333Borodidi

53 26 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 21:48

eow`w` kêx kirP`ê Pặvcvaăvq www.boimela.u4l.com eow`w` kir iPbv mgMê (1g LÊ) m~PxcỴ c„ơv-3 c m~PxcỴ eow`w` 05 08 13 18 24 31 36 40 47 54 cª_g cwi‡”Q` wØZxq cwi‡”Q` ZZxq cwiQ` PZz_â cwiQ` cg cwiQ` lụ cwiQ` mòg cwiQ` Aóg cwi‡”Q` beg cwi‡”Q` `kg cwi‡”Q` Your trusted e-publisher virtual_press@yahoo.com evsjv mvwnZăi kêụ eBájv Lye Kg `vg cZ Pvb ? wKbyb fvPâyqvj cêm B-eyK Aemi eB cob fvPâyqvj cêm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMª (1g LÊ) Aem‡i eB co–b c cụv-4 fvPâyqvj cêm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMê (1g Lấ) GK cụv-5 c GK G cw_exZ GK mÔỳê`vqi jvK AvQ, Zvnviv †hb L‡oi Av¸b| `c& Kwiqv R¡wjqv DwV‡ZI cv‡i, Avevi Lc& Kwiqv wbweqv hvB‡ZI cv‡i| Zvnvw`‡Mi wcQ‡b m`vme©¯^ GKRb †jvK _vKv cêqvRb - m hb AvekăK Abymvi Lo hvMvBqv `q| Mn-Kbăviv gvwUi `xc mvRvBevi mgq hgb Zj I mwjZv `q, †Zgwb Zvnvi Mv‡q GKwU KvwV w`qv †`q| cª`x‡ci wkLv hLb Kwgqv AvwmZ _vK, -GB ảz`ê KvwVwUi ZLb eo cêqvRb - DmKvBqv w`‡Z nq; GwU bv nB‡j ˆZj Ges mwjZv m‡Ë¡I cª`x‡ci R¡jv P‡j bv| my‡i›`ªbv‡_i cªKw… ZI KZKUv GBiƒc| ej, eyw×, fimv Zvnvi me Av‡Q, Zey †m GKv †Kvb KvR mÔỳ~Yâ KwiZ cvi bv| LvwbKUv KvR hgb m Drmvni mwnZ KwiZ cvi, evKxUzKz m Zgb bxie Avjmăfi Qvwoqv w`qv Pzc Kwiqv _vwK‡Z cv‡i| ZLbB GKRb †jv‡Ki cª‡qvRb - †m DmKvBqv w`‡e| my‡i‡›`ªi wcZv my`i~ cwðgv‡j IKvjwZ Kwi‡Zb| GB evsjv‡`‡ki mwnZ Zuvnvi ekx wKQy mÔ^ĩ wQj bv| GBLvbB myi`ê Zvnvi Kzwo ermi eq‡m Gg.G cvm K‡i; KZKUv Zvnvi wb‡Ri ¸‡Y, KZKUv wegvZvi áY| GB wegvZvwU Ggb Aaăemvqi mwnZ Zvnvi wcQb jvwMqv _vwK‡Zb †h, †m A‡bK mgq eywS‡Z cvwiZ bv †h, Zvnvi wb‡Ri ¯^vaxb mËv wKQy Av‡Q wKbv| my‡i›`ª ewjqv †Kvb ¯^Zš¿ Rxe G RM‡Z evm K‡i, bv GB wegvZvi B”QvB GKwU gvbyli AvKvi awiqv KvRKgâ, kvqv-emv, covùbv, cvm cêfw Z mvwiqv jq| GB wegvZvwU, wb‡Ri mš—v‡bi cªwZ KZKUv D`vmxb nB‡jI, my‡i‡›`ªi ndvRZi mxgv wQj bv| _y_y djvwU châ Zvnvi `wú AwZàg KwiZ bv| GB KZâeăcivqYv xjvKwUi kvmb _vwKqv myi`ê bvg jLvcov wkwLj, wK AvwbfâikxjZv wkwLj bv| wbRi Dci Zvnvi wekƯvm wQj bv| Kvb KgâB h Zvnvi ỉviv meâvẵmy`i Ges mÔỳ~Yâ nBZ cv‡i, Bnv †m eywSZ bv| KLb †h Zvnvi wK cª‡qvRb nBe Ges KLb ZvnvK wK KwiZ nBe, mRbă m mÔỳ~Yiâ c AviKRbi Dci wbfâi Aemi eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMª (1g LÊ) GK c„ơv-6 c KwiZ| Nyg cvB‡Z‡Q, wK ¶zav‡eva nB‡Z‡Q, A‡bK mgq GUvI †m wbwðZ Vvni Kwi‡Z cvwiZ bv| Ávb nIqv Aewa Zvnv‡K wegvZvi Dci fi Kwiqv GB cÂ`k el© KvUvB‡Z nBqv‡Q| myZivs wegvZv‡K Zvnvi Rbă AbK KvR KwiZ nq| Pwek Nẩvi gaă evBk Nẩv wZivi, AbyhvM, jvbv, Zvobv, gyLweKwZ, GZwÂb cixảvi ermi, c~eâ nBZB ZvnvK mg ivwẻ mRvM ivwLevi Rbă Zuvnvi wbRi wb`êvmyL wemRâb w`Z nBZ| Avnv, mcZxcyẻi Rbă K Ke GZ Kwiqv _vK! cvov-cêwZekxiv GKgyL ivqMwnYxi myLăvwZ bv Kwiqv DwVZ cvi bv| myi`êi Dci Zuvnvi AvwiK hZi GZUzKz ẻwU wQj bv - wZi¯‹vi-jvÃbvi cigyn‡~ Z© hw` Zvnvi †PvL-gyL QjQj KwiZ, ivqM„wnYx †mwU RĂii c~ejâ ảY wbwZ eywSqv, wZbw`bi Rbă Zvnvi mvá eăvev Kwiqv w`‡Zb| gvbwmK DbœwZ Ges wk¶vK‡í, Zuvnvi AviI Zx¶è`w„ ó wQj| myi`êi Aẵ cwiđvi wKsev AvaywbK iwP-Abygvw`Z evw` `wLjB Zvnvi kL Ges eveyqvbv Kwievi áò BQv Zuvnvi Pả ỳú aiv cwoqv hvBZ, Ges mB gyn~ ZâB `yB-wZb mòvni Rbă myi`êi evw` iRK-feb hvIqv wbwlì nBZ| Ggwbfve myi`êi w`b KvwUZwQj| Ggwb m‡øn-mZK©Zvi gv‡S Zvnvi KLbI KLbI g‡b nBZ, G RxebUv euvwPevi gZ b‡n; KLbI ev †m g‡b g‡b fvweZ, eywS Ggwb KwiqvB mKji Rxebi cêfvZUv AwZevwnZ nq| wK GK-GKw`b Avkcvki jvKájv Mv‡q cwoqv Zvnvi gv_vq wewfbœ avibv ¸uwRqv w`qv hvBZ| GKw`b ZvnvB nBj| GKRb eÜz Zvnv‡K civgk© w`j †h, Zvnvi gZ eywìgvb Qj wejvZ hvBZ cvwij, fwelăZ AbK DbwZi Avkv AvQ| ¯^‡`‡k wdwiqv Avwmqv †m A‡b‡Ki DcKvi Kwi‡Z cv‡i| K_vUv my‡i‡›`ªi g›` jvwMj bv| e‡bi cvwLi †P‡q wcćii cvwLUvB †ekx QUdU Ki| myi`ê Kớbvi Pả hb GKUz gy evqy, GKUz ^vaxbZvi AvjvK `wLZ cvBZwQj, ZvB Zvnvi civaxb cêvYUv DbƠậi gZ wcii PZzw`©‡K SUcU Kwiqv Nywiqv †eovB‡Z jvwMj| †m wcZv‡K Avwmqv wb‡e`b Kwij †h, Zvnvi wejvZ hvBevi Dcvq Kwiqv w`‡Z nB‡e| Zvnv‡Z †h-mKj DbœwZi Avkv wQj - ZvnvI †m Kwnj| wcZv Kwn‡jb, fvweqv `wLe| wK MwnYxi BQv GKevi cêwZKj| wZwb wcZv-cyẻi gvSLvb Soi gZ Avwmqv cwoqv Ggwb Aặnvwm nvwmjb h, `yBRbB wÔÂZ nBqv Mj| Aemi eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMª (1g LÊ) GK c„ơv-7 c M„wnYx Kwn‡jb, Z‡e Avgv‡KI wejvZ cvVvBqv `vI - bv nB‡j my‡iv‡K mvgjvB‡e †K ? †h Rv‡b bv KLb wK LvB‡Z nq, KLb wK cwo‡Z nq, Zv‡K GKjv wejvZ cvVvB‡ZQ ? evwoi †NvovUv‡K †mLv‡b cvVvb hv, I‡K cvVvbI ZvB| †Nvov-Mi“‡Z eywS‡Z cv‡i †h, Zvnvi ¶zav cvBqv‡Q, wK Nyg cvBqv‡Q - †Zvgvi my‡iv ZvI cvi bv| Zvici Avevi nvwm| nvmăi AvwaKă-`kâb ivq gnvkq welg jwắZ nBqv cwojb| myi`êbv_I gb Kwij h, Gic AKvUă hywi wecả Kvbic cêwZev` Kiv hvq bv| wejvZ hvBevi Avkv m ZăvM Kwij| Zvnvi eĩz G K_v ùwbqv wekl `ytwLZ nBj| wKš‘ wejvZ hvBevi Avi †Kvb Dcvq Av‡Q wKbv, ZvnvI †m ewjqv w`‡Z cvwij bv| wKš‘ Ae‡k‡l Kwnj †h, Giƒc civaxbfv‡e _vKvi Pq wfảv Kwiqv LvIqv kêqt; Ges BnvI wbq, h Gic mÔĐvbi mwnZ Gg.G cvm KwiZ cvi - D`ivbi Rbă Zvnv‡K jvjvwqZ nB‡Z nq bv| my‡i›`ª evUx Avwmqv G K_v fvwe‡Z ewmj| hZ fvwej, ZZ †m †`wL‡Z cvBj †h, eÜz wVK ewjqv‡Q - wf¶v Kwiqv LvIqv fvj| mevB wejvZ hvB‡Z cv‡i bv, wKš‘ Ggb RxweZ I g„‡Zi gvSvgvwS nBqvI mKj‡K w`b KvUvB‡Z nq bv| GKw`b Mfxi iv‡Ỵ †m †ók‡b Avwmqv KwjKvZvi wUwKU wKwbqv Mvwo‡Z ewmj, Ges WvK‡hv‡M wcZv‡K cỴ wjwLqv w`j h, wKQyw`bi Rbă m evwo cwiZăvM KwiZQ, Ab_âK Abymĩvb Kwiqv we‡kl jvf nB‡e bv, Ges mÜvb cvB‡jI †m evUx‡Z wdwiqv Avwme, Gic mÔÂvebvI bvB| ivqgnvkq MwnYxK G cẻ `LvBjb| wZwb ewjjb, myiv GLb gvbyl nBqvQ we`ăv wkwLqvQ - cvLv evwni nBqv‡Q - GLb Dwoqv cvjvB‡e bv Z KLb cvjvB‡e! Z_vwc wZwb AbymÜvb Kwi‡jb - KwjKvZvq hvnviv cwiwPZ wQj, Zvnvw`M‡K cẻ w`jb; wK Kvb Dcvq nBj bv| myi`êi Kvb mĩvb cvIqv Mj bv| Aemi eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMª (1g LÊ) `yB c„ơv-8 c `yB KwjKvZvi RbKvjvnjc~Yâ ivRc_ cwoqv myi`êbv_ cêgv` MwYj| GLvb wZivi KwieviI †Kn bvB, w`evwbwk kvm‡b ivwL‡ZI †Kn Pv‡n bv| gyL ïKvB‡j Kn wdwiqv `L bv, gyL fvix nBjI Kn jảă Ki bv| GLv‡b wb‡R‡K wb‡R †`wL‡Z nq| GLv‡b wf¶vI †Rv‡U, Ki“YviI ¯’vb Av‡Q, AvkªqI wg‡j, -wKš‘ Avcbvi †Póv PvB; †m”Qvq †KnB †Zvgvi gv‡S SuvcvBqv cwo‡e bv| LvBevi †Póv †h Avcbv‡K Kwi‡Z nq, Avkª‡qi ¯’vbUzKz †h wb‡R‡K Luwy Rqv jB‡Z nq, wKsev, wb`êv Ges ảzavi gvS h GKUz cêf` AvQ - GBLvb Avwmqv m GBevi cê_g wkảv Kwij| KZw`b nBj m evwo Qvwoqv‡Q, iv¯—vq iv¯—vq Nywiqv †eovBqv kixiUvI wbZvš— K¬vš— nBqv Avwmqv‡Q, A_âI dzivBqv AvwmZQ, evw` gwjb Ges RxYâ nBZ Pwjj, ivẻ ùBqv _vwKevi vbUzKiz I Kvb wVKvbv bvB - myi`êi Pả Rj Avwmj| evUx‡Z cỴ wjwL‡ZI B”Qv nq bv - eo j¾v K‡i, Ges mK‡ji Dci hLb Zvnvi wegvZvi †mB †ønKwVb gyLLvwb g‡b c‡o, ZLb evUx hvBevi B”Qv G‡Kev‡i AvKvkKzmgy nBqv `uvovq| †mLv‡b †h †m KLbI wQj G K_v fvwe‡ZI Zvnvi fq nq| GKw`b †m ZvnviB gZ GKRb `wi`ª‡K Kv‡Q cvBqv ewjj, evcy, †Zvgiv GLv‡b LvI wK Kwiqv ? †jvKUv GKUz †evKv-ai‡bi - bv nB‡j Dcnvm KwiZ| †m ewjj, PvKwi Kwiqv LvwUqv LvB| KwjKvZvq †ivRMv‡ii fvebv wK ? my‡i›`ª ewjj, Avgv‡K GKUv PvKwi Kwiqv w`‡Z cvi ? †m Kwnj, Zzwg wK KvR Rvb ? my‡i›`ªbv_ †Kvb KvRB RvwbZ bv, ZvB †m Pzc Kwiqv fvwe‡Z jvwMj| Zzwg wK f`ª‡jvK ? - my‡i›`ª gv_v bvwoj| Z‡e †jLvcov †kLwb †Kb ? Aem‡i eB co–b fvPâqy vj cêm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMê (1g Lấ) `yB c„ôv-9 c wk‡LwQ| †m †jvKUv GKUz fvweqv ewjj, Z‡e H eoevwo‡Z hvI| ILv‡b eo‡jvK Rwg`vi _v‡K - GKUv wKQy KvR Kwiqv w`‡eB| GB ewjqv †m Pwjqv †Mj| my‡i›`ªbv_ dU‡Ki Kv‡Q Avwmj| GKevi `uvovBj, Avevi wcQvBqv †Mj, Avevi wdwiqv Avwmj - Avevi wdwiqv †Mj| †mw`b Avi wKQy nBj bv| ciw`bI Hiƒc Kwiqv KvwUj| `yBw`b awiqv †m dU‡Ki wbKU D‡g`vwi Kwiqv ZZxq w`em AcảvKZ mvnm mq Kwiqv wfZi cêek Kwij| mÔĐyL GKRb fZă `uvovBqv wQj| m wRvmv Kwij, wK Pvb ? evey‡K evey evwo †bB| my‡i›`ªbv‡_i eyKLvbv Avb‡›` fwiqv DwVj - GKUv wbZvš— k³ Kv‡Ri nvZ nB‡Z †m cwiỴvY cvBj| evey evwo bvB| PvKwii K_v, `yt‡Li Kvwnbx ewj‡Z nBj bv, BnvB Zvnvi Avb‡›`i KviY| ZLb wظb Drmv‡n wdwiqv wMqv, †`vKv‡b ewmqv †cU fwiqv Lvevi LvBqv LvwbK¶Y †m g‡bi Avb‡›` Nywiqv †eovBj, Ges g‡b g‡b ixwZgZ Av‡jvPbv Kwi‡Z jvwMj †h, ciw`b †Kgb Kwiqv K_vevZ©v Kwn‡Z cvwi‡j Zvnvi wbwðZ GKUv wKbviv nBqv hvB‡e| ciw`b wKš‘ DrmvnUv †Zgb iwnj bv| evUxi hZ wbKUeZ©x nB‡Z jvwMj, ZZB Zvnvi wdwiqv hvBevi B”Qv nB‡Z jvwMj| µ‡g dU‡Ki wbKU Avwmqv G‡Kev‡i †m `wgqv †Mj - cv Avi †Kvb g‡ZB wfZ‡i hvB‡Z Pv‡n bv| AvR Zvnvi wKQy‡ZB g‡b nB‡Z‡Q bv h, m wbRi KvRi RbăB wbR AvwmqvQ - wVK g‡b nB‡ZwQj, †hb †Rvi Kwiqv Avi †Kn Zvnv‡K cvVvBqv w`qv‡Q| wKš‘ Øv‡ii Kv‡Q †m Avi D‡g`vwi Kwi‡e bv, ZvB wfZ‡i Avwmj| mB fZăwUi mwnZ `Lv nBj| m ewjj, evey evwo Av‡Qb, †`Lv Ki‡eb wK ? nuv| Z‡e Pjyb| GUv AviI KwVb! Rwg`vieveyi cêKvấ evwo| ixwZgZ mvnex aibi mvRvb Avmevecẻ| Kải ci Kả, gviej-cêii mvcvbvejx, Svojẫb jvj Kvco XvKv cêwZ Kả †kvfv cvB‡Z‡Q, wfwË msjMœ cªKvÊ gyKiz , KZ Qwe, KZ dUvMêvd| G-mKj Acii hvnvB nDK, myi`êi wbKU b~Zb bn| KviY, Zvnvi wcZvi evUxI `wi`êi Aemi eB cob fvPâqy vj †cªm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMª (1g LÊ) `yB c„ơv-10 c KzwUi b‡n; Avi hvnvB nDK, †m `wi`ª wcZvi Avkª‡q GZ eo nq bvB| my‡i›`ª fvwe‡ZwQj - †mB †jvKwUi K_v, hvnvi mwnZ †`Lv Kwi‡Z, Abybq-webq Kwi‡Z hvB‡Z‡Q, -wZwb wK cªkœ Kwi‡eb, Ges †m wK DËi w`‡e| wKš‘ GZ fvweevi mgq bvB - KZâv mÔĐyL ewmqvwQjb; myi`êbv_K cêk Kwijb, wK cêqvRb ? AvR GZw`b awiqv my‡i›`ª GB K_vB fvwe‡ZwQj, wKš‘ GLb me fzwjqv Mj, ewjj, Avwg - Avwg eêRivR jvwnox c~eeâ ‡½i Rwg`vi| gv_vq `yB-PvwiMvQv PzjI cvwKqv‡Q - evwZ‡K b‡n, wVK eq‡mB cvwKqvwQj| eo‡jvK, A‡bK‡K †`wLqvwQ‡jb; ZvB PU Kwiqv my‡i›`ªbv_‡K A‡bKUv eywSqv jB‡jb, Kwn‡jb, nuv evcy, wK PvI Zzwg ? †Kvb GKUv wK GKUv ? PvKwi eªRevey g„`y nvwmqv ewj‡jb, Avwg PvKwi w`‡Z cvwi G msev` †Zvgv‡K †K w`‡j ? c‡_ GKR‡bi mwnZ †`Lv nB‡j Avwg wRÁvmv K‡iwQjvg, †m-B Avcbvi K_vfvj| †Zvgvi evwo †Kv_vq ? cwð‡g| †mLv‡b †K Av‡Q ? - myi`êbv_ me K_v ewjj| Zvgvi wcZv wK Kib ? AeveáYă myi`ê b~Zb auvP wkwLqvwQj - GKUz RovBqv ewjj, mvgvbă PvKwi K‡ib| Zv‡Z P‡j bv, ZvB Zzwg DcvR©b Ki‡Z PvI ? nuv| GLv‡b †Kv_vq _v‡Kv ? †Kvb wbw`©ó ¯’vb bvB - †hLv‡b †mLv‡b| eªReveyi `qv nBj| my‡i›`ªbv_‡K Kv‡Q emvBqv wZwb ewj‡jb, Zzwg GLbI evjK gvẻ| GB eqm evwo Qvwoqv AvwmZ evaă nBqvQ ewjqv `ytL nB‡Z‡Q| Avwg wb‡R hw`I †Kvb PvKwi w`‡Z cvwi bv, wKš‘ hvnv‡Z wKQy †RvMvo nq, Zvnvi Dcvq Kwiqv w`Z cvwi| Aemi eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMª (1g LÊ) `yB c„ơv-11 c Av”Qv, ewjqv my‡i›`ªbv_ Pwjqv hvB‡ZwQj †`wLqv, eªRevey Zvnv‡K wdivBqv ewj‡jb, Avi wKQy †Zvgvi wRÁvmv Kwievi bvB ? bv| Bnv‡Z †Zvgvi KvR nBqv †Mj ? wK Dcvq Kwi‡Z cvwi, K‡e cvwi, -wKQyB Rvwbevi cª‡qvRb we‡ePbv Kwi‡j bv ? my‡i›`ª AcªwfZ nBqv wdwiqv `uvovBj| eêRevey mnvmă ewjjb, GLb Kv_vq hvBe ? Kvb GKUv `vKvb| †mBLv‡bB Avnvi Kwi‡e ? cªwZw`b ZvnvB Kwi| Zzwg †jLvcov KZ`~i wkwLqvQ ? wKQy wkwLqvwQ| Avgvi †Q‡j‡K covB‡Z cvwi‡e ? my‡i›`ª Lykx nBqv Kwnj, cvwie| eªRevey Avevi nvwm‡jb| Zuvnvi g‡b nBj, `ytL Ges `vwi`ê Zvnvi gv_vi wVK bvB, Kbbv, KvnvK wkảv w`‡Z nB‡e, G K_v bv RvwbqvB AZUv Avbw›`Z nIqv Zuvnvi wbK‡U cvMjvwg ewjqv †eva nBj| ewj‡jb, hw` †m e‡j, Avwg we.G Kơvk cwo, ZLb Zzwg wK Kwiqv covBe ? myi`ê GKUz MÔÂxi nBqv fvweqv ewjj, Zv GKiKg nBe eêRevey Avi Kvb K_v ewjjb bv| fZăK WvwKqv ewjjb, eẳz, GB eveywUi _vwKevi RvqMv Kwiqv `vI, Ges øvbvnv‡ii †RvMvo †`L| -c‡i my‡i†›`ªi cvb Pvwnqv ewjjb, mĩăvi ci Avevi WvKvBqv cvVvBe| Zzwg Avgvi evwo‡ZB _vK| hZw`b †Kvb PvKwii Dcvq bv nq, ZZw`b ¯^”Q‡›` GLvb _vwKZ cvwie| wỉcênii Avnvi KwiZ wMqv wZwb RăụvKbăv gvaexK WvwKqv ewj‡jb, gv, GKRb `ytLx †jvK‡K evwo‡Z ¯’vb w`‡qwQ| †K, evev ? `ytLx †jvK, G Qvov Avi wKQy Rvwbbv| †jLvcov †eva nq wKQy Rv‡b, †Kbbv, †Zvgvi `v`v‡K covBevi K_v ejv‡Z, ZvnvZB m ^xKvi KwiqvwQj| we.G Kơvki Aemi eB cob fvPâqy vj †cªm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMª (1g LÊ) AvU cụv-40 c AvU KwjKvZvi evUxZ eêReveyi vb wkeP`ê GLb KZâv| gvaexi cwie‡Z© b~Zb ea~ GLb M„wnYx| gvaex GL‡bv GLv‡b Av‡Q| ZvB wkeP›`ª †øn-hZœ K‡i, wKš‘ gvaexi GLv‡b _vwK‡Z Avi gb bvB| evwoi `vm-`vmx, PvKi-‡Mvg¯—v GL‡bv Ôeow`w`Ô e‡j, wKš‘ mevB ey‡S †h, Avi GKR‡bi nv‡Z GLb wm›`y‡Ki Pvwe cwoqv‡Q| ZvB ewjqv kxeP`êi x h gvaexK Aev ev Aghâv`v Ki Zvnv bn, wKš‘ †m Ggb fvewU †`LvBqv hvq, hvnv‡Z gvaex †ek eywS‡Z cvi h, GB b~Zb xjvKwUi AbygwZ civgkâ eăZxZ me KvR Kiv GLb Avi Zvnvi gvbvq bv| ZLb ev‡ci Avgj wQj, GLb fvB‡qi Avgj nBqv‡Q| Kv‡RB GKUz cª‡f` NwUqv‡Q| Av‡M Av`i wQj, Ave`vi wQj - GLb Av`i Av‡Q, wKš‘ Ave`vi bvB| evci Av`i m meâgqx wQj, GLb ễAvxq-KzUz Ô^ễi `j cwoqvQ| GLb hw` †Kn e‡j †h, Avwg kxeP›`ª ev Zvnvi ¯¿xi †`vl w`‡ZwQ, †mvRv Kwiqv bv ewjqv NyivBqv wdivBqv wb›`v Kwi‡ZwQ, Zvnv nB‡j Zuvnviv Avgv‡K fzj eywSqv‡Qb| msmv‡i hvnv wbqg, †h ixwZ-bxwZ AvR châ Pwjqv AvwmqvQ, Avwg ZvnviB Dj-L KwiqvwQ gvẻ| gvaexi †hb Kcvj cywoqv‡Q, Zvnvi Avcbvi ewjevi ¯’vb bvB, ZvB ewjqv Aci wbRi `Lj Qvwoe Kb ? ^vgxi `êeă xi AaxKvi, G K_v †K bv Rv‡b ? kxeP‡›`ªi ¯¿x wK ïay G K_v ey‡S bv ? wkeP›`ª bv nq gvaexi ồvZv, wK m gvaexi K ? cii Rbă m wbRi AwaKvi Qvwoqv w`‡e †Kb ? gvaex me eywS†Z cv‡i| ‡eŠ hLb †QvU wQj, ZLb eªRevey euvwPqv wQ‡jb, ZLb gvaexi wbKU cêgxjvZ I ZvnvZ cêf` wQj bv| GLb K_vi AbKă nq| †m wPiw`b Awfgvwbbx, ZvB †m mK‡ji bx‡P| K_v mwnevi ¶gZv bvB, ZvB †m K_v m‡n bv| †hLv‡b Zvi †Rvi bvB †mLv‡b gv_v DuPz Kwiqv `uvovB‡Z Zvnvi gv_v KvUv hvq| g‡b `ytL cvB‡j bxi‡e mwnqv hvq, -kxeP›`ª‡K wKQyB e‡j bv| †ø‡ni `vnvB `Iqv Zvnvi Afăvmi evwni, ZvB AvxqZvi ayqv awiqv AwaKvi Aemi eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMª (1g LÊ) AvU c„ơv-41 c Kv‡qg Kwi‡Z, Zvnvi mg¯— kixi gb wavi DV| mvgvbă xjvKi gZ SMov-Kjn Zvnvi h KZ N„Yv Zvnv ïay †m-B Rv‡b| GKw`b wkeP›`ª‡K WvwKqv ewjj, `v`v, Avwg kƯùievwo hve| wkeP`ê wewĐZ nBj| -m wK gvaex, †mLv‡b Z †KD †bB! gvaex g„Z ¯^vgx‡K D‡Ïk Kwiqv ewjj, †QvU fv‡Mœ Kvkx‡Z VvKziwSi Kv‡Q Av‡Q, Zv‡K Avwg wb‡q †MvjvMuv‡q ek _vKe| cvebv Rjvi MvjvMuvq gvaexi kƯùievwo| wkeP`ê Aớ nvwmqv ewjj, Zv wK nq, †mLv‡b †h †Zvi eo Kó n‡e| †Kb Kó n‡e `v`v ? evwoUv GL‡bv cƠ†o hvqwb| `weNv `k weNv Rwg-wRivZI Av‡Q, GKwU weaevi wK Zv‡Z P‡j bv ? Pjvi K_v bq| UvKvi fvebv †bB, wKš‘ †Zvi †h eo Kó n‡e gvaex! Kó wKQyB bq| wkeP›`ª wKQy fvweqv ewjj, †Kb hvwe †evb ? Avgv‡K me Ly‡j ej †`wL, Avwg me wgwUq w`wQ| -BwZc~eâ wkeP`ê eva nq xi wbKU fwMbxi weiì wKQy ùwbqv _vwKe| mÔÂeZt ZvnvB gb nBqvwQj| jắvq gvaexi mg¯— gyL iv½v nBqv DwVj| †m ewjj, `v`v, Zzwg wK g‡b Ki, Avwg SMov KÔ‡i †Zvgvi evwo †_‡K hve ? wkeP`ê eo jwắZ nBj| ZvovZvwo Kwnj, bv bv, Zv bq| Avwg I-K_v ewj‡b, wKš‘ G evwo wPiw`bB †Zvgvi, AvR †Kb Z‡e P‡j †h‡Z PvI ? hyMcr `yB R‡biB †mB †øngq wcZvi K_v g‡b cwoj| `yB R‡bi P‡¶B Rj †`Lv w`j| †PvL gywQqv gvaex ewjj, Avevi Avme| †Zvgvi †Q‡ji hLb ˆcZv n‡e, ZLb wb‡q Gm| GLb hvB! †m Z AvU-`k eQ‡ii K_v| hw` †eu‡P _vwK, ZvÔn‡j Avme| †Kvbiƒ‡cB gvaex GLv‡b _vwKZ mÔĐZ nBj bv, hvBevi D`ăvM KwiZ jvwMj| b~ZbeK msmvi eySvBqv w`j, `vm-`vmxK WvwKqv Avkxeâv` Kwij| kl w`bwUZ wkeP`ê Akêc~Y-â P‡¶ fwMbxi Kv‡Q Avwmqv ewjj, gvaex, †Zvi `v`v KL‡bv Z †Zv‡K wKQy e‡jwb ? gvaex nvwmj, ewjj - †m wK K_v `v`v ? Aemi eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMª (1g LÊ) AvU c„ơv-42 c Zv bq; hw` †Kvb Aïf¶‡Y, hw` †Kvbw`b gyL †_‡K Amveav‡b wKQy bv `v`v, m-me wKQy bq| mwZă K_v ? mwZă! Ze hv| †Zvi wb‡Ri evwo †h‡Z Avi gvbv Kie bv| †hLv‡b fvj jvM-| Ze meâ`v msev` w`Z fzwjm wb| cê_g gvaex Kvkx wMqv fvwM‡bq‡K m‡½ jBj, Zvnvi ci Zvnvi nvZ awiqv MvjvMuvq Avwmqv `xNâ mvZ ermi ci ^vgx-feb cêek Kwij| ZLb MvjvMuvq PvUzhă gnvkqi eo wec` NwUj| wZwb Ges hvM`êi wcZv Dfq eo eĩz wQjb| ZvB gZăz Kvj hvM`ê h Kq weNv Rwg-Rvq`v` wQj, ZuvnviB nv‡Z w`qv wMqvwQ‡jb| †hv‡M›`ªbv‡_i RxweZKv‡j, wZwb †h-mK‡ji ZZ¡veavb Kwi‡Zb, †hv‡M›`ª †m-mK‡ji we‡kl †Kvb msev`I jBZ bv| kƯùignvkqi AbK UvKv, ZvB GB ảz`ê wcZ-`ậ welqUzKz Zvnvi hZi evwni wQj| Zvnvi ci m gwievi ci PvUzhă gnvkq băvhă AwaKv‡i webv evavq †m-mKj †fvM`Lj Kwi‡ZwQ‡jb| GLb weaev gvaex GZw`b ci wdwiqv Avwmqv Zvnvi myk Lj wbqgeì cvZv msmvi Mvjgvj evavBqv w`j| myZivs, PwUzhă gnvkqi Bnv AZă AwePvi ewjqv gb nBj, Ges gvaex †h wnsmv KwiqvB GgbwU Kwiqv‡Q, ZvnvI wZwb ¯úó eywS‡Z cvwi‡jb| wbZvš— wei³ nBqv Avwmqv ewj‡jb, ZvBZ †eŠgv, †Zvgvi `yÔweNv †h Rwg Av‡Q, Zvi `k erm‡ii LvRbv gvq my`my× GKkZ UvKv evKx Av‡Q, †mUv bv w`‡j Rwg wbjvg nevi gZ n‡q‡P| gvaex fvwM‡bq m‡š—vlKzgvi‡K w`qv ejvBj †h, UvKvi Rbă wPv bvB Ges AwejÔ^ GKkZ UvKv evwni cvVvBqv w`j| Aekă G UvKv PvUzhă gnvkqi Abă KvR jvwMj| gvaex wK AZ mn‡R Qvwoevi †jvK b‡n, †m m‡š—vl‡K cvVvBqv wRÁvmv Kwij †h, ïay `yB weNv Rwgi Dci wbf©i Kwiqv Zvnvi ¯^Mx© q kƯùignvkqi MêvmvQv`b PwjZ bv, myZivs evKx h-me Rwg RvqMv AvQ, Zvnv Kv_vq Ges Kvnvi wbKU AvQ ? PvUzhă gnvkq wbiwZkq àzì nBqv ^qs Avwmqv ewjjb h, Zvnv mgB weàq nBqv wMqv‡Q, wKQy ev e‡›`ve‡¯— Av‡Q| GB AvU-`k ermi awiqv Rwg`vii LvRbv bv w`j Rwg-RvqMv wKic _vKv mÔÂe ? Aemi eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMê (1g LÊ) AvU c„ôv-43 c gvaex Kwnj, Rwgi wKQy wK Dc¯^Z¡ nBZ bv †h, GB KqUv UvKv LvRbv ‡`Iqv nq bvB ? Avi hw` h_v_âB weàq Kiv nBqv _vK, Zvnv nB‡j †m †K weµq Kwiqv‡Q, Ges GLb Kvnvi wbKU Av‡Q, msev` cvBj Dìvi Kwievi Púv Kiv hvq| KvMRcẻB ev Kv_vq ? PvUzhă gnvkq Aekă wKQy Reve w`qvwQjb wK gvaex Zvnv eywSZ cvwij bv| eêvỵY weoweo Kwiqv KZ wK ewKjb, Zvnvi ci QvZv gv_vq w`qv, bvgvewj †Kvg‡i RovBqv, GKLvbv _vb Kvco MvgQvq euvwaqv jBqv Rwg`vieveyi KvQvwi jj&Zv-Muv Awfgy‡L iIbv nB‡jb| GB jj&Zv Mêvg myi`êbv_i evUx, Ges găvbRvi g_yieveyi KvQvwi| eêvỵY AvU-`k †µvk eivei nuvwUqv G‡Kev‡i g_yieveyi wbKU Dcw¯’Z nBqv Kuvw`qv cwo‡jb - `vnvB evev, Mixe eêvỵYK eywS c_ c_ wfả Ki †L‡Z nq| Ggb Z A‡b‡K Av‡m| g_yievey gyL wdivBqv ewj‡jb, n‡q‡Q wK ? evev, i‡¶ Ki| wK n‡q‡Q †Zvgvi ? weay PvUzhă ZLb gvaex-`ậ GKkZ UvKv `wảYv nvZ áuwRqv w`qv ewjjb, Avcwb agâveZvi, Avcwb bv iảv Kij Avgvi meâ^ hvq! AvQv, Lyj ej| MvjvMuvqi ivgZby mbăvji weaev cyẻea~ Kv_v _K GZw`b c‡i wd‡i G‡m, Avgvi mg¯— `Lj Ki‡Z Pvq| g_yievey nvwm‡jb - †m †Zvgvi mg¯— `Lj Ki‡Z Pvq, bv Zzwg Zvi meâ^ `Lj KiZ PvI, -Kvb&Uv ? eêvỵY ZLb nvZ cZv RovBqv găvbRvii nvZ Pvwcqv awijb - Avwg h GB `k eQi †_‡K miKv‡ii LvRbv RywM‡q AvmwP ? Rwg †fvM KiP, LvRbv †`‡e bv ? †`vnvB Avcbvi fveUv g_yievey †ek eywSjb - weaevK duvwK w`Z PvI Z ? eêvỵY wbtkó Pvwnqv iwnj| Kq weNv Rwg ? cuwPk weNv| Aem‡i eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMê (1g LÊ) AvU c„ôv-44 c g_yievey wnmve Kwiqv ewj‡jb, Aš—Zt wZb nvRvi UvKv| Rwg`v‡ii KvQvwi‡Z wK †mjvwg †`‡e ? hv ûKzg n‡e ZvB, -wZb kÔ UvKv| wZb kÔ UvKv w`‡q wZb nvRvi UvKv be ? Avgvi ỉviv wKQy ne bv| eêvỵY ùđPả Rj evwni Kwiqv ewjj, KZ UvKv ỷKzg nq ? GK nvRvi w`‡Z cvi‡e ? Zvnvi ci †Mvc‡b ẻ¶Y awiqv `yễRb civgkâ nBj, dj GB `uvovBj h, hvM`êbv_i weaevi cêwZ evKx LvRbv eve` `k erm‡ii my‡`-Avm‡j †`omnmª UvKvi bvwjk nBj| kgb evwni nBj| wKš‘ gvaexi wbK‡U Zvnv †cuŠwQj bv| Zvnvi ci GK Zidv wWwµ nBqv †Mj, Ges †`o-gvm c‡i gvaex msev` cvBj †h evKx LvRbvi `v‡q Rwg`vi miKvi nB‡Z Zvnvi gvq evUxmyì wbjvgi Bnvi Rvwi nBqvQ, Zvnvi mg welq-mÔỳwậ àvK nBqv‡Q| gvaex GKRb cªwZ‡ewkbx‡K WvwKqv Kwnj, †Zvgv‡`i †`k wK g‡Mi gyjK y- ? †Kb ej †`wL ? Zv bq Z wK ? GKRb VwK‡q Avgvi me©¯^ wb‡Z Pvq, †Zvgiv †`LP bv ? †m ewjj, Avgiv Avi wK Kie ? Rwg`vi hw` wbjvg K‡i, Avgiv `ytLx †jvK Zv‡Z wK Ki‡Z cvwi ? Zv †hb nÔj, wKš‘ Avgvi evwo wbjvg n‡e, Avi Avgv‡K msev` †bB ? ‡Kgb †Zvgv‡`i Rwg`vi ? †m ZLb mg Kvwnbx weeZ Kwiqv Kwnj, Ggb DrcxoK Rwg`vi, Ggb AZăvPvi, G ‡`‡k †Kn KLbI c~‡e© †`‡L bvB| †m AviI KZ wK Kwnj| G her hvnv wKQy jvKciÔỳivq AeMZ wQj, mg G‡K G‡K Lywjqv ewj‡j, gvaex f‡q f‡q wRÁvmv Kwij, Rwg`vieveyi mẵ wbR `Lv Kij nq bv ? fvwMbq mvlKzgvii Rbă gvaex ZvnvI Kwi‡Z ¯^xK…Z wQj| †m ZLb wKQy ewj‡Z cvwij bv, wKš‘ K_v w`qv †Mj †h, Kvj Kvnvi †evb‡cvi wbKU me K_v fvj Kwiqv Rvwbqv Avwmqv evwj‡e| Zvnvi †evb‡cv `yB-wZbevi jj&ZvMªv‡g wMqvwQj; Rwg`vi miKv‡ii A‡bK K_v †m RvwbZ| Ggb wK, †mw`b †m evMvbevwo‡Z Gjv‡Kkxi msev` ch©š— ïwbqv AvwmqvwQj| Zvnvi ci gvmxgvZv hLb Rwg`vieveyi mwnZ Aemi eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMª (1g LÊ) AvU c„ơv-45 c ivgZbyeveyi weaev cyẻea~i `Lv Kiv mÔ^ĩ cêk Kwij, ZLb m gyLLvbv h_vmÔÂe MÔÂxi Kwiqv ewjj, GB weaev cyẻea~wUi eqm KZ ? gvmxgvZv ewjj, Kzwo-GKzk n‡e| †m gv_v bvwoqv ewjj, †`L‡Z †Kgb ? gvmxgvZv Kwnj, cixi gZ| ZLb †m gyLf½x-mnKv‡i Kwnj, †`Lv Ki‡j KvR nÔ†Z cv‡i; wKš‘ Avwg ewj, wZwb AvR ivẻB bKv fvov Kễi evci evwo cêv b Kib| Kb †i ? GB †h ejP - †m †`L‡Z cixi gZ| †Kb, Zv‡Z wK ? Zv‡ZB me| †`L‡Z cixi gZ n‡j Rwg`vi my‡ib iv‡qi Kv‡Q i‡¶ †bB| gvwmgvZv Mv‡j nvZ w`‡jb, -ewjm wK, Ggb! †evb‡cv g„`y nvwmqv Kwnj, nuv, Ggb| †`kmy× †jvK G K_v Rv‡b| Z‡e Z †`Lv Kiv DwPZ bq ? wKQyZB bq| wK welq-Avkq h me hve! PvUzhă gnvkq hLb Gi wfZi Av‡Qb, ZLb wel‡qi Avkv †bB| Zvi Dci M„n¯’N‡ii †g‡q - ag©UvI wK hv‡e ? ciw`b wZwb gvaex†K mg K_v ewjjb| ùwbqv m wÔÂZ nBqv Mj| Rwg`vi myib iv‡qi K_v †m mg¯— w`b wPš—v Kwij| gvaex fvwej, my‡ib ivq! bvgwU eo cwiwPZ, wKš‘ †jvKwUi mwnZ Z wgwj‡Z‡Q bv| G bvg †m KZ w`b g‡b g‡b fvweqv‡Q| †m AvR cuvP ermi nBj| fzwjqv wQj, -Avevi eûw`b ci g‡b cwoj| ^c I wb`êvq gvaexi m ivwẻ eo `ytL KvwUj| AbKevi cyiv‡bv K_v¸‡jv g‡b cwo‡ZwQj, A‡bKevi †Pv‡L Rj Avwmqv cwo‡ZwQj| m‡š—vlKzgvi Zvnvi gyLcv‡b Pvwnqv f‡q f‡q Kwnj, gvmxgv, Avwg gvÔi Kv‡Q hve| gvaex wb‡RI A‡bKevi G K_v fvwe‡ZwQj, †Kbbv, GLvbKvi evm hLb DwVqvQ, ZLb Kvkxevm wfb Abă Kvb Dcvq bB| mvli Rbă m Rwg`vii mwnZ `Lv Kwie gb KwiqvwQj wK Zvnv nq bvB| cvov-cªwZ‡ekxiv wb‡la Kwi‡Z‡Q| Zv Qvov GLb Aem‡i eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMê (1g LÊ) AvU c„ôv-46 c †hLv‡b †m hvK, GKUv b~Zb fvebv, GKUv b~Zb DcmM© nBqv‡Q| †mUv GB iƒc-‡hŠe‡bi K_v! gvaex g‡b g‡b ewjj, †cvov Kcvj! G DrcvZ¸jv wK GLbI †`nUvq jvwMqv Av‡Q! AvR mvZ ermi nBj, G¸‡jv Zvnvi g‡b c‡o bvB, g‡b KivBqv w`‡Z †Kn wQj bv| ¯^vgx gwievi ci hLb ev‡ci evwo wdwiqv †Mj, ZLb mK‡j WvwKj, Ôeow`w`Ô, mevB WvwKj, ễgvễ! GB mÔĐvbi WvKáwj Zvnvi gbK AviI eì Kwiqv w`qvwQj| QvB iƒc‡hŠeb! †hLv‡b Zvnv‡K eow`w`i KvR Kwi‡Z nBZ, Rbbxi †øn-hZœ wejvB‡Z nBZ, †mLv‡b wK G-me K_v g‡b _v‡K! g‡b wQj bv, g‡b cwoqv‡Q, ZvB fvebvI nBqv‡Q| we‡kl Kwiqv GB †hŠe‡bi Dj-LUv! jắvq gwjb nvwm nvwmqv Kwnj, GLvbKvi jvKájv wK Aĩ, bv cï! wKš‘ gvaex fzj KwiqvwQj - mK‡jiB gb Zvnvi gZ GKzk-evBk eQ‡i e„× nBqv hvq bv| Bnvi wZbw`b ev‡` hLb Rwg`v‡ii wcqv`v Zvnvi Øvic‡_ Avmb Kwiqv ewmj Ges nuvK-WvK Kwiqv Mªvgevmx‡K RvbvB‡Z jvwMj †h, my‡ib ivq Avi GKUv b~Zb KxwZâ KwiqvQ, ZLb gvaex mvli nvZ awiqv `vmxK AMêewZâbx Kwiqv †bŠKvq DwVqv ewmj| evUxi A`~‡iB b`x; gvwS‡K Kwnqv w`j, †mvgivcy‡i hvB‡Z nB‡e| GKevi cªgxjv‡K †`wLqv hvB‡Z nB‡e| †MvjvMuv nB‡Z cbi àvk `~i mvgivc~i cêgxjvi weevn nBqvwQj| AvwR GK ermi nBZ †m k¦ïiNi Kwi‡Z‡Q| †m nqZ Avevi KwjKvZvq hvB‡e, wKš‘ gvaex ZLb †Kv_vq _vwK‡e ? ZvB GKevi †`Lv Kiv| mKvj‡ejv m~‡h©v`‡qi mẵ gvwSi bKv Lywjqv w`j| mêvZi gyL bKv fvwmqv Pwjj; evZvm AbyKj wQj bv, ZvB axigi Mgb ảz`ê bKv euvkSvoi wfZi w`qv, wkqvKzj I †eZ‡Sv‡ci KuvUv euvPvBqv, kiSvi †Vwjqv ax‡i ax‡i Pwjj| m‡š—vlKzgv‡ii Avb›` a‡i bv! †m QB‡qi wfZi nB‡Z nvZ evovBqv MvQi cvZv I WMv wQuwoevi Rbă eă nBqv DwVj| gvwSiv Kwnj, evZvm bv _vwg‡j, Kvj `yciy ch©š— †bŠKv mvgivcyi jvwMe bv| AvR gvaexi GKv`kx, wK mvlKzgvii Rbă Kv_vI cvbmx euvwaqv, cvK Kwiqv Zvnv‡K LvIqvB‡Z nB‡e| gvwS Kwnj, w`‡¯—cvovi M‡Ä †bŠKv euvwa‡j †ek myweav nB‡e, †mLv‡b me wRwbm cvIqv hvq| `vmx Kwnj, ZvB Ki evcy, hb `kUv-GMviUvi gaă QjUv LZ cvq| Aemi eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMê (1g Lấ) bq cụv-47 c bq KvwZâK gvm hvq| GKUz kxZ cwoqv‡Q| my‡i›`ªbv‡_i Dc‡ii N‡i Rvbvjvi wfZi w`qv cêvZtm~hvâ jvK cêek Kivq eo gayi eva nBZQ| Rvbvjvi KvQ AbKáwj euvavLvZv I KvMRcẻ jBqv Uweji GK cvk myi`êbv_ ewmqvwQ‡jb; Av`vq-Dmyj, evKxe‡Kqv, Rgv-LiP, e‡›`ve¯—, gvgjv-gKÏgvi b_xcỴ me G‡K G‡K DởvBqv `wLZwQjb| G-me `Lvùbv GKiKg AvekăKI nBqv cwoqvwQj Ges bv nBjI mgq KvU bv| kvwi mwnZ GRbă AbKLvwb SMov KwiZ nBqvwQj| A‡bK Kwiqv Z‡e Zvnv‡K eySvB‡Z cvwiqvwQj †h, A¶‡ii cv‡b PvwnjB gvbyli eyKi eă_v evwoqv hvq bv, wKsev ZrảYvr aivawi Kwiqv ZvnvK evwni jBqv hvBevi cêqvRb nq bv| AMZăv kvw ^xKvi KwiqvQ Ges AvekăKgZ mvnvhăI KwiZQ| AvRKvj ^vgxi Dci Zvnvi cyiv AwaKvi - Zvnvi GKwU K_vI Agvbă nq bv| Kvb w`bB nq bvB, ïay cuvPRb nZfvMv Bqvi-eÜz wgwjqv w`b KZK kvwK eo `ytL w`ZwQj| xi Av`k myi`êi evwni-evUxZ hvIqv châ wbwlì nBqvQ| Wvvi gnvkqi civgkâ I Dc`k kvw cêvYcY LvUvBqv Zzwjevi AvqvRb KwiqvQ| GBgvẻ m KvQ ewmqv ivẵv wdZv w`qv KvM‡Ri evwÊj euvwa‡ZwQj| my‡i›`ªbv_ GKLvbv KvMR nB‡Z gyL Zzwjqv mnmv WvwK‡jb, kvwš—! kvwš— †Kv_vq wMqvwQj - wKQy¶†Y wdwiqv Avwmqv ewjj, WvKwQ‡j ? nuv, Avwg GKevi KvQvwiN‡i hve| bv| wK PvB ej, Avwg Avwb‡q w`w”Q| wKQy PvB bv, GKevi g_yieveyi m‡½ †`Lv Kie| Zuv‡K WvwK‡q cvVvB, †Zvgv‡K †h‡Z n‡e bv| wKš‘, Ggb mgq Zuv‡K †Kb ? †j †`e †h AMªnvqY gvm †_‡K Zuv‡K Avi KvR Ki‡Z n‡e bv| kvwš— wew¯§Z nBj; wKš‘ mš‘ó nBqv wRÁvmv Kwij, Zuvi Aciva ? Aem‡i eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMê (1g LÊ) bq c„ôv-48 c Aciva †h wK, Zv GLb wVK ej‡Z cviwP bv, wKš‘ eo evovewo Ki‡Pb| Zvnvi ci Av`vj‡Zi mvwUâwdKU I KqKLvbv KvMRcẻ `LvBqv Kwnjb, GB `L, MvjvMuvq GKRb weaevi Ni-evwo mg¯— †ebvgx wbjv‡g Lwi` KÔ†i wb‡q‡P| Avgv‡K GKevi wRÁvmvI K‡iwb| kvwš— `ytwLZ nBqv Kwnj, Avnv weaev! Z‡e G KvRUv fvj nqwb - wKš‘ wewµ nƠj †Kb ? `k erm‡ii LvRbv evwK wQj; my‡`-Avm‡j †`o-nvRvi UvKvi bvwjk n†qwQj| UvKvi K_v ïwbqv kvwš— g_yibv‡_i cªwZ GKUz big nBqv cwoj| g„`y nvwmqv Kwnj, Zv găvbRvieveyi ev `vl wK ? AZ UvKv ‡Q‡o †`‡e ? †`e bv Z wK, Amnvq weaev‡K evwo-Qvov Kie ? Zzwg wK civgk© `vI ? K_vUvi wfZi hZUzKz R¡vjv wQj, meUzKz kvwš—i Mv‡q jvwMj| AcªwfZ nBqv `ytwLZfv‡e †m ewjj, bv, evwo-Qvov Ki‡Z ewj bv| Avi †Zvgvi UvKv Zzwg `vb Ki‡e, Avwg Zv‡Z evav †`e †Kb ? my‡i›`ª nvwmqv Kwn‡jb, ‡m bq kvwš—, Avgvi UvKv wK †Zvgvi bq ? wKš‘ ej †`wL, Avwg hLb bv _vKe, ZLb Zzwg I wK K_v Zzwg - Avwg hv fvjevwm, Zv Ki‡e Z ? kvwš—i †Pv‡L Rj Avwmj, †Kbbv ¯^vgxi kvixwiK Ae¯’v fvj b‡n, ewjj, I K_v †Kb ej ? eo fvj jv‡M, ZvB ewj| Zzwg, Avgvi K_v, Avgvi mva-B”Qv †R‡b ivL‡e bv kvwš— ? kvwš— P‡¶ Âj w`qv gv_v bvwoj| wKQy¶Y c‡i my‡i›`ª cybivq Kwn‡jb, Avgvi eow`w`i bvg| kvwš— Âj mivBqv my‡i‡›`ªi gyLcv‡b Pvwnj| my‡i›`ª GKLvbv KvMR †`LvBqv ewj‡jb, GB †`L, Avgvi eow`w`i bvg| †Kv_vq ? GB †`L, gvaex †`ex huvi evwo wbjvg n‡q‡Q| GKgyn‡~ Z© kvwš— A‡bK K_v eywSj| Kwnj, ZvB eywS mg¯— wdwi‡q w`‡Z PvBQ ? Aem‡i eB co–b fvP©qy vj †cªm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMª (1g LÊ) bq c„ơv-49 c my‡i›`ª Clr nvwmqv DËi w`‡jb, ZvB nƠ†j wbðq wdwi‡q †`e - mg¯— - me! gvaexi K_vq kvwš— GKUz `ytwLZ nBqv cwoj; wfZ‡i †evanq GKUz wnsmvi fve wQj| Kwnj, wZwb nqZ †Zvgvi eow`w` bb| ïay gvaex bvg Av‡Q| bv‡g‡ZB GB! eow`w`i bvgi GKUz mÔĐvb Kie bv ? Zv Ki, wKš‘ wZwb wb‡R wKQy Rvb‡Z cvi‡eb bv| Zv cvi‡eb bv - wK Avwg wK AmÔĐvb KiZ cvwi ? bvg Z Ggb KZ †jv‡Ki Av‡Q| Av‡Q! Zzwg `~Mv© bvg wj‡L Zv‡Z cv w`‡Z cvi ? wQ! I-wK K_v ? VvKzi-‡`eZvi bvg wb‡q my‡i›`ªbv_ nvwmqv DwV‡jb, Av”Qv, VvKzi-‡`eZvi bvg bvB wbjvg, wKš‘ †Zvgv‡K Avwg cuvP nvRvi UvKv w`‡Z cvwi, hw` GKwU KvR Ki‡Z cvi| kvwš— Drdzj- nBqv Kwnj, wK KvR ? †`qv‡ji Mv‡q my‡i›`ªbv‡_i GKwU Qwe wQj, †mB w`‡K ‡`LvBqv w`qv ewjj, GB QwewU hw` wK ? PvwiRb eêvỵY w`q b`xi Zxi †cvov‡Z cvi| A`~‡i eRªvNvZ nB‡j †jv‡Ki †hgb cª_‡g mg¯— i³ wb‡g‡l mwiqv hvq, gyLLvbv mc©`„ó †ivMxi gZ bxjeY© nBqv _v‡K, kvwš—i cª_‡g †mBiƒc Ae¯’v nBj| Zvnvi ci ax‡i ax‡i gy‡L †Pv‡L i³ wdwiqv Avwmj - Zvnvi ci Ki“Y`„wó‡Z ¯^vgxi gyLcv‡b Pvwnqv m wbtkó bxP bvwgqv Mj| cyivwnZ WvKvBqv ixwZgZ kvw-^ăqbi eăvev Kwiqv ivRvi AaâK ivRZĂ gvbZ Kwiqv gb gb cêZxv Kwij h, GB eow`w` whwbB nDK, Bunvi mÔ^ĩ m Avi †Kvb K_v Kwn‡e bv| Zvnvi c‡i N‡i Øvi w`qv ẻ¶Y awiqv †m Akª“‡gvPb Kwij| G Rxe‡b Ggb KUz K_v †m Avi KLbI kvb bvB| myi`êbv_I wKQyảY Pzc Kwiqv ewmqv iwnjb, Zvnvi ci evwn‡i Pwjqv †M‡jb, KvQvwi‡Z g_yieveyi mwnZ mv¶vr nBj| cê_g wRvmv Kwijb, MvjvMuvq Kvi mÔỳwậ wbjvg nqQ ? gZ ivgZby mbăvji weaev cyẻea~i| Kb ? Aemi eB cob fvPâqy vj †cªm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMª (1g LÊ) bq c„ơv-50 c `k eQ‡ii gvj-¸Rvwi evwK wQj| ˆK, LvZv †`wL ? g_yibv_ cê_g nZeywẽ nBqv Mj; Zvnvi ci Kwnj, LvZvcẻ GLbI cvebv †_‡K Avbv nqwb| Avb‡Z †jvK cvVvI| weaevi _vKevi ¯’vbUzKz ch©š— iv‡Lvwb ? †eva nq †bB| Z‡e †m †Kv_vq _vK‡e ? g_yibv_ mvnm mÂq Kwiqv Kwnj, GZw`b †hLv‡b wQj, †mLv‡b _vK‡e †eva nq| GZw`b †Kv_vq wQj ? KwjKvZvq| Zvnvi wcZvi evUx‡Z| wcZvi bvg wK Rvb ? Rvwb| eªRivR jvwnox| weaevi bvg ? gvaex †`ex| bZgy‡L my‡i›`ªbv_ †mLv‡b ewmqv cwo‡jb| g_yibv_ fveMwZK `wLqv eă nBqv wRvmv Kwij, wK nễj ? myi`êbv_ m K_vi Kvb Dậi bv w`qv GKRb fZăK WvwKqv Kwn‡jb, GKUv fvj †Nvov, kxNª wRb Kwl‡Z ej - Avwg GLywb †MvjvMuv‡q hve| GLvb †_‡K †MvjvMuv KZ`~i Rvb ? cªvq `k àvk| GLb bUv eRQ - GKUvi gaă cuQZ cvie| †Nvov Avwm‡j Zvnv‡Z Pwoqv ewmqv Kwn‡jb, †Kvb w`‡K ? DËi w`‡K, c‡i cwð‡g †h‡Z n‡e| Zvnvi ci PveyK LvBqv †Nvov QywUqv evwni nBqv †Mj| G K_v ïwbqv kvwš— VvKziN‡i gv_v Luwy oqv i³ evwni Kwij, -VvKzi, GB †Zvgvi g‡b wQj! Avi wK wd‡i cve! Zvnvi c‡i `yÔRb cvBK †Nvovq Pwoqv MvjvMuv Dẽkă QywUqv Mj| Rvbvjv w`qv Zvnv `wLqv kvw àgvMZ Pảz gywQZ jvwMj - gv `~Mvâ ! Rvov gvl `e - hv PvI, ZvB Aemi eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMª (1g LÊ) bq c„ơv-51 c †`e - Zuv‡K wdwi‡q `vI - eyK wP‡i i³ †`e - hZ PvI - †n gv `~Mv© , hZ PvI - hZ¶Y bv †Zvgvi wccvmv wg‡U| †MvjvMuv †cuŠwQ‡Z Avi `yB àvk AvQ| AkƯi ảyi châ dbvq fwiqv wMqvQ| cêvYcY a~jv DovBqv, Avj wW½vBqv, Lvbv UcKvBqv †Nvov QywUqv Pwjqv‡Q| gv_vi Dci cêPấ m~h|â Nvovi Dci _vwKqvB myi`êi Mv-ewg-ewg Kwiqv DwVj; wfZii cêZăK bvox hb wQuwoqv evwni nBqv cwoe! Zvnvi ci Uc& Kwiqv †duvUv `yB-wZb i³ Kl ewnqv a~wja~mwiZ wciv‡bi Dci cwoj; myi`êbv_ nvZ w`qv gyL gywQqv dwjjb| GKUvi c~eâB MvjvMuvq DcwZ nB‡jb| c‡_i av‡i †`vKv‡b wRÁvmv Kwi‡jb, GB †MvjvMuv ? nuv| ivgZby mbăvji evUx ? H w`K| Avevi Nvov QywUj| AớảY evwZ evUxi mÔĐyL `uvovBj| ỉviB GKRb wmcvnx ewmqv wQj; cêfz K †`wLqv †m cªYvg Kwij| evUx‡Z †K Av‡Qb ? †KD bv| †KD bv ? †Kv_vq †M‡jb ? †fv‡iB †bŠKv K‡i P‡j †M‡Qb| †Kv_vq - †Kvb& c‡_ ? `w¶Y w`‡K| b`xi av‡i av‡i c_ Av‡Q ? †Nvov †`Šo‡Z cvi‡e ? ej‡Z cvwi bv| eva nq bB| cybeâvi Nvov QywUqv Pwjj| àvk-`yB Avwmqv Avi c_ bvB| †Nvov P‡j bv| †Nvov Qvwoqv w`qv ZLb my‡i›`ªbv_ c`eª‡R Pwj‡jb| GKevi Pvwnqv †`wL‡jb - Rvgvi Dci A‡bK ‡duvUv i³ a~jvq Rwgqv wMqv‡Q| Iô evwnqv ZLbI i³ cwo‡Z‡Q| b`x‡Z bvwgqv AÄwj fwiqv Rj cvb Kwi‡jb, Zvnvi ci cêvYcY QywUqv Pwjjb| cvq Avi RyZv bvB meâvẵ Kuv`v, gvS gv‡S †kvwY‡Zi `vM! ey‡Ki Dci †K †hb i³ wQUvBqv w`qv‡Q| Aemi eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMª (1g LÊ) bq c„ơv-52 c †ejv cwoqv Avwmj| cv Avi P‡j bv - †hb GBevi ïB‡Z cvwi‡jB R‡b¥i gZ NygvBqv cwoe - ZvB hb Awg khăvq GB Rxebi gnv-wekêvgi Avkvq †m Db¥‡Ëi gZ QywUqv Pwjqv‡Q| G †`‡n hZUzKz kw³ AvQ, mg AKvZi eăq Kwiqv klkhăv Avkêq Kwie, Avi DwVe bv! b`xi euv‡Ki cv‡k - GKLvbv †bŠKv bv ? Kjgxkv‡Ki `j KvwUqv c_ KwiZQ! myi`êbv_ WvwKj, ễeow`w`ễ! ùđKẫ kó evwni nBj bv - ïay `yB †duvUv i³ evwni nBj| Ôeow`w`Ô - Avevi `yB ‡duvUv i³| Kjgxi `j †bŠKvi MwZ †iva Kwi‡Z‡Q| my‡i›`ª Kv‡Q Avwmqv cwoj| Avevi WvwKj, Ơeow`w`Ơ| mg¯— w`‡bi Dcevm I gbtKú gvaex wbRâxei gZ wbw`êZ mvlKzgvii cvkƯâ Pảz gyw`qv ïBqvwQj| mnmv Kv‡b kã †cuŠwQj; cyivZb cwiwPZ ¯^‡i - †K Wv‡K bv! gvaex DwVqv ewmj| wfZi nB‡Z gyL evovBqv `wLj| meâvẵ a~jv-Kv`v-gvLv gvữvignvkq bv ? I bqbZvivi gv, gvwSK kxMwMi †bŠKv jvMv‡Z ej&| my‡i›`ªbv_ ZLb ax‡i ax‡i Kv`vi Dci ïBqv cwo‡ZwQ†jb| mK‡j wgwjqv my‡i›`ªbv_‡K aivawi Kwiqv †bŠKvq Zzwjqv Avwbj| gy‡L †Pv‡L Rj w`j| GKRb gvwS wPwbZ, †m Kwnj, jj&Zv-Muv‡qi Rwg`vi| gvaex Bú-KeP myì ^Ynâ vi Kẫ nBZ Lywjqv jBqv Zvnvi nv‡Z w`qv ewjj, jj&Zv-Muv‡q GB iv‡Ỵ †cŠQ‡Z cvi ? mevBK GK GKUv nvi `e| mvbvi nvi `wLqv Zvnv`i gaă wZbRb ¸b Nv‡o jBqv bvwgqv cwoj| gvVvKi“b, Puv`wb ivZ; †fvi bvMv` cuQ `e| mĩăvi ci myi`êbv_i vb nBj| Pảz gwjqv wZwb gvaexi gyLcv‡b Pvwnqv iwn‡jb| gvaexi gy‡L GLb Ae¸Éb bvB, ùay Kcvji wKq`sk Aj XvKv| àvoi Dci myi`êi gv_v jBqv gvaex ewmqvwQj| wKQyảY Pvwnqv myi`ê Kwnj, Zzwg eow`w` ? Avwg gvaex| myi`êbv_ Pảz gywQqv g`y ^ i ewjjb, Avt - ZvB! Aemi eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMê (1g Lấ) bq cụv-53 c wekƯi Avivg hb GB àvo jyKvBqvwQj, GZw`b ci myi`êbv_ Zvnv Luwy Rqv cvBqvQb| Aa‡ii †Kv‡Y mi³ nvwm ZvB dzwUqv DwVqv‡Q - eow`w`, †h Kó! Zi&Zi& Qj&Qj& Kwiqv †bŠKv QywUqv‡Q| QB‡qi wfZi my‡i†›`ªi gy‡Li Dci Puv‡`i wKiY cwoqv‡Q| bqbZvivi gv GKUv fv½v cvLv jBqv g„`y g„`y evZvm Kwi‡Z‡Q| my‡i›`ªbv_ ax‡i ax‡i Kwn‡jb, †Kv_vq hvw”Q‡j ? gvaex fMKẫ Kwnj, cêgxjvi kƯùievwo| wQt - Ggb Ki wK KzU‡z gi evwo †h‡Z Av‡Q w`w` ? Aem‡i eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK eow`w` kir iPbv mgMê (1g Lấ) `k cụv-54 c `k wbRi AặvwjKvq, Zvnvi kqbKả, eow`w`i Kvj gv_v ivwLqv myi`êbv_ gZăz khăvq ùBqv AvQ| cv-`ywU kvw Kvj Kwiqv AkêRj ayBqv w`ZQ| cvebvq hZáwj Wvvi-KweivR mgeZ Púv I cwikêgI i eĩ KwiZ cvwiZQb bv| cuvP ermi c~eâKvi †mB AvNv‡Z i³egb Kwi‡Z‡Q| gvaexi Aš—‡ii K_v Lywjqv ewj‡Z cvwie bv| Avwg wb‡RI fvj Rvwbbv, †eva Kwi, Zuvnvi cuvP ermi c~‡e©i K_v g‡b cwo‡Z‡Q| evwo nB‡Z †m ZvovBqv w`qvwQj, Avi wdivB‡Z cv‡i bvB; cuvP ermi c‡i my‡i›`ªbv_ wKš‘ Zvnv‡K wdivBqv AvwbqvQ| mĩăvi ci DắĂj `xcvjvK myi`êbv_ gvaexi gyLi cvb Pvwnj| cv‡qi Kv‡Q kvwš— ewmqv Av‡Q, †m †hb ïwb‡Z bv cvq - nvZ w`qv ZvB gvaexi gyL Avcbvi gy‡Li Kv‡Q Uvwbqv Avwbqv ewjj, eow`w`, †mw`‡bi K_v g‡b c‡o, †mw`b Zywg Avgv‡K Zvwo‡q w`‡qwQ‡j| ZvB Avwg GLb †kva wb‡qwQ, †Zvgv‡KI Zvwo‡q w`‡qwQjvg, Kgb, kva nễj Z? gyn~ Zâi gaă gvaex PZbă nvivBqv jywẫZ-gK myi`êi ĩi cvkƯâ ivwLj, -hLb vb nBj, ZLb evUxgq à`bi ivj DwVqvQ| \ mgvò \ Aemi eB cob fvPâqy vj †cªm B-eyK
- Xem thêm -

Xem thêm: 333Borodidi, 333Borodidi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay