34 The_virtues_of_the_First_10_Days_of_Dhul-Hijjah

34 0 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 17:27

‫وو‬ ‫ذא‬ © 2004/1424 Invitation To Islam First Edition 2004 All Rights Reserved No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the express written permission of the copyright owner ‫ﺪﹰﺍ‬‫ﻪِ ﺃﹶﺣ‬‫ﺭﺑ‬ ِ‫ﺩﺓ‬ ‫ﺎ‬‫ ﺑِ ِﻌﺒ‬‫ﺸ ِﺮﻙ‬  ‫ﻳ‬ ‫ﻭ ﹶﻻ‬ ‫ﺎﻟِﺤﺎﹰ‬‫ﻤﻼﹰ ﺻ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻤﻞﹾ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻴ‬‫ﻪِ ﻓﹶ ﹾﻠ‬‫ﺭﺑ‬ َ‫ ِﻟﻘﹶﺎﺀ‬‫ﺟﻮ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳ‬ ‫ﹶﻓﻤ‬ So whoever hopes for the Meeting with his Lord, let him work righteousness and associate none as a partner in the worship of his Lord The Noble Qur’an - Soorah al-Kahf, Aayah 110 Translation : Tarik Preston Layout : Ar-Risala Publisher : Invitation To Islam P.O box 7325 Walthamstow E17 9PX invitationtoislam@lycos.com www.invitationtoislam.com ‫‪Contents‬‬ ‫!!‬ ‫‪#‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪#‬‬ ‫&&&&&&&&&&‬ ‫"‬ ‫‪%‬‬ ‫!‬ ‫‪$‬‬ ‫!‬ ‫'‬ ‫(( !‬ ‫&&&&&&‬ ‫‪#‬‬ ‫(( !‬ ‫‪#‬‬ ‫"‬ ‫(‬ ‫&&&&‪+‬‬ ‫'‬ ‫‪#‬‬ ‫)‬ ‫‪#‬‬ ‫‪#‬‬ ‫* ‪+‬ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ*‬ ‫‪,‬‬ ‫(( !‬ ‫)‬ ‫'‬ ‫‪-‬‬ ‫‪#‬‬ ‫&&&&&&&&&&‪! ((%‬‬ ‫"‪.‬‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫(( !‬ ‫"‬ ‫‪#‬‬ ‫‪/‬‬ ‫"‬ ‫)‬ ‫&&&&&&&&&&&&‬ ‫‪.‬‬ ‫‪# %‬‬ ‫!‬ ‫"‬ ‫‪0‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(( !‬ ‫!‬ ‫‪-‬‬ ‫&&&&&&& ‪#‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪-‬‬ ‫*‬ ‫‪+‬‬ ‫(( !‬ ‫&&&&&&&&‬ ‫‪#‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫&&&&&&&&&&&&&&‬ ‫‪3‬‬ ‫(( !‬ ‫‪#‬‬ # ! (( # &&&&&&&&&&&&&&&&&&& " ! (( " # &&&&&&&&&&&&&&&&& # & # ' + $ % ' & ( ' % )* , !0 , &&&&&&&&&&&&&& ' : &&&&&&&&& ) ! - " * + " < => @ '5 # # / ; '5 &&&&&&& # ? &&&& ? &&&&&&&&&& ' - / '5 ' & , 11 ! ' : A %1 # , # ! => %1 8 ) : %&&&&&&&&&& : : # - , / : # = '' # ') ! (( = &&&&&&&&&&&&& '- # &&&&&&&&&& '/ &&&&&&&&&&&& '0 # &&&&&&&&&& '0 , , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '2 '3 ! (( B &&&&&&&&&& )5 ‫א‬ ‫א א‬ ‫"‬ ‫‪1‬‬ ‫"‬ ‫*‬ ‫‪1‬‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫‪#‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪#‬‬ ‫"‬ ‫‪#1‬‬ ‫‪" #‬‬ ‫>‬ ‫‪1‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪+‬‬ ‫"‬ ‫‪#‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪C‬‬ ‫*‬ ‫‪D‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪*:‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪#‬‬ ‫*‬ ‫‪+‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪#‬‬ ‫"‬ ‫‪+‬‬ ‫‪( #F‬‬ ‫‪* +‬‬ ‫‪.B‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪* +‬‬ ‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ‪‬ﻋﹶﻠ ‪‬ﻴ ِﻪ‬ ‫‪‬ﻋ ِﻦ ﺍ‪‬ﺑ ِﻦ ﻋ‪ ‬ﻤ ‪‬ﺮ ‪‬ﺭﺿِﻲ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ‪‬ﻋﻨ‪‬ﻬﻤ‪‬ﺎ ‪‬ﻋ ِﻦ ﺍﻟ‪‬ﻨِﺒ ‪‬ﻲ ‪‬‬ ‫‪‬ﻭ ‪‬ﺳﻠﱠ ‪‬ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ‪‬ﻣﹶﺜﹸﻠ ﹸﻜ ‪‬ﻢ ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﹶﺜ ﹸﻞ ﹶﺃ ‪‬ﻫ ِﻞ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘ‪‬ﺎ‪‬ﺑ‪‬ﻴ ِﻦ ﻛﹶﻤ‪‬ﹶﺜ ِﻞ ‪‬ﺭ ‪‬ﺟ ٍﻞ ﺍﺳ‪‬ﺘ ﹾﺄ ‪‬ﺟﺮ‪‬‬ ‫ﻒ ﺍﻟ‪‬ﻨﻬ‪‬ﺎ ِﺭ ‪‬ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺼ ِ‬ ‫ﺃﹸ ‪‬ﺟﺮ‪‬ﺍ َﺀ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ‪‬ﻳﻌ‪ ‬ﻤ ﹸﻞ ﻟِﻲ ِﻣ ‪‬ﻦ ﻏﹸ ‪‬ﺪ ‪‬ﻭ ﹶﺓ ِﺇﻟﹶﻰ ﻧِ ‪‬‬ ‫ﻒ ﺍﻟ‪‬ﻨﻬ‪‬ﺎﺭِ‬ ‫ﺼ ِ‬ ‫ﺖ ﺍﻟﹾ‪‬ﻴﻬ‪‬ﻮ ‪‬ﺩ ﹸﺛ ‪‬ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ‪‬ﻳﻌ‪ ‬ﻤ ﹸﻞ ﻟِﻲ ِﻣ ‪‬ﻦ ﻧِ ‪‬‬ ‫ﻁ ﹶﻓﻌ‪ِ ‬ﻤﹶﻠ ِ‬ ‫ﻗِﲑ‪‬ﺍ ٍ‬ ‫ﺖ ﺍﻟ‪‬ﻨﺼ‪‬ﺎﺭ‪‬ﻯ ﹸﺛ ‪‬ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ‪‬ﻣﻦ‪‬‬ ‫ﻁ ﹶﻓﻌ‪ِ ‬ﻤﻠﹶ ِ‬ ‫ﺼ ِﺮ ‪‬ﻋﻠﹶﻰ ﻗِﲑ‪‬ﺍ ٍ‬ ‫ﺻﻠﹶﺎ ِﺓ ﺍﹾﻟﻌ‪ ‬‬ ‫ِﺇﻟﹶﻰ ‪‬‬ ‫ﺲ ‪‬ﻋﻠﹶﻰ ِﻗﲑ‪‬ﺍ ﹶﻃ‪‬ﻴﻦِ‬ ‫ﺐ ﺍﻟﺸ‪ ‬ﻤ ‪‬‬ ‫ﺼ ِﺮ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ‪‬ﻐِﻴ ‪‬‬ ‫ﻳ‪‬ﻌ‪‬ﻤ‪ ‬ﹸﻞ ﻟِﻲ ِﻣ ‪‬ﻦ ﺍﹾﻟﻌ‪ ‬‬ ‫‪6‬‬ ‫>‬ ‫ﺖ ﺍﻟﹾ‪‬ﻴﻬ‪‬ﻮ ‪‬ﺩ ﻭ‪‬ﺍﻟﻨ‪‬ﺼ‪‬ﺎﺭ‪‬ﻯ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻣ‪‬ﺎ ﹶﻟﻨ‪‬ﺎ ﹶﺃﻛﹾﹶﺜ ‪‬ﺮ ‪‬ﻋ ‪‬ﻤﻠﹰﺎ‬ ‫ﻀﺒ‪ِ ‬‬ ‫ﻓﹶﹶﺄ‪‬ﻧﺘ‪ ‬ﻢ ﻫ‪ ‬ﻢ ﹶﻓﻐ‪ِ ‬‬ ‫‪‬ﻭﹶﺃﹶﻗ ﱠﻞ ‪‬ﻋﻄﹶﺎ ًﺀ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ‪‬ﻫ ﹾﻞ ‪‬ﻧﻘﹶﺼ‪‬ﺘ ﹸﻜ ‪‬ﻢ ِﻣ ‪‬ﻦ ﺣ‪ ‬ﱢﻘﻜﹸ ‪‬ﻢ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻓﹶ ﹶﺬِﻟﻚ‪‬‬ ‫ﻀﻠِﻲ ﺃﹸﻭِﺗﻴ ِﻪ ‪‬ﻣﻦ‪ ‬ﹶﺃﺷ‪‬ﺎ ُﺀ ‪.‬‬ ‫ﻓﹶ ‪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5 " 6‬‬ ‫‪2$‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪/‬‬ ‫"‬ ‫&‬ ‫" ‪5‬‬ ‫‪" 3‬‬ ‫‪6,9‬‬ ‫"‬ ‫&‬ ‫‪8#‬‬ ‫"‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7 8#‬‬ ‫‪" 3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪" 3‬‬ ‫'‬ ‫‪6,9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫&‬ ‫‪7‬‬ ‫‪" 3‬‬ ‫'‬ ‫' ‪6,9‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪" 3‬‬ ‫&‬ ‫"‬ ‫"‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪" 3‬‬ ‫&‬ ‫"‪4‬‬ ‫"‬ ‫‪8#‬‬ ‫"‬ ‫‪4-‬‬ ‫"‪6‬‬ ‫" ‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7 8‬‬ ‫"‬ ‫‪+‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7 8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7 8: 9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫"‬ ‫‪+‬‬ ‫&‬ ‫&‬ ‫‪" & 6,9‬‬ ‫"‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫;‪9‬‬ ‫?‬ ‫‪1‬‬ ‫"‬ ‫! ‪1‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪1‬‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫‪#‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪#‬‬ ‫"‬ ‫>‬ ‫"‬ ‫;‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪#‬‬ ‫"‬ ‫*‬ ‫‪+‬‬ ‫"‬ ‫‪1‬‬ ‫‪+‬‬ ‫*‬ ‫‪+‬‬ ‫‪#‬‬ ‫*‬ ‫‪#‬‬ ‫"‬ ‫‪#‬‬ ‫!‬ ‫‪#+‬‬ ‫‪1‬‬ ‫!‬ ‫*‬ ‫‪7‬‬ ‫"‬ ‫‪#‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪1‬‬ ‫>‬ ‫"‬ ‫>‬ ‫"&‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫&‬ ‫(‬ ‫‪+‬‬ ‫‪$ %‬‬ ‫"‬ ‫*‬ ‫‪7‬‬ ‫‪* +‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪* +‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪D‬‬ ‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋ‪‬ﹶﻠ‪‬ﻴ ِﻪ ‪‬ﻭﺳ‪‬ﱠﻠ ‪‬ﻢ ﻣ‪‬ﺎ‬ ‫ﺱ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ‪‬ﺭﺳ‪‬ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ‪‬‬ ‫‪‬ﻋ ِﻦ ﺍ‪‬ﺑ ِﻦ ‪‬ﻋﺒ‪‬ﺎ ٍ‬ ‫ﺐ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ِﻣ ‪‬ﻦ ﻫ‪ِ ‬ﺬ ِﻩ ﺍﻟﹾﹶﺄﻳ‪‬ﺎ ِﻡ‬ ‫ِﻣ ‪‬ﻦ ﹶﺃﻳ‪‬ﺎ ٍﻡ ﺍﹾﻟﻌ‪ ‬ﻤ ﹸﻞ ﺍﻟﺼ‪‬ﺎِﻟ ‪‬ﺢ ﻓِﻴ ِﻬ ‪‬ﻦ ﺃﹶ ‪‬ﺣ ‪‬‬ ‫ﺠﻬ‪‬ﺎ ‪‬ﺩ ﻓِﻲ ‪‬ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ‬ ‫ﺸ ِﺮ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳ‪‬ﺎ ‪‬ﺭﺳ‪‬ﻮﻝﹶ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ‪‬ﻭﻟﹶﺎ ﺍﻟﹾ ِ‬ ‫ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌ ‪‬‬ ‫ﺠﻬ‪‬ﺎ ‪‬ﺩ ﻓِﻲ ‪‬ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ِﺇﻟﱠﺎ‬ ‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ‪‬ﻋﹶﻠ‪‬ﻴ ِﻪ ‪‬ﻭ ‪‬ﺳﻠﱠ ‪‬ﻢ ‪‬ﻭﻟﹶﺎ ﺍﻟﹾ ِ‬ ‫‪‬ﺭﺳ‪‬ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ‪‬‬ ‫ﺸ ‪‬ﻲﺀٍ‪.‬‬ ‫ﺴ ِﻪ ‪‬ﻭﻣ‪‬ﺎِﻟ ِﻪ ﹶﻓﻠﹶﻢ‪ ‬ﻳﺮ‪‬ﺟِ ‪‬ﻊ ِﻣ ‪‬ﻦ ﹶﺫِﻟﻚ‪ِ ‬ﺑ ‪‬‬ ‫‪‬ﺭ ‪‬ﺟ ﹲﻞ ‪‬ﺧ ‪‬ﺮﺝ‪ِ ‬ﺑﻨ‪ ‬ﹾﻔ ِ‬ ‫‪8‬‬ ‫&‬ ‫‪2 8‬‬ ‫" &‬ ‫‪4‬‬ ‫*‬ ‫‪+‬‬ ‫'‬ ‫‪69‬‬ ‫‪#‬‬ ‫?‪D ‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪+‬‬ ‫(‬ ‫‪GH%‬‬ ‫'‬ ‫‪+‬‬ ‫‪& 6‬‬ ‫& ‪3‬‬ ‫"‬ ‫‪4‬‬ ‫‪D 8:‬‬ ‫‪* +‬‬ ‫*)‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫;‪9‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪* +‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺖ ِﻋ‪‬ﻨ ‪‬ﺪ ‪‬ﺭﺳ‪‬ﻮ ِﻝ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﺻ‪‬ﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ‬ ‫‪‬ﻋ ‪‬ﻦ ‪‬ﻋﺒ‪ِ ‬ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ‪‬ﺑ ِﻦ ﻋ‪ ‬ﻤﺮٍﻭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹸﻛ‪‬ﻨ ‪‬‬ ‫ﺕ ﺍﹾﻟﺄﹶﻋ‪‬ﻤ‪‬ﺎ ﹸﻝ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻣ‪‬ﺎ ِﻣ ‪‬ﻦ ﹶﺃﻳ‪‬ﺎ ٍﻡ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌ ‪‬ﻤ ﹸﻞ‬ ‫‪‬ﻋﹶﻠ‪‬ﻴ ِﻪ ‪‬ﻭ ‪‬ﺳﻠﱠ ‪‬ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﺬﹸ ِﻛ ‪‬ﺮ ِ‬ ‫ﺠﻬ‪‬ﺎ ‪‬ﺩ ﻓِﻲ‬ ‫ﺸ ِﺮ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳ‪‬ﺎ ‪‬ﺭﺳ‪‬ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﺍﻟﹾ ِ‬ ‫ﻀ ﹸﻞ ِﻣ ‪‬ﻦ ﻫ‪ِ ‬ﺬ ِﻩ ﺍﻟﹾ ‪‬ﻌ ‪‬‬ ‫ﻓِﻴ ِﻬ ‪‬ﻦ ﹶﺃﻓﹾ ‪‬‬ ‫ﺝ ‪‬ﺭ ‪‬ﺟ ﹲﻞ‬ ‫ﺨ ‪‬ﺮ ‪‬‬ ‫ﺠﻬ‪‬ﺎ ‪‬ﺩ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ‪ ‬‬ ‫‪‬ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﹶﺄﻛﹾ‪‬ﺒ ‪‬ﺮ ‪‬ﻩ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ‪‬ﻭﻟﹶﺎ ﺍﻟﹾ ِ‬ ‫ﺴﻪِ ﻓِﻴ ِﻪ‪.‬‬ ‫ﺠ ﹸﺔ ‪‬ﻧ ﹾﻔ ِ‬ ‫ﺴ ِﻪ ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﺎِﻟﻪِ ﻓِﻲ ‪‬ﺳﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﺛﹸ ‪‬ﻢ ‪‬ﺗﻜﹸﻮﻥﹶ ‪‬ﻣ ‪‬ﻬ ‪‬‬ ‫ِﺑ‪‬ﻨ ﹾﻔ ِ‬ ‫"‬ ‫‪* +‬‬ ‫&‬ ‫"‬ ‫" &‬ ‫‪#‬‬ ‫?‪I‬‬ ‫‪D 8‬‬ ‫‪* +‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪69‬‬ ‫* ‪#‬‬ ‫‪+‬‬ ‫* ‪1‬‬ ‫"‬ ‫‪1‬‬ ‫?‪D ‬‬ ‫"‬ ‫‪1‬‬ ‫‪+‬‬ ‫;‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪7‬‬ ( GH% ! * + D 8: )* + ' " " & % & 6 < & & 9J " # # > ! (( # ! ( ! " # " " !&' ' # !" # # 10 D $ %% Learning About the Appropriate Conduct and Acts of Worship for That Time of Year # # " : > # ! (( " * # # " % "# +" " " # Remembrance of Allah the Most High, Performing Righteous Deeds and Acts of Worship # ! " ! , ! $ ! * ! # # + % # # ! ! # $ * +1 % * " + Thanking Allah for this new opportunity to obtain the (generous) rewards for the righteous deeds performed during this season or time of year # # ( # " * + # " # " " + " # # # # " # 20 * " " Being Generous and Exerting Oneself in Doing Acts of Kindness for Other Muslims # # > # " # * > # + # " # # 1 " # 21 " What Are Some of the Most Preferable Deeds That Can Be Performed During the First Ten Days of Dhul-Hijjah? " # # # ! (( # # ! " # # # # " # # , D Increasing the Remembrance of Allah the Most High ( D # $ , , % ' ٍ‫ﺕ‬ ِ ‫ﺎ‬‫ﻌﻠﹸﻮﻣ‬ ‫ﺎ ٍﻡ ﻣ‬‫ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﻓِﻲ ﹶﺃﻳ‬‫ﻢ‬‫ﻭﺍ ﺍﺳ‬‫ﻳﺬﹾ ﹸﻛﺮ‬‫ﻭ‬ K, % ' # $ %% " " & !" # * -0'+ 22 ' ! ((D '3L " %% " ‫‪2 Frequently Saying ‘Allahu Akbar’, ‘La Ilaaha Illa‬‬ ‫‪Allah’, and ‘Al-Hamdu Lillaah’.‬‬ ‫"‬ ‫‪#‬‬ ‫‪* +‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪.B‬‬ ‫‪* +‬‬ ‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋ‪‬ﹶﻠ‪‬ﻴ ِﻪ ‪‬ﻭﺳ‪‬ﱠﻠ ‪‬ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻣ‪‬ﺎ ِﻣ ‪‬ﻦ ﹶﺃﻳ‪‬ﺎ ٍﻡ‬ ‫‪‬ﻋ ِﻦ ﺍ‪‬ﺑ ِﻦ ﻋ‪ ‬ﻤ ‪‬ﺮ ‪‬ﻋﻦِ ﺍﻟ‪‬ﻨِﺒ ‪‬ﻲ ‪‬‬ ‫ﺐ ِﺇﹶﻟ‪‬ﻴ ِﻪ ِﻣ ‪‬ﻦ ﺍﹾﻟﻌ‪ ‬ﻤ ِﻞ ﻓِﻴ ِﻬ ‪‬ﻦ ِﻣ ‪‬ﻦ ﻫ‪ِ ‬ﺬ ِﻩ ﺍﻟﹾﹶﺄﻳ‪‬ﺎﻡِ‬ ‫ﺃﹶ ‪‬ﻋ ﹶﻈ ‪‬ﻢ ِﻋﻨ‪ ‬ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ‪‬ﻭﻟﹶﺎ ﹶﺃﺣ‪ ‬‬ ‫ﺸ ِﺮ ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻛِﺜﺮ‪‬ﻭﺍ ﻓِﻴ ِﻬﻦ‪ِ ‬ﻣﻦ‪ ‬ﺍﻟ‪‬ﺘ ‪‬ﻬﻠِﻴﻞِ ﻭ‪‬ﺍﻟ‪‬ﺘ ﹾﻜِﺒﲑِ ﻭ‪‬ﺍﻟ‪‬ﺘﺤ‪‬ﻤِﻴﺪِ‬ ‫ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌ ‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫&‬ ‫" &‬ ‫‪+‬‬ ‫'‬ ‫‪%‬‬ ‫‪4‬‬ ‫>‪8‬‬ ‫‪B‬‬ ‫'‪8‬‬ ‫&‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪'3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫'‬ ‫'‪9% 8‬‬ ‫;‪9‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫‪%%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫( ‪D‬‬ ‫>‬ ‫;‬ ‫‪#‬‬ ‫;‬ ‫&‪.‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪#D‬‬ ‫‪7‬‬ ‫!‬ ‫‪%‬‬ ‫ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﻭ ﷲ ﺍﳊﻤﺪ‪.‬‬ ‫"‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫'‬ ‫‪C‬‬ ‫‪C‬‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫'‬ ‫‪23‬‬ ‫*‬ ‫'‬ ‫"‬ ‫'‬ ‫'‬ D ( % )9 * + # $ %% " & " # # O % # $ %% ! (( D , " ( " " " $? ' ‫ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﻭ ﷲ ﺍﳊﻤﺪ‬ 2' C ' " " C ' C * ' C ' ' ' ; D) + D )( , O % * # 0& Fasting During the First Ten Days of Dhul-Hijjah Except For the Day of Eid # # ! !% * + ! (( * )'3 )'4+ 24 ! # @ # # " * + ) D - * + " # & $ %% " ' "" " # " " D ( ! (( & Standing the Nights in Prayer , # # ! (( " @ # $ %% D ( ( # ( $1 " %% # $ %% " ( ( * + ( ) ' )# # %% !0 $ &) ' ) ) - # !" # " ) $ / * # # -0'+ 25 $ Fasting the Day of ‘Arafat # %% # * + : # " ! (( # " ! (( " * +" # D ‫ﻴ ﹶﺔ‬ِ‫ﺎﺿ‬‫ﻨ ﹶﺔ ﺍﻟﹾﻤ‬‫ﺮ ﺍﻟﺴ‬ ‫ﻳ ﹶﻜ ﱢﻔ‬ ‫ﺮﹶﻓ ﹶﺔ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻮ ِﻡ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻮ ِﻡ‬ ‫ﺻ‬  ‫ﻦ‬ ‫ﻋ‬ ‫ِﺌ ﹶﻞ‬‫ﻭﺳ‬ ‫ﻴﺔﹶ‬‫ﺎِﻗ‬‫ﺍﹾﻟﺒ‬‫ﻭ‬ & 8' * + % , * & ; # # # ! (( ## # " H Attending the Eid Prayer , # ## D , $ ## = " * + " # * + = , # " # # = , 26 # # " " " " * + # # = # " # " # , # " Slaughtering a Sacrificial Animal and Distributing the Meat # ! D ‫ﺍ ﹶﳓﺮ‬‫ ﻭ‬‫ﺑﻚ‬‫ﺮ‬ ‫ﺼﻞﱢ ِﻟ‬  ‫ﹶﻓ‬ > K, @ B * + D 'L - D * + , & $ ## - * ‫ـ א‬ + D * + " " ' 8# @ + & ) % &+ 9J ' , ' # ; #, , 27 # # # " " * + D ‫ﺢ‬ ‫ﺑ‬‫ﺸﺮِﻳﻖِ ﹶﺫ‬  ‫ﺘ‬‫ﺎﻡِ ﺍﻟ‬‫ ﹸﻛﻞﱡ ﹶﺃﻳ‬‫ﻭ‬ 2' B & & ; : * + # # # " " * " + * + " = # " " # * A #1 #1 " + * + * + #1 #" # ' Things That The One Who Intends to Slaughter Should Avoid # 1 ! (( # # B " * + ' D # P #, ! " # 28 , * + ‫‪‬ﻋ ‪‬ﻦ ﺃﹸ ‪‬ﻡ ‪‬ﺳﻠﹶ ‪‬ﻤ ﹶﺔ ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﻟ‪‬ﻨِﺒ ‪‬ﻲ ﺻ‪‬ﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ‪‬ﻋﹶﻠ‪‬ﻴ ِﻪ ‪‬ﻭﺳ‪‬ﱠﻠ ‪‬ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﺇﺫﹶﺍ ‪‬ﺭﹶﺃ‪‬ﻳ‪‬ﺘﻢ‪‬‬ ‫ﻚ ‪‬ﻋ ‪‬ﻦ‬ ‫ﺴ ‪‬‬ ‫ﺤ ‪‬ﻲ ﹶﻓ ﹾﻠﻴ‪ ‬ﻤ ِ‬ ‫ﺠ ِﺔ ‪‬ﻭﺃﹶﺭ‪‬ﺍ ‪‬ﺩ ﺃﹶ ‪‬ﺣﺪ‪ ‬ﹸﻛ ‪‬ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ‪‬ﻳﻀ‪ ‬‬ ‫ِﻫﻠﹶﺎ ﹶﻝ ﺫِﻱ ﺍﹾﻟﺤِ ‪‬‬ ‫‪‬ﺷ ‪‬ﻌ ِﺮﻩِ ‪‬ﻭﹶﺃ ﹾﻇﻔﹶﺎ ِﺭﻩِ ‪.‬‬ ‫&‬ ‫&‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫&‬ ‫‪2‬‬ ‫&‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪4‬‬ ‫&‬ ‫;‪6‬‬ ‫‪D‬‬ ‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ‪‬ﻋﹶﻠ‪‬ﻴ ِﻪ ‪‬ﻭﺳ‪‬ﱠﻠ ‪‬ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﺇﺫﹶﺍ ﺩ‪ ‬ﺧﹶﻠﺖِ‬ ‫‪‬ﻋ ‪‬ﻦ ﺃﹸ ‪‬ﻡ ‪‬ﺳﻠﹶ ‪‬ﻤ ﹶﺔ ‪‬ﻋ ِﻦ ﺍﻟ‪‬ﻨِﺒ ‪‬ﻲ ‪‬‬ ‫ﺲ ِﻣ ‪‬ﻦ ﺷ‪ ‬ﻌ ِﺮ ِﻩ ‪‬ﻭﻟﹶﺎ‬ ‫ﺤ ‪‬ﻲ ﹶﻓﻠﹶﺎ ‪‬ﻳ ‪‬ﻤ ‪‬‬ ‫ﺸ ‪‬ﺮ ‪‬ﻭﹶﺃﺭ‪‬ﺍ ‪‬ﺩ ﹶﺃ ‪‬ﺣﺪ‪ ‬ﹸﻛ ‪‬ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ‪‬ﻳﻀ‪ ‬‬ ‫ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌ ‪‬‬ ‫ﹶﺃ ﹾﻇﻔﹶﺎ ِﺭﻩِ ‪‬ﺷ‪‬ﻴﺌﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪+ %‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪6‬‬ ‫&‬ ‫&‬ ‫;‬ ‫'‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(( !‬ ‫‪#‬‬ ‫‪1‬‬ ‫" !‬ ‫‪#‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪#‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫'‬ # " # # " # " ! * > : +1 1 #1 " # # ( #1 > ' Performing Hajj and ‘Umrah # # ! (( B # B , " # " + * " % A * + # ! (( * + D Here it refers to the one who has made the intention of the sacrifice, so for the one who offers a sacrifice for himself and his family, than it is imcunbant upon him not to cut his hair or clip his nails, yet the same does not apply to the members of his family on whose behalf he has offered the sacrifice…and Allaah knows best [Publishers note] ' , N #, B * ‫ א‬+ 30 ‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ‪‬ﻋﹶﻠ ‪‬ﻴﻪِ‬ ‫‪‬ﻋ ‪‬ﻦ ‪‬ﻋﺒ‪ِ ‬ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ‪‬ﺑ ِﻦ ‪‬ﻣﺴ‪‬ﻌ‪‬ﻮ ٍﺩ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ‪‬ﺭﺳ‪‬ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ‪‬‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺤ ‪‬ﺞ ﻭ‪‬ﺍﹾﻟﻌ‪ ‬ﻤ ‪‬ﺮ ِﺓ ﻓﹶِﺈ‪‬ﻧﻬ‪‬ﻤ‪‬ﺎ ‪‬ﻳﻨ‪‬ﻔِﻴ‪‬ﺎ ِﻥ ﺍﹾﻟﻔﹶ ﹾﻘ ‪‬ﺮ ﻭ‪‬ﺍﻟﺬﱡﻧ‪‬ﻮ ‪‬‬ ‫‪‬ﻭ ‪‬ﺳﻠﱠ ‪‬ﻢ ﺗ‪‬ﺎﺑِﻌ‪‬ﻮﺍ ‪‬ﺑ‪‬ﻴ ‪‬ﻦ ﺍﻟﹾ ‪‬‬ ‫ﺲ‬ ‫ﺐ ﻭ‪‬ﺍﻟﹾﻔِﻀ‪ِ ‬ﺔ ‪‬ﻭﹶﻟ‪‬ﻴ ‪‬‬ ‫ﺚ ﺍﹾﻟﺤ‪‬ﺪِﻳ ِﺪ ﻭ‪‬ﺍﻟﺬﱠ ‪‬ﻫ ِ‬ ‫ﹶﻛﻤ‪‬ﺎ ‪‬ﻳﻨ‪‬ﻔِﻲ ﺍﹾﻟ ِﻜ ‪‬ﲑ ‪‬ﺧ‪‬ﺒ ﹶ‬ ‫ﺠ‪‬ﻨ ﹸﺔ‪.‬‬ ‫ﺠﺔِ ﺍﻟﹾ ‪‬ﻤ‪‬ﺒﺮ‪‬ﻭ ‪‬ﺭﺓِ ﹶﺛﻮ‪‬ﺍﺏ‪ِ ‬ﺇﻟﱠﺎ ﺍﹾﻟ ‪‬‬ ‫ِﻟ ﹾﻠﺤ‪ ‬‬ ‫"‬ ‫‪2- 3‬‬ ‫‪8D‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪+‬‬ ‫'‬ ‫"‬ ‫;‬ ‫‪#‬‬ ‫&‬ ‫‪+‬‬ ‫"‬ ‫*‬ ‫‪#‬‬ ‫(‬ ‫‪1‬‬ ‫‪, 1‬‬ ‫(( !‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪#‬‬ ‫;‬ ‫‪.B‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(( !‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪#‬‬ ‫"‬ ‫‪#‬‬ ‫‪#‬‬ ‫
- Xem thêm -

Xem thêm: 34 The_virtues_of_the_First_10_Days_of_Dhul-Hijjah, 34 The_virtues_of_the_First_10_Days_of_Dhul-Hijjah

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay