36 guarding_tongue

36 3 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 17:27

! "#$$#!%$&'$$!"()!*&$+$,!-)./$0$011! !"#$%&'()*+,)-.'(",)./)01##1)2'34#5#5,,) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"""#$%&'$()$*#+,'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-%&.$()$*!/&0,,12! "! !"#$%&'()*+,)-.'(",)./)01##1)2'34#5#5,,) ! "#$%&'()! *+,!-.()#, !"#$%&'(%)##*%+,-+.'*//"% #!%0$//$%+1-2/3/3((% !"#$%&'())#$%*)+","-'#"./%01% 2$'"3$%2'4))5%60/%78"(%94:&"4''4))% ;+'/))4%94'+-./ ! ! !"""#$%&'$()$*#+,'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-%&.$()$*!/&0,,12! #! !"#$%&'()*+,)-.'(",)./)01##1)2'34#5#5,,) !"#$%&'()*+",,,-./01.2*.3-4$1" " !"#$!%&!'()#*++,-( ! 567/(8*9:"$20/(29"7&",,,-./01.2*.3-4$1! ! ! ! ;*9"$*'RR!)!RU'.,+,.!2'XQ'R/!,R!R'>/!/-!/&'! UQS*,R&'2R!)>?!U'24,RR,->!,R!P2)>/'?G! ! ! ! ! !"""#$%&'$()$*#+,'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-%&.$()$*!/&0,,12! $! !"#$%&'()*+,)-.'(",)./)01##1)2'34#5#5,,) -2678)9:);94-84-&.'#&.'# &(# F-5&# ,=# +-N#=*+-#5=#;5+0;,&,%6N#6(==,>,%6N#5%)#=B5%).'"##M(#-.#;',%6=# &-.#.G,).%+.=#!S07!,R4)Y''*!)*)2.->! +-"##7-,=#,=#,%#(').'#&-5&#&-,=#;((0#+5%#;.#+(@>B.&.#,%#'.65')=# &(# &-.# '*B,%6# =# +(%+.'%,%6# (%.b=# G.';5B# =&5&.@.%&=N# 5%)# +(@>'.-.%=,G.# ,%# '.65')=# &(# S>B5,%,%6# &-.,'# ), +-#&-5&#+(%=,=&=# >'.)(@,%5%&BK#((%).)[#L"5/3&1+5/ 21-;(5/,-%/&,-%/2&5/M(+)#I+/,45/+,$5/$41I@Lm#3# # M5-B# $;%# M5l5)# U'5)KXBB55-*#d5%-*W# '.>('&.)# &-5&# XBB55-b=#Y.==.%6.'##U=5BBXBB55-*#d5B5K-,# F5# =5BB5@W# =5,)[# D=&15C54/ 8,-/ ;(,4,-255/ $14/ I5/ :2&,2/ &5/ 3#))/ ;(,4%('&.)# ;K# X&\7,'@,)- # U3233# (',=.)# &-5&#&-.#5*&-('#),)%b&&',;*&.#&-,=#-5) &-#&(#M5- -#Y*=B,@#F-.%#,&#,=#'(G.)#(('&.)#&-5&#&-.#:'(>-.&#U=5BBXBB55-*#d5B5K-,# F5#=5BB5@W#=5,)[#!=&5-/2&5/K1-/1$/G,%,I/3,J5+/$41I/&#+/+)5596/,))/1$/&#+/F1%?/ 9,42+/ +55J/ 45$(;5/ $41I/ &#+/ 21-;(56/ +,?#-;S/ TW5,4/ G)),,&/ 3#2&/ 45;,4%/ 21/ (+6/ $14/ #-%55%/35/,45/9,42/1$/?1(@//K1/#$/?1(/,45/(94#;&26/2&5-/35/3#))/F5/(94#;&2/,-%/#$/ ?1(/,45/8144(926/2&5-/35/+&,))/F5/8144(92@./!!/ # o@@# E5; ;5-# U'5)KXBB55-*# d5%-55W# '.>('&.)# &-5&# &-.# :'(>-.&# U=5BBXBB55-*# d5B5K-,# F5# =5BB5@W# =5,)[# !BC54?/ +9558&/ 1$/ 2&5/ K1-/ 1$/ G,%,I/ #+/ ,;,#-+2/ &#I/ -12/ $14/ &#I6/ 578592/$14/81II,-%#-;/;11%/,-%/$14F#%%#-;/5C#)/14/2&5/45I5IF4,-85/1$/G)),,&6/ I,?/"5/F5/B7,)25%@./!3# # Y*b55)-#$;%#f5;5B#U'5)KXBB55-*#d5%-*W#'.>('&.)[#_$#=5,)[#dL#Y.==.%6.'#(5&-# (('&="##M(#&-.#-5) &-#,=#=5- -#U5*&-.%&,+W#)*.#&(#,&=#=*>>('&,%6#.G,).%+.="! !I # K,&55&/ \# A.>('&.)# ;K# $;%# XB\Y*;55'50# ,%# 5a\]*-)# U!9?W# 5%)# ('&.)#&5;B."! !3 # H,U55$# \# A.>('&.)# ;K# X&\7,'@,)- # U3232# (5&-#(5&-#(('&.)#('&.)# ;K# Y55B,0# U3jQI9W# 5%)# # F,&-# 5%(&-.'# >.'=(%# ,&-.'# &-'(*6-# @5'',56.N# ;*=,%.==N# &-.# +(%=,6%@.%&# ('(>.'&KN# &-.# +(%=,6%,%6# (.+,B.# (%BK"## A5&-.'N# ,&# 5B=(# 5>>B,.=# F-.%# K(*# -5G.# 0%(FB.)6.# &-5&# &-.# +(@@(),&K# &-5&# ,=# ;.,%6# &'5).)#,=#).=#&-.# Z.G,B#@5K#).+.,G.#-,@#5;(*&#&-,=#@5&&.'N#+5*=,%6#-,@#&(#;.B,.G.#&-5&#F-5&#-.#,=#)(,%6# ,=#5)G,=,%6#5%)#=-(F,%6#+(@>5==,(%N#=(#-.#;.B,.G.=#&-,="# # L%.# B5=&# +5=.# ,=# F-.%# 5# >.'=(%# -5=# =(@.# B.5).'=-,># '(B.N# F-,+-# -.# )(.=# %(&# .'=(%N#=(#&-5&#-.#+5%#;.#'.@(G.)#5%)#=(@.(%.#*&#,%#+-5'6."##L'#&-(=.# F-(# -5G.# +-5'6.# (G.'# -,@# +5%# 0%(F# &-,=# 5;(*&# -,@# =(# &-5&# &-.K# +5%# ).5B# F,&-# -,@# 5++('),%6BK#5%)#%(&#;.#).+.,G.)#;K#-,@N#5%)#=(#&-5&#&-.K#+5%#@50.#&-.#',6-&#.5'&,+*B5',a.#-,@#5=# =*+-N#F,&-#&-.#5,@#(.#(.'@,==,;,B,&K# (-.&#U=5BBXBB55-*#d5B5K-,#F5#=5BB5@W#&(# %&.'# U-,=# -(*=.WN# =(# -.# =5,)[# LP54I#2/ &#I/ 21/ 5-2546/ ,-%/ 3&,2/ ,-/ 5C#)/ F412&54/ 21/ :&#+.'@,==,;,B,&K#(.(>B.# ('((.'=(%#,=#5BB(F.)#&(#,%('&.)[#mJ.#=.&#(*&#(%#5#e(*'%.K#F,&-#&-.#:'(>-.&# 5%)#&-.#>.(>B.#=*('&.)#;K#XB\/*0-55' #UQj2I?#(>(=.# ,&# 5%)# >'.G.%&#&-.#(%.#)(,%6#&-.#;5+0;,&,%6"##$'.G.%&#-,@#F,&-#-,=#=> +-N# &-.%#-.#=-(*B)#=&(>#-,@#F,&-#-,=#-5%)"#$#5%)#B.5G.#&-5A&-.',%6"##X%)#,.(>B.#(-.&#U=5BBXBB55-*# d5B5K-,# F5# =5BB5@W# =&(()# *># &(# >'5KN# =(# &-.# >.(>B.# =5,)[# lJ-.'.# ,=# Y55B,0# $;%# 5)\Z*0-\ =-*@Hl##X#@5%#=5,)[#l7-5&#-K>(+',&.n#XBB55-#5%)#E,=#Y.==.%6.'#)(#%(&#B(G.#-,@"l##M(#&-.# :'(>-.&#U=5BBXBB55-*#d5B5K-,#F5#=5BB5@W#=5,)[#LH1/-12/+,?/2&,2^//H1/?1(/-12/+55/2&,2/&5/ +,?+S/ *,,/ O),,&,/ O)),,/ G)),,&/ :V&545/ #+/ -1/ %5#2?/ 3142&?/ 1$/ 314+ / 578592/ G)),,&('&.)#,%#(&-.'#>5&-=N#F-,+-#-5G.#%(#).B5,%=#,%#&-.#B5=&#>5'&#(-K# ('&.)#;K#XB\/*0-55' #U!j2!PN#3j!2D#5%)#!D3#5%)#939N#9j8I\8!N#!!j3?!N#!3j9I9#(('&.)# ,%# -,=# B(%6# -5) &-# +(%+.'%,%6# -,=# '.>.%&5%+.# &-5&# &-.# :'(>-.&# U=5BBXBB55-*# d5B5K-,# F5# =5BB5@W# =5,)# F-,B.# =,&&,%6# F,&-# =(@.# >.(>B.# ,%# 75;((0[# _J-5&# ),)# p5b5;# $;%# Y55B,0# )(H`# # X# @5%# (%# &-,=N# Y*b55)-# $;%# f5;5B# U'5)KXBB55-*# d5%-*W# =5,)# &(# -,@[# _J-5&# 5%# G,B# &-,%6# K(*# -5G.#=5,)n##$#=F.5'#;K#XBB55-N#L#Y.==.%6.'#((()"`##M(#XBB55-b=#Y.==.%6.'#U=5BBXBB55-*#d5B5K-,#F5#=5BB5@W#'.@5,%.)#=,B.%&"#98# # f55;,'# $;%# dX;),BB55-# 5%)# X;*# 75B-5# U'5)KXBB55-*# d5%-*@W# =5,)[# _XBB55-b=# Y.==.%6.'# U=5BBXBB55-*#d5B5K-,#F5#=5BB5@W#=5,)[#T01/:M(+)#I('&.)# &-5&# &-.# :'(>-.&# U=5BBXBB55-*# d5B5K-,# F5# =5BB5@W# =5,)[# _=&15C54/ 9412582+/ ,/ F5)#5C54/ $41I/ ,/ &?9184#256/ G)),,&/ 3#))/ +5-%/ $142&/,-/,-;5)/2&,2/3#))/9412582/&#+/$)5+&/1-/2&5/H,?/1$/](%;5I5-2/$41I/:F5#-;/ F(4-5%/ F?5&-# (('&.)#;K#Y*=B,@#U!93Wq#V4,-+),214U+/0125S#7-,=#-5) &-#=-(F=#&-.#T(@>5%,(%=b#a.5B# 5%)#.%&-*=,5=@#,%#+(@@5%),%6#&-.@=.BG.=#F,&-#6(()#5%)#.B#&-.=.#&-(*6-&=#=-(F.)#&-.,'#=&'(%6#R.@55%#UO5,&-W# 5%)#B(G.#>K#5%)#>B.5=.)#&-5&#K(*# -5G.#0%(FB.)6.#(.%&5%+.#F,&-#'.65')#&(#&-.#',6-&=#(.%&5%+.#F,&-#'.65')#&(#&-.#',6-&=#('..(>B.#(5=&#F(*B)#'.+,&.[# # _$&#F5=#=5,)#&(#@.[#M*+-#5%)#=*+-#>.'=(%#-5=#=>(0.%#;5)BK#((B(6K"`# # M(#F-5&#F.#-5G.#@.%&,(%.)#-.'.#+(%+.'%,%6#&-.#.%+(*'56.@.%&#.'=(%# 5')(%=# =(@.(%.# ,=# %(&# @50,%6# =(@.&-,%6# '(-,;,&,(%#5=#F.BB#5=#&-.#.G,).%+.=#('&.)# +(%+.'%,%6# &-.# >*%,=-@.%&# B.#(>(=.)# &(# ;.# >',G5&.N# 5%)# ).=&'(K,%6#&-.#+(%+.5B@.%&#((=.)"# # X#>.'=(%#@*=� >#i*,.&#F,&-#'.65')#&(#5%K&-,%6#-.#= =#U('#-.5'=W##&-5&#F5=#+(%G.K.)#&(#-,@#;K#=5K,%6[#LK(8&/,-%/ +(8&/ 954+1-/ 21)%/ I5/ 2&#+UN# &.'#,=#.%&,&B.)#!"#$%&'()'*#+,,-.#('#_4*5'),%6#&-.# 7(%6*."`# # 7-.# (',6,%5B# =(*'+.N# XB\X)-055'N# ,=# (%.# (',a.# F('0=# (,B.=# 5%)# ),=+*==.=# &-.# &.S&=# '.B5&.)# &(# F-5&# ,=# '.+(@@.%).)# 5%)# +-N# B,+5&,(%=W"##$%#&-.#B5=&#>5'&#(B5,%=N# $@55@# X%\V5F5F # ).G(&.=# 5# +-5>&.'# &(# F-5&# ,=# +-N#=*+-#5=#;5+0;,&,%6N#6(==,>,%6N#5%)#=B5%).'"##M(#-.#;',%6=# &-.# G,).%+.=#
- Xem thêm -

Xem thêm: 36 guarding_tongue, 36 guarding_tongue

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay