Đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT tại chi nhánh ngân hàng ĐTPT yên bái

62 11 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 15:29

LO BO OK CO M Chóng ta ®ang sèng kinh tế động mang tính chất to n cÇu Trong nỊn kinh tÕ Êy xu h−íng héi nhËp víi nỊn kinh tÕ thÕ giíi v khu vùc l xu hớng chung quốc gia Năm 2004 l năm có ý nghĩa lịch sử quan trọng kế hoạch phát triển năm (200182005) Trong bối cảnh đổi chung đất nớc, NHTM với vai trß l mét trung gian t i chÝnh quan träng xA hội đA bớc cải tổ hoạt động ho nhập với chế thị trờng, mở rộng mạng lới cho vay với doanh nghiệp Đây l phơng hớng phát triển tín dụng ®iỊu kiƯn hiƯn Bëi nỊn kinh tÕ ®A chứa đựng tiềm nội to lớn, đợc quan tâm mức trở th nh lực lợng thúc đẩy phát triển kinh tế v tơng lai thị trờng tín dụng trở nên rộng lớn, chất lợng tín dụng l vấn đề đợc xA hội v ngân h ng quan tâm Khắc phục kiềm chế nợ hạn l đòi hỏi cấp bách đợc đặt to n ngân h ng Ho chung víi sù chun m×nh cđa nỊn kinh tÕ ấy, NHTM nói chung v Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT Yên Bái nói riêng đA thấy đợc tiềm to lớn doanh nghiệp vốn đA đầy tiềm với hoạt động linh hoạt, uyển chuyển ®éng v cã tÝnh tù chđ cao, vèn ®Çu t− lớn, thời gian ho n vốn tơng đối d i thích ứng với đầu t v phát triển Chi nhánh Đây l thị trờng giúp ngân h ng mở rộng quy mô kinh doanh m góp phần thúc đẩy phát triển chung kinh tế Nhận thức đợc vai trò quan trọng TDNH doanh nghiệp nh khảo sát tình hình cho vay Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT Yên bái, thời gian thực tập chi nhánh em đA mạnh dạn chọn đề t i "Đánh Đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT ĐT PT Yên Bái " l m chuyên đề tốt nghiệp với hy vọng góp phần kiến thức nhỏ bé v o việc khắc phục kiềm chế nợ hạn, xây dựng giải pháp tín dụng cho phát triển doanh nghiệp địa b n tỉnh Yên Bái Nội dung nghiên cứu gồm ba phần Chơng Những vấn đề đánh giá rủi ro trớc cho vay đầu t phát triển ngân h ng thơng mại kinh tế thị trờng KI Chơng ĐT&PT PT Thực trạng đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT Chi nhánh Ngân h ng ĐT Yên Bái Chơng Giải pháp nâng cao chất lợng công tác đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT Chi nhánh Ngân h ng ĐT&PT ĐT PT Yên Bái Chơng LO BO OK CO M Những vấn đề đánh giá rủi ro Trớc cho vay đầu t phát triển ngân h"ng thơng mại kinh tế thị trờng 1.1 Hoạt động Ngân h ng Thơng mại kinh tế thị trờng 1.1.1 Khái quát chung nghiệp vụ Ngân h ng Ngân h ng thơng mại l ng nh công nghiệp có từ lâu đời Ngân h ng thơng mại đợc đời v o năm 1782 Đến nay, Ngân h ng có hoạt động gần gũi với nhân dân v có kinh tế nớc phát triển, hầu nh công dân n o quan hệ giao dịch với ngân h ng Nền kinh tế c ng phát triển, hoạt động v dịch vụ NHTM c ng sâu v o ngõ nghách kinh tế v đời sống ngời Mọi công dân chịu tác động ngân h ng, dù họ l khách h ng gửi tiền, ngời vay hay đơn giản l mét ng−êi ®ang l m viƯc cho mét doanh nghiệp có vay vốn v sử dụng dịch vụ ngân h ng NHTM có nghiệp vụ chủ yếu nh sau a) Nghiệp vụ t i sản nợ v vốn Ngân h ng Đây l nghiệp vụ khởi đầu tạo điều kiện cho phát triển ngân h ng vỊ sau, NHTM dB h×nh th nh v ổn định, nghiệp vụ đợc xen kẽ lẫn suốt trình hoạt động Nghiệp vụ ph¸t h nh giÊy tê cã gi¸: C¸c NHTM th−êng sử dụng nghiệp vụ n y để thu hút khoản vốn có tính d i hạn nhằm đảm bảo khả đầu t khoản vốn d i hạn cđa Ng©n h ng v o nỊn kinh tÕ Ngo i ra, nghiệp vụ n y giúp ngân h ng thơng mại tăng cờng tính ổn định vốn hoạt động kinh doanh KI Nghiệp vụ ®i vay: Sau ®B sư dơng hÕt vèn, nh−ng cha dáp ứng đợc nhu cầu vay vốn khách h ng phải đáp ứng nhu cầu to¸n v chi cđa kh¸ch h ng, c¸c NHTM cã thể vay NHTƯ, NHTM khác, vay thị trờng tiền tệ, vay tổ chức ngo i n−íc,…Vèn ®i vay chØ chiÕm mét tû träng cã thể chấp nhận đợc kết cấu nguồn vốn, nhng cần thiết v có vị trí quan trọng để đảm bảo cho ngân h ng hoạt động kinh doanh cách bình thờng Nghiệp vụ huy động vốn khác: Các ngân h ng huy động vốn dới hình thức uỷ thác hay đại lý cho tổ chức cá nhân Nhờ v o uy tín v nghiệp vụ mình, ngân h ng thờng đợc tổ chức cá nhân uỷ thác thực toán tiền giải ngân vốn, l m đại lý khác b) Nghiệp vụ t i sản có LO BO OK CO M Nghiệp vụ ngân quỹ: Để đảm bảo khả toán mình, Ngân h ng thờng phải thực nghiêm chỉnh quy định mang tính pháp luật đảm bảo khả toán Ngân h ng trung ơng nh: tỷ lệ dự trữ bắt buộc Mặc dù khoản vốn dùng cho nghiệp vụ n y Ngân h ng mang lại lợi nhuận thấp không mang lại lợi nhuận nhng lại giúp ngân h ng không bị khả toán khách h ng gửi tiền rút tiền trớc hạn, nh đảm bảo an to n chung hoạt động Ngân h ng thơng m¹i NghiƯp vơ cho vay: NghiƯp vơ cho vay l nghiệp vụ mang lại lợi nhuận cho Ngân h ng Nghiệp vụ n y đa dạng hình thức v phức tạp nội dung Nghiệp vụ n y bao gåm: tÝn dơng trung d i h¹n, ngắn hạn, cho thuê t i chính, bảo lBnh NghiƯp vơ n y mang tÝnh rđi ro cao chịu nhiều yếu tố tác động nh: kinh tế, trị, điều kiện tự nhiên c) Nghiệp vụ kinh doanh khác Để giảm rủi ro hoạt động Ngân h ng, Ngân h ng thơng mại phải thực đa dạng hoá sản phẩm nh: dịch vụ t vấn, đầu t t i chính, liên doanh, hùn vốn, góp vốn, kinh doanh v ng bạc đá quý, kinh doanh ngoại hối Tóm lại: nghiệp vụ Ngân h ng thơng mại kinh tế thị trờng vô phong phú v phức tạp, chóng cã mèi quan hƯ mËt thiÕt víi NghiƯp vụ t i sản nợ định đến quy mô v phạm vi hoạt động nghiệp vụ t i sản có Mỗi nghiệp vụ l tiền đề, điều kiện để trì v phát triển nghiệp vụ khác KI Tuy nghiệp vụ Ngân h ng thơng mại nghiệp vụ tín dụng l nghiƯp vơ quan träng nhÊt, l nghiƯp vơ sinh lời chủ yếu, định kết kinh doanh Ngân h ng thơng mại Đi đôi với việc phát triển hoạt động nghiệp vụ tín dụng khó khăn m ngân h ng gặp phải ng y c ng nhiều v phức tạp Để tăng cờng chất lợng tín dụng, ngân h ng thơng mại thờng xuyên phải đánh giá rủi ro hoạt động tín dụng 1.1.2 Rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân h ng thơng mại 1.1.2.1 Khái niƯm vỊ rđi ro LO BO OK CO M Cã nhiều cách định nghĩa khác rủi ro nh: "rủi ro hoạt động kinh tế nói chung l tổn thất m doanh nghiệp phải gánh chịu hoạt động kinh doanh mình" "rủi ro l bất trắc gây mát, thiệt hại nhng nói chung định nghĩa tới khẳng định "rủi ro l điều ngo i mong muốn v mang lại hậu xấu" Rủi ro có thĨ gỈp bÊt cø lóc n o ngo i ý thức ngời Chúng ta loại bỏ ho n to n rđi ro khái m«i tr−êng kinh doanh m chØ cã thĨ nghiªn cøu nã, nhËn biÕt nã v h¹n chÕ nã tíi møc thÊp nhÊt Ngân h ng thơng mại l doanh nghiệp đặc biƯt kinh doanh lÜnh vùc tiỊn tƯ Trong qu¸ trình hoạt động mình, ngân h ng chịu nhiều rủi ro khác nguyên nhân khách quan, chủ quan 1.1.2.2 Những rủi ro chủ yếu hoạt động kinh doanh cđa NH TM a)Rđi ro tÝn dơng Rđi ro kinh doanh tÝn dơng l nh÷ng tỉn thÊt xảy trình thực nghiệp vụ kinh doanh tÝn dơng cđa m×nh Rđi ro tÝn dơng l rủi ro khách h ng không trả đợc nợ vay cho ngân h ng Các khoản tiền cho vay th−êng cã tû lƯ rđi ro h¬n so víi t i sản có khác Do tính lỏng thấp v tính rủi ro cao nên ngân h ng thờng thu đợc lợi nhuận cao từ hoạt động tín dụng Trên giới, hoạt động tín dụng mang lại 2/3 thu nhập cho ngân h ng Còn Việt nam 90%thu nhập ngân h ng từ nghiƯp vơ tÝn dơng Mn h¹n chÕ rđi ro kinh doanh tín dụng ngân h ng thiết phải có giải pháp đồng môi trờng kinh tế, chế nghiệp vụ, công tác tổ chức, đ o tạo cán b) Rủi ro thiếu vốn khả dụng KI Với t cách l mét trung gian t i chÝnh, ng©n h ng l doanh nghiệp m ngời quản lý luôn nhằm tối đa hoá lợi nhuận Rủi ro thiếu vốn xảy ngân h ng không đáp ứng đợc vốn cho hoạt động kinh doanh Nó xảy tình trạng cân đối nghiêm trọng việc huy động v sử dụng vốn Nguyên nhân dẫn đến thiếu vốn ngân h ng sách huy động vốn linh hoạt, sách lBi st ch−a phï hỵp c) Rđi ro l?i st LO BO OK CO M LBi suÊt l chi phÝ để vay giá phải trả để thuê vốn thời gian n o Các ngân h ng hoạt động chế lBi suất biến đổi theo lBi suất thị trờng Hiện tợng lBi suất tăng giảm gây rủi ro cho hoạt động Ngân h ng thơng mại Hiện để giảm rủi ro lBi suất ngân h ng thờng thực hợp đồng với lBi suất thả nổi, lBi suất đợc áp dụng theo thay đổi lBi suất ngân h ng nh nớc biến động lBi suất thị trờng tiền tệ d) Rủi ro tỷ giá hối đoái Các rủi ro việc giao dịch ngoại hối xuất phát từ tỷ giá hối đoái loại tiền tệ khác tác động kinh tế v trị đất nớc.Vậy rủi ro tỷ giá hối đoái l rủi ro xảy có biến động tỷ giá ngoại hối Do tỷ giá chịu tác động nhiều yếu tố khác nh tình hình kinh tế nớc, lBi suất đồng tiền, điều kiƯn vỊ thiªn nhiªn nªn th−êng xuyªn cã sù biến động e) Rủi ro khoản Rủi ro khoản phát sinh ngời gửi tiền đồng thời có nhu cầu rút tiền gửi ngân h ng Trong trờng hợp nh ngân h ng phải vay bổ sung nguồn vốn toán phải bán t i sản để đáp ứng nhu cầu rút tiền ngời gửi tiền Đây l loại rủi ro ảnh hởng nặng nề đến hoạt động ngân h ng m ảnh hởng đến kinh tế Các khủng hoảng ngân h ng thơng mại kéo theo suy thoái kinh tế, ảnh hởng sâu sắc đến đời sống kinh tế, xB hội f) Các loại rủi ro khác: Trong hoạt động kinh doanh ngân h ng chịu loại rủi ro khác nh: rủi ro hoạt động ngoại bảng, rủi ro công nghệ, rủi ro quốc gia KI Tóm lại: Rủi ro trình kinh doanh Ngân h ng thơng mại tuỳ theo mức độ m ảnh hởng hay nhiều tới thân Ngân h ng nh khách h ng họ Đặc biệt, rủi ro hoạt động tín dụng ảnh hởng lớn tới ngân h ng nh tới to n nên kinh tế Khi khoản tín dụng lớn gặp rủi ro dẫn tới tình trạng ngân h ng thiếu vốn khả dụng khả toán Khi lòng tín khách h ng v o Ngân h ng giảm sút đáng kể gây nên tình trạng rút vốn ạt c ng đẩy ngân h ng v o tình trạng khó khăn Chính điều m ngân h ng thơng mại phải quan tâm đến việc đánh giá rủi ro khoản tín dụng 1.2 Tín dụng ĐTPT NHTM 1.2.1 kh¸i niƯm LO BO OK CO M Trong kinh tÕ thị trờng hoạt động tín dụng đa dạng, phong phú Để hoạt động tín dụng đợc tốt, Ngân h ng thơng mại thông qua phân loại tín dụng quy định quy trình v tiêu chuẩn quản lý tín dụng, phân tích tín dụng, quản lý cấu t i sản nợrt i sản có, quản lý rủi ro tín dụng Phân loại tín dụng nhằm giám sát v kiểm tra khoản nợ có theo mức độ khác nhau, xác định chất lợng v mức độ rủi ro khoản nợ, từ có chế độ quản lý thích hợp khoản cho vay Có nhiều tiêu thức phân loại tín dụng nh tiêu thức thời hạn tín dụng, mức độ cho vay, điều kiện đảm bảo khoản cho vay Nếu phân loại theo thời hạn cho vay có: Tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn, tín dụng d i hạn (hay gọi l tín dụng ĐTPT) r TÝn dơng trung h¹n : L lo¹i tÝn dơng 12 tháng đến 60 tháng(Có thời kỳ quy định từ 12 tháng đến 36 tháng), loại tín dụng n y cung cấp để mua sắm t i sản cố định cải tiến v đổi kỹ thuật mở rộng v xây dựng xí nghiệp nhỏ có thời gian thu håi vèn nhanh r TÝn dơng d i h¹n: L loại tín dụng có thời gian từ 60 tháng trở lên nhng không thời hạn hoạt động lại theo định th nh lập giấy phép th nh lập pháp nhân v không 15 năm cho vay dự án đầu t phục vụ đời sống, đợc sử dụng để cung cấp vốn đầu t xây dựng (Đầu t xây dựng xí nghiệp mới, công trình thuộc sở hạ tầng: đờng xá, sân bay, ) cải tiến thiết bị kỹ thuật, đổi công nghệ, mở rộng sản xuất vốn lớn thời gian ho n vốn phải nhiều năm 1.2.2 Đặc điểm tín dụng ĐTPT KI Tín dụng ĐTPT l loại tín dụng có thời hạn năm v đợc dùng để cung cấp mua sắm t i sản cố định, cải tiến đổi kỹ thuật, mở rộng xây dựng công trình bản, công trình thuộc sở hạ tầng, cải tiến v mở rộng sản xuất quy mô lớn Nói chung tín dụng ĐTPT đợc đầu t để hình th nh vốn cố định v phần vốn lu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp để tăng doanh số hay mở rộng địa b n hoạt động Tín dụng ĐTPT: Đó l khoản tín dụng định kỳ Ngân h ng trực tiếp cấp vốn cho ngời vay, mức cho vay đợc xác định theo nhu cầu dự án cho vay, quy mô khoản cho vay khác đáng kể ng nh công nghiệp khác nhng thờng dựa nguyên tắc d nh khoản cho vay lớn cho doanh nghiệp đầu t lớn nh máy v trang thiết bị LO BO OK CO M Phơng thức cấp tiền vay v ho n trả tiền vay loại tÝn dơng n y l : cã thĨ cÊp vèn lần nhiều lần, ho n trả (khác với vay ngắn hạn phải trả lần) phơng thức n y trả v o lần m trả theo thời gian biểu, thờng trả theo thời gian biểu LBi suất đợc ấn định theo chế lBi suất ngân h ng Nh nớc v ng nh sở đối tợng cho vay m hai bên thoả thuận Thời hạn cho vay thờng đợc ấn định theo quy định chung v phụ thuộc v o khả thu hồi vốn trả nợ ngời vay bên thoả thuận 1.2.3 Vai trò tín dụng ĐTPT phát triển kinh tế r Tín dụng ĐTPT đóng vai trò quan trọng kinh tế sở cung ứng vốn cho việc đầu t sở hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị r Tín dụng ĐTPT nhằm cung ứng vốn cho doanh nghiệp có tiềm mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh m thiếu vốn Đây l cách gián tiếp thực việc phát triển kinh tế Có phát triển đợc sản xuất có sở để phát triển kinh tế nói chung Trợ giúp vốn cho th nh phần kinh tế theo phơng thức tín dụng trung, d i hạn l đầu t chiều sâu giúp đơn vị mở rộng sản xuất, tăng quy mô v lực sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lợng công trình r Tạo thị trờng sử dụng vốn ngắn hạn : Tín dụng ĐTPT để đầu t trang thiết bị doanh nghiệp l m kích thích sản xuất phát triển Do doanh nghiệp lại cần thêm nhiều vốn lu động để đáp ứng nhu cầu trớc mắt nh mua nguyên liệu, thuê thêm nhân công, thuê đại lý bán h ng Từ dẫn đến thị trờng vốn ngắn hạn đợc mở rộng theo tốc độ phát triển sản xuất KI r Tín dụng ĐTPT để phát triển ng nh kinh tế theo chiều sâu, l đầu t v o công trình sản xuất, trang thiết bị, máy móc, t i sản cố định Do thúc đẩy trình phát triển sản xuất nhiều loại sản phẩm, h ng hoá để tiêu thụ nớc v để xuất Việc xuất nhiều h ng hoá tăng nhiều ngoại tệ cho quốc gia v đảm bảo cán cân toán quốc tế r Tín dụng ĐTPT giúp cho sản xuất phát triển, doanh thu đơn vị sản xuất tăng, doanh nghiệp tăng thêm phần vốn góp v o Ngân sách Nh nớc, góp phần ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát Nhận thức đợc tầm quan trọng tín dụng ĐTPT Ngân h ng nói riêng v quốc gia nói chung đẩy mạnh công tác tín dụng tìm biện pháp nâng cao tỷ trọng nh hiệu tín dụng ĐTPT l m tiền đề mở rộng kinh doanh thời gian tới 1.2.4 Sự tồn khách quan cđa quan hƯ tÝn dơng §TPT nỊn KTTT LO BO OK CO M Trong chế thị trờng, quan hƯ tÝn dơng nãi chung v quan hƯ tÝn dụng ĐTPT tồn cách khách quan lý sau: Thø nhÊt: Do tÝnh chÊt cña vèn d thừa l tạm thời nh n rỗi Trong trình luân chuyển vốn ( Tr H SX Hr T ) có đặc điểm thừa v thiếu vốn tạm thời Các đơn vị kinh tế, cá nhân n y có thu nhập nhng cha cần tiêu chi tiêu cha hết Các đơn vị, cá nhân thiếu vốn cách tạm thời cha có thu nhập nhng đB có nhu cầu chi tiêu tổng thu không đủ chi Nh to n kinh tế quốc dân xảy tợng thừa v thiếu vốn cách tạm thêi cïng mét thêi gian Tr¸ch nhiƯm cđa Nh nớc l điều ho nguồn vốn nơi thừa sang nơi thiếu để đảm bảo cho trình phát triển sản xuất đơn vị to n kinh tế quốc dân Thứ hai: Do chế độ sở hữu khác vốn Đa dạng hoá sở hữu l nhân tố kinh tế thÞ tr−êng tøc l nỊn kinh tÕ thÞ tr−êng có nhiều chủ sở hữu khác vốn Các nguồn vốn thuộc chủ sở hữu khác trình luân chuyển mang đặc điểm l thừa vốn v thiếu vốn cách tạm thời Do phải có đòi hỏi chuyển hoá vốn hình thức sở hữu khác v nội hình thức sở hữu Sự chuyển hoá số vốn l không xâm phạm đến quyền sở hữu ngời chủ Do thông qua đờng tín dụng có vay có trả Thứ ba: Do yêu cầu chế độ quản lý kinh tế KI Chế độ quản lý đòi hỏi doanh nghiệp đợc quyền tự chủ vốn v có trách nhiệm bảo to n vốn v phát triĨn vèn, tù chđ s¶n xt kinh doanh v tiêu thụ sản phẩm để thực thu bù chi v có lBi, đồng thời thực đầy đủ nghĩa vụ Ngân sách Nh nớc Do yêu cầu đơn vị kinh tế phải sử dụng vốn cách tiết kiệm v có hiệu v phải thông qua đờng tín dụng để thoả mBn nhu cầu vốn cách linh hoạt v kịp thời 1.3 Những vấn đề liên quan đến việc đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT Ngân h ng thơng mại 13.1 Sự cần thiết phải đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT NH TM a) Đối với doanh nghiệp Hiệu tín dụng ĐTPT doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển v đứng vững thị trờng nớc v l đòn bẩy để thúc đẩy nỊn kinh tÕ ph¸t triĨn LO BO OK CO M Doanh nghiệp hoạt động có hiệu l tiền đề ®Ĩ nỊn kinh tÕ n−íc ta ph¸t triĨn v cã thể theo kịp nớc giới việc nâng cao hiệu tín dụng ĐTPT l điều cần thiết Nâng cao hiệu tín dụng ĐTPT doanh nghiệp góp phần l nh mạnh hoá quan hệ tín dụng Ngân h ng v doanh nghiệp Hoạt động tín dụng đợc thực tuân thủ nguyên tắc v điều kiện sở Ngân h ng v Doanh nghiƯp ®Ịu cã ý t−ëng thóc ®Èy, thắt chặt quan hệ có lợi tạo khoản tín dụng có chất lợng từ giúp doanh nghiệp thờng xuyên đợc thoả mBn yêu cầu vốn để trì v mở rộng sản xuất kinh doanh Mặt khác nâng cao hiệu tín dụng ĐTPT l đòi hỏi cần thiết để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ngân h ng l trung gian to¸n cho doanh nghiƯp, võa thùc nghiệp vụ toán không dùng tiền mặt (ủ nhiƯm chi, ủ nhiƯm thu, sÐc, th− tÝn dơng, ) cho doanh nghiÖp nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ v thời gian, vừa cung cấp công cụ toán cho doanh nghiệp Hơn việc nâng cao hiệu tín dụng ĐTPT đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải chịu mức phí suất tín dụng tơng đối từ tiết kiệm đợc chi phí, giảm giá th nh l m tăng tính cạnh tranh h ng hoá, nh giúp doanh nghiệp thờng xuyên đáp ứng nhu cầu vốn cho việc trì v mở rộng sản xuất kinh doanh b) Đối với Ngân h ng KI Để tạo vốn cho đầu t phát triển, giải pháp v lâu d i l phải l m ăn có hiệu Đó l nội dung chế đổi sách t i tiền tệ m Đảng ta đB Công tác tín dụng ĐTPT Ngân h ng thơng mại với số vốn cho vay thờng lớn, đối tợng cho vay có nhiều điểm đặc thù khác nhau, thời gian thu hồi vốn thờng d i Do việc nâng cao hiệu tín dụng ĐTPT định tồn v phát triển Ngân h ng thơng mại r Nâng cao hiệu tín dụng ĐTPT l điều kiện để Ngân h ng tăng cờng nguồn vốn Ngân h ng với t cách l trung tâm tín dụng, trung tâm toán kinh tế "đi vay vay" Nếu hiệu tín dụng ĐTPT tốt biểu việc áp dụng linh hoạt v hiệu công tác huy động vốn trung, d i hạn tạo điều kiện nguồn vốn trung, d i hạn đa dạng v dồi d o, l m sở cho việc tạo t i sản có sinh lời Bên cạnh nâng cao hiệu tín dụng ĐTPT l điều kiện để Ngân h ng bảo to n vốn Nếu công tác tín dụng ĐTPT có hiệu cao, có khả thu hồi đợc nợ v lBi theo kỳ hạn trả nợ doanh nghiệp, ngân h ng không bị thua lỗ kinh doanh tiỊn tƯ dÉn ®Õn thiÕu hơt ngn vèn M nguồn vốn n y phần l Ngân h ng v phần lớn l kinh tế đợc giữ Ngân h ng, từ Ngân h ng có điều kiện bảo to n vốn v t i sản nh t i sản kinh tế Ngân h ng LO BO OK CO M r Nâng cao hiệu tín dụng ĐTPT l ®iỊu kiƯn ®Ĩ Ng©n h ng l m tèt vai trò trung tâm toán: Khi tín dụng ĐTPT đạt hiệu cao tăng vòng quay vốn tín dụng, víi mét khèi l−ỵng tiỊn nh− cò cã thĨ thùc số lần giao dịch lớn tạo điều kiƯn tiÕt kiƯm tiỊn l−u th«ng, cđng cè søc mạnh đồng tiền Hơn nữa, nâng cao hiệu tín dụng ĐTPT l điều kiện để Ngân h ng tăng thu nhập vốn tín dụng ĐTPT chiếm tû träng lín víi thêi gian l©u d i Trong lBi suất tín dụng ĐTPT thờng l cao việc tín dụng ĐTPT Ngân h ng lớn r Nâng cao hiệu tín dụng ĐTPT l điều kiện để Ngân h ng mở rộng thị trờng cho vay ngắn hạn tín dụng ĐTPT đầu t v o việc đổi công nghệ doanh nghiệp l m kích thích sản xuất phát triển Do sản xuất phát triển nên cần nhiều vốn lu động v thị trờng vốn ngắn hạn đợc mở rộng theo tốc độ phát triển sản xuất Tóm lại tín dụng ĐTPT có hiệu l đầu t cao phát triển tơng lai ngân h ng c) §èi víi nỊn kinh tÕ KI Tr−íc hÕt Ngân h ng l loại hình doanh nghiệp nỊn kinh tÕ "kinh doanh tiỊn tƯ" nỊn kinh tế, tạo v buôn bán "sản phẩm t i chính" Ngân h ng thơng mại l m¾t xÝch quan träng hƯ thèng t i chÝnh cđa mét qc gia Do vËy nÕu Ng©n h ng thơng mại hoạt động có hiệu quả, l yếu tố l m cho khu vực t i đợc l nh mạnh hoá, góp phần ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát , tăng trởng kinh tế, tăng uy tín quốc gia Điều n y xuất phát từ chức tạo tiền Ngân h ng thơng mại, thông qua cho vay, toán, thực toán không dùng tiền mặt Xét chất kinh tế, số tiền n y đB tạo từ điều "kỳ diệu" hệ thông Ngân h ng (thờng gọi l khả tạo tiền) tạo nhng v o lu thông chúng có quyền toán v chi trả nh phơng tiện khác để cuối với xu hớng chung chúng đợc chuyển th nh phơng tiện toán l tiền mặt Nh nghiệp vụ tín dụng Ngân h ng thơng mại có quan hệ chặt chẽ với khối lợng tiền mặt lu thông v l nguyên nhân tiềm ẩn lạm phát Tín dụng ĐTPT Ngân h ng với số lợng vốn lớn v thời gian d i nên việc nâng cao hiệu tín dụng ĐTPT Ngân h ng tạo khả giảm bớt 10 2.3.2.2 Những khó khăn tồn v nguyên nhân a) mặt hạn chế * Những khó khăn từ phía khách h ng LO BO OK CO M Công tác quản lý nh nớc việc chấp h nh pháp lệnh kế toán thống kê với doanh nghiệp ngo i quốc doanh địa phơng cha đợc ý mức nên có nhiều doanh nghiệp t nhân hộ cá thể cha đáp ứng đợc yêu cầu kế toán theo pháp lệnh kế toán thống kê Các hộ cá thể hạch toán chủ yếu dựa kinh nghiệp cá nhân dới hình thức "sổ nợ", DNTN hạch toán theo chế độ quản lý t i chính, cha đầy đủ độ xác số liệu không cao nên ngân h ng cha có số, chØ tiªu chung mang tÝnh hƯ thèng cho ng nh khác để so sánh phân tích t i doanh nghiệp, hộ cá thể * Những khó khăn từ phía ngân h ng Trong việc thẩm định vay ĐTPT, cán tín dụng gặp khó khăn Đặc biệt l DNTN, hộ cá thể giấy phép kinh doanh đăng ký sản xuất kinh doanh nhng lại buôn bán kinh doanh mặt h ng khác, gây khó khăn cho ngân h ng đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp, hầu hết doanh nghiệp lập dự án cha có phơng pháp dù ¸n mét c¸ch khoa häc, nhiỊu dù ¸n cha có kiểm nghiệm so sánh, việc xét duyệt cßn mang tÝnh thđ tơc giÊy tê h nh v dự án đợc duyệt, ngời vay ngé nhËn l ng©n h ng sÏ cho vay vốn ngân h ng nghĩ l dự án quan trọng có hiệu quả, đợc cấp định cho vay m quan tâm đến khả thu hồi vốn thực b) tồn vK nguyên nhân * Những tồn KI Thực cho vay ĐTPT doanh nghiệp, hộ cá thể phải tiến h nh thẩm định, đánh giá lực cđa kh¸ch h ng hÕt søc chÝnh x¸c, kü l−ìng Tuy nhiên, đội ngũ cán chi nhánh có phần bất cập cha đáp ứng đợc KTTT, trình độ chuyên môn nghiệp vụ có phần hạn chế nên công tác quản lý, phân tích khách h ng hay thẩm định dự án cha sâu, có đa số tiêu tính toán phân tích nhng thờng so sánh, đánh giá nhận xét Nên số khoản vay đB gặp rủi ro, không thu hồi đợc v thu hồi không hạn đB ảnh hởng đến hoạt động kinh doanh ngân h ng * Những nguyên nhân Sở dĩ công tác đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT Yên Bái doanh nghiệp gặp khó khăn vớng mắc l số nguyên nhân sau 48 + Nguyên nhân khách quan r Yên Bái l tỉnh miền núi nghèo kinh tế chậm phát triển, dự án thơng mại nhiều, nguồn vốn dân c hạn chế, qúa trình giải thể số doanh nghiệp l m ăn thua lỗ kéo d i l m ảnh hởng đến hoạt động kinh doanh cđa chi nh¸nh LO BO OK CO M r Mét số doanh nghiệp quốc doanh tỉnh sản xuất yếu kém, sản phẩm sản xuất không đảm bảo, giá th nh lại cao không tiêu thụ đợc sản phẩm cộng với công tác quản lý doanh nghiệp yếu kém, kiến thức v kinh nghiệm hạn chế, khẳ tổ chức quản lý doanh nghiệp thấp nên nhiều doanh nghiệp khả cạnh tranh v không tiêu thụ đợc sản phẩm, không lờng hết đợc rủi ro thị trờng nên khẳ toán đợc nợ gốc v lBi cho ngân h ng dẫn đến nợ hạn Chi nhánh cao r Đôi môi trờng pháp lý cha đầy đủ v không thuận lợi nên việc ban h nh văn tín dụng cấp độ cha phù hợp, quan chịu trách nhiệm cấp chứng th sở hữu t i sản v quản lý nh nớc thị trờng bất động sản cha thực kịp thời Do việc chấp t i sản v sử lý t i sản chấp gặp nhiều khó khăn khách h ng, doanh nghiệp v khó khăn ngân h ng việc cho vay ĐTPT + Nguyên nhân chủ quan rDo sách tín dụng cha hợp lý, chậm cải tiến phát sinh tiền vay không phù hợp với trình sản xuất r Mức vốn vay thời kỳ đầu nhỏ cha phù hợp với đối tợng đầu t hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất vốn vay hiệu suất, lao động thấp dẫn đến tồn đọng nợ hạn ngân h ng r Do lực cán có phần bất cập cha đáp ứng đợc yêu cầu kinh tế thị trờng, trình độ phân tích, thẩm định khía cạnh dự án hạn chế mặt nh phân tích thị trờng, phân tích phơng diện kỹ thuật, thông tin nên việc đánh giá rỉu ro trớc cho vay đầu t phát triển bị ảnh hởng nhiều KI Tóm lại: Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT Yên Bái đB có lỗ lực việc thực công tác đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT doanh nghiệp đợc thể qua kết hoạt động, doanh thu cuối năm giúp cho Chi nhánh phát triển ng y c ng vững mạnh địa b n tỉnh Yên Bái Tuy nhiên tồn v nguyên nhân l nhân tố cản trở việc mở rộng quan hệ tín dụng Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT Yên Bái với doanh nghiệp Trong thời gian tới Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT Yên Bái cần thiết phải có giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lợng đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT doanh nghiệp 49 Chơng III giải pháp nâng cao chất lợng công tác đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT Chi nhánh LO BO OK CO M Ngân H"ng ĐT&PT Yên bái 3.1 Định hớng nâng cao chất lợng đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐT&PT Chi nhánh NH ĐT&PT yên bái Bớc sang năm 2004 l năm có ý nghĩa quan trọng việc thực kế hoạch năm (2001r2005), đồng thời l năm thử thách lớn Chi nhánh năm trở lại đây, Ban lBnh đạo Chi nhánh đB đặt mục tiêu tăng trởng đột biến, xứng đáng với vị đầu t phát triển địa b n tỉnh Yên bái, chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao lực cạnh tranh, hiệu v an to n kinh doanh, h¹n chÕ tíi møc thÊp rđi ro cã thĨ x¶y L mét Chi nhánh lớn Ngân h ng ĐT&PT Việt Nam, Chi nhánh Ngân h ng ĐT&PT Yên Bái đB v áp dụng nhiều biện pháp để không ngừng nâng cao hiệu tín dụng đầu t, góp phần nhỏ v o nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá tỉnh Yên Bái KI Trong thời gian qua, công tác đánh giá rủi ro hoạt động tín dụng trung d i hạn Chi nhánh đB có kết quả, song bên cạnh khó khăn hạn chế định Để không ngừng ho n thiện công tác n y, đảm bảo an to n vốn v phát triển vốn, hạn chế rủi đến mức thấp để từ nâng cao hiệu cho vay trung, d i hạn doanh nghiệp m kinh tế với quan điểm "đầu t theo chiều sâu cho doanh nghiệp l đầu t cho tơng lai Ngân h ng" Em xin ®−a mét sè ý kiÕn đề xuất số giải pháp để nâng cao hiệu công tác đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT Chi nhánh Ngân h ng ĐT&PT Yên Bái nh sau 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lợng đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT Ngân H ng ĐT&PT Yên bái 3.2.1 Các giải pháp ho n thiện công tác đánh giá rủi ro trớc cho vay Trong chế thị tr−êng hiƯn nay, còng nh− c¸c doanh nghiƯp kh¸c c¸c Ngân h ng thơng mại cạnh tranh liệt, hớng tới mục tiêu lợi nhuận Song lợi nhuận v rủi ro tồn song song m mức độ rủi ro hoạt động Ngân h ng lại rÊt cao Do ®ã l m thÕ n o võa có lợi nhuận, vừa hạn chế thấp rủi ro, 50 đặc biệt l rủi ro hoạt động tín dụng l vấn đề cần quan tâm không với Chi nhánh Ngân h ng ĐT&PT Yên Bái m với hệ thống Ngân h ng thơng mại LO BO OK CO M Sau mét thêi gian nghiªn cøu công tác đánh giá rủi ro cho vay trung, d i hạn, nhận thấy công tác thẩm định dự án có tầm quan trọng lớn đến hạn chế rủi ro trình cho vay Ngân h ng Vì nhiều vấn đề phải b n Để ho n thiện công tác thẩm định tÝn dơng, h¹n chÕ thÊp nhÊt rđi ro kinh doanh tín dụng Ngân h ng, trình xét duyệt cho vay th nh phần kinh tế nhằm bảo to n vốn v phát triển vốn cđa ng©n h ng em xin cã mét sè kiÕn nghị sau 3.2.1.1 Về phía Ngân h ng a) Đa tiêu phân tích khách h ng v dù ¸n vay vèn Khi thiÕt lËp mét quan hệ tín dụng, Ngân h ng phải tìm hiểu kỹ khách h ng Trong quan hệ tín dụng, vấn đề l Ngân h ng phải biết l khả t i doanh nghiệp nh n o Đây l yếu tố định để Ngân h ng có thu hồi đợc nợ hay không Khi nói đến khả t i doanh nghiệp không để xem xét qui mô hoạt ®éng biÕn ®éng qua vèn cè ®Þnh v vèn l−u động m phải biết đợc lực sản xuất doanh nghiệp, h ng hoá m doanh nghiệp sản xuất có sức cạnh tranh không v triển vọng nh n o tơng lai, từ so sánh khả có với khoản nợ phải trả v vốn vay Ngân h ng cung cấp Điều đòi hỏi Ngân h ng phải phân tích hoạt động doanh nghiệp qua t i liệu kế toán, qua khảo sát thực tế Nhng chừng cha đủ để cung cấp số cần thiết đánh giá mực, to n diện Do Chi nhánh phải "thăm dò" doanh nghiệp qua tỉ chøc kinh tÕ m doanh nghiƯp cã quan hƯ nh đơn vị cung cấp vật t, đơn vị tiêu thụ h ng hoá v Ngân h ng có liên quan Trong chế phải l m đầy đủ điều mong tránh khỏi rủi ro kinh doanh KI r Thẩm định tính khả thi dự án phải thẩm định mặt: giải pháp xây dựng nh địa điểm xây dựng, thời gian thi công, cung cấp thiết bị, vật liệu xây dựng bảo đảm đại v giá th nh dự án rẻ; giải pháp cung cấp vật liệu cho sản xuất v tiêu thụ h ng hoá sản xuất xem có tối u không H ng hoá sản xuất giá th nh mẫu mB v tình hình thị trờng tiêu thụ h ng hoá, sức cạnh tranh; giải pháp sản xuất kinh doanh v trả nợ ngân h ng b) Ho n thiƯn c¬ cÊu tỉ chøc, quản lý điều h nh v bồi dỡng nghiệp vụ cán chi nhánh 51 Để nâng cao đợc công tác đánh giá rỉu ro trớc cho vay ĐTPT doanh nghiệp chi nhánh phải có cấu tổ chức v quản lý chặt chẽ đồng bộ, quản lý v bám sát tình hình thực tế,xây dựng đợc tập thể đo n kết Ban lBnh đạo l ngời nổ, sáng tạo, dám l m, dám chịu trách nhiệm, với đội ngũ cán có trình độ cao, nhiệt tình , tháo vát LO BO OK CO M Vậy số vấn đề đặt cần giải qut : r Ho n thiƯn c¬ cÊu ỉ chøc quản lý điều h nh hoạt động chi nhánh Hiện chi nhánh đB có phòng ban với chức v nhiệm vụ r ng có chi nhánh cần bổ sung thêm cán thẩm định để thuận tiện cho việc phân công nhiệm vụ v nâng cao chất lợng công tác thẩm định tín dụng r Phải bồi dỡng, đ o tạo, nâng cao trình độ cho nhân viên chi nhánh nhằm xây dựng đội ngũ cán có trình độ, am hiĨu nghiƯp vơ, am hiĨu ph¸p lt kinh tÕ, luật tổ chức tín dụng đáp ứng đợc đòi hỏi công việc ng y c ng khó khăn phức tạp Con ngời l yếu tố định cho th nh công công việc Cán ngân h ng trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh l hình ảnh ngân h ng dới mắt khách h ng nh l uy tín ngân h ng c) Xác định thời hạn cho vay, mức trả nợ hợp lý Khi định thời hạn trả nợ, mức trả nợ h ng tháng Chi nhánh cần phải tính cho phù hợp với lực sản xuất,tình hình t i doanh nghiệp Vừa tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp đầu t, vừa đảm bảo thu nợ, lBi vay với thời gian thích hợp nhất, phù hợp với kế hoạch Ngân h ng ®Ị thĨ r Víi thêi gian cho vay : Ngân h ng không nên ép thời hạn trả nợ vợt khả doanh nghiệp Xác định thời hạn trả nợ doanh nghiệp v mức trả nợ thời hạn phù hợp với khả sản xuất v thu nhập doanh nghiệp thời hạn d) Thu thập thông tin kinh doanh v dù ¸n KI ViƯc thu thËp v xư lý thông tin tốt giảm bớt rủi ro tín dụng cho Ngân h ng Hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro Ngân h ng phải hoạt động cách có hiệu quả, cập nhật kịp thời v sâu rộng thông tin hoạt động doanh nghiệp có quan hệ với Chi nhánh để nắm bắt yêu cầu, nắm bắt thông tin phòng ngừa rủi ro to n hƯ thèng r Bé phËn th«ng tin phòng ngừa rủi ro có trách nhiệm cung cấp thông tin tình hình t i khách h ng c¸n bé tÝn dơng cã tr¸ch nhiƯm kiĨm tra so sánh với 52 thông tin khách h ng khai báo hồ sơ vay Các nguồn thông tin đợc kiểm tra chÐo tr−íc ®−a héi ®ång tÝn dơng đề định cuối r Phải thờng xuyên theo dõi nắm bắt thông tin sách chế độ văn có liên quan đến dự án vay vèn LO BO OK CO M r Thu thËp thông tin khách h ng qua ngân h ng m doanh nghiƯp ®B cã quan hƯ 3.2.1.2 VỊ phía khách h ng Đa số khách h ng vay vốn thờng than phiền Ngân h ng gây khó khăn không v không đáp ứng đợc thời gian vay họ Nhng gạt bỏ trờng hợp tiêu cực, sách qui chế cha ho n thiện, ngời vay đB tạo khó khăn không nhận đợc vốn vay lúc hay bị từ chối cho vay quan niệm sai lầm khách h ng việc đánh giá hồ sơ tín dụng ngân h ng Loại trừ trờng hợp tình hình t i v khả vay vốn khách h ng không đáp ứng tiêu chuẩn tín dụng Ngân h ng đề Vì dự án đầu t xin vay khách h ng phải có sở thực tiễn v khoa học, phải có tính khả thi cao, t i liệu bổ sung phải xác, r ng, xác, trung thực Vậy khách h ng phải khắc phục số lệch lạc sau Thứ : Khách h ng cung cấp lợng thông tin tối thiểu sợ cung cấp nhiều vô tình phơi bầy điểm yếu Thứ hai : Khách thờng cung cấp thông tin không xác Do khách h ng muốn giữ kín số liệu kinh doanh sợ Ngân h ng tiÕt lé ngo i Nh−ng thùc Ngân h ng giữ chữ tín khách h ng việc tôn trọng nguyên tắc "Bảo mật tình hình t i cho khách h ng" Thứ ba : Do hạn chế việc lập phơng án s¶n xuÊt kinh doanh, luËn chøng kinh tÕ kü thuËt nên việc báo cáo thờng không đầy đủ nhiều sai sót gây khó khăn cho cán tín dụng công tác thẩm định KI Tất quan niệm nhận thức sai lầm khách h ng gây hoang mang công tác thẩm định v l m tăng thêm thời gian xét duyệt cho vay Để hạn chế điều n y, khách h ng cần thực yêu cầu sau r Cung cấp cách trung thực thông tin, hay tình hình hoạt động doanh nghiệp Ngân h ng yêu cầu (ngay lúc khách h ng cha cần vốn) r Hồ sơ xin vay phải r ng gắn gọn, xác, hợp lý tạo nguồn tin cho cán tín dụng 53 r Các cán l m công tác kế toán doanh nghiệp phải có trình độ chuyên môn phù hợp Họ phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ qui chế hạch toán, kế toán Nh nớc ban h nh C¸c b¸o c¸o t i chÝnh doanh nghiƯp phải đợc quan kiểm toán thông qua để đảm bảo tính xác v trung thực việc viƯc cung cÊp c¸c sè liƯu LO BO OK CO M Tóm lại: dự án n o để đến định có bỏ vốn đầu t hay không Ngân h ng phải tiến h nh thẩm định dự án Đây l khâu then chốt công tác tín dụng để đến định đầu t Do Ngân h ng cần phải chủ động công tác thẩm định dự án đầu t 3.2.2 Đơn giản hoá thủ tục cho vay Hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế thị trờng thời đến với doanh nghiệp l hạn chế Nên đơn giản hoá thủ tục xin vay vốn nâng cao doanh số cho vay v tạo điều kiện cho kh¸ch h ng sư dơng vèn vay cã hiƯu Nhìn chung khách h ng vay vốn bao giê còng ng¹i thđ tơc xÐt dut cho vay qu¸ r−êm r Thđ tơc n y c ng đơn giản tránh cho doanh nghiệp gặp khó khăn phức tạp việc giải trình Việc đơn giản hoá t liệu không cần thiết l m khách h ng không ngần ngại đặt quan hệ vay mợn Ngân h ng Các thủ tục xét duyệt đơn giản tạo điều kiện cho Ngân h ng điều tra có trọng điểm, không thời gian tìm hiểu lâu tạo điều kiện cho khách h ng tranh thủ đợc hội đầu t l m ăn có hiệu Giản đơn nghĩa l qua loa hời hợt Việc xét duyệt Ngân h ng phải xác đa định cho vay hay không cho vay Việc xác định t i sản chấp cần đợc thể chế hoá vừa đơn giản, vừa có tính pháp lý cao đồng thời bảo đảm an to n vốn tín dụng Đối với Nh nớc cần có quy định vấn đề chấp mang tính pháp lý doanh nghiƯp nh n−íc 3.2.3 LTi st cho vay doanh nghiệp KI Đối với chế lBi suất cho vay doanh nghiƯp phï hỵp víi quy lt cung cầu vốn thị trờng, tính toán hiệu trớc mắt v cần kết hợp hớng lâu d i cho kh¸ch h ng v Nh n−íc Víi møc lBi suất hợp lý để Chi nhánh v doanh nghiệp ®Ịu cã lBi, víi møc lBi st ®ã Chi nh¸nh phải giảm chi phí nghiệp vụ Ngân h ng, giảm møc rđi ro tÝn dơng, t×m kiÕm ngn vèn chi phí thấp nhng phải phù hợp với ng nh, ®ång thêi b¶o ®¶m kinh doanh cã lBi r TiÕp tục hình thức lBi suất thoả thuận để giúp cho c¸c doanh nghiƯp tù lùa chän møc lBi st doanh nghiệp chấp nhận đợc áp dụng linh hoạt hình thức lBi suất cố định v lBi xuất thả 54 r Chi nhánh cần linh hoạt nhanh việc ấn định lBi suất theo thời điểm nhng phải tuân theo quy định lBi suất Ngân h ng Nh nớc 3.2.4 Chi nhánh nên phát triển trung tâm dịch vụ v t vấn đầu t LO BO OK CO M Trong thời đại kinh tế đB phát triển, hệ thống thông tin đB rộng khắp, mạng lới tin học ®B ®i s©u v o tõng lÜnh vùc ng nh nghề việc đáp ứng hiểu biết ngời trở nên cần thiết Cũng nh nhiều trung tâm t vấn khác, t vấn Ngân h ng l lĩnh vực nhằm phân tích dự báo thông tin tình hình kinh tế xB hội r luật pháp r thị trờng giá liên quan đến vấn đề đầu t giúp doanh nghiệp đa định cánh đắn, sáng suốt Cho đến hầu nh doanh nghiệp hiểu biết lĩnh vực đầu t Chính đầu t cho công trình cha thu đợc kết nh mong muốn, rủi ro đầu t nhiều Để phổ biến rộng khắp, giải đáp thắc mắc, Chi nhánh nên mở trung tâm dịch vụ v t vấn đầu t trung tâm n y tập trung vấn đề đầu t v o dù ¸n,cè vÊn h−íng dÉn c¸c doanh nghiƯp ph¸t triĨn nhanh đáp ứng nhu cầu thị trờng, từ thúc đẩy kinh tế phát triển 3.3 Một số kiến nghị tạo điều kiện thực giải pháp đề Từ việc phân tích thực trạng, hạn chế tồn công tác đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT Chi nhánh Ngân h ng ĐT&PT Yên bái để đa số giải pháp tích cực cho việc đánh giá khách h ng tr−íc cho vay em xin cã mét sè ®ãng góp nhỏ nh nớc, Ngân h ng v Ngân h ng ĐT& PT Việt Nam nh− sau: 3.3.1 §èi víi nh n−íc KI N−íc ta l quốc gia phát triển nghèo n n, lạc hậu với 80% dân số khu vực nông nghiệp, diện tích đất đai bình quân theo đầu ngời thấp, lao động nh n rỗi v d thừa nhiều nên nh nớc cần có giải pháp khắc phục phận doanh nghiệp l m ăn yếu kém, thua lỗ tạo môi trờng cạnh tranh l nh mạnh môi trờng quốc doanhv ngo i quốc doanh Đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nh nớc m nh nớc không cần giữ 100% vốn Tiến h nh lọc hợp DNNN đặc biệt DNNN hoạt động ngh nh nghề, địa b n, chẳng hạn, doanh nghiệp may mặc, da dầy, doanh nghiệp khí, thơng mại Quá trình hợp lọc, sát nhập tién h nh đờng tự nguyện v bắt buộc, trọng quy hoạch ngh nh nghề, xác định nhu cầu vốn, sản lợng đầu v tạo công ¨n viƯc l m, ®Ĩ cã thĨ thùc hiƯn tèt trình n y 55 LO BO OK CO M Song song víi viƯc chÝnh s¸ch ho n thiƯn còng phải tăng cờng quản lý nh nớc việc chấp h nh pháp lệnh kế thừa thống kê doanh nghiệp Trong thời gian qua công tác n y cha đợc trọng mức Tuy đB có quan kiểm toán nh nớc đời nhng hoạt động th nh phố lớn tỉnh ít.Vì việc tăng cờng công tác quản lý nh nớc thực hien pháp lệnh kế toán thống kê doanh nghiệp ngo i quốc doanh l cần thiết, tạo thuận lợi v tính trung thực thông tin từ khách h ng n y, phòng tránh rủi ro ngân h ng, từ góp phần nâng cao công tác đánh giá khách h ng trớc cho vay doanh nghiệp Còn quan chức nh to án, viện kiểm soát, công an thi h nh án, tra nh nớc cần có quan tâm ng nh ngân h ng việc thu hồi nợ, l khoản nợ m ngời vay chây ì, chốn trách nhiệm trả nợ v lừa đảo Cần có văn có tính chất liên ng nh, tạo môi trờng thuận lợi cho đầu t tín dụng Trong thời gian nh nớc ban h nh số văn cần thiết để điều chỉnh quan hệ nh luật doanh nghiệp, luật thuế, pháp lệnh chuyển giao công nghệ, hợp ®ång kinh tÕ ®Ĩ phơc vơ cho TDNH còng nh− phục vụ cho công tác thẩm định khách h ng tránh đợc lệch lạc không đáng có Việc ban h nh luật nói đảm bảo cho công tác thẩm định khách h ng dựa tảng vững chắc, đồng thời phải l m cho doanh nghiệp nỗ lực hoạt động không đứng trớc nguy phá sản, nh vậy: Đứng góc độ ngân h ng, nhân tố giảm bớt rủi ro, nâng cao tính sẵn s ng đầu t− cđa chi nh¸nh më réng tÝn dơng nỊn KTTT 3.3.2 Đối với Ngân h ng Nh nớc Việt Nam KI NHNN Việt Nam với chức điều h nh to n bé hƯ thèng ng©n h ng cđa ngân h ng, sách đắn v cách thức quy chế hợp lệ l tiền đề quan trọng v tác động tích cực đến công tác đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT đối víi doanh nghiƯp cđa c¸c NHTM nãi chung v Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT Yên Bái nói riêng Để thực tốt chức v nhiệm vụ việc hớng NHTM mở rộng mạng lới cho vay doanh nghiệp l m hạn chế đợc rủi ro NHNN cần thực NHNN cần u tiên cho doanh nghhiệp vay vốn ĐTPT có thêi gian d i víi møc lBi st thÊp ®Ĩ dự án doanh nghiệp kinh doanh có khả thi Nhanh chãng th nh lËp c¸c quü cho vay hỗ trợ cho doanh nghiệp, nh l th nh lập trung tâm bảo lBnh, l m cầu nối doanh nghiệp v ngân h ng, tạo điều kiện cho doanh nghiêp vay vốn ngân h ng đầu t− kinh doanh, võa l 56 LO BO OK CO M r ng buộc chặt chẽ ngời vay v ng−êi cho vay, tæ chøc trung gian v nh nớc, nhờ giảm thiểu rủi ro vay vốn, nh nớc cần ban h nh quy chế hình th nh q b¶o hiĨm tiỊn vay, coi mãn tiỊn nh điều kiện tín dụng, đa định điều kiện doanh nghiệp vay vốn ngân h ng để từ ngân h ng có hớng giải tháo gỡ khó khăn, hạn chế đợc cho vay rủi ro hoạt động cho vay ĐTPT doanh nghiệp 3.3.3 Đối với ngân h ng ĐT&PT Việt Nam Ngân h ng ĐT&PT Việt Nam cần tăng cờng l ngời tổ chức, hớng dẫn chi nhánh thực thi sách, bảo đảm chÕ tÝn dơng ®èi víi doanh nghiƯp NHNN ban h nh Ngân h ng ĐT&PT Việt Nam cần bổ sung v có biện pháp cụ thể nhằm tăng cờng hiƯu lùc viƯc tiÕn h nh thĨ lƯ, quy trình cho vay, nâng cao hiệu lực công t¸c tra, kiĨm so¸t néi bé Song song víi việc thực chức Ngân h ng ĐT&PT Việt Nam l sách cho vay ĐTPT với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng sở hạ tầng, SXKD thuộc ng nh có vốn §TPT l©u d i Ng©n h ng §T&PT ViƯt Nam cần khuyến khích v tạo điều kiện cho ngân h ng chi nhánh tăng cờng cho vay ĐTPT với doanh nghiệp để tăng lợi nhuận v phân tán rủi ro kinh doanh TDNH KI Víi mét sè gi¶i pháp v kiến nghị em mong muốn đóng gãp mét ph n nhá v o viÖc cho vay ĐTPT doanh nghiệp Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT Yên Bái Để thực tốt công việc n y cần phải có phối hợp chặt chẽ không nh nớc, quan hữu quan, ngân h ng m đòi hỏi tinh thần hợp tác, tuân thủ pháp luật doanh nghiệp 57 ! LO BO OK CO M Kho¶ng thêi gian thùc tËp Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT Yên Bái l hội tốt để em tiếp cận với thực tế, để gắn kết lý thuyết với thực tiễn từ em hiểu chuyên ng nh m em nghiên cứu, Trong thời gian thực tập tốt nghiệp Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT Yên Bái em nhận thấy việc đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT mang lại hiệu kinh doanh cho chi nhánh mở rộng phạm vi hoạt động chi nhánh m giúp doanh nghiệp đứng vững thị trờng v ngo i nớc, đồng thời phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế theo hớng CNH8HĐH Hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển l việc l m cần thiết cấp ng nh v đặc biệt với tên gọi " Đầu t v phát triển " Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT Yên Bái víi t− c¸ch l mét tỉ chøc kinh doanh tiỊn tệ, tín dụng dồng thời l công cụ hữu hiệu nh nớc phục vụ lợi ích phát triển kinh tế xA hội tỉnh, Ngân h ng ĐT&PT Việt Nam nói chung v Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT Yên Bái nói riêng đA bớc điều chỉnh chế tín dụng hớng tới việc mở rộng quan hệ tín dụng doanh nghiệp, mở rộng quy mô kinh doanh góp phần thúc đẩy sù ph¸t triĨn cđa to n bé mét nỊn kinh tÕ ®Êt n−íc Ho n thiƯn b i viÕt n y thân em mong muốn góp phần kiến thức v o việc tháo gỡ khó khăn hoạt động cho vay doanh nghiệp Việt Nam Đây l đề t i phức tạp lý luận v thực tiễn, thân l sinh viên nên em dừng lại nghiên cứu lý luận l chủ yếu, thực tiễn có hạn chế Vì em mong đợc bảo, góp ý quan thực tế thầy, cô v quan tâm đến lĩnh vực n y Qua đây, lần em xin chân th nh cảm ơn hớng dẫn nhiệt tình thầy giáo Đo n Hữu Cảnh v cô chú, anh chị cán Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT Yên Bái đA giúp đỡ em qúa trình nghiên cứu ho n thiện chuyên đề thực tập n y KI Yên bái, ng y 28 tháng năm 2004 Sinh viên thực NguyÔn Thanh Nga 58 " KI LO BO OK CO M Em xin cam đoan l công trình nghiên cøu cđa riªng em Sè liƯu v t i liƯu nêu chuyên đề tốt nghiệp l trung thực Các kết nghiên cứu em thực dới đạo giáo viên hớng dẫn: Đo n Hữu Cảnh 59 #$ % LO BO OK CO M Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT Yên Bái Chi nhánh NH ĐT&PT Yên Bái Ngân h ng §T&PT ViƯt Nam NH ĐT&PT VN Ngân h ng thơng mại NHTM Ng©n h ng Nh n−íc .NHNN Ng©n h ng ViƯt Nam .NHVN Công nghiệp hoá Hiện đại hoá .CNH8H§H Uû ban nh©n d©n UBND Hội đồng nhân d©n .HĐND Cán công nhân viên CBCNV TÝn dơng ng©n h ng .TDNH XA héi chñ nghÜa XHCN Đầu t phát triÓn ĐTPT Sản xuất kinh doanh .SXKD Xây dựng XDCB & "' () Bảng 1: Cơ cấu nguồn vốn huy động Chi nhánh NH ĐT&PT Yên Bái năm 20018 2003 trang KI Bảng 2: Cơ cấu tín dụng Chi nhánh NH ĐT&PT Yên Bái năm 200182003 Bảng 3: Kết SXKD công ty sứ kỹ thuật HLS năm 200182002 Bảng 4: Tình hình t i Doanh nghiÖp Bảng 5: Kết hoạt động kinh doanh Bảng 6: Bảng cân dối trả nợ BiĨu ®å 1:1 Doanh sè huy ®éng vốn Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT Yên Bái Biểu đồ đồ 2: Tình hình cho vay vốn Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT Yên B¸i 60 *' !' LO BO OK CO M Lời nói đầu Chơng 1: Những vấn đề đánh giá rủi ro Trớc cho vay đầu t phát triển ngân h"ng thơng mại nỊn kinh tÕ thÞtr−êng 1.1 Hoạt động Ngân h ng Thơng mại kinh tÕ thÞ tr−êng 1.1.1 Khái quát chung nghiệp vụ Ngân h ng 1.1.2 Rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân h ng thơng mại 1.1.2.1 Kh¸i niƯm vỊ rđi ro 1.1.2.2 Những rủi ro chủ yếu hoạt động kinh doanh cña NH TM 1.2 TÝn dơng §TPT cđa NHTM 1.2.1 Kh¸i niƯm 1.2.2 Đặc điểm cđa tÝn dơng §TPT 1.2.3 Vai trß cđa tíndụng ĐTPT phát triển kinh tế 1.2.4 Sù tån khách quan quan hệ tín dụng ĐTPT Trong kinh tế thị trờng 1.3 Những vấn đề liên quan đến việc đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT Ngân h ng thơng mại 13.1 Sù cần thiết phải đánh giá rủi ro trớc cho vay §TPT cđa NH TM 1.3.2 Nội dung đánh giá rủi ro trớc cho vay §TPT cña NH TM 11 1.3.2.1 Đánh giá rủi ro kinh tế vi mô doanh nghiÖp 11 1.3.2.2 Đánh giá dự án vay vốn 13 1.3.2.3.Thu thập thông tin từ nguồn khác 17 Chơng 2: Thực trạng đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPTTại Chi nhánh KI Ngân h"ng ĐT&PT Yên b¸i 18 2.1 Tình hoạt động Chi nhánh Ngân h ng ĐT&Pt yên bái 18 2.1.1 V i nét giới thiệu Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT Yên Bái 18 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy Chi nhánh NH ĐT&PT Yên Bái 19 2.2 tình hình hoạt động kinh doanh Chi nh¸nh 23 2.2.1 Công tác huy động vốn 24 61 2.2.2 Công tác cho vay vốn 25 2.2.3 Rđi ro kinh doanh tÝn dơng ĐTPT Chi nhánh NH ĐT&PT Yên Bái 27 2.3 Đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT Chi nhánh NH ĐT&PT Yên Bái 28 2.3.1 Thực trạng Đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT Chi nhánh NH ĐT&PT Yên LO BO OK CO M B¸i 28 2.3.1.1 Phân tích khách h ng 28 2.3.1.2 Đánh giá rủi ro qua luồng thông tin khác 39 2.3.2 Những kết đạt đợc công tác Đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT Chi nhánh NH ĐT&PT Yên Bái 47 2.3.2.1 Những kết đạt đợc 47 2.3.2.2 NHứng khó khăn tồn v nguyên nh©n 48 Chơng III: giải pháp nâng cao chất lợng công tác đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT Chi nhánh Ngân H"ng ĐT&PT Yên bái 50 3.1 Định hớng nâng cao chất lợng đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐT&PT Chi nhánh NH ĐT&PT yên bái 50 3.2 Các giảI pháp nâng cao chất lợng Đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT Chi nhánh NH ĐT&PT Yên B¸i 50 3.2.1 Gi¶I pháp h on thiện công tác đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT Chi nhánh NH ĐT&PT Yên Bái 50 3.2.1.1 Tõ phÝa ng©n h ng 51 3.2.1.2 VÒ phÝa kh¸ch h ng 53 3.2.2 Đơn giản hoá thủ tục cho vay 54 3.2.3 LTi suÊt cho vay doanh nghiÖp 54 3.2.4 Gi¶i pháp công nghệ thông tin 55 KI 3.3 Một số kiến nghị tạo đIều kiện thực giải pháp đề 55 3.3.1 §èi víi nh n−íc 55 3.3.2 Đối với Ngân h ng Nh nớc Việt Nam 56 3.3.3 Đối với Ngân h ng ĐT&PT Việt Nam 57 KÕt luËn 58 62 ... 2.3 Đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT Tại Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT Yên bái 2.3.1 Thực trạng đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT Tại Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT Yên Bái Trong thời gian qua, Chi nhánh. .. đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT Tại Chi nhánh Ngân h"ng ĐT&PT Yên bái 2.1 Tình hoạt động Chi nhánh Ngân h ng ĐT&Pt yên bái 2.1.1 V i nét giới thiệu Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT Yên Bái Chi nhánh ngân. .. đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT doanh nghiệp Chi nhánh ta cần v o thực trạng công tác đánh giá rủi ro trớc cho vay ĐTPT Chi nhánh ngân h ng ĐT&PT Yên Bái 17 Chơng LO BO OK CO M Thực trạng đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT tại chi nhánh ngân hàng ĐTPT yên bái , Đánh giá rủi ro trước khi cho vay ĐTPT tại chi nhánh ngân hàng ĐTPT yên bái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay