Lal-Kitab

623 3 0
  • Loading ...
1/623 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 17:33

2011 Shri Roop Chand Joshi WELCOME;Suneel Dhariwal [•LAL KITAB] It is a searchable clickable indexed book on astrology Contents Contents ÂýÍ× ãộÔầUĩố ãÔố ếổòU ƠổủU ẻộLÔSèố ẹ- 23 ỉổẩÔổ ãÔố õóUổỉèổẹ- óUSè Uạổ õ ì ãộ ầUĩố ếổ ãÔổ ẫ ÂUằ ẹ- 24 38 ẩÔUìổ Â06 41 ãộÔầUĩố ãÔ ằýóUổ ãÔổ PÔổ ổU 44 ằýóUổ ãÔố ỗìổèổ ổổộèổ 44 ằýóUổ ãÔổ ãÔổĩ õìỉ ỗẻ 45 ằýóUổ ãÔố ỗìổèổ ò ổổộèổ (ỗòổỏ) 45 ổUốU ò ằýóU ãÔổ â¢Õ¢Ï 46 »ýãð´ ãÔố Ơòỗẽ .47 ằýóUổ ãÔổ õìỉ .47 ằýóU ãÔố Ơổỉộ ãÔổ ýệổòU .49 âÖè »ýãU èổãÔè ãÔ ẻởỗCùUãÔổổ õ 50 õờỉỹ, ẳý, ổộãýÔ, òởóUSỗè, ìÂằĩ, ếộẽ, ổỗ, UổóộU, ãÔèộ ãýÔì õ Ơổõố ìộãÔổếĩ ì èổãÔè ì ãÔì óủUé 51 ằýóU ãÔố ẻờõUố ƠòSổ ẹ ằýóU ẩÔĩ ƠổủU Uổỗổẩĩ .51 xz õổĩổ PÔ 52 Á‹× ỗẻ ãÔổ ằýóU ƠổủU ì õìỉ ãÔổ ằýóU 53 Đõ Ơỹ ì ằýóUổ ãÔ PÔ ổ 54 âỉ×ỉ‹Ø ÕỉÌð´ 54 ằýóU Uổỗổ ãÔổ Ơổõố õÂếÂẽ .58 ỉổẩÔổ ẹ- (ầáUổõố ằýóU) ẹ- óUĩố ãÔ ếổóUUố óUẻ ãÔổ ýệổò 60 ằýóU ếộỹ ỉổ Uổỗổỉổ ãÔố ệýì 62 ĩổĩ ỗãÔèổế ãÔ ạổ 63 ạổổ Â0 v 64 ạổổ Â0 .66 ạổổ Â0 .71 ạổổ Â0 .73 ¹ỉÙỉ Ù¢0 76 ạổổ Â0 77 ¹ỉÙỉ Ù¢0 .80 ạổổ Â0 .82 ạổổ Â0 .84 ạổổ Â0 v0 .85 ạổổ Â0 11 .87 ¹ỉÙỉ Ù¢0 12 .92 âæðØæ »ýãU Øæ âæðØæ ƒæÚU 95 ằýóU ẻởỗCùU 98 ôÔổ ỗèở 108 ẳý ãộÔầUĩố 119 ìóUổẻổổ ãÔ õổĩ 121 ẽổạ ãÔổ ằýóU 124 ỗãÔSìè ãÔổ ằýóU .126 ẩÔUìổ Â0 127 ì ỗẻ ãÔ õóổỉãÔ âUổỉ 130 Sổố-ộLÔỏ ãộÔầUĩố ãÔổ ẩÔãỹÔ 133 ằýóU Uổỗổ ỗổổ óUổ U 134 ẩÔUìổ 10 135 »ýãU ãÔổ ýệổò 135 ãÔ ằýóU ãÔổ ìÂẻổ ýệổòU 136 ~ ằýóUổ ãÔổ õếỗẽỉổ õ â Õ‹Ï 142 ¥ỉÂâè ƒỉÚð´ ãÔổ ýệổòU ẻạ ãÔổ ẫÂUằ 143 óUU ằýóU ãÔ ƠU-ìÂẻ óUổ ổ ãÔố ỗổổố 152 ẩÔUìổ Â0 vv 152 ẩÔUìổ  vw .157 .167 ếÂẻ ìộ_Uù ố ò ãộÔầUĩố ãÔổ Ơổõố õ ếẽ .167 ẩÔĩổẻổ ẻạ ãÔổ ẫÂUằ .167 ìãÔổ ãÔố ẻổổ ìổĩờì óUổ õ Uòổ ếổ ãÔổ ẫÂUằ 174 õổU ỗUòổU ãÔố ĐãÔ_ùUố ãộÔầUĩố ẹ- 174 Ơ ỉổõ ãộÔầUĩố ẹ 175 ẩÔUìổ Âẹ vy 183 Uòổ ộLÔỏ ãÔổ ýếĩ óổằổ ỉổ Sổố ãÔổ 184 ẩÔUìổ Âẹ- vz 184 âêØü 189 190 vw ổUổ ì õờỉỹ ãÔố ẻổổ 190 õờỉỹ õổÂõổỗUãÔ Uổổ, ổèãÔ ãÔ ổUốU ƠổủU UổẻUếổU ãÔổ ýệổò 191 ạổổ Â0 v ẹ 191 ạổổ Â0 w ẹ 191 ạổổ Â0 x ẹ 191 ạổổ Â0 y ẹ 191 ạổổ Â0 z Ñ 192 ạổổ Â0 { ẹ 192 ¹ỉÙỉ Ù¢0 | Đ 192 ạổổ Â0 } ẹ 193 ạổổ Â0 ~ ẹ 193 ạổổ Â0 vv Ñ 193 ạổổ Â0 vw ẹ 194 vw ãUè ƒæÚUæð´ ì õờỉỹ ãÔố âUổì ẻổổ ãÔổ ýệổò ƠổủU Ơỉ ằýóUổ âð â•Õ‹ÏÐ 194 ẳý õ õÂếÂẽ ẹ 194 õờỉỹ ẻạ Â0 ãÔổ ( ÂÚU âêØü Ù¢0 v Ù ãð)Đ 194 ổộãýÔ õ õÂếÂẽ ẹ 195 ÕéÏ âð â¢Õ¢Ï Đ 195 ổỗ õ õÂếÂẽ ẹ 195 âỉ×ỉ‹Ø Đ 196 âêØü ¹ỉÙỉ Ù¢0 v 199 õờỉỹ ạổổ Â0 w 201 õờỉỹ ạổổ Â0 x 203 âêØü ¹ỉÙỉ Ù¢0 y 205 õờỉỹ ạổổ Â0 z 208 õờỉỹ ạổổ Â0 210 õờỉỹ ạổổ Â0 214 õờỉỹ ạổổ Â0 218 âêØü ¹ỉÙỉ Ù¢0 .220 õờỉỹ ạổổ Â0 10 221 õờỉỹ ạổổ Â0 11 224 âêØü ¹ỉÙỉ Ù¢0 12 225 ẻổ ằýóUổ ãÔổ ẳý 227 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ ổộãýÔ ƠổủU ẳý 231 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ ìÂằĩ ƠổủU ẳý 232 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ ìÂằĩ ƠổủU ẳý 235 UổóộU ạổổ Â0 v 251 UổóộU ạổổ Â0 255 UổóộU ạổổ Â0 258 UổóộU ạổổ Â0 260 UổóộU ạổổ Â0 262 UổóộU ạổổ Â0 264 UổóộU ạổổ Â0 266 UổóộU ạổổ Â0 269 ÚãéU ¹ỉÙỉ Ù¢0 271 UổóộU ạổổ Â0 10 273 UổóộU ạổổ Â0 11 275 UổóộU ạổổ Â0 12 278 ãÔèộ ¹ỉÙỉ Ù¢0 280 ãÔèộ ạổổ Â0 282 ãÔèộ ạổổ Â0 .283 ãÔèộ ạổổ Â0 285 ãÔèộ ạổổ Â0 287 ãÔèộ ạổổ Ù¢0 288 ãÔèộ ạổổ Â0 292 ãÔèộ ạổổ Â0 294 ãÔèộ ạổổ Â0 297 ãÔèộ ạổổ Â0 10 299 ãÔèộ ạổổ Ù¢0 11 301 ãÔèộ ạổổ Â0 12 303 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ õờỉỹ, òởóUSỗè 306 âUổỉ ẹ- òởóUSỗè èổ õờỉỹ ãÔ õổ .307 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ òởóUSỗè-ẳý 308 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ òởóUSỗè-ẳý 314 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ òởóUSỗè, ổộãýÔ 316 317 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ òởóUSỗè, ổộãýÔ 319 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ òởóUSỗè, ìÂằĩ .322 322 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ òởóUSỗè, ìÂằĩ .325 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ òởóUSỗè, ếộẽ 326 .326 õÂếÂẽ ổộãýÔ ƠổủU ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ òởóUSỗè, ếộẽ 329 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ òởóUSỗè, ổỗ .330 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ òởóUSỗè, UUổóộU 332 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ òởóUSỗè, UổóộU 338 338 Ỵỉð ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ òởóUSỗè, ếộẽ 339 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ òởóUSỗè, ãÔèờ 341 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ õờỉỹ ẳý 342 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ õờỉỹ ẳý 344 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ õờỉỹ ổộãýÔ 346 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ õờỉỹ ý ổộãýÔ 348 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ õờỉỹ ìÂằĩ .350 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ õờỉỹ ìÂằĩ .351 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ õờỉỹ ếộẽ 352 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ õờỉỹ ếộẽ 357 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ õờỉỹ ổỗ .360 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ õờỉỹ ổỗ .363 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ õờỉỹ UổóộU 366 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ õờỉỹ UổóộU 368 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ õờỉỹ ãÔèộ 370 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ õờỉỹ ãÔèộ 372 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ ổộãýÔ ƠổủU ẳý 372 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ ổộãýÔ ƠổủU ẳý 375 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ UổóộU ƠổủU ẳý 376 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ ìÂằĩ ếộẽ 378 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ ìÂằĩ, ổỗ .380 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ ìÂằĩ, ổỗ .385 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ ìÂằĩ, Uổóộ 388 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ ìÂằĩ, ãÔèộ 388 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ ìÂằĩ, ãÔèộ 390 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ ổỗ ãÔ õổ ếộẽ .391 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ ổỗ ãÔ õổ ếộẽ .393 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ UổóộU ãÔ õổ ếộẽ 394 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ UổóộU ãÔ õổ ếộẽ 395 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ ãÔèộ ãÔ õổ ếộẽ .397 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ ãÔèộ ãÔ õổ ếộẽ .398 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ ổỗ ãÔ õổ UổóộU 399 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ ổỗ ãÔ õổ UổóộU 402 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ UổóộU ãÔ õổ ãÔèộ .405 ẻổ ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ UổóộU ãÔ õổ ãÔèộ .409 èố ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ 411 ổU ằýóUổ ãÔổ õÂếÂẽ .427 ổĂ ằýóUổ ãÔổ â¢Õ¢Ï 429 òởóUSỗè 459 âêØü .465 ¿‹¼ý 474 ổộãýÔ .483 ÕéÏ 492 ổỗ 501 ÚUæãéU 508 ãÔèộ 511 òởóUSỗè ạổổ Ù¢Đ v .516 òởóUSỗè ạổổ Âẹ .520 òởóUSỗè ạổổ Âẹ .526 òởóUSỗè ạổổ Âẹ .528 òởóUSỗè ạổổ Âẹ .531 òởóUSỗè ạổổ Âẹ .534 òởóUSỗè ạổổ Âẹ .536 òởóUSỗè ¹ỉÙỉ Ù¢Đ .538 òởóUSỗè ạổổ Âẹ 10 543 òởóUSỗè ạổổ Âẹ 11 547 òởóUSỗè ạổổ Ù¢Đ 12 550 ẳý ạổổ Â0 v 553 ẳý ạổổ Â0 557 ¿‹¼ý ¹ỉÙỉ Ù¢0 560 ẳý ạổổ Â0 564 ẳý ạổổ Â0 567 ẳý ạổổ Â0 571 ẳý ạổổ Â0 574 ẳý ạổổ Â0 578 ẳý ạổổ Â0 10 580 ẳý ạổổ Â0 11 583 ẳý ạổổ Â0 12 586 ổộãýÔ ¹æÙæ Ù´0 592 ổộãýÔ ạổổ 596 ổộãýÔ ạổổ 600 ổộãýÔ ạổổ 603 ổộãýÔ ạổổ 605 ổộãýÔ ¹æÙæ Ù´0 608 ổộãýÔ ạổổ .613 ổộãýÔ ạổổ 617 ổộãýÔ ạổổ 619 ổộãýÔ ạổổ 10 .622 ổộãýÔ ạổổ 11 .624 ổộãýÔ ạổổ 12 .626 ìÂằĩ ạổổ Â0 629 ìÂằĩ ạổổ Â0 631 ìÂằĩ ạổổ Â0 633 ìÂằĩ ạổổ Â0 635 ìÂằĩ ¹ỉÙỉ Ù¢0 641 ìÂằĩ ạổổ Â0 643 ìÂằĩ ạổổ Â0 646 ìÂằĩ ạổổ Â0 648 ìÂằĩ ạổổ Â0 650 ìÂằĩ ¹ỉÙỉ Ù¢0 10 652 ìÂằĩ ạổổ Â0 11 654 ìÂằĩ ạổổ Â0 12 655 ếộẽ ạổổ Â0 .659 ếộẽ ạổổ Â0 .661 ÕéÏ ¹ỉÙỉ Ù¢0 .664 ếộẽ ạổổ Â0 .668 ếộẽ ạổổ Â0 .670 ếộẽ ạổổ Â0 .672 ếộẽ ạổổ Â0 675 ÕéÏ ¹ỉÙỉ Ù¢0 .677 ếộẽ ạổổ Â0 .680 ếộẽ ạổổ Â0 10 .684 ếộẽ ạổổ Â0 11 .686 ếộẽ ạổổ Â0 12 .687 ổỗ ¹ỉÙỉ Ù¢0 694 ổỗ ạổổ Â0 w 699 ổỗ ạổổ Â0 703 ổỗ ạổổ Ù¢0 706 ổỗ ạổổ Â0 709 ổỗ ạổổ Â0 713 ổỗ ạổổ Ù¢0 719 ổỗ ạổổ Â0 723 ổỗ ạổổ Â0 726 ổỗ ạổổ Â0 10 730 ổỗ ạổổ Â0 11 734 ổỗ ạổổ Ù¢0 vw 739 ìÂẻố ẻổổ 742 UổóộU ạổổ Â0 743 ÚUæãéU ¹ỉÙỉ Ù¢0 748 UổóộU ạổổ Â0 750 UổóộU ạổổ Â0 752 ÚãéU ¹ỉÙỉ Ù¢0 754 UổóộU ạổổ Â0 757 UổóộU ạổổ Â0 758 UổóộU ạổổ Â0 761 UổóộU ạổổ Â0 764 UổóộU ạổổ Â0 10 766 UổóộU ạổổ Â0 11 767 ÚUæãéU ¹ỉÙỉ Ù¢0 12 770 ãÔèộ ạổổ Â0 772 ãÔèộ ạổổ Â0 774 ãÔèộ ạổổ Â0 776 ãÔèộ ạổổ Â0 778 ãÔèộ ạổổ Ù¢0 779 ãÔèộ ạổổ Â0 781 ãÔèộ ạổổ Â0 785 ãÔèộ ạổổ Â0 787 ãÔèộ ạổổ Â0 790 ãÔèộ ạổổ Ù¢0 10 792 ãÔèộ ạổổ Â0 11 793 ãÔèộ ạổổ Â0 12 795 ýì ỗòổỏãÔU ỉổ Uạ ẹ- v óUòổĐỹ ỉổĩ ỗãÔ ốò ãÔố ẻốòổU ãÔổ ỗòỏỉ ếổãÔ èộổ ìổủè ãÔổ ỗẻ ỉổ ỗãÔõố ãÔ ệẻ ãÔổ ế ãÔổ ƠổủU ìổèổ ãÔ U ì ĩầáUãÔổ óủU ỗãÔ ĩầáUãÔố ĐõU Đỗằè ãÔU ẻằổ, ìằU õố ếổè Ơ õìỉ õ óUĩ óUố ýãÔU ãÔU ẻổ èU ạờ ãÔổ ãÔổẫáU ãÔố ếốìổUố ãÔổ õếờè ẻằổé ỉổỗãÔ ỗòE ì ƠằU âUổU óủU èổ ãÔòĩ ếốìổUố ãÔổ óUố óủU ìổủè ãÔổ âUổỉ óUốé ỉổỗèỏ ệố ãÔổĐỹ ổẻờ óUố, õổÂõổỗUãÔ ỗóUõổếỗãÔèổế óủU, Ơ Ơổ ãÔổ ổỗQÔìổ õìổ ãÔố ếổè óUố óủUé ƠằU óủU èổ ếổò ì ƠổìổU ãÔố ổổÂỗè ãÔ ỗĩ óủU, ìằU ẻờõU U óUìĩổ ãÔU ãÔổ õổẽ óUốé ệổỉ ãÔ ìủẻổ ì ƠằU ổố ãÔố ổĩố ốU õ Ơổ UóUố óUổ ƠổủU âUõãÔ UổSè ì ãÔổĐỹ ĐZU ỉổ U ỗằU ãÔU âUõãÔ UổSè ãÔổ UổãÔ èổ ỗòỏỉ ãÔố ìẻẻ õ U ỗãÔổĩ ãÔU ổố ếóU óUèộ ýỉ% ỗãÔỉổ ổ õãÔèổ óủUé ìằU ệổỉ ãÔ ìủẻổ ì ãÔổĐỹ ãÔìố òởỗh óUổ õãÔằốé ãÔĐỹ ếổU Ơ õổủệổỉ õ ỗãÔõố ỉỗQÔ U ƠỉổổU ãÔU òổĩ ãýờÔU ổU ãÔ ếố ỉóU ãÔ õố Ơẻởcỉ ẻốòổU ạầáUố ãÔU ẻằổ ỗõõ ỗãÔ òóU ổU ĐõãÔổ ãộÔU ỗếằổầáU õãÔé ƠằU ổU êĂÔố UĩổÂằ ĩằổ èổ ỉổỗèỏ âUõ ẻốòổU ãÔổ ƠổủU êĂÔổ ãÔUèổ óUổằổ, ìằU ỉóU ổU U ằổĩố ĩổỉằổ, óUố âUõãÔố UổÂằ ãÔầáUằổ, òóU ổU Sòỉ óUố ãÔ ổỉằổ ƠổủU óUìĩ ãÔổ ỗòổU UổầáU ẻằổ ỗõõ òóU ýýổổố õộạ ãÔố õổĂõ ĩ ĩằổé w ỉổỗèỏ ãÔố ốò U ĩổĩ ạờố ÂUằ (ổ ìãÔốĩổ óUổ) ổộệ óUổ Đõõ ƠỗèỗUQÔ õệố ÂUằ Ơổộệ óUổằé x Đõ ộSèãÔ ì (ổổ) õổìộỗẳýãÔ ãÔố òổỹìổĩổ ãÔ (ãÔ ằU ) ờU ƠổU ẻ ãÔổ ýỉ% ỗãÔỉổ ằỉổ óủUé ẩÔUìổ ãÔ Ơĩằ óUổ ổ õ ộSèãÔ ãÔổ ãÔĐỹ ếổU ẫáUè UóUổ Ơổ ệẻ ếèổ ẻằổé y ỗãÔõố ếổè ãÔổ Ơổìổ õ óUĩ, Ơ ẩủÔõĩ õ ệýì ủẻổ ãÔUổ ỉổỗèỏ ãÔ ỗUỉ ãÔ ỗĩ ổộệ óUổằổé z ỗãÔèổế ãÔ ỗếổU ìằẫÂUè ếổè ệýì ủẻổ ãÔUằốé { ãộÔầUĩố ếổ ãÔổ ổổ ƠổòỉãÔ óủUé Ơố óUố ãộÔầUĩố ỉổ óUổ ỉổỗèỏ õốạ ì õếõ ếầáUố LÔãÔổòU óUổằốé | ỗòỏỉ ãÔố ệờĩ ếèổ òổĩổ õóUổỉãÔ ỗìổU óUổằổé } ẻờõU ổổSổốỉ ỉổỗèỏ ãÔ ổổ ãÔố ếộUổĐỹ õ ẻờU UóUé ~ ìờạỹ, ỗẻãÔ, ỗòẻờỏãÔ ỉổ ãộÔ ãÔ ìÂẫáUãÔ õ ẻộẹạ èổ Ơổèổ óUố óủU U õổÂõổỗUãÔ õổỗỉổ ãÔổ ĩổệ óộĂUổổ ìổòốỉ õổèổ óUổằốé ãÔU ệĩổ óUổ ệĩổ, Ơè ệĩ ãÔổ ệĩổé ộUổ ỉổỗèỏ ƠổủU ĩổĩ ỗãÔèổế ì ìộ ỉ ƠèU ẹ- ỉổỗèỏ ỗUỗSỗèỉổ U ỗệỹU óủU ẹv ủõ ổỗ ãÔổ ìÂẻổ óUổổ, ổỗ ãÔố (ƠẫáUổĐỹ, õổẫáU õổè õổĩ ãÔố õổẫáUõèố), Đõ ộSèãÔ ãÔố ốò U ổỗ ãÔ ìÂẻ óUổ ãÔố ổUổ ủõ õổ ầUõổ, ìãÔổ ỗằUổ ỉổ ỗếãÔổ, ƠổĂạổ ãÔố ẻởỗCùU ãÔố ỗếằổầáU, ổ U ãÔCùUÔ, ìổốổ ãÔố óUổỗ Ơổỗẻ Ơổ ýìổổ ẻằ ỗãÔ ổỗ ìÂẻổ ỉlỗÔ õờỉỹ ãÔố ƠèU ẻổổ ỉổ ổỗ ãÔố õổẫáUõèố ĩ UóUố óủUé ằýóUổ ãÔổ ýệổòU âUãÔố òSèộ, ãÔổì ỉổ õ ếẽ ố ãÔ õếỗẽè ỗSU óUổ õ PÔ óUổ ãÔổ ệẻ ýãÔU óộUƠổé w óUSè Uạổ õ ãộÔầUĩố, ãộÂÔầĩố õóUố ãÔUãÔ ốò ãÔ óUổĩổè ìổĩờì ãÔU ãÔ ỗĩỉ v ế òởóUSỗè ýếĩ ĩằ èổ ỗõ ổU ì òởóUSỗè óủU âUõ ìộcỉ ãÔ ạổổ Â0 ãÔ èổộãÔẻổU ì òởóUSỗè ãÔố ỗĩạố ổèổZ ãÔ óUổằé ỉỗẻ òởóUSỗè óUổ èổ Ơ ổUổ ãÔổ ỉổ ổUổ ì èổ âUõãÔ ẻổẻổ ỉổ ếổ ãÔố óUổĩè óUổằố ổ òởóUSỗè ãÔố ãÔóUố óUổằốé Đõố ýãÔổU ƠổủU ằýóU ĩằé w ỉỗẻ ỗãÔõố ãÔổ õờỉỹ ýếĩ óủU Uèộ óUổ ãÔèộ ãÔ ạổổ Â0 { ì èổ âUõãÔổ ĩầáUãÔổ õờỉỹ ãÔố ỗĩạố ổèổZ ãÔổ ìổỗĩãÔ óủUé x ỉỗẻ ãÔèộ óUổ èổ ìÂằĩ ãÔ PÔổU Â0 x ì èổ âUõãÔ ệổĐỹ ì ãÔèộ ãÔố ỗĩạố ếổè ỗìĩằốé ãÔ õổ ãÔ ằýóUổ ãÔổ ýệổòU ẹằýóU õổÂổổ ếộUổ óUố ãÔUè, ếÂẻ ìộ_Uù ố ãÔ ạổổ ìé ẩÔĩ w-vv Ơổ-Ơổ, ẽìỹ ìỗẻU (w )ằộLÔmổU (vv) ìé v òở0-õờ0, òở0-ếộ0, òở0-ổ0, õờ0-ếộ0, õờ0ổ0, ếộ0-ổ0 ĐãÔ_ùU óUổ ãÔ õìỉ ìổèổ-ỗèổ ãÔ õộạ õổằU ƠổủU ổỉẻổẻ gố ãÔ õộạ õ ãÔổĐỹ õ ếẽ óUổằổ ếỗậãÔ ãÔòĩ ổèố ằởóUSố õộạ õ ệUờU óUổằốé ổóU ƠãÔĩ-ƠãÔĩ ỉóU õế ằýóU Uò ì Ơố-Ơố òSèộ ãÔổì ỉổ õ ếẽ ố ằýóU ìộèãÔổ ãÔ èổộãÔ ì ãủÔõ óUố ỉổ óUổé w Sổố ằýóU (ẳý ỉổ ổộãýÔ) ỉổ ẻổổ õổ ếộẽ ãÔ õổ ế U ằýóU óUổ èổ ãÔ ẩÔĩ óUổằổé x ế ẻổ ỉổ ẻổ õ ƠỗẽãÔ ằýóU ãÔ óUố ổU ì óUổ èổ âUì Ơổõố ổổộèổ òổĩ ằýóU Ơố ổổộèổ Uổầá ẻằ ỗìổèổ ãÔổ UổầáUằé ổóU òóU ỗãÔè óUố ổổộƠổ ãÔ õổ ãÔ óUố ổU ì Ơ ỗìổổ õ ỗìĩ ãÔU ếủặU óUổ é y ếộẽ Ơ PÔ ổU ạổổ Â0 | ì ếủặUổ óộUƠổ ƠổủU U ằýóUổ õờỉỹ, ìÂằĩ, òở0, ỉổ ổỗ ì õ ãÔổĐỹ ệố v, y, |, v ì Ơổỉổ óộUƠổ ỉổ ạổổ Â0 w, vv ì ếủặUổ óộUƠổ Uò òổĩ ãÔổ SòổSỉ ƠổủU Ơổỉộ ƠổủU ẻờõU õổố ãÔố ổổ (ổóU ìộcỉ ỉổ ổộ) U ãÔệố ếộUổ ýệổòU (ìổủè) óUố ầUổĩèổé ếỗãÔ Đ ổUổ ì ếủặUổ óUổ ãÔ õìỉ ổỗ ãÔ õổ Sổố ằýóU (ẳý ỉổ ổộãýÔ) ãÔổ õÂếÂẽ ỉổ õổ óUổ ổỗ ãÔ õổ Sổố ằýóU óUổ ổ ãÔổ ýệổòU ổỗ ãÔ óUổĩ ì Ơổằổé (ẻởỗCùU ãÔố ổèỹ óUố Uèộ ẻổổ ổUổ ãÔ ằýóUổ ãÔổ ĐãÔ_ùU ỗằ ãÔU) ĐõãÔ ỗĩ (ẻởỗCùU òổĩ Ơỉổỉ ì ẫáU) ỗìAỗĩỗạè ổU Ơổõ ì ỉòóUổU ãÔUè óủU ẹv ạổổ Â0 v-|-vv-} ãÔổ Ơổõố ýệổò (Uổổ) Đ õế ãÔổ óUổĩ ủõổ ãÔ ãÔổ òủõổ õế ãÔổ ổUổ ổUổ ì óUổằổé w ạổổ Â0 x, vv, y, | ãÔổ Ơổõố ýệổòU ẽ ãÔố Ơổìẻ, ẩÔổĩèờ ẽ ƠổủU ạỹ ãÔố óUU ãÔố ẻổổé x ạổổ Â0 }, w, x, y ãÔổ Ơổõố ýệổò ếốìổUố ãÔổ ếóUổổ, õóUè ãÔổ, ƠÂỗèì õìỉ, ổỉẻổẻ gố ãÔố óUổỗ, ổUố, ỗìổèổ Ơổỗẻ ẻạằé Ơổõố ổUổ ãÔổ Ơổõố õ ếẽ ẹƠổõố ổUổ (ẻởỗCùU ãÔố ổèỹ óUố, ìằU ẻổổ ổUổ ãÔ ằýóUổ ãÔổ ĐãÔ_ùUổ óUố ỗằ ãÔU) ãÔổ ýệổò ẻạ ãÔổ ẫÂUằ ẹẻởỗCùU ãÔ óUổĩ ì ẻởỗCùU ãÔổ Sổ ỗẻỉổ óủU, ỉổỗ ãÔ ổU ì ếủặU óộU ằýóU ẻờõU ổU ì ếủặU óộU ằýóUổ ãÔ ìóUòờổỹ Sổ ẻởỗCùU õ ẻạ õãÔè óủU, ĩỗãÔ Ơõĩ ì Sổ ẻởỗCùU vđđ, zđ, wz' ãÔổ ỉổĩ Uạ ãÔố ãÔổĐỹ ạổõ ƠổòỉãÔèổ óUốé ỉổẻ ãÔòĩ ỉóU Uạ ỗãÔ ãÔổủ õ ổU ãÔ ằýóU ãÔổ ỗãÔõ ổU ãÔổ ằýóU ẻạ õãÔèổ óủU, ủõ ạổổ Â0 v ãÔ ằýóU ỉỗẻU ẻạ õãÔè óủU èổ ãÔòĩ ạổổ Â0 | òổĩổ ãÔổ, UèộU ạổổ Â0 | ãÔ ằýóU ãÔệố ạổổ Â0 v ãÔ ằýóUổ ãÔổ óUố ẻạ õãÔèé Đõ ếổè ãÔổ Ơỹ ỉóU óủU ỗãÔ ạổổ Â0 v ì ỉỗẻ ãÔổĐỹ õổ ằýóU ếủặUổ óUổ ổ ạổổ Â0 | ì ầUổĩ õãÔèổ óủU, UèộU ạổổ Â0 | òổĩ ãÔổ óUU ( Ơố UổUố ãÔ ộUãÔầáU ãÔ ỗĩ ằộLÔ ãÔổ U ổãÔ ) óộU ãÔ ế òổố ãÔ ẫáUèé ỗìĩ ổè Đè ỗè ĩầáUãÔéé òởóUSỗè ổ Uò óUổèổ, ãÔèộ òủõổ óUố óUổèổé ếổẻ wy Sòỉ ãÔèộ ếỗẫáUỉổ, ổèỹ ằộLÔ ãÔUèổ óUổé Âẳý, ìÂằĩ x ổủ ếủặUổ v, ổĂ ổỗ ổóU ~ ò óUổé ĩầáUãÔổ ạì x ƠõU óUổằổ, ổổẻ x{ èố ỗìĩèổ óUổé ằộLÔ ìÂẻổ yz ìÂẻ, ẻìổ õÂèổ ãÔổ ĩằèổ óUổé ỗằèố ỗằố óUổ ếổãÔ ỗãÔè, óUổé ôÔổ ỗèở ế Uò ếủặUổ, ãÔèộ ằởóUSố ìÂẻổ óUổé ĩầáUãÔổ ỗÂẻổ ẻổ ƠõU ếèổ, ìộỗạỉổ ìộãÔìĩ óUổèổ ổé óUổĩ ờUổ ãÔổĐỹ óUố óUổèổ v Âẳý, ìÂằĩ õ õÂếÂỗẽè ốổ ãÔổ ẻổ âUổì óUổằổé ế ổỗ ạổổ Â0 z ỉổ ạổổ Â0 ~ ì óUổ, òổỹ ãÔèộ ìÂẻổ óUổằổ ỗòổỏãÔU ế Âẳý ỉổ ìÂằĩ ạổổ Â0 x-y ì óUổỉ! óUSè Uạổ ẹõờỉỹ ãÔố âUúổỗè Uạổ U ãÔèộ ãÔổ ỗổổé ãÔ ẻổổ v âUặUèố òổố ãÔ õìỉ ãÔ óUổò èổ Ơ ĩầáUãÔổ õ ổèổ ãÔố õÂỉổ ƠỗẽãÔé ãÔèộ ãÔổ ẩÔĩ Ơ ỗĩ âUổìé ĩầáUãÔổ ãÔố ẻổổ Ơổỉộ òởóUSỗè U óUổằốé wy õổĩ ãÔố Ơổỉộ èãÔ UổUố ãÔ ỗĩ ằộLÔ ãÔổ U ổãÔé ếổẻ ì Sòỉ âUổì, òởóUSỗè ãÔố ổèỹ óUổằốé w U õÂèổ ổĂ õ ãÔì óổằố, ìổĩố ẻổổ ì ãÔèộ ãÔổ ì Âẻổ ýệổòU óUổằổé -ế òởóUSỗè, õờỉỹ ỉổ Âẳý ạổổ Â0 y, {, vw ì óUổỉé x Ơế ổỗ õÂèổ ãÔ õÂếÂẽ ì ãÔổĐỹ ìÂẻổ ýệổò ẻằổ, óUố ẻổ ỗSổỉổ ãÔổ ổằầáUổ, õÂèổ ãÔố õÂỉổ ãÔ óUố Sổố õ ~ ĩầáUãÔ x ĩầáỗãÔỉổĂ (ờUố ìU Uạổ ãÔổỉì) óUổé - ế ổỗ ạổổ Â0 ~, ổộãýÔ ạổổ Â0 y ì óUổé ìÂẻố ẻổổ v ãộÔầUĩố òổĩổ Sòỉ èổ ếóộUè õÂộẻU ổ Uèộ èổ óUố ỉóU õộÂẻUèổ òổố ì ãÔóổĂ ằĐỹ ƠổủU òóU õÂèổ ãÔ ỗĩ ìÂẻổ ƠổủU ĩầáUãÔổ ãÔổ õổĂõ (ẻìổ) ãÔố ếốìổỗUỉổĂ ố ỉổ yz õổĩổ âUìý èãÔ ãÔèộ ãÔổ ìÂẻổ óUổĩé ỗSõÂẻóU ĩầáUãÔ ỗãÔè ệố óộU óUổ Uèộ ốỗòè ổổỉẻ ãÔUổĐỹ óUố óUổé ổU ì ãộÔổổ ãÔ Uổ ãÔố Ơổòổ Ơổé -ế òởóUSỗè ìÂẻổ óUổé w ãÔèộ ãÔổ ằởóUSố ýệổò ìÂẻổ óUố óUổằổé ổóU ẻổ ĩầáUãÔ óUố ốỗòè óUổ Uèộ òóU ờUố èUóU õộỗạỉổ õộạ ẻ òổĩ óUổằé -ế ôÔổ ỗèở ếộẽ, ổộãýÔ, UổóộU, ổỗ ổố ằýóU ạổổ Â0 w, z, ~, vw ì óUổé x ãÔèộ ãÔổ ýệổò ìÂẻổ, ằUốế ổộ ếốìổU, ìÂẻ ẻổổ, Âẳý, ìÂằĩ ãÔố ố$ổ ãÔổ ẻổ âUổìé ủõổ ẽìỹ Đỹìổ òủõổ óUố õÂèổ ãÔố ẻổổé - ế Âẳý ỉổ ìÂằĩ ạổổ Â0 x, y ì óUổé y èố ĩầáUãÔ CùU óUổ U x õổĩổ Ơổỉộ èãÔ ỗẩÔU èố ãÔổỉì Ơòỉ ỗòổỏãÔU ế Âẳý, ìÂằĩ ệố ạổổ Â0 z-~ ì óUổé -ế ổỗ ạổổ Â0 z-~ ì óUổé ãÔèộ ạổổ Â0 (ổU ãÔẻ ạờÂạổU ãộÔổổ, ẻổ ÂUằố ẻộỗỉổ) ó$ì ổố ƠằU ãộÔổổ ẻộỗỉổ ì ãÔUèổé ỗẩÔUèổ óUU ổU ì ếộỗẻĩ ầáUUèổéé Âằ ẻổ ÂUằổ ãÔèộ óUổèổ, ýệổòv óUổèổ ệố ẻổ ÂUằổ óủUé ìổìờ ìổèổ ếổãÔ ếỗẫáUỉổ w, ổỗ ệĩổ óUố óUổèổ óủUé ãÔèộ ãÔố ốổ U ãÔèộ ìÂẻổ, U ìÂẻổ ẻờõUổ Ué ằýó Uò x ãÔổĐỹ õổố ếủặUổ, ạộẻ ìÂẻổ ếộUổ ẻờõUổ Ué ằộLÔ ệĩ õÂèổ óUổ ếẫáUèổ, ổộãýÔ ìộõốếè ãÔUèổ óUổé Uò ãÔổĐỹ ế ẻổ âUổì, èờẩÔổ y ãÔèộ ìÂẻổ óUổé ằộLÔ, ìÂằĩ óUổ ế õổố, óUố ỗìĩổ ếộẽ vw óUổé ếẫáUèổ ãÔèộ Sòỉ ãÔố Ơố, ế èãÔ óUổé v Ơố õÂèổ èổ Uổìổỹẻ òổĩ õẻổ ãÔ õĩổóU ẻằé w ế Âẳý ạổổ w ì óUổ, õố ẻổổ ì ếộẫáUổổ óUậãÔổé x ỗõòổỉ ếộẽ ãÔ ổ ãÔ ýệổò ẻằổé y õổ ãÔố ƠÂằờặUố ếổĂ óUổ ì ổộệé ộU èãÔếU ạộẻố óUSè UạổẹóUĩố ãÔố Ơổỉè [ ] ì ãÔèộ ãÔố ỗổổố óUổé ỉổẩÔổẹổĂò ì Uạổé v Đõ ằýóU ãÔố õóUố ẻổổ ìộcỉ ì ổĂò õ ỗìĩé ổĂò ì õế ãộÔU óUổ ãÔố ệổÂỗè ỗằổ óủUé ổĂò õẻủò ìố U ĩằèổ óủUé ìố ãÔổ ổộãýÔ ìổổ óủUé ổộãýÔ ãÔổ òỹè ƠÂằờặU U óUổèổ óủUé Đõỗĩ ổĂò ãÔố ãÔòĩÔãÔ Uạổ òóU ỉóU ỗãÔ ổĂò ì Uạổ ỉỗẻ ầáUố õ ỗãÔổĩ ãÔU ƠÂằờặU èãÔ ĩố ổ èổ õòổUố ãÔổ õộạ óUổằổé w ƠÂằộỗĩỉổ ãÔổ ổầáUãÔU (ổĂò ãÔố) ỉỗẻ ãýÔ ổÂạ ãÔổ ỗổổ ẻổĂ ổĂò U óUổ èổ òỹè ỉổ ằýóU ãÔ ãÔổỉì óUổ ãÔổ ãÔ ýệổò óUổ ãÔố ệổÂỗèU óUổằổ, Uèộ ếổĂ ổĂò U ãýÔ ổÂạ ãÔòĩ òỹè ãÔ ố óUổ ãÔổ ýệổò ẻằé x ỉỗẻ ếổỉổĂ ổĂò ẻổĂ õ ếầáUổ óUổ èổ ãÔì óUổủÂõĩổ ầUUổãÔé ổĂò ãÔổ ƠÂằờặUổ UổUổ óUổ èổ ãÔèộ ố ỉổ ìÂẻổ óUổằổé õổ ỉỗQÔ ã Sổ U UóUằổé ổĂò ãÔố ƠÂằộỗĩỉổĂ ẩÔĩ y ƠÂằờặUổ, èỹố Ơổõ ì ỗìĩ óUổ ì Âẻ ệổỉ z ƠÂằờặUổ UổUổ óUổ èổ ãÔ Sổ U UóU { ƠÂằờặUổ UổUổ èỹố ếầáUố óUổ èổ óUĩ ĩầUáãÔ ỉổ ĩầUáãÔố ãÔổ õộạ óUổ | ƠÂằờặUổ ƠổủU èỹố ếUổếU ýõúổèổ õ UóU òổĩổ, õìởh } ƠÂằờặUổ ếầáUổ èỹố UổUố óUổ èổ ẻờõU ãÔổ ẻổõ UóU ~ èỹố ìỉìổ õ ếầáUố óUổ èổ Sổố ằUốế ổU ãÔố ổổổ ổèãÔ ãÔổ âUõõ vđ èỹố, ìỉìổ õ UổUố óUổ èổ Sổố ãÔổ ộUổ õộạ vv èỹố, ìỉìổ õ ếóộUè UổUố óUổ èổ Sổố õộạ óUậãÔổ vw ƠổỗìãÔổ, ìỉìổ õ UổUố óUổ èổ Sổố õộạ óUậãÔổ vx ãÔỗDùUãÔổ, ƠổỗìãÔổ õ ếầáUố óUổ èổ ãÔ ệổỉ vy ãÔỗDùUãÔổ, ƠổỗìãÔổ õ ếóộUè ếầáUố óUổ èổ ìÂẻổ ệổỉ vz ãÔỗDùUãÔổ, ƠổỗìãÔổ õ ếóộUè óUố ếầáUố óUổ èổ ố óUổ v{ ãÔỗDùUãÔổ, ƠổỗìãÔổ õ Uổ Uố óUổ èổ ổộệ v| ãÔỗDùUãÔổ, ƠổỗìãÔổ ãÔ ếUổếU óUổ èổ õÂèổ ãÔổ õộạ Uèộ Ơố Ơổỉộ ãÔì v} ổĂổ ƠÂằộỗĩỉổĂ ếUổếU ỉổ ẻổ ĩếố óUổ èổ Uổỉ ƠỗẽãÔổUố óUổ v~ ổĂổ ãÔ-ẻờõU õ ếầáUố óUổèố ổ ãýÔì õ èổ õÂèổ òổ óUổ ẻộẹạ ỗìĩ ổĂò ãÔố ƠÂằộỗĩỉổ ãÔ ổạờ ýệổò wđ õộạỹ èổĂế ÂUằ ãÔ óUổ èổ Uổổ ỉổ Uổỉ ƠỗẽãÔổUố óUổ wv ốĩ ÂUằ ãÔ óUổ èổ ẻốòổ õổỗóUế wx SỉổóU ÂUằ ãÔ óUổ èổ ầUổãờÔ ỗẩÔU ệố ìÂẻổ âUổ ẻ ww ốĩ ÂUằ ãÔ óUổ èổ ổ, ãÔ ẻổổ v ủõổ òởóUSỗè Uò ì óUổằổ òủõổ óUố ãÔèộ ãÔổ óUổĩ óUổằổé w ãÔèộ õ ĩầáUãÔổ ãộÔổổ, ằẽổ, õờƠU ệố ìổổ óủUé õ ộLÔỏ ãÔố õÂèổ ỉỗẻ Đ ổộƠổ ãÔố ệổÂỗè ổĩổỉãÔ óổU ổ èổ ỗõ ýãÔổUU ãÔ õổẽổUổ ãộÔổổ, ổU ãÔố ạổĩ óU ãÔU Ơ Sòổìố ãÔố õóUổỉèổ ãÔU õãÔèổ óủU, âUõố ýãÔổUU òóU õÂèổ Ơ ỗèổ ãÔố õóUổỉèổ Ơòỉ ãÔUằốé ỗõ ýãÔổU ãÔèộ ạổổ Â0 v õờỉỹ ãÔố õóUổỉèổ ẻố ổóU õờỉỹ ãộÔầUĩố ì ãÔủõổ ƠổủU ãÔóUố ệố ếủặUổ óUổ, âUõố ýãÔổU ạổổ Â0 { ãÔổ ãÔèộ, òởóUSỗè ãÔổ ãÔệố ìÂẻổ óUổ ẻằổ ổóU òởóUSỗè, ãÔèộ ạổổ Â0 { ãÔ õìỉ, ãÔóUố ệố ƠổủU ãủÔõổ ệố óUổé x ổỗ ýýệổò ệố ổĩổ óUố óUổằổé Ơố õÂèổ èổ ẻờõU Uổìổỹ ãÔèổỹ ặUốãÔ õĩổóU óUố ẻằé Đõ ổU ì ằýóUổĩố ãộÔổ (ãÔèộ) ãÔố UẫáUố ẻộì ãÔ Sổ U ìổố ằĐỹ óủUé ổổộ ẻế UóU óUổé ẽ U ẽ Ơổằổé óUSè Uạổ óUổ ãÔổ ƠÂằờặUổ õốẽổ UóUé y ƠãÔĩổ óUố ếủặUổ óộUƠổ óUU ýãÔổU õ âUổì ẩÔĩ ẻằổ ƠổủU ìổìờĩố ãộÔổổ ệố ổU ãÔố ạổĩ óUãÔU Ơ ằộLÔ (òởóUSỗè) ỗèổ ãÔố õóUổỉèổ ãÔằổ ằ ãÔ õổ ộLÔỏ Sòỉ ãÔ ỗĩ ƠUổ Uèộ ẻờõUổ ãÔ ỗĩ ếộUổ ƠõU ẻằổé z ổU ãÔẻ, ĩầáUổãÔổ ãộÔổổ, ẻổ ÂUằố õổÂõổỗUãÔ ệổỉ ( ổU ãÔổ ƠổủU ố ệố) Sòỉ õộỗạỉổ óUổỉé { ỗẻìổằố ạổổ Â0 | ốò ếẫáU ãÔố ĐUổ ãÔổ õổ óUổằổé ỗẻìổằố ạổổ Â0 } ƠổãýÔìổ UổãÔ ãÔố ổỗQÔ ãÔổ õổổ óUổằổé ỗẻìổằố ạổổ Â0 ~ ếẻĩổ ĩ ãÔố ổỗQÔ ãÔổ õổ óUổằổé ỗẻìổằố ạổổ Â0 v Sòổẻ ãÔổ õổ óUổằổé ỗẻìổằố ạổổ Â0 vv õÂằýóU Sổ ếổ ãÔố Ơổẻè ãÔổ õổ óUổằổé ỗẻìổằố ạổổ Â0 vw UổẻUếổUố ãÔổ õổ óUổằổé | ếộẽ, ãÔèộ ẻổổ ãÔổ ãÔ ẩÔĩ óUổằổé -ế ếộẽ ạổổ Â0 { ì óUổé } õÂèổ õ ếẫáUèổ óUổằổ ìổìờĩố ờóUổ ệố ổĩ ãÔổUãÔU õóUổỉèổ ẻé -ế òởóUSỗè âUổì óUổé ~ ổộãýÔ Ơổỗổ ẻờU ãÔUèổ óUổằổé -ế ổộãýÔ ãÔổỉì ỉổ âUổì óUổé vđ ãÔèộ Ơố ãÔố ì ếẫáUèổ ƠổủU âUổì ẩÔĩ ẻèổ óUổằổé ế èãÔ õổ Ơổẻìố ƠóÂUãÔổUU ƠổủU Sòỉ õ óUố ìUé - ế òởóUSỗè, ìÂằĩ ạổổ Â0 { ì óUổ ƠổủU óUố ạổổ Â0 vw ì òởóUSỗè, ìÂằĩ ỉổ ếộẽ óUổé vv Ơổỉộ ĩếố |đ òỏỹé ìổìờ ổU õộạố ƠổủU ẻổ Uẻổ ãÔ ốò ì ƠổUổì óUổé -ế èãÔ òởóUSỗè ãÔ óUổ ỉổ ạổổ Â0 w ãÔố ẻởỗCùU ệĩố óUổé ỉổẩÔổ ốặU U âUẽỹ Uạổ ằẻỹ ãÔố ƠổU õ ố UốẫáU ãÔố óUaùUố U ốặU ãÔổ ẻổ ệổằổ ì ếổÂU òổĩố Uạổé ìÂẻố ẻổổ v ãÔèộ Ơổì èổủU U ếộẽ ãÔổ ổổộ, ổộãýÔ ãÔổ ỗìổ óUổèổ óủU Uèộ Đõ ổU ì ãÔèộ ãÔố ổĩ âUậUố óUổằốé Ơế ãÔèộ, ếộẽ ãÔổ ỗìổ, ổộãýÔ ãÔổ ổổộ óUổằổé w ãộÔổổ ỉổ ổ óUĩò ãÔổ Sòổẻ ỉổ ãộÔổ ãÔổ ổố èổ óUố óUổèổ ãÔ ƠổẽổU U õổ ỉỗQÔ ếãÔẻU, óUU Sổ U ổĂò ãÔố ặUổãÔU õ ĩầáUạầáUổè U, ổố ộUãÔầáU ãÔố ệổÂỗè óUổằổ, ìổìổ èổ ìổìổ ãÔ òÂổ U ệố ìÂẻổ óUổ õãÔèổ óủUé x ếổĂ óUổ U õổ ãÔố ƠÂằờặUố õóUổỉèổ ãÔU, ế ãÔèộ ạổổ Â0 { ãÔố ốổ ãÔổì ỉổ õÂếÂỗẽỉổ ãÔổ ẩÔĩ ếếổỹẻ ƠổủU ìÂẻổ óUổé -ế ạổổ Â0 w ãÔố ẻởỗCùU õÔãÔèộ ếếổỹẻ óUổ Uóổ óUổé y ìÂẻố ẻổổ ì ỗẻìổằố ạổổ Â0 vx óUổỗổỉổUố, vy ạộẻõ Âẻằố è vz ạộgổUố ãÔổ õổ óUổằổé z ỉổổổ ếìèĩế ƠổủU ổổộ ỗế ếộĩổ óUổằé -ế òởóUSỗè ìÂẻổ óUổé { ìổìổ ƠổủU ìổèổ ãÔổ óUổĩ ƠUổ óUổằổ, ếộẫáUổổ óUậãÔổ óUổằổ, Uèộ ãÔèộ Ơế ãÔèộ ãÔố ẻờõUố ốổ ỉổ õÂèổ U ìÂẻổ óUổằổé -ế Âẳý ạổổ Â0 w ì óUổé | ãÔèộ Sòỉ ƠổủU ẻờõU õổ ếủặU ằýóU (ƠỗèỗUQÔ ếộẽ ãÔ) ổ ãÔ óUổằ ẻổổ ãÔổ óUổĩ ìÂẻổ óUổằổé -ế ãÔổĐỹ ệố ằýóU ƠỗèỗUQÔ ếộẽ ạổổ Â0 { ì óUổé } ãÔèộ óUU ƠổU õ ìÂẻổ èờẩÔổ ủẻổ ãÔUèổ óUổằổ, Ơổ óUố ãộÔổổ ãÔổU ạổ, ổĂò U ẻổỏ, ổộãýÔ ãÔố ìÂẻố ỗổổố óUổằố ƠổủU ỗòổUổ U ếộUổ ýệổò òởóUSỗè ãÔ ìÂẻ ýệổò ãÔố ỗổổố óUổằốé -ế òởóUSỗè ỉổ ổộãýÔ ẻổổ ì õ ãÔổĐỹ ìÂẻổ óUổé ~ ẻổổ ãÔổ ìÂẻổ ẩÔĩ óUổé -ế ổộãýÔ ạổổ Â0 { ì óUổé ãÔèộ ạổổ Â0 (ằầáUỗUỉ ãÔổ ổĩèờ ãộÔổổ, ếổ ãÔổ õổốổU ãÔổ ìộãÔổếĩổ ãÔU òổĩổ ãộÔổổ) õế ãộÔU ãÔ óUổè ổ Uổèổ UóUằổé èổ ỉóU Sĩ èUố ãÔổ ổỗóUU ãÔằổéé èUóU ãộÔổ ãÔố ổổộ ìổU, PÔố v óUòổĐỹ w ĩèố óUổé ếẫáUèổ ãÔếốĩổ õổẩÔ óUổ UổSè, ỗì^ùUố x U ãÔổĐỹ óUổé ằýóU ổổộ óUổ ế ãÔổĐỹ ìÂẻổ, ếếổỹẻ y ạộẻố òóU óUổèổ óUổé ãÔèộ ãýÔ z ế èè ãÔổ ãÔUèổ, ĩạ ìÂẻổ õế âUổì óUổé $ộếổ ìÂẻổ ếộẽ ổộặUổ òổỉẻổ {, óUìè ếốìổUố ổèổ óUổé ổộãýÔ ằởóUSố Ơổằ ì ĩèổ, U èờẩÔổố ĩèổ óUổé v ếộẽ, ổộãýÔé w òởóUSỗè õóUổỉãÔé x ổỗ ìÂẻổ óUổằổé y ổổộ ằýóU Sòỉ óUố ỉổ Uò òổĩổ Ơ ƠóÂUãÔổU õ ếếổỹẻ óUổé z ĩầáUãÔổ ếổỗĩằ óUổ ổò ỉổ ĩầáUãÔ ãÔố (âUìý ãÔ õổĩ y}) yđ ãÔ âUổU ãÔ ếUổếU ẽ Ơổằổ, |, v~, xv, yx, zz, {|, |y, ~z, vđx, vvz õổĩổ Ơổỉộ ĩầáUãÔ ãÔố (âUìý = y}) yđ = òỏỹ ãÔố Ơổìẻ ãÔ ếUổếU ẩÔổĩèờ ẽé { ìóUìờẻ ỗẩÔUẻổủõố ãÔổ òổỉẻổ ẻổếổUổ ỉổẻ óUổằổé Uèộ Ơế ỗẩÔUẻổủõố ãÔ Sổ U ìóUìờẻ Uổèổ ƠổủU ãÔếý ì ìổỉờõ ổèổ óUổằổé ổèỹ Uò òổĩổ, ộếổ ãÔU Uèộ òổỉẻổ óUU, ãÔổ ìổ òổĩổ óUổé ằởóUS Uạổ ổộãýÔ ãÔ òỹè Â0 | U ãÔèộ ãÔổ ỗổổé ãÔ ẻổổ v ƠổìèổủU U ỗSổ ýãÔổU Sổố ãÔ ếóU-ệổĐỹ, âUõố ýãÔổU Uò òổĩ ãÔ ế óUổằé wy õổĩ ãÔố Ơổỉộ ì yđ õổĩ ố ỗòổỹóU ãÔố ẽ-ẻổủĩè Ơổ ổằốé ĩầáUãÔ ãÔố Ơổỉộ ãÔ õổĩ/y} } = ẽ ãÔố ếổóộUậỉ ủõ ĩầáUãÔ ãÔố âUìý óUổ wy õổĩ èổ wy/y}} = y ằộổ ỉổố ì ỗẻ U ìổ óộUĐỹ ãÔ ìộãÔổếĩ U ĩầáUãÔ ãÔ wy õổĩổ Ơổỉộ ì y ằộổ ẽ ìổ óUổ ổằổé ỉổ-ỉổ ẻờõUổ ĩầáUãÔổ ếẫáUằổ ẽ ìổ óUổèổ ổằổ, ếẫáUèổ ổằổé w ãÔèộ Ơế ằĩố ãÔổ ổU ếóUổẻộU ếổ ãÔổ õổố, âUì ỉổU ƠổủU ổU õ UãÔUổ òổĩổ ằầUỗUỉ ãÔổ ổĩèờ ãộÔổổ óUổằổ, ổ ổổộƠổ ãÔổ ãộÔổ ãÔố ệổÂỗè ìổU ệằổằổé x ƠổốỗòãÔổ ẻ òổĩố óUòổĐỹ PÔố õóUổỉèổ U ĩèố óUổằốé ổộãýÔ, ổỗ ãÔệố ìÂẻổ óUổằổ ƠổủU ổổộ ằýóU Âẳý, ìÂằĩ õ ãÔổĐỹ ìÂẻổ óUổ èổ Sòỉ óUố ếếổỹẻ óUổằổé ộếổ ãÔU Uèộ òổỉẻổ óUU U ãÔệố ốò ì ỗUổổổ óUổằốé õệố ãộÔU ãÔ óUổè óUộ ổ Uổèổ UóUằổ, ỉóU âUõãÔố Ơố ƠổủU ạổẻổố Sĩ ãÔ ạờ ãÔ ýệổòU ãÔổ ýU ãÔUằổé -ế ếộẽ, ổộãýÔ ƠổủU òởóUSỗè ãÔố õóUổỉèổ óUổé ìÂẻố ẻổổ v õổì òổĩ ổU ãÔổ óUổĩ ãÔèộ ãÔố ốổ U ìÂẻổ óUổằổé w ãộÔầUĩố òổĩổ Ơố ạộẻố ƠổủU ƠóÂUãÔổUU õ ếếổỹẻ óUổằổ óUố èổ óUố óUổằổé x ỉỗẻU ãÔèộ ìÂẻổ óUổ èổ ệố èổ ỗõ ỗẻ ạổổ Â0 v U Ơổỉ |-v~-xv-yx-zz-{|-|y-~z-vđx-vvz- ỉổ ế ĩầáUãÔổ ếổỗĩằ óUổ ổỉ ếỗẫáUỉổ óUổằổé y ìÂẻố ộếổ ổờặUổ òổỉẻổ óUìè ếốìổUố ẻằổé ổộãýÔ ằởóUSố Ơổằ ì ĩèổ ƠổủU U ỗằUổ òổĩổ èờẩÔổ ĩèổ óUổằổé z ìóUìờẻ ỗẩÔUẻổủõố ãÔổ ƠổỗẩỹÔỉổ ãÔổ òổỉẻổ ẻổếổUổ ỉổẻ óUổằổé UèộU ìóUìờẻ ãộÔầUĩố òổĩổ Uổèổ ìổỉờõ ãÔếý ãÔổ ổèổ ƠổủU âUõãÔổ ãÔẩÔ ẻộằỹẽ õ ệUổ óUổằổé -ế ếộẽ ìÂẻổ óUổé { ếộẽ ãÔố xy õổĩ ãÔố Ơổỉộ ãÔ ếổẻ èổUằổ ƠổủU ổ ổổộèổ ãÔU Sòỉ óUố ếếổỹẻ óUổé xy õổĩ ãÔố Ơổỉộ èãÔ ổổộ Ơòỉ ằĩ ĩằ UóUằ Uèộ ĐõãÔ ếổẻ âUóU ãộÔổ ãÔố ệổÂỗèU ìổU ẻằổé -ế ếộẽ ạổổ Â0 |, õ ãÔĩì ƠóUĩ ãÔĩì óUổé ãÔèộ ạổổ Â0 ( ếổổ ãÔố ìộóUếè ãÔ ằì ì Uè U Uổ òổĩổ ãộÔổổ, ìổủè ãÔ ỉì ãÔổ óUĩ ẻạ ĩ òổĩổ ãộÔổổ) ìU ếổ Đè ãÔếý ệU UóUố óủUé ìổUãÔ ổU ế ãÔèộ ếủặUổ, ỗSèổ (ếộẽ) U ( ổỗ) Ơổ óUổèổ óUổé ìẻỹ, ƠổủUè õộỗạỉổ ổầáUổ v, ĩầáUãÔổ w ãÔếý ổ õổèổ óUổé óUĩ { ò èãÔ ếộẽ ổ ếủặUổ, õÂèổ ãÔổỉì xy èãÔ óUổé ỗằĩổ ìU ộãÔổ ãÔổ èờ ỉổ ãÔU UóUố óủUéé ếủặUổU ìằU | õ vw èãÔ, ếổẻ x xy ổ ếèố óUổé ằộLÔ ìÂỗẻU y ế ạổĩố Uò, âUổỉ ằộLÔ ãÔổ âUổì óUổé Ơổỉổ ằộLÔ óUố ế ẻờ, ãÔèộ ỗằổ èế ãÔổỉì óUổé ằýóU õổố ỉổ õổ óUổ ãÔổĐỹ, ãÔèộ ìÂẻổ óUổ ổèổ óUổé ệổỉ ãÔố ẻổÂUằố óUổằố, ãÔèộ ẻèổ ẩÔĩ w ãÔổ óUổé ằộLÔ ếộUổ óUổ èổ ãÔèộ ìÂẻổ, ệĩổ ìÂằĩ UóUèổ óUổé ếộẽ, ổộãýÔ óUổằổ âUổì, õÂèổ ẻUố õ ổèổ óUổé ìÂằĩ, ằộLÔ {-vw ếủặU õÂèổ, ìÂằĩốãÔ ìÂằĩ ếẻ ổủủ óUổé ẽ õÂèổ âUổì ỗằè, ìÂằĩ, ãÔèộ z ẻổ ìÂẻ óUổé òỏổỹ óUổ õÂèổ ãÔố, ế ẳý ẻờ óUổé ẳý ệố ế óUổ ếộUổ, ẳý ổĩ óUổé v ìÂằĩ ạổổ Â0 vw èổ ãÔèộ ãÔổ Â0 } U ìÂẻổ ýệổò UóUằổé w ìằU Sòỉ ãÔố Ơổỉộ ĩếố óUổằốé x Ơố ổổẻố ãÔ ếổẻ Ơố ếóU ãÔố ổổẻố ãÔ ếổẻ ỉổ ĩầáUãÔố ãÔố ổổẻố ãÔ ếổẻ (ổ ệố óUĩ óUổ) õÂèổ ãÔổỉì óUổằố, y} õổĩ ãÔố Ơổỉộ ìé y UổóộU ạổổ Â0 w ãÔ õìỉ ạổổ Â0 w ạổĩố óUố ỗằằé ếộẽ ạổổ Â0 v w x y z { | } ~ v® vv vw ỗãÔõ õổĩ õÂèổ óUổ w~ xđ xv xw xx xy xz x{ x| x} x~ y® z ÁÕ èãÔ ếộẽ, ổộãýÔ âUổì óUổ ãÔèộ ìÂẻổ óUố óUổ õãÔèổ, ằýóUổĩ ổóU ãÔổĐỹ ệố óUổé óUSè Uạổ ìÂằĩ ếẻ ãÔ òỹè } U ãÔèộ ãÔổ ỗổổ óUổé ãÔ ẻổổ v ãÔèộ ãÔ ƠU-ếộU óUổ ãÔổ ỗổỹỉ õẻổ ạổổ Â0 vw õ óUổằổ ế èãÔ ếộẽ, ãÔèộ ìÂẻổ óUổằổé w õÂèổ ổốổý ãÔổỉì óUổ ỉổ ẻU õ, Uèộ Ơố Ơổỉộ õẻổ ĩếố |đ õổĩ õ ãÔì ãÔệố óUố ƠỗẽãÔ ổóU óUổé x ỉóU ổU ằýóUổĩố ãộÔổ ãÔèộ ãÔ ãÔổổ ãÔ SổU óủU ìổủè ãÔ ỉìổ ãÔ Ơổ ãÔố ƠổóUU ậẻ õộ ĩèổ óUổằổ ỉổố âUõ ìổủè Ơổ ãÔổ óUĩ èổ ĩằ ổèổ óUổằổé y xy õổĩ ãÔố Ơổỉộ ì U õÂèổ ãÔổỉì óUổằốé xy õổĩ õ óUĩ ỉổ ếổẻ ẻổổ ƠổU ãÔố ãÔ õổ ổổỉẻ óUố ốỗòè óUổé ì ãộÂÔầUĩố ì ỉỗẻ ếộẽ ạổổ Â0 v õ { ì ếủặUổ óUổ èổ U õÂèổ xy õổĩ èãÔ ãÔố ủẻổ óộUĐỹ ƠÂè èãÔ Sổổỗè UóUằốé ỉỗẻ ếộẽ ạổổ Â0 | õ ạổổ Â0 vw ì óUổ èổ xy òỏỹ ãÔố âUìý ãÔ ếổẻ ãÔố õÂèổ ƠÂỗèì èãÔ Sổỗè UóUằốé ãÔĐỹ ếổU yz-y} õổĩ ãÔố Ơổỉộ èãÔ ổờỉU ỉổ ãÔ ƠổủU ếổẻ ì ẻờõUổ ĩầáUãÔổ ãÔổỉì óUổằổé Ơ ạổổ Â0 { ãÔèộ ãÔổ Ơổ ổU ệố óủU ƠổủU òóUổĂ ãÔèộ ố ệố óủU, Đõỗĩ ếộẽ ạổổ Â0 { ì óUổ èổ xy õổĩ õ óUĩ ƠổủU ếổẻ ẻổổ ƠổU ãÔố õÂèổ ãÔổỉì UóU ãÔố ẻổổ ổỉ óUổ õãÔèố óủUé ế Sòỉ Ơố ếóU ỉổ Ơố ĩầáUãÔố ãÔố ổổẻố ãÔ ếổẻ ( ổ ệố óUĩ óUổ) U õÂèổ ãÔổỉì óUổằốé z Ơế ãÔèộ Sổỗè ỗằổ ổỉằổ, ỗãÔõố âUổỉ ãÔố ƠổòỉãÔèổ óUổằố, õÂèổ ãÔố òỏổỹ óUổằố ĩỗãÔ ỉỗẻ ẳý ìÂẻổ óUổ èổ ẳý õóUổỉãÔ óUổằổé -ế ìÂằĩ ãÔ óUổ ƠổủU òởóUSỗè ạổổ Â0 w-v ỉổ ẳý ạổổ Â0 w ì óUổé { ãÔèộ ãÔổ ýệổò ãÔệố ìÂẻổ óUổằổé -ế òởóUSỗè ƠổủU ìÂằĩ ạổổ Â0 {-vw ì óUổé ìÂẻố ẻổổ v ế ãÔèộ ạổổ } ì óUổ èổ ếộẽ ƠổủU ổộãýÔ ýổỉẹ ìÂẻ ổUổ ì óUổằ ỉổ âUõãÔổ ổĩĩ âUõãÔố Sổố ãÔ SòổSỉ U ýệổỗòè óUổ ổỉằổé ỉổố Sổố ãÔ SòổSỉ U ổổ ãÔ ỗĩ ãÔèộ ãÔố ờổ ƠổủU ổĩĩ ãÔố õÂệổĩ ƠổòỉãÔ óủUé w ếổổ ãÔ ằáì âUẻổõố õ ệUổ Uè U ĩUãÔU Uổ òổĩổ ãộÔổổé U õÂèổ ãÔếý ì ệUèố ổỉé ìÂẻ õìỉ ãÔố óUĩố ỗổổố ãộÔổ ãÔổ Uè U ếủặUãÔU Uổổ óUổằổé õÂèổ ãÔổỉì óUổ ãÔổ õìỉ xy õổĩ ãÔố Ơổỉộ ãÔố óUẻếÂẻố óUổằốé y} õổĩ ãÔố âUìý èãÔ õÂèổ ãÔổ õộạ óậãÔổ óUổ, ãÔèộ ãÔố ếốìổUố ổổế ãÔố ổĩố ãÔ ãÔèUổ-ãÔèUổ ỗãÔĩổ ìóUốổ èãÔé x wz õổĩ ãÔố Ơổỉộ èãÔ ãÔèộ ãÔổ ýệổò âUổ UèộU w{ ò õổĩ õ UổóộU ƠổủU ãÔèộ õổ ì ếộẽ, ổỗ ìÂẻ óUổằ, Sổố-ộLÔỏ ẻổổ ằởóUS ốò ì ãÔổĐỹ ỗòổỏ õộạố óUổ ằé y ãÔèộ ãÔố ố (ẻổÂUằổ ãÔổĩổ-õẩÔẻ ãÔếĩ ờUổ ãÔếĩ âUõãÔổ ộUãÔầáUổ óUố) ẽìỹ Sổ ì ẻổ âUổì õóUổỉèổ ẻằổé ế ãÔổĐỹ ƠổủU ằýóU õổố óUổ èổ ãÔếĩ (ẻổÂUằổ) ãÔ ộUãÔầáU ì ẻờõU õổố ằýóU ãÔố ố ếổÂẽ ãÔU ếổóUU õờ Sổ ì ẻếổ õóUổỉãÔ óUổằé z õÂèổ ãÔố ìÂẻố ẻổổ (òởóUSỗè ãÔổ âUổỉ ổ ãÔèộ ạổổ Â0 y ì ỗẻỉổ ằỉổ óủU, õổổ, ãÔõU ãÔổ ýỉổằ) õóUổỉèổ ãÔUằổé ãÔổ Uẻ õóUổỉãÔ óUổằổé ~{ ổU õộUổạ ãÔổỉì Uạổ ƠổòỉãÔ óủU, ãÔèộ ãÔố ếốìổUố ộĩổế, ẻẻỹ, ẩÔổầáU, ãÔổẫáU ì Ơổỗẻ õóUè ãÔố ạUổếố ãÔổ ếóUổổ óUổằổé ạổổ Â0 w ạổĩố, UổóộU ạổổ Â0 w ãÔ õìỉ ạổĩố ỗằằé { ãÔèộ Sòỉ ìÂẻổ ỗằổ ổỉằổé ệổỉ ãÔố ẻổÂUằố óUổằố ƠổủU ãÔèộ Ơổ ẩÔĩ ạổổ Â0 w ãÔổ ỗẻỉổ óộUƠổ ẻằổé -ế ãÔổĐỹ ệố ằýóU õổố ạổổ Â0 } ì óUổé | ãÔòĩ ã Ôèộ ìÂẻổ ếỗậãÔ ìÂằĩ ệố ệĩổ óUổằổé ếộẽ, ổộãýÔ ệố ìổỉờõ ãÔU òổĩ ƠổủU U õÂèổ ẻU õ ãÔổỉì óUổằốé -ế òởóUSỗè ìÂẻổ óUổé } õÂèổ, ẽ ẻổổ ìÂẻ ếỗậãÔ ìÂằĩ, ãÔèộ ẻổổ ãÔổ óUố ẩÔĩ ìÂẻổ óUổằổé -ế ằộLÔ, ìÂằĩ ãÔổĐỹ ạổổ Â0 {-vw ỉổ ìÂằĩ ếẻ ạổổ Â0 y óUổé ~ ãÔèộ ãÔố õế ố ìÂẻố ƠổủU ổUổĐỹ èãÔ ìÂẻốé ẻộẹạ, Uè ìãÔổ õ ỗằU ổ, ằởóUS ổU ếổU UóU ãÔổ ìãÔổ ƠổủU âUõãÔổ èổ ạổổ óUố ếếổỹẻ óUổằổé -ế ổỗ ỉổ ìÂằĩ ãÔổĐỹ ạổổ Â0 | ì óUổé vđ õố ãộÔầUĩố òổĩ ãÔ ì õ ýổỉẹ vw õổĩ óUĩ ệổĐỹ ãÔố ìổủè óUổằốé -ế ìÂằĩ ạổổ Â0 vw, ổỗ ạổổ Â0 v ì óUổé ãÔèộ ạổổ Â0 (ĐÂõổ ãÔố ộếổ õìổ òổĩổ ãộÔổổ, ếổ ãÔổ Ơổẻổ ìổ òổĩổ ếUổ) ìổèổ-ỗèổ óUõổ óUì U ổ ãÔUèé Ơổỉộ ằộU õổUố ò âUãÔổ ệUèéé ãÔèộ ãÔổỉì Sòỉ ỗèổ ãÔổ, èổUèổ óUố òóU ìổìổ ãÔổé èổU U õÂèổ èố óUố ỗằè, õộỗạỉổ óUổ ƠổủU ếỗẫáUỉổ óUổé ẳý ệĩ ổU ìổèổ èổU, òởóUSỗè ổĩ ỗèổ èổUèổ óUổé ổổộ ằýóU ổU èốõU ếủặU, U õÂèổ ìổUèổ óUổé õổĩ ếốèè ằýóU | ò ãÔ, âUổì ýệổòU ãÔèộ ẻèổ óUổé õạ ếUổ ỗõÂèổ ẻè, óộUì ỗòẽổèổ óUổèổ óUổé ĐZU õổ ãÔố ế ổU Uạèổ, ãÔèộ v ổUốU ãộÔĩ âUổì óUổé õổổ ếẫáUằổ óUUõìỉ âUèổ, ỗèổ w ệổU $U ếẫáUèổ óUổé õÂèổ ãÔèộ ì ĩầáUãÔổ Ơổ, ãÔ õĩổóUố ãðÌỉ ãðÐ ãÜ ãðÙỉ ãð âỉÜ Áỉð ¥»Üỉ, Âãð ÕÌỉ óUố ẻèổ óUổé ổộãýÔ, ổỗ ẩÔĩ óUU ẻổ âUổì, ằộLÔ ệĩổ ằýóU ìÂỗẻU ổé ệổằ ổĩổ ếổãÔ ìổèổ, õổ ~ ì ổóU ẳý óUổé ằộUổ ỗĩạố Uẻổ óUổ âUổì, ãÔèộ ổĩ õ ếẫáUèổ óUổé Sòổìố ỗõẩÔè ẻổ ổUố ãộÔổổ, ƠìốU ếổ Sòỉ õổèổ óUổé v ãÔèộ ãÔ ệổằ ẹ z ãÔổ, UốẫáU ãÔố óUaUù ố, ổĂò, UổĂằ, ổổếằổóU Ơổỗẻé w ỗõ ýãÔổUU õổổ óUĩ ổU ì ãÔổỉì óUổằổ âUèổ óUố ƠổủU ẩÔổĩèờ Ơổỉằổ, ỗẩÔU âU ẻổổ ãÔ ổầáU õ ệố ếẫáU ổỉằổé óUSè Uạổ òởóUSỗè ãÔ òỹè ~ U ãÔèộ ãÔổ ỗổổé ãÔ ẻổổ v ẻổúổèố ãÔố ổèỹ óủU SổổĂèUổ ãÔố óUố, óUổ ãÔố ìóUè õ ẽ ãÔìổằổé ãộÔổ ãÔố ếẩÔổẻổUố, õộƠU ãÔố ếóUổẻộUố óUU ẻổ ằộổổ ãÔổ Sòổìố óUổằổé ỉóU ằộổ âUõãÔố õÂèổ ì ƠòỉU óUổằốé ãÔèộ ãÔố ẻổổ ãÔổ ỗổỹỉ òởóUSỗè U óUổằổé x óUổ ãÔ ãÔổìổ ì (ãÔĩổãÔổUố) õ Ơìố óUổằổé ãÔèộ ổĩ õÂõổU ãÔ èố ãộÔổ (õÂõổUố ãộÔổổ, ẻUòổ, ẻổóUèổ, ệổÂổ) Ơổỗẻ ãÔố ổĩổ õ ếẫáUèổ óUổằổé y ổộãýÔ, ổỗ ƠổủU òởóUSỗè ãÔổ âUổì ẩÔĩ ƠổủU ạổổ Â0 w ãÔổ óUU ãÔ ằýóU ìỉ ẳý õìè âUổì ẩÔĩ ẻằổé z ạổổ Â0 | ãÔ ằýóU ãÔố Ơổỉộ (õờỉỹ ww õổĩ òởóUSỗè v{ õổĩ Ơổỗẻ) ãÔ õổĩ ỉèốè óUổ U ãÔèộ ãÔổ ýệổò âUổì ẻổổ U óUổằổé ổìẻổZ ãÔổ ìẻỹ ếổổ ƠổủU ỗõ Âèổổ ãÔổ õÂèổ ẻ ãÔ õÂếÂẽ ì õ ỉỗQÔ ãÔố Ơổổốỏ ỗòẽổèổ ãÔổ Ơổẻổ óUổằổé Uèộ ổU ì õổ ãÔố ĐZU, ổUốU ỉổ ãÔổổ ì õổổ ế èãÔ ãÔổỉì Uạ èổ õÂèổ ẽ ƠổủU ãÔèộ õ õÂếÂỗẽè ố$ổ (ãÔổ, UốẫáU ãÔố óUaUù ố, ẻẻỹ ổầáU UổĂằ, ổộU, ổổếằổóU) U ãÔèộ ãÔổ ýệổò âUổì óUổằổé { ổU ì Uạ õổ ãÔ ếUổếU õổổ ếẫáUèổ ổằổé ỗẩÔU âUõãÔ ếUổếU ƠổủU ỗẩÔU ƠổủU ếẫáUèổ ổằổ õổổ ếẫáU v+v = w ỗẩÔU w+w y Ơổỗẻé Ơố õÂèổ Ơằĩ õổĩ ãÔổ óUổĩ óUĩ ếèổ òổĩố óUổằ ố, ặUốãÔ õĩổóUãÔổU óUổằố, Uẻổ ì ƠỗẽãÔ UóUằổ, Ơổẻìố ãÔố ếổĩố õìổ òổĩổ ãộÔổổ, ếổ ãÔổ óộUì ìổ òổĩổ ĩầáUãÔổ, ìổèổỗèổ ãÔổ âUãÔổU õổUố Ơổỉộ ệờĩằổé | ỗèổ ãÔổ ì õ óUố èổUèổ óUổé vw/wy/y} õổĩ ãÔố Ơổỉộ èãÔ âUổ ẻổổ ãÔU ẻằổé } U õÂèổ èố óUổằố ổ âUổì ẻổổ ãÔố óUổằốé ~ ìổèổ ãÔ òÂổ ãÔổ èổUằổé - ế ẳý ệĩ ổU ãÔổ ỉổ âUổì óUổé vđ ỗèổ òÂổ ãÔổ èổUằổ (ìÂổố õìổ óUổ)é -ế òởóUSỗè ỉổ UổóộU âUổì ỉổ ạổổ Â0 w âUổì óUổé ìÂẻố ẻổổ v ìÂẻố ẻổổ ì ìổìổ ãÔố ầáU ãÔổU ãÔU Uạ ẻằổ, âUãÔổ èổ ạổổ óUố ếếổỹẻ ãÔU ẻằổ, ếổãÔ ãÔèộ ãÔổỉì óUố óUổ ƠổủU ẳý ệổằ ệố ìÂẻổ óUổé ổóU ẳý ãÔổỉì ỉổ ạổổ Â0 ~ ì õổ óUố ỉổ óUổé w U õÂèổ ìUèố ổé - ế ổổộ ằýóU (ẳý, ìÂằĩ) ạổổ Â0 x ì óUổé x ổU, ầUổãờÔ ỗẩÔU ệố ìÂẻổ óUố óUổĩ óUổằổé -ế ổộãýÔ ìÂẻổ óUổé w ãÔèộ ạổổ Â0 10 (ộổ Ơ UổSè U ĩ òổĩổ ìổủãÔổếổ ( ìÂẻổ óUổĩ) ìổủãÔổ ýSè, ãÔ ẻổổ ) âUổầáU ỗếUổẻU ìộƠổẩÔố óUổ ẻèổé ệU U ẻổủĩè ãÂÔằổĩ óUổèổéé ổPÔố ãÔèộ ẻUếổU ổỗ ãÔ, ổ ãÔèộ, Sòỉ ìÂẻổ óUổé ìÂằĩ Uổổ ổóU õổố ếủặU, ệĩổ ẻổổ óUổèổ óUổé ổỗ Uò ổU ƠU óUổè, ỗì^ùUố õổổ ẻ ổèố óUổé ếộU ổUổ ế ổỗ ổ ếủặUổ, õổổ ỗì^ùUố ạổ v ĩèố óUổé èổãÔè ổỗ ằýóU ẽổạổ óUổèổ, ĐÂõổẩÔ ổỗ U óUổèổ óUổé âUìý ổố y} ãÔUèổ, ĩ õệĩè ếỗẫáUỉổ óUổé ổỗ ƠãÔĩổ { ổU ếủặUổ, ổìố ỗạĩổầáUố óUổèổ óUổé ĩầáUãÔổ ủẻổ x óUổãÔU ìèổ, ổỗ ổỉổ ổU ổủổ óUổé âUổỉ ỉóUố âUổì óUổằổ, ỗằổ ãÔèộ ổU } ãÔổ ổé ìổỉổ ẻổủĩè ãÔèộ ìÂẻổ, ố ỗõẩỹÔ õÂèổ ãÔổ óUổé v ẻổủĩèìÂẻ UèộU ếộU ãÔổìổ òổĩổ, UổĐỹ Sổố ( ổóU ạờếõờè ỗì^ùUố) ãÔẩÔ ãÔổ õếờè ẻằốé óUSè Uạổ ổỗ ãÔ òỹè Â0 vđ ìỉìổ ãÔố ầáU U ãÔèộ ãÔổ ỗổổé ãÔ ẻổổ v ỗõ ýãÔổU ệổĐỹ âUổầáU òóU ổìổ ãÔUèổ ổỉ èổ òóU ƠổủU ệố ếẫáUèổ ổỉằổ, ãÔệố ãÂÔằổĩ óUổằổé w ổPÔố ẻổổ ì ỗổỹỉ ổỗ U Uèộ ìổĩổ ẻổủĩè U ãÔệố ìÂẻổ óUổằổ ỉỗẻ óUổ èổ ãÔòĩ õÂèổ U ếộổ ýệổò óủUé x ộổ Ơ UổSè U ĩ òổĩổ ãộÔổổé y ẽố, ỉỗẻ ếộ ỗUổ ếẻ óUổ èổ ạờếõờUè Sổố ìÂẻ ãÔẩÔ ãÔổ õếờè ẻằốé z ỗì^ùUố õ õổổ ỗìĩé wy õổĩ ãÔố Ơổỉộ ì ĩầáUãÔ óUố ĩầáUãÔ, òởóUSỗè ãÔổ ẩÔĩ âUổì óUổé - ế ổỗ âUổì ỉổ âUổì ổUổ ì óUổé { ổìố ỗạĩổầáUố óUổằổ (ạĩ ổóU ãÔổĐỹ ệố óUổ) ỗõì ổĩĩ ãÔố ãÔếẻ ạĩ ệố ổổỗìĩ óUổé - ế ổỗ ạổổ Â0 { ì óUổé ìÂẻố ẻổổ v ìẻố ẻổổ ì ãÔèộ õ õÂếÂỗẽè ổẻổU ốổ U wy-w} õổĩ ãÔố Ơổỉộ èãÔ ìÂẻổ ýệổò ẻằốé - ế ổỗ ìÂẻổ óUổé w õÂèổ ãÔố ếếổỹẻố ãÔ õìỉ ếỗậãÔ ổ ãÔố Ơổỉộ (UổóộU, ãÔèộ) UổóộU yw õổĩ ẻổổ yz õổĩ ãÔèộ õ y} õổĩ óUĩ ổĂẻố ãÔổ ếèỹ (ãộÔổổU) ổóUẻ õ ệUãÔU Uạ ĩ ƠổủU ếổóUU òốUổ ì ẻếổ ẻé y} õổĩ ãÔ ếổẻ ãộÔổổ Uạổ $MÔUố óủU ổ õóổỉãÔ óUổằổé yz/y} õổĩ ãÔố Ơổỉộ èãÔ ì ổĩĩ ãÔố õệổĩ õÂèổ ãÔ ốò ãÔố ốò óUổằố, ãÔ ƠổòỉãÔ ố óUổằốé ãÔèộ ạổổ Â0 } ì ỗẻỉổ âUổỉ õóUổỉãÔ óUổằổé ƠãÔĩổ ãÔèộ ìÂẻổ óUổ èổ ìÂằĩ õ õóUổỉèổ óUổằố ĩỗãÔ ế ìÂằĩ ệố ạổổ Â0 vđ ì óUổé x ẻổổ ãÔổ ẩÔĩ ìÂẻổ ƠổU ìổ óUố óUổằổ, ằởóUSố ãÔổì ì óUU ằóU èố ãÔổ õổ ãÔổ ỗì^ùUố ạổ ĩ (óUU ƠổU èếổóUố) Ơế ẳý ãÔổ âUổỉ ỉổ ìãÔổổ ãÔố èóU ì ẻờẽ, ổóUẻ ẻếổÂé -ế ổỗ ìÂẻổ ỉổ ìÂẻ ổUổ ì óUổé y èố U õÂèổ CùU óUổÂằố ìằU ẽ ãÔ ỗĩ ìÂẻổ óUốé -ế ổỗ ạổổ Â0 y ì óUổé ãÔèộ ạổổ Â0 11 (ằốẻầáU Sòệổò ãộÔổổ) ỗẩÔãýÔ UổầáU ằộUố ãÔổ ổ ĩố ằĐỹ óủUé U Uạ èờ Ơổằ ãÔố ổ Ơổ UóUố óủUéé èổãÔè ãÔèộ óUổ vv ằộổ, ếỗẫáUỉổ ẻổủĩè U ẻèổ óUổé õổố ổỗ, ếộộẽ èố ếủặUổ, ýệổò ãÔèộ v ãÔổ ìÂẻổ óUổé ệĩổ ổỗ ỉổ x ổU Ơổỉổ, ãÔèộ ếộUổ óUổèổ óUổé Uò Sổố ổóU ãủÔõổ ếủặUổ, ổèỹ ổỗ ãÔUèổ óUổé ãÔèộ, ằộLÔ z-vv óUổè, ì ĩèổ ổ ĩầáUãÔổ óUổé ổUốU âUìý âUõ ìộẻổỹ ỗằèổ, ĩổổ ýổỉẹ ủẻổ óUổé õìỉ ãÔèộ èãÔ ìổèổ ìUèố w, ẻổủĩè Uèộ Sòỉ ếẫáUèố óUổé ổỗ ìÂẻ óUổằố âUèố, õÂèổ ìãÔổ ầáU ãÔUèố óUổé v ổóU Sòỉ ếầáUổ ẻỗUẳý ƠổủU ãÔèộ Sòỉ õÂèổ ãÔổ èổ ổỗ ãÔổ ẩÔĩ ìÂẻổ óUố óUổằổ Uèộ ỉỗẻ ạổổ Â0 z ãÔổ UổóộU ỗãÔõố ẻờõUố ổèỹ õ õóUổỉãÔ óUổ èổ õÂèổ vv ằộổ ổộệ ãÔ óUổằốé w z-vv-wx-x{-y} õổĩ ãÔố Ơổỉộ ì ẳý ãÔổ ẩÔĩ ìÂÂẻổ ỉổ ổờỉ (ốUổ) óUố óUổằổ ƠổủU ốU ãÔố Ơổòổ ìÂẻ ýệổò ãÔố ỗổổố óộUƠổ ãÔUằốé óUSè Uạổ óUĩố ãÔ ạổổ Â0 vv Ơổìẻ U ãÔèộ ãÔổ ỗổổ óUổé ãÔ ẻổổ v ổ ếốè ằĐỹ òóU ƠUố óUổằố õẻủò Ơổằ ãÔổ ỉổĩ Uạèổ óUổằổé gố ổỉẻổẻ èổ Đèố óUổằố ỗèố Sòỉ ủẻổ ãÔUé ãÔèộ UổẻUếổU ãÔ ỗĩ Uổỉổằ ế èãÔ ạổổ Â0 x ì ếộẽ óUổé õẻủò ãÔ ƠãÔĩổ ẻổ, ỉổUóU ãÔố èUóU ếóUèổ óUổằổé w ằộLÔ ãÔổ Ơổõ ằốẻầáU Sòệổò ãộÔổổ Sòỉ ãÔèộ ãÔố ổỗQÔ ãÔổìẻòốé x ẽ-ẻổủĩè vv ằộổ âUổì óUổằổé -ế ổỗ ạổổ Â0 x ì óUổé y vv ằộổ ãÔ ìổĩố ẻổổ vv-wx-x{-y} õổĩ ãÔố Ơổỉộ ì ạổổ Â0 v ì Ơổ U ếỗẫáUỉổ ýệổò óUổé -ế U ằýóU/Sổố ằýóU ìÂẻ óUổé z UổẻUếổU ãÔ ỗĩ Uổỉổằ óUổằổé -ế ạổổ Â0 x ì ếộẽ óUổé ìÂẻố ẻổổ v Ơ ĩầáUãÔ ãÔ ì U (Sổố ãÔố ãộÔầUĩố ì ĩầáUãÔổ ƠổủU ẻổóUèổ) ýổỉẹ ìổèổ óUổằốé ãÔèộ ãÔố Ơổỉộ èãÔ ẳý ãÔổ ẩÔĩ Ơố ìổèổ ãÔố ẻởỗCùU ếỗậãÔ Ơổỉộ ƠổủU ìổèổ ƠổủU õ Âèổ ãÔổ Ơổõố ỗòổỹóU ẳý ãÔố ổẻổU ƠổủU ếóU òổĩố ố õế óUố ìÂẻ ýệổò ĩằ UèộU õÂèổ Sòỉ ãÔ óUổằốé w Sòỉ ẻỗUẳýố/UèộU õÂèổ ãÔé ế UổóộU ạổổ Â0 z ãÔổ ỗãÔõố ýãÔổU ẻờõUố ổèổZ ãÔ ãÔổUổ õóUổỉãÔ óUố óUổé ìằU Sổố ãÔố ãộÔầUĩố ì ỉóU õế âUậU ỉổ óUU ẻổổ ì ì ãÔèộ ãÔổ ýệổò ãÔ ƠổủU ổộệ óUổằổé x ổộệ ãÔổì ãÔ õìỉ ốU õ ẻố ằĐỹ Ơổòổ$ ìÂẻ ýệổò ãÔố ỗổổố óộUƠổ ãÔUằốé y ẳý ãÔổ ẩÔĩ ỗòổỏãÔUU vv-wx-x{-y} õổĩ ãÔố Ơổỉộ ì ì Âẻổ ỉổ ổờỉU (ốUổ) óUố óUổằổé -ế ếộẽ ạổổ Â0 x ì óUổé z ìãÔổ õÂèổ ẻổổ ãÔố âUúổỗè óUổằố ìằU Sổố ãÔ Uò ì ổỗ ếộUổ óUổ U ãÔèộ ãÔệố ìÂẻổ óUổằổé - ế ổỗ ìÂẻổ óUổé { U õÂèổ ìộẻổỹ ủẻổ óUổằốé âUổỉ ổỗ ãÔố ố õẩÔẻ ìờĩố ỗòổỏãÔU Uổè ãÔổ Sổố ãÔ ỗõUóUổ UạãÔU õộếóUU ẽìỹ Sổ ì ẻổ õóUổỉãÔ óUổằổ, Sổố ếằốé ẻờõU õổĩ ỗẩÔU ẻổếổUổ U ủẻổ óUổằổé óUĩố õÂèổ ổổỉẻ óUố ốỗòè ủẻổ óUổé ãÔèộ ạổổ Â0 12 (ổổ ƠổUổì gố ỗòUổõè) ệ U ãÔếốĩổ ổóU ếổổ õ èUổé ò ổU ằộLÔ ãÔổ èờ ỗõ ì ẻằổéé Ơổ ếẫáUèổ õổố ếẫáUè, ếẫáUèổ ãộÔĩ ỗUòổU óUổé ìẻỹ ìổỉổ óUổằ ẩÔĩè, ẩÔĩèổ õế ằộĩổU óUổé âUổ ãÔèộ ầáU ạổĩố ếủặUổ, õộạ ằởóUSố ếẫáUèổ óUổé ổỗ, ổộãý ƠổủU ằộLÔ èốổ ãÔổ, ýệổòU ìộếổUãÔ ẻèổ óUổé õóUổỉèổ ệổĐỹ ìÂằĩ ỗằè, * ĩầáUãÔổ ổèố Sòỉ èổUèổ óUổé ổèỹ èUPÔố ãÔèộ ĩè, ìãÔổ ỉổổổU ẩÔĩ ếỗẫáUỉổ óUổé ổổộ-ỗìổ ổóU õổố ếủặUổ, õÂèổ ãÔèộ ì Âẻổ óUổé Uò UổóộU ãÔổ ẻộì v õổố, óUU ãÔèộ ãÔổ ẻèổ w óUổé õÂèổ Uốổ óUổằố ổPÔố, ìÂẻổ ãÔèộ Sòỉ óUổèổ z óUổé ãÔèộ vw ýệổò ổ ẻò, ỗổổố ẻờ ổ ẻèổ óUổé õÂèổ ýệổò ẽ-ẻổủĩè Ơ, õõộUổĩ ổUổ Ơổ ệUèổ óUổé ýệổòU ẻổ èUẩÔố ổ ổ ìÂẻổ, ếổóUU Uò õ óUổèổ óUổé õÂèổ âUổỉổ UổóộU óUổằổ, ẻờẽ ƠÂằờặUổ ờõèổ x óUổé ìÂằĩ, UổóộU ì óUSẻ óUổ ệUèổ, ĩầáUãÔổ èUẩÔổ ổUé ổổộ ếủặUổ Sòỉ U ổổ ãÔUèổ, ẩờÔĩ-ẩÔĩ ằộĩổU yé v UổóộU ãÔ ổổộ ẹ ổộãýÔ, õờỉỹ, ìÂằĩé ãÔèộ ãÔ ổổộ ẹ ẳý, ìÂằĩé Ơổỹèữù vƠ ế UổóộU ạổổ Â0 { ãÔ õổ âUãÔ ẻộì õờỉỹ, ẳý, ổộãýÔ, ìÂằĩ óUổ èổ ãÔèộ ãÔổ ýệổò ìÂẻổ óUổé w ế èãÔ ổĩĩ ƠUổ Uạ, ìằU Ơỉổổ èếốỉè âUổì ẩÔĩ óUổằổé x ế U õÂèổ èổ ãÔổỉì ìằU ẳý ìổỉổ ẻổủĩè ổổÂỗè ãÔổ ẩÔĩ ìÂẻổ óUổ UóUổ óUổé y Sổố ãÔ Uò ì Sòỉ ãÔèộ ãÔổ ỉổU ỉổ õÂếÂẽ ủẻổ ãÔUổ õóUổỉãÔ óUổằổé z ế ạổổ Â0 { ì UổóộU ãÔ ẻộì èổ ãÔèộ ếếổỹẻ ĩỗãÔ ế ạổổ Â0 w ì ổổộ èổ ãÔèộ ãÔổ ýệổò ãÔòĩ v/x ỉổố w ĩầáUãÔ óUổằổé óUSè Uạổ óUĩố ãÔ ạổổ Â0 vw ạỹ U ãÔèộ ãÔổ ỗổổ óUổé ãÔ ẻổổ v ẻổúổỗè ãÔố ổèỹ óủU SổổĂèUổ ãÔố ổèỹ óUốé w ãÔèộ ế ạổổ Â0 vw ãÔổ ẩÔĩ ổỗóUU ãÔU, ạổổ Â0 w õõộUổĩ ì ỉổ ạổổ Â0 w ãÔổ ẩÔĩ ẻằổé ỗổổố ạổổ Â0 w ãÔố õÂếÂỗẽè ốổ õ óUổằố ƠổủU òởóUSỗè ãÔ ằýóU ãÔổ Sòệổò óUổằổé õ Ơổẻìố ãÔ ỉóUổĂ õÂèổ ãÔ ì ỗẻ ỉổ âUõãÔố wy õổĩ ãÔố Ơổỉộ õ Đổè èổ ẽ ạờế ìổ óUổằé ổổ ƠổUổì èổ ẽ óUổằổé x ổỗ, ổộãýÔ, òởóUSỗè èốổ ãÔổ âUổì ẩÔĩ ìằU ìÂằĩ ếầáUổ èổỉổ, ệổĐỹ, ìổìờ Ơổỗẻ ãÔố õóổỉèổ óUổằốé ãÔòĩ ĩầáUãÔổ óUố èổUằổé ẻổúổỗè ãÔố ổèỹ óUổằố, ìãÔổ ãÔố ỉổổổ ãÔổ ẩÔĩ âUổì óUổé Uy ệU ĩằ èổ ãÔ ỉổĩ ì óUố ãÔếốĩổ ệU ẻé U õ Âèổ { õ vw ổ SòổSỉ ì èổ ẽ ì âUổì óUổ (ổóU ạổổ Â0 vw ì ãÔổĐỹ ổổộ ằýóU óUố õổố óUổ) ổèỹ ỉóU óủ ỗãÔ ãÔèộ ãÔố õòổ ỉổ ãÔèộ ãÔổỉì Uạé z ìÂằĩ ƠổủU UổóộU Đỹcỉổỹ ãÔUằ ỉổ âUãÔố õÂếÂỗẽè ố ỉổ ỗUèẻổU õóUổỉèổ ãÔUằ ìằU ãÔèộ Ơ ĩầáUãÔ ãÔèộ õ õÂếÂỗẽè ố ỉổ ỗUèẻổU ếUãÔè ĩổÂằ ƠổủU óUU ƠổU ếUãÔè óUổằốé { ẻổủĩèìÂẻ ỗUòổU ãÔổ Sòổìố gố ỗòUổõè ýổãởÔỗèãÔ óUãÔ óUổằổé ãÔèộ ãÔổ ẩÔĩ âUổ óUổằổé ằởóUSố õộạ ì õế ƠổU ẽ Sòỉ Ơổ Ơổ, Ơổõ õÂèổ, ỗUèẻổU õế óUố ằộĩổU ì ổổổ ổổủãÔè ế èãÔ ổ õÂẻố ãÔổỉì Uạé -ế ạổổ Â0 { ạổĩố ỉổố UổóộU ạổổ Â0 { ƠãÔĩổ óUổé ìÂẻố ẻổổ v Uò òổĩ U ãÔệố ìÂẻổ ýệổò ầáUằổé w U õÂèổ ổPÔố, ãÔèộ ếếổỹẻ óUổé x ế èãÔ ãÔèộ ãÔổ õÂếÂẽ ãÔ ƠổủU âUổì óUổ õÂèổ ếếổỹẻ ỉổ ằổỉế ế ạổổ Â0 { ì UổóộU ãÔ õổ óUổé Ơ ìÂằĩ óUổ èổ õÂèổ w} õổĩ ãÔố âUìý èãÔ óUổé ế ẳý óUổ èổ õÂèổ xw õổĩ ãÔố âUìý èãÔ óUổé õ õờỉỹ óUổ èổ õÂèổ yw õổĩ ãÔố âUìý èãÔ óUổé ẻ ổộãýÔ óUổ èổ wz õổĩ ãÔố âUìý èãÔ óUổé ìằU Ơỉổổ Sòệổò óUổ èổ õÂèổ ãÔố âUúổè óUổằổ ƠổủU ãÔèộ ìÂẻổ óUổằổ õổ Ơổẻìố ìÂằĩ ếẻ ãÔ Ơổẻìố õ ỗìĩèổ-ộĩèổ óUổằổé Ơế ãÔèộ ãÔố ầáU ãÔUèố óUổằốé ãÔèộ ếổãÔ ạổổ Â0 vw ãÔổ âUổ ẩÔĩ ãÔổ óUổ UèộU ế UổóộU ạổổ Â0 { ãÔ õổ ếộẽ ệố óUổ èổ ãÔèộ U ếộUổ ýệổò óUổằổ óUổĩổ ÂỗãÔ ếộẽ ƠổủU ãÔèộ Ơổõ ì ổổộ óủUé ạổổ Â0 { ì UổóộU ãÔ õổ UổóộU ãÔ ổổộ (ìÂằĩ, õờỉỹ, ổộãýÔ) ãÔ õổ UổóộU ãÔ ỗìổ ỉổ âUõãÔ ếUổếU ãÔ ằýóU óUổ èổ ãÔèộ ạổổ Â0 vw U ếộUổ ýệổò óUổằổé ếổãÔ òóU ằýóU (UổóộU ãÔ ẻổSè ỉổ UổóộU ãÔ ếUổếU ãÔ) ãÔèộ ãÔ ổổộ óUố ỉổ óUổé y ãÔèộ ạổổ Â0 vw ì óUổèổ óộUƠổ ệố ỉỹ óUổằổé ỉỗẻ ỗãÔõố ẻờõU ằýóUổ ãÔố õóUổỉèổ õ ãÔèộ ãÔổ ãÔ ýệổò ệố óUổ èổ U õÂèổ ãÔòĩÔ w ĩầáUãÔ ãÔổỉì óUổé -ế ạổổ Â0 { ì UổóộU ãÔ õổ âUõãÔ ổổộ (ổộãýÔ, ì Âằĩ, õờỉỹ) óUổ ỉổ ạổổ Â0 w ì ẻộì (ẳý ỉổ ìÂằĩ, ổộãýÔ) ẳý ạổổ Â0 w ì óUổé ổU ỗãÔõố õÂèổ UỗóUè õ ìãÔổ ãÔ ỗĩ ìố ỉổ ỗẹõÂèổ ãÔổ ếổ-ếổỉổ ìãÔổ ạUốẻ èổ õ Uò òổĩổ ệố ỗẹõ Âèổèổ õ ẻờU óUổằổé z ẻổổ ằýóUổ ì õ ãÔòĩ ì ẻạé -ế ẳý ạổổ Â0 w ì óUổé { ỉỗẻ ãộÔổ ìUòổ ỉổ ãÔèộ CùU ãÔU èổ ãÔèộ ạổổ Â0 vw óUổèổ óộUƠổ ệố ìÂẻổ ẩÔĩ ẻằổé õÂèổ ãÔố ìÂẻố ẻổổ U UổóộU ãÔổ âUổỉ õóUổỉèổ ãÔUằổ ƠổủU ế ƠổủU õÂèổ ãÔổỉì óUổ ƠổủU ìổĩố ãÔCùU óUổ èổ ẻờẽ ì ƠÂằờặUổ ầUổĩãÔU ờõổ ổộệ óUổằổé | Sổố ãÔố ãộÔầUĩố ì Sòỉ ãÔèộ ãÔổ ỉổU ỉổ õÂếÂẽ ủẻổ ãÔUổ õóUổỉãÔU óUổằổé õÂèổ ãÔ ỗòổA ãÔổ ẻUòổ ãộÔổổ ếẻổỹè ãÔUằổ ỉổố ãộÔổ U ãộÔổổ ìUằổ ƠổủU vv ãÔố ỗằèố èãÔ ãộÔổ ìUằ, õÂèổ ốỗòè UóUằố,yđ -yx ỗẻ ãÔ ƠẻU-ƠẻU ẻờõUổ ãộÔổổ ãÔổỉì ãÔUè ổÂé õếõ âUổì Âổỉè (ổĂ ằýóU) òổ óủU ỗõì ếộẽ ổổỗìĩ óUổ ìằU UổóộU ỉổ ãÔèộ ì õ ãÔ $MÔU ổổỗìĩ óUổé
- Xem thêm -

Xem thêm: Lal-Kitab, Lal-Kitab

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay