay ZvnvB c~Y© nBqv Avwm‡Z jvwMj Zvnv b‡n, Awfbe gvZ„‡øn-i‡m Zvnv‡K Awff‚Z Kwiqv †dwj‡Z jvwMj| GKw`b P›`ªbv_ nwi`qvj‡K wRÁvmv Kwij, Avcbvi wb‡Ri ewj‡Z †KnB Z bvB ewjqv Rvwb, wKš‘ Bwb †K ? nwi`qvj Kwn‡jb, Bwb evgyb-VvKi“b! †Kvb AvÍxq ? bv| Z‡e G‡`i †Kv_vq †c‡jb ? nwi`qvj Kwn‡jb, †m AbK K_v| Ze msảc ejZ nj, Bwb cêvq wZb ermi nƠj ¯^vgx Ges IB †g‡qwU‡K wb‡q Zx_© Ki‡Z Av‡mb| Kvkx‡Z ^vgxi gZăz nq| `kI Ggb Kvb Avxq bB h wdi hvb| Zvi ci Z †`LQ| Avcwb †c‡jb wKiƒ‡c ? gwYKwY©Kvi NvUi KvQ gqwU wfả KiwQj| P`êbv_ GKUz wPv Kwiqv Kwnj, †Kv_vq evwo Rv‡bb wK ? wVK Rvwb bv| beØx‡ci wbKU Kvb GKUv Mêvg| QvU`i eB coZ DrmvwnZ Kib fvPâqy vj †cªm B-eyK P›`ªbv_ kir iPbv mgMª (1g LÊ) `yB c„ơv-8 c `yB w`b-`yB c‡i Avnv‡i ewmqv P›`ªbv_ evgyb-VvKi“‡bi gy‡Li cv‡b Pvwnqv mnmv wRÁvmv Kwij, Avcbviv †Kvb †kªbx ? evgyb-VvKi“‡bi gyLLvwb weeYâ nBqv Mj| G cêki nZz wZwb eywSjb| wK hb ïwb‡Z cvb bvB, GBfv‡e ZvovZvwo `uvovBqv ewj‡jb, hvB `ya Avwb M ? `yai Rbă AZ ZvovZvwo wQj bv| fvweevi Rbă wZwb GKevi iĩbkvjvq Avwmqv DcwZ nBjb| mLvb Kbăv mih~evjv nvZv Kwiqv `ya XvwjZwQj, Rbbxi weeYâ-gyL jảă Kwij bv| Rbbx Kbăvi gyLcvb GKevi Pvwnjb, `yai evUx nvZ jBqv GKevi `xNâwbkƯvm dwjqv gb gb Kwnjb, n `xb-`ytLxi cêwZcvjK, n Ahvâ gx, Zzwg Avgv‡K gvR©bv KƠ‡iv| Zvnvi ci `y‡ai evwU Avwbqv wbK‡U ivwLqv Dc‡ekb Kwi‡j, P›`ªbv_ cybivq †mB cªkœ Kwij| GKwU-GKwU Kwiqv mg¯— K_v Rvwbqv jBqv P›`ªbv_ Ae‡k‡l wRÁvmv Kwij, Avcwb evwo hvb bv †Kb ? †mLv‡b wK †KD †bB ? †L‡Z †`q Ggb KD bB| P`êbv_ gyL bxPz Kwiqv wKQyảY fvweqv Kwnj, Avcbvi GKwU Kbăv AvQ, Zvnvi weevn wKic `eb ? evgyb-VvKib `xNâwbkƯvm Pvwcqv axi axi ewjjb, wekƯkiƯ Rvbb| Avnvi cêvq kl nBqv Avwmj| P›`ªbv_ gyL Zzwjqv Pvwnqv ewjj, fvj KƠ‡i Avcbvi †g‡qwU‡K KLbI †`wLwb, -nwi`qvj e‡jb Lye kvš—-wkó| †`L‡Z mykxª wK ? evgyb-VvKib Clr nvwmqv cêKvkă Kwnjb, Avwg gv, gvqi PảzK wek¦vm †bB evev; Z‡e mih~ †eva nq KzrwmZ bq| wKš‘ g‡b g‡b ewj‡jb, Kvkx‡Z KZ †jvK Av‡m hvq, wKš‘ GZ iƒc Z KviI †`wLwb| Bnvi wZb-Pvwi w`b c‡i GKw`b cªfv‡Z P›`ªbv_ †ek Kwiqv mih~‡K †`wLqv jBj| g‡b nBj, GZ iƒc Avi RM‡Z bvB| ivbœvN‡i ewmqv mih~ ZiKvwi KzwU‡ZwQj| †mLv‡b ‡QvU‡`i eB coZ DrmvwnZ Kib fvPâqy vj cêm B-eyK P`êbv_ kir iPbv mgMª (1g LÊ) `yB c„ơv-9 c Aci †Kn wQj bv| Rbbx Mẵvứvb wMqvwQjb, Ges nwi`qvj h_vwbqg hvẻxi A^lY evwni nBqvwQ‡jb| P›`ªbv_ wbK‡U Avwmqv `uvovBj| WvwKj, mih~! mih~ PgwKZ nBj| Romo nBqv ewjj, Av‡Á| Zzwg iuva‡Z cv‡iv ? mih~ gv_v bvwoqv Kwnj, cvwi| wK wK iuva‡Z wk‡LQ ? mih~ Pzc Kwiqv iwnj, †Kbbv, cwiPq w`‡Z nB‡j A‡bK K_v Kwn‡Z nq| P`êbv_ gbi fveUv eywSZ cvwij, ZvB Abă cêk Kwij, Zvgvi gv I Zzwg `yB R‡bB GLv‡b KvR Ki ? mih~ Nvo bvwoqv ewjj, Kwi| Zzwg KZ gvB‡b cvI ? gv cvb, Avwg cvB‡b| Avwg ïay †L‡Z cvB| †L‡Z †c‡jB Zzwg KvR Ki ? mih~ Pzc Kwiqv iwnj| P›`ªbv_ Kwnj, g‡b Ki, Avwg hw` †L‡Z w`B, Zv nÔ†j AvgviI KvR Ki ? mih~ ax‡i ax‡i ewjj, gv‡K wRÁvmv Kie| ZvB KÔ‡iv| †mBw`b P›`ªbv_ nwi`qvj VvKzi‡K `yB-GKUv K_v wRÁvmv Kwiqv evUx‡Z miKvi gnvkq‡K GBiƒc cỴ wjwLj Avwg Kvkx‡Z AvwQ| GLv‡b GB gv‡mi gaăB weevn Kwie wi KwiqvwQ| gvZzj gnvkqK G K_v ewjeb Ges Avcwb wKQy A_â, Ajẳvi Ges cêqvRbxq `êeăvw` jBqv kxNê Avwm‡eb| †mB gv‡mB P›`ªbv_ mih~‡K weevn Kwij| Zvnvi ci evwo hvBevi mgq Avwmj| mih~ Kuvw`qv ewjj, gvi wK n‡e ? Avgv`i mẵ hveb| K_vUv evgyb-VvKibi Kvb Mj| wZwb Kbăv mih~K wbf…‡Z WvwKqv ewj‡jb, mih~, †mLv‡b wM‡q ZzB Avgvi K_v gv‡S gv‡S g‡b Kwim, wKš‘ Avgvi bvg KL‡bv gy‡L ‡QvU‡`i eB coZ DrmvwnZ Kib fvPâqy vj cêm B-eyK P`êbv_ kir iPbv mgMª (1g LÊ) `yB c„ơv-10 c Avwbm bv| hZw`b euvP‡ev Kvkx †Q‡o †Kv_vI hve bv| Z‡e hw` KL‡bv †Zvgv‡`i G A‡j Avmv nq, Zv nÔ†j Avevi †`Lv nÔ‡Z cv‡i| mih~ Kuvw`‡Z jvwMj| Rbbx Zvnvi gy‡L AÂj w`qv Kvbœv wbeviY Kwi‡jb, Ges MÔÂxi nBqv Kwnjb, evQv, me Rbùb wK Kuv`Z AvQ ? Kbăv Rbbxi Kvji wfZi gyL jyKvBqv WvwKj, gvZv nvK| gvqi Rbă hw` gvK fzjZ nq, mB Z gvZfw gv! P›`ªbv_ Aby‡iva Kwi‡jI wZwb BnvB ewj‡jb| Kvkx Qvwoqv wZwb Avi Kv_vI hvBZ cvwieb bv| P`êbv_ ewjj, GKv hw` Abăẻ bv hv‡eb, Z‡e Aš—Zt ¯^vaxbfv‡e Kvkx‡Z evm Ki“b| evgyb-VvKi“b ZvnvI A¯^xKvi Kwiqv ewj‡jb, nwi`qvj VvKzi Avgv‡K †g‡qi gZ hZœ K‡ib Ges wbZvš— `ytmg‡q Avkªq w`‡qwQ‡jb, AvwgI Zuv‡K wcZvi gZ fw³ Kwi; ZuvK wKQyZB ZăvM KiZ cvie bv| P`êbv_ eywSj, `ytwLbxi AvmÔÊg ‡eva Av‡Q, mva Kwiqv wZwb KvnviI `qvi cvỴx nB‡eb bv| Kv‡RB ZLb ïay miq~‡K jBqv P›`ªbv_ evUx wdwiqv Avwmj| GLv‡b Avwmqv mih~ `wLj, cêKvấ evwo! KZ Mnmắv, KZ Avmeve - Zvnvi Avi we¯§‡qi Aewa iwnj bv| †m g‡b g‡b fvwej, wK AbyMnª ! KZ `qv! P›`ªbv_ evwjKv ea~‡K Av`i Kwiqv Kwnj, evwoNi me `Lj ? gb aiP Z? mih~ AZă KzwÉZ nBqv AuvP‡j gyL jyKvBqv gv_v bvwoj| P›`ªbv_ ¯¿xi g‡bi K_v eywSZ Pvn bvB; cêZăz ậi Kẫ^i ùwbZ PvwnqvwQj, ZvB `yB nv‡Z mih~i gyLLvwb Zywjqv awiqv Kwnj, wK ej, g‡b a‡i‡Q Z ? j¾vq mih~i gyL Avi³ nBqv †Mj, wKš‘ ¯^vgxi cybtcybt cª‡kœ †Kvbiƒ‡c †m ewjqv †dwjj, me †Zvgvi ? P›`ªbv_ nvwmqv K_vUv GKUz wdivBqv ewjj, nuv, me †Zvgvi| ‡QvU‡`i eB coZ DrmvwnZ Kib fvPâqy vj cêm B-eyK P`êbv_ kir iPbv mgMª (1g LÊ) wZb c„ơv-11 c wZb Zvnvi ci KZw`b AwZevwnZ nBqv †Mj| mih~ eo nBqv‡Q| ¯^vgx‡K †m KZ hZœ Kwi‡Z wkwLqv‡Q| P›`ªbv_ eywS‡Z cv‡i †h, †m K_v Kwnevi c~‡e©B mih~ Zvnvi g‡bi K_v eywSqv jq| wKš‘ †m hw` ùay `vmx nBZ, Zvnv nBj mg wekƯ Luwy RqvI P`êbv_ Ggb Avi GKwU `vmx cvBZ bv, wKš‘ `vmx ïay `vmxi RbăB Kn weevn Ki bv - xi wbKU AviI wKQy Avkv iv‡L| g‡b nq, `vmxi AvPi‡Yi mwnZ ¯¿xi AvPiYwU me©‡Zvfv‡e wgwjqv bv MjB fvj nq| mih~i eăenvi eo wbixn, eo gayi, wK `vÔỳậi mywbweo-cwic~Yâ myL wKQyZB hb Mwoqv ZzwjZ cvwij bv| ZvB Ggb wgjb, GZ hZ-Av`iI Dfqi gaă GKUv `~iZĂ, GKUv Aš—ivj wKQy‡ZB mwi‡Z Pvwnj bv| GKw`b †m mih~‡K nVvr ewjj, Zzwg GZ f‡q f‡q _vK †Kb ? Avwg wK Kvb `~eăâ envi Kwi ? mih~ gb gb fvwej, G K_v DËi wK Zzwg wb‡R Rv‡bv bv ? Zvnvi ci fvwej, Zzwg †`eZv, KZ D”P, KZ gnr, -Avi Avwg ? †m Zzwg AvRI Rv‡bv bv| Zzwg Avgvi cªwZcvjK, Avwg ïay †Zvgvi AvwkªZv| Zzwg `vZv, Avwg wfLvwiYx| Zvnvi mg¯— ü`q K…ZÁZvq cwic~Y,© ZvB fvjevmv gv_v Zzwjqv Dc‡i DwV‡Z cv‡i bv, -Aš—tmwjjv dêyi gZ wbtk‡ã ax‡i ax‡i ü`‡qi Aš—iZg cª‡`‡k jyKvBqv ewn‡Z _vK, DQLj nBZ cvq bv - Zgwb Awekêvg ewnZ jvwMj, wK P`êbv_ Zvnvi mĩvb cvBj bv - AwZ eo `yfâvMviv hgb Rxebi gaă fMevbK Luwy Rqv cvq bv| wK AvR AKĐvr DắĂj `xcvjvK hLb m `wLZ cvBj, ci gZ WvMi mih~i Pảz `ywUZ Akê QvcvBqv DwVqvQ, ZLb KvZi nBqv mnmv Zvnv‡K †m Kv‡Q Uvwbqv jBj| ey‡Ki Dci gyL jyUvBqv cwoj| P›`ªbv_ Kwnj, _vK, Ime K_vq Avi KvR †bB - ewjqv `yB nv‡Z ¯¿xi gyL Zzwjqv awij, gyw`Z P‡¶i Dci mih~ GKUv Zò-wbkƯvm Abyfe Kwij| P`êbv_ Kwnj, GKevi Pq `L `wL mih~i †Pv‡Li cvZv `yBwU AvKzjfv‡e ci¯úi‡K RovBqv awij, †m wKQy‡ZB Pvwn‡Z cvwij bv| ‡QvU‡`i eB co‡Z DrmvwnZ Ki“b fvP©qy vj †cªm B-eyK P›`ªbv_ kir iPbv mgMª (1g LÊ) wZb c„ơv-12 c wKQyảY ci `xNâwbkƯvm dwjqv P`êbv_ ewjj, Zvgvi eo fq, ZvB PvB‡Z cvi‡j bv mih~| wKš‘ cvi‡j fvj nÔZ, bv nq, GKUv KvR K‡iv, Avgvi Nygš— gyL fvj KÔ‡i †P‡q †`‡Lv - G gy‡L fq Kievi gZ wKQy †bB| ey‡K ï‡q AvQ, wfZ‡ii K_vUv wK ïb‡Z cvI bv ? ZvB eo `ytL nq mih~ - Avgv‡K Zzwg eyS‡ZB cvi‡j bv| Zey mih~ K_v Kwn‡Z cvwij bv, ïa~ g‡b g‡b ¯^vgxi Pi‡Y cªYvg Kwiqv Kwnj, Avwg c`vwkªZv `vmx, `vmx‡K wPiw`b `vmxi gZB _vwK‡Z w`‡qv| ‡QvU‡`i eB co‡Z DrmvwnZ Ki“b fvP©qy vj †cªm B-eyK P›`ªbv_ kir iPbv mgMª (1g LÊ) m‡Zi c„ơv-70 c Z‡e eo †ekx fve‡Z eywS ? P›`ªbv_ Zvnvi gyLcv‡b Pvwnqv ewjj, †Zvgvi wK g‡b nq ? mih~ †m K_vi Dậi w`j bv, Abă K_v cvwoj - ejv nqP, ứvb Kie Pj| P`êbv_ wRvmv Kwij, evwoi KZâv Kv_vq ? wZwb AvR gw`i cyRv KiZ MQb, eva Kwi, mĩăvi ci Avmeb| Zzwg ZuvK wK eễj WvK ? eivei RăvVvgkvq eễj WvwK, GLbI ZvB ewj| P›`ªbv_ Avi wKQy wRÁvmv Kwij bv| mih~ wRÁvmv Kwij, Kviv m‡½ G‡m‡Q ? nwi Avi gay G‡m‡P| Zviv WvKevsjvq Av‡Q| GLv‡b Avb‡Z eywS mvnm nÔj bv ? P›`ªbv_ G K_vi DËi w`j bv| P›`ªbv_ Avnv‡i ewmqv myg‡y L GK_vjv jywP `wLqv wKQy wewĐZ nBj| Acêmbfve Vwjqv w`qv ewjj, G Avevi wK ? KzUwz Ô^Z KiPv, bv Zvgvkv Ki‡Pv ? mih~ AcªwfZ nBqv cwoj| gwjb-gy‡L ewjj, Lv‡e bv ? P`êbv_ ảYKvj mih~i gyLcvb Pvwnqv ewjj, `yciy ejv wK Avwg jywP LvB ? mih~ g‡b g‡b wec`Mª¯’ nBqv †gŠb nBqv iwnj| P›`ªbv_ Kwnj, AvR †h Zzwg Avgv‡K cª_g †L‡Z w`‡j Zv bq; Avwg wK LvB, ZvI †eva Kwi fz‡j hvIwb| mih~i †Pv‡L Rj Avwm‡ZwQj; fvwe‡ZwQj, †mB w`b †h dzivBqv wMqv‡Q, -Kwnj, fvZ Lv‡e ? wKš‘wKš‘ wK ? ïwK‡q †M‡Q ? bv, Zv bq, -Avwg GLv‡b iuvwa! evwo‡ZI Z iuva‡Z ? mih~ GKUz _vwgqv ewjj, Avgvi nv‡Z Lv‡e ? GBevi P`êbv_ gyL bZ Kwij| GZảY Zvnvi gb nq bvB h, mih~ ci nBqv wMqvQ, wKsev Zvnvi ỳwkâZ Abeăb Avnvi Kiv hvq bv| wKš‘ mih~i K_vi wfZi eo R¡vjv wQj| ẻ¶Y Pzc Kwiqv ewmqv iwnj, Zvici ax‡i ax‡i Kwnj, mih~, `yciy ejv QvU`i eB coZ DrmvwnZ Kib fvPâqy vj cêm B-eyK P›`ªbv_ kir iPbv mgMª (1g LÊ) m‡Zi c„ơv-71 c Avgvi †Pv‡Li Rj bv †`L‡j wK †Zvgvi Z…wß n‡e bv ? mih~ ZvovZvwo DwVqv `uvovBj hvB, Z‡e Avwb †M| iÜbkvjvq cª‡ek Kwiqv †m eo Kvbœv Kuvw`j, Zvi ci P¶z gywQj, Rj w`qv ayBqv †dwjj, Avevi Akª“ Av‡m, Avevi gywQ‡Z nq, mih~ Avi Avcbv‡K wKQy‡Z mvgjvB‡Z cv‡i bv| wKš‘ ¯^vgx Afz³ ewmqv Av‡Qb, ZLb A‡bœi _vjv jBqv Dcw¯’Z nBj| Kv‡Q ewmqv, eûw`b c~eâi gZ hZ Kwiqv Avnvi KivBqv DwQú cvẻ nvZ jBqv, Avi GKevi fvj Kwiqv Kuvw`evi Rbă iĩbkvjvq cêek Kwij| ejv `yBUv evwRqvQ| P`êbv_i àvoi KvQ wekƯkiƯ cig Avivg NygvBqvQ| mih~ cêek Kwij| P`êbv_ Kwnj, mg KvRKgâ mviv nễj ? KvR wKQyB wQj bv| RăvVvgkvB GLbI Avmb wb| Zvnvi ci mih~ NiKbœvi K_v cvwij| evwoi cªwZ Ni, cªwZ mvgMªx, gvZzj-gvZzjvbx, `vm-`vmx, miKvigkvq, nwievjv mB, cvov-cªwZ‡ekx, G‡K G‡K mg¯— K_v wRÁvmv Kwij| GB mgqUzKiz gaă `yễRbi KvnviI gb cwoj bv h, mih~i G-me Rvwbqv jvf bvB, wKsev G-mKj msev` w`evi mgq P›`ªbv‡_iI Kơk nIqv DwPZ - GKUz jắv, GKUz weglâZv, GKUz mẳvPi AvekăK| GKRb cig Avb` cêk KwiZQ, Aci Drmvni mwnZ Dậi w`‡Z‡Q| wbZvš— eÜzi gZ `yBR‡b †hb c„_K nBqvwQj, Avevi wgwjqv‡Q| mnmv mih~ wRÁvmv Kwij, we‡q Ki‡j †Kv_vq ? GUv †hb wbZvš— cwinv‡mi K_v! P›`ªbv_ ewjj,cwð‡g| †Kgb †eŠ nƠj ? †Zvgvi gZ| GB mgq mih~ eyKi KvQ GKUv eă_v Abyfe Kwij, mvgjvB‡Z cvwij bv, ewmqv wQj, ïBqv cwoj| gyLLvwb G‡Kev‡i weeY© nBqv Mj| eă nBqv P`êbv_ bxP bvwgqv cwoj, KvQ Avwmqv nvZ awiqv Zzwjevi †Póv Kwij, wKš‘ mih~ G‡Kev‡i GjvBqv cwoqvwQj| ZLb wkq‡i ewmqv †µv‡oi Dci Zvnvi gv_vUv Zzwjqv Kuv`-Kuv` nBqv WvwKj, mih~! mih~ †PvL eywRj| Zvnvi Iôvai Kuvwcqv DwVj Ges A¯úó wK ewjj, †evSv †Mj bv| ‡QvU‡`i eB co‡Z DrmvwnZ Kib fvPâqy vj cêm B-eyK P`êbv_ kir iPbv mgMê (1g Lấ) mZi cụv-72 c P`êbv_ AZă fq cvBqv Rji Rbă nuvKvnuvwK Kwi‡Z jvwMj| jLxqvi gv wbK‡UB wQj, Rj jBqv N‡i XzwKj, wK Kvbic eăZv cêKvk Kwij bv| ewjj, evey, GLwb †m‡i hv‡e, Agb gv‡S gv‡S nq| Zvnvi ci gy‡L †Pv‡L Rj †`Iqv nBj, evZvm Kiv nBj, weï evi-`yB Pzj awiqv UvbvUvwb Kwiqv WvwKj, gv! mih~i PZbă nBj, jwắZ nBqv gv_vq Kvco Uvwbqv DwVqv ewmj| jLxqvi gv Avcbvi Kv‡R Pwjqv †Mj| fq P`êbv_i gyL Kvwj nBqv wMqvwQj| mih~ nvwmj| eo ảxY, A_P eo gayi nvwmqv ewjj, fq †c‡qwQ‡j ? P›`ªbv‡_i `yB †Pv‡L Rj UjUj Kwi‡ZwQj, GBev‡i MovBqv cwoj, nvZ w`qv gywQqv †dwjj; ewjj, †f‡ewQjvg eywS me †kl n‡q †Mj| mih~ g‡b g‡b fvwej, †Zvgvi ‡Kv‡j gv_v wQj - †m myKw… Z wK G nZfvwMbxi AvQ ? cêKvkă Kwnj, Ggb aviv gvS gv‡S nq| Zv †`LwP! ZLb nÔZ bv, GLb nq, †mI eywS| ewjqv P`êbv_ eỷảY wbtkó wi nBqv ewmqv iwnj| Zvnvi ci c‡KU nB‡Z gwiPv-aiv GKUv Pvwei †MvQv evwni Kwiqv mih~‡i AuvP‡ji Lu‡y U euvwaqv w`qv ewjj, GB †Zvgvi Pvwei wis - Avgvi Kv‡Q Mw”QZ †i‡L PÔ‡j G‡mwQ‡j, AvR Avevi wdwi‡q w`jvg| Pq `L, KLb wK eăenvi nqP eễj gb nq ? mih~ †`wLj, Zvnvi Av`‡ii Pvwei wis gwiPv awiqv G‡Kev‡i gqjv nBqv wMqv‡Q| nv‡Z jBqv ewjj, Zv‡K `vIwb †Kb ? P`êbv_i ùđ Ô-vbgyL AKĐvr AKwẻg nvwmZ fwiqv Mj, `yB PvL Amxg †øn PÂj nBqv DwVj, Z_vwc wb‡R‡K mshZ Kwiqv ewjj, Zv‡KB Z w`jvg mih~| mih~ wVK eywS‡Z cvwij bv| ¶YKvj ¯^vgxi gy‡Li cv‡b mwø»-`„wó wb ivwLqv g„`K y ‡É ewjj, Avwg b~Zb †eŠi K_v ejwP| †Zvgvi wØZxq ¯¿x, Zv‡K `vIwb †Kb ? P›`ªbv_ Avi wb‡R‡K mvgjvB‡Z cvwij bv| mnmv `yB nvZ evovBqv mih~i gyLLvwb ey‡Ki Dci Uvwbqv jBqv ewjqv DwVj, Zv‡KB w`‡qwP mih~, Zv‡KB w`‡qwP| ¯¿x Avgvi `ywU bq, GKwU| wKš‘ †m Avgvi cyiv‡bv nq bv - wPiw`bB bZzb| cª_g hw`b ZvK GB Kvkx _K wekƯkƯ ii cêvmv`x dzjwUi gZ ey‡K KÔ‡i wb‡q hvB †mw`bI †hgb bZzb, AvRI Avevi hLb †mB we‡k¦k‡¦ ii cv‡qi Zjv †_‡K Kzwo‡q wb‡Z G‡mwP GLbI Zgwb bZzb| QvU`i eB coZ DrmvwnZ Kib fvPâqy vj cêm B-eyK P›`ªbv_ kir iPbv mgMª (1g LÊ) m‡Zi c„ơv-73 c mĩăvi `xc RĂvwjqv Qj Kvj jBqv mih~ ^vgxi cvqi wbKU ewmqv ewjj, RăvVvgkvqi mẵ `Lv bv Kễi Zvgvi hvIqv ne bv - AvR ivwˇi †Zvgv‡K _vK‡Z n‡e| P›`ªbv_ ewjj, ZvB fvewP, AvR eywS Avi hvIqv nq bv| mih~ A‡bK¶Y Aewa GKUv K_v Kwn‡Z Pvwn‡ZwQj, wKš‘ j¾v Kwi‡ZwQj, mgqI cvq bvB| GLb Zvnv ewjj, Zvgvi KvQ Avi jắv wK- ? P`êbv_ mih~i gy‡Li w`‡K Pvwnqv Pzc Kwiqv iwnj| mih~ ewjj, †f‡ewQjvg, †Zvgv‡K GKLvbv wPwV wjLe| †jLwb †Kb, Avwg Z eviY Kwiwb| miq~ GKUzLvwb fvweqv ewjj, fq nÔZ, cv‡Q Zzwg ivM Ki| Avevi K‡e Zzwg Avm‡e ? hLb Avm‡Z ej‡e, ZLwb Avme| mih~ GKevi g‡b Kwij, †mB mgq ewj‡e, wKš‘ ci¶‡YB fvweqv †`wLj, gvby‡li kix‡i wek¦vm bvB| GLb bv ewj‡j nqZ ejvB n‡e bv| P›`ªbv_ nqZ Avevi Avwm‡e, wKš‘ †m nqZ ZZw`‡b cywoqv QvB nBqv †Kv_vq Dwoqv hvB‡e| ZvB we‡ePbv Kwiqv ewjj, †Zvgvi Kv‡Q Avgvi †Kvb j¾v †bB| †m K_v Z n‡q †Mj - Avi wKQy ej‡e ? mih~ wKQy¶Y _vwgqv ewjj, Avgvi euvP‡Z B‡”Q †bB, -Ggb K‡i †eu‡P _vKv Avi fvj †`Lv‡”P bv| P›`ªbv_ fvwej, Bnv cwinv‡mi gZ ïbvB‡Z‡Q bv| fvj Kwiqv Pvwnqv ‡`wLj, mih~i gyL Avevi weeY© nBqv‡Q| mf‡q Kwnj, mih~ Kvb k ivM RbƠvqwb Z ? mih~ Ô-vb nvwmqv Kwnj, Zv ejZ cvwib! eyKi KvQ gvS gvS GKUv eă_v Ui cvB| P`êbv_ ewjj, Avi H g~QâvUv ? mih~ nvwmj, IUv wKQy bq| ‡QvU‡`i eB co‡Z DrmvwnZ Ki“b fvP©qy vj †cªm B-eyK P›`ªbv_ kir iPbv mgMª (1g LÊ) Kwie| m‡Zi c„ơv-74 c P›`ªbv_ g‡b g‡b ewjj, hv nBevi nBqv‡Q, GLb meâv^ nBqvI ZvgvK AvivMă mih~ Kwnj, Zvgvi KvQ GKwU wf¶v Av‡Q, †`‡e Z ? PvB wK ? wb‡Ri wKQy PvB bv| Ze, Avgvi hLb gZăz -msev` cve, ZLb - GB mgq †m †LvKv‡K P›`ªbv‡_i cv‡qi Kv‡Q emvBqv w`qv ewjj, ZLb GKevi GLvb Gm LvKvK wbq hqvP`êbv_ wecyj AveM wekƯkiƯ K eả Zzwjqv jBqv gyLPzÔb^ Kwij| GB mgq evwni nBZ KjvmP`ê WvwKjb, `v`v, weù! wekƯkiƯ wcZvi àvo nBZ QUdU Kwiqv bvwgqv cwoj, -`v`y hvB| mih~ DwVqv `uvovBj, -H G‡m‡Qb| wKQy¶Y ci KjvmP`ê wekƯkiƯ K àvo jBqv cêvẵY Avwmqv `uvovBjb, P`êbv_I evwni Avwmj| KjvmP`ê BwZc~eâ P`êbv_K KLb `Lb bvB - `wLjI wPwb‡Zb bv, Pvwnqv iwn‡jb| †LvKv cwiPq Kwiqv w`j| nvZ evovBqv ewjj, IZv evev| P`êbv_ cêYvg Kwiqv `uvovBj| KjvmP`ê Avkxeâv` Kwiqv ewj‡jb, Gm evev, Gm| ‡QvU‡`i eB co‡Z DrmvwnZ Ki“b fvP©qy vj †cªm B-eyK P›`ªbv_ kir iPbv mgMª (1g LÊ) AvVvi cụv-75 c AvVvi wK P`êbv_ hLb eìK Dẽkă Kwiqv Kwnj, Kvj G`i wbq hve, ZLb KjvmP`êi eả-cii gaă GKKvj kZvwaK Kvgvb `vMvi gZ kã Kwiqv DwVj! wb‡R wK Kwn‡jb, wb‡Ri Kvb m kó cuwQj bv| wK P`êbv_ ùwbj, AựzU à`bi gZ eû`~i nB‡Z †K †hb Kwnj, Ggb my‡Li K_v Avi wK Av‡Q! mih~ G msev` ïwbqv Avb›` cªKvk Kwij bv, Zvnvi `yB Pảz evwnqv Akê MovBqv cwoj| ^vgxi c`hyMj gK ¯úk© Kwiqv ewjj, cv‡qi ay‡jv w`‡q nZfvwMbx‡K GBLv‡bB †i‡L hvI, Avgv‡K wb‡q †h‡qv bv| P›`ªbv_ ewjj, †Kb ? mih~ Reve w`Z cvwij bv - Kuvw`Z jvwMj| eì KjvmP`êi KvZi gyLLvwb Zvnvi PvLi Dci Kewj fvwmqv DwVZ jvwMj| P`êbv_ wKQyảY Pzc Kwiqv _vwKqv ewjj, Avwg †Zvgvi ¯^vgx, Avwg hw` wb‡q hvB, †Zvgvi Awb”Qvq wKQy n‡e bv| Avwg weï‡K †Q‡o _vK‡Z cvie bv| mih~ †`wLj, Zvnvi wKQyB ewjevi bvB| ciw`b cªvZtKvj nB‡Z KjvmP`ê wekƯkiƯ K mw`bi gZ Kvj Zzwjqv jBjb| `vevi cuUy wz j nvZ Kwiqv kÔÂz wgwkii evwo Avwmjb| ZvnvK WvwKqv ewj‡jb, wgwkiRx! AvR Avgvi my‡Li w`b - weï`v`v AvR Zvi wb‡Ri evwo hv‡e| eo n‡q‡Q fvB, Ku‡y oN‡i Avi Zv‡K ‡i ivLv hvq bv| wgwkiRx Avb›` cªKvk Kwi‡jb| ˆKjvmP›`ª mZi cvwZqv ej mvRvBqv ewj‡jb, AvR Av‡gv‡`i w`‡b Gm, †Zvgv‡K `y evwR gZ Kễi hvB| Ljvi cêviÔÂB wK KjvmP`ê GK GK ej nvivB‡Z jvwM‡jb| MR Pvwj‡Z †bŠKv, †bŠKv Pvwj‡Z †Nvov, Ggwb †Mvjgvj nB‡Z jvwMj| wgwkiRx Kwn‡jb, eveyRx, AvR †Zvgvi †gRvR ˆPb bvB, ẻZ Mj&wZ ‡nvZv| µ‡g GK evwRi ci Avi GK evwR QvU`i eB coZ DrmvwnZ Kib fvPâqy vj cêm B-eyK P›`ªbv_ kir iPbv mgMª (1g LÊ) AvVvi c„ơv-76 c ˆKjvmP›`ª nvwiqv †Ljv DVvBqv cuUy wz j euvwa‡Z ewm‡jb, wKš‘ jvj gš¿xUv euvwa‡jb bv| weïi nv‡Z w`qv ewj‡jb, `v`v, gš¿xUv †Zvgv‡K w`jvg, Avi KLbI Pve bv| c‡_ Avwm‡Z hvnvi mwnZ †`Lv nBj, ZvnvKB GB mymsev`Uv RvbvBqv w`jb| AvR meâKgâB eìi eo Drmvn| wKš‘ KvR Kwi‡Z KvR wcQvBqv cwo‡Z‡Q| `vev‡Ljvi gZ eo fzjPzK nBqv hvB‡Z‡Q| hZ †ejv cwoqv Avwm‡Z jvwMj fzjPzK ZZB evwoqv DwV‡Z jvwMj, mih~ Zvnv †`wLqv †Mvc‡b kZevi P¶z gywQj| e„‡×i wKš‘ gy‡Li Drmvn K‡g bvB, Ggb wK mih~ hLb Avov‡j WvwKqv c`a~wj gv_vq jBqv Kuvw`‡Z jvwMj, ZLbI wZwb Akª“mseiY Kwiqv nvwmqv Avkxe©v` Kwi‡jb, gv Avgvi Kuvw`m †b| †Zvi ey‡ov RăvVvi Avkxeâv` ZzB ivRivbx nwe| Avevi hw` KLbv Avwmm, Zv`i GB Ku‡y oNiwU‡K fz‡j †hb Avi †Kv_vI _vwKm †b| mih~ AviI Kuvw`‡Z jvwMj, ey‡Ki gv‡S ïay †mB w`‡bi K_v Kuvw`qv Kuvw`qv DwV‡Z jvwMj, †hw`b †m wbivwkªZv c‡_i wfLvwiYx nBqv Kvkx‡Z AvwmqvwQj| Avi AvR! mih~ ewjj, RăvVvgkvB, AvgvK Qo Zzwg _vKZ cvi‡e bv †hˆKjvmP›`ª Kwn‡jb, Avi KƠUv w`b gv ? wKš‘ gb gb ewjjb, GBevi WvK coQ, GZw`b Zò cêvYUv Ryovevi Dcvq n‡q‡Q| mih~ †PvL gywQ‡Z gywQ‡Z AvKzjfv‡e ewjj, Avgvi `qv-gvqv †bBe„× evav w`qv ewj‡jb, wQ gv, I-K_v ‡jv bv - Avwg †Zvgv‡K wP‡bwP| ivwỴ `kUvi mg‡q mK‡j †ók‡b Avwmqv Dcw¯’Z nBjb| Mvwoi mgq àgkt wbKUeZâx nBqv AvwmZwQj| wekƯkiƯ NygvBqv cwoqvwQj, wKš‘ jvj gš¿xUv ZLbI ey‡Ki Dci Pvwcqv awiqv wQj| e„× bvovPvov Kwiqv ZvnvK RvMvBqv Zzwjjb| m`ă wb`êvwèZ nBqv cê_g m Kuvw`evi Dcµg Kwij, wKš‘ hLb wZwb gy‡Li Kv‡Q gyL Avwbqv WvwK‡jb, weï, `v`v! ZLb †m nvwmqv DwVj, `v`y| `v`vfvB Avgvi, †Kv_vq hv”P ? weï ewjj, `vwË| Zvnvi ci gš¿xUv †`LvBqv Kwnj, gb&Zx| KjvmP`ê Kwnjb, nuăv `v`v! gx nvwiqv bv hb| G MR`-wbwgâZ i-iwZ c`v_âUv mÔ^ĩ KjvmP`ê BwZc~eâ ZvnvK AbKevi mZKâ Kwiqv w`qvwQ‡jb, †mI Nvo bvwoqv Kwnj, nviv‡ev bv - gb&Zx! QvU`i eB coZ DrmvwnZ Kib fvPâqy vj cêm B-eyK P`êbv_ kir iPbv mgMª (1g LÊ) AvVvi c„ơv-77 c †Uªb Avwm‡j mih~ cybivq Zuvnvi c`a~wj gv_vq jBqv Mvwo‡Z DwVj| e„‡×i Avš—wiK AvkxeâPb Iụvai Kuvwcqv Kuvwcqv wfZiB iwnqv Mj| Uêb Qvwoevi Avi wejÔ^ bvB `wLqv KjvmP`ê wekƯkƯiK P`êbv_i àvo w`qv ewjjb, `v`y! `v`y! gš¿x! †m gš¿xUv †`wLqv nvwmqv ewjj, `v`y - gb&Zx! nvivm bbv| GBevi eìi ùđPả Rj Avwmqv cwoj| Mvwo Qvwoqv w`‡j wZwb mih~i Rvbvjvi wbKU gyL Avwbqv Kwn‡jb, gv, Z‡e hvB - Avi GKevi †Rvi Kwiqv WvwK‡jb, I `v`y Mvwoi k‡ã Ges †jv‡Ki †Kvjvn‡j we‡k¦ki¦ †m AvnŸvb ïwb‡Z cvBj bv| hZ¶Y Mvwoi †kl kãUzKz ïbv †Mj, ZZ¶Y wZwb GKc`I bwo‡jb bv| Zvnvi ci ax‡i ax‡i wdwiqv †M‡jb| ‡QvU‡`i eB co‡Z DrmvwnZ Kib fvPâqy vj cêm B-eyK P`êbv_ kir iPbv mgMê (1g LÊ) Dwbk c„ơv-78 c Dwbk evwo †cŠwQqv P›`ªbv‡_i †hUzKz fq wQj, Ly‡ov gwYk¼†ii K_vq Zvnv Dwoqv †Mj| wZwb ewj‡jb, P`êbv_, cvci Rbă cêvqwậ KiZ nq, h cvc Kiwb Zvi Avevi cêvqwậi wK cêqvRb ? ea~gvZvi Kvb cvc bB, Ab_âK cêvqwậi K_v Zzj Zuvi Aegvbbv Kiv bv| gwYkẳii gyL Gic K_v eo b~Zb kvbvBj| P`êbv_ wewĐZ nBqv Pvwnqv iwnj| wZwb Avevi Kwnjb, eyov nq AbK `LwQ h, `vl-jắv cêwZ msmvi Av‡Q| gvby‡li `xN©-Rxe‡b Zv‡K A‡bK cv Pj‡Z nq, `xN©-c_wUi †Kv_vI Kv`v, †Kv_vI wcQj, †Kv_vI ev DuP-z bxPz _v‡K, ZvB evev, c`öjb nq; Zviv wKš‘ †m K_v e‡j bv, ïay c‡ii K_v e‡j| c‡ii †`vl, c‡ii j¾vi K_v PxrKvi KƠ‡i e‡j, m ùay Avcbvi `vlUzKz Mvcb XK djevi RbăB| Zviv Avkv Ki, cii Mvjgvj wbRi jắvUzKz Pvcv co hve| P`êbv_ Pzc Kwiqv iwnj| gwYkẳi GKUz _vwgqv cybeâvi Kwnjb, Avi GKUv b~Zb K_v wk‡LwQ - wk‡LwQ †h, ci‡K Avcbvi Kiv hvq; wKš‘ †h Avcbvi, Zv‡K †K K‡e ci Ki‡Z †c‡i‡Q ? GZw`b Avwg Ẵ wQjvg, wKš‘ wẹ Avgvi †PvL dzwU‡q w`‡q‡Q| Zvi cyYă me cweẻ nqQ| AvR ỉv`kx| c~wYâgvi w`b Zvgvi evwoZ Mêvgmyì jvKi wbgY KiwP| ZLb `v`v wQjb, KvRKgâ meB wZwb Ki‡Zb| Avwg KLbI wKQy Ki‡Z cvBwb ZvB g‡b KiwQ, weïi Avevi b~Zb K‡i Abœckª vb †`e| P›`ªbv_ wPš—v Kwij, wKš‘ mgvR ? gwYk¼i nvwm‡jb, ewj‡jb, mgvR Avwg, mgvR Zzwg| G Mêvg Avi KD bB; hvi A_â AvQ, mB mgvRcwZ| Avwg B”Qv Ki‡j †Zvgvi RvZ gvi‡Z cvwi, Avi Zzwg B”Qv Ki‡j Avgvi RvZ gviZ cvi| mgvRi Rbă fe bv| Avi GKUv K_v ewj GZw`b Zv ewjwb, †eva nq KLbI ejZvg bv, wK fvewP, Zvgvi KvQ GK_v cêKvk Kij Kvb ảwZ ne bv| Zvgvi ivLvj fU&Pvhăi K_v gb nq ? nq| nwi`qvj VvKzii cẻ cowQjvg| QvU`i eB coZ DrmvwnZ Kib fvPâqy vj †cªm B-eyK P›`ªbv_ kir iPbv mgMª (1g LÊ) Dwbk c„ơv-79 c Avgvi cwiev‡ii hw` wKQy j¾vi K_v _v‡K, ïay †mB cªgvY Ki‡Z cviZ, wKš‘ †m Avi †Kvb K_v cªKvk Ki‡e bv, Avwg Zv‡K †R‡j w`‡qwQ| wKQyw`b nj †m Lvjvm n‡q †Kv_vq P‡j †M‡Q, Avi KLbI G ‡`‡k cv evov‡e bv| gwYkẳi ZLb Avbycw~ eâK mg K_v weeZ Kwijb| m mKj Kvwnbx ùwbqv P`êbv_i `yB Pảz evđỳvKzj nBqv DwVj| Zvnvi ci c~wbâgvi w`b LvIqvbv-`vIqvbv kl nBj| Mêvgi KnB Kvb K_v Kwnj bv| Zvnviv gwYkẳii eăenvi `wLqv wekƯvm Kwij h, GKUv wg_ăv Acev` iUbv nBqvwQj, -nq Z †m GKUv Rwg`vix Pvj gvỴ! niKvjx Avjv`v iuvwaqv LvB‡jb, -Zuvnviv G Mªv‡g Avi evm Kwi‡eb bv - evwo hvB‡eb| niKvjx ewj‡jb, cªvY hvq †mI ¯^xKvi Kwi, wKš‘ ag©Uv‡K wZwb wKQy‡ZB Qvwo‡Z cvwi‡eb bv| Bnv my‡Li K_vB nDK Avi `yt‡Li K_vB nDK, P›`ªbv_ Zuvnv‡`i cÂvk UvKvi cwie‡Z© gvwmK GKkZ UvKv eivÏ Kwiqv w`qv‡Q| Drm‡ei †k‡l A‡bK ivẻ bvP-Mvb eĩ nBj Ni Avwmqv P`êbv_ `wLj meâ Ajẳvi-fwlZv ivRivRkƯixi gZ wbw`êZ cyẻ àvo jBqv mih~ ^vgxi Rbă Acảv Kwiqv wbwk RvwMqv ewmqv AvQ| AvR c~wYâgv| P`êbv_ ewjj, Bm| mih~ g„`y nvwmqv ewjj, mB AvR wKQy‡ZB Qvo‡jb bv| ‡QvU‡`i eB coZ DrmvwnZ Kib fvPâqy vj cêm B-eyK P`êbv_ kir iPbv mgMê (1g Lấ) wek cụv-80 c wek m ivẻ GK-cv GK-cv Kwiqv eì KjvmP`ê evwo wdwiqv Avwmjb| euvavb Zzjmx-e`xi Dci ZLbI `xcUv R¡wj‡ZwQj, Z_vwc G wK fxlY ẴKvi! GBgvỴ mevB wQj, GLb Avi †Kn bvB| ïay gvwUi cª`xc †mB Aewa R¡wj‡Z‡Q; ZvnviI Avqy dzivBqv Avwmqv‡Q, GBevi wbweqv hvB‡e| mih~ GwU ^n RĂvwjqv w`qv wMqvwQj| khăvq Avwmqv wZwb kqb Kwijb| Aemb Pảz `yBwU Z`êvq RovBqv Avwmj| wK Kvbi KvQ mB Aewa †hb †K gv‡S gv‡S WvwKqv DwV‡Z‡Q, `v`y! ¯^cœ †`wL‡jb, ivRv fiZ Zuvnvi eyKi gvSLvbwUZ gZăz khăv cvwZqv ảxY Iụ KuvcvBqv ewj‡Z‡Q, -wd‡i Avq! wd‡i Avq! mKvj‡ejv DwVqv ewm‡jb, evwn‡i Avwmqv AfăvmekZt WvwKjb, weù! Zvnvi ci gb cwoj, weù bvB, Zvnviv Pwjqv wMqvQ| `vevi cuUy wz j nvZ jBqv kÔÂz wgwk‡ii evwo Pwj‡jb| WvwKqv ewj‡jb, wgwkiRx, `v`vfvB Avgvi P‡j †M‡Q| `v`vfvB‡K mevB fvjevwmZ| wgwkiRxI `ytwLZ nB‡jb| `vevi ej mvRvb nB‡j wgwkiRx Kwnj, eveyRx, Zvgvi DRxi wK nễj ? KjvmP`ê `xNâwbkƯvm †dwj‡jb, -ZvB Z, wgwkiRx, †mUv wb‡q †M‡Q| jvj DRxiUv †m eo fvjevmZ| †Q‡jgvbyl wKQy‡ZB Qvo‡j bv| wZwb †h †¯^”Qvq Zuvnvi cêvY Acảv wcêq `vev-RvovwU Aẵnxb KwiqvwQjb, m K_v ewjZ jắv Kwij| wgwkiRx Kwnj, Ze Abă Rvov cvwZ ? cvZ| Ljvq KjvmP`êi nvi nBj| kÔÂz wgwki Zuvnvi mwnZ wPiKvj LwjZQ, KLbI nvivB‡Z cv‡i bvB| nvwievi KviY †m mn‡RB eywSj| ewjj, eveyRx, †LvKvevey †Zvgvi wejKzj Bwjg mv‡_ †j wMqv eveyRx! ‡QvU‡`i eB coZ DrmvwnZ Kib fvPâqy vj cêm B-eyK P`êbv_ kir iPbv mgMê (1g Lấ) wek cụv-81 c eveyRxi gyL ùđ-nvwmi iLv †`Lv w`j| ewj‡jb, Gm, Avi GK evwR †`Lv hvK| eûr Av”Qv| †Ljvi gvSvgvwS Ae¯’vq ˆKjvmP›`ª wKw¯— w`qv fzwjqv ewj‡jb, wẹ! kÔÂz wgwki nvwmqv dwjj| wKw K_vUv m eywSZ, ewjj, eveyRx, wKw, weù bq| `yBRb nvwmqv DwVjb| kÔÂz wgwki wKw w`qv ewjj, eveyRx, GBevi Zvgvi `v cqv`v wMqv| KjvmP`ê eă nBqv ewj‡jb, `v`v, Avq, Avq, wkMwMi Avq| c‡i wKQy¶Y †hb Zvnvi Acảv Kwiqv ewmqv iwnjb| gb nBZwQj hb GBevi GKwU ảz`-ê Kvgj-`n Zuvnvi wcVi Dci SucvBqv cwoe| kÔÂz wgwki wejÔ^ `wLqv ewjj, eveyRx, cqv`v bvwn euvPb cvie| eìi PgK fvwẵj, ZvB Z, †ev‡o `yÔ†Uv gviv †Mj! Zvnvi ci †Ljv †kl nBj| wgwkiRx Rqx nBj, wKš‘ Avbw›`Z nBj bv| ej¸jv mvRvBqv w`qv ewjj, eveyRx, †`vmiv w`b ‡Ljv n‡e| AvR Avcbv Zweqr eûr †e-`yi¯— †gRvR GK`g w`K& Av‡Q| evwo wdwiqv hvB‡Z `yB cªni nBj| g‡b nB†ZwQj, weï Z bvB, Z‡e Avi ZvovZvwo wK ? evUx‡Z cª‡ek Kwiqv †`wL‡jb, jLxqvi gv GKv iÜbkvjvq ewmqv cv‡Ki †hvMvo Kwi‡Z‡Q| AvR Zuvnv‡K wb‡R iuvwa‡Z nB‡e, wb‡R evwoqv LvB‡Z nB‡e - GKv Avnvi Kwi‡Z nB‡e| B”QvgZ Avnvi Kwi‡eb, ZvovZvwo bvB, cxovcxwo bvB - wekƯkƯ ii `ovăi fq bvB! eo ¯^vaxb! wKš‘ G †h fvj jv‡M bv| ivbœvN‡i XzwKqv †`wL‡jb, GKgy‡Vv Pvj, `yÔUv Avjy, `yÔUv cUj, LvwbKUv WvjevUv| †PvL dvwUqv Rj Avwmj - g‡b cwoj, `yB ermi Av‡MKvi K_v| ZLb Ggwb wb‡R iuvwa‡Z nBZ - GB jLxqvi gv-B Av‡qvRb Kwiqv w`Z| wKš‘ ZLb weïI Av‡m bvB, PwjqvI hvq bvB| KuvVvjZjvq Zvnvi ảz`ê LjvNi GLbI euvav AvQ| `yUv fM-NU GKUv wQbœ n¯— c` gvwUi cyZjz , GKUv `ycqmv `v‡gi fv½v euvkx| Qjgvbyli gZ eì máwj KzovBqv Avwbqv Avcbvi kvevi Ni ivwLqv w`‡jb| `yciy ‡ejv Avevi M½v cuv‡oi evwo‡Z `vev cvwZqv ewmZ jvwMjb| mĩăvi ci gyKz ` Nvli eVKLvbvq Avevi jvK RwgZ jvwMj, wK cêwmì Ljvqvi ewjqv KjvmP`êi QvU`i eB coZ DrmvwnZ Kib fvPâqy vj cêm B-eyK P`êbv_ kir iPbv mgMê (1g Lấ) wek cụv-82 c Avi Zgb mÔĐvb bvB; ZLb w`wMƯRqx wQjb, GLb Ljvgvẻ mvi nBqvQ| mw`b hvnvK nvZ awiqv †Ljv wkLvBqvwQ‡jb, †m AvR Pvj ewjqv †`q| hvnvi mwnZ wZwb `vev ivwLqvI †Lwj‡Z cv‡ib, †m AvR gv_v DuPz Kwiqv †¯^”Qvq GKLvbv bKv gvi w`qv Ljv AviÔ Ki| c~eâi gZ GLbI †Lwjevi †SuvK Av‡Q wKš‘ mvg_© bvB| `yB-GKUv k³ Pvj GLbI g‡b c‡o - wKš‘ †mvRv †Ljvq eo fzj nBqv hvq| `vevLjvq Meâ wQj - AvR Zvnv ùay jắvq cwiYZ nBqvQ| Ze kÔÂz wgwki GLbI mÔĐvb Ki; m Avi cêwZỉỉx nBqv Lj bv, cêqvRb nBj `yB-GKUv KwVb mgmăv c~Yâ Kwiqv jBqv hvq| evwo‡Z AvRKvj Zuvnvi eo †Mvj‡hvM evwaqv‡Q| jLxqvi gv `¯‘igZ ivM Kwi‡Z‡Q; `yB-GKw`b Zvnv‡K †Pv‡Li Rj gywQ‡ZI †`Lv wMqv‡Q| †m e‡j, evey, LvIqvbvIqv G‡Kev‡i wK †Q‡o w`‡j ? Avqbv w`‡q †PnvivUv †`L ‡M! ˆKjvmP›`ª g„`y nvwmqv K‡nb, †eUx, iuvavevov me fz‡j †MwQ - Avi Av¸b-Zv‡Z †h‡Z cvwi‡b| †m ẻw`‡bi cyiv‡bv `vmx, Qv‡o bv, eKv-SKv Kwiqv GK-Ava gyVv PvDj wm× KivBqv jq| Ggwb Kwiqv GKgvm KvwUqv †Mj| Zvnvi ci wZb-Pviw`b awiqv KjvmLyovK Avi Kn `wLZ cvBj bv| kÔÂz wgwki G K_v cª_‡g g‡b Kwij| †m †`wL‡Z Avwmj| WvwKj, eveyRx! jLxqvi gv Dậi w`j| Kwnj, eveyi evLvi nqQ| wgwkiRx Kả cêek Kwiqv weQvbvi wbKU Avwmqv ewjj, eveyRx evLvi nễj wK? KjvmP`ê mnvmă ewjjb, nuăv wgwkiRx, WvK coP, ZvB Av Av hvwQ| wgwkiRx Kwnj, wQqv wQqv - ivg ivg! Avivg †nv hv‡qMv| Avi Avivg nevi eqm †bB VvKzi - GBevi iIbv nÔ‡Z n‡e| KweivR †evjvq wQ‡j ? ˆKjvm Avevi nvwm‡jb, AvUlwỈ-eQi eq‡m KweivR G‡m Avi wK Ki‡e wgwkiRx? AvUlU& eqm - eveyRx! AvDi AvUlU& Av`gx wR‡Z cv‡i| ˆKjvmP›`ª †m K_vi DËi bv w`qv mnmv ewj‡jb, fvj K_v wgwkiRx! Avgvi `v`vfvB wPwV wj‡L‡Q - I jLxqvi gv, RvbvjvUv Ly‡j †` Z, wgwkiRx‡K cỴLvbv c‡o QvU`i eB coZ DrmvwnZ Kib fvPâqy vj cêm B-eyK P`êbv_ kir iPbv mgMª (1g LÊ) wek c„ơv-83 c ïbvB| evwj‡ki Zjv nBZ GKLvbv cẻ evwni Kwiqv eỷKơk Av`ăcv cwoqv ùbvBjb| wn`yv bx kÔÂz wgwki KZK eywSj, KZK eywSj bv| ivẻ kÔÂz wgwki KweivR WvwKqv Avwbj| KweivR evẵvjx - KjvmP`êi mwnZ Rvbvïbv wQj| Zuvnvi cª‡kœi `yB-GKUv DËi w`qv Kwn‡jb, KweivRgkvB, `v`vfvB wPwV wj‡L‡P, GB cwo ïbyb| `v`vfv‡qi mwnZ KweivR gnvk‡qi cwiPq wQj bv| wZwb ewj‡jb, Kvi cỴ ? `v`y - wẹ - jLxqvi gv, AvjvUv GKevi Z evQvcê`xci mvnvhă wZwb meUzKz cwoqv ùbvBjb| KweivR ùwbjb wKbv KjvmP`êi ZvnvZ ồảcI bvB| mih~i nv‡Zi †jLv wẹi wPwV, e„‡×i BnvB mvš—¡bv, BnvB myL| KweivR gnvkq Jla w`qv cêv b Kwij, KjvmP`ê kÔÂz wgwkiK WvwKqv wekƯkƯ ii ic, áY, eywì G-mKji AvjvPbv KwiZ jvwMjb| `yB mòvn AZxZ nBj, wK RĂi Kwgj bv; eì ZLb GKRb cvovi †Q‡j‡K WvwKqv wẹ‡K cỴ wjwL‡jb - †gvU K_v GB h, wZwb fvj AvQb, Ze mÔỳêwZ kixiUv wKQy g` nBqv‡Q, wKš‘ fvebvi †Kvb KviY bvB| ˆKjvmLyovi cªv‡Yi Avkv Avi bvB ùwbqv nwi`qvj `wLZ Avwmjb| `yB-GKUv K_vevZâvi ci KjvmP`ê evwjki Zjv nB‡Z †mB wPwVLvwb evwni Kwiqv Zvnvi nv‡Z w`qv ewj‡jb, evevRx, co| cỴLvbv wbZvš— gwjb nBqv‡Q, `yB-GK RvqMvq wQbœ nBqv wMqv‡Q, fvj cov hvq bvB| nwi`qvj hvnv cvwi‡jb cwo‡jb| ewj‡jb, mih~i nv‡Zi †jLv| Zvi nv‡Zi †jLv e‡U, Avgvi `v`vi wPwV| bx‡P Zvi bvg Av‡Q e‡U! e„× K_vUvq †Zgb mš‘ó nB‡jb bv| ewj‡jb, Zvi bvg, Zvi wPwV, mih~ †Kej wj‡L w`‡q‡Q| †m hLb wjL‡Z wkL‡e, ZLb wb‡Ri nv‡ZB wjL‡e| nwi`qvj Nvo bvwo‡jb| ˆKjvmP›`ª Drmv‡ni mwnZ ewj‡Z jvwM‡jb, co‡j evevRx ? wẹ Avgvi ivwˇi `v`y `v`y eÔ‡j †Ku‡` I‡V, †m fzj‡Z cv‡i ? GB mgq MÊ evwnqv `yÔ†duvUv †Pv‡Li Rj evwj‡k Avwmqv cwoj| QvU`i eB coZ DrmvwnZ Kib fvPâqy vj cêm B-eyK P›`ªbv_ kir iPbv mgMª (1g LÊ) wek c„ơv-84 c jLxqvi gv wbK‡U wQj, †m `qvjVvKzi‡K Bkviv Kwiqv evwn‡i WvwKqv ewjj, VvKzi, hvI, Zzwg _vK‡j mvivw`b H K_vB ej‡e| Avi Pvi-cuvP w`b KvwUqv Mj| Aev bnvZ g` nBqvQ, kÔÂz wgwki AvRKvj ivwỴw`b _v‡K, gv‡S KweivR Avwmqv †`wLqv hvq| AvR mg¯— w`b awiqv msv wQj bv; mĩăvi ci GKUz vb nBqvwQj, Zvnvi ci AaâPZbfve cwoqv wQjb| Mfxi ivẻ K_v Kwnjb, weù `v`v, Avgvi gxUv! Gevi `, bBj gvZ nq hve! kÔÂz wgwki Kv‡Q Avwmqv ewjj, eveyRx wK ej†P ? ‰KjvmP›`ª Zvnvi cv‡b GKevi Pvwnjb, eăfve evwjki Zjvq GKevi nvZ w`jb, hb wK GKUv nvivBqv wMqv‡Q, cª‡qvR‡bi mgq nvZ evovBqv cvB‡Z‡Qb bv| Zvnvi ci nZvkfv‡e cvk wdwiqv g„`y g„`y ewj‡jb, wẹ, we‡k¦ki¦ , gš¿xUv GKevi †` fvB, gš¿x nvwi‡q Avi KZ¶Y †Lwj ej& ? G wekƯi `vevLjvq KjvmP`êi gx nvivBqv wMqvQ| wekƯcwZi bwKU ZvnvB hb KvZi wfảv PvwnZQ| kÔÂz wgwki wbKU Avwmqv `uvovBj| jLxqvi gv cê`xc gyLi mÔĐyL awiqv `wLj, eìi Pảz Kcvj DwVqv‡Q, ïay Iơvai ZLbI †hb Kuvwcqv Kwn‡Z‡Q, we‡k¦k¦i! gš¿x-nviv n‡q Avi KZảY Ljv hvq, ` fvB, `| ciw`b `qvjVvKzi P`êbv_K cẻ wjwLqv w`jb h, MZivẻ KjvmP`êi gZăz nBqvQ| \ mgvò \ QvU`i eB coZ DrmvwnZ Kib fvPâqy vj cêm B-eyK
- Xem thêm -

Xem thêm: 335Chandranath, 335Chandranath

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay