331ARAKKHANIA

62 21 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 21:48

AiảYxqv kêx kirP`ê Pặvcvaăvq www.boimela.u4l.com AiảYxqv kir iPbv mgMê (1g Lấ) m~Pxcẻ cụv-3 c m~Pxcẻ AiảYxqv cê_g cwiQ` wỉZxq cwiQ` ZZxq cwiQ` PZz_â cwiQ` cg cwiQ` lụ cwiQ` mòg cwiQ` Aóg cwi‡”Q` beg cwi‡”Q` `kg cwi‡”Q` Your trusted e-publisher virtual_press@yahoo.com 05 10 13 21 28 34 39 43 49 56 evsjv mvwnZăi kêụ eBájv Lye Kg `vg cZ Pvb ? wKbyb fvPâyqvj cêm B-eyK eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâyqvj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMê (1g Lấ) eB nvK Avcbvi wbZă mẵx c cụv-4 fvPâyqvj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMª (1g LÊ) GK c„ơv-5 c GK ‡gRgvmxgv, gv gnvcªmv` cvwV‡q w`‡jb - a‡iv| †K †i, AZzj ? Avq evev, Avq, ewjqv `yMv© gwY ivbœvNi nB‡Z evwni nB‡jb| AZzj cêYvg Kwiqv cvqi ayjv MênY Kwij| bxivM nI evev, `xNâRxex nI| I‡i I Ávb`v, †Zvi AZzj`v`v wd‡i G‡m‡Qb ‡h †i! GKLvbv Avmb †c‡Z w`‡q gnvcªmv`Uv N‡i †Zvj gv| Kvj ivwˇi mv‡o-bUv `kUvi mgq m`i iv¯—vq †Nvovi Mvwoi kã ï‡b fvejyg, †K G‡jv! ZLb hw` RvbZzg, w`w` G‡jb - Qy‡U wM‡q cv‡qi ay‡jv wbZzg| Ggb gvbyl wK Avi RM‡Z nq! Zv w`w` fvj Av‡Q evev ? GLb cyix †_‡K Avmv nÔj eywS ? wK Kw”Qm gv - †Zvi AZzj `v`v †h `uvwoq iBjb| gvqi Avnvb GKwU evi-Zi eQii kăvgeYâ gq nvZ GKLvwb Avmb jBqv Ni nB‡Z evwni nBj; Ges hZ`~i cviv hvq, Nvo †nuU Kwiqv `vIqvi Dci AvmbLvwb cvwZqv w`qv, AZz‡ji cv‡qi Kv‡Q Avwmqv cªYvg Kwij; K_vI Kwnj bv, gyL ZzwjqvI Pvwnj bv| cêYvg Kwiqv DwVqv, gnvcêmv`i cvẻLvwb nvZ nBZ jBqv, ax‡i ax‡i N‡i Pwjqv †Mj| wKš‘ GKUz fvj Kwiqv †`wL‡jB †`wL‡Z cvIqv hvBZ, hvevi mg‡q †g‡qwUi †PvLgyL w`qv GKUv Pvcv nvwm †hb DQwjqv cwo‡ZwQj| Avevi ïay †g‡qwUB bq| Gw`‡KI GKUzLvwb bRi Kwi‡j †Pv‡L cwo‡Z cvwiZ, GB mykxª †Q‡jwUiI gy‡Li Dci `xwò Lwjqv GKUv A`kă Zworcêevn gyn~ Zâi gaă wgjvBqv Mj| AZzj Avmb ewmqv Zx_â-cêevmi Mớ ewjZ jvwMj| Zvnvi evc GKRb mKj mi`Avjv wQjb| AbK UvKvKwo Ges welq-mÔỳwậ Kwiqv cíb jBqv Ni ewmqvwQjb; eQi-PviK nBj, BnjvK ZăvM Kwiqv wMqvQb| we.G GKRvwgb w`qv AZzj gvm-`yB c~eâ gvK jBqv Zx_âchâUb evwni nBqvwQj| mÔỳêwZ iv‡gk¦i nBqv, cyix nBqv Kvj N‡i wdwiqv‡Q| eB †nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMê (1g LÊ) GK c„ơv-6 c Mí ïwbqv `yMv© gwY GKUv wbk¦vm †dwjqv ewj‡jb, Avi Ggwb gnvcvZKx Avwg †h, Avi wKQy bv nvK, GKevi Kvkx wMq evev wekƯkƯ ii PiY `kâb K‡i Avme, G-R‡b¥ †m mvaUvI KLb cyij bv| AZzj ewjj, KvkxB ej, Avi hvB ej †gRgvmxgv, GKevi me †Q‡oQy‡o †Rvi K‡i †ewi‡q co‡Z bv cvi‡j Avi nq bv| Avwg Agb †Rvi K‡i bv wb‡q †M‡j, Avgvi gv‡qiB wK hvIqv nÔZ ? `yMvâ gwY Avi GKUv `xNâwbkƯvm ZăvM Kwiqv Kwnjb, Rvwbm Z evev me| †Rvi Kie wK w`‡q ej †`wL ? wZwikwU UvKv gvBbi Dci Lq-ci, jvK-jKZv, KzUwz Ô^Z Ki, Wvvi-ew`ăi Ily‡ai LiP hywM‡q wK _v‡K ej †`wL ? Avi GB gqUv `LZ `LZ Zivq cv w`j| ZvK mwZă ejwP, AZzj, Ii cv‡b PvB‡jB †hb Avgvi ey‡Ki i³ ûû K‡i ïwK‡q hvq! Dt! GZeo kỴ“‡KI †c‡U a‡i gv‡K jvjb-cvjb Ki‡Z nq! ewjZ ewjZB Zuvnvi `yB-Pảz mRj nBqv DwVj| wK Avhâ GB h, AZzj GZeo `ywv I KvZivwi mÔĐyLI wdK Kwiqv nvwmqv †dwjj; Kwnj, gvmxgvi me evovevwo! Av”Qv, †g‡q wK Avi Kvi“ nq bv †h, †ZvgviB ïay GB GKUv n‡q‡Q - Avi ivRăi `yfvâ ebv GKv Zvgvi ? `yMvâ gwY Kwnjb, Avgvi GUv wVK fvebv bq, AZzj, G Avgv`i gZăz -hYv! mgvR Avwg Rvwb Z! †g‡qi we‡q w`‡Z bv cvi‡jB RvZ hv‡e; wKš‘ †`e wK KÔ†i ? UvKv PvB - wKš‘ cve †Kv_vq ? GB f`ªvm‡bi GKvsk Qvov Avcbvi ej‡Z Z Avi wKQy bB evev| Ava-Nẩv c~eâ GB gqUvKB Dcjả Kwiqv ^vgx-xZ Kjn nBqv wMqvwQj| ¯^vgx Aa©f³ y fv‡Zi _vjv ‡dwjqv ivwLqv Awdm Pwjqv wMqvwQjb| mB eă_v `yMvâ gwYi gb AvjvwiZ nBqv DwVj Ges UcUc Kwiqv `yÔ†dvUv †Pv‡Li Rj Mvj evwnqv †Kv‡ji Dci Swiqv cwoj| nvZ w`qv gywQqv †dwjqv ewj‡jb, Avi-R‡b¥ KZ xnZăv, eêỵnZăv KiwQjyg AZzj, h, G-RbƠ gq cU aiwP| bvt - †gRgvmxgv, Avwg DVjyg, bB‡j Zzwg _vg‡e bv| `yMv© gwY Avi GKevi †PvL gywQqv jBqv Kwn‡jb, bv evev, GKUz †evm, `yÔ`Û †Zvgvi Kv‡Q Kuv`‡jI eyKUv nvjKv nq| ZvB ewj, fMevb! nZfvMx‡K Avgvi †Kv‡jB hw` cvVv‡j, isUv GKUz dm©v K‡iB cvVv‡j bv †Kb ? Kv‡jv †j †KD †h I‡K Avkªq eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMª (1g LÊ) GK c„ơv-7 c w`‡ZB Pvq bv! mevB †h Pvq my›`ix †g‡q| I‡i †cvov mgvR, ZzB Kwj, kxj, ¯^fve, PwiỴ wKQyB hw` †`Lwe ‡b, †g‡q ïay Kv‡jv e‡jB Zv‡K N‡i VuvB w`we‡b, Z‡e †m †g‡qi we‡q bv n‡jB evc-gv‡K `Û w`we †Kb ? AZzj Kwnj, Kv‡jv †g‡qi wK we‡q n‡”Q bv ? †fvgivI Kv‡jv, †KvwKjI Kv‡jv Zv‡`i Av`i nq bv ? G-me Z wPiKv‡ji `„óvš— - †gRgvmxgv! `yMv© gwY Kwn‡jb, ZvB `„óvš—B ïay wPiRxex n‡q Av‡Q evev, Avi wKQy †bB| wKš‘ Zv‡Z Avi mvš—b¡ v cvB‡b, †RviI cvBb AZzj| wMixk fUPvwhăi gqi weq PvLi Dci `L nvZ-cv †hb †c‡Ui †fZi Xz‡K †M‡Q! wVK Avgv‡`i gZB - bv wQj Zvi UvKvi ej, bv wQj †g‡qi iƒc - ZvB cv‡Ỵi eqmI †Mj lv‡Ui KvQvKvwQ| Zvi gv‡qi KvbœvUv Avwg wb‡RI hb Kvb ùbZ cvwQ| AZzj mweĐq cêk Kwij, -lvUi KvQvKvwQ ? ej wK ? Zv n‡e ˆe wK evev! nwi Pvwậi bvZRvgvB nễj Icvovi wbZvB PvUzhă| ZviB GKUv Av`-`k eQii †g‡q †h! wn‡me K‡i †`L †`wL| Lei ïwbqv AZzj ¯—ä nBqv Pvwnqv iwnj| `yMv© gwY ewj‡Z jvwM‡jb, †m †g‡q w` g‡bi †Nbœvq wel Lvq, wK Mjvq `wo †`q, wKsev Kz‡j Kvwj w`‡q P‡j hvq - gv n‡q Zv‡K ey‡Ki †fZi †_‡K Awfkvc w`B †Kgb K‡i, ej †`wL evev ? AZzj Pzc Kwiqv iwnj| `yMv© gwY nVvr Zvnvi nvZUv Pvwcqv awiqv ewjjb, evev AZzj, AvRKvj mevB ej, Zv`i Qj`i gaă `qv-agâ Av‡Q| †`wLm †b evev, †Zv‡`i B¯‹jz -K‡j‡Ri †Kvb †Q‡j hw` wbZvš— `qv K‡iB †g‡qUv‡K Zvi cv‡q GKUzLvwb VuvB †`q| Zvn‡j Zv`i KvQ Avwg giY châ Kbv nq _vKe| AZzj kkeă nvZ QvovBqv jBqv Zuvnvi cvqi a~jv gv_vq jBqv Av`êK â ẫ ewjqv dwjj, Kb GZ eă nP gRgvmxgv ? Avwg K_v w`w”P wKš‘ K_vUv †m w`‡Z cvwij bv| mnmv j¾vq Zvnvi KYâgj~ châ ivẵv nBqv Kẫiva nBqv Mj| `yMvâ gwY hw`P Bnv jảă Kwijb bv, wK Avi Kn Z_vq DcwZ _vwK‡j nqZ mskq KwiZ, wK Ggb K_vUv AZzj †Suv‡Ki Dci w`Z wMqvI Ggb Kwiqv _vwgqv Mj| eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMê (1g LÊ) GK c„ôv-8 c AZzj wb‡R‡K mvgjvBqv jBqv DwVqv `uvovBj| mnRfv‡e ewjj, Av”Qv, Lye †Póv Kie| -‰K †i Ávb`v, GKUv cvb-Uvb †` bv - evwo hvB| `yMv© gwY ivwMqv PxrKvi Kwi‡jb, †Zvi AZzj`vi GKUv cvb †` bv †Mwb| gyL‡cvov †g‡qi bv Av‡Q iƒc, bv Av‡Q ¸Y| ewj, G-me K_vI wK ‡kLv‡Z n‡e ? gnvcªmv` wb‡q ‡m †h N‡i XzKwj, Avi †ei“wj †b| wkM&wMi cvb wb‡q Avq| Av”Qv, Avwg wb‡RB wM‡q cvb wbw”P - †Kvb N‡i †i Ávb`v! ewjqv D”PK‡É mviv w`qv AZzj kvevi Ni wMqv cêek Kwij| mÔĐyL cvbi mắv jBqv gqwU Pzc Kwiqv ewmqvwQj| AZzj Ni XzwKqvB MÔÂxi nBqv ewjj, †gRgvmxgv ej‡Pb, gyL‡cvov †Mwbi bv Av‡Q iƒc, bv Av‡Q ¸Y| Zv‡K GKUv lvU eQ‡ii ey‡ovi m‡½ we‡q w`‡Z n‡e| Ávb`v Reve w`j bv, AebZ gy‡L evUv nB‡Z †MvUv-`yB cvb jBqv nvZ DuPz Kwiqv awij| AZzj wcQ‡b Avwmqv nvZ nB‡Z cvb jBqv Kwnj, wKš‘ cvb mvRv fvj n‡j Gevi gvc Kiv n‡e, lvU‡K Kwg‡q bv nq Kzwo-GKz†k `uvo Kivb hv‡e| vb`v jắvq gv_vUv SuK y vBqv cêvq evUvi mẵ GK Kwiqv †dwjj| AZzj Mjv Lv‡Uv Kwiqv ewjj, gvmxgvi Kv‡Q Avi GKUz n‡j e‡j †d‡jwQjyg Avi wK! Av”Qv, †ejv nÔj Pjjyg| vb`v BnviI cêZăz ậi Kwij bv| mB h Romo nBqv gv_v †nuU Kwiqv ewmqvwQj, †Zgwb ewmqv iwnj| K_v KIqv nÔj bv ? Av”Qv - ewjqv AZzj †g‡qwUi wfRv G‡jvPz†ji GK‡MvQv Uvwbqv w`qv ewjj, wKš‘ Avm‡P nwi P‡°vwËi gZb GKUv ey‡ov - Pjjyg, ewjqv nvwm‡Z nvwm‡Z Ni nB‡Z evwni nBqv †Mj| wK DVvb cv w`qvB PuPvBqv DwVj, gRgvmxgv, vbvi Rbă evÔ^vB †_‡K gv GK‡Rvov Pzwo wK‡bwQ‡jb, evB‡i G‡m †`L ˆK, †`wL evev, -ewjqv `yMv© gwY cybivq iÜbkvjv nB‡Z evwni nB‡jb| AZzj c‡KU nB‡Z `yÔMvwQ Pzwo evwni Kwiqv †gwjqv awij| Zvnvi is Ges KviKvhâ `wLqv `yMvâ gwY AZă cyjwKZ-wPậ `vZvi fqvtfqvt hkvMvb KwiZ jvwMjb| Pzwo `yễMvwQ KuvPi eU, wK mic g~jăevb evnvi Puwy o cvovMuv‡q †Kb, KwjKvZv‡ZI ZLbI Avg`vwb nq bvB| e¯‘Zt Zvnvi MVb, PvKwPKă eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMê (1g Lấ) GK cụv-9 c Ges †mŠ›`h© †`wLqv gv‡qi bvg Kwiqv AZzj wb‡Ri UvKv‡ZB evÔ^vB nBZ àq Kwiqv AvwbqvwQj| gvqi WvKvWvwKZ vb`v evwni nBqv Avwmj Ges wbtkã-bZgy‡L †ø‡ni GB cª_g Dcnvi nvZ cvwZqv MªnY Kwi‡Z wMqv Zvnvi Ậwj nvZ`ywU Kuvwcqv †Mj| Zvi c‡i `vZvi cv‡qi Kv‡Q bg¯‹vi Kwiqv †m ax‡i ax‡i cª¯v’ b Kwij| †m GKwU K_vI K‡n bvB - wKš‘ AvR Zvnvi Aš—‡ii K_v Aš—hv© gx Rvwb‡jb| ïay wcQ‡b `uvovBqv GB `ywU gvbyl ảYKvji Rbă mứn-gyằ-bẻ GB wKkvixi Awb` MVb I MwZfẵxi cêwZ Pvwnqv iwnjb| eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMê (1g Lấ) `yB cụv-10 c `yB eofvB †MvjKbv_ gviv †M‡j, Zuvi weaev ¯¿x ¯^Yg© Äix wbeâsk wcZKz ji hrmvgvbă welq-Avkq weàq Kwiqv nvZ wKQy bM` cuwy R Kwiqv, Kwbó †`ei Abv_bv_‡KB Avkªq KwiqvwQ‡jb| ZvnviB we‡li Amnă RĂvjvq wnZvwnZvbk~bă nBqv gRfvB wcêqbv_ MZ ermi wVK Ggwb w`b QvUfvB Abv_i mẵ weev` Kwiqv DVvbi gvSLvb GKUv cêvPxi Zzwjqv w`qv c„_Mbœ nBqvwQ‡jb Ges gvSLv‡b GKUv KevU ivLvi ch©š— cêqvRb Abyfe Kib bvB, ZLb iẵ `wLqv weavZvcyl wbqB Ajảă ewmqv nvwm‡ZwQ‡jb| KviY, GKUv ermiI KvwUj bv - cªvPx‡ii mg¯— Dẽkă wbừj Kwiqv w`qv, mw`b wcêqbv_ mvZw`bi RĂi cêvq webv wPwKrmvq cêvYZăvM Kwijb| gZăz i AvMi w`bUvq - giY mÔ^ĩ hLb Avi †Kv_vI we›`ygvỴ AwbðqZv wQj bv, Ges ZvB †`wL‡Z mg Mêvgi jvK wcjwcj Kwiqv evwo XzwKqv, Nii `iRvi mÔĐyL wfo Kwiqv `uvovBqv AùzU KjK‡É nv-ûZvk Kwi‡ZwQj, ZLbI wcªqbv‡_i G‡Kev‡i msÁv‡jvc nq bvB| AZzj Mªv‡g wQj bv| KwjKvZvi †g‡m IB `ytmsev` cvBqv AvR QywUqv Avwmqv Dcw¯’Z nBqvwQj| wfo †Vwjqv hLb †m †ivMxi N‡i XzwKevi †Póv Kwi‡ZwQj, †Kv_v nB‡` Ávb`v cvM‡ji gZ AvQvo LvBqv cwoqv Zvnvi `yB cv‡qi Dci gv_v KzwU‡Z jvwMj| hvnviv Zvgvkv †`wL‡Z AvwmqvwQj, Zvnviv GB Avi GKUv Afvebxq dvD cvBqv weĐqvcb nBqv gb gb weZKâ KwiZ jvwMj; wK AZzj GZ jvKi mgả `ytL jắvq nZeywì nBqv Mj| ảYK c‡i hLb †m wKwÂZ cªKw… Z¯’ nBqv Zvnv‡K awiqv Zzwj‡Z †Mj, ZLb Ávb`v †Rvi Kwiqv cv‡qi Dci gyL Pvwcqv Kuvw`‡Z Kuvw`‡Z Kwnj, evevi giYKv‡j Zzwg wb‡Ri gy‡L Zuv‡K GKUv mvš—¡bv w`‡q hvI - Avgvi A`„‡ó c‡i hvB _vK - G mgq Avgvi gZb Avgvi fvebvUv‡KI †hb wZwb GBLv‡bB †d‡j †i‡L †h‡Z cv‡ib - Avi †Zvgvi Kv‡Q Avwg KLb wKQy PvBe bv| - ewjqv †Zgwb KwiqvB gv_v Luwy oqv Kuvw`‡Z jvwMj| eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMª (1g LÊ) `yB c„ơv-11 c Zvnvi `ywðš—vMª¯’ `yfâvMv wcZv AZă Amgq AKvj gwiZQ - AvR Avi Zvnvi Kvấvb wQj bv - GZ jvKi mÔĐyL wK KwiZQ, wK ewj‡Z‡Q, wKQyB fvweqv †`wLj bv, - µgvMZ GKfv‡e gv_v Luwy oZ jvwMj| wK AZzj mshgx jvK| vb`vi GB eăvenvi Ai m hZ KơkB Abyfe KiK, evwni GZáwj KZnjx Pải Dci KwVb nBqv DwVj| †Rvi Kwiqv cv QvovBqv jBqv g„`y wZi®‹v‡ii ¯^‡i Kwnj, wQ, kvš— nI, KvbœvKvwU K‡iv bv - Avgvi hv ejevi Avwg Zv eje ˆe wK| ewjqv gygl~ iy© khăvi GKvsk wMqv Dcekb Kwij| `yMvâ gYx ^vgxi wkqi ewmqvwQjb, AZzji gyLi cvb Pvwnqv wbtkó Kuvw`Z jvwMjb| cêwZekx bxjKẫ PvUzhă ỉvii Dci `uvovBqv wQjb; AZzji wejÔ^ `wLqv Kwnjb, wcêqbv_i GLbv GKUz Ávb Av‡Q evev, hv ej‡e, GB‡ejv †ek †PuwP‡q ej - Zv njB eySZ cvie| ejvevỷjă, eìi GB cêve AviI `yB-GKRb ZrảYvr Abygv`b Kwij| RbZv `wLqv AZzj cê_gB àzì nBqvwQj; Zvnvi Dci Bnv‡`i GB wbZvš— A‡kvfb †KŠZ‚n‡j †m g‡b g‡b Aváb nBqv Kwnj, Avcbviv wbi_âK wfo Ki _K Z Kvb DcKvi Ki‡Z cvi‡eb bv, - GKUzLvwb evwn‡i wM‡q em‡jB Avgiv hv ejevi ej‡Z cvwi| bxjKÉ PwUqv DwVqv ewj‡jb, wbi_©K wK n ? cêwZekxi wec` cêwZekxB Gm _vK| Zzwg Kvb mv_âK DcKvi Ki‡Z weQvbvq wM‡q e‡mP evcy ? AZzj DwVqv `uvovBqv `„p ¯^‡i Kwnj, Avwg DcKvi Kwi bv Kwi, Avcbv‡`i Ggb K‡i evZvm AvU‡K AcKvi Ki‡Z Avwg †`e bv| mevB evB‡i hvb| Zvnvi fve †`wLqv bxjKÉ `yÔcv wcQvBqv `uvovBqv Kwn‡jb, †mw`bKvi †QvKiv †Zvgvi Z eo Av¯úa©v †`wL †n! †K GKRb Zuvnvi Avov‡j `uvovBqv Kwnj, Gj.G.we.G cvk K‡i‡P wKbv! GKUv `k-evi eQ‡ii †Quvov DuwK gvwi‡ZwQj| AZzj KvnviI K_vi †Kvb Reve bv w`qv Zvnv‡K †Vwjqv w`j| †m wMqv Avi GKR‡bi Mv‡q cwoj| hvnvi Mvq cwoj, m AựzU^i m`iAvjvi eăvUv cêfw Z ewjZ ewjZ evwn‡i Pwjqv †Mj| bxjKÉ cªfw… Z f`ª‡jvK AZz‡ji K_vUv ïwbevi we‡kl †Kvb Avkv bv †`wLqv g‡b g‡b kvmvBqv cª¯v’ b Kwi‡jb| hLb evwn‡ii †jvK Avi †Kn iwnj bv, ZLb AZzj gygl~ iyâ gyLi Dci Suwz Kqv cwoqv WvwKj, gmvgkvB! wcêqbv_ ieYâ Pảz gwjqv g~pi gZ Pvwnqv iwnjb| AZzj eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMê (1g Lấ) bq cụv-49 c bq Pẻi kl KqUv w`b ewjqv †QvU‡eŠ‡qi ev‡ci evwo hvIqv nq bvB| gvmUv †kl nBZB Zvnvi QvUfvB ZvnvK Ges gvayixK jBevi Rbă Avwmqv DcwZ nBj| AvR fvj w`b - LvIqv`vIqvi c‡iB hvỴvi mgq| AZzj evwo AvwmqvwQj ewjqv ¯^Y© Zvnv‡KI wbgš¿Y KwiqvwQ‡jb| `yc‡y ejv GB `ywU hyeK Avnv‡i ewmj, ¯^Yv© Kv‡Q Avwmqv ewm‡jb| kL Kwiqv wZwb gvayixi Dci cwi‡ek‡bi fvi w`qvwQ‡jb| mKvj‡ejv Auvl-ivbœvUv Ávb`v‡K w`qvB iuvavBqv jIqv nBZ, wKš‘ Zvnv †Mvc‡b| evwn‡ii †Kn wRÁvmv Kwi‡jB ¯^Y© Ams‡Kv‡P Kwn‡Zb, gv †Mv! †m wK K_v! I†K ‡h Avgiv ivbœvN‡iB XzK‡Z †`B‡b; myZivs cwi‡ekb Kiv Zvnvi c‡¶ G‡Kev‡i wbwlì wQj| ZvQvov wbRi jắvZB m KvnviI mvảvZ evwni nBZ bv - hZ`~i mvaă Nii evwnii mKji `wú GovBqvB m PwjZ| AZz‡ji mwnZ gvayixi weevn nB‡e| ZvB, GB my›`ix †g‡qwU meâvẵ mvRmắv Ges eêỵvi jắv RovBqv jBqv AcUz n hLb cwiekb KwiZ wMqv Kewj fzj KwiZ jvwMj - Ges RăvVvBgv m‡øn-Aby‡hv‡Mi ¯^‡i, KL‡bv ev Ô†cvovgyLxÔ ewjqv, KL‡bv ev ÔnZfvMxÔ ewjqv, nvwkqv Zvgvkv Kwiqv KvR wkLvB‡Z jvwM‡jb - ZLb we‡k¦i cv‡q-‡Vjv Avi GKwU †g‡q BnviB iÜbkvjvq wbf…‡Z GKv‡š— ewmqv gv_v †nuU Kwiqv meâcK ê vi Avnvhâ áQvBqv w`Z jvwMj| ^Yâ gvayixi weev‡ni K_v Zzwj‡ZB †m QywUqv Avwmqv ivbœvN‡i Dcw¯’Z nBj| Ávb`v wRÁvmv Kwij, wK PvB fvB ? wKQy bv w`w`; Avwg Avi cvwi‡b| ewjqv nv‡Zi Lvwj _vjvUv `yg Kwiqv gvwU‡Z wb‡¶c Kwiqv QywUqv cjvBqv Mj| ciảYB ^Yâ PuPvBqv WvwKjb, GKUz byb w`q hv `wL gv| wK byb jBevi Rbă gvayix wdwiqv Avwmj bv| Gevi wZwb ivM Kwiqv D”PK‡É ewj‡jb, - K_v wK Kvi“ Kv‡b hvq bv ? Giv wK D‡V hv‡e bvwK ? eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMê (1g Lấ) bq cụv-50 c ZeyI hLb gvayix wdwiqv Avwmj bv, ZLb Ávb`v Avi Pzc Kwiqv ewmqv _vwK‡Z cvwij bv| fvwej, byb wRwbmUv Z Avi †Quvqv hvq bv - ZvB †eva Kwi, G Av‡`kUv ZvnviB Dci nBqvQ| ZLb gwjb kZwQb cwiaqLvwbZ meâvẵ mZKâ AvQvw`Z Kwiqv jBqv, †m byb nv‡Z Kwiqv ax‡i ax‡i †`vi‡Mvovq Avwmqv `uvovBj| Qj `ywU ZvnvK `wLZ cvBj bv| RăvVvBgv Zvnvi Avcv`gK evi-`yB wbixảY Kwiqv g`y KVvi ^i cêk Kwijb, ZvgvK AvbZ K ej‡j ? gvayix ˆK ? Ávb`v N‡ii evwni nB‡ZB Pzwc Pzwc ewjj, wK Rvwb †Kv_vq †Mj| ZvB Zzwg G†j ? GK K_v †Zvgv‡K KZevi g‡b Kwi‡q w`‡Z n‡e †h, †Zvgvi gyL †`L‡j mvZ cyi“l biK¯’ nq ? Avgvi myg‡y L Zzwg Gm bv| H †h AZzj †L‡Z G‡m‡P wKbv, ZvB †Zvgvi mvg‡b AvmvB PvB ? bv ? by‡bi cvỴUv HLv‡b †i‡L w`‡q hvI| cvỴUv ivwLqv w`qv Ávb`v Pwjqv †Mj| †m ùay GBRbăB hvBZ cvwij h, gv emyĩiv wỉav nBqv ZvnvK MênY Kwijb bv| ^Yâ ^qs DwVqv byb cwiekb Kwijb Ges ^v b ewmqv AZzii cvb Pvwnqv Kwnjb, ZzB eăvUvQj, cyilgvbyl - †Zvi Avevi j¾v wK †h Nvo †nuU K‡i e‡m AvwQm! Lv| gvayixi gvgv cªkœ Kwij, I †K w`w` ? ¯^Y© GKUzLvwb nvwmqv Kwn‡jb, I wKQy bv - †Zvgiv LvI| wKš‘ AZz‡ji mg¯— Lvevi we¯^v` nBqv †Mj| jywPi UzKiv wKQy‡ZB †hb †m wMwj‡Z cvwij bv| wMwj‡e wK Kwiqv ? AvR †m gvayix‡K †`wLqv fzwjqv‡Q, Zvnv‡Z fzj bvB; wKš‘ Ávb`v‡KI †m wPwbZ| GLbI Ávb`v Zvnv‡K fvjev‡m wK N„Yv K‡i, hw`P wVK Rvb bv, wK GKw`b m h ZvnvKI cêvYvcảv fvjevwmZ Zvnv Z Rv‡b| wKš‘ †Zgb w`‡bI †h KLbI Mv‡q cwoqv Zvnvi myg‡y L Avwmevi †Póv K‡i bvB, AvR †m ZvnvB Kwi‡Z AvwmqvQ - GZeo wbjâắ Acev` m GZ mZĂi wekƯvm Kwie wK Kwiqv ? Acivý‡ejvq †QvU‡eŠ †g‡q jBqv ev‡ci evwo Pwjqv †Mj| wKš‘ hvBevi mgq ‡gRRv‡qi mwnZ †`Lv Kwiqv †Mj bv| ùay GK gyn~ Zâi Rbă ivbvNi XzwKqv vb`vi nvZ GKLvwb `k UvKvi †bvU ¸uwRqv w`qv, A‡bKUv †hb †Pv‡ii gZ cjvBqv Mj| `uvovBqv Zvnvi cêYvgUv châ MênY Kwij bv| eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMê (1g Lấ) bq cụv-51 c evUxi gaă ùay GB GKwU †jvK, - †h GB `yfv© Mv †g‡qUvi wfZiUv †`wL‡Z cvBqvwQj - mI AvR wK Rvwb, KZw`bi Rbă vbvi Pwjqv †Mj| _vwKqvI †m †h we‡kl wKQy KwiqvwQj Zvnv bq - eă_v cvIqv Ges eă_v `~i Kwievi Rbă mPú nBqv KvR Kiv, GK wRwbm bq - mK‡j Zvnv cv‡i bv, ZeyI †QvULyoxgv‡K Pwjqv hvB‡Z †`wLqv wbwei AÜKv‡i GB †g‡qUvi mg¯— Aš—i cwic~Y© nBqv †Mj| ˆekv‡Li gvSvgvwS GKUv w`‡b Abv‡_i Awdm hvBevi mgq eo‡eŠ gy‡Li Dci msmv‡ii mg¯— `ywðš—v jBqv Avwmqv `uvovB‡jb| Abv_ fxZ nBqv Kwnj, wK n‡q‡Q †eŠVvb ? ¯^Y© Kwn‡jb, Zzwg KiP wK VvKzi‡cv; †gR‡eŠ‡qi †h n‡q G‡jv! Abv_ nv‡Zi ûuKvUv wVK Kwiqv ivwLqv w`qv cvsï-gy‡L Kwnj, ej wK ? ˆK Avwg Z wKQy Rvwb‡b! ¯^Y© ewj‡jb, bv bv, Zv bq; AvRB †m gi‡P bv; wKš‘ †ekxw`b Avi †bB, Zv e‡j w`w”P| eo †Rvo `k-cbi w`b| Zvi c‡i QÔgvm, GKeQi Quwy oUvi we‡q †`evi †Rv _vK‡e bv - wKš‘ Avgvi gvaex-gvqi weq Avwg GB Avlvpi gaăB `e - Zv Kvi K_v ïbe bv| Ggb LuR y ‡j cvIqv hv‡e bv| Zv Qvov †`evi-‡_vevi Kvgo †bB| †Q‡j wb‡R cQ›` K‡i‡P, - gv gvMx †h ej‡eb - G †be, Zv †be, †m bv n‡j Pj‡e bv - Zvi †Rv †bB| Ggb mywe‡a wK Avwg †klKv‡j †`ix Ki‡Z wM‡q bó K‡i †dje ? Abv_ mf‡q Nvo bvwoqv Kwnj, bv bv, †m wK n‡Z cv‡i! Zzwg n‡j Avgvi msmv‡ii KZ©v wMbœx mg¯—B| †Zvgvi †g‡qi we‡q †evb‡cvi m‡½ ‡`‡e - †hw`b Lykx w`‡qv, hv B‡”Q KƠ†iv, Avwg KL‡bv Z Zv‡Z bv eje bv, †eŠVvb| ¯^Y© mM‡e© ewj‡jb, Zv Z ej‡e bv, Rvwb| KL‡bv e‡jvIwb - Avgvi †m †`Ii Zzwg bI| Zv‡ZB Z ejwP, GLb hv ewj Ki| Avi Mwogwm KÔ†iv bv, hv‡K †nvK a‡i-‡eu‡a I‡K we`vq Ki| †m bv Ki‡j gvayixi we‡q †Kvbg‡ZB n‡Z cvi‡e bv| GgwbB Z cvovi eăvUv-ewUiv bvbv K_v KBP, ZLb wK Avevi GKUv †Mvjgv‡j c‡o hve ? g‡b †ek K‡i ey‡S `L, I ZvgviB Nii gov, dje dăvjv, bv nq cPv M‡Ü g‡iv| K_vUv Abv_ fvwe‡Z fvwe‡Z Awd‡m †Mj Ges ciw`b nBZB Nii gov dwjevi Rbă QyUvQywU Kwiqv Ggb `yB-PvwiRb cvẻ awiqv Avwb‡Z jvwMj, hvnv‡`i cwiPq wb‡Ri gy‡L w`‡Z †M‡j †eva Kwi ¯^Yg© Äix‡KI `evi †XvK wMwj‡Z nBZ| eB †nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMê (1g LÊ) bq c„ôv-52 c †mw`b `yciy ‡ejv A‡bK w`‡bi ci ¯^Y© Avwmqv `yMv© i N‡i XzwK‡jb - ewj, AvR †Kgb AvQ †gR‡eŠ ? `yMv© K‡ó cvk wdwiqv nvZUv GKUz DëvBqv Kwn‡jb, Avi _vKv-_vwK w`w`! Avkxe©v` Ki, Avi †hb †ekx w`b fzM‡Z bv nq| ¯^Y© mnvbyfw‚ Zi ¯^‡i ewj‡jb, bv bv, fq wK ? fvj n‡q hv‡e ˆe wK| `yMv© Pzc Kwiqv iwnjb, cêwZev` Kwijb bv| ^Yâ ZLb KvRi K_v cvwi‡jb| Kwn‡jb, Zv †g‡q eo wKbv, cvËiwU †bnvZ †Quvov n‡jI Z Avi gvbv‡e bv †gR‡eŠ| evcgv †bB, ZvB wb‡RB I‡ejv gMiv _K `LZ Avmeb, ej cvwVqPb - ejv evỷjă, evc-gv Agi bv nB‡j Avi cvỴwUi I-eq‡m Zuvnv‡`i euvwPqv _vKv P‡j bv| ¯^Y© ewj‡Z jvwM‡jb, GLb gv-Kvjx K‡ib, †g‡q †`‡L Zvi cQ›` nq, Z‡eB Z †QvUVvKzi‡cvi QyUvQywU nuvUvnuvwU mv_©K nq| Zvi ci Avevi †`bv-cvIbvi K_v - Zv Avwg ewj wK K_vUv kl bv nBZB `yMvâ AvMên DwVqv ewmqv QjQj Pả Pvwnqv ewjjb, Avkxeâv` Ki w`w`, G mÔ^ĩwU Avi hb fẵ bv hvq| Avwg †hb †`‡L †h‡Z cvwi, ewj‡Z ewj‡ZB Zuvnvi ‡PvL w`qv `†duvUv Rj MovBqv cwoj| ¯^Y© ewj‡jb, Avkxe©v` KiwP ˆe wK †gR‡eŠ, w`bivZ VvKzi‡K Rvbvw”P, - VvKzi, hv †nvK †g‡qUvi GKUv wKbviv K‡i `vI| Zv †`L‡e ˆe wK †gR‡eŠ - Avwg ejwP, Zzwg RvgvB‡qi gyL †`‡L Z‡e`yMv© bxi‡e AuvPj w`qv †PvL gywQ‡jb| ¯^Y© GKUv nvB Zzwjqv, Zzwo w`qv GKUz BZ¯—Zt Kwiqv Kwn‡jb, ev”PvKv”Pvi evc - H ïb‡Z †`o k gvB‡b - bB‡j wKQy †bB, me Rvwb Z| wb‡Ri †g‡qUvi wK K‡i †h `yÔnvZ GK Ki‡e ZvB †f‡e KvV n‡q hv‡”P| Zvi Dci Avevi GwU! eyS‡Z meB Z cvi †gR‡eŠ, - ZvB VvKzi‡cv ejwQj wK - j¾vq wb‡R Z †Zvgv‡K ej‡Z cv‡i bv - ejwQj †h, †Zvgvi As‡ki evwoUv euvav bv w`‡j Z Avi LiPc‡Ỵi †RvMvo n‡q DV‡e bv - †Zvg‡K wb‡R wKQyB Ki‡Z n‡e bv, ïay GKUv †Xiv-mB K‡i †`Iqv| ïay nv‡Z †KD Z Avi avi w`‡Z Pvq bv - †cvov KwjKvj Ggwb †h, Zzwg gi Avi euvP, †KD KvD‡K wekƯvm Kie bv `yMvâ Zrảbvr ewjjb, Avwg Avi Kễw`b w`w`, †Zvgiv Avgv‡K hv Ki‡Z ej‡e, Avwg ZvB Kie| ïay GBUzKz †`‡Lv w`w`, I Avgvi bv AK~‡j †f‡m hvq| eB †nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMª (1g LÊ) bq c„ơv-53 c bv bv, †f‡m hv‡e Kb gRe ? evc-Lyov, gv-RăvVvB wK wfb ? Zv hw` ne AvgivB ev Kb Ii Rbă fe fe Avnvi-wb`êv ZăvM Kie ej ? Avgvi Ávb`vI hv, gvayixI †mB c`v_©| †` bv gv Ávb`v, †Zvi gv‡qi †PvL `y‡Uv gywQ‡q| gv_vq GKUz cvLv Ki& gv e‡m| ewjqv GKvav‡i Avkv I fimv w`qv wZwb evwni nBqv Mjb| AvR eỷw`bi ci `yMvâ i gZăz gwjb gy‡Li Dci GKUv Avb‡›`i `xwß †`Lv w`j| †g‡qi nvZ nB‡Z cvLvUv Uvwbqv jBqv, wb‡R kxY© nvZLvwb Zvnvi gv_vq gy‡L eyjvBqv wø»K‡É Kwn‡jb, GBLv‡b ï‡q GKUz Ny‡gv w`wK gv! ewjqv †Rvi Kwiqv wb‡Ri ey‡Ki Kv‡Q Uvwbqv jBqv ewj‡Z jvwM‡jb, Ggb †cvovKcvjxi †c‡U ZzB R‡b¥wQwj gv, †h GB eq‡mB †L‡U †L‡U, Avi †f‡e †f‡e kixi cvZ Kiwj| hw` Rb¥B wb‡qwQwj, †Q‡j n‡q †Kb Rb¥vmwb gv! A‡bKw`b ci Rbbxi Av`i cvBqv †g‡qi `yB PvL w`qv bxie Akê Swiqv cwiZ jvwMj| wKQyảYi Rbă Df‡qB †eva Kwi GKUzLvwb NygvBqv cwoqvwQ‡jb, nVvr gv‡qi †Vjv LvBqv vb`v kkeă DwVqv ewmj| I gv, IV IV; ejv h Avi bB| Avgvi wUbi evãUvi gaă eva Kwi GKUzLvwb mvevb Av‡Q - hv w`wK gv, PU K‡i cyKiz †_‡K gyL nvZ cv ay‡q Avq| bv evQv, H †Zvi eo †`vl - ZzB K_v ïb‡Z Pvm‡b| ejwP, hv wkMwMi| gvZvi wb‡`©kgZ Ávb`v wU‡bi ev· Lywjqv ẻw`b c~‡e©i GKUzKiv mvevb evwni Kwiqv MvgQv jBqv Ô-vbgyL cyKz i Pwjqv Mj| gv ewjZ jvwMjb, ek Ki GKUz ivMo ivMo aym gv, ZvwQjă Kwim b, PU& K‡i Avwmm gv - ejv hvq bv Z, KLb Zuviv G‡m co‡eb| cyKzi nB‡Z wdwiqv Avwmqv Ávb`v AevK nBqv Mj| giYvcb gv BwZgaă KLb weQvbv nBZ DwVqv Kgb Kwiqv wK Rvwb †Zvi‡½i Kv‡Q wMqv, †mUv Lywjqv‡Qb Ges wb‡Ri GKLvwb †Qvcvb Kvco Ges Rvgv evwni Kwiqv ewmqv Av‡Qb| †g‡q Avwm‡ZB ewj‡jb, fzj n‡q †Mj †i gv, gv_vUv †eu‡a w`jvg bv, Mv ay‡q Gwj - Zv ‡nvK, eÔm| PU K‡i †eu‡a w`B| eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMê (1g Lấ) bq cụv-54 c gq KvZi nBqv ewjj, bv gv, †Zvgvi cv‡q cwo, Zzwg cvi‡e bv, †kvI, Avwg Avcwb †eu‡a wbw”P| †`vnvB gv †Zvgvi| †g‡qi K_v ïwbqv AvR gv GKUzLvwb nvwm‡jb; Nvo bvwoqv ewj‡jb, ûut! cvie bv! Rvwbm Mwb, GB gReqi nvZ Pzj euvaevi Rbă cvovi †g‡q †SuwU‡q AvmZ| Avwg cvie bv Pzj euva‡Z ? †b, Avq †`wi Kwim †b| ewjqv †Rvi Kwiqv Kv‡Q emvBqv mh‡Zœ m‡ø‡n ¯^n‡¯— cwicvwU Kwiqv, †eva Kwi GB Zuvnvi †kl mvR mvRvBqv w`‡jb| cv‡q AvjZv, Kcv‡j L‡q‡ii wUc, †Vuv‡Ui iOUzKz ch©š— w`‡Z fzj‡jb bv, gyLLvwb bvwoqv-Pvwoqv GKwU Pzgv LvBqv Zuvnvi nVvr g‡b nBj, - ‡K e‡j, †g‡q Avgvi †`L‡Z fvj bq! GKUz Kv‡jv wKš‘ Kvi †g‡qi Ggb gyL, Ggb †PvL `ywU! GUv wZwb awi‡Z cvwi‡jb bv †h, Kvi †g‡q gv‡K Ggb fvjev‡m ? Kvi Ggb gvAš— cªvY ? †Kvb& †g‡qi ü`‡qi GZeo fw³ I fvjevmvi `xwß Ggb Kwiqv Zvnvi mg¯— Kziƒc Ave„Z Kwiqv evwn‡i dzwUqv D‡V ? G-mKj wZwb †Ui cvB‡jb bv e‡U, wKš‘ †g‡qi Mv‡q GKLvwb Aj¼viI covB‡Z cv‡ib bvB ewjqv BwZc~eâ h ảvf RwbƠqvwQj, Kgb Kwiqv KLb hb Zvnv gywQqv †Mj| Mnbvi Afve GKUv fvix Afve ewjqv AvR Avi Zuvnvi †Pv‡L cwoj bv| ZLbI A‡bK †ejv wQj, wKš‘ †Kvbg‡ZB Avi wZwb ïB‡Z Pvwn‡jb bv| mg¯— `ytL fzwjqv †g‡q‡K mÔĐyL jBqv ewmqv iwnjb| MwbK `wLZ Avwme ùwbqv cvki evwoi bxjK†Éi cwievi Avwm‡jb, Ziw½bx VvKziwS Avwm‡jb| h_vmg‡q †g‡qi WvK cwoj, Zuvnviv wMqv cv‡ki Ni nB‡Z DuwKSuwy K gvwi‡Z jvwM‡jb| `„wói Aivj GKgvẻ Dchy mvbi AZă KwVb A-wPwKrmv mÔỳb nBZ _vwKj, Zvnvi gv †hgb Kwiqv mgq KvUvb, †Zgwb Kwiqv `yMv© GKvKx Zuvnvi gwjb khăvi Dci ewmqv wQjb| cvẻ Ges NUKVvKzi RjhvMvw` mgvav Kwiqv evwni nB‡jb - wZwb †Ui cvB‡jb| Zuvnv‡`i wVKvMvwo QoQo NoNo Kwiqv Pwjqv †Mj - ZvnvI ïwb‡Z cvB‡jb| Zvi ci ZiwẵYx VvKziwS Ni XzwKqv GKUv g `xNâkvƯ m Qvwoqv RvbvB‡jb, bvt - †g‡q cQ›` nƠ†jv bv| `yMv© †PvL eywRqv ïBqv cwo‡jb, GKwU cªkI œ Kwi‡jb bv| eB †nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMê (1g LÊ) bq c„ôv-55 c VvKziwS Ki“Y¯^‡i Kwn‡Z jvwM‡jb, H nvo‡Mvo-evi-Kiv ‡g‡q wK Kv‡iv cQ›` nq ? ewj †gR‡eŠ, †Mwb‡K `yÔw`b LvIqvI-gvLvI, GKUz ZvDZ Ki| Avgiv †Q‡j‡ejv †_‡K †`LwP Z, GB †g‡q wK GgbB wQj ? R¡‡i R¡‡i evQvi nvo-cuvRiv evi K‡i †d‡j‡P - GKUv eQi meyi K‡i hZœ-AvwË K‡i †`L w`wK, H †g‡q Avevi †Kgb nq! ZLb co‡Z cv‡e bv| †m Z wVK K_v| wKš‘ ˆK †m my‡hvM ? UvKv ˆK ? GKUv ermi A‡c¶v Kwiqv Zvnvi Aw¯’cÄi XvKv w`evi mgq †Kv_vq ? †g‡q †h cb‡ivq cwoj| wcZ…ciy “‡liv cªwZw`b †h bi‡K MfxiZi K‚‡c wbgMœ nB‡Z‡Qb! eo Kzjx‡bi †g‡q bq, ZvB Mêvgi jvK ễRvZ gvwieễ ewjqv h Anwbâwk kvmvBZQ| cêZxảv Kwievi Avi wZjvaâ Aemi bvB, we`vq Ki, we`vq Ki| hgb Kwiqv nvK, hvnvi nvZ nvK - Kvj Zvnvi eaeă Awbevhâ Rvwbqv nvK, Amnă `ytL I wPi`vwi`ê PvLi Dci RvRĂjăgvb †`wLqv †nvK, Zvnv‡K muwcqv w`qv RvwZ-ag© Ges wcZ…ciy “‡li ci‡jŠwKK cêvY iảv Ki| ZLbv Ni mĩăvi Avjv RĂvjv nq bvB| mB AĩKvi jyKvBqv vb`v Zvnvi jvwZ mvRmắv Lywjqv dwjevi Rbă wbtkó cêek Kwij| `yMvâ givi gZ cwoqv iwnjb| LvwbK ci m nZfvMă KwVb Acivaxi gZv bxie gvqi c`cêv Avwmqv hLb ewmj, Rbbx Rvwb‡Z cvwiqvI mvov w`‡jb bv| Zvnvi c‡i ‡Zgwb wbtkó eỷảY Acảv Kwiqv Afz cxwoZ Kbăv kêvwi fvi mBLvbB Xwjqv NygvBqv cwoj| mg Abyfe KwiqvI gvqi cêvY AvR jkgvẻ `qvi mvi nBj bv| eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMê (1g Lấ) `k c„ơv-56 c `k `yMv© i Ggb Ae¯’v †h, KLb wK N‡U ejv hvq bv| Zvnvi Dci hLb wZwb cvovi me©kv¯¿`k©x cêexYv`i gyL ùwbjb, Zuvnvi cêvòeqv Ab~pv Kbăv ùay h wcZciy “lw`‡MiB w`b w`b A‡avMwZ Kwi‡Z‡Q Zvnv bv‡n, - Zvnvi wb‡RiI giYKv‡j †m †Kvb Kv‡RB Avwm‡e bv - Zvnvi nv‡Zi Rj Ges Aváb DfqB Aỳkă - ZLb kv ùwbqv GB Avmb cijvKhvẻxi cvsù gyL wKQyảYi Rbă GKevi KvMRi gZ mv`v nBqv †Mj| ẻw`b awiqv Awekªvš— Nv LvBqv LvBqv Zuvnvi †ø‡ni ¯’vbUv wK GKcªKvi †hb Amvo nBqv Avwm‡ZwQj| †h †g‡qi cªwZ Zuvnvi fvjevmvi Aewa wQj bv, †mB †g‡q‡KB †`wL‡j R¡wjqv DwV‡ZwQ‡jb| AvR GB msev` †kvbvi ci, Zuvnvi ci‡jv‡Ki KuvUv GB †g‡qUvi wei“‡× Zuvnvi mg¯— wPË G‡Kev‡i cvlv‡Yi gZ KwVb nBqv †Mj| gvqv-ggZvi Avi †jkgvỴ Z_vq Aewkó iwnj bv| Abv_‡K WvKvBqv Avwbqv Kwn‡jb, VvKzicv, ùbwP bvwK I-cvovi H h Mvcvj fUPvwhă, bv K, †m eywS Avevi we‡q Ki‡e| Avgvi gievi Av‡M GKevi †kl Púv Ki `Le bv VvKzicv ? Abv_ K_vUv mÔỳ~Yâ AwekƯvm Kwiqv DovBqv w`qv Kwnj, bv bv, Mvcvj fUPvwhă Avevi weq Kie wK! K Zvgvi mẵ Zvgvkv KiP, eVvb ? `yMvâ wbkƯvm dwjqv ewjjb, Avgvi mẵ Avi Zvgvkv Kie K, VvKzicv ? wZwb cyilgvbyl eăvUvQj, Zuv`i Avevi eqmi LuvR K Ki ? bv bv, I-eq‡m A‡b‡K we‡q K‡i VvKzi‡cv! Avwg wgbwZ KiwP, GKevi wM‡q Zui mÜvb bvI| †eu‡P †_‡K Z wKQyB †cjvg bv, gi‡Yi c‡i GKUz Av¸bI wK cve bv ? GLb BnvB nBqv‡Q Zuvnvi mKj Avk¼vi eo Avk¼v| Zuvnvi †KejB g‡b nB‡Z‡Q GB †h, †g‡q †c‡U aiv, GZ `yt‡L jvjb-cvjb Kiv, †kl gyn‡~ Z© mg¯—B wK G‡Kev‡i wbõj nBqv hvB‡e ? hvnvi nv‡Zi Av¸b cvBevi †Rv bvB, ‡m †g‡q †Kb RwbƠqvwQj ? eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMê (1g Lấ) `k cụv-57 c D‡Ø‡M cªvq DwVqv ewmqv Kwn‡jb, VvKzi‡cv, †hLv‡b †nvK, hvi nv‡Z †nvK, Avwg †eu‡P _vK‡Z I‡K mu‡c `vI| Avwg ejwP, Avgvi GB †kl Avkxe©v‡` Zzwg ivRv n‡e VvKzi‡cv| VvKzi‡cvi wb‡Ri MiRI G welq Kg bq| m mBw`bB Mvcvj fUPvwhăi LuvR jBZ Mj Ges K_vUv mZă ùwbqv LvwbKảY wÔÂZ nBqv iwnj, ùay mZă ewjqvB bq BnviB gaă Lei cvBqv Pvwi-cuvPRb KbăvfviMê wcZv Avwmqv Zvnv‡K mvavmvwa Kwiqv wMqv‡Q ewjqv| GZ K‡ói we‡q, ZeyI h ùwbj MvcvjK Kbăv `vb Kiv nBe - m-B wQ wQ Kwij| wKš‘ Rbbxi Zvnv‡Z gb Uwjj bv| wZwb †h GLb cijvKi hvẻx; m hvẻvi cv_q kv-wb`âkgZ hgb Kwiqv nvK Zuvnvi msMên nIqv h wbZvB PvB! evẵvjxi gq - KZ RbƠ-RbƠvi awiqv h kvi h~cKvụ Kbăv ewj w`qv AvwmqvQ, AvR wcQvBqv `uvovB‡e †m wK Kwiqv ? Avevi `yt‡Li Dci `ytL, †mB †Mvcvj ewjqv cvVvBj, †m †g‡q †`wLqv weevn Kwi‡e| G †cvov †`‡k ZvnviI kL Av‡Q Ges cuvPwU †`wLqv ïwbqv weevn Kwievi myhvMI AvQ| MêxđĐi ùđ Zb GKUv gNi evwicvZB hgb DắxweZ nBqv DV, GB GKUzKgz vẻ Avkvi BwẵZ `yMvâ i giv-Avkv P‡¶i cj‡K gv_vSvov w`qv DwVj| wZwb Abv‡_i nvZUv awiqv wgbwZ Kwiqv Kwn‡jb, VvKzi‡cv, GBUzKz †QvUfvB‡qi KvR Ki fvB - nZfvMxi nv‡Zi Av¸bUzKz †hb †kl mg‡q cvB| mvg‡bi cvPzBUv †hb Avi †Kvbg‡ZB dm‡K bv hvq| Zzwg e‡j Gm fvB, AvR‡KB †hb †g‡q †`‡L K_vevZ©v cvKv K‡i hvb| we‡q bv nB‡j gv‡qi †kl KvRUvI Zvnv‡K w`qv Kivb nB‡e bv - kv‡¯¿ wbla AvQ - G K_v ùwbqv vb`v bvIqv-LvIqv ZăvM Kwij| mI Z evẵvjxi gq - ZvnviI eyKi gaă Awekêvg hb wPZvi Av¸b R¡wj‡Z jvwMj| Acivý‡ejvq GKvKx ivbœvN‡i ewmqv †m gv‡qi Rbă c_ă cêZ KwiZwQj, ici cixảv w`evi Rbă Avi GKevi Zvnvi WvK cwoj| ¯^Y© wb‡R QywUqv Avwmqv ewj‡jb, I‡jv †Mwb, IUv bvwg‡q †i‡L wkMwMi Avq, Zviv †`L‡Z G‡m‡P| ïay GKLvbv Kvco c‡o Avq, Zviv Ggwb †`‡L hv‡e| ewjqv wZwb Zgwb `êZc` Pwjqv Mjb| eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMê (1g Lấ) `k cụv-58 c Abv_ ZLbI Awdm nBZ wdi bvB, myZivs Av`i-Afă_âbv Kwievi fvi ZuviB Dc‡i| †`wL‡Z AvwmqvwQj cvỴ wb‡R Ges Zvnvi GK `~i-mÔỳKâxq fvwMbq| QjQvKiv`i cQ` AvQ ewjqv Mvcvj eywì Kwiqv Zvnvi GB fvwMbqwUK mẵ AvwbqvwQj| BnviB civgkâgZ gq hgb AvQ Zgwb `LvBevi Av`k nBqvwQj, KviY mvRvBqv `Lvbvi gaă duvwK PwjZ cv‡i| †Q‡jwU QqUvi †Uª‡b KwjKvZv hvB‡e - †m ZvovZvwo Kwi‡Z jvwMj| ¯^Y© Aš—iv‡j `uvovBqv Mjv Pvwcqv WvKvWvwK Kwi‡Z jvwMj, wKš‘ Ávb`v Avi Av‡m bv| ïaygvỴ GKLvbv Kvco cwoqv Avwm‡Z ‡h mgq jvM Zvnvi AbK ekx wejÔ^ nBZQ `wLqv wS wMqv hLb ZvnvK Uvwbqv Avwbj, ZLb Zvnvi cêwZ `wúcvZ KwiqvB RăvVvBgv †µv‡a AvÍnviv nBqv PxrKvi Kwiqv DwV‡jb, †Lvj G-me, †K ej‡j, †Zv‡K Ggb K†i †m‡R¸‡R Avm‡Z ? hv wkMwMi Ly‡j Avq huvnviv †`wL‡Z AvwmqvwQj, nVvr GB †PuPv‡gwP ïwbqv Zuvnviv Avðh© nBqv Mjv evovBqv `wLjb| QjwU eăvcviUv eywSZ cvwiqv Kwnj, Ze GgwbB wb‡q Avmyb, Avgvi Avi †`wi Kievi †Rv †bB| wS hLb ZvnvK Avwbqv mÔĐyL `uvo KivBj, ZLb Kbăvi Acic mvRmắv `wLqv †Q‡jwU ẻ †K¬‡k nvwm `gb Kwiqv DwVqv `uvovBj Ges Kvj Lei †`e, ewjqv gvZzj‡K jBqv cª¯v’ b Kwij| Rj‡hv‡Mi Av‡qvRb wQj, wK Uêb wgm& Kwievi fq Zvnv ỳkâ KwieviI Zuvnv`i AeKvk NwUj bv| Kvj Lei †`evi A_© †h wK, Zvnv mevB eywSj| RăvVvBgv PuPvBqv, Mvwj cvwoqv, Pải cjK mg cvovUv gv_vq Zzwjqv dwjjb| gReqi Aev fvj bq, Ab_â Avkẳv Kwiqv cv‡ki evwoi `yB-PvwiRb QywUqv Avwmqv cwoj, Ges wVK mg‡qB AK¯§vr †Kv_v nB‡Z AZzj Avwmqv Dcw¯’Z nBj| †mI QUvi †Uª‡b KwjKvZvq hvBZwQj Ges c_i gaă PxrKvi ùwbqv GB Avkẳv KwiqvB evwo XzwKqvwQj| AZzjK `wLZ cvBqv ^Yâi ivl kZáY Ges ảvf mnmêáY nBqv DwVj| kxYâ, mẳzwPZ, fq gZKớ, `yfvâ Mv gqUvi NvoUv Rvi Kwiqv AZzji gyLi Dci Zzwjqv MwRâqv DwVjb, `ăvL AZzj, GKevi Pq `ăvL! nZfvMx, kZKLvKx, euv`ixi gyLLvbv GKevi ZvwKq `ăvL! eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMª (1g LÊ) `k c„ơv-59 c ev¯—weK Zvnvi gy‡Li cv‡b Pvwn‡j nvwm mvgjv‡bv hvq bv| Zvnvi †Vv‡Ui iO Mv‡j, Mv‡qi iO `vwo‡Z, AÜKvi †Kv‡Y ¯^n‡¯— wUc cwo‡Z wMqv †mUv Kcv‡ji gvSLv‡b jvwMqv‡Q| i“¶ Pzj †eva Kwi ZvovZvwo GK Lvejv †Zj w`qv euvwa‡Z wMqvwQj, ZL‡bv `yB iM MovBqv †Zj Swi‡Z‡Q| `yB-GKUv †g‡q cvk nB‡Z wLjwLj Kwiqv nvwmqv DwVj| GKR‡bi †Kv‡j †Q‡j wQj, †m Kwnj, wMwb wcwZ _O †_‡R‡P| wcwZ, Ggwb †Kv‡j wRe evi K‡jv! - ewjqv †m nuv Kwiqv wRf evwni Kwiqv †`LvBj| Avi GKevi mevB wLjwLj Kwiqv nvwmqv DwVj| gyL‡cvov †Q‡j! ewjqv Zvnvi gv-I nvwmqv †Q‡ji Mv‡j GKUv †Vvbv gvwi‡jb| wKš‘ AZz‡ji ey‡Ki †fZiUv †K †hb Zß †kj w`qv weuwaqv w`j| A‡bKw`b nBqv †M‡Q, Ggb w`ev‡jv‡K GZ ¯úó Kwiqv †m Ávb`vi gy‡Li cv‡b Pv‡n bvB| ïay c‡ii gy‡L ïwbqvwQj, †iv‡M wekªx nBqv wMqv‡Q| wKš‘ †m wekªx †h GB wekªx, Zvnv †m ¯^‡cœI Kíbv K‡i bvB| GB mvsNvwZK †iv‡M wb‡R hLb †m giYvcbœ, ZLb GB gyLLvbv‡K †m fvjevwmqvwQj| †Pv‡Li †bkv bq, K…ZÁZvi D”Q¡vm bq, - AKc‡Umg¯— cªvY XvwjqvB fvjevwmqvwQj| AvR AK¯§vr hLb †Pv‡L cwoj, †mB gyLLvbvi Dc‡iB hg Zuvnvi wWwàRvwi Kwiqv kl bvwUm AuvwUqv MQb, ZLb gyn~ Zâi Rbă m AvweĐZ nBj| wK GKUv ewjZ hvBZwQj, wK ^Yâi DPKẫ Zvnv Pvcv cwoqv Mj| Auăv, LvbKxi enẽ Kiwj jv ? GKUv NvUi gov, Zvi gb fzjvevi Rbă GB mO& mR Gwj ? wKš‘ cviwj fz‡jv‡Z ? gy‡L jvw_ †g‡i P‡j †Mj †h! †K GKRb cªkœ Kwij, †K Ggb f‚Z mvwR‡q w`‡j eo‡eŠ ? ey‡ovi cQ›` nƠj bv eywS ? ¯^Y© Zvnvi cêwZ Pvwnqv, ZRâb Kwiqv Kwnjb, - wbR mRPb - Avevi K mvRve ? gv Z Avb-APZbă| ej w`jvg ùay GKLvwb Kvco c‡i Avq| Zv cQ›` nƠj bv| fve‡jb, †m‡R¸‡R bv †M‡j hw` ey‡ovi g‡b bv a‡i ? Avi mv‡Ri gaă Z H Qvcvbv KvcoLvwb, Avi AZzji `Iqv GB `y-MvwQ Pzwo| Zv w`bi gaă `kevi Lyj Zzj ivLP, `kevi nvZ ci‡P| KvjxgyLxi I-Pzwo nv‡Z w`‡q evi n‡Z j¾vI K‡i bv ? †e‡iv mygLy †_‡K - `~i n‡q hv †envqv †g‡qUvi GB wbjâắ Pwiẻi mevB mgvjvPbv Kwiqv wQ wQ Kwiqv Pwjqv †Mj; ïay huvnvi Kv‡Q wKQyB ẤvZ _v‡K bv, †mB Aš—hv© gxi PvL w`qv nqZ ev GKduvUv eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMê (1g LÊ) `k c„ôv-60 c Rj MovBqv cwoj| wZwbB ïay Rvwb‡jb, - h gqUv AvRbƠKvj jắvq KLbv gyL Zzwjqv K_v KwnZB cvwiZ bv, †m †Kgb Kwiqv, AvR mKj j¾vq c`vNvZ Kwiqv wbRi IB ^vă-kêxnxb `nUvK ^n mvRvBqv Avwbqv H AwZ-eìUvi c`B VKvBqv wewµ Kwi‡Z wMqvwQj! wKš‘ wewµ nBj bv - duvwK aiv cwoj| AvR ZvB mevB wQ wQ Kwiqv wa°vi w`qv †Mj - †KnB ¶gv Kwij bv| wKš‘ Aš—‡i ewmqv whwb me©Kv‡ji me©‡jv‡Ki wePviK, wZwb nqZ `yfv© Mv evwjKvi GB Aciv‡ai fvi Avcbvi kªxn‡¯—B MªnY Kwi‡jb| Ávb`v DwVqv `uvovBj| KL‡bv †m cii mgả Kuv` bvB - wK AZzji mÔĐyL Zvnvi PvL w`qv Rj cwo‡Z jvwMj| A_P, GKUv K_viI ˆKwdqZ w`j bv, Kvnv‡iv cv‡b Pvwnqv †`wLj bv - bxi‡e †PvL gywQ‡Z gywQ‡Z Pwjqv †Mj| KwjKvZv hvBevi Avi Mvwo wQj bv ewjqv AZzj mĩăvi ci evwo wdwiqv Mj| c_ me K_v QvcvBqv QvUgvmxi †mB K_vUvB evisevi g‡b cwo‡Z jvwMj| †mw`b ev‡ci evwo hvBevi mgq AZzj‡K wbf…‡Z WvwKqv ewjqvwQ‡jb, AZzj, nxiv †d‡j †h KuvP AuvP‡j euv‡a, Zvi gb¯—v‡ci Avi Aewa _v‡K bv evev| †mw`b K_vUv fvj eywS‡Z cv‡i bvB; wKš‘ AvR Zvnvi †hb wbtmsk‡q gb nBj, K_vUv ZvnvKB jảă Kwiqv ejv nBqvwQj| jắvnxbv ewjqv hvnv‡K AvR mevB jvÃbv Kwiqv we`vq w`j, ZvnviB j¾v-ki‡gi mxgv‡iLvwU †h †Kvb&Lv‡b, AvR †m K_vI Zvnvi ¯§iY nBj| ZL‡bv †fvi nq bvB, Abv_ WvwK‡Z Avwm‡jb, - †gR‡eŠ‡K `vn Kwi‡Z nB‡e| Pjyb hvB, ewjqv AZzj evwni nBqv cwoj| wMqv †`wLj, †`o ermi c~‡e© Zzjmxg~‡j wcZvi cv-`ywU †Kv‡j Kwiqv †hgb ewmqvwQj, AvRI †Zgwb wbtk‡ã gv‡qi c``ywU †Kv‡j jBqv Ávb`v ewmqv Av‡Q| ïay GKwUevi Qvov Rxe‡b †Kn KL‡bv Zvnv‡K PÂj nB‡Z †`‡L bvB - †mB hLb †m AZz‡jiB cv‡qi Dci cwoqv gv_v Luwy oqvwQj| myZivs, Zvnvi GB wbweo bxieZvq †Kn wKQyB g‡b Kwij bv| mw`K KvnviI `wúB wQj bv, mrKvii D`ăvM-AvqvRbB cvovi jvK eăv| h_vmgq Zvnviv gZ`n jBqv kƠkvb hvẻv Kwij| mKji wcQb Ávb`vI †Mj| `ytLxi †g‡q ewjqv cvovi †Kvb †g‡qB Zvnvi m‡½ †Mj bv; hvevi K_vI Kvnv‡iv g‡b nBj bv| el©vq fiv Mẵv kƠkvbi wVK bxP w`qvB LieM ewnZwQj| gvqi kl KvR †g‡q bxi‡e mv½ Kwij| wPZv hLb ayay Kwiqv R¡wjqv DwVj, ZLb m cyili fxo nBZ eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMê (1g Lấ) `k c„ôv-61 c mwiqv bx‡P bvwgqv G‡Kev‡i R‡ji av‡i wMqv ewmj| †KB wb‡la Kwij bv; KviY, wb‡la Kwievi wKQy wQj bv| ei GB Mfxi kvKi `kăUvK PvLi Avovj KwiZB m ‡h bvwgqv †Mj, Zvnv wbðq Abyfe Kwiqv gyn‡~ Z©i mg‡e`bvq A‡b‡KB ƠAvnvƠ ewjqv wbtk¦vm †dwjj| GB wPiw`b kvš— cigmwnòz †g‡qwU DrKU wKQy †h Kwiqv ewm‡Z cv‡i, †m fq KvnviI wQj bv| AZz‡jiI bv| Z_vwc Zvnv‡K Li‡mªv‡Zi GKvš— mwbœK‡U wMqv ewm‡Z †`wLqv, Zvnvi ey‡Ki wfZiUvq †Kgb GKiKg Kwiqv DwVj| GKevi fvwej wb‡la K‡i; GKevi fvwej Kv‡Q wMqv `uvovq; wKš‘ j¾vq, KzÉvq KvbUvB cvwij bv| AMăy ậvc euvPvBqv mevB wMqv hLvb ewmqvwQj, AZzjI wMqv mLvb ewmj| mÔĐyL cêRwĂ jZ wPZvi cvb Pvwnqv mnmv Zvnvi gbi gaă mB wPiw`bi cyivbv ùay Avevi b~Zb Kwiqv RvwMqv DwVj - Kvj †h wQj, AvR †m bvB; AvRI h wQj, ZvnviI H bkƯi `nUv axi axi fĐmvr nB‡Z‡Q, Avi Zvnv‡K †PbvB hvq bv; A_P, GB †`nUv‡KB Avkªq Kwiqv KZ Avkv, KZ AvKv•Lv, KZ fq, KZ fvebvB bv wQj! †Kv_vq †Mj ? GK wbwg‡l †Kv_vq Aš—wn©Z nBj ? Z‡e wK Zvi `vg ? gwi‡ZB ev KZ¶Y jv‡M ? mnmv Zvnvi wb‡RiB weMZ Rxeb ‡Pv‡Li Dci fvwmqv DwVj| eQi-wZ‡bK c~‡e© †m gwi‡Z ewmqvwQj, wKš‘ g‡i bvB| ẤvZmv‡i Zvnvi †Pv‡Li `„wó wPZvi wc½j a~mi a~‡gi Ziw½Z hewbKv †f` Kwiqv Pwjqv †Mj| g‡b cwoj, †mw`b †h gwi‡Z †`q bvB †m IB, IB †h Rvýexi †Nvjv R‡j A¯úó Qvqv †dwjqv g~wZ©gZx †kv‡Ki gZ ewmqv Av‡Q, - ïay i“¶ †Kk I gwjb Âj Zvnvi evZvm `ywjZQ! Zvnvi `yB Pảz Akêc~Yâ nBqv DwVj| gb g‡b ewjj, QvB iƒc! iƒ‡ciB hw` GZ `vg, Z‡e wZb ermi c~‡e© iƒ‡ci nv‡U ‡m wb‡RB Z †`Dwjqv nBqv wMqvwQj| †mw`b cig AvÍx‡qivI Z N„Yvq Zvnvi cv‡b Pvwn‡Z cv‡i bvB! †Kgb Kwiqv †h mgq KvwU‡ZwQj, Zvnvi Ávb wQj bv| KLb h wPZv wbwfZwQj, ZvnvI m `L bvB| meâảY Zvnvi mg `wú ùay IB wbj g~wZâUvi cêwZ wbeì nBqv wQj| Abv_ Kwn‡jb, Avi e‡m †Kb evev ? G‡mv, †kl KvRUv †kl K‡i w`B| Pjyb, ewjqv AZzj Acivý‡ejvq ¯^cœ fvw½qv DwVqv `uvovBj| eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMê (1g Lấ) `k cụv-62 c ZLb m~hâ Xwjqv cwoZwQj| mB Ô-vb AvjvK `xcăgvb NvUi Dci wbcwZZ `yễMvwQ fv½v Pzwoi Dci `„wó covq †m ¯—ä nBqv `uvovBj| G mB ZvnviB `Iqv AwZ ZzQ gnvg~jă Ajẳvi| kZ jvbv, mnmê wa°v‡iI †h `yÔMvwQi gvqv Ávb`v KvUvB‡Z cv‡i bvB, AvR wb‡Ri nvZ fvwẵqv dwjqv Zvnvi KwdqZ w`qvQ| AZzj `êZc` AMêmi nBqv Avwmqv †mB `yÔMvwQ m‡ø‡n, mh‡Zœ KzovBqv jBj| ALÊ Ae¯’vq hvnvi †Kvb gh©v`vB †m †`q bvB, AvR Zvnv fMœ Zz”Q KuvPLÊ nBqvI Zvnvi KvQ GKevi Ag~jă nBqv DwVj| wcQb c`awb ùwbqv vb`v gyL wdwiqv Pvwnj| m Pvnwb AZzj mnă KwiZ cvwij bv| †eva Kwi ev GKevi †m †hb Zvnvi nvZ awi‡ZI †Mj, wKš‘ AvÍmseiY Kwiqv ewjj, - fzj mK‡iiB nq Ávb`v, wKš‘ -, ewjqv †m nv‡Zi gyVvUv †gwjqv awi‡ZB mvqv‡ýi Avi³ Avfvq Avi GKevi †mB KuvPLʸwj SKSK Kwiqv R¡wjqv DwVj| Kwnj, AvR hv‡K Zzwg †f‡½ †d‡j w`‡q G‡j, Avwg Zv‡KB Avevi k¥kvb †_‡K Kzwo‡q wb‡q Gjyg| K_vUv Ávb`v eywS‡Z cvwij bv, ZvB †m Zvnvi wbweo †kvKv”Qbœ D`vm `„wó AZz‡ji gy‡Li cªwZ Zzwjqv AvR A‡bKw`b c‡i Avevi K_v Kwnj, g„`K y ‡É wRÁvmv Kwij, †Kb ? Reve w`‡Z wMqv AZz‡ji `P¶z mnmv Akêc~Yâ nBqv DwVj| wK mvgjvBqv jBqv ewjj, vbv, AvR gRgvmxgvi wPZvi Avábi gaă GKUv wRwbm Avwg ỳú `LZ cqwP, hv fv½evi bq, Zv‡K wKQy‡ZB †Rvi K‡i fv½v hvq bv| †Rvi K‡i Kuv‡Pi PzwoB fv½v hvq, wKš‘, Avgv‡`i †mB †`Iqv-‡bIqvUv AvRI †Zgwb AUzU n‡q Av‡Q - Zv‡K †f‡½ †dwj, GZ †Rvi †Zvgvi Avgvi KviI †bB| Avwg hv cvwiwb, ZzwgI Zv cvi‡e bv wbðq Rvb‡Z †c‡iwP e‡jB GB fv½v Pzwo ey‡K K‡i Zzj wbq evwo hvwQ| vb`v nZPZbi gZ wbbâgl Pả Pvwnqv `uvovBqv iwnj| AZzj AKĐvr `yB nvZ evovBqv Zvnvi kxYâ Wvb nvZLvwb wbRi nvZi gaă Uvwbqv jBj, wK vb`v Zgwb cv_ii g~wZâi gZ wi nBqvB iwnj| AZzj ảYKvj wbtkó _vwKqv Akêiì-Kẫ ewjqv DwVj, Avgvi mg¯— cv‡ci ¸i“`Ê Avi ‡hB w`K Áv‡bv, Zzwg †`evi †Póv KƠ‡iv bv| Avwg hZ AcivaB K‡i _vwK bv Kb, AvgvK Zvgvi wdi wbZB ne| AvgvK ZăvM Ki kvw `e G mvaă Zvgvi wKQyZB bB| eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK AiảYxqv kir iPbv mgMê (1g LÊ) `k c„ơv-63 c GZ¶‡Y Ávb`v gv_v †nuU Kwij, wKš‘ gyL w`qv Zvnvi K_v dzwUj bv - ïay `yej© kxYâ nvZwU AZzji nvZi gaă GKevi wknwiqv Kuvwcqv DwVj| KqK gynZ ~ © Df‡qB ¯—ä _vwKqv AZzj nvZLvwb ax‡i ax‡i Qvwoqv w`qv ewjj, evwo Pj, Zuviv mevB GwM‡q †M‡Qb| \ mgvò \ eB nvK Avcbvi wbZă mẵx fvPâqy vj cêm B-eyK
- Xem thêm -

Xem thêm: 331ARAKKHANIA, 331ARAKKHANIA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay