Sachitra-jyotisha-siksha-8 (hindi)

273 4 0
  • Loading ...
1/273 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 17:28

ft k ^ girr | ^r 3TT ft^r fe^rr if | sftT ^ft?r^?r ^^T^T TT^T fn^r fe^r sfk ^5^% if ?TFT 3ft 5fT^r ft qrnfi ^ % Trftr sft 1 ^^ ^r ^r% % fe^ I qr 5r?T ^f ^ft i |cT ^r srm^ Tiftr ftrr ^V | I I ^r ^ Tiftr % ferr I ^qlftfe % i t 3TTfe 2TTT ^T SRT ^^ ^jf?T strTT If I ^T ; 5RR3T W 3iraR 5^ ^T ^ t *f ffcTT 3Tffe ^ft Astronomical ^ ^rg arrfe ini cn ^T ZT ^ Jf ?p % zftT 3Tf 5TRFT % f fa^rr TFSTT i TTf R^T% iHcr T$rr T^TT ^f^crr ^?t ^TRTT fHK STTT % ' ( *w ^rf*w> g&r ft% % ^ftr ^STTR ^Wr WR f for * ft * i 'ft'T i rfr firaT aror ?r ^rsy fine!' f ft 3R5T q^y ^^r | if STRIT ^5% ^ ^T^ I 1 ^ ^r fe% sftr ^w 5fl% if ft^ft ^ f i rnft ^cr i i fNf & ft ^w 5wr ??J?H if 3^> 5Wnc ^ | ^ % Wltfin? STRr* ^nr ffcrr PWT 1 'J? j I ft fffe 'ft^TK ftcTT | , ^^RPTcTT, ^nf % ^W I Jj ^TT 5? foOT ^5t sftt ^FH, ^ft^t I i M'R^d'f ft |H at Mter ^Wf ^t H'(^N ffc^t I, tq*u^ Prosrc Jf ft TOR % IT ftfir Hl^* ^ ^^frft ftftPT r ^ ^tar i c ^ at ^TT gT I 5TTCT, I ^J^r ^^ ^ ?n^? -T srt?: ? ^f 5j^% ^; 3;^n frdr 3K (\3) f ^v51f I TT% ^ Tf^r ^t ^ cit eft t eft TRT sft I i ?fg ?> ir rf TT | | w/qfmr tfk cfr i I jffr ^Rr ffcft |, eft eft diH^N't) (?) ^pf fftcIT % *rm I i I I ^ rft ^r ^HM ^ ^RT ^^t ^V ^^ft % ^eT: I spr ^r ^rw ^#t ?f ^f ^r% ^r OTT ?% % SKT i SFR ^T^PR eft fft PrTRTT gMlf I I w eft ^feT ^^TT ^teft ^ 3fFt^ 5fa OTR ^r | ^ T^f, s^rrqrT ?rft ^r?rr i if ^'?PTT, ^rtf ^ft STT^TT ^r ^ *N 3pl1T eft ft ^1 ^T ^ ^fTT ' ^IT I, ^n: |triT|i qr ^g^r t SRpq" qfa ^PT teft I I 55*3 fo^t f fe FT | ^ ^T ^teT spt eTf^TeT ^f ^rer ^ t^f> ^rwf^f* ^^B^r ^t ^ aflr eft T
- Xem thêm -

Xem thêm: Sachitra-jyotisha-siksha-8 (hindi), Sachitra-jyotisha-siksha-8 (hindi)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay