LalKitab-Hindi-1941-with-glossary-of-difficult-words-Phrases-their-meanings

529 0 0
  • Loading ...
1/529 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 17:33

yky fdrkc (rhljk fgLlk) 1941 ewy ys[kd% iafMr :ipan tks'kh xkĂo Qjokyk] rglhy uwjegy] ft+yk tkyU/kj fgUnh :ikarj.k% ;ksxjkt ỗHkkdj ìỗĐ ờẵ yky fdrkc (rhljk fgLlk) 1941 ds bl fMftVy çk:i dk yksdkfiZr djrs gq;s vkt eq>s csgn [kq'kh gks jgh gSA ;g ckr rks loZfofnr gS fd yky fdrkc ds ik¡pksa mnwZ laLdj.k rks ,sLVªksLVwMSaV~l xzqi us dkQh lky igys gh yky fdrkc ds gjsd pkgus okys ds fy;s baVjuSV ij miyC/k djok fn;s FksA ckn esa bu lc laLdj.kksa dks nsoukxjh fyfi esa :ikarj.k djus dk dke Hkh eqdfEey gks pqdk gSA ;g nks ejgys dke;kch ls ikj djus ds ckn vc ,sLVªksLVwMSaV~l xzqi dk rhljk vkSj lc ls vge dke gS iafMr :i pan tks'kh }kjk jfpr lHkh ikap egkxzaFkksa dks blds gt+kjksa ỗsfe;ksa ds fy;s fcuk dksbZ iSlk [+kpZ fd;s eqảr esa eqgá;k djokukA bl flyflysa ds 'kq#vkr dh fgekd+r ;g ukpht+] yky fdrkc (rhljk fgLlk) & 1941 dks baVjuSV ij Mky dj djus tk jgk gSA fganqLrku vkSj fganqLrku ds ckgj cSBs gekjs cgqr ls lkFkh th tku ls bl xzaFk dh xzafFk;ksa dks lqy>kus esa yxs gq;s gSa] oks ;g tkuus dh dksf'k'k dj jgs gSa fd yky fdrkc esa tks dqN Hkh fy[kk gS oks vkf[+kj ịD;ksaò fy[kk gS] blfy;s ;g fugk;r t+:jh gks x;k Fkk fd lc ls igys yksxksa dks lgh rkSj ij ;g ekywe gks fd yky fdrkc esa njvly fy[kk ịD;kò gSA esjs fopkj eas ịD;ksaò rd igqapus dh eaft+y dks ịD;kò okyh ixMaMh ij pys fcuk gkfly dj ikuk 'kk;n eqefdu ughaA ;s gh otg Fkh fd ,sLVªksLVwMSaV~l xzqi us yky fdrkc ds lHkh laLdj.kksa ds 'kq+ðre nsoukxjh fyI;karj.k ds fMftVy ỗk:i dks baVjuSV }kjk tu ekul rd igqapus dk fu.kZ; fy;k gSA yky fdrkc ds Q+jeku 1939 o yky fdrkc ds vjeku 1940 dh bySDVªkWfud dkWfi;k¡ Hkh gekjs ikl rS;kj iM+h gSa ftudh Vkbfiax ox+Sjg dk dke esjs lqiq=kksa fp _f"k ỗHkkdj o fp jkgqy ỗHkkdj }kjk o"kZ 2004 ds nkSjku gh laiw.kZ dj fy;k x;k FkkA yky fdrkc 1942 o yky fdrkc 1952 dk dke Hkh rd+jhcu iwjk gks pqdk gSA vxj iafMr th us pkgk rks bu lHkh xzaFkksa dks Hkh cgqr tYn yksdkfiZr dj fn;k tk;sxkA gekjk vly ed+ln rks njvly ml fnu gh iwjk gksxk ftl fnu yky fdrkc ds lHkh ikap cs'kd+herh eksrh ỗR;sd yky fdrkc HkDr dks ck&vklkuh vkSj fcuk dksbZ iSlk [+kpZ fd;s gkfly gks tk;saxsA 'kk;n ;s gh egku iaŒ :i pan tks'kh th dks gekjh lPph Jðkatfy Hkh gksxhA cgjgky] bl ekSd+s ij eSa loZJh fueZy dqekj Hkkj}kt th] jfcanj ukFk HkaMkjh th] ỗnhi 'kekZ th] MkW lqjs'k paæ mik/;k; th] fofiu 'kqDyk th] dqychj cSal th] jkts'k dqekj th rFkk lquhy ,sykoknh dk rg&,&fny ls 'kqfØ;k vnk djuk pkgrk gw¡ ftUgksaus le; le; ij fofHkUu baVjuSV xzqiksa ds ek/;e ls bl iqLrd esa ekStwn x+yfr;ksa dh vksj /;ku fnyok;k vkSj bldks csgrj cukus esa esjh cgqr enn dhA eSa bu lc egkuqHkkoksa dk rk&mez 'kqØx+qt+kj jgwaxkA lknj ;ksxjkt ỗHkkdjA â jkgqy daI;wVt+Z] ifV;kykA ỗdk'kd dh iwoZ vuqefr ds fcuk bl ỗdk'ku ds fdlh Hkh Hkkx dks Nkiuk rFkk bySDVêkWfud] e'khuh] QksVks ỗfrfyfi vFkok vU; fof/k ls iqu% ç;ksx iðfr }kjk mldk laxzg.k vFkok çlkj.k oftZr gSA bl iqLrd dh fcØh bl 'krZ ij dh xbZ gS fd çdk'kd dh iwoZ vuqefr ds fcuk ;g iqLrd vius ewy vkoj.k vFkok fdlh vU; ỗdkj ls O;kikj }kjk m/kkjh ij iqu% foØ;] ;k fQj fdjk;s ij u nh tk;sxh] u csph tk;sxhA bl ỗdk'ku dk lgh ewY; iqLrd ds vkoj.k ij eqfær gSA jcM+ dh eksgj] fpidkbZ xbZ iphZ] fLVdj ;k fdlh vU; fof/k }kjk vafdr dksbZ Hkh la'kksf/kr ewY; X+kyr gS rFkk ekU; ugha gksxkA ỗFke f}rh; r`rh; prqFkZ iape laLdj.k laLdj.k laLdj.k laLdj.k laLdj.k % % % % % 2007 2007 2008 2008 2009 ỗdk'kd % jfo ỗHkkdj] jkgqy daI;wVt+Z] Q+LVZ ảyksj] ekLVj ỗSl fcfYMax] 'ksjkĂokyk xsV] ifV;kykA Qksu % 098769&30229] 0175&5008675a vko`fk % ỗFke (501 ỗfr;kĂ) flracj 2007 ewY; % 400@& # eqổd % oksYoks fỗaVT+kZ] iqjkuk yky ckX+k] ifV;kyk (iatkc) Q+ksu% 0175&2303092 liqnZe crks ek;s ûos'kjk] rw nkuh fglkcs deks cs'kjkA yky fdrkc ds tUenkrk iafMr :ipan tks'kh th yky fdrkc ds ewy ỗdk'kd 'kekZ fxj/kkjh yky] fuoklh Qjokyk vihy ¡ÃàãÌà vkt ls dqN lky igys ,sLVªksLVwMSaV~l xzqi us ,d ûokc ns[kk Fkk&gj ,d yky fdrkc çseh rd bl fdrkc dks 'kqðre :i esa igq¡pkus dk] dke cgqr eqf'dy Fkk ysfdu lkSHkkX; ls gesa dqN ,sls lkFkh feyrs x;s ftudh lksp gekjh lksp ls esy [kkrh FkhA blh flyflys esa ‘yky fdrkc ds ÷jeku (1939)’ vkSj ‘yky fdrkc ds vjeku (1940)’ ds fyI;arj.k ds dfBu dk;Z dk chúk iafMr os.kh ek/ko xksLokeh us mBk;k vkSj lQyrkiwoZd mls iwjk Hkh fd;kA vc ‘yky fdrkc rhljk fgLlk (1941)’ dk fõEek gekjs liqnZ fd;k x;k gSA geus viuh rj÷ ls iwjh fu"Bk vkSj bZekunkjh ls bl ij dke fd;k gS] ge blesa fdrus lQy gq;s] bldk fu.kZ; rks le; gh djsxk ysfdu ;gk¡ eSa ,d ckr Li"V dj nsuk pkgwĂxk fd bl fdrkc ds ỗdk'ku dk dk;Z geus fdlh vkfFkZd ykHk dh uh;r ls ugha fd;k] gekjk eøln tgk¡ tuekul rd bl xzaFk dks 'kqðre :i esa igq¡pkuk gSA gekjk nwljk eøln bl xzaFk ds õfj;s yky fdrkc ds gj ml ỗseh rd igqĂpus dk gS tks fd fdlh Hkh :i esa vkSj dgha Hkh bl ij dke dj jgk gSA cgqr ls yksx vius&vius rkSj ij bl dk;Z esa tqVs gq;s gSa] ge ml fc[kjh gqbZ 'kfDr dks ,d txg bdëh djuk pkgrs gSa] rkfd bl egku~ xzaFk dk ỗpkj&ỗlkj lqO;ofLFkr vkSj ;kstukc rjhứs ls gks ix x vihy lds] vkSj ge pkgrs gSa fd ,sls lHkh yksx ,d gh IysVQkeZ ij bdës gksdj bl egku~ dke dks vatke nsaA ge mu lc egkuqHkkoksa dks tks fd gels tqỳuk pkgsaxs] mUgsa gj ỗdkj dh lgk;rk dk vk'oklu nsrs gSaA ỗLrqr iqLrd yky fdrkc rhljk fgLlk (1941) ds vUr esa geus mnwZ] Qkjlh ,oa iatkch Hkk"kk ds dfBu 'kCnksa dh tks ,d Glossary nh gS] mlds vfrfjDr xzqi us blh iqLrd esa ỗ;qDr yxHkx 50 iatkch] mnwZ vkSj Qkjlh Hkk"kk ls fy;s eqgkojksa vkSj yksdksfDr;ksa ds foLrkjiwoZd fooj.k lfgr ,d cqdySV Hkh vyx ls rS;kj dh gS D;ksafd LFkku vHkko ds dkj.k bls iqLrd esa lfEefyr djuk laHko ugha Fkk] vr% ftl Hkh lTtu dks bldh õ:jr gks] og i=kkpkj }kjk bls gels fu%'kqYd ỗkIr dj ldrk gSA ửyrh bUlkuh f÷rjr dk ,d fgLlk gS] blfy;s bl iqLrd esa Hkh gekjs }kjk dqN öyfr;k¡ vo'; gqbZ gksaxh] ftuls gesa voxr djokuk yky fdrkc ds gj ỗseh dk ữừZ gSA ge ,slh lHkh bafxr öyfr;ksa dks bl fdrkc ds vxys laLdj.k esa nwj djus dh dksf'k'k djsaxs] rFkk mu lc lTtuksa dk /kU;okn lfgr uke Hkh ml vad esa ỗdkf'kr djsaxs] ftUgksaus bu ưyfr;ksa ls ges okfd÷ djok;k gksA blh flyflys esa gekjh mu egkuqHkkoksa ls ỗkFkZuk gS fd ftuds ikl iafMr th ds gkFkksa fo'ys"k.k dh gqbZ dksbZ dq.Myh ;k iafMr th ds lEcU/k esa dksbZ vkSj tkudkjh gks] rks os gesa vius iwjs irs vkSj VsyhQksu uEcj lfgr gesa lEidZ djsa rkfd bl tkudkjh dk yksd dY;k.k ds fy;s leqfpr ỗ;ksx fd;k tk ldsA ,slk ;ksxnku djus okys gj lTtu dks ,sLVªksLVwMSaV~l xzqi lEekfur djsxkA gekjs if.Mr th 479 ÉlÉå MüÉå MüWûÉ Wỉû| A Ắå ẮmÉ MüÐ qÉÄÏï Wỉû| jÉÉlÉåSÉU lÉå MüWûÉ mÉÇÌQûiÉ Ï lÉå MüWû WûÏ ÌSrÉÉ Wỉû ÌMü iÉƠ åÄMüxÉƠU Wỉû iÉÉå ElÉ MüÐ ÉiÉ sÉiÉ jÉÉåÄQûÏ WûÏ WûÉå xÉMüiÉÏ Wỉû? EmÉÉrÉ pÉÏ iÉƠlÉå MüU WûÏ ÍsÉrÉÉ Wỉû iÉÉå WûqÉ MüÉỉlÉ WûÉåiÉå WỉÇû iÉĐfÉå ÌniÉÉU MüUlÉå ÉsÉå| Wû ẮSqÉÏ ÉÌmÉxÉ Esû mÉÉÇ SÉỉÄQûiÉÉ WỊûẮ mÉÇÌQûiÉ Ï Måü mÉÉxÉ ÌTüU Ắ rÉÉ| mÉÇÌQûiÉ Ï lÉå mÉƠNûÉ A YrÉÉ iÉMüsÉÏÄTü Wỉû iÉĐfÉå, mÉĐÍsÉxÉ iÉÉå iÉĐfÉå WûÉjÉ lÉWûÏÇ sÉÉ xÉMüiÉÏ jÉÏ, A YrÉÉ WỊûẮ| ExÉ lÉå MüWûÉ ÌMü qÉWûÉ qÉỉÇ iÉÉå ẮmÉ MüÉå iÉÉlÉå ẮrÉÉ jÉÉ ÌMü jÉÉlÉåSÉU lÉå YrÉÉ MüWûÉ Wỉû| mÉÉÇcÉ xÉÉiÉ xÉÉsÉ mÉWûsÉå qÉỉÇ ÉåÇÉå, MổỹlẫồQỷẫ qẫồầ mẫầ0 xẫẫồqẫ Săẫ eẫẽ xẫồ qẫsẫlẫồ aẫrẫẫ uẫ ElÉ Måü bÉU qÉåÇ WûÏ PûWû jÉÉ| iÉpÉÏ LMü ĐÄĐï sÉpÉ 80 wÉï Måü WûÉåÇå ElWåÇû ÍqÉsÉlÉå ẮL ElÉ Måü SUuÉÉÄeÉå MüÐ SsÉWûÏÄeÉ MüÉå oÉÉU oÉÉU mÉëhÉÉqÉ MüUiÉå WÒûL AầSU AẫL| mẫiẫẫ cẫsẫẫ èMỹ uẫồ mẫầeẫẫoẫ Mồỹ pẫễiẫmẫễuẫù qẫầĐẫẽ jÉå MỉülÉåQûÉ AmÉlÉÏ åÏ xÉå ÍqÉsÉlÉå ẮrÉå jÉå| qÉå mÉËUcÉrÉ mÉÇÌQûiÉ Ï lÉå ElÉ xÉå MüUÉrÉÉ cÉÉrÉ Måü SÉỉlÉ ElWûÉåÇ lÉå iÉÉrÉÉ ÌMü å WûqÉåzÉÉ pÉÏ MüpÉÏ ÄTüUÉsÉÉ MüÐ iÉTü xÉå ĐÄUiÉå iÉÉå mÉÇÌQûiÉ Ï Måü bÉU MüÐ ÌSzÉÉ qÉåÇ WûÉjÉ ÉåÄQû MüU mÉëhÉÉqÉ ÌMüL ÌlÉÉ lÉWûÏÇ ÉiÉå jÉå| SUAxÉsÉ ElÉ MüÐ LMü WûÏ åÏ jÉÏ ỴxÉ MüÉ uÉå ËUziÉÉ ÌMüxÉÏ CleÉÏÌlÉrÉU xÉå MüUlÉÉ cÉÉWûiÉå jÉå| sÉÄQûMåü MüÉ ûÉ ÍqÉsÉÉlÉå Måü ÍsÉL mÉÇÌQûiÉ Ï Måü mÉÉxÉ sÉÉL| ExÉ CsÉÉMåü Måü xÉpÉÏ sÉÉåÉå mÉÇÌQûiÉ Ï MüÐ AlÉĐqÉÌiÉ Måü ÌoÉlÉÉ MüÉåD ËUziÉÉ lÉWûÏÇ MüUiÉå jÉå| CxÉ uÉeÉWû xÉå sÉÉåaÉ ûå Måü AĐhÉ ÍNûmÉÉlÉå Måü ÍsÉL MüWûÏÇ ẮỉU xÉå sÉlÉ oÉSsÉ MüU SÕxÉUÉ OåûuÉÉ oÉlÉuÉÉ sÉÉiÉå jÉå rÉÉ ÌTüU aÉsÉiÉ xÉqÉrÉ iÉÉỤÄZÉ SåiÉå jÉå| mÉÇÌQûiÉ Ï MüÉå qÉÉsÉƠqÉ WûÉå rÉÉ ÌMü YrÉÉ cÉÉsÉÉÄÏ WûÉå UWûÏ Wỉû CxÉ ÍsÉL ElWûÉåÇ lÉå MüWûÉ ÌMü sÉÄQûMåü ẮỉU sÉÄQûMüÐ MüÐ untouched photo sÉå MüU ẮrÉÉ Müå| å ÄTüÉåÉå xÉå ÍqÉsÉÉlÉ MüU sÉåiÉå jÉå| rÉWû qÉl§ÉÏ Ï AmÉlÉÏ åÏ Måü ÍsÉL ExÉ sÉÄQûMåü MüÐ ÄTüÉåÉå sÉå MüU mÉÇ0 Ï Måü mÉÉxÉ mÉWỊÇûcÉå ẮỉU iÉÉlÉå sÉå ÌMü sÉÄQûMüÉ WỊûiÉ xÉĐlSU 480 gekjs if.Mr th WûÉålÉWûÉU Wỉû ẮỉU WỊûiÉ AcNåû mÉËUÉU xÉå Wỉû, CirÉÉÌS| WûqÉ MüsÉ WûÏ xÉÉD MüUlÉÉ cÉÉWûiÉå WỉÇû AU ẮmÉ MüÐ CÉÄiÉ Wỷẫồ iẫẫồ| mẫầèQỷiẫ eẫẽ lẫồ TỹẫồOỷẫồ SồZẫẽ uẫ mẫẹèạ Mồỹ ÍsÉL SÉå iÉÏlÉ xÉÉsÉ mÉƠNåû| ÌTüU ElWûÉåÇlÉå MüWûÉ ÌMü AU AÉmÉ qÉåUÏ oÉÉiÉ qÉÉlÉiÉå WûÏ WûÉå iÉÉå CxÉ xÉmiÉÉWû ËUziÉå MüÉ lÉÉqÉ pÉÏ qÉiÉ sÉÉå| AaÉsÉå xÉmiÉÉWû ËUziÉÉ MüU sÉålÉÉ sÉåÌMülÉ CxÉ xÉmiÉÉWû ÌsMĐüsÉ lÉ iÉÉå MĐüNû MüWûÉå ẮỉU lÉ WûÏ MĐüNû Müå| åÌSsÉÏ xÉå qÉl§ÉÏ Ï qÉÉlÉ L| iÉÏlÉ ÌSlÉ ÉS ExÉ sÉÄQûMåü MüÐ ÌsÉÏ Måü fÉMåü xÉå qÉ×irÉĐ Wỷẫồ aẫD| qẫầĐẫẽ eẫẽ MỹWỷlẫồ sẫaẫồ èMỹ AaẫU sẫQỷMỹé Mỹẫ ËUziÉÉ WûÉå eÉÉiÉÉ rÉÉ ExÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ oÉÉiÉ pÉÏ ÉÌWûU ÌlÉMüsÉ ÉiÉÏ iÉÉå WỊûiÉ qÉĐỴzMüsÉ WûÉå ÉiÉÏ sÉÄQûMüÐ MüÐ MüWûÏÇ ẮỉU zÉÉSÏ MüUlÉÏ| xÉpÉÏ MüWûiÉå ÌMü lÉ ÉlÉå MüÉỉlÉ xẫẫ Sẫồwẫ Wổỷ Exẫ qẫồầ| Elẫ Mỹé ẻeẫlSaẫẽ qẫồầ xẫoẫ MẹỹNỷ rẫWỷ sẫQỷMỹé Wỷẽ jẫẽ ẻeẫxẫồ mẫầèQỷiẫ eẫẽ lẫồ oẫẫsẫ oÉÉsÉ oÉcÉÉ ÍsÉrÉÉ| qÉåUå ÍsÉL iÉÉå uÉå pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ ÃmÉ jÉå| mÉcÉÉxÉ Måü SzÉMü qÉåÇ ËUÉrÉU WûÉålÉå Måü ÉS mÉÇÌQûiÉ Ï ÉÌmÉxÉ ÄTüUÉsÉÉ Ắ L| A iÉÉå WûU xÉqÉrÉ lÉiÉÉ, qẫầĐẫẽ, xẫUMỹẫUẽ ATỹxẫU uẫ urẫẫmẫẫUẽ, Clẫ xẫoẫ Mỹé sẫẫDlẫ sẫaẫẽ UWûiÉÏ jÉÏ| mÉÇÌQûiÉ Ï xÉƠrÉï QÕû ÉlÉå Måü ÉS MĐÇüQûsÉÏ lÉWûÏÇ SåZÉiÉå jÉå| ElWûÉåÇlÉå AmÉlÉå bÉU xÉå AsÉ AmÉlÉÏ ỉPûMü oẫlẫẫ UZẫẽ jẫẽ ẻeẫxẫ qẫồầ uẫẫồ sẫẫồaẫẫồầ xẫồ qẫsẫiẫồ jẫồ| bÉU iÉÉå A ElÉ Måü mÉĐ§É lÉå åcÉ ÌSrÉÉ Wỉû sÉåÌMülÉ rÉWû ỉPûMü Ắ pÉÏ ÉåzÉÏ mÉËUÉU lÉå UZÉÏ WỊûD Wỉû, ElÉ Måü AlÉĐxÉÉU WûÉÇ Ắ pÉÏ mÉÇÌQûiÉ Ï MüÉ ÉåQïû sÉÉ WỊûẮ Wỉû - ÃmÉ cÉÇS ÉåzÉÏ, ËUÉrÉQïû LMỹẫFầOốxẫ AẫèTỹxẫU, èQỷTổỹlxẫ LMỹẫFầOốxẫ| èuẫsẫồeẫ TỹUuẫẫsẫẫ, uẫẫrẫẫ èoẫsẫaẫẫ, ẻeẫsẫẫ eẫẫsẫầkẫU| Clẫ Mồỹ CMỹsẫẫổiẫồ mẫẹĐẫ mẫầèQỷiẫ xẫẫồqẫ Săẫ Aoẫ MổỹlẫồQỷẫ qẫồầ Amẫlẫồ Sẫồ oẫồOỷẫồầ Mồỹ xẫẫjẫ Uyiẫồ Wổầỷ, mẫầ0 xẫẫồqẫ Săẫ Mỹẫ LMỹ mẫẹĐẫ CMỹoẫẫsẫ cẫầS mẫầcẫMễỹsẫẫ qẫồầ UWỷiẫẫ Wổỷ| eẫổxẫẫ èMỹ mẫWỷsẫồ ẻeẫÂỹ èMỹrẫẫ Wổỷ, MẹỹNỷ aẫởWỷ Lồxẫồ Wỷẫồiẫồ Wổầỷ eẫẫồ aẫởWỷ Tỹsẫ Mồỹ MỹWỷsẫẫiẫồ Wổầỷ ẻeẫlẫ Mỹẫ Emẫẫrẫ Aẫqẫ ẮSqÉÏ MüÐ iÉÉÄMüiÉ xÉå ÉÌWûU Wỉû| mÉÇÌQûiÉ Ï MüÉå MüD xẫẻđrẫẫầ Amẫlẫồ Aẫmẫ MẹỹSUiẫ Mỹé iẫUTỹ xẫồ qẫsẫẽ WềỷD jẫẽầ gekjs if.Mr th 481 ỴxÉ xÉå å ëWû TüsÉ MüÉ EmÉÉrÉ pÉÏ MüU sÉåiÉå jÉå| å AmÉlÉå LMü ÌzÉåwÉ mÉỉlÉ xÉå, ỴxÉå å sÉÉsÉ MüsÉqÉ MüWûiÉå jÉå, WỊûYqÉ ÍsÉZÉ SåiÉå jÉå, eÉÉå ÄeÉÃU mÉÔUÉ WûÉå eÉÉiÉÉ jÉÉ| CxÉ Måü ÄeÉËUL ElWûÉåÇ lÉå iÉU‚üÏ Måü WỊûYqÉ ÌSL, SÍsÉrÉÉÇ MüUÉDÇ ÂMüÉDÇ, lẫẫổMỹậUrẫẫầ èSsẫuẫẫD, qẫlẫ cẫẫWồỷ Mỹẫsẫồeẫẫồầ qẫồầ SẫẻZẫsẫồ Mồỹ WềỷYqẫ èlẫMỹẫsẫồ uẫ qẫẹMỹơqẫẫồầ Mồỹ Tổỹxẫsẫồ iẫMỹ MỹUuẫẫ èSL|, CirẫẫèS| rẫWỷẫầ iẫMỹ èMỹ ElWỷẫồầlẫồ Amẫlẫẽ ẻeẫầSaẫẽ qẫồầ MỹD Tỹẫầxẫẽ Mồỹ WềỷYqẫ Uơ MỹUuẫẫ èSL| Tỹẫổeẫ qẫồầ eẫẫlẫồ uẫẫsẫẫồầ Mỹẫồ uẫồ xẫẹUÔẫẫ Mồỹ iÉÉỉU mÉU LMü ÌzÉåwÉ ÍxÉ‚üÉ ÌSrÉÉ MüUiÉå jÉå Éå ElÉ Mỹé UÔẫẫ MỹUiẫẫ jẫẫ| Tỹẫổẻeẫrẫẫồầ qẫồầ rẫWỷ oẫẫiẫ Tổỹsẫẽ WềỷD jÉÏ ÌMü ÄTüUÉsÉå ÉsÉå mÉÇÌQûiÉ Ï xÉå ÍxÉ‚üÉ DzÉƠ MüUÉ sÉÉå ÌTüU MüÉåD QûU lÉWûÏÇ| AmÉlÉå SÉåxiÉÉåÇ qÉåÇ å ÃmÉ sÉÉsÉ Måü lÉÉqÉ xÉå ÉlÉå ÉiÉå jÉå| mÉÇÌQûiÉ ÃmÉ cÉÇS eẫẽ mẫởirẫồMỹ MẹầỹQỷsẫẽ oẫWềỷiẫ xẫẫuẫkẫẫlẫẽ uẫ ẻeẫqqẫồSẫUẽ Mồỹ xẫẫjẫ SồZẫiẫồ jÉå| å AYxÉU mÉƠ mÉËUÉU MüÐ MĐÇüQûsÉÏ SåZÉlÉÉ mÉxÉÇS MüUiÉå jÉå iÉÉÌMü AU ÌMüxÉÏ mÉëMüÉU MüÉ mÉỉiÉ×Mü GhÉ WûÉå iÉÉå ExÉ MüÉ CsÉÉ ÌMürÉÉ É xÉMåü| ElWûÉåÇ lÉå MüpÉÏ ÌMüxÉÏ Måü bÉU É MüU MĐÇüQûsÉÏ lÉWûÏÇ SåZÉÏ| É qÉWûÉÉ iÉMü ÍqÉsÉlÉå ElÉMåü bÉU mÉWỊÇûcÉiÉå jÉå| ÌMüxÉÏ xÉå MĐüNû sÉåiÉå lÉWûÏÇ jÉå, CxÉ ÍsÉL å AmÉlÉÏ zÉiÉÉåïÇ xÉå UWûiÉå jÉå| ElÉMåü mẫẹĐẫ mẫầèQỷiẫ xẫẫồqẫ Săẫ lẫồ qẫẹfẫồ oẫiẫẫrẫẫ èMỹ qẫổ zẫMỹẫrẫiẫ èMỹrẫẫ MỹUiẫẫ jẫẫ èMỹ Aẫmẫ lẫồ ẻeẫầSaẫẽ qẫồầ Yrẫẫ Mỹqẫẫrẫẫ Wỉû, xÉå WûÉåzÉ xÉÇpÉÉsÉÉ Wỉû bÉU qÉåÇ pÉÏÄQû WûÏ SåZÉÏ Wỉû, CxÉ MüÉ YrÉÉ sÉÉpÉ WỊûẮ Wỉû ẮmÉ MüÉå? mÉÇÌQûiÉ Ï ÉåsÉå ÌMüxÉÏ ÌSlÉ SåZÉlÉÉ ÌMü qÉỉlÉå YrÉÉ MüqÉÉrÉÉ Wỉû CxÉ xÉå| WỊûẮ rÉƠÇ ÌMü mÉÇÌQûiÉ ÃmÉ cÉÇS Ï 70 Måü SzÉMü qÉåÇ LMü ÉU WỊûiÉ ÏqÉÉU WûÉå L uẫ ElWồầỷ Aẫsẫ CầèQỷrẫẫ ClxOỷẽcrẫễOỷ AẫTỹ qẫồèQỷMỹsẫ xẫẫDẻlxẫeẫ, SồWỷsẫẽ qẫồầ sẫồ eẫẫrẫẫ aẫrẫẫ| eẫổxẫồ Wỷẽ uẫồ uẫWỷẫầ mẫWềầỷcẫồ, xẫpẫẽ uẫậUá QûÉYOûUÉåÇ MüÐ pÉÏÄQû sÉaÉ aÉD| sÉÉåaÉ rÉWû lÉ xÉqÉfÉ mÉÉL ÌMü LåxÉÉ MüÉỉlÉ xÉÉ Ï0 ẮD0 mÉÏ0 Ắ rÉÉ Wỉû| ExÉ xÉqÉrÉ gekjs if.Mr th 482 mÉÇÌQûiÉ Ï lÉå AmÉlÉå mẫẹĐẫ xẫồ MỹWỷẫ èMỹ rẫWỷ Wổỷ qẫồUẽ ẻeẫlSaẫẽ Mỹé MỹqẫẫD| SåZÉ rÉå QûÉYU ÌMüxÉ iÉUWû qÉå ÍsÉL pÉÉ SÉỉÄQû MüU UWåû WỉÇû ẮỉU qÉåỤ xÉåÉ qÉåÇ sÉå WỉÇû| SåZÉlÉå ÉsÉå WổỷUẫlẫ Wổầỷ èMỹ Mỹẫổlẫ Wổỷ rẫWỷ SồWỷẫiẫẽ ẻeẫxẫ Mỹẫ Ciẫlẫẫ qÉÉlÉ WûÉå UWûÉ Wỉû| qÉỉÇ iÉĐfÉå rÉWûÏ ÌSZÉÉlÉå rÉWûÉÇ sÉÉrÉÉ WÕÇû| UlÉÉ PûÏMü iÉÉå qÉỉÇ sÉĐÍkÉrÉÉlÉå Måü AxmÉiÉÉsÉ qÉåÇ pÉÏ WûÉå ÉiÉÉ| MüD ÉU å MĐüNû ÄZÉỤSlÉå Måü ÍsÉL rÉÉ ÌMüxÉÏ ẮỉU MüÉqÉ xÉå xÉÉCÌMüsÉ mÉU ÌÄTüsÉÉỉU ÉiÉå (Éå mÉÉxÉ MüÉ ÄQûÉ zÉWûU Wỉû)| ÌÄTüsÉÉỉU qÉåÇ mÉÇÉ mÉĐÍsÉxÉ MüÉ xÉ xÉå ÄQûÉ åûÌlÉÇ xÉỉlU Wỉû AYxÉU ÄQåû ẮåWûSå Måü mÉĐÍsÉxÉ mÉSÉÍkÉMüÉỤ rÉWûÉÇ åûÌlÉÇ Måü ÍsÉL ẮiÉå WỉÇû| mÉÇÌQûiÉ Ï MüÉå mÉWûcÉÉlÉ MüU ElWåÇû AmÉlÉÏ MüÉU rÉÉ eÉÏmÉ xÉå EiÉU MüU mÉƠ ẮSU xÉÌWûiÉ mÉëhÉÉqÉ MüUiÉå ÉU ÉU ẮëWû MüUiÉå ÌMü ẮmÉ MüÉå ÉÌmÉxÉ ÄTüUÉsÉÉ NûÉåÄQû ẮiÉå WỉÇû, MüWûÉÇ CiÉlÉÏ SÕU xÉÉCÌMüsÉ cÉsÉÉiÉå WỊûL ÉÌmÉxÉ ÉẮåå| sÉåÌMülÉ å MüpÉÏ pÉÏ CxÉ Måü ÍsÉL ÄÏ lÉWûÏÇ WỊûL| å ÌMüxÉÏ MüÉ AWûxÉÉlÉ lÉWûÏÇ sÉålÉÉ cÉÉWûiÉå jÉå| ElÉ Måü AlÉĐxÉÉU rÉWû ElÉ Måü CsqÉ MüÉ SỊÂmÉrÉÉå MüUlÉÉ jÉÉ| ÄQåû xÉå ÄQåû mÉSÉÍkÉMüÉỤ ElÉ MüÉ MüÉåD pÉÏ MüÉrÉï MüUlÉå Måü ÍsÉL ElÉ Måü ẮSåzÉ MüÉ CÇiÉÄÉU MüUiÉå jÉå sÉåÌMülÉ mÉÇÌQûiÉ Ï lÉå LåxÉÉ ẮSåzÉ MüpÉÏ ElWåÇû ÌSrÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ| WûÉÇ LMü ÉU mÉÇÉ Mồỹ LMỹ qẫầĐẫẽ AQỷ aẫL èMỹ qẫẹfẫồ Aẫmẫ MỹẫồD qẫẫổMỹẫ ÄÃU SåÇ, ExÉ xÉqÉrÉ mÉÇÌQûiÉ Ï lÉå ElWåÇû ÉÇ iÉMü mÉ‚üÏ xÉÄQûMü lÉÉlÉå Måü ÍsÉL MüWûÉ| mÉ‚üÏ xÉÄQûMü ÌsMĐüsÉ mÉÇÌQûiÉ Ï Måü bÉU Måü SUÉÄå iÉMü ẮiÉÏ Wỉû ElÉ MüÐ xÉÉỤ sÉÏ pÉÏ mÉ‚üÏ MüU SÏ D jÉÏ iÉÉÌMü Aẫlẫồ eẫẫlẫồ uẫẫsẫẫồầ Mỹẫồ MỹẫồD qẫẹẻzMỹsẫ lẫ Wỷẫồ| qẫổầ mẫầèQỷiẫ Ï xÉå ẮỴÄZÉỤ ÉU ElÉ Måü SåWûÉliÉ xÉå SÉå xÉmiÉÉWû mÉWûsÉå ÍqÉsÉÉ| qÉỉÇ WûÉÇ xÉå cÉsÉlÉå sÉÉ iÉÉå qÉỉlÉå MüWûÉ ÌMü mÉÇÌQûiÉ Ï WÕÇû iÉÉå qÉỉÇ ẮmÉ xÉå WỊûiÉ NûÉåÉ, sÉåÌMülÉ qÉåỤ mÉëÉjÉïlÉÉ Wỉû ÌMü mÉëpÉĐ ẮmÉ MüÐ xÉåWûiÉ oÉlÉÉL UZÉå, gekjs if.Mr th 483 AÉmÉ xÉå AaÉsÉå xÉÉsÉ ÌTüU pÉåÇOû MüÂÇaÉÉ| uÉå oÉÉåsÉå oÉxÉ pÉD AoÉ rÉWû lÉUMü cÉÉỉxÉÏ MülÉå ÉsÉÉ Wỉû ẮỉU qÉỉ ÉlÉå MüÐ iÉỉrrÉÉỤ qÉåÇ WÕÇû, ẮỉU iÉƠ qÉĐfÉå ÂMülÉå MüÉå MüWû UWûÉ Wỉû| SåZÉ èMỹiẫlẫẽ qẫẹẻzMỹsẫ MỹOỷẽ Wổỷ qẫồUẽ ẻeẫlSaẫẽ| sẫẫồaẫẫồầ lẫồ èSlẫ Mỹẫồ cÉỉlÉ lÉWûÏÇ sÉålÉå ÌSrÉÉ ẮỉU ClÉ ÄỉÏ iÉÉMüiÉÉåÇ lÉå iÉÉåÇ MüÉå qÉĐfÉå xÉÉålÉå lÉWûÏÇ ÌSrÉÉ| xÉ qÉĐfÉå iÉÉå SỊÌlÉrÉÉ qÉåÇ CxÉÏ MüÉqÉ Måü ÍsÉL pÉåÉ jÉÉ| mÉËUÉU MüÉå pÉÏ iÉÇÏ qẫồầ UZẫẫ uẫ ZẫẹS pẫẽ mẫẻosẫMỹ Mồỹ xẫẫqẫlẫồ èSlẫ pẫU| lẫWỷẽầ, Aoẫ mẫầèQỷiẫ eẫẽ Mồỹ xẫẫjẫ iẫồUẽ rẫWỷ AẫẻZẫUẽ qẫẹsẫẫMỹẫiẫ Wỉû| iÉ qÉỉlÉå ElÉ xÉå rÉWû mÉƠNûÉ ÌMü ElÉ Måü mÉÉxÉ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉ MüWûÉÇ xÉå ẮD| iÉ mÉÇÌQûiÉ Ï lÉå qÉĐfÉå MüWûÉ ÌMü MĐüxÉÏï ZÉÏÇcÉ sÉå ỉPû É| WûqÉ lÉå mÉÉÇcÉ Nû: bÉÇOåû oÉÉiÉ MüÐ uÉ ZÉÉlÉÉ pÉÏ CMüåû WûÏ ZÉÉrÉÉ| ElWûÉåÇ lÉå MüWûÉ ÌMü sÉÉsÉ ÌMüiÉÉ Måü ÄËUL SÉå ÌmÉdsÉÏ ẮỉU SÉå AsÉÏ mÉÏÌÄRûrÉÉåÇ MüÉ WûÉsÉ iÉÉå ÄZÉƠÏ iÉÉrÉÉ É xÉMüiÉÉ Wỉû| ElWåÇû ÌmÉNûsÉå lqÉ ẮlÉå ÉsÉå lqÉ Måü É qÉåÇ pÉÏ mÉiÉÉ cÉsÉ ÉiÉÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ uÉå ExÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ MüpÉÏ MüpÉÉU WûÏ oÉÉåsÉiÉå jÉå YrÉÉåÇÌMü ElÉ Måü AlÉĐxÉÉU ExÉ xÉå MüÉåD ÄTüÉrÉSÉ lÉWûÏÇ WûÉålÉå ÉsÉÉ| å pÉÌwrÉ Måü É qÉåÇ pÉÏ WỊûiÉ ÄerÉÉSÉ lÉWûÏÇ MüWûiÉå jÉå, ElÉ MüÉ qÉÉlÉlÉÉ jÉÉ ÌMü ExÉ xÉå YrÉÉ ÄTüÉrÉSÉ| Éå Ắ iÉĐqWûÉ xÉÉjÉ WûÉå UWûÉ Wỉû ẮỉU Ắå Mồỹ sẫL eẫẫồ qẫẹẻzMỹsẫ èSZẫẫD Sồ UWỷẽ Wổỷ, Exẫồ xẫầpẫẫsẫlẫồ MüÐ MüÉåÍzÉzÉ Müå ẮỉU AmÉlÉÉ cÉÉ Müå| MĐüNû sÉÉåÉåÇ lÉå xuẫmlẫ ẫUẫ èSL aẫL Ơẫẫlẫ Mồỹ oẫẫUồ qẫồầ xẫuẫẫsẫ EPỷẫL WỉÇû| sÉåÌMülÉ CxÉ iÉUWû MüÉ MĐüSUiÉÏ MüËUzqÉÉ MüÉåD AlÉWûÉålÉÏ ÉiÉ lÉWûÏÇ| AqÉåËUMüÉ qÉåÇ Lå…ûU MåüxÉÏ ( Edgar Cayce) pÉÏ iÉÉå LåxÉå WûÏ xuÉmlÉ qÉåÇ xÉÏZÉå jÉå sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå oÉÏqÉÉËUrÉÉåÇ xÉå ÌlÉeÉÉS mÉÉlÉå MüÐ zÉÌ£ü| YrÉÉåÇÌMü uÉÉå AqÉåËUMüÉ qÉå jÉå, ElÉ Mồỹ mẫẫxẫ sẫẫồaẫ jẫồ ẻeẫlWỷẫồầ lẫồ WỷU Mồỹxẫ Mỹẫồ lẫẫồOỷ ÌMürÉÉ ElÉ MüÐ mÉƠỤ sÉÉCëåỤ lÉÏ Wỉû ÌỴïÌlÉrÉÉ ÏcÉ, èuẫẻeẫùèlẫrẫẫ qẫồầ| WỷqẫẫUồ rẫWỷẫầ Lồxẫẽ MỹẫồD mẫởjẫẫ lẫWỷẽầ Wổỷ| mẫầèQỷiẫ Ï MüÐ ÍsÉZÉÏ AlÉqÉÉåsÉ mÉÉÇQỊûÍsÉÌmÉrÉÉÇ ÉåzÉÏ mÉËUÉU Måü mÉÉxÉ WỉÇû, rÉWû qÉÉsÉƠqÉ lÉWûÏÇ ÌMü ExÉå ÉMüÐ sÉÉå Mü SåZÉ mÉÉLÇå| gekjs if.Mr th 484 mÉÇÌQûiÉ Ï ÍsÉZÉlÉå MüÉ WỊûiÉ zÉÉỉMü jÉÉ| ÍsÉZÉiÉå pÉÏ å ÌÄRûrÉÉ xÉå ÌÄRûrÉÉ mÉỉlÉ xÉå| ElÉ Måü mÉÉxÉ SïlÉÉåÇ qÉÉÇ osÉÉÇ, MüÉÌûL, mÉÉMïüU, zÉåÄTüU CirÉÉÌS Måü mÉỉlÉ jÉå Éå ElWûÉåÇ lÉå ÄZÉĐS qÉĐfÉå ÌSZÉÉL| å ElÉ MüÐ ÌlÉÉåÇ MüÉå xsÉå mÉU UÄQû MüU qÉÉåÉ ESÕï ÍsÉZÉlÉå Måü ÍsÉL iÉỉrÉÉU MüUiÉå jÉå| ÌÄRûrÉÉ MüÉÄÄ mÉU ÍsÉZÉiÉå ÄZÉĐS ỴsSxÉÉÄÏ pÉÏ MüUiÉå jÉå| zÉÉrÉS mÉỉlÉ WûÏ ElÉ MüÐ LMü MüqÉÄÉåỤ jÉÏ Éå qÉỉÇ lÉå RÕÇûRû sÉÏ jÉÏ| qÉå EmÉWûÉU qÉåÇ ÌSL WỊûL mÉỉlÉ å WûqÉåzÉÉ xÏMüÉU MüU sÉåiÉå jÉå| MüÉÄTüÏ xÉqÉrÉ iÉMü mÉÇÌQûiÉ Ï MüÉå ÄTüÉåÉåëÉÄTüÏ MüÉ zẫẫổMỹ pẫẽ UWỷẫ| Elẫ Mồỹ mẫẫxẫ sẫổầQỷ MổỹqẫồUẫ jẫẫ ẻeẫxẫ qÉåÇ ÄQûÏ msÉå ÉsÉå lÉỉåÌ CxiÉåqÉÉsÉ WûÉåiÉå WỉÇû|; ÌSxÉÇU 24, 1982 MüÉ ÌSlÉ jÉÉ| mÉÇÌQûiÉ Ï AmÉlÉÏ cÉÉUmÉÉD mÉU ỉPåû jÉå| xÉÉqÉlÉå aÉsÉÏ qÉåÇ xÉå LMü sÉÄQûMüÉ iÉÏlÉ cÉÉU oÉÉU aẫẹeẫU MỹU aẫrẫẫ| AẫẻZẫU mẫầèQỷiẫ mẫ cẫầS eẫẽ lẫồ Exẫồ åMü MüU mÉƠNûÉ ExÉ xÉå - YrÉÉåÇ MüÉMüÉ iÉƠ MüÉỉlÉ Wỉû ẮỉU ÉU ÉU cÉ‚üU YrÉÉåÇ MüÉ UWûÉ Wỉû| AU ûÉ ÌSZÉÉlÉÉ Wỉû iÉÉå SU ẮÉ| A iÉĐfÉå YrÉÉ qÉlÉÉ MüUlÉÉû| mÉƠNû YrÉÉ mÉƠNûlÉÉ Wỉû|ExÉ lÉå MüWûÉ qÉåỤ lÉÉỉMüỤ lÉWûÏÇ sÉ UWûÏ, ClurÉ iÉÉå Så ẮrÉÉ WÕÇû sÉåÌMülÉ mÉiÉÉ lÉWûÏÇ cÉsÉ UWûÉ| mÉÇÌQûiÉ Ï lÉå ExÉ MüÉ ûÉ SåZÉ MüU MỹWỷẫ ẻeẫxẫ bẫU qẫồầ iẫễ Uẫiẫ Mỹẫồ xẫẫồrẫẫ jẫẫ, ExẫMồỹ mÉÏNåû sÉlÉå ÉsÉå bÉU qÉåÇ Éå MüÉåD ƠÄRûÉ ẮSqÉÏ UWûiÉÉ Wỉû, ExÉ Måü qÉUiÉå WûÏ iÉåỤ lÉÉỉMüỤ sÉ ÉLÏ| ẮỉU Éå ƠÄRûÉ iÉÉå xÉ rÉÉ WûÏ xÉqÉfÉ| mÉÇÌQûiÉ Ï Måü SÉålÉÉåÇ mÉÉåiÉå CMüoÉÉsÉ uÉ UÉMåüzÉ eÉÉå ExÉ xÉqÉrÉ ElÉ Måü mÉÉxÉ ỉPåû jÉå, ElWûÉåÇ lÉå MüWûÉ ÉÉ Ï ẮmÉ rÉWû YrÉÉ MüWû UWåû WỉÇû| rÉWû iÉÉå WûqÉÉ mÉÏNåû ÉsÉå mÉÄQûÉåÍxÉrÉÉåÇ MüÉ SÉåWûiÉÉ Wỉû Éå zÉWûU xÉå rÉWûÉÇ ẮrÉÉ Wỉû, rÉWû iÉÉå ẮmÉ lÉå AmÉlÉÏ iÉTü WûÏCzÉÉ MüU ÌSrÉÉ Wỉû| mÉÇÌQûiÉ Ï ÉåsÉå ÌMü qÉÉỉiÉ MüÉ MüÉåD CsÉÉ lÉWûÏÇ ẮỉU qÉĐfÉå qÉÉỉiÉ MüÉ ÌSlÉ xÉÏkÉÉ xÉÏkÉÉ iÉÉlÉå MüÉ WỊûYqÉ lÉWûÏÇ Wỉû, 485 gekjs if.Mr th qÉaÉU CxÉ sÉÄQûMåü Måü aÉëWû LåxÉÉ ÉåsÉ L WỉÇû| Éå WûÉåiÉÉ Wỉû WûÉålÉå SÉå| MåüzÉ lÉå mÉƠNûÉ ÌMü MüÉåD EmÉÉrÉ WûÉå Éå WûqÉ ẮmÉ Måü ÍsÉL MüU xÉMåÇü| mÉÇÌQûiÉ Ï lÉå ÉsÉ qÉÉåsÉ MüU SÏ MüÉåD EmÉÉrÉ lÉWûÏÇ iÉÉrÉÉ| ExÉÏ iÉ å ÍcÉU ÌlÉSìÉ qÉåÇ xÉÉå L| AsÉÏ xÉĐWû ExÉ sÉÄQûMåü MüÉå ExÉ Måü ÌmÉiÉÉ MüÉ iÉÉU Ắ rÉÉ ÌMü ExÉå lÉÉỉMüỤ ÍqÉsÉ D Wỉû| mÉÇÌQûiÉ ÂmÉ cÉÇS Ï Ắ iÉMü Måü WỊûL qÉWûÉlÉiÉqÉ erÉÉåÌiÉÌwÉẮåÇ qÉåÇ xÉå LMü jÉå| sÉÉsÉ ÌMüiÉÉ WûÏ ElÉ MüÐ MüqÉï pÉƠÍqÉ jÉÏ WûÏ ElÉ Måü ÏlÉ MüÉ SzÉïlÉ zÉÉx§É jÉÉ| MüqÉï rÉÉåÏ LåxÉå ÌMü ÍxÉÉL sÉÉsÉ ÌMüiÉÉ Måü ElWåÇû lÉ AmÉlÉÏ ÍcÉÇiÉÉ jÉÏ lÉ mÉËUÉU MüÐ| ÌMüxÉÏ SÕxÉ MüÐ xẫqẫxrẫẫ Mỹẫồ xẫẹsẫfẫẫlẫẫ uẫồ Amẫlẫẫ mẫUqẫ lẫổèiẫMỹ Mỹăẫùurẫ xẫqẫfẫiẫồ jẫồ| ElÉ MüÉ AmÉlÉÉ iÉÉå rÉWû WûÉsÉ jÉÉ ÌMü kɳÉå pÉaÉiÉ SÏ ÉDrÉÉÇ qÉ cÉå| CxÉ qÉåÇ MüÉåD iÉzrÉÉåÌ£ü lÉWûÏÇ WûÉåÏ rẫèS ElWồầỷ pẫìaẫẹ, Aẫrẫùpẫỷ, mẫUẫzẫU, Aaẫxirẫ, Mìỹwhẫẫqẫễèiẫù eẫổxẫồ erẫẫồèiẫxẫùqẫởẫOỷẫồầ Mỹé ´ÉåhÉÏ qÉå ÌlÉÉ ÉL| qÉå xÉpÉÏ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉ mÉëåÍqÉrÉÉåÇ Mỹé iẫUTỹ xẫồ Exẫ qẫWỷẫmẫẹwẫ Mỹẫồ zẫiẫ zẫiẫ mẫởhẫẫqẫ| Uẫẻeẫầ S U pẫẫèOỷrẫẫ eqgkojăa@yksdksfDr;ksa ds ljykFkZ lữk uEcj gj tk ds :n øne 'kjh÷k] u ÷õy jchg'kqn u ûkjh÷kA 39 ;g eqgkojk ,sls eugwl vkneh ds fy;s ỗ;ksx fd;k tkrk gS ftlds ik¡o tgk¡ Hkh iúrs gSa] lc pkSiV vkSj cckZn gks tkrk gSA gkFk iqjkus [kkSalús] feêhey th vk;sA 39 gkFk iqjkus [kkSalús&gkFk esa iqjkus twrs] feêhey th vk;s&Jh feêhey th (fdlh O;fDr dk uke) ykSV vk;sA tc dksbZ O;fDr fdlh dk;Z esa vlQy gksdj okfil ykSV vk;s] rks bl eqgkojs dk ỗ;ksx fd;k tkrk gSA ekĂ ij /kh] firk ij ?kksúk] cgqr ugha rks Fkksúk FkksúkA 42 ,slh ekU;rk gS fd csVh ij ekrk dk] vkSj csVs ij firk dk Fkksỳk&cgqr ỗHkko vo'; gksrk gSA yksx x;s tks esyk cSlk[kh] ykykth tdús ?kj dh jk[kh 45 ,sls O;fDr dh O;Fkk tks Lo;a rks ?kj ifjokj dh fõEesokfj;ksa esa O;Lr jgs vkSj mldk ifjokj ekSt&eLrh esa eXu jgsA HkkbZ th rqlk¡ tEens D;ksa u ej x;s] - Fkku Qkúus i;sA 45&46 iatkch Hkk"kk dh ;g yksdksfDr iw.kZ :i esa bl ỗdkj gS% HkkbZ th rqlkĂ tEens D;ksa u ej x;s] gêh cg.kk I;k] Fkku Qkúus i;sA fudEes Hkkb;ksa ls nq%[kh ,d ,sls O;fDr ds eu dh O;Fkk dk o.kZu gS tgk¡ fd og dgus ij etcwj gks tkrk gS ] HkkbZ th rqlk¡ tEens D;ksa u ej x;s&HkkbZ] rqe iSnk gksrs gh D;ksa u ej x;s] gêh cg.kk I;k& nqdku ij cSBuk iúk] Fkku Qkúus i;s&vkSj diús ds xëj Qkúus iús vFkkZr~ dke djuk iúkA czkã.k dh cksnh ehag eaxnhA 46 czkã.k dh cksnh & czkã.k dh f'k[kk] ehag eaxnh & o"kkZ ekĂxsA eqgkojăa@yksdksfDr;ksa ds ljykFkZ iatkch Hkk"kk dh ;g yksdksfDr] mel Hkjh Hkh"k.k xehZ] vkSj o"kkZ ds vHkko ls ijs'kku yksxksa dh O;Fkk dk o.kZu djrh gSSA ej ej ds cqfù;k jkx xkos] yksx dgsa mls C;kgA 50 ;g dgkor ml le; ỗ;ksx dh tkrh gS tc yksx fdlh ds nq%[k dk eõkd múkus yxrs gSaA tUe oÃr Fks yk[k gõkjh] cksyrs&cksyrs gw¡> cqgkjh 64 tUe oÃr Fks yk[k gõkjh ¾ tUe ds le; /kuk cqgkjh ¾ >kúw fQj tkuk vFkkZr~ tUe ds le; rks /kukdks xqõjk gqvk õekuk] Fkk ûokc esa gh ns[kk ;k gks x;k nhokuk] lqyrku cwn finje bøcky Fkk 'kkgkuk] rÃlhj mudh võe ;k gks x;k cgkuk] gS ;kn djds jksrk] ?kj mtús gksa nhokuk] tkfgy cuk ogh tks Fkk ekfgj&,&ừekukA (yky fdrkc] 1952 & lữk uEcj 421) eqgkojăa@yksdksfDr;ksa ds ljykFkZ panj ûkkuk uEcj 12 dh eUnh gkyr ds le; Vsos okyk ;g dgrk gS fd eq>s xqõjk gqvk õekuk ;kn vkrk gS] 'kk;n eSaus mls lius esa gh ns[kk Fkk ;k fQj ;g esjk ikxyiu gS] esjk cki ckn'kkg Fkk vkSj mudh gjsd BkB&ckB] 'kku&vks&'kkSør vkSj büõr jktkvksa ds leku FkhA u tkus D;k gqvk 'kk;n dksbZ öyrh gks xbZ ;k dksbZ vkSj cgkuk cu x;k fd mudk cgqr gh cqjk gks x;k] ftlds dkj.k ml le; ds ,s'o;Z dks ;kn djds jksrk gw]¡ ?kj mtú dj ohjku gks x;s gS]a vkSj tks fdlh le; nqfu;k ds fo'ks"kK gqvk djrk Fkk] vkt csodwQ vkSj ukyk;d cu x;k gSA vkok gh År tkuk 99 vkok¾b±V idkus dk Hkëk] År tkuk ¾ u"V gks tkuk laiw.kZ ra=k dk Hkz"V gks tkukA vki rs Mwch Mwe.kh] uky ỗHk Hkh xkys 100 vki rs Mwch Mwe.kh& Mkseuh ûkqn rks Mwch gh uky çHk Hkh xkys & vius ;teku dks Hkh lkFk ys MwchA ;g eqgkojk ml le; ỗ;ksx fd;k tkrk gS tc fdlh fuÑ"V O;fDr ds dqÑr dh otg ls fdlh lTtu O;fDr ij Hkh vk¡p vk;sA yYyw djs dofYy;k¡] jCc flf//k;k¡ ikosA 100 yYyw & Hkksyk] djs dofYy;k¡ & fcuk lksps le>s dke djs] jCc flf//;k¡ ikos &Hkxoku usd Qy nsA vFkkZr~ fueZy ân; ls fd;s gq;s dk;Z dk Hkxoku usd Qy õ:j nsrk gSA pksjka Vksyh] ,dks cksyh 102 pksjk¡ Vksyh ¾ pksjksa dk ny ,dks cksyh ¾ leku Hkk"kk vFkkZr~ ,d leku lkspus okyksa dh Hkk"kk Hkh ,d leku gh gqvk djrh gSA dhys ck¡/kh xk¡] u gw¡ u gk¡A 102 dhys ck¡/kh xk¡ & [kwVa s ls ca/kh gqbZ xk;] u gw¡ u gk¡ & fu"py o pqipkiA eqgkojăa@yksdksfDr;ksa ds ljykFkZ vFkkZr~ ifrorkZ ,oa usd úhA bd nwuh nwuh dk pDdj 117 vFkkZr~ HkkX; dk dqpØA [kkuk ihuk ykg] lqFkjs ne dk D;k clkg 118 [kkuk ihuk ykg & isV Hkjus esa gh HkykbZ gS lqFkjs ne dk D;k clkg & oukZ fõanxh dk D;k HkjkslkA ,sls csf÷Ø vkSj xSj fõEesokj O;fDr dk fõØ gS ftls fd Hkfo"; dh dksbZ fpark ugha gSA bl eqgkojs esa lqFkjk uked ,d LoPNan vkSj fHk{kk ij fuokZg djus okyh ,d çtkfr dk o.kZu fd;k x;k gS tksfd dsoy orZeku esa gh fo'okl djrh gSA fdaonarh gS fd ;g ỗtkfr csgn csfữỉ vkSj Hkfo"; ds ỗfr ykijokg gSA dgk tkrk gS fd ;g yksx ,d jksVh [kkus ds ckn gh nwljh jksVh idkrs gSa] budh ekU;rk gS fd nwljh jksVh rc gh cukbZ tk;s tc os igyh jksVh [kk pqds gSa] D;k tkus Fkkyh esa iúh jksVh muds HkkX; esa gS ;k ughaA f'ko 'kEHkw]
- Xem thêm -

Xem thêm: LalKitab-Hindi-1941-with-glossary-of-difficult-words-Phrases-their-meanings, LalKitab-Hindi-1941-with-glossary-of-difficult-words-Phrases-their-meanings

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay