48 Islam_the_Perfectly_Complete_Religion

48 1 0
 • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 17:35

,VODP 7KH3HUIHFWO\ &RPSOHWH5HOLJLRQ %\WKHHPLQHQWVFKRODU 0XKDPPHG$O$PHHQLEQ0XKDPPHG$O0XNKWDU $VK6KLQTHHWHH $OODK < KDYHPHUF\RQKLP ² 7UDQVODWHGE\ $EX)DDWLPD ,VODP7KH3HUIHFWO\&RPSOHWH5HOLJLRQ ‹ ,QYLWDWLRQ7R,VODP $OO 5LJKWV5HVHUYHG1RSDUWRIWKLVSXEOLFDWLRQPD\EHUHSURGXFHGVWRUHGLQD UHWULHYDO V\VWHP RU WUDQVPLWWHG LQ DQ\ IRUP RU E\ DQ\ PHDQV HOHFWURQLF PHFKDQLFDO SKRWRFRS\LQJ UHFRUGLQJ RU RWKHUZLVH ZLWKRXW WKH H[SUHVV ZULWWHQ SHUPLVVLRQRIWKHFRS\ULJKWRZQHU †¡¾·—Š ấỵƠấĐẵ ÂƯấấƠ ớấè  ÂáấúÂẽứòũứụỗấỵƠẩÂỡấú ựÂùỳứỗ 6R ZKRHYHU KRSHV IRU WKH 0HHWLQJ ZLWK KLV /RUG OHW KLP ZRUN ULJKWHRXVQHVV DQG DVVRFLDWH QRQH DV D SDUWQHU LQ WKH ZRUVKLSRIKLV/RUG 7KH1REOH4XU·DQ 6RRUDKDO.DKI $D\DK 7UDQVODWLRQ $EX)DDWLPD &RYHUGHVLJQ $U5LVDOD /D\RXW7\SHVHWWLQJ $U5LVDOD 3XEOLVKHGE\ ,QYLWDWLRQ7R,VODP 32ER[ :DOWKDPVWRZ(7; LQYLWDWLRQWRLVODP#O\FRVFRP ZZZLQYLWDWLRQWRLVODPFRP DEXVDOPD#LQYLWDWLRQWRLVODPFRP 3ULQWLQJ ,PSHNV ,VODP7KH3HUIHFWO\&RPSOHWH5HOLJLRQ &RQWHQWV 7UDQVODWRU·V3UHIDFH 7KHILUVWLVVXH$W7DZKLG ,VODPLFPRQRWKHLVP $QGLWVFDWHJRULHV ,QWURGXFWLRQ 2QH7DZKLG$U5XEXEL\\DK 7ZR7DZKLG$O8OXKL\\DK 7KUHH7DZKLG$O$VPDDZD$V6LIDW 7KHVHFRQGLVVXH$O:D·GK 7KHWKLUG,VVXH7KH'LIIHUHQWLDWLRQ%HWZHHQ 5LJKWHRXV'HHGVDQG8QULJKWHRXVGHHGV 7KHIRXUWK,VVXH5XOLQJZLWKRWKHUWKDQWKH 6KDULDK ,VODPLF/DZ 7KH ILIWK,VVXH7KH6RFLDO&RQGLWLRQVRI6RFLHW\ 7KHVL[WK,VVXH7KHHFRQRP\ 7KHVHYHQWK,VVXH3ROLWLFV 7KHHLJKW,VVXH7KHNXIIDDU·VGRPLQDWLRQRIWKH 0XVOLPV 7KHQLQWK,VVXH7KH0XVOLPV·ZHDNQHVV 7KHWHQWK,VVXH7KHGLOHPPDRIGLYLGHGKHDUWV $ERXW8V ,QYLWDWLRQ7R,VODP JUDQW KLP D VSHFLDO SODFH LQ -DQQDK 3DUDGLVH ZLWK WKH RWKHU QREOH VFKRODUV RI ,VODP UHSODFH WKH OLNHV RI WKHP ZLWKHTXDOVRUHYHQEHWWHUDQGXOWLPDWHO\XSRQRXUGHDWKIRUJLYH XVKDYHPHUF\XSRQXVDQGEOHVVXVWREHLQ-DQQDKDORQJZLWK WKHSURSKHWVWKHULJKWHRXVWKHPDUW\UVDQGWKHYLUWXRXV,QGHHG WKHLUFRPSDQLRQVKLSLVEOHVVHG$PHHQ$PHHQ$PHHQ $QGWKHQ 0D\WKH%OHVVLQJVRI$OODK < EHXSRQRXU%HORYHG 3URSKHW0RKDPPDGKLVIDPLO\DQGDOOKLVFRPSDQLRQV $OO3UDLVHDQG*UDWLWXGHLVWR$OODK < DORQHWKH/25'RIDOO FUHDWLRQ  +HLVWKHWRSHOHFWHGRIILFLDOIRUJLYLQJOHJDOYHUGLFWV 7KHUHIHUHQFHIRUWKLVLV1DWKU$O:XUXG¶$OD0DUDTL$V6X·XG 7KHUHIHUHQFHIRUWKLVLV1DWKU$O:XUXG¶$OD0DUDTL$V6X·XG   M  ,VODP7KH3HUIHFWO\&RPSOHWH5HOLJLRQ  ,QWKHQDPHRI$OODKWKH0RVW0HUFLIXOWKH&RPSDVVLRQDWH $OO SUDLVH LV GXH WR $OODK < /RUG RI WKH 8QLYHUVH DQG SUD\HUVDQGSHDFHEHXSRQRXUSURSKHW0XKDPPHG H KLVIDPLO\ W FRPSDQLRQV W DQGDOOZKRFDOOWRKLVFDOOLQJWLOOWKH'D\RI -XGJPHQW 7RSURFHHG  6R KHUH ZH KDYH WKLV OHFWXUH WKDW , JDYH LQ WKH 0DVMLG 0RVTXH RI WKH SURSKHW H XSRQ UHTXHVW IURP WKH NLQJ RI 0RURFFR +HQFH VRPH RI P\ EURWKHUV UHTXHVWHG RI PH WKH WUDQVFULSWLRQRILWVRWKDWLWPD\EHSXEOLVKHGIRUGLVWULEXWLRQ6R ,UHVSRQGHGWRWKHLUUHTXHVW ZLWKKRSHLQ$OODKWKDWLWZLOOEHRI EHQHILW $OODKWKH0RVW+LJKVD\V 7KLV GD\ , KDYH SHUIHFWHG IRU \RX \RXU UHOLJLRQ DQG KDYH FRPSOHWHGP\EOHVVLQJVXSRQ\RXDQGDPSOHDVHGLQ KDYLQJ FKRVHQ $O,VODPIRU\RXDV\RXU FRPSOHWH UHOLJLRQ >$O0DLGDK@ 7KDW GD\ LV WKH GD\ RI $UDIDW DQG WKDW ZDV RQ )ULGD\ GXULQJWKH)DUHZHOO+DMM7KLVQREOHYHUVHZDVUHYHDOHGZKLOHWKH SURSKHW H ZDV VWDQGLQJ LQ $UDIDW DQG KH OLYHG DIWHU LWV UHYHODWLRQ IRU HLJKW\RQH QLJKWV $OODK WKH ([DOWHG VWDWHG LQ WKLV QREOH YHUVH WKDW +H KDV SHUIHFWHG IRU XV RXU UHOLJLRQ 7KHUHIRUH QRWKLQJZLOOHYHUEHWDNHQDZD\IURPLWQRUZLOOWKHUHEHQHHGWR DGG DQ\WKLQJ WR LW )RU WKLV UHDVRQ $OODK ILQDOL]HG SURSKHW KRRG ZLWKRXUSURSKHW H
- Xem thêm -

Xem thêm: 48 Islam_the_Perfectly_Complete_Religion, 48 Islam_the_Perfectly_Complete_Religion

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay