332Bamuner Meye

82 26 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 21:48

evgybi gq kêx kirP`ê Pặvcvaăvq www.boimela.u4l.com evgybi gq kir iPbv mgMê (1g Lấ) m~Pxcẻ cụv-3 c m~Pxcẻ evgybi gq cê_g cwi‡”Q` [K] cª_g cwi‡”Q` [L] cª_g cwi‡”Q` [M] cª_g cwi‡”Q` [N] cª_g cwi‡”Q` [O] wØZxq cwi‡”Q` [K] wØZxq cwi‡”Q` [L] wØZxq cwi‡”Q` [M] wØZxq cwi‡”Q` [N] Z…Zxq cwi‡”Q` [K] Z…Zxq cwi‡”Q` [L] Z…Zxq cwi‡”Q` [M] Z…Zxq cwi‡”Q` [N] 05 13 21 28 37 40 44 52 58 62 67 73 79 evsjv mvwnZăi kêụ eBájv Lye Kg `vg cZ Pvb ? Your trusted e-publisher virtual_press@yahoo.com wKbyb fvPâyqvj cêm B-eyK eB wKbyb, eB cob fvPâyqvj cêm B-eyK evgybi gq kir iPbv mgMê (1g Lấ) eB wKbyb eB cob c cụv-4 fvPâyqvj †cªm B-eyK evgy‡bi †g‡q kir iPbv mgMª (1g LÊ) GK c„ôv-5 c GK cvov-‡eov‡bv †kl Kwiqv ivmgwY Acivý‡ejvq N‡i wdwi‡ZwQ‡jb| mẵ `k-eviv ermii bvwZbxwU AvM AvM PwjqvQ| Acêk cj-xc_i Gavi euvav GKwU QvMwkù Iavi cwiqv NygvBZwQj| mÔĐyL `wú cwoevgvẻ wZwb bvwZbxi Dẽkă PxrKvi Kwiqv DwVjb, Ijv Qyox, `woUv wWOymw& b, wWOywj ? nvivgRv`x, mM&Mcv‡b †P‡q c_ nuvUP| †Pv‡L †`L‡Z cvI bv †h QvMj euvav i‡q‡P! bvwZbx Kwnj, QvMj Ny‡gv‡”P VvKzgv| Ny‡gv‡”P! Avi †`vl †bB ? GB kwb-g½jev‡i wKbv ZzB `woUv ¯^”Q‡›` wWwO‡q †Mwj? Zv‡Z wK nq VvKzgv ? wK nq ? †cvovgyLx evgy‡bi N‡ii bÔ-`k eQ‡ii ey‡ovavox †g‡q GUv †k‡Lvwb †h, QvMj`wo wW‡Ov‡Z gvov‡Z †bB - wKQy‡Z †bB! Avevi e‡j wKbv, wK nq! bv evcy, eăvUveUx`i QvMj-cvlvi RĂvjvq gvbyli c_NvU Pjv `vq nễjv| Auăv! GB gẵjevii eviejvq gqUv h `woUv wWwOq djj - Kb ? wKmi Rbă c_i Ici QvMj euvav ? ewj Zv‡`i N‡i wK †Q‡j‡g‡q †bB ? Zv‡`i wK GKUv fv‡jvg›` n‡Z Rv‡b bv ? AK¯§vr Zuvi `„wó cwoj eviv-Ziv eQii GKwU `yj`i gqi cêwZ| m ẻeă nBqv Zvnvi QvMwkùwUK mivBevi Rbă AvwmZwQj| ZLb AbycwZK Qvwoqv wZwb DcwZK jBqv cwo‡jb| Zx¶èK‡É Kwn‡jb, ZzB †K jv ? giY Avi wK, G‡Kev‡i Mv †Nu‡l P‡jwQm †h! †Pv‡L-Kv‡b †`L‡Z cvm&‡b ? ewj, †g‡qUvi Mv‡q †Zvi AuvPjUv †VwK‡q w`wj‡b Z ? `y‡j †g‡qwU f‡q Romo nBqv ewjj, bv gvVvb, Avwg Z †n_v w`‡q hvw”P! †Zvi †n_v w`‡q hvevi `iKvi wK jv ? QvMjUv eywS †Zvi ? ewj wK Rv‡Zi †g‡q ZzB ? Avgiv `yj gvVvb| `yj! Auăv, GB Aejvq gqUvK Quy q w`‡q ZzB bvIqvwj ? eB wKbyb eB co–b fvP©qy vj †cªm B-eyK evgy‡bi †g‡q kir iPbv mgMª (1g LÊ) GK c„ôv-6 c Zuvnvi bvwZbx ewjqv DwVj, Avgv‡K Z †Quvqwb VvKzgvivmgwY agK w`‡jb, ZzB _vg †cvovgyLx| Avwg †`Ljyg †hb `y‡j-Qyoxi AuvP‡ji WMvUv †Zvi Mv‡q †V‡K †Mj| hv - GB coš—‡ejvq cyK‡z i Wze w`‡q gi& †M hv| w`‡q Z‡e evwo XzKwe| bv evcy RvZRb¥ Avi iBj bv| †QvU‡jv‡Ki eo evoevoš— n‡q‡P, `eZvevgyb Avi MivwnăB Ki bv! nvivgRv`x `yjcvov _K QvMj euvaZ GmP evgybcvovi gaă ? `yj gqwUi fq I jắvi Aewa wQj bv| †m QvMwkïwU‡K ey‡K Zzwjqv jBqv ïay ewjj, gvVvb Avwg QuBy wb| Qumy &wb Z‡e-G cvovq G‡mwPm †Kb ? gq nvZ Zzwjqv A`~i Kvb GKUv A`kă Mn wb`âk Kwiqv Kwnj, VvKzigkvB †Zbvi IB MB‡ji av‡i Avgv‡`i _vK‡Z w`‡q‡P| gv‡K Avi AvgvK `v`vgkvB ZBo w`qP bv! hvnvivB nvK Ges hRbăB nvK, GKRbi `yMwâ Zi BwZnvm ivmgwYi àzì ỹ`q wKwZ cêdjz - nBj Ges GK i“wPKi msev` mwe¯—v‡i AvniY Kwi‡Z wZwb †KŠZznjx nBqv cªkœ Kwi‡jb, e‡U ? ewj, K‡e Zvwo‡q w`‡j †jv ? ciï ivwˇi gvVvb| I ZzB GKK‡o `y‡ji †g‡q eywS ? ZvB ej&| GKK‡o gi‡Z bv gi‡Z ey‡ov †Zv‡`i †i K‡i w`‡j ? †QvURv‡Zi gy‡L Av¸b! Zv evcy, w`‡j e‡jB wK †Zviv evgybcvovq G‡m _vKwe ? †Zv‡`i Av¯úa©v Z Kg bq jv! K Avbj Zvi gvK ? ivgZby euvohăi RvgvB eywS| bBj Ggb we`ă Avi Kvi! NiRvgvB NiRvgvBqi gZ _vK&, Zv bv, kƯùii welq cqwPm ej cvovi gaă nvwo-Wvg-`yj-KăvIiv Gb emvwe| GB ewjqv ivmgwY nuvK w`qv WvwKjb, ewj mĩăv - I mĩăv, Ni AvwQm Mv ? mvgvbă GKUzLvwb cvov Rwgi Iavi ivgZby euvohăi wLowK| Zuvnvi WvK ùwbqv A`~ieZâx wLowKi Øvi Lywjqv GKwU Dwbk-Kzwo eQ‡ii mykxª †g‡q gyL evwni Kwiqv mvov w`j - †K Wv‡K Mv ? Igv, w`w`gv †h! †Kb Mv! ewj‡Z ewj‡Z †m evwni nBqv Avwmj| ivmgwY Kwn‡jb, †Zvi ev‡ci Av‡°jUv wK iKg ïwb evQv ? †Zvi `v`vgkvB ivgZby euvohă - GKUv WvKmvBU Kzjxb, Zvi wfUevwoZ AvR cêRv emj wKbv evM`x`y‡j! wK †Nbœvi K_v gv! eB wKbyb eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK evgybi gq kir iPbv mgMê (1g LÊ) GK c„ôv-7 c GB ewjqv Mv‡j GKevi nvZ w`qvB cybð Kwn‡Z jvwM‡jb, †Zvi gv‡K GKevi WvK| R‡Mv Gi wewnZ Ki KiK, bBj PvUzhă`v`vK wMq Avwg wbR Rvwbq Avme| †m Z GKUv Rwg`vi! GKUv bvgRv`v eo‡jvK| †m wK e‡j GKevi ùwb| mĩăv Avhâ nBqv wRvmv Kwij, wK nqP w`w`gv ? WvK bv GKevi †Zvi gv‡K| Zv‡K e‡j hvw”P wK n‡q‡P| GB ewjqv bvwZbx‡K †`LvBqv Kwnj, GB †h †g‡qUv g½jev‡ii evi‡ejvq QvMj`wo wWwO‡q †dj‡j, IB †h `y‡j Qyox AuvPj Nywi‡q evQvK Quy q w`jmĩăv `yj gqUvK wRvmv Kwij, ZzB Quy q †d‡jwQm ? †m †ePviv ZLbI QvMwkï ey‡K Kwiqv GKav‡i `uvovBqvwQj, Kuv`-Kuv` Mjvq A¯^xKvi Kwiqv ewjj, bv w`w`VvbivmgwYi bvwZbxwUI cªvq mẵ mẵ ewjqv DwVj, bv mĩăvw`w`, I AvgvK Quvqwb, IB nv_v w`qwK K_vUv Zvnvi wcZvgnxi ỷẳvi IB châB nBqv iwnj| †di Ô†bBÔ Kw”Qm nvivgRv`x ? Pj&, Av‡M evwo Pj&| Qu‡y qP wKbv mLvb wMq `LvwP| mĩăv nvwmqv Kwnj, Rvi Ki bvIqv‡j I Avi wK Ki‡e w`w`gv ? Zvnvi nvwm‡Z ivmgwY R¡wjqv †M‡jb| ewj‡jb, †Rvi Kwi, bv Kwi, †m Avwg eySe, wK Zvi evci eăvfviUv wK iKg ? Kvb& fẽijvKUv wfUevwoZ †QvURvZ †XvKvq ïwb ? †jv‡K K_vq e‡j, `y‡j| †mB `y‡j G‡b evgybcvovq XzK‡q‡P! ewj, NiRvgvB NiRvgvB‡qi gZ _vK‡jB Z fvj nq ? wcZvi mg^ĩ GB AcgvbKi DwZ àva mĩăvi gyL Avi³ nBqv DwVj, †mI KwVb nBqv Reve w`j, evev Z Avi c‡ii wf‡Uq †QvURvZ †XvKv‡Z hvbwb w`w`gv| fvj ey‡S‡Pb wb‡Ri RvqMvq Avkªq w`‡q‡Pb, Zv‡Z †ZvgviB ev GZ Mv‡qi R¡vjv †Kb ? Avgvi Mv‡qi R¡vjv †Kb ? †Kb R¡vjv †`Lwe Z‡e ? hve GKevi PvUzhă`v`vi KvQ? wMq eje ? Zv ek Z, wM‡q ej †M bv| evev Z Zuvi RvqMvq `y‡j emvb wb †h, wZwb eo‡jvK e‡j evevi gv_vUv †K‡U †b‡eb! eB wKbyb eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK evgybi gq kir iPbv mgMª (1g LÊ) GK c„ơv-8 c e‡U! hZ eo gyL bq ZZ eo K_v! I‡jv, †m Avi †KD bq - MvjK PvUzhă! Zvi evc eywS GLbv Zvi Pbwb ? AvQvnvẵvgv ùwbqv RMìvẻx evwni nBqv Avwmjb| ZuvnvK `wLevgvẻ ivmgwY AwMKvấi băvq cêRwĂ jZ nBqv DwVjb| PxrKvi mg cvov mPwKZ Kwiqv ewjjb, kvb& RMv, Zvi we`ăaix gqi Avỳaâvi K_vUv GKevi kvb&| jLvcov kLvwQm& wKbv! ej, ewjm Zvi MvjK PvUzhăK evevi gv_vUv †hb †K‡U †bq! e‡j, †ek K‡iwP wb‡Ri RvqMvq nvox-`y‡j ewm‡qwP - Kv‡iv evc-VvKzÏvi RvqMvq emvB wb - Agb †Xi eo‡jvK †`‡LwP, †h hv cv‡i Zv Ki“K| †kvb&, †Zvi †g‡qi K_vájv GKevi kvb&! RMìvwẻ wewĐZ I KzwcZ nBqv wRvmv Kwijb, ejwPm GBme K_v ? mĩăv gv_v bvwoqv Kwnj, bv Avwg Ggb K‡i ewjwb| evmgwY ZvnviB gy‡Li Dci nvZ bvwoqv MR©b Kwiqv DwV‡jb, ejwj †b ? Giv mevB mv¶x †bB ? wK ciảYB Kẫ^i AwbeâPbxq Kkj DP mòK nBZ GKevi Lv`i wbLv` bvgvBqv jBqv RMìvwẻK mÔ^vab Kwiqv ewjZ jvwMjb, gv, fvj K_vB e‡jwQjyg| g½jev‡ii evi‡ejvq †g‡qUv QvMj`wo wWwO‡q †dj‡j, ZvB ejjyg, Avnv, †K Ggb K‡i c‡_i Ici QvMj euva‡j Mv ? ZvB bv ïb‡Z †c‡q `ywj-QyoxUv Qy‡U G‡m evQvi gy‡Li Ici AuvPj Nywi‡q gvi‡j! e‡j VvKzigkv‡qi RvqMvq QvMj †eu‡awP, Zzwg ejevi †K? ZvB gv, †Zvgvi †g‡q‡K †W‡K ïay GB K_vwU e‡jwP, w`w`, GB †h A‡ejvq †g‡qUvi bvB‡Z n‡e, ive‡ejvq QvMj`wo wWwO‡q †dj‡j - Zv †Zvgvi evev hw` G‡`i `y‡jcvov †_‡K Zz‡j G‡b ewm‡qB _v‡K Z w`w`, QvMj-UvMj¸‡jv GKUz †`‡Lï‡b euva‡Z e‡j w`m& QvURvZi AvPvi-wePvii vbMwgă Z bB - PvUzhă`v`v, eyovgvbyl, GB c‡_B Z AvmvhvIqv K‡i - gvovgvwo K‡i Avevi †i‡M-‡U‡M DV‡e - gv, GB| G‡ZB †Zvgvi †g‡q Avgvq gvi‡Z hv evKx iLP| ej, hv hv, Zvi PvUzhă`v`vK WK Avb& M! Zvi gZ eo‡jvK Avwg †Xi †`‡LwP! Zvi ev‡ci RvqMvq hLb nvox-`y‡j cªRv emve, ZLb †hb kvmb Ki‡Z Av‡m| Av”Qv, ZzwgB ej w`wK gv, GBájv wK gqi K_v ? RMìvẻx AwMgw~ Zâ nBqv Kwnjb ejwQm& GBme ? mĩăv GZảY châ wbeâvK-weĐq ivmgwYi gy‡Li cªwZ Pwnqv wQj, gv‡qi Kɯ^‡i PwKZ nBqv Nvo wdivBqv ùay ewjj, bv| eB wKbyb eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK evgy‡bi †g‡q kir iPbv mgMª (1g LÊ) GK c„ơv-9 c ewjm& wb, Z‡e gvmx wg‡Q K_v KB‡P ? ej& gv, ZvB GKevi Zvi gqK ej&| mĩăv gynZ ~ K © vj †gŠb _vwKqv gv‡qi cª‡kœi DËi w`j, Rvwb‡b gv, Kvi K_v wg‡Q| wKš‘ †Zvgvi Avcbvi †g‡qi †P‡q GB cvZv‡bv-gvmx‡KB hw` †ekx wP‡b _v‡Kv Z bv nq ZvB| GB ewjqv wỉZxq cêki c~eâB Lvjv ỉvi w`qv `êZc` wfZi Pwjqv Mj| Df‡qB wévwiZ-‡b‡Ỵ †mBw`‡K Pvwnqv iwn‡jb, Ges Aemi eywSqv `y‡j-‡g‡qUvI Zvnvi QvMjQvbv ey‡K Kwiqv wbtk‡ã mwiqv cwoj| ivmgwY ewj‡jb, †`Lwj Z R‡Mv, †Zvi †g‡qi †ZR! ïbwj Z K_v! e‡j, cvZv‡bv gvmx! Kzjx‡bi N‡ii †g‡q, ZvB| bB‡j, we‡q n‡j G-eq‡m †h cuvP-Q Qji gv nZ cviZv| cvZvbvgvmx, -ùbwj Z! RMìvẻx Pzc Kwiqv iwn‡jb, Ges ivmgwY wb‡RI GKUz w¯’i _vwKqv nVvr ewjqv DwV‡jb, nuv R‡Mv, ïbjyg bvwK AgZ© P‡°vwËi †Q‡jUv‡K †Zviv AvRI evwo‡Z XzKZ w`m&? ewj, K_vUv wK mwZă ? RMìvẻx gb gb AZă kwẳZ nBqv DwVjb| ivmgwY ewjZ jvwMjb, Avwg Z mw`b cywjbi gvqi mẵ SMovB Ki djjyg| ejjyg, m gq RMìvẻx - Avi KD bq| nwini euvohăgkvqi bvZbx, ivgZby euvohăi Kbăv! hviv k~``& i~ e‡j Kv‡q‡Zi evwo‡Z ch©š— cv †avq bv! Zviv †`‡e H †g‡j”Q †QuvovUv‡K D‡Vvb gvov‡Z! †Zviv ejwPm wK ? GB wnZwlYxi `i`i KvQ jắv cvBqv RMìvẻx ùay GKUzLvwb ﮋ nvwm nvwmqv ewj‡jb, K_vUv Zzwg wVKB e‡jQ gvmx, Z‡e wK Rv‡bv gv, †Q‡j‡ejv †_‡KB Ii AvmvhvIqv, Avgv‡K Lyoxgv ej‡Z AÁvb, ZvB, Kv‡jf‡`ª hw` KL‡bv Av‡m Z gyL dz‡U ej‡Z cvwib, AiY, Zzwg Avi Avgvi evwoi gaă XzKv bv| gv-evc †bB, evQv‡K †`L‡jB †Kgb †hb gvqv nq| ivmgwY cª_‡g AevK nBjb, ci àzì^i ewjjb, Agb gvqvi gyL Aváb! AKĐvr mB †µva AwZ D”P av‡c Pwoqv †Mj Ges ZvnviB mwnZ Kɯ^‡ii mgZv iảv Kwiqv ewjZ jvwMjb, IB GKáuq QuvovUvK wK Zviv mvRv eắvZ VvIivm ? Agb bQvi Muvqi gaă Avi `ywU bB ZvK ej w`jyg| PvUzhă`v`v GKUv Rwg`vi gvbyl, eB wKbyb eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK evgybi gq kir iPbv mgMª (1g LÊ) GK c„ơv-10 c -wZwb wb‡R ¯^qs †QuvovU‡K †W‡K cvwV‡q e‡jwQ‡jb, Ai“Y, Rjcvwbi †jvf `wiqvq fvwm‡q w`‡q N‡ii †Q‡j N‡i eÔ‡mv †M hvI| we‡j‡Z †h‡qv bv| wKš‘ K_vUv wK †Quvov ïb‡j ? AZ eo GKUv gvbx †jv‡Ki gvb ivL‡j ? Dj‡U †Quvov bvwK we‡jZ hvevi mgq VvỈv K‡i e‡jwQj, we‡j‡Z wM‡q RvZ hvq Avgvi †mI fvj, wKš‘ †MvjK PvUzhăi gZ wejZ cuvVv-fov Pvjvb w`q UvKv KiZI PvBb, mgvRi gv_vq P‡o, †jv‡Ki RvZ †g‡i †eov‡ZI cvie bv| Dt - Avwg hw` †mLv‡b _vKZzg R‡Mv, †SuwU‡q †Quvovi gyL †mvRv K‡i w`Zzg| h MvjK PvUzhă - fvZ Lq Mvei w`q gyL avq, ZvK wKbv RMìvẻx webxZ-Kẫ ewjZ Mjb, wK Aib Z KL‡bv KviI wb‡›` K‡i bv gvmx ? Z‡e eywS Avwg wgQ K_v KBwP ? PvUzhă`v`v eywS Zebv bv, wZwb ejeb †Kb ? Z‡e, †jv‡K bvwK A‡bK K_v evwb‡q e‡j†Zvi GK K_v R‡Mv| †jv‡Ki Z Avi †L‡q-‡`‡q KvR †bB, ZvB †M‡Q evwb‡q ej‡Z| Av”Qv ZvB ev we‡j‡Z wM‡q †Kvb& w`M&MR n‡q Gwj ? wkL Gwj Pvlvi we`ă! ùb nm euvwPb! PvwậB n, Avi hvB n, evgy‡bi †Q‡j Z e‡U! †`‡k wK Pvlx wQj bv ? GLb ZzB wK hvwe nvjMi“ wb‡q gvV jvẵj w`Z! giY Avi wK! Zuvnvi Kẫ^ii Zxeê mif àg eăò nBevi Dcàg KwiZQ, Mĩ cvBqv cvQ cvovi mgS`vi gaygảxi `j RywUqv hvq, GB fq RMìvẻx Av Av ewjjb, wKš‘ `uvwo‡q †Kb gvmx, GKUz †fZ‡i wM‡q em‡e Pj bv ? bv gv, †ejv †Mj Avi eme bv| †g‡qUv‡KI Z Avevi bvB‡q-ayB‡q N‡i Zzj‡Z n‡e| `yjx Quo y xUv eywS cvwj‡q‡P ? nuv VvKzgv, †Zvgiv hLb K_v Kw”Q‡j| wKš‘ †m AvgvK Quvqwbdi ễbBễ KwPm nvivgRv`x| wK RMv, eăvMậv Kwi evQv, cvovi †fZi Avi nvox-`y‡j †XvKvm wb| RvgvB‡K ewjm&| eje ˆe wK gvmx, Avwg KvjB I‡`i `~i K‡i †`e| Avi _vK‡j Z Avgv‡`i cyKiz NvU mi‡e, I‡`i Rj gvovgvwo K‡i Avgv‡`iB Z nuvU‡Z n‡e| Z‡e, ZvB ej& bv gv| Zv n‡j wK Avi RvZRb¥ _vK‡e ? Avwg Z †mB K_vB e‡jwQjyg, wK AvRKvjKvi gq-Qjiv bvwK wKQy gvbZ Pvq! ZvB Z PvUzhă`v`v †mw`b ï‡b AevK& n‡q ej‡jb, ivmy, Avgv‡`i RMÏvỴxi †g‡qUv‡K bvwK Zvi evc eB wKbyb eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK evgy‡bi †g‡q kir iPbv mgMª (1g LÊ) GK c„ơv-11 c †jLvcov wkLy‡”P ? Zviv Ki‡P wK! gvbv K‡i †` - gvbv K‡i †` - †g‡q‡Q‡j †jLvcov wkL‡j †h G‡Kev‡i †Mvj-vq hve| RMìvẻxi fqi cwimxgv iwnj bv| Kwnjb, PvUzhăgvgv eywS ejwQjb ? ej‡e bv ? †m nÔ‡jv mgv‡Ri gv_v, Muv‡qi GKUv Rwg`vi| Zvi Kv‡b Avi †Kvb& K_vUv bv I‡V ej&| GB Z AvgviI - ai& bv †Kb, ey‡ov n‡Z Pjjyg - †jLvcovi Z avi avwi‡b, wKš‘ †Kvb& kv¯—iUv bv Rvwb ej& ? KviI evci mvwaă AvQ ej, ivwm evgwb GKUv Akvi KvR K‡i‡Q ? GB †h †g‡qUv QvMj`wo wW‡Ov‡e-gvËi wkD‡i D‡V ejjyg, I‡jv Qyox, Kiwj wK, AvR †h g½jev‡ii evi‡ejv! ˆK †Kvb& cwÊZ e‡j hvK w`wK - bv, G‡Z †`vl †bB! Zv nevi †Rv †bB gv| Zv nevi †Rv †bB| Avgvi evc-gv‡qi Kv‡Q wk‡¶ †c‡qwQjyg| wKš‘ WvK w`wK †Zvgvi wjwL‡q-cwo‡q †g‡q‡K Kgb ejZ cvi| RMìvẻx wbtkó ẻwU ^xKvi Kwiqv Kwnjb, GKUz em‡j nÔZ bv gvmx ? bv gv, †ejv †M‡Q, -Avi GKw`b Avme| b Luw`, evwo Pj&| GB ewjqv bvwZbxK AMêeZâx Kwiqv K‡qK c` Pwjqv nVvr wdwiqv `uvovBqv wRÁvmv Kwi‡jb, nuv R‡Mv, Agb cvËiwU nvZQvov Kiwj †Kb ej& †`wL ? bv nvZQvov wVK bq, Z‡e wKbv Nievwo wKQy †bB, e‡qm n‡q‡P - †Zvgvi Rvgv‡qi †h gZ nq bv! ivmgwY we¯§‡q _gwKqv `uvovB‡jb, ewj‡jb, †kvb K_v GKevi! ewj, Zvi Ni †bB, †Zvi Z Av‡Q ? †Zvi Avi †Q‡jI †bB, †g‡qI †bB †h Zvi Rbă fvebv| GK gq, mB gq-RvgvB wbq Ni KiwZm, †m wK Ag›` nÔZ evQv ? Avi e‡qm ? Kzjx‡bi †Q‡ji Pwj-k-weqvwj-k eQi e‡qm wK Avevi GKUv e‡qm ? iwmKcy‡ii Rqivg gyLy hăi `Dậzi| Zvi Avevi eqmi LuvR K Ki R‡Mv ? Zv Qvov †g‡qi e‡q‡mi w`‡KI GKevi ZvKv w`wKwb! AviI Mwogwm Kiwe Z we‡q w`we K‡e ? †k‡l wK Zvi QvUwcmxi gZ wPiKvj _yeov ivLwe ? RMìvẻx mjắfve Kwnjb, AvwgI Z ZvB ewj gvmx, wKš‘ †g‡qi evc †h G‡Kev‡iK_vUv‡K mÔỳ~Yâ KwiZ w`evi ahâI ivmgwYi iwnj bv| RĂwjqv DwVqv ewjjb, †g‡qi evc ej‡e bv †Kb ? Avnv! Zuvi wb‡RiB †hb KZ Ni-evwo Rwg`vwi wQj! nvmvwj evcy †Zviv! Zv Qvov H Ai“Y‡`i ˆeV‡K w`bivZ emv-`uvov‡bv MvbevRbv Kiv - ïwb ûu‡Kv eB wKbyb eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK evgybi gq kir iPbv mgMª (1g LÊ) wZb c„ơv-69 c GLv‡b GKUv Av‡jv †`qbv †Kb ? †jvKRb me †Mj †Kv_vq ? -ewj‡Z ewj‡Z LULU Kwiqv wZwb N‡i Avwmqv Dcw¯’Z nB‡jb| eM‡j Pvcv †QvU-eo Pvi-cuvPLvbv eB Z³‡cv‡ki Dci Ges nv‡Zi ev·Uv bx‡P ivwL‡Z ivwL‡Z ewj‡jb, AvR †Kgb AvQ Ávb`v ? Duû ûu -I Pj‡e bv, I Pj‡e bv - VvÊv c‡o‡P, gvwU‡Z emv Pj‡e bv - †iwgwWUv GKUz cv‡ë w`‡Z n‡jv †`LwP! G †K, gvmx †h! KZ¶Y ? fvj Z me ? †Zvgvi bvZbxwU‡K Kvj iv¯—vq †`Ljvg - †Zgb fvj e‡j Z g‡b nÔ‡jv bv ? w¶‡` †Kgb ? Kvj wb‡q wM‡q Zvi wRfUv GKevi †`wL‡qv w`wK| gievi dzmiZ †bB, †Kvb&w`‡K †h hvB! †hw`‡K bRi bv ivLe Agwb - Kvj †g‡qUvi we‡q, -gvmx, Kvj wKš‘ mKvj‡ejv‡ZB hvIqv PvB| †g‡qi we‡q, Kvj wKQy Avi evÔi n‡Z cvie bv, -wKš‘ †ivMx¸‡jvi wK ‡h n‡e ZvB †Kej fvewP| GKUv-AvaUv Z bq! Ggwb nqP h wcêq gyLz hăK †Q‡o †KD Avi wec&‡b‡K WvK‡ZB Pvq bv| ZviB ev P‡j wK K‡i ? `ytLI nq, Zey hv †nvK GKUz wk‡L‡P Z! `vI nvZUv GKevi †`wL| cÂv Mqjvi ïbjvg ey‡K mw`© e‡m †M‡Q - Lc& K‡i GKevi †`‡L Avm‡Z n‡e| `vI nvZUv GKeviÁvb`v nvZ evovBqv w`j bv, bxi‡e bZgy‡L ewmqv iwnj| ivmgwY ewjjb, Qyoxi eăvivgUv wK VvIivj ej w`wK RvgvB ? wcêq Zuvnvi gyLi w`K Pvwnqv ewjjb, wWwRm& - MinRg, ARxYâ - AÔ^j! AÔ^j! wK cêkK vwiYxi g`y g`y wkivjbv `wLqv Zuvnvi Wvvwi-we`ăv GKevi wbweevi Dcàg Kwij| eăMê nBqv Kwnjb, †Kb, †Kb ? bq †Kb ? wec&‡b G‡mwQj eywS ? wK ej‡j †m ? ˆK †`wL, wK Ilya w`‡q †Mj ? ivmgwY gyLi mZă-wg_ăv, DMê-Kvgj, fvj-g` wKQyB eva bv, fwgKv Kwiqv K_v Kwnevi cª‡qvRb Zuvnvi ‰`evr N‡U - wKš‘ ZeyI Zuvnv‡K AvR mveavb nB‡Z nBj| gv_v bvwoqv ewj‡jb, bv evev, wewcb WvviKI WvKv nqwb, civY PvUzhăI Avmwb Zvgvi KvQ wK Avevi Zviv ? Wv³vwii Zviv Rv‡b wK ? G K_v PvUzhă`v`v h mji KvQ ej eovq| eje bv ? G †h mevB ej‡e| wec&‡b‡K †h Avwg `k e”Qi †kLv‡Z cvwi| †mevi cj&‡mwUjv w`‡qgvmx ej‡j, Zv Qvov Qyox Ggb KvÊ K‡i emj evev †h, Avcbvi †jvK Qvov ci‡K WvKevi ch©š— †Rv bB| eB wKbyb eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK evgybi †g‡q kir iPbv mgMª (1g LÊ) wZb c„ơv-70 c wcªq DËß nBqv Kwn‡jb, Avwg _vK‡Z ci XzK‡e GLv‡b Wv³vwi Ki‡Z! Z‡e wK Rv‡bv gvmx, G-me †iv‡M GKUz UvBg jv‡M - wKš‘, ZvI e‡j hvw”P, `ywUi †ekx wZbwU †iwgwW Avwg †`e bv| †Kgb Ávb`v, Mv-ewgUv Avgvi `ywU †duvUv Ily‡a _vgj wKbv ? wVK ej ? Ávb`vi AvbZ-wki GKev‡i †hb gvwUi m‡½ wgwkqv hvB‡Z Pvwnj| Zvnvi nBqv ivmgwY ewj‡jb, †Zvgv‡K Qvov I Avi KvD‡K wek¦vm K‡i bv evev, †Zvgvi Ilya †hb Ii aÔ^wi| wK eăvgvUv h Zv bq wcIbv_| Aw`úi di cvov-Kcvjxi AmyLUv †h n‡q `uvwo‡q‡P Dj‡Uv! wcªq nvZUv Zzwjqv Kwn‡jb, Dj‡Uv bq gvmx, Dj‡Uv bq| wec&‡b wgwˇii nv‡Z co‡j ZvB n‡q `uvovZ eU, wK wKQy fq bB, G wcêq gyLy hă! ivmgwY jjv‡U GKUzLvwb KivNvZ Kwiqv ewj‡jb, Zzwg euvPvI Z fq bB mwZă, wK meâbvkx h Gw`K meâbvk Ki emP! GLb Zvi gZ GKUz Ilya w`‡q D×vi bv Ki‡j †h Kz‡j Kvwj coevi †Rv nÔ‡jv evev| wKš‘ GZeo AwfÁ wPwKrm‡Ki Kv‡QI Zuvnvi †kl K_vUv †h ‡ek cªvÄj nBqv DwVj bv, Zuvnvi gy‡Li cv‡b Pvwnqv gvmx P‡¶i wb‡g‡l Abyfe Kwi‡jb, Ges BnvB h‡_ó cwiùzU Kwi‡Z wcªqbv_‡K wZwb N‡ii GKav‡i Uvwbqv jBqv wMqv Kv‡b Kv‡b ¸wUK‡qK K_v ewj‡Z †m PgKvBqv DwVqv Kwnj, ej wK gvmx ? Ávb`v- ? gvmx Kwn‡jb, wK Avi eje evev, Kcv‡ji †jLv †K LÊv‡e ej ? GLb `vI GKUz Ilya wcIbv_, hvZ MvjvK PvUzhăi DuPz gv_v bv bxPz nq| GKUv †`‡ki gv_v, mgv‡Ri wkigwY! cyi“lgvbyl - Zvi †`vl wK evev ? wKš‘ Zvi N‡i G‡m ZzB Qywo wK XjvXwjUv Kiwj ej& w`wK! wcêqi gyL dăvKvk nBqv Mj| GKevi vb`vi gyLLvbv wZwb †`wLevi †Póv Kwi‡jb, Zvici ax‡i ax‡i Kwn‡jb, †Zvgiv ei wewcb Wv³vi‡K Lei `vI gvmx, G-me Ilya Avgvi Kv‡Q bB| ewjqv wZwb nuU nBqv wbRi evãUv Ges eBájv msMên KwiZ cêeậ nBjb| ivmgwY Avhâ nBqv Kwnjb, ej wK wcIbv_, Avi wK cuvP-Kvb Kiv hvq ? nvRvi †nvK Zzwg Avcbv Rb, Avi wewcb Wv³vi ci, k~Ïi~ , evgy‡bi gvb-gh©v`v wK Zv‡i ejv hvq ? eB wKbyb eB co–b fvP©qy vj †cªm B-eyK evgy‡bi †g‡q kir iPbv mgMª (1g LÊ) wZb c„ơv-71 c wKš‘ ewjevi c~‡e©B mnmv Øvi Lywjqv wbtk‡ã †Mv‡jvK cª‡ek Kwi‡jb Ges wcªqi euv nvZUv Pvwcqv awiqv wgbwZ Kwiqv Kwn‡jb, we‡li f‡q I †h Avi KviI Ilya †L‡Z Pvq bv evev, bB‡j Kó †Zvgv‡K w`Zvg bv| G wec`wU ZvgvK Dìvi KiZB ne, wcêqbv_| wcêq nvZ QvovBqv jBqv ewjjb, bv, bv, Ime bvsiv KvRi gaă Avwg bB| Avwg ivMx `wL, iwgwW wmj Kwi, eăm&! wewcb-wUwcbK WK civgkâ Kib - Avwg Ime Rvwb-Uvwb‡b| ewjqv Avi GKevi wZwb eB¸jv eM‡j Pvwcevi Av‡qvRb Kwi‡jb| †Mv‡jvK †mB nvZUv Zvnvi Avi GKevi wb‡Ri nv‡Zi gaă Uvwbqv jBqv cêvq Kuv` Kuv` Mjvq KwnZ jvwMjb, wcêqbv_, eyovgvbyli K_vUv ivLv evev| mÔỳKâ Zvgvi Avwg kƯùiB nB| ivLe bv Rvb‡j †h †Zvgv‡K Avgiv ejZvg bv! †`vnvB evev, GKUv Dcvq K‡i `vI - nv‡Z aiwP †Zvgvi wcªqbv_ nvZUv cybivq QvovBqv jBqv Kwnjb, mÔỳKâ kƯùi nễb ej wK Avcbvi K_vq RxenZăv Kie ? AvQv jvK Z Avcwb! cijvK Reve `e wK! †Mv‡jvK Øv‡ii Kv‡Q mwiqv †M‡jb| Zuvnvi gy‡Li †Pnviv, †Pv‡Li fve, Mjvi ¯^i mg¯—B †hb A™¢Z z Rv`ye‡j GK wbwg‡l cwiewZâZ nBqv Mj| KKâkKẫ wRvmv Kwijb, GZ ivẻ Zzwg f`êjvKi evwoi †fZ‡i Xz‡KP †Kb ? GLv‡b †Zvgvi wK `iKvi ? cêk ùwbqv wcêq ùay Avhâ bq, nZeywì nBqv Mjb; ewjjb, wK `iKvi! evt †ek Z! wPwKrmv Ki‡Z †K †W‡K cvVv‡j ? evt†Mv‡jvK wPrKvi Kwiqv DwV‡jb, evt- ? wPwKrmvi ZzB wK Rvwbm nvivgRv`v b”Qvi| †K †Zv‡K †W‡K‡P ? †Kv_v w`‡q evwo XzKwj ? wLowKi `iRv †K †Zv‡K Ly‡j w`‡j ? Ávb`vi cêwZ wdwiqv Kwnjb, nvivgRv`x! ZvB Aĩ kƯùi Ku` Ku` wdi †Mj, hvIqv nÔ‡jv bv! ey‡ov kvïox g‡i - Avwg wb‡R KZ ejjyg, Ávb`v hvI, G-mg‡q Zuvi †mev K‡iv †M| wKQy‡ZB Mwjb GBRbă ? ivZ-`ycy i wPwKQ Kivevi Rbă ? `uvov nvivgRv`x, Kvj hw` bv †Zvi gv_v gywo‡q †Nvj †X‡j Mªv‡gi evi Ki w`B Z, Avgvi bvg MvjvK PvUzhăB bq| vb`vi gv_vq Kvco bvB - KLb cwoqv †M‡Q Rvwb‡ZB cv‡i bvB - gy‡LI K_v bvB - †Kej `yB P¶z wévwiZ Kwiqv †m †hb G‡Kev‡i cv_i nBqv iwnj| eB wKbyb eB co–b fvPâqy vj cêm B-eyK evgybi gq kir iPbv mgMê (1g LÊ) wZb c„ơv-72 c †Mv‡jvK ivmgwYi cªwZ Pvwnqv Kwn‡jb, ivmy, †Pv‡L †`Lwj Z G‡`i KvÊ ? Avwg `kLvbv Mªv‡gi mgv‡Ri KZ©v, Avgvi evwo‡Z cvc! G †h ev‡Ni N‡i †Nv‡Ni evmv nƠ‡jv †i! ivmgwY wb‡RI GZ¶Y Av nBqv ewmqv wQ‡jb, Kwn‡jb, nƠ‡jvB Z `v`v! †Mv‡jvK Kwn‡jb, wKš‘ mv¶x iBwj ZzB| ivmgwY Kwn‡jb, iBjyg ˆe wK| Avwg ewj, ivwỴ‡Z Z GKUz nvZ AvRvi nÔ‡jv †`‡L Avwm Ávb`v †Kgb Av‡Q, †`wL, bv †ek `ywU‡Z e‡m e‡m nvwk-Zvgvkv, †LvmMí n‡”Q| Ávb`v Bnvi †Kvb DËi w`j bv, Zgwb cêmvwiZ-Pả cvlvYg~wZâi băvq ewmqv iwnj| wcêq AvQb Awff‚‡Zi gZ `uvovBqv wQ‡jb, †Mv‡jvK †Quv gvwiqv Zuvnvi nvZ nB‡Z eB¸wj Kvwoqv jBqv Zuvnvi Mjvq m‡Rv‡i GKUv av°v gvwiqv ewj‡jb, eiv eăvUv cvRx bQvi Avgvi evwo _K| wK eje, ZzB ivgZby euvohăi RvgvB, bBj RywZq AvR Ava-giv Ki ZvK _vbvq Pvjvb w`Zvg! ewjqv cybð GKUv av°v w`‡jb Ges †h PvKi`vmxiv MvjhvM ùwbqv eviv`vq Avwmqv `uvovBqv wQj, Zvnv`iB gaă w`qv ZuvnvK evisevi †Vwj‡Z †Vwj‡Z evwni Kwiqv jBqv †M‡jb| wcªq ewj‡Z ‡M‡jb, evt - †ek gRv Z! PvKi-`vmxivI m‡½ m‡½ †Mj Ges ivmgwY bxi‡e Zvnv‡`iB wcQ‡b wcQ‡b wbtmvovq mwiqv cwo‡jb| iwnj †Kej vb`v - Zgwb wbj, Zgwb evKănxb, Zgwb APZb g~wZâi gZ ewmqv| eB wKbyb eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK evgybi †g‡q kir iPbv mgMª (1g LÊ) wZb c„ơv-73 c \M\ AvR mg¯— w`b awiqvB Kv‡Q I `~i nB‡Z mvbvB‡qi Ki“Y myi gv‡S gv‡S fvwmqv Avwm‡ZwQj| ANªv‡Yi AvwRKvi w`bwU Qvov A‡bKw`b châ weevni w`b bvB; ZvB eva nq GB QvU MêvgLvwbi gaăB cêvq Pvi-cuvPUv evwoZ ùf weevni AvqvRb PwjqvQ| AvR mĩăvi weevn| bvbv KviY AiY GLbv châ evmvb I RbƠfwg cwiZăvM Kwievi mẳớ Kvhâ cwiYZ Kwiqv ZzwjZ cvi bvB| c~eâi gZ Avevi †m KvRKg©I ïi“ Kwiqv‡Q| evwni nB‡Z Rxe‡b Zvnvi †Kvb cwieZâbI `Lv hvq bv, wK GKUz jảă Kwiqv `wLjB `Lv hvBZ cvwiZ h, `ki cêwZ ggZvevaUv Zvnvi hb GKevi AwnâZ nBqv wMqvQ| Mêvg m ễGKNiễ, GZájv weevnevUxi KvbUv nBZB Zvnvi wbgš¿Y wQj bv, mvgvwRKZv ivwL‡Z Zvnvi †Kv_vI hvBevi ¯’vb bvB, AvR mKj evUxi `iRvB Zvnvi KvQ iì| mĩăvi ci nBZ †`vZjvi cwoevi NiwU‡Z †m Pzc Kwiqv ewmqv wQj| kx‡Zi nvIqv ewn‡Z‡Q, wKš‘ ZeyI N‡ii `iRv-Rvbvjv eÜ Kiv nq bvB - me KqUvB Lvjv Luv Luv KwiZwQj| wbgâN wbgâj AvKvki GKcêv nBZ Abăcêv ẻqv`kxi Puv`i Avjvq fvwmqv hvBZQ, ZvnviB GKUzKiv wcQbi gy³ evZvq‡bi wfZi w`qv Avwmqv Zvnvi cv‡qi Kv‡Q QovBqv cwo‡qv‡Q| Zvnvi mÔĐyLi Lvjv eviv`vi A`~i GKUv QvU bvwiKj eải gv_vi Dci cvZvq cvZvq Răvrứvi AvjvK cwoqv SKSK KwiZwQj, m Zvnvi cêwZ Aaâ-RvMêZ Aaâ-wb`êvZzii băvq Pvwnqv wK h fvweZwQj Zvnvi Kvb wVKvbv wQj bv| cvPK Avnv‡ii K_v wRÁvmv Kwi‡Z Avwm‡j, ¶zav bvB ewjqv Zvnv‡K we`vq Kwiqv w`j, Ges †`Iqv‡j GKUv AÜKvi ¯’vb nB‡Z Nwo‡Z GMviUv evwRqv Zvnvi †kvevi mgqUv wb‡`©k Kwiqv †`Iqv m‡Ë¡I AvR Zvnvi bwoevi B”QvB iwnj bv, †hgb wQj †Zgwb wbtk‡ä w¯’i nBqv ewmqv iwnj| nVvr Zvnvi Kv‡b m`i `iRvq KivNv‡Zi AvIqvR Ges ci¶‡Y Zvnv †Lvjvi kãI ïwb‡Z cvBj| GKevi B”Qv Kwij WvwKqv †nZz wRÁvmv K‡i, KviY, cj-xMªv‡g GZ ivẻ mnR Kn KvnviI evUxZ hvq bv, wK D`ăgi Afve cêk Kiv nBj bv| eB wKbyb eB cob fvPâqy vj †cªm B-eyK evgy‡bi †g‡q kir iPbv mgMª (1g LÊ) wZb cụv-74 c wK AwaKảY fvweZ nBj bv| gynZ ~ -â KqK ciB ỉvicêv b~Zb ikgi kvoxi cêej LmLm kói mẵ m‡½B †K GKRb S‡oi gZ XzKqv Zvnvi cv‡qi Kv‡Q Dcyi nBqv cwoj| AiY kkeă DwVqv `uvovBqv `wLj Răvrứvi AvjvK Bnvi cwiavbi ivẵv Pjx PKPK KwiZQ| G h K, Zvnv Pải wb‡g‡l Dcjwä Kwiqv f‡q we¯§‡q Zvnvi mg¯— ey‡Ki wfZiUv †mB gyn‡~ Z©B G‡Kev‡i ïKvBqv DwVj| †m †h wK ewj‡e, wK Kwi‡e, wKQyB fvweqv cvBj bv| wKš‘ ZvnviI mgq iwnj bv| GKUv fqvbK ggâvwK Pvcv Kvbvq AKĐvr Nii evZvm, Nii Auvavi, Nii Ô-vb AvjvK, Nii hvnv-wKQy mg GKmẵ GKgyn~ Zâ hb wPwiqv LvbLvb nBqv Mj| wgwbU `yB-wZb nZeywìi băvq wbtkó _vwKqv AiY GKUzLvwb mwiqv `uvovBqv wRvmv Kwij, eăvcvi wK mĩăv ? mĩăv gyL Zzwjqv Pvwnj| Zvnvi cwiavbi ivẵv Pjxi mẵ meâvẵi Ajẳvi Răvrứvq RĂwjZ jvwMj, my`i jjvU P`êiwkƠ cwoqv P`bi cẻjLv `xò nBqv DwVj Ges ZvnviB Clr wbổ Akêfiv AvbZ PvL `ywU R¡jR¡j Kwi‡Z jvwMj| bvixi Ggb iƒc Ai“Y Avi KL‡bv `L bvB, m hb GKevi gyằ nBqv Mj| mĩăv Kwnj, Ai“Y`v, Avwg wcuwo †_‡K cvwj‡q G‡mwP †Zvgv‡K wb‡q †h‡Z| Avi Avgvi j¾v †bB, fq †bB, gvb-Acgv‡bi Ávb †bB - Zzwg Qvov AvR Avi Avgvi c„w_ex‡Z †KD †bB - Zzwg Pj| †Kv_vq hve ? ‡hLvb †_‡K GBgvỴ GKRb D‡V P‡j †Mj - mB Avmbi Dci| AiY gb gb AZă AvnZ nBj| KvÊUv wK NwUqv‡Q †m eywSj| wKQy GKUv Kj‡ni ci ei-c¶x‡qiv Rvi Kwiqv cvẻ Zzwjqv jBqv MQ| wn`ymgvR Gic `~NUâ bv weij bn; ZvB m Acii cwiZă Avmb AKĐvr Zvnvi WvK cwoqvQ| hgb KwiqvB nDK, AvR mĩăvi weevn nIqv PvB-B| wK wb‡R AvNvZ LvB‡jI Ai“Y cªwZNvZ Kwi‡Z cvwij bv, ei m‡øn fr©mbvi K‡É Kwnj, wQt - †Zvgvi wb‡R Avmv DwPZ nq wb mĩăv| Ggb Z cêvqB NU - Zvgvi evev wKsev Avi †KD Z Avm‡Z cvi‡Zb ? eB wKbyb eB co–b fvPâqy vj cêm B-eyK evgybi gq kir iPbv mgMê (1g LÊ) wZb c„ôv-75 c evev ? evev f‡q †Kv_vq jywK‡q‡Pb! gv cyK‡z i Suvc w`‡q c‡owQ‡jb, Zuv‡K aivawi K‡i Zz‡j‡P| Avwg †mBmg‡q ‡Zvgvi Kv‡Q Qy‡U G‡m c‡owP| Dt - GZ eo me©bvk wK c„w_ex‡Z Avi KviI n‡q‡P ? Avgiv euvPe wK K‡i ? Zvnvi †kl K_vUvq Ai“Y cybivq Nv LvBj| Kwnj, wK AvgvK w`q Z Kzj iảv ne bv mĩăv, Avwg †h fvix †QvU evgyb! wKš‘ †`‡k AviI A‡bK Kzjxb AvQ - Zvgvi evev nqZ GZảY mB mĩvbB MQb| mĩăv Kuvw`qv ewjj, bv, bv, bv Ai“Y`v - evev †Kv_vI hvbwb, wZwb f‡q cvwj‡q †M‡Qb| Avgv‡K Avi †KD †b‡e bv - †KD we‡q Ki‡e bv| †Kej Zzwg fvjev‡mv, -‡Kej ZzwgB wPiKvj gvb ivLv| Zvnvi fqvbK DQLj Aevq AiY Kơk eva Kwij, nvZ awiqv Zzwjevi Púv KwiZ mĩăv evav w`qv ewjj, bv Avwg DVe bv - hZ¶Y cvwi †Zvgvi cv‡qi Kv‡QB c‡o _vKe| Kzji¶v n‡e bv ejwQ‡j ? Kvi Kzj Ai“Y`v ? Avwg Z evgy‡bi †g‡q bB - Avwg bvwc‡Zi †g‡q! ZvI fvj †g‡q bB| AvR Avgvi †Quvqv Rj †KD Lv‡e bv! Dt! GZ eo kvw¯— Avgv‡K Zzwg †Kb w`‡j fMevb! Avwg †Zvgvi wK K‡iwQjvg! Ai“Y PgKvBqv DwVj| Zvnvi nVvr g‡b nBj eywS ev mĩăv cêKw Zv bq| nqZ G-mgB Zvnvi Dũgwi D™¢U weK…Z Kíbv| nqZ ev G-mKj wKQyB N‡U bvB - †m cjvBqv Avwmqv‡Q - evwo‡Z Zvnv‡`i GZ¶Y ûj¯’jz evwaqv wMqv‡Q| Zvnv‡K kvš— Kwiqv evwo cvVvBevi Awfcªv‡q m‡ø‡n gv_vq nvZ ivwLqv axi axi ewjj, AvQv, Pj mĩăv, ZvgvK evwo wbq hvB| mĩăv Mo nBqv cêYvg Kwiqv Zvnvi cvqi ayjv gv_vq jBqv ewjj, Pj| Zzwg †h hv‡e †m Avwg RvbZzg| wKš‘ Avgvi mg¯— K_v ï‡b Z‡e Pj - bB‡j wK Rvwb, ZzwgI nqZ - wK e‡jwQjyg †Zvgv‡K GKw`b ? †QvU evgyb, bv ? AvR †eva nq †mB cv‡cB †Kej cªgvY n‡q †Mj Avwg evgy‡Yi †g‡q bB| Dt - Avgiv †eu‡P _vKe wK K‡i Ai“Y`v ? Zvnvi gvbwmK hvZbvi cwigvY †`wLqv Ai“‡Yi gb Avevi wỉavMê nBqv DwVj, Zvnvi gb nBj nqZ ev h_v_âB wK GKUv NwUqvQ - nqZ ev m mZă NUbvB weeZ Kwi‡Z‡Q| Av‡¯— Av‡¯— wRÁvmv Kwij, †K G K_v cªgvY Ki‡j ? K ? MvjvK PvUzhă| nuv, mB| wK AvgvK m e‡jwQj Rv‡bv ? Rv‡bv bv ? Av”Qv, _vK Z‡e †m K_v| gv AvgvK mÔỳê`vb KiZ emwQjb, Avgvi VvKzigv Pyc eB wKbyb eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK evgybi gq kir iPbv mgMª (1g LÊ) wZb c„ơv-76 c Kwiqv `uvwo‡qwQ‡jb| Ggwb mgq gZăz q NUK `yễRb jvK mẵ wbq DcwZ nễjv| GKRb Zuv‡K †W‡K ej‡j, Zvivw`w`, Avgv‡`i wPb‡Z cvi ? GKRb Avgvi gv‡K †`wL‡q ej‡j, Zzwg †Q‡ji we‡q w`‡q GB evgy‡bi †g‡qi RvZ †g‡iP - Avevi †Kb bvZbxi we‡q w`‡q G‡`i RvZ gviP ? Zvic‡i, evev‡K Av½yj w`‡q †`wL‡q mevB‡K ‡W‡K ej‡j, †Zvgiv mevB †kvb, GB hv‡K †Zvgiv cig Kzjxb wcªq gyLy hă ej Rvbv - m evgyb bq, m wni bvc&‡Zi †Q‡j| Ai“Y ewjqv DwVj, G-mg¯— Zzwg wK e‡K hv”Q mĩăv ? wK mĩăv eva Kwi G cêk ùwbZ cvBj bv - wbRi K_vi m~ẻ awiqv ewjZ jvwMj, gZăz q NUK M½vR‡ji NUUv VvKzigvi mvg‡b ewm‡q w`‡q wRÁvmv K‡i‡j, ejyb mwZă wKbv ? ejyb I Kvi Qj ? gyKz ` gyLy hăi, bv nxi bvwcZi ? ejyb ? AiY`v, Avgvi mbvwmbx VvKzigv gv_v nuU Ki iBjb, wKQyZB wg_ăv ejZ cvijb bv| IMv! G mwZă, G mwZă, G fqẳi mwZă! mwZăB Avgv`i Zvgiv hv ej RvbZ Zv Avwg bB| Zvgvi mĩăv evgybi gq bq! AiYi gbi gaă mskqi Avi jkgvẻ AeKvk iwnj bv, ùay eRêvnZi băvq ọ nBqv `uvovBqv iwnj| mĩăv Kwnj, GKRb ZLb mg¯— NUbv Ly‡j ej‡j, †m Zv‡`i Mªv‡gi †jvK| ej‡j, AvU eQi eq‡m VvKzigvi we‡q nq, Zvic‡i †PvÏ-c‡bi eQi c‡i GKRb G‡m RvgvB e‡j - gyK›z ` gyL‡y hă ej cwiPq w`q evwo XvK| cuvP UvKv Avi GKLvbv Kvco wb‡q †m `yÔw`b evm K‡i P‡j hvq| -It -fMevb! AiY Zgwb wbeâvK& wbj nBqv iwnj| mĩăv Kwnj, wK ejwQjvg Ai“Y`v? nuv, nuv, -g‡b c‡o‡P| Zvici †_‡K †jvKUv cªvqB AvmZ| VvKzigv eo my›`ix wQ‡jb - Avi †m UvKv wbZ bv| Zvic‡i GKw`b hLb †m nVvr aiv c‡i †Mj, ZLb evev R‡b¥‡Qb| Dt - Avwg gv n‡j Mjv wU‡c †g‡i †djZvg, eo n‡Z w`Zvg bv| -wKš‘ wK ejwQjvg ? Ai“Y AùzU-¯^‡i ewjj, jvKUv aiv co Mj ? mĩăv ewjj, nuv nuv, ZvB| aiv c‡o †Mj| ZLb †m wK K_v ¯^xKvi Ki‡j Rv‡bv ? ej‡j, G KzKvR †m wb‡Ri B‡”Qq K‡iwb, Zvi gwbe gyKz ` gyLy hăi Av`kB KiP| GK eyovgvbyl, ZuvZ cuvP-mvZ eQi †_‡K ev‡Z c½y, ZvB AcwiwPZ ¯¿x‡`i KvQ †_‡K eB wKbyb eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK evgybi gq kir iPbv mgMª (1g LÊ) wZb c„ơv-77 c UvKv Av`v‡qi fvi Zvi Dc‡i w`‡q e‡jwQ‡jb, wni“, ZzB evgy‡bi cwiPq gyL¯’ Ki&, GKUv ˆcZv ivL&, GLb †_‡K hv-wKQy †ivRMvi K‡i Avbwe Zvi A‡a©K fvM cvwe| Ai“Y PgwKqv ewjj, G KvR †m AviI KiwQj bvwK ? mĩăv Kwnj, nuv, AviI `k-eviv RvqMv _K m Ggwb Ki cêfiz Rbă ivRMvi Ki wbq hZ| †m AviI wK e‡jwQj Rv‡bv ? e‡jwQj, G KvR b~ZbI bq, Avi Zvi gwbeB †Kej GKjv K‡ib bv - Ggb AbK eêvỵYB `~ivj eLivi Kvievi Acii mvnvhă wbq _vKb| AiY àva MRâb Kwiqv ewjj, Lye mÔÂe mwZă| bBj eêvỵY-Kzj MvjvKi gZ KmvB-ev Rb¥vq wK K‡i ? A_P, GivB mg¯— wn›`ymgv‡Ri gv_vq e‡m Av‡Q| Zvici VvKzigv Avgvi evev‡K wb‡q Kvkx P‡j Mjb| mB Aewa wZwb mbăvwmbx mB Aewa wZwb Kv_vI gyL `Lvb bv| mĩăv cyb Kwnj, wni bvwK wRvmv KiwQj, VvKzigkvB, ciKv‡j wK Reve †`e ? Zvi gwbe e‡jwQ‡jb, †m cvc Avgvi, -Avwg Zvi Reve †`e| wni“ wR‡Ám K‡iwQj, Zv‡`i MwZB ev wK n‡e VvKzi ? VvKzigkvB †n‡m e‡jwQ‡jb, Zviv Avgvi ¯¿x, †Zvi bq| †Zvi GZ `i` wK‡mi? hv‡`i †Pv‡L †`wLwb, †Pv‡L †`Le bv, Zv‡`i MwZ wK n‡e bv n‡e †m wPš—v AvgviB ev wK, †ZviB ev wK! Avgv‡`i wPš—v UvKv †ivRMvi| Ai“Y`v, ZvB †mw`b Avgvi VvKzigv †Zvgvi K_vq †Ku‡` e‡jwQ‡jb, mĩăv, RvZ K QvU, K eo, m Kej fMevb Rvbb - gvbyl †hb KvD‡K KL‡bv nxb e‡j N„Yv bv K‡i| wKš‘ ZLb Z fvwewb Zvi gv‡b AvR Ggb K‡i eyS‡Z n‡e! wKš‘ ivZ †h †ekx n‡q hv‡”Q - Avgv‡K wb‡q †Zvgv‡K KL‡bv `ytL c‡Z n‡e bv Ai“Y`v, †Zvgvi gnË¡, †Zvgvi ZăvM Avwg wPiRxeb fzje bv| ewjqv m wbwbâgl-Pả Pvwnqv iwnj| AiY AwbwZ-Kẫ mẳvPi mwnZ ewjj, wK GLb Z Zvgvi mẵ Avwg hZ cvwib mĩăv! mĩăv PwKZ nBqv Kwnj, Kb ? Zzwg m‡½ bv †M‡j Avwg `uvove †Kv_vq ? Avwg euvPe wK K‡i ? GB AvKzj cª‡kœi ReveUv Ai“Y nVvr Luwy Rqv cvBj bv; Zvici ax‡i ax‡i ewjj, AvR Avgv‡K ¶gv Ki mĩăv - AvgvK GKUy fveZ `vI| eB wKbyb eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK evgybi gq kir iPbv mgMê (1g Lấ) wZb cụv-78 c fveZ ? GB ewjqv mĩăv AevK nBqv GK`„‡ó Ai“‡Yi cªwZ Pvwnqv †eva Kwi ev ẴKv‡i hZ`~i †`Lv hvq Zvnvi gyLLvbvB †`wLevi †Póv Kwi‡Z jvwMj, Zvic‡i GKUv Mfxi wbkƯvm ZăvM Kwiqv axi axi DwVqv `uvovBqv ewjj, Av”Qv fv‡ev| GKUz bq, †eva nq fveevi mgq AvRxeb cv‡e| GZw`b AvwgI †f‡ewP - w`bivZ †f‡ewP| hLb wb‡Ri Kv‡Q †Zvgv‡K Lye †QvU K‡i †`L‡Z Avgvi ev‡awb, ZLb GB K_vB †f‡ewP| AvR Avevi †Zvgv‡`i fveevi mgq G‡jv! Av”Qv, Pjjyg, -ewjqv DwVqv `uvovBZB Zvnvi Aẵi my`xNâ Aj ửwjZ nBqv bxP cwoqv Mj| Zzwjqv jBqv ax‡i ax‡i h_v¯’v‡b ¯’vwcZ Kwi‡Z wMqv GZ¶‡Y Zvnvi wbRi cêwZ `wú cwoj| AKĐvr wknwiqv DwVqv Kwnj, fMevb! GB ivOv †Pjx, GB Mv‡qi Mnbv, GB Avgvi Kcv‡ji K‡b-P›`b - Gme coevi mg‡q G K_v †K †f‡ewQj! ewj‡Z wMqv Zvnvi KÉ fvw½qv Avwmj, †mB fv½v Mjvq ewjj, Avwg we‡`q nƠjvg Ai“Y`v| ewjqv Avi GKevi cªYvg Kwiqv bxi‡e evwni nBqv †Mj| AiY wbj nBqv `uvovBqv iwnj| wK `wúi evwni mĩăv AwnâZ nBjB nVvr hb Zvnvi PgK fvwẵqv Mj - eăMê-eăvKzjKẫ PvKiUvK evi evi WvK w`qv ewj‡Z jvwMj, wkey, hv hv, m‡½ hv! ewj‡Z ewj‡Z †m wb‡RB QywUqv Zvnvi AbymiY Kwij| eB wKbyb eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK evgybi gq kir iPbv mgMª (1g LÊ) wZb c„ơv-79 c \N\ euv nv‡Z cê`xc jBqv wcêq gyLy hă wK KqKUv e evã nBZ evwQqv evwQqv GKUzK‡iv Kvc‡o ivwL‡ZwQ‡jb, nVvr wcQ‡b WvK ïwb‡jb, evevKvRUv wcêq MvcbB KwiZwQjb, kkeă nvZi cê`xcUv ivwLqv w`qv `uvovBqv DwVqv mvov w`jb, K ? mĩă ? GB h gv, hvB Pj - Avi `ix ne bv mĩăv Kú Akê mseiY Kwiqv Kwnj, wK KiwQ‡j evev ? wcªq _ZgZ LvBqv Kwn‡jb, Avwg ? ˆK bv, -wKQyB Z bq gv! †mB e¯¿LÊUv `LvBqv mĩăv wRvmv Kwij, IZ wK evev ? wK ivLwQj ? aiv cwoqv wcêq AZă jwắZ nBqv DwVjb; KZKUv wgbwZi my‡iv Kwn‡jb, †MvUv-KZK - †ekx bq gv, †iwgwW m‡½ wbw”Qjvg, Avi H †gwUwiqv †gwWKvLvbv - eoUv bq, †QvUUv - wQu‡o-Lu‡y oI MQ - APbv RvqMv, hv nvK GKUz cêăvK&wUm& KiZ Z n‡e! ZvB fvejvggv wK †Zvgv‡K GBUzKI z w`‡Z Pvq bv evev ? wcªq Awbwðfv‡e gv_v bvwoqv wK †h RvbvB‡jb, wVK eySv Mj bv| Zzwg Kv_vq cêăvK&wUm& Kie evev ? e„›`ve‡b| †mLv‡b KZ hvỴx hvq Av‡m - Zv‡`i Ilya w`‡j wK gvm Pvi-cuvP UvKvI cve bv mĩă ? Zv njB Z Avgvi †ek P‡j hv‡e! Lye cv‡e evev, Zzwg AviI †Xi †ekx cv‡e| wKš‘ †mLv‡b Z Zzwg KvD‡K Rv‡bv bv ? ciï †kliv‡Ỵ VvKzigv hLb Kvkx P‡j †M‡jb, Zzwg †Kb Zuvi m‡½ †M‡j bv evev? gvi m‡½ ? Kvkx‡Z ? bv gv, Avi Avwg KvBK RovZ PvBb| Avgvi Rbă Zvgiv A‡bK `ytL †c‡j, Avi Avwg KvD‡K `ytL †`e bv| hZw`b euvPe H APbv RvqMvq GKjvB _vKe| mĩăv wcZvi eyKi KvQ mwiqv Avwmqv Zuvnvi nvZ-`ywU wbRi nvZi gaă jBqv ewjj, wK Avwg †Zvgv‡K GKjv _vK‡Z †`e bv evev, Avwg †h †Zvgvi mẵ hve! wcêq axi axi wbRi nvZUv QvovBqv jBqv Kbăvi gv_vi Dci ivwLqv nvwmqv Kwn‡jb, `~i cvMwj, †m wK KL‡bv nq ? Avgvi m‡½ †Kv_vq hvwe gv, -‡Zvgvi gv‡qi Kv‡Q Zzwg _v‡Kv, †mI A‡bK `ytL †c‡j| Avi Avgvi bvg K‡i hviv Ilya PvB‡Z Avm‡e, eB wKbyb eB co–b fvP©qy vj †cªm B-eyK evgy‡bi †g‡q kir iPbv mgMª (1g LÊ) wZb cụv-80 c Zv`i Ilya w`qv| Avi `ăvL& mĩăv, Avgvi eBájv hw` †Zvi gv †`q Z wewcbUv‡K w`‡q w`m| †m †ePviv Mixe, eB wKb‡Z cv‡i bv e‡jB wKQy wkL‡Z cv‡i bv| mĩăv gv_v bvwoqv ewjj, bv evev, Avwg Zvgvi mẵ hveB| GB †`L-bv Avgvi co‡bi Kvco-`ywU Avwg MvgQvq †eu‡a wb‡qwP| GB ewjqv †m A‡ji wfZi nB‡Z GKwU †QvU cuUy wz j evwni Kwiqv †`LvBj| wcªq †Kvbw`bB †ekx cªwZev` Kwi‡Z cv‡ib bv, wZwb ivRx nBqv ewj‡jb, Av”Qv, Pj&, wKš‘ †Zvi gv †h eầ `ytL cve mĩăv| Kvj meâmgả, mgvRi lvj Avbvi mÔĐyL wcZvi DrKU `yMwâ Z m PvL `wLqvQ| RMìvẻxi wbRi evwo ewjqvB GZUv mÔÂe nBZ cvwiqvQ - G Acgvb mĩăvi nvo nvo weuwaqvQ; wK cêZăz ậi Zvnvi Kvb Dj-L Kwij bv, ïay evi evi gv_v bvwoqv ewj‡Z jvwMj, bv evev, Avwg wKQy‡ZB _vKe bv, Avwg hveB| Avwg m‡½ bv _vK‡j †K †Zvgv‡K †`L‡e ? †K †Zvgv‡K †iu‡a †`‡e ? GB ewjqv †m ZvovZvwo evevi Jla¸wj I eBLvwb e¯¿L‡Ê euvwaqv †dwjj, Ges Zuvnvi nvZ awiqv Kwnj, Pj evev, Avgiv GB †ejv †ewo‡q cwo, bB‡j ev‡ivUvi †Uªb nqZ ai‡Z cviv hv‡e bv| gv‡qi iì-Nii PKvVi Dci gv_v VKvBqv mĩăv cêYvg Kwiqv Kwnj, gv, Avgiv Pjjyg| †Kej `yÔLvwb ci‡bi Kvco Qvov Avi †Zvgvi Avwg wK”Qy wbBwb| ewjqvB †m Kuvw`qv †dwjj, wKš‘ wfZi nB‡Z †Kvb mvov Avwmj bv| ZvovZvwo AuvP‡j †PvL gywQqv ewjj, gv, jvÃbv Avi N„Yvi mg¯— Kvwj gy‡L †g‡LB Avgiv we`vq wbjvg, †Zvgv‡`i mgv‡R Gi wePvi n‡e bv - wKš‘ hv‡`i gnvcvZ‡Ki †evSv wbq wbq AvR Avgv`i hZ nễjv Zv`i wePvi Kievi RbăI AZt GKRb AvQb, m wK GKw`b Ui cve| Nii Afăi Zgwb wbọ, ỉvi Zgwb Aeiì iwnj, mĩăv wcZvi wcQb wcQb evUxi evwni nBqv Avwmj| †K GKRb A`~‡i MvQZjvq `uvovBqv wQj, m KvQ AvwmZB wcêq Răvrứvi AvjvK wPwbZ cvwiqv ewjjb, K Ai“Y bvwK ? Ai“Y Kwnj, Av‡Á nuv| AvR Avcwb ev‡ivUvi Mvwo‡Z hv‡eb ï‡b †`Lv Ki‡Z Gjvg| wcªq Kwn‡jb, nuv| Avi GB †`L bv gykwKj, †g‡qUv wKQy‡ZB Qvo‡j bv, m½ wb‡j! Avwg †Kv_vq hvB, †Kv_vq _vwK - †`L w`wK Gi cvMjvwg! eB wKbyb eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK evgybi gq kir iPbv mgMª (1g LÊ) wZb c„ơv-81 c Ai“Y AevK nBqv Kwnj, mĩăv, ZzwgI hve ? mĩăv ùay Kej Kwnj, nuv| AiY GKgynZ ~ â gb _vwKqv GKv mẳvPi mwnZ Kwnj, †mw`b iv‡Ỵ Avwg wKQy‡ZB gb w¯’i Ki‡Z cvwiwb, wKš‘ AvR wbq KiwP, Zvgvi K_vZB ivRx ne mĩăv| wcêq eywSZ bv cvwiqv ùay Pvwnqv iwnjb| mĩăv kvKẫ axi axi ewjj, †mw`b AvwgI eo DZjv n‡q c‡owQjvg Ai“Y`v, wKš‘ AvR AvgviI gb w¯’i n‡q‡Q| †g‡qgvby‡li we‡q Kiv Qvov c„w_ex‡Z Avi †Kvb KvR Av‡Q wK bv, Avwg †mB‡U Rvb‡ZB evevi m‡½ hvw”P| wKš‘ Avi Z Avgv‡`i mgq ‡bB Ai“Y`v - cv‡iv Z Avgv`i ảgv Kễiv| GB ewjqv m wcZvi nvZ awiqv AMêmi nBqv cwoj| AiY mẵ mẵ hvBevi D`ăvM KwiZB mĩăv wdwiqv Pvwnqv Kwnj, bv Ai“Y`v, Avgv‡`i m‡½ Avm‡Z cv‡iv bv, Zzwg evwo hvI| AiY Kwnj, mĩăv, GB `ytLi mgq Zvgvi gvK Qo Pjj ? mĩăv Kwnj, wK Kie AiY`v, GZw`b evc-gv `yễRbKB fvM Kievi mfvMă wQj, wK AvR GKRbK QvoZB ne| Zey gv‡qi †eva nq GKUv Dcvq Av‡Q| Kvj A‡b‡KB Z Zvgvkv †`L‡Z G‡mwQ‡jb, †KD †KD ejwQ‡jb, wK bvwK GKUv cªvqwðË Av‡Q| _v‡K fvjB| ZLb †`Levi †jv‡Ki Zuvi Afve n‡e bv, wKš‘ Avwg Qvov Avgvi evev‡K mvgjvevi †h Avi †KD †bB msmv‡i| wKš‘ Avi `uvwo‡qv bv evev, Pj| GB ewjqv Zvnviv cybð AMªmi nBqv †Mj| Ai“Y †mBLv‡bB ¯—ä nBqv `uvovBqv iwnj| GKUzLvwb c_ Avwmqv †`wL‡Z cvBj, Rb-K‡qK †jvK jywP, gv‡Qi ZiKvix I wewea wgóv‡bœi f‚qmx cªksmvq mg¯— iv¯—vUv gyLwiZ Kwiqv cvb wPevB‡Z wPevB‡Z N‡i Pwjqv‡Q| Zvnv‡`i Avb›` I cwiZ…wß a‡i bv| Răvrứvi AvjvK cvQ Bnviv wPwbqv dj GB fq mĩăv wcZvi nvZ awiqv c‡_i avi †Nuwlqv `uvovBj Ges Zvnviv Pwjqv †M‡j Avevi c_ Pwj‡Z jvwMj| †gvo wdwiqvB Bnv‡`i fzwo‡fvR‡bi †nZz eySv Mj| cvkƯiâ AvgevMvbi wfZi w`qv MvjvK PvUzhă gnvkqi evUx nBZ cªPiz Av‡jvK Ges cªPiz Zg Kjie Avwm‡Z‡Q| jywP Av‡bv, ZiKvwi GBw`‡K, `B †K w`‡”P, wgwó KB - cªfw… Z ẻKÉwbtm„Z k‡ã mg¯— ¯’vbUv RgRg Kwi‡Z‡Q| eB wKbyb eB co–b fvP©qy vj †cªm B-eyK evgy‡bi †g‡q kir iPbv mgMª (1g LÊ) wZb cụv-82 c wcêq Kwnjb, MvjvK PvUzhăgkvqi AvR efvZ wKbv! KvRKgâ PvUzhăgkvB LvIqvq fvj| ùbjvg cuvPLvbv Mêvg ejv nqQ - evgyb-k~ẽiy KD ev` cowb| mĩăv AevK nBqv ewjj, Kvi efvZ evev ? †Mv‡jvK VvKzÏvi ? wcªq ewj‡jb, nuv, cªvYK…‡òi †g‡qUv‡K ciù weq Kijb wKbv! mĩăvi gyL w`qv Kej evwni nBj, nwigZx ? Zvi †eŠfvZ ? wcªq Kwn‡jb, nuv nuv, nwigwZB bvg e‡U| Mixe evgyb †eu‡P †Mj - †g‡qUv eo n‡q wK †i ? wKQy bv evev, Pj Avgiv GLvb †_‡K GKUz ZvovZvwo hvB| GB ewjqv mĩăv wcZvi nvZ awiqv ZuvnvK GKcêKvi Uvwbqv jBqv ij-ữkbi Dẽkă cêv b Kwij| wcZvK jBqv m hLb ữkb Avwmqv cuwQj ZLb cêvq AaâNẩv wejÔ^ AvQ| cj-xMêvgi QvU ữkb, weklZt ivwẻ ewjqv jvK Kn wQj bv, ùay c-ăvUdgâi GKavi GKUv Kiexeải AĩKvi Qvqvq K GKwU xjvK ewmqv wQj, m Bnv`i `wLevgvẻB eă nBqv gv_vq Kvco Uvwbqv w`j| wcêq mwiqv `uvovBjb, wK mĩăvi ZxảốPảzK m GKevi duvwK w`Z cvwij bv| mĩăv wgwbU-LvbK wbtkó jảă Kwiqv mweĐq ewjj, vbw`w`, Zzwg h GLvb? GKjv h ? mĩăv wVK wPwbqvwQj, Ávb`v gyn‡~ Z© `yB nvZ evovBqv Zvnv‡K ey‡K Uvwbqv jBqv dzKvwiqv Kuvw`qv DwVj| mĩăvi weĐqi cwimxgv iwnj bv| m wbRi `yfvâ MăB AwffZ wQj, BwZgaă ZvnviB cvki evwoZ Avi GKRb nZfvwMbxi fvMă h Kvb& AZj ZjvBZwQj Zvnvi wKQyB RvwbZ bv, wK wcêq GKevi weeYâ nBqv DwVj| mĩăv Kwnj, Zzwg Kv_vq hv‡e Áv‡bw`w` ? Ávb`vi i“Ï KÉ w`qv kã evwni nBj bv, m Kej gv_v bvwoqv RvbvBj, Meăvb h Kv_vq Zvnv m Rvb bv| Bnvi ci AbKảY châ KnB Kvb K_v Kwnj bv| wKš‘ Mvwoi mgq wbKUeZ©x nBqv Avwm‡Z‡Q, wUwKU wKwb‡Z nB‡e, ZvB wcªq A‡bK †Póvq ¯^i evwni Kwiqv Kwn‡jb, Zzwg †Kv_vq hv‡e Ávb`v ? †Zvgvi wK wUwKU †Kbv n‡q‡Q ? eB wKbyb eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK evgybi gq kir iPbv mgMª (1g LÊ) wZb c„ơv-83 c Ávb`v †Zgwb gv_v bvwoqv RvbvBj, bv| Zvnvi c‡i Akª“weK…Z-K‡É wRÁvmv Kwij, wUwK‡Ui `vg KZ Avwg Rvwb‡b, wKš‘ GB cÂvkwU UvKv Avgvi Av‡Q - Avgv‡KI GKLvwb e„›`ve‡bi wUwKU wK‡b w`b| †Kej GBUzKz Avgv‡K m‡½ wbb, Zvi †ekx Avi Avwg c„w_ex‡Z KviI Kv‡Q wKQy PvBe bv| wcêq ảYKvj Pzc Kwiqv _vwKqv kl Av Av ewjjb, AvQv, Pj Avgv`iB mẵ| \ mgvò \ eB wKbyb eB cob fvPâqy vj cêm B-eyK
- Xem thêm -

Xem thêm: 332Bamuner Meye, 332Bamuner Meye

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay