Saral-Ank-Jyotish-Astrology

99 3 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 17:29

ljy vad T;ksfr"k Index Topics Page Introduction 2 Nature of Number 3 Result of Lucky Number 55 Result of Radical Number 62 Yantra and Numerology 97 ljy vad T;ksfr"k Introduction Jh x.ks'kk; ue% x.kifr ifjokja pk#ds;wjgkja] fxfjèkjojlkja ;ksfxuh pØpkje~A Hko&Hk;&ifjgkja nq%[k nkfjnz;&nwja x.kifrefHkoUns oØrq.Mkorkje~AA1AA tks vius leLr ifjokj ds lkFk lq'kksfHkr gSa] ftUgksaus ds;wj ẳckgksa ds vkHkw"k.kẵ vkSj eksrh dh ekyk ốkkj.k dj j[kh gS] tks Ñ".k ds leku Js"B cy ls ;qä] ,oa lk{kkr~ oØrq.M ds vorkj ekus tkrs gSa] mu lkalkfjd Hk;] nq%[k nfjnzrk dks gjus okys Hkxoku~ x.kifr dh eSa] oUnuk djrk gw¡A xtkuuk; iw.kkZ; lka[;:ie;k; rsA fonsgsu p loZ= lafLFkrk; ueks ue%AA ftudk :i lka[;'kkL= ls tkuus ;ksX; gS] tks 'kjhj ls vn`'; gksrs gq, Hkh lHkh txg fLFkr gS] ,sls iw.kZ ijes'oj xtkuu dks] ckj&ckj ueLdkj gSA T;ksfr"kL; chta xf.kre] vad nnkfr rRQye~A ;Fkk T;ksfr"k peRÑR;] vadaegkRE;a rn`'ke~AA T;ksfr"k dk mRifÙk dkjd xf.kr gS] vaad 'kkL= Hkh T;ksfr"k ds leku gh Qy iznku djrk gSA ftl izdkj T;ksfr"k dk peRdkj izHkko'kkyh gksrk gSA mlh izdkj vad Hkh izHkko'kkyh gSA ljy vad T;ksfr"k Nature of Number foKku vkSj vad 'kkL= esa vU;ksU;kJ; lEcUèk gSA T;ksfr"k dk gh ugha ;|fi lalkj dk izkjEHk **vad** ls gh gqvk gSA tgk¡ ls dky dk izkjEHk gqvk og Hkh dky dk mRiUu dkjd firk **vad** gh gSA bl izdkj thou esa vad dk cgqr cM+k egRo gSA vad ds fcuk tc l`f"V dk izkjEHk laHko ugha] rks vad ds fcuk dksbZ Hkh dk;Z dk 'kqHkkjEHk Hkh vlaHko gksrk gSA vad gh oSfnd xf.kr dk l`tu fd;k vkSj vad ds vkèkkj ij gh czã Lo:i dk n'kZu gqvkA T;ksfr"k osnkax] l`f"V ds mn; ls izy; dky rd dh lHkh ?kVukvksa dk vkèkkj LrEHk gS] T;ksfr"k rFkk le; dk fooj.k vad 'kkL= ds vuqlkj izkIr gksrk gSA bl izdkj ;g Li"V gS fd vad vkSj T;ksfr"k esa lEcUèk gSA lkalkfjd oLrqvksa dks ns[kus ls ,slk izrhr gksrk gS] fd fdlh Hkh oLrq ds vusdkusd :i gSaA vyx&vyx jaxksa dks ,d nwljs ds lkFk feyk nsus ls ,d rhljk jax tSls jọ ẳykyẵ vkSj ihr ẳihykẵ jax feyk nsus ls ,d rhljk ukjaxh jax cu tkrk gSA uhyk vkSj ihyk feykus ls gjk bl izdkj gtkjksa jax cu ldrs gS]a ijUrq okLro esa ;s jax ek= lkr gSAa lkr jaxksa dk ewy jax lQsn vFkkZr~ jax jfgr gS ftls 'kq)izdk'k dgrs gSAa lw;Z izdk'k ij ;s lkr jax n`'; gksrs gSa ijUrq lw;Z dh fdj.k 'kq) mTToy ,oa jaxghu izrhr gksrh gSA blh izdkj l`f"V dh lajpuk iaprRo&i`Foh] ty] vfXu] ok;q vkSj vkdk'k rRo ls gqbZ gSA ;g lEiw.kZ lalkj iap rRoksa dk Lo:i gSA bu rRoksa dh mRifÙk] vkdk'k ls gqbZ gSA lkalkfjd inkFkks± dk ewyxq.k] 'kCn gS blh dkj.k 'kCn dks ß'kCn czãÞ vFkkZr~ bZ'oj dk izrhd ekuk x;k gS vkSj bls gh ijekRek dgrs gSaA izR;sd 'kCn dks vad vFkok la[;k esa ifjofrZr dj] ljy vad T;ksfr"k mldh eki dh tk ldrh gSA 'kCn ls ea= dk fuekZ.k gqvk gS] ea= dks 'kfä iznku djus ds fy, ,d vuqikfrd x.kuk dj ea= dks iw.kZ 'kfä izkIr gks tkrh gS] rc og ea= viuk iw.kZ izHkko iznku djrk gSA fdlh Hkh 'kCn ;k ea= dks fuf'pr la[;k esa tius vFkok i
- Xem thêm -

Xem thêm: Saral-Ank-Jyotish-Astrology, Saral-Ank-Jyotish-Astrology

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay