Nâng cao hiệu quả tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng eximbank chi nhánh hà nội

65 19 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 16:25

http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N L IM Đ U Lý l a ch n ñ tài S phát tri n ngày ña d ng hoàn thi n c a h th ng ngân hàng OBO OKS CO M thương m i c ph n b i c nh toàn c u hố hi n có tác đ ng l n, thúc ñ y nhanh t c ñ tăng trư ng kinh t , t o ti n ñ cho trình m c a h i nh p Nh ho t ñ ng c a h th ng ngân hàng mà nhu c u v v n ñ trì m r ng quy mơ s n xu t c a thành ph n kinh t xã h i ln đư c đáp ng k p th i, t o ñi u ki n thu n l i cho ho t ñ ng s n xu t kinh doanh di n m t cách nhanh chóng hi u qu Vi c m c a h i nh p v i n n kinh t Th gi i, ñ c bi t s ki n Vi t Nam gia nh p t ch c Thương m i Th gi i (WTO) s mang l i nhi u n a nh ng h i cho h th ng ngân hàng thương m i nói chung ngân hàng TMCP xu t nh p kh u Vi t Nam Eximbank chi nhánh N i nói riêng Đ ng th i ñ t nh ng thách th c, th m chí nguy b thâu tóm, sáp nh p ph i rút kh"i th trư ng n u khơng đ s c c nh tranh v i h th ng ngân hàng nư c ngồi V i đ nh hư ng vươn lên tr thành m t t p đồn tàingân hàng m nh c a Vi t Nam, Eximbank c g#ng tranh th th i cơ, t n d$ng h i, kh#c ph$c nh ng ñi m y u phát huy l i th so sánh nh%m nâng cao v th l c c nh tranh, phát tri n nhanh th ph n - m r ng quy mô ho t ñ ng m t cách hi u qu b n v ng KI L Có th nói lĩnh v c d ch v$ ngân hàng dành cho doanh nghi p th m nh truy n th ng c a Eximbank Th i gian v'a qua, Ngân hàng ñ c bi t tr(ng ñ y m nh cho vay ñ i v i doanh nghi p v'a nh", tài tr xu t nh p kh u, tri n khai nghi p v$ xu t nh p kh u tr(n gói nh%m t o ñi u ki n tăng trư ng tín d$ng g#n li n v i tăng trư ng tài tr toán xu t nh p kh u T' ch trương này, ho t đ ng tín d$ng nói chung tín d$ng tài tr XNK nói riêng c a Eximbank chi nhánh N i ñ t ñư c m c tăng trư ng kh quan, đóng góp vào s phát tri n nhanh chóng c a tồn h th ng Tuy nhiên, u http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N c u đ t vi c m r ng quy mô ho t đ ng ph i đơi v i vi c ñ m b o hi u qu cao, tăng trư ng b n v ng V i nh ng lý trên, em ñã quy t ñ nh ch(n ñ tài “Nâng cao hi u qu tín d ng tài tr xu t nh p kh u t i ngân hàng Eximbank chi nhánh OBO OKS CO M N i” làm lu n văn t t nghi p c a sau m t th i gian th c t p t i Chi nhánh M c tiêu nghiên c u Đánh giá hi u qu ho t đ ng tín d$ng tài tr xu t nh p kh u t i ngân hàng Eximbank chi nhánh N i T' đó, phát hi n nh ng m t h n ch ñ xu t nh ng gi i pháp, ki n ngh nh%m nâng cao n a hi u qu tín d$ng nói chung hi u qu tín d$ng tài tr xu t nh p kh u nói riêng c a Eximbank N i Phương pháp nghiên c u Vi c phân tích đánh giá đư c th c hi n thông qua: - Phương pháp thu th p thông tin: T' s li u báo cáo Chi nhánh cung c p, tham kh o sách chuyên ngành, thông tin t' báo, t p chí, chun đ t t nghi p c a khoá trư c - Phương pháp quan sát: quan sát tình hình th c t cơng tác tín d$ng t i Chi nhánh nh%m n#m b#t nh ng ki n th c b n liên quan ñ n nghi p v$ tín d$ng c a ngân hàng - Phương pháp ph"ng v n: ph"ng v n tr c ti p cán b tín d$ng c a ngân hàng đ tìm hi u th c t - Phương pháp phân tích, so sánh s li u theo ch) tiêu t ñ i tương ñ i T' đưa nh ng nh n xét, k t lu n v ho t đ ng tín d$ng tài tr xu t KI L nh p kh u c a Chi nhánh Ph m vi nghiên c u Đ tài ñư c gi i h n ph m vi nghiên c u: - V không gian: Đ tài ñư c th c hi n t i ngân hàng Eximbank chi nhánh N i - V th i gian: Đ tài s d$ng s li u v ho t ñ ng c a Chi nhánh, s li u liên quan năm liên ti p 2005, 2006 2007 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N - N i dung nghiên c u: Ho t đ ng tín d$ng tài tr xu t nh p kh u c a ngân hàng Eximbank chi KI L OBO OKS CO M nhánh N i http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N CHƯƠNG T NG QUAN V HI U QU HO T Đ NG TÍN D NG TÀI TR XU T NH P KH U C A NHTM 1.1.1 Khái ni m OBO OKS CO M 1.1 Ho t đ ng tín d ng c a NHTM Theo Lu t T ch c tín d$ng 2004, ho t đ ng tín d ng vi c t ch c tín d ng s d ng ngu n v n t có, ngu n v n huy đ ng đ c p tín d ng Như v y, khái ni m ho t đ ng tín d$ng c a ngân hàng ñư c hi u vi c ngân hàng tho thu n v i khách hàng cho phép h( s d$ng m t kho n ti n t' ngu n v n t có ngu n v n huy ñ ng c a ngân hàng, v i ngun t#c có hồn tr b%ng nghi p v$ cho vay, chi t kh u, cho thuê tài chính, b o lãnh ngân hàng nghi p khác 1.1.2 Phân lo i 1.1.2.1 Căn c vào th i h n tín d$ng D a vào tiêu th c này, kho n tín d$ng đư c chia thành lo i: - Th nh t tín d$ng ng#n h n: nh ng kho n tín d$ng có th i h n t' 12 tháng tr xu ng, dùng ñ tài tr cho lo i tài s n lưu ñ ng - Th hai tín d$ng trung h n: nh ng kho n tín d$ng có th i h n t' năm ñ n 5năm, tài tr cho tài s n c đ nh h u phương ti n v n t i, m t s tr ng v t nuôi, trang thi t b chóng hao mòn - Th ba tín d$ng dài h n: nh ng kho n tín d$ng có th i h n KI L năm, tài tr cho cơng trình xây d ng nhà c a, sân bay, c u, đư ng, máy móc thi t b có giá tr l n, thư ng có th i gian s d$ng lâu dài Phân chia tín d$ng theo th i gian có ý nghĩa r t quan tr(ng đ i v i ngân hàng th i gian có liên quan m t thi t đ n tính an tồn kh sinh l i c a tài s n Tuy nhiên, vi c xác đ nh th i gian ch) mang tính ch t tương đ i, có nhi u kho n cho vay khơng xác đ nh trư c đư c th i gian m t cách xác http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N T i ngân hàng thương m i, t* tr(ng tín d$ng ng#n h n thư ng cao tín d$ng trung dài h n Các ngân hàng ch y u tài tr cho tài s n lưu ñ ng c a khách hàng T* tr(ng tín d$ng trung dài h n thư ng th p hơn, có r i khan hi m OBO OKS CO M ro cao hơn, ngu n v n dùng ñ tài tr cho kho n tín d$ng ñ#t 1.1.2.2 Căn c vào hình th c tài tr tín d$ng Theo Lu t Các t ch c tín d$ng Vi t Nam, ho t đ ng tín d$ng bao g m: cho vay, cho thuê tài chính, chi t kh u, b o lãnh m t s ho t ñ ng khác Ngân hàng Nhà nư c quy ñ nh - Cho vay: vi c ngân hàng ñưa ti n cho khách hàng v i cam k t khách hàng ph i hoàn tr c g c lãi kho ng th i gian xác ñ nh - Chi t kh u thương phi u: vi c ngân hàng ng trư c ti n cho khách hàng tương ng v i giá tr c a thương phi u tr' ñi ph n thu nh p c a ngân hàng ñ s h u m t thương phi u chưa ñ n h n (ho c m t gi y nh n n ) - Cho thuê tài chính: vi c ngân hàng b" ti n mua tài s n ñ cho khách hàng thuê theo nh ng th"a thu n nh t đ nh Sau kho ng th i gian đó, khách hàng ph i tr c g c lãi cho ngân hàng - B o lãnh: vi c ngân hàng cam k t th c hi n nghĩa v$ tài h khách hàng c a Trư ng h p này, ngân hàng không ph i xu t ti n ra, xong ngân hàng ñã cho khách hàng s d$ng uy tín c a ñ thu l i B o lãnh ñư c ghi vào tài s n ngo i b ng, giá tr mà ngân hàng KI L cam k t tr thay khách hàng c a Sau ngân hàng th c hi n chi tr ph n b o lãnh s đư c ghi vào tài s n n i b ng 1.1.2.3 Căn c vào tài s n ñ m b o V nguyên t#c m(i kho n tín d$ng c a ngân hàng ñ u ph i có ñ m b o Tuy nhiên, ngân hàng ch) ghi vào h p ñ ng lo i tài s n mà ngân hàng có th bán ñi ñ thu h i n n u khách hàng khơng tr đư c n Cam k t ñ m b o cam k t c a ngư i nh n tín d$ng v vi c dùng tài s n mà s h u ho c s d$ng ho c kh tr n c a ngư i th ba ñ tr n cho ngân hàng http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Tín d$ng khơng c n tài s n đ m b o có th đư c c p cho khách hàng có uy tín, thư ng khách hàng làm ăn thư ng xun có lãi, tình hình tài lành m nh, x y tình tr ng n n n dây dưa ho c vay tương ñ i nh" so v i v n c a ngư i vay Các kho n cho vay theo ch) th c a Chính ph mà Chính OBO OKS CO M ph yêu c u, không c n tài s n ñ m b o Các kho n cho vay ñ i v i t ch c tài l n, cơng ty l n ho c nh ng kho n cho vay th i gian ng#n mà ngân hàng có kh giám sát khách hàng có th khơng c n tài s n ñ m b o 1.1.2.4 Căn c vào m c ñ r i ro Đ phân lo i theo tiêu th c này, ngân hàng c n nghiên c u m c ñ , c đ chia lo i r i ro Thơng thư ng, ngân hàng chia tín d$ng thành lo i có đ an tồn cao, khá, trung bình th p Vi c phân lo i tín d$ng theo m c ñ r i ro, giúp ngân hàng thư ng xuyên ñánh giá l i kho n m$c tín d$ng, trích l p d phòng cho kho n tín d$ng r i ro cao đánh giá ch t lư ng tín d$ng 1.1.2.5 Phân lo i khác Ngồi cách trên, ngân hàng có th d a vào m t s tiêu th c khác đ phân lo i kho n tín d$ng Ví d$ như: phân lo i theo thành ph n kinh t (công nghi p, nông nghi p, d ch v$ ); theo đ i tư ng tín d$ng (tài s n lưu ñ ng, tài s n c ñ nh ); theo m$c ñích (s n xu t, tiêu dùng ) Các cách phân lo i ña d ng giúp cho phép ngân hàng d dàng vi c theo dõi m c ñ r i ro sinh l i g#n li n v i nh ng lĩnh v c tài tr linh ho t KI L đ có sách lãi su t, b o ñ m, h n m c sách m r ng phù h p 1.2 Ho t đ ng tín d ng tài tr xu t nh p kh!u c a NHTM 1.2.1 Khái ni m Ho t đ ng tín d$ng tài tr xu t nh p kh u c a ngân hàng vi c ngân hàng tho thu n v i khách hàng, cho phép h( s d$ng m t kho n ti n t' ngu n v n t có ngu n v n huy ñ ng c a ngân hàng, v i ngun t#c có hồn tr đ th c hi n ho t ñ ng xu t nh p kh u http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N 1.2.2 Vai trò c a ho t ñ ng tín d ng tài tr XNK 1.2.2.1 Đ i v i NHTM Tín d$ng tài tr XNK c a NHTM hình th c tài tr thương m i có kỳ h n g#n li n v i th i gian th c hi n thương v$., ñ i tư ng tài tr doanh m c v'a l n Tài OBO OKS CO M nghi p XNK tr c ti p ho c u* thác Giá tr tài tr thư ng tr c a NH lĩnh v c XNK hình th c cho vay mang l i hi u qu cao, an toàn, ñ m b o s d$ng v n ñúng m$c ñích th i gian thu h i v n nhanh, b i - Th i gian tài tr ng#n h n, g#n li n v i th i gian th c hi n thương v$ Th i gian th c hi n thương v$ ñ i v i ngư i xu t kh u th i gian k t' lúc gom hàng, xu t ñi cho ñ n nh n đư c ti n tốn c a ngư i mua Đ i v i ngư i nh p kh u, th i gian k t' nh n hàng t i c ng ñ n bán h t hàng thu ti n v Kỳ h n tài tr ng#n phù h p v i kỳ h n huy ñ ng v n c a NHTM thư ng dư i m t năm Đi u giúp NH tránh ñư c r i ro kho n - Tài tr XNK ñ m b o s d$ng v n m$c đích Đ ng v n tài tr g#n li n v i t'ng thương v$ Trong nhi u trư ng h p, s v n tài tr ñư c toán th,ng cho bên th ba, mà không qua bên xin tài tr (như trư ng h p toán ti n hàng nh p kh u, toán ti n nguyên v t li u cho ñ i lý gom hàng cho ngư i xu t kh u ) Như v y, vi c làm tránh đư c tình tr ng ngư i xin tài tr s d$ng v n sai m$c đích, h n ch đư c r i ro tín d ng - Tài tr XNK góp ph n nâng cao tính an tồn cho NH thơng qua vi c qu n KI L vì: lý thu ngu n tốn Đ i v i ngư i xu t kh u, NH chuy n b ch ng t' giao hàng ñ ñ i ti n ngư i nh p kh u nư c ngồi ch) đ nh vi c tốn ti n hàng ph i thơng qua tài kho n c a ngư i xu t kh u m t i NH Còn đ i v i ngư i nh p kh u, trư ng h p có tài tr , NH s bu c ngư i nh p kh u ph i t p trung ti n bán hàng vào tài kho n m t i NH Do đó, ngu n thu đ tr kho n tài tr ñư c NH qu n lý h t http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N s c ch t ch , tránh ñư c tình tr ng xoay v n c a doanh nghi p th i gian v n t m th i nhàn r-i, d x y r i ro - Hi u qu c a NH tài tr XNK th hi n thơng qua lãi su t Có nhi u lo i lãi su t trình tài tr , như: lãi cho vay toán, lãi chi t OBO OKS CO M kh u ch ng t', lãi vay b#t bu c (b%ng m c lãi h n) Ti n lãi thu cao thư ng giá tr tài tr m c v'a l n Ngồi ra, thơng qua tài tr XNK, NH m r ng đư c quan h v i DN NH nư c ngoài, nâng cao uy tín NH trư ng qu c t 1.2.2.2 Đ i v i doanh nghi p - Tài tr XNK c a NH giúp DN th c hi n ñư c nh ng thương v$ l n Do ñ c ñi m c a v n chuy n hàng h i, m t hàng thi t y u phân bón, s#t thép, g o, b t mì thư ng hai bên mua bán v i s lư ng nguyên tài hàng (t' 10.000 ñ n 20.000 t n) nh%m ti t ki m chi phí v n chuy n, thu n l i công tác giao nh n nên kéo theo giá tr lô hàng r t l n Trong trư ng h p này, v n lưu ñ ng c a DN khơng đ đ chu n b hàng xu t ho c toán ti n hàng Tài tr NH cho XNK gi i pháp giúp DN th c hi n ñư c nh ng h p ñ ng v y - Trong q trình đàm phán, thương lư ng, ký k t h p ñ ng ngo i thương, n u DN trư c thơng qua NH v vi c tài tr toán qu c t , có nghĩa DN xác đ nh NH ph$c v$ mình, s t o đư c l i th trình Vì h p ñ ng ngo i thương ñư c th c hi n thông qua NH ph$c v$ ngư i mua ngư i bán, ñã tho thu n trư c v i NH nghĩa KI L DN ñã xác ñ nh ñư c l c th c hi n h p đ ng Đi u có ý nghĩa quan tr(ng ti n trình thương lư ng, ñàm phán - Tài tr XNK làm tăng hi u qu c a DN trình th c hi n h p đ ng: thơng qua tài tr c a NH, DN nh n ñư c v n ñ th c hi n thương v$ Đ i v i DN xu t kh u, v n tài tr giúp DN thu mua hàng th i v$, gia cơng ch bi n giao hàng ñúng th i ñi m Đ i v i DN nh p kh u v n tài tr c a NH giúp DN mua đư c nh ng lơ hàng l n, v i giá http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYEÁ N th p C hai trư ng h p ñó ñ u giúp DN ñ t hi u qu cao th c hi n thương v$ - NHTM th c hi n tài tr d án t m c qu c gia xây d ng nhà máy, b n c ng, ñư ng sá giá tr d án l n ñ c ñi m OBO OKS CO M chu chuy n ngu n v n huy ñ ng NH khơng th đáp ng Tuy nhiên, NH v/n thư ng tham gia tài tr d án v i quy mô nh" v'a, th i gian thu h i v n khơng q dài thay đ i dây chuy n cơng ngh , máy móc thi t b , t o ñi u ki n cho DN phát tri n quy mô s n xu t, tăng su t lao ñ ng, h giá thành s n ph m - Tài tr c a NH giúp DN nâng cao uy tín th trư ng qu c t : thông qua tài tr c a NH mà DN th c hi n ñư c nh ng thương v$ l n trơi ch y, quan h đư c v i nh ng khách hàng t m c th gi i, t' nâng cao uy tín c a DN th trư ng th gi i 1.2.2.3 Đ i v i n n kinh t ñ t nư c - Tài tr XNK c a NHTM t o u ki n cho hàng hố XNK lưu thông trôi ch y Thông qua tài tr c a NH, hàng hoá xu t nh p theo yêu c u c a th trư ng ñư c th c hi n thư ng xuyên, liên t$c góp ph n tăng tính đ ng c a n n kinh t , n ñ nh th trư ng - Tài tr XNK c a NH t o ñi u ki n cho DN phát tri n, tăng hi u qu s n xu t kinh doanh, làm ñ ng thúc ñ y n n kinh t phát tri n Thông qua tài tr XNK c a NH mà DN có u ki n thay đ i dây chuy n cơng ngh máy móc thi t b nh%m tăng su t lao ñ ng, h giá thành s n ph m KI L S phát tri n c a DN nói riêng có nh ng tác ñ ng tích c c ñ n s phát tri n c a n n kinh t nói chung 1.2.3 Các hình th c tín d ng tài tr XNK Đ phân lo i tín d$ng tài tr xu t nh p kh u có th c vào tiêu th c khác nhau, như: c vào phương th c toán (L/C, nh thu kèm ch ng t'), c vào s h i phi u (chi t kh u h i phi u, ch p nh n h i phi u), c vào th i h n cho vay (tín d$ng ng#n, trung dài h n) ho c c vào tài s n ñ m b o Tuy nhiên, ñ ti n cho q trình phân tích, em xin http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N đư c đ c p tín d$ng tài tr xu t nh p kh u dư i hai hình th c: tín d$ng tài tr xu t kh u tín d$ng tài tr nh p kh u 1.2.3.1 Tín d$ng tài tr xu t kh u Hi n nay, ñ tài tr xu t kh u NHTM thư ng cho vay b%ng ñ ng Vi t OBO OKS CO M Nam ho c ngo i t ñ thu mua hàng xu t kh u Vi c tài tr xu t kh u hi n ñư c áp d$ng c$ th dư i hình th c sau: Tài tr v n lưu ñ ng ñ thu mua, ch bi n, s n xu t hàng xu t kh u theo ñúng L/C quy ñ nh, h p ñ ng ngo i thương ñã ký k t, ñơn ñ t hàng Hình th c tài tr đư c ti n hành trư c giao hàng thư ng ñư c áp d$ng trư ng h p ngân hàng tài tr ñ ng th i ngân hàng toán cho L/C xu t Đ giám sát ki m sốt ch c ch tình hình s d$ng v n vay m$c đích, ngân hàng thư ng th c hi n tài tr sau: - Khi ñ n vay, ngân hàng yêu c u nhà xu t kh u ph i có m t s v n nh t ñ nh c ng thêm v i s ti n vay ngân hàng, ñ thu mua hàng hoá, ch bi n, s n xu t hàng xu t kh u, hàng hoá s làm tài s n ñ m b o ñ ti p t$c vay ñư c nh p t i kho ngân hàng, ho c nh p kho mà trư c ngân hàng nhà xu t kh u ñã tho thu n ñ ng ý, dư i s giám sát c a ngân hàng, n u mu n xu t hàng kho ph i ñư c s ñ ng ý c a ngân hàng Ngân hàng ti p t$c cho vay, khách hàng s dùng s ti n ñó ñ mua hàng, ch bi n s n xu t hàng hố, c v y cho đ n b%ng 100% giá tr hàng xu t Thông thư ng, ngân hàng ch) tài tr kho ng 70% giá tr lô hàng xu t kh u KI L - Sau giao hàng xong, nhà xu t kh u l p b ch ng t' phù h p v i nh ng ñi u ki n quy ñ nh L/C n p vào ngân hàng ñ xin tốn ti n Trên h i phi u đòi n ngân hàng s ngư i hư ng l i tr c ti p Ngân hàng ki m tra b ch ng t' trư c chuy n nư c ngồi đòi n ngân hàng m L/C Khi nh n ñư c ñi n chuy n ti n t' phía ngân hàng m L/C, ngân hàng thơng báo L/C ghi Có tài kho n cho vay đ thu n - Trư ng h p ngân hàng tài tr không ph i ngân hàng thông báo khơng ph i ngân hàng tốn, r i r i ro có th x y n u doanh 10 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N v n ngo i t n ñ nh hi n nay, vi c trì m t lư ng v n đ có th ñ m b o kh ph$c v$ nhu c u tín d$ng tài tr XNK m t v n đ khơng d gi i quy t đ i v i h th ng ngân hàng nói chung v i Eximbank N i nói riêng OBO OKS CO M Vì v y, th i gian t i, Chi nhánh c n có k ho ch th c hi n bi n pháp tăng cư ng m r ng thu hút ngu n v n huy ñ ng: - T p trung khai thác ngu n v n t' doanh nghi p, t ch c, cá nhân, h gia đình… Coi tr(ng ngu n v n có tính n đ nh cao, t' dân cư - Đa d ng hố hình th c huy ñ ng v n v i ch ñ lãi su t linh ho t, thay ñ i nhanh chóng, k p th i v i tình hình bi n ñ ng lãi su t c a th trư ng - Phát hành lo i kỳ phi u, trái phi u có đ m b o b%ng ngo i t ñ thu hút khách hàng - Tăng cư ng huy ñ ng v n trung – dài h n, nh%m tăng tính n đ nh cho ngu n v n tài tr tín d$ng trung – dài h n, b%ng ưu ñãi v lãi su t, d ch v$ ñi kèm tư v n tài chính, cung c p thơng tin th trư ng mi n phí cho khách hàng… - Song song v i nh ng bi n pháp k trên, Chi nhánh c n tr(ng nâng cao ch t lư ng c a đ i ngũ nhân viên, chu n hố quy trình nghi p v$, nh%m t o nên nh ng n tư ng ban ñ u t t ñ6p, h p d/n, góp ph n phát tri n quan h h p tác lâu dài v i khách hàng KI L Đa d ng hố hình th c tín d ng tài tr XNK Ho t đ ng tín d$ng tài tr XNK m t nh ng m ng ho t đ ng c a Eximbank N i, đó, hi u qu c a ho t đ ng có tác đ ng khơng nh" ñ n s phát tri n hi u qu kinh doanh c a Chi nhánh - Hi n nay, hình th c tài tr XNK đư c Eximbank N i phát tri n ña d ng Tuy nhiên, th i gian t i, Chi nhánh v/n c n quan tâm nghiên c u nhu c u khách hàng, nh%m đa d ng hố hình 51 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N th c tài tr đ m b o ph$c v$ t t nh t nh ng yêu c u khác c a khách hàng nư c - Th c hi n m r ng ho t ñ ng cho vay ñ ng tài tr , gi i quy t nhu c u v n cho d án l n Đi u s giúp cho Chi nhánh t n d$ng ñư c OBO OKS CO M nh ng kho n v n nh", ñ c bi t có th san s5 r i ro cho NHTM khác tham gia tài tr d án - Quan tâm nhi u ñ n phương th c toán L/C hàng nh p kh u V i vai trò ngân hàng m L/C c p tín d$ng tài tr cho doanh nghi p, m c ñ r i ro c a ngân hàng vi c không thu h i ñư c n ho c n h n s có ph n th p - Phát tri n nghi p v$ b o lãnh, nghi p v$ chi t kh u ch ng t' • B o lãnh cam k t c a ngân hàng dư i hình th c thư b o lãnh v vi c th c hi n nghĩa v$ tài thay cho khách hàng c a ngân hàng, khách hàng khơng th c hi n nghĩ v$ cam k t Như v y m c dù nghi p v$ này, ngân hàng không ph i xu t ti n cho khách hàng, nhiên ho t ñ ng b o lãnh n ch a nh ng r i ro tín d$ng r t l n cho phía ngân hàng Đ quy t đ nh có b o lãnh hay khơng, cán b tín d$ng c n th c hi n quy trình th m đ nh tín d$ng k1 càng, c n thi t ph i ñi xu ng s ñ ki m tra, ñánh giá th c t , h n ch t i ña nh ng sơ su t khâu th m ñ nh • Trong nghi p v$ chi t kh u ch ng t': cán b tín d$ng c n đ y nhanh th i gian x lý ñ t o ñi u ki n t t nh t cho khách hàng Ví d$ KI L hi n nay, th i gian ki m tra thơng báo tình tr ng c a b ch ng t' khách hàng xu t trình t i đa 1bu i làm vi c sau nh n ñư c ch ng t' khách hàng xu t trình qua fax/email Tuy nhiên, Chi nhánh có th xem xét đ gi m th i gian x lý h sơ xu ng t i ña n a bu i Đ c bi t v i nh ng khách hàng có quan h l n đ u v i Chi nhánh vi c h sơ đư c x lý nhanh, xác s gây n tư ng r t t t, t o nhi u thu n l i cho vi c phát tri n m i quan h lâu dài gi a khách hàng ngân hàng 52 http://kilobooks.com THÖ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N M r ng ñ i tư ng cho vay tín d ng tài tr XNK Hi n nay, ñ i tư ng mà Ngân hàng Nhà nư c cho phép t ch c tín d$ng cho vay, có thành ph n kinh t pháp nhân cá nhân nư c ngồi chưa đư c NHTMCP nói chung Eximbank N i nói riêng đ OBO OKS CO M quan tâm t i Lý d hi u v n đ ngơn ng khác nhau, th i gian ñ a bàn cư trú thư ng khó ki m sốt… Đi u n gân hàng thư ng e ng i v n ñ xem xét cho vay, nh t thu h i v n Tuy nhiên ch trương c a Nhà nư c ta r t khuy n khích cho nhà ñ u tư b" v n vào Vi t Nam, t ch c s n xu t kinh doanh v i vi c s d$ng ngu n lao ñ ng t i ch-, v y ñây m t lư ng khách hàng r t l n cho ngân hàng Vi t Nam nói chung, ngân hàng Eximbank chi nhánh N i nói riêng Đ c bi t doanh nghi p ñ u tư khu công nghi p, khu ch xu t Chi nhánh nên tranh th ti p c n vào nh ng ñ i tư ng nh%m tăng cao dư n cho vay chi m lĩnh ñư c ho t ñ ng xu t nh p kh u c a h( Đ m r ng đ i tư ng cho vay tài tr tín d$ng XNK sang doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngồi… Chi nhánh c n xây d ng nh ng quy ch c$ th , rõ ràng nh%m ñ m b o tính hi u qu an tồn H n ch r i ro tín d ng tài tr XNK Song song v i vi c tăng trư ng tín d$ng, Chi nhánh c n quan tâm xây d ng bi n pháp h n ch r i ro tín d$ng - Đa d ng hố hình th c cho vay tài tr XNK nh%m ñáp ng nhu c u đa d ng hố c a khách hàng n n kinh t , m t khác giúp - KI L cho ngân hàng l a ch(n khách hàng phân tán r i ro tín d$ng Xây d ng, c ng c ho t ñ ng phòng có liên quan tr c ti p đ n ho t đ ng tín d$ng tài tr XNK H th ng tiêu chu n ñánh giá khách hàng hi n c a Eximbank N i ch y u d a vào l ch s quan h khách hàng v i ngân hàng (m c dù h th ng s d li u y u kém), quan tâm đ n th c tr ng tài chính, nhân t nh hư ng đ n kh tr n c a khách hàng Vì v y, th i gian t i, Chi nhánh c n: 53 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N • C ng c ho t đ ng c a phòng qu n lý r i ro tín d$ng V i ch c năng, nhi m v$ ch u trách nhi m qu n lý r i ro c a tồn Chi nhánh, phòng ph i xây d ng sách nh%m ki m sốt m c ñ r i ro tín d$ng OBO OKS CO M c a t'ng lo i hình tín d$ng khác nhau, có tín d$ng tài tr XNK • C ng c ho t đ ng c a phòng ki m soát n i b , s nh ng cán b có kinh nghi m lâu năm c a Chi nhánh, k t h p n thêm nh ng chuyên viên gi"i, ki m toán viên t' cơng ty ki m tốn, nh%m đ y nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a phòng - Các sách, quy đ nh, quy trình tín d$ng… c n ph i đư c xây d ng m t cách rõ ràng, khoa h(c thư ng xuyên ñư c c p nh t cho phù h p v i tình hình ho t đ ng th c t quy đ nh, thơng tư ban hành c a Ngân hàng Nhà nư c T' đó, hình thành nên c m nang tín d$ng áp d$ng th ng nh t toàn Chi nhánh, t o ñi u ki n thu n l i cho cán b tín d$ng th c hi n nhi m v$ c a - Th c hi n th m đ nh thơng tin v doanh nghi p thư ng xuyên ñánh giá kh tr n c a khách hàng Trong trình cho vay, nên yêu c u khách hàng cung c p s li u báo cáo hàng tháng, hàng quý v tình hình ho t đ ng kinh doanh nh%m phát hi n nh ng thay đ i có chi u hư ng x u, t' có bi n pháp x lý k p th i - Xây d ng h th ng ch) tiêu ñánh giá, x p h ng khách hàng, c$ th khách hàng doanh nghi p ho t ñ ng lĩnh v c xu t nh p kh u Vi c xây d ng ñư c khung ch) tiêu ñánh giá khách hàng s giúp cán KI L b tín d$ng có s ñ nh n xét ñánh giá khách hàng t t hơn, đ ng th i cơng tác ki m sốt nghi p v$ có nhi u thu n l i C i ti n th t c, quy trình cho vay Hi n nay, nhi u doanh nghi p m c dù có nhu c u vay chưa ñư c vay v n ngân hàng vư ng m#c th t$c vay v n Vì vây, ngồi vi c c i ti n quy trình, th t$c cho vay c a n i b ngân hàng mình, Eximbank N i c n ph i h p v i quan ban ngành nh%m c i cách th t$c liên quan ñ gi m thi u th t$c cho khách hàng T ch c cung c p d ch v$ h- tr 54 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N khách hàng vi c vay v n d ch v$ h- tr cơng ch ng, đăng ký giao d ch ñ m b o… nh%m t o nh ng d ch v$ tr(n gói cho khách hàng M t khác, c n t ch c ho t ñ ng tư v n, h- tr doanh nghi p vi c thi t l p phương án, d án vay v n, tích c c tham gia tác ñ ng vào OBO OKS CO M trình phân b s d$ng ngu n v n ñ gi m b t th i gian, lãng phí, th t cho doanh nghi p Qua q trình trao đ i thơng tin gi a doanh nghi p ngân hàng, Chi nhánh s hi u thêm v khách hàng có h i ch(n l(c khách hàng t t Nâng cao ch t lư ng ph c v trình đ cán b tín d ng Đ th c hi n m$c tiêu này, Eximbank N i c n t p trung bi n pháp c$ th : - Nâng cao ch t lư ng cán b tín d$ng B o đ m cho m-i cán b tín d$ng ngồi vi c th c hi n t t • nghi p v$ chun mơn ph i có kh th c hi n vai trò tư v n cho khách hàng Vì v y, Chi nhánh c n ph i thư ng xuyên t ch c khoá ñào t o, n ch(n, b trí cán b tín d$ng đ l c đ o đ c Có s b sung, xen k gi a cán b tín d$ng có nhi u kinh nghi m v i cán b tín d$ng m i Hình th c góp ph n gi m chi phí đào t o cho ngân hàng, n a l i t o ñi u ki n th#t ch t m i quan h , s đồn k t, quan tâm htr l/n c a ñ i ngũ cán b C nh ng cán b có kh đ tiêu chu n h(c t p, b i • dư.ng nư c ngoài, nh%m tăng cư ng k1 nghi p v$ thi p thu KI L ñư c phương pháp ho t ñ ng m i l , hi u qu Đ ng th i n#m b#t cơng ngh tiên ti n, hi n đ i ngành ngân hàng Bên c nh đó, Chi nhánh c n quan tâm ñ n v n ñ ñ o ñ c • ngh nghi p c a đ i ngũ cán b nhân viên tín d$ng Đây y u t quan tr(ng vi c h n ch r i ro ñ o ñ c Đ y m nh tuyên truy n, xây d ng hình nh đ i ngũ cán b tín d$ng • v i phong cách ph$c v$ chuyên nghi p, nhi t tình, chu đáo v i khách hàng 55 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N - C i ti n quy trình nghi p v$ g(n nh6, nh%m gi m b t th t$c gi y t vay v n ñ gi m thi u th i gian, chi phí cho khách hàng Ch,ng h n có th áp d$ng quy trình “m t c a” vào ho t ñ ng cho vay Theo quy trình này, khách hàng t' lúc n p h sơ xin vay cho ñ n OBO OKS CO M gi i ngân ch) c n liên h th c hi n theo s hư ng d/n c a m t b ph n (m t nhân viên) nh t ngân hàng, không ph i liên h qua nhi u phòng ban, b ph n Ngồi ra, khách hàng mu n s d$ng s n ph m khác giao d ch tài kho n, giao d ch b o lãnh ñ u ch) c n liên h v i nhân viên ban ñ u ñ ñư c gi i quy t m(i yêu c u Đ làm ñư c v y, Chi nhánh c n ñ y m nh s ph i h p ch t ch gi a phòng ban Đ i v i ho t đ ng tín d$ng tài tr XNK, c n đ c bi t quan tâm ñ n m i quan h m t thi t gi a phòng Tín d$ng phòng Thanh tốn qu c t Ngồi ra, có phòng ban khác D ch v$ khách hàng, Ngân qu1 - Nh%m nâng cao ch t lư ng ph$c v$, Eximbank N i c n t o m(i ñi u ki n thu n l i cho khách hàng ñ n làm vi c, giao d ch t i Chi nhánh Ví d$ m r ng s h t ng, xây d ng bãi ñ- xe cho khách hàng, tăng cư ng trang thi t b hi n ñ i ñ b o đ m an tồn tài s n c a ngân hàng khách hàng, nâng cao m c ñ tín nhi m s hài lòng c a khách hàng ñ n th c hi n giao d ch Đ i m i công ngh V i t c đ phát tri n cơng ngh ngày m nh m hi n nay, KI L Eximbank N i c n ñ y m nh n a vi c trang b ng d$ng công ngh thơng tin vào ho t đ ng đ t'ng bư c hi n đ i hố ngân hàng, nhanh chóng h i nh p c ng đ ng tài khu v c th gi i Trên s ñó, nghiên c u phát tri n nhi u s n ph m d ch v$ m i, nhanh chóng ñưa vào ng d$ng lo i giao d ch qua m ng, t o ñi u ki n thu n l i cho khách hàng th i gi m thi u th i gian ñi l i cho khách hàng 56 xa Chi nhánh, đ ng http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Ph n trình bày ñây nh ng gi i pháp nh%m nâng cao hi u qu ho t đ ng tín d$ng tài tr XNK t i ngân hàng Eximbank chi nhánh N i Ti p theo s m t s ki n ngh ñ i v i Ngân hàng Nhà nư c M t s( ki*n ngh1 OBO OKS CO M Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam đóng vai trò h t s c quan tr(ng vi c ñi u hành ho t ñ ng c a h th ng ngân hàng, t o s n đ nh v tài chính, làm n n t ng cho s phát tri n c a lĩnh v c khác n n kinh t Đ c bi t tình hình n n kinh t nư c Th gi i có nhi u bi n đ ng hi n b t kỳ s ch) ñ o c a NHNN có tác đ ng m nh m đ n th trư ng Do đó, đ ho t đ ng ngân hàng nói chung ho t đ ng tín d$ng tài tr XNK nói riêng đ t hi u qu cao n a, Ngân hàng Nhà nư c c n: - Th c hi n thư ng xuyên cơng tác tra, ki m sốt dư i nhi u hình th c đ k p th i phát hi n ngăn ch n nh ng vi ph m tiêu c c ho t đ ng tín d$ng, lành m nh hoá ngân hàng thương m i, đưa ho t đ ng tín d$ng c a ngân hàng vào ñúng qu1 ñ o lu t pháp - M r ng ñ i tư ng cho vay ngo i t đ tốn hàng nh p kh u, m r ng cho vay doanh nghi p xu t kh u, doanh nghi p nư c có tốn hàng hố đ i v i doanh nghi p khu ch xu t - Ngân hàng Nhà nư c nghiên c u trình Qu c h i ñưa vào Lu t t ch c tín d$ng n i dung quy n đư c tr c ti p phát m i tài s n c a bên cho vay trình thu h i n Ho t ñ ng xu t nh p kh u lĩnh v c có vai trò quan tr(ng ñ i v i s KI L phát tri n kinh t , ñ ng th i h t s c nh y c m v i nh ng bi n ñ ng kinh t nư c qu c t Vì v y, NHNN c n có nh ng quan tâm, h- tr nhi u n a nh%m n ñ nh giá tr ñ ng ti n, ñ y m nh ho t ñ ng tín d$ng tài tr XNK, ñ m b o cho ngân hàng ho t ñ ng an tồn, b n v ng 57 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N K2T LU N Trong u ki n n n kinh t th trư ng, ngân hàng mu n t n t i, ñ ng v ng phát tri n, đòi h"i ph i n- l c r t l n Đ c bi t, Vi t Nam h i nh p OBO OKS CO M ngày sâu r ng vào n n kinh t Th gi i hi n nay, quan h thương m i xu t nh p kh u ngày có h i phát tri n m nh m Đi u m nh ng h i thu n l i cho ngân hàng vi c tài tr tín d$ng xu t nh p kh u Tuy nhiên, ho t ñ ng ñ u có nh ng m t thu n l i khó khăn nh t ñ nh Do ñó, ñ phát tri n ho t ñ ng tín d$ng tài tr xu t nh p kh u, ngân hàng Eximbank chi nhánh N i c n ñ c bi t quan tâm ñ n vi c nâng cao hi u qu tín d$ng tài tr xu t nh p kh u Qua trình th c t p, tìm hi u, nghiên c u th c tr ng ho t ñ ng c a ngân hàng Eximbank chi nhánh N i, em ñã hồn thành đ tài “Nâng cao hi u qu tín d$ng tài tr xu t nh p kh u t i ngân hàng Eximbank chi nhánh N i” V i s c g#ng n- l c c a b n thân, s giúp đ nhi t tình c a Giáo viên hư ng d/n cán b Tín d$ng t i đơn v th c t p, ñ tài ñã gi i quy t ñư c yêu c u sau: - Nêu lên m t s s lý lu n v ho t ñ ng tín d$ng hi u qu ho t đ ng tín d$ng tài tr xu t nh p kh u T' đó, v n d$ng phân tích làm rõ v n đ nghiên c u - Tìm hi u ho t ñ ng kinh doanh c a ngân hàng Eximbank chi nhánh N i: v l ch s hình thành, lĩnh v c ho t ñ ng, k t qu kinh doanh KI L năm 2005, 2006 2007 - Đi sâu phân tích ho t ñ ng tín d$ng tài tr xu t nh p kh u t i Chi nhánh nh%m ñánh giá th c tr ng tìm nguyên nhân c a nh ng m t h n ch - Đ xu t nh ng gi i pháp c$ th nh%m nâng cao ho t đ ng tín d$ng tài tr xu t nh p kh u t i Chi nhánh M c dù c g#ng, song trình đ hi u bi t, kinh nghi m th c t th i gian nghiên c u h n h6p, nên lu n văn không tránh kh"i nh ng thi u 58 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N sót Em r t mong s nh n đư c s t n tình góp ý, ch) b o c a th y cô b n có quan tâm đ n đ tài KI L OBO OKS CO M Em xin chân thành c m ơn 59 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N DANH M C TÀI LI U THAM KH O Sách Frederic S.Mishkin, NXB Khoa h(c k1 thu t, 2001, Ti n t Ngân OBO OKS CO M hàng Th trư ng tài GS.TS Lê Văn Tư, Lê Tùng Vân, NXB Th ng kê, 2004, Tín d$ng xu t nh p kh u, toán qu c t kinh doanh ngo i t Peter Rose, NXB Tài chính, 2004, Qu n tr ngân hàng thương m i PGS.TS Phan Th Thu Hà, NXB Th ng kê, 2006, Ngân hàng thương m i PGS.TS Nguy n Th Mùi, NXB Tài chính, 2006, Qu n tr Ngân hàng thương m i PGS.TS Nguy n Th Thu Th o, NXB Lao ñ ng – xã h i, 2006, Nghi p v$ Thanh toán qu c t Các văn b$n Lu t Lu t T ch c Tín d$ng 2004, s a đ i b sung Lu t T ch c Tín d$ng 1997 Quy t ñ nh 1627/2001/QĐ-NHNN, Quy ch cho vay c a T ch c tín d$ng đ i v i khách hàng Quy t ñ nh 1325/2004/QĐ-NHNN, Quy ch chi t kh u, tái chi t kh u gi y t có giá c a T ch c tín d$ng đ i v i khách hàng KI L Quy t ñ nh 26/2006/QĐ-NHNN, Quy ch b o lãnh Ngân hàng Quy t ñ nh 343/2003/QĐ-NHNN, s a ñ i b sung quy t ñ nh 418/2000/QĐ-NHNN v Đ i tư ng cho vay ngo i t c a T ch c tín d$ng Các Website, báo, t p chí Trang web báo Th i báo kinh t Vi t Nam www.vneconomics.com.vn Trang web báo Đ u tư www.vir.com.vn 60 http://kilobooks.com THÖ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Trang web Ngân hàng Eximbank Vi t Nam www.eximbank.com.vn Trang web NHNN Vi t Nam www.sbv.gov.vn Trang web T ng c$c Th ng kê www.gso.gov.vn T p chí Ngân hàng OBO OKS CO M Báo Th i báo kinh t Vi t Nam M CL C KI L M CL C DANH M C CH3 VI2T T4T L IM Đ U CHƯƠNG T9NG QUAN V: HI;U QU< HO=T Đ>NG TÍN D?NG TÀI TR@ XUAT NHBP KHCU CDA NHTM 1.1 Ho t đ ng tín d ng c a NHTM 1.1.1 Khái ni m 1.1.2 Phân lo i 1.1.2.1 Căn c vào th i h n tín d$ng 1.1.2.2 Căn c vào hình th c tài tr tín d$ng 1.1.2.3 Căn c vào tài s n ñ m b o 1.1.2.4 Căn c vào m c ñ r i ro 1.1.2.5 Phân lo i khác 1.2 Ho t ñ ng tín d ng tài tr xu t nh p kh!u c a NHTM 1.2.1 Khái ni m 1.2.2 Vai trò c a ho t đ ng tín d ng tài tr XNK 1.2.2.1 Đ i v i NHTM 1.2.2.2 Đ i v i doanh nghi p 1.2.2.3 Đ i v i n n kinh t ñ t nư c 1.2.3 Các hình th c tín d ng tài tr XNK 1.2.3.1 Tín d$ng tài tr xu t kh u 1.2.3.2 Tín d$ng tài tr nh p kh u 1.2.4 Các ch tiêu đánh giá hi u qu tín d ng tài tr XNK 1.2.4.1 Doanh s cho vay tài tr XNK 1.2.4.2 Doanh s thu n 1.2.4.3 Dư n 1.2.4.4 N h n 1.2.4.5 T* l dư n v n huy ñ ng t ng ngu n v n 1.2.4.6 H s thu n 1.2.4.7 T* l n h n t ng dư n 61 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N KI L OBO OKS CO M 1.2.4.8 T* l l i nhu n t' ho t ñ ng TD XNK t ng l i nhu n CHƯƠNG THEC TR=NG HO=T Đ>NG TÍN D?NG TÀI TR@ XNK T=I EXIMBANK CHI NHÁNH N>I 2.1 T#ng quan v NHTMCP XNK Eximbank chi nhánh N i 2.1.1 L ch s hình thành phát tri n 2.1.2 Các ho t ñ ng b n c a Eximbank N i 2.1.3 Đánh giá v tình hình kinh doanh c a NHTMCP xu t nh p kh u Eximbank chi nhánh N i 2.1.3.1 Ho t ñ ng huy ñ ng v n 2.1.3.2 Ho t ñ ng s d$ng v n 2.1.3.3 K t qu kinh doanh 2.1.4 Nh n xét chung v Ngân hàng thương m i c ph n xu t nh p kh u Vi t Nam Eximbank chi nhánh N i 2.1.3.1 Đi m m nh 2.1.3.2 Đi m y u 2.1.3.3 Cơ h i – Thách th c 2.2 Phân tích hi+u qu$ tín d ng tài tr xu t nh p kh!u t i Ngân hàng Eximbank chi nhánh N i 2.2.1 Quy trình th c hi n nghi p v tín d ng tài tr XNK 2.2.1.1 Ti p nh n h sơ xin vay 2.2.1.2 Nghiên c u th m ñ nh h sơ xin vay 2.2.2 Th c tr ng ho t đ ng tín d ng tài tr XNK t i Eximbank chi nhánh N i 2.2.2.1 Khái quát tình hình xu t nh p kh u c a Vi t Nam 2.2.2.2 Th c tr ng ho t đ ng tín d$ng tài tr XNK t i ngân hàng Eximbank chi nhánh N i 2.2.3 Đánh giá chung v tình hình ho t đ ng tín d ng tài tr xu t nh p kh u t i Eximbank chi nhánh N i 2.2.3.1 Nh ng thành t u ñã ñ t ñư c 2.2.3.2 M t s ñi m h n ch 2.2.2.3 Nguyên nhân c a ñi m h n ch 3.1 Đ1nh hư)ng phát tri.n ho t đ ng tín d ng c a Ngân hàng Eximbank chi nhánh N i 3.1.1 Đ nh hư ng nâng cao hi u qu tín d ng 3.2.2 Đ nh hư ng nâng cao hi u qu tín d ng tài tr XNK 3.2 Đ xu t gi$i pháp nâng cao hi+u qu$ tín d ng tài tr XNK 3.2.1 Bi n pháp m r ng thu hút ngu n v n huy ñ ng 3.2.2 Đa d ng hố hình th c tín d ng tài tr XNK 3.2.3 M r ng ñ i tư ng cho vay tín d ng tài tr XNK 3.2.4 H n ch r i ro tín d ng tài tr XNK 3.2.5 C i ti n th t c, quy trình cho vay 3.2.6 Nâng cao ch t lư ng ph c v trình đ cán b tín d ng 3.2.7 Đ i m i công ngh 3.3 M t s( ki*n ngh1 62 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N KI L OBO OKS CO M K2T LU N DANH M C TÀI LI U THAM KH O 63 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N DANH M C CH3 VI2T T4T : Doanh nghi p Nhà nư c DNTN : Doanh nghi p Tư nhân DSCV : Doanh s cho vay DSTN : Doanh s thu n LN : L i nhu n NH : Ngân hàng NHTM : Ngân hàng thương m i TNHH : Trách nhi m h u h n XNK : Xu t nh p kh u KI L OBO OKS CO M DNNN 64 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N DANH M C B NG, BI5U B$ng 2.1: Tình hình huy đ ng v n t i Eximbank N i B$ng 2.2: Ho t ñ ng s d$ng v n c a Eximbank N i OBO OKS CO M B$ng 2.3: Báo cáo khách hàng có quan h tín d$ng B$ng 2.4: Báo cáo ho t ñ ng kinh doanh ngo i t B$ng 2.5: Báo cáo k t qu kinh doanh B$ng 2.6: Doanh s tín d$ng tài tr XNK theo th i h n tín d$ng B$ng 2.7: Doanh s thu n tín d$ng tài tr XNK B$ng 2.8: H s thu n tín d$ng tài tr XNK B$ng 2.9: Dư n tín d$ng tài tr XNK theo th i h n tín d$ng B$ng 2.10: Dư n tín d$ng tài tr XNK theo thành ph n khách hàng B$ng 2.11: Dư n tín d$ng tài tr XNK t ng ngu n v n v n huy ñ ng B$ng 2.12: N h n t* l n h n tín d$ng tài tr XNK B$ng 2.13: T* l LN t' ho t ñ ng TD XNK t ng LN Bi.u ñ/ 2.1: Doanh s cho vay tài tr XNK Bi.u ñ/ 2.2: Cơ c u tín d$ng tài tr XNK theo th i h n Bi.u đ/ 2.3: Doanh s thu n tín d$ng tài tr XNK Bi.u đ/ 2.4: Dư n tín d$ng tài tr XNK KI L Bi.u ñ/ 2.5: N h n tín d$ng tài tr XNK 65 ... ñ ng ý c a ngân hàng Ngân hàng ti p t$c cho vay, khách hàng s dùng s ti n đ mua hàng, ch bi n s n xu t hàng hoá, c v y cho ñ n b%ng 100% giá tr hàng xu t Thông thư ng, ngân hàng ch) tài tr kho... ng tài tr Và ph n ti p theo ñây s th c tr ng c a ho t đ ng tín d$ng tài tr XNK t i ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà N i 2.2.2.2 Th c tr ng ho t đ ng tín d$ng tài tr XNK t i ngân hàng Eximbank chi. .. báo Có c a ngân hàng nư c ngồi ngân hàng t đ ng ghi N tài kho n ti n g i c a khách hàng Trư ng h p tài kho n c a khách hàng khơng đ ti n vòng ngày làm vi c ngân hàng s chuy n s ti n chi t kh u,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng eximbank chi nhánh hà nội , Nâng cao hiệu quả tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng eximbank chi nhánh hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay