Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNoPTNT việt nam chi nhánh láng hạ

88 11 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 13:47

Lời nói đầu Vốn l điều kiện tiên đối víi bÊt kú doanh nghiƯp n o LO BO OK CO M việc đảm bảo tiến trình sản xuất kinh doanh đợc liên tục, hiệu Không có nhu cầu vốn trung v d i hạn để đổi công nghệ, nh xởng, máy móc, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn ngắn hạn để bổ xung cho nhu cầu thiếu hụt vốn tạm thời gặp khó khăn việc toán với khách h ng, trả lơng cho công nhân, mở rộng sản xuất mùa vụ Đặc biệt điều kiện kinh tÕ n−íc ta ch−a ph¸t triĨn, c¸c doanh nghiƯp chđ yếu có quy vừa v nhỏ A dễ gặp phải khó khăn vốn ngắn hạn m khả giải A nhu cầu vay vốn ngắn hạn, đặc biệt l nguồn vay từ ngân h ng l rÊt cao ChÝnh v× sù quan träng tín dụng ngắn hạn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nh vậy, đồng thời với chủ trơng Đảng v Nh nớc ta nay, nhằm giúp đỡ doanh nghiệp có quy nhỏ mở rộng sản xuất, kích thích tính động sáng tạo chúng, NHTM đặc biệt l ngân h ng địa b n H Nội đQ có biện pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn nhằm giúp doanh nghiệp n y L chi nhánh non trẻ nhng NHNo&PTNT Láng Hạ đQ đạt đợc nhiều th nh tích đáng ghi nhận Tuy nhiên vấn đề đặt cho Chi nhánh trớc tình hình l tỷ trọng cho vay ngắn hạn Chi KI nhánh nhỏ v có xu hớng giảm Trong đó, địa b n H Nội l nơi đông dân c v tập trung nhiều doanh nghiệp quy nhỏ với nhu cầu vốn ngắn hạn cao Do đó, xúc Chi nhánh l l m n o để mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn, bớc giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất, từ góp phần phát triển kinh tế, xQ hội Nắm bắt đợc yêu cầu cấp thiết trên, sau thời gian thực tập phòng Tín dụng NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ, em đQ mạnh dạn sâu nghiên cứu đề t i: Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Láng Hạ chính: LO BO OK CO M Theo đó, luận văn ngo i phần mở đầu, kết luận cấu gồm phần Chơng I: tín dụng ngắn hạn v mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn NHTM Chơng II: thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Láng Hạ Chơng III: giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn chi nhánh láng hạ Để ho n th nh luận văn n y, em xin chân th nh cảm ơn thầy Ho ng Xuân Quế v anh chị cán phòng Tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Láng Hạ đQ tận tình quan tâm bảo, giúp đỡ em suốt trình thực tập v l m luận văn KI H Nội, 2003 Chơng I Tín dụng ngắn hạn v mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn ngân h ng thơng m¹i LO BO OK CO M Mét sè vÊn đề ngân h.ng thơng mại 1.1 Khái niệm ngân h ng thơng mại Cùng với phát triển sản xuất lu thông h ng hoá ngân h ng thơng mại đQ đời v trở th nh thứ dầu bôi trơn cho cỗ máy kinh tế hoạt động cách nhịp nh ng thông suốt Ngân h ng thơng mại đQ hình th nh v tồn nh tất yếu khách quan đáp ứng nhu cầu kinh tế h ng hoá Sản xuất lu thông h ng hoá c ng phát triển nhu cầu giao lu vùng c ng tăng, nhiên khác biệt vùng tiền tệ nh khác biệt địa lý l m nhu cầu đổi tiền nh gửi tiền v toán hộ thơng gia xuất V nhờ hoạt động nhận tiền gửi v toán hộ m ngời giữ tiền đQ nắm tay khối lợng tiền lớn từ họ dễ d ng thực hoạt động cho vay tính vô danh tiền tệ Ngân h ng thơng mại đQ đời từ với nghiệp vụ nó, đến trải qua bao thăng trầm kinh tế hoạt động Ngân h ng thơng mại đQ mở rộng không quy mô, chất lợng m số lợng, loại hình dịch vụ ng y c ng mở rộng đáp ứng nhu cầu khách h ng Từ Ngân h ng thơng mại đQ trở th nh phận thiếu kinh tế, hoạt động Ngân h ng KI thơng mại ảnh hởng mạnh mẽ đến phát triển kinh tế Trải qua thời gian tơng đối d i với biến ®éng cđa nỊn kinh tÕ, rÊt nhiỊu kh¸i niƯm vỊ Ngân h ng thơng mại đQ đợc hình th nh Ta thấy Ngân h ng thơng mại đợc xem xét nhiều khía cạnh khác nh: Việt Nam theo s¾c lƯnh 018CT/LDGCQL/SL ng y 20/10/1969 cđa chÝnh quyền S i Gòn cũ cho rằng: Ngân h ng thơng mại l xí nghiệp công hay t lập, kể chi nhánh hay phân cục ngân h ng ngoại quốc m hoạt động thờng xuyên l thi h nh cho chÝnh m×nh nghiƯp vơ tÝn dơng, chiÕt khÊu, t i chÝnh víi tiỊn ký th¸c cđa t nhân hay chi nhánh hay chi nhánh công quyền Hay cách tiếp cận Ngân h ng thơng mại dựa dịch vụ m ngân h ng mang lại nh Ngân h ng thơng mại l loại hình tæ chøc t i LO BO OK CO M chÝnh tiền tệ cung cấp danh mục dịch vụ t i đa dạng đặc biệt l nghiệp vụ tín dụng, tiết kiệm v dịch vụ toán v thực nhiều chức t i so víi bÊt kú mét tỉ chøc kinh tÕ n o kinh tế Theo pháp lệnh ngân h ng 23/5/1990 Hội đồng Nh nớc xác định: Ngân h ng thơng mại l tổ chức kinh doanh tiền tệ m hoạt động chủ yếu thờng xuyên l nhận tiỊn gưi tõ kh¸ch h ng víi tr¸ch nhiƯm ho n trả v sử dụng số tiền vay, thùc hiƯn nghiƯp vơ chiÕt khÊu v l m phơng tiện toán Nh nhìn chung từ khái niệm ta thấy Ngân h ng thơng mại có đặc trng : + L tổ chức đợc phép nhận ký thác công chúng với trách nhiệm ho n trả + Đợc phép nhận ký thác ®Ĩ cho vay, chiÕt khÊu v thùc hiƯn c¸c nghiƯp vơ t i chÝnh kh¸c Nh− vËy ta cã thĨ hiểu Ngân h ng thơng mại l loại hình doanh nghiệp đặc biệt hoạt động kinh doanh lĩnh vực tín dụng với với mục KI đích thu lợi nhn Do sù bïng nỉ vỊ th«ng tin v c«ng nghệ thông tin, công nghệ ngân h ng ng y c ng đợc đại hoá Do để cạnh tranh v hợp tác, hoạt động ngân h ng không bó hẹp phạm vi vùng, mét quèc gia m ho nhËp to n cÇu Điều tạo hội cho ngân h ng việc phát triển sản phẩm mở rộng thị trờng nhng tạo nhiều thách thức cho ngân h ng cạnh tranh Không vậy, v o tính chất sở hữu v hình thức góp vốn có nhiều loại Ngân h ng thơng mại nh Ngân h ng thơng mại quốc doanh, ngân h ng cổ phần, liên doanh, ng©n h ng n−íc ngo i ë ViƯt Nam… góp phần đa dạng hoá loại hình ngân h ng Việt Nam Từ thúc đẩy tự cạnh tranh cách l nh mạnh, giúp ng©n h ng tõng b−íc LO BO OK CO M tự phát triển, đổi mới, mở rộng hoạt động kinh doanh 1.2 Các nghiệp vụ ngân h ng thơng mại Ngân h ng thơng mại l đơn vị kinh doanh tiền tệ hoạt ®éng nghiƯp vơ cđa ng©n h ng ®Ịu h−íng tíi mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận Để đạt đợc mục tiêu n y Ngân h ng thơng mại trình phát triển đQ không ngừng đổi mới, không nâng cao chất lợng sản phẩm dịch vụ sẵn có m thờng xuyên nghiên cứu nhằm cung cấp sản phẩm dịch vụ phục vụ nhu cầu ngời dân Tuy nhiên, Ngân h ng thơng mại luôn tiến h nh nghiệp vụ : Huy động vốn Đối với hoạt động huy động vốn, l hoạt động đầu v o ngân h ng, ngân h ng phần lớn dựa v o việc huy động tiền vốn nh n rỗi tạm thời kinh tế Thông thờng ngân h ng có loại tiền gửi l tiền gửi không kỳ h¹n, tiỊn gưi cã kú h¹n v tiỊn gưi tiÕt kiệm Để thực đợc hoạt động huy động vốn, ngân h ng cần có lợng vốn định l vèn tù cã L−ỵng vèn n y chiÕm mét tû lƯ nhá KI tỉng vèn sư dơng song quan trọng hoạt động ngân h ng Đây l sở thu hút tiền gửi khách h ng, l nguồn để trang trải rủi ro gặp phải kinh doanh v l tiêu để Ngân h ng Trung ơng quản lý Ngân h ng thơng mại Hoạt động sử dụng vốn Hoạt động sử dụng vốn bao gồm: hoạt động cho vay, hoạt động ngân quỹ, hoạt động đầu t chứng khoán Hoạt động cho vay l hoạt động quan trọng định th nh bại ngân h ng l hoạt động sinh lời chủ yếu ngân h ng Chính l hoạt động chứa nhiều rủi ro Để tránh rủi ro tín dụng xảy ra, việc quản lý tiền vay đợc tiến h nh cách chặt chẽ, đặc biệt với vay lớn, thời hạn cho vay d i Từ ngân h ng phải phân LO BO OK CO M chia tÝn dơng nhiỊu hình thức khác nhằm mục đích dễ quản lý Hoạt động ngân quỹ nhằm bảo đảm khả toán thờng xuyên ngân h ng cho khách h ng Đây l t i sản không sinh lời sinh lời thấp nhng tính lỏng cao v đợc coi nh tiền mặt Do ngân h ng phải trì t i sản n y mức độ hợp lý cho vừa đảm bảo tính khoản vừa đảm bảo khả sinh lời Ngo i ngân h ng sử dụng vốn v o hoạt động đầu t chứng khoán thị trờng để thu lợi nhuận v phần đảm bảo khả toán cho ngân h ng Hoạt động trung gian Hoạt động trung gian l viƯc ng©n h ng cung cÊp cho khách h ng loạt dịch vụ liên quan nh chuyển tiền, toán hộ khách h ng thông qua hình thức ghi chép t i khoản cđa kh¸ch h ng, ph¸t h nh sÐc, ủ nhiƯm thu, ủ nhiƯm chi, th− tÝn dơng, m«i giíi mua bán chứng khoán, quản lý hộ t i sản, t vÊn cho doanh nghiÖp… Ng y xu thÕ hội nhập kinh tế to n cầu, hoạt động ngân h ng chịu cạnh tranh gay gắt từ hớng, ngân h ng tiến tới hoạt động đa nhiều lĩnh vực, cung cấp nhiều dịch vụ khác KI Vì dịch vơ cung cÊp cho kh¸ch h ng còng ng y c ng tăng thêm nh: kinh doanh ngoại hối, bảo lQnh, t vấn, kinh doanh chứng khoán, dịch vụ rút tiền tự động, bảo đảm an to n vật có giá, nghiệp vụ thuê mua,Tất nghiệp vụ có quan hệ chặt chẽ hỗ trợ mặt thoả mQn nhu cầu khách h ng mặt mang lại lợi nhuận cho ngân h ng Tín dụng ngân h.ng 2.1 Khái niệm tín dụng ngân h ng Tín dụng ngân h ng l phạm trù kinh tế tồn qua hình thức xQ hội khác Tín dụng l nghiệp vụ NHTM LO BO OK CO M tín dụng đQ đợc nh kinh tế tìm hiểu từ lâu Tuỳ theo cách tiếp cận khác m ngời ta đa khái niệm khác tín dụng Theo cách hiểu thông thờng, tín dụng l mối quan hệ giao dịch hai chủ thể dựa nguyên tắc tin tởng Trong bên chuyển giao tiền t i sản cho bên sử dụng thời gian định, đồng thời bên nhận tiền hay t i s¶n cam kÕt ho n tr¶ theo thời gian thoả thuận Hay nói cách khác, tín dụng l chuyển nhợng tạm thời lợng giá trị dới hình thức vật hay tiền tệ từ ngời sở hữu sang ngời sử dụng, sau ho n trả thời điểm định tơng lai với lợng giá trị lớn Theo luật NHNN, tín dụng đợc định nghĩa nh sau: Cấu th nh mét nghiƯp vơ tÝn dơng l bÊt cø ®éng tác n o qua ngời đa hay ngời hứa đa vốn cho ngời khác dùng, cam kết chữ ký cho ngời n y nh đảm bảo, bảo chứng hay bảo lQnh có thu tiền 2.2 Đặc điểm tín dụng ngân h ng Nh vậy, dù cách n y hay cách khác, quan điểm tín dụng thĨ hiƯn c¸c néi dung sau: KI - Ng−êi cho vay chuyển giao cho ngời vay lợng giá trị định Lợng giá trị n y dới hình thái tiền tệ hay vật nh h ng hoá, máy móc, thiết bị, bất động sản - Ngời vay đợc sử dụng tạm thời khoảng thời gian định sau hết hạn theo thoả thuận phải ho n trả cho ngời cho vay - Giá trị đợc ho n trả thông thờng lớn giá trị lúc cho vay hay nói cách khác ngời vay phải trả thêm phần lợi tức Nh A tiền không đợc bỏ để toán hay để bán m l ®Ĩ cho vay, tiỊn chØ ®−ỵc nh−ỵng ®i víi ®iỊu kiện l quay lại điểm xuất phát sau thời gian định A l đặc trng thc vỊ b¶n chÊt LO BO OK CO M cđa ng nh ng©n h ng Ngo i sù ho n trả bảo tồn mặt giá trị m cần có phần tăng thêm dới hình thái lợi tức Lợi tức tín dụng l thu nhập ngời cho vay nhận đợc từ khoản cho vay, l giá h ng hoá cho vay 2.3 Phân loại tín dụng Tín dụng l nghiệp vụ v mang lại lợi nhuận chủ yếu nh rủi ro cho ngân h ng Chính vậy, nh ngân h ng phải tìm tiêu thức phân loại tín dụng để dễ d ng quản lý, kiểm tra từ phòng tránh rủi ro tín dụng Dựa v o tiêu thức khác ta phân loại tín dụng nh sau: Căn v.o thêi gian cđa kho¶n vay: Tỉ chøc tÝn dơng v khách h ng thoả thuận thời hạn cho vay theo hai loại: tín dụng ngắn hạn v tín dụng trung, d i hạn Tín dụng ngắn hạn: Đây l hình thức tín dụng thờng có thời hạn dới năm v mục đích thờng để đáp ứng nhu cầu thiếu vốn tạm thời nh phục vụ cho toán tiền, h ng hoá, t i trợ vốn lu động hay toán ngoại thơng KI Tín dụng trung, d i hạn: Tín dụng trung hạn: Đây l hình thức tín dụng có thời hạn từ đến năm năm Các khoản vay thờng với mục đích để đầu t, cải tiến máy móc, trang thiết bị, đầu t v o ng nh kinh doanh mới.Tuy nhiên máy móc trang thiết bị n y cần có thời hạn khấu hao không d i, hay dự án kinh doanh cần có kế hoạch thu hồi vốn sớm, để kịp thời trả vốn cho ngân h ng Tín dụng d i hạn: Đây l khoản tín dụng đợc cấp có thời hạn từ 6o tháng trở lên v thờng đợc sử dụng với mục đích xây nh xởng, đầu t dây chuyền sản xuất lớn, dự án có thời hạn thu hồi vốn d i Tuy nhiên thời gian cho vay không thời hạn hoạt động lại theo định th nh lập giấy phép th nh lập đơn vị, pháp nhân v không LO BO OK CO M 15 năm đỗi với dự án đầu t phục vụ đời sống Căn theo hình thức bảo đảm: Tín dụng bảo đảm t i sản: trờng hợp n y ngân h ng cấp tín dụng cho khách h ng m không cần có t i sản chấp, cầm cố hay bảo lQnh m dùa v o uy tÝn cđa kh¸ch h ng Những khách h ng đợc cấp tín dụng loại n y thờng l khách h ng quen, đQ có uy tín với ngân h ng việc trả v đầy đủ khoản nợ từ trớc tới Tín dụng có bảo đảm t i sản: ngân h ng cấp tín dụng cho khách h ng dựa sở có t i sản chấp, cầm cố hay bảo lQnh T i sản dùng để chấp cầm cố l nh xởng, xe cộ, khoản phải thu, trang thiết bị hay t i sản hình th nh từ vèn vay, vËt cã gi¸ hay giÊy tê cã gi¸ Ngo i ra, để đảm bảo cho khoản vay đợc thực bảo lQnh bên thứ ba đợc ngân h ng chấp nhận Căn v.o mục đích sử dụng: Cho vay sản xuất kinh doanh: khoản vay n y thờng đợc sử dụng để t i trợ vốn lu động doanh nghiệp hay t i trợ cho việc xây dựng nh KI xởng, mua sắm máy móc, thiết bị, mua nguyên vËt liƯu Cho vay tiªu dïng: chđ u phơc vơ cho nhu cầu mua sắm tiêu dùng hộ gia đình v cá nhân nh mua nh cửa, xe máy, ô tô v phơng tiện cần thiết khác Căn v.o phơng thức cho vay: Cho vay theo hạn mức tín dụng: theo hình thức n y ngân h ng v khách h ng thoả thuận v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng trì theo thời hạn định theo chu kì sản xuất kinh doanh Cho vay lần: l hình thức tín dụng m ngân h ng v khách h ng thoả thuận v ký kết hợp đồng riêng với khoản vay khách LO BO OK CO M h ng có nhu cầu Mỗi lần khách h ng có nhu cầu vay vốn việc ký kết hợp đồng đợc thực lại từ đầu Cho vay dự án đầu t: tổ chức tín dụng cho khách h ng vay vốn để thực dự án đầu t, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ v dự án đầu t phục vụ đời sống Cho vay hợp vốn: khoản vay lớn, ngân h ng không đủ khả hay không đợc phép cho vay đòi hỏi nhóm TCTD cho vay Trong có tổ chức tín dụng đứng l m đầu mối d n xếp, phối hợp TCTD khác vay Cho vay trả góp: vay vốn ngân h ng v khách h ng xác định v thoả thuận số lQi vốn vay phải trả cộng với nợ gốc đợc chia để trả nợ th nh nhiều kỳ hợp đồng vay Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: ngân h ng cam kết bảo đảm cho khách h ng vay vốn phạm vi hạn mức tín dụng định Tuy nhiên nhiều trờng hợp khách h ng cần lợng vốn lớn hơn, ngân h ng v khách h ng thờng thoả thuận hạn mức tín dụng dự phòng lớn Đồng thời khách h ng v ngân h ng thờng phải quy định thời hạn KI hiệu lực v mức phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng Cho vay thông qua nghiệp vụ phát h nh v sử dụng thẻ tín dụng: ngân h ng chấp thuận cho khách h ng đựơc sử dụng số vốn vay phạm vi hạn mức tín dụng để toán tiền mua h ng hoá v rút tiền mặt máy rút tiền tự động hay điểm ứng tiền mặt l đại lý ngân h ng 10 Để phát triển quan hệ đQ khó, trì quan hệ khó Với Chi nhánh tuổi đời non trẻ nh Láng Hạ việc n y c ng không đơn giản Đôi giá v chất lợng dịch vụ, khách h ng dời ngân h ng thái độ, tác phong l m việc nhân viên chậm chễ nguyên nhân khách quan n o ®ã… LO BO OK CO M Do vËy, ®Ó trì quan hệ ngo i việc tăng cờng thu thập thông tin khách h ng, Chi nhánh nên tiến h nh trực tiếp t vấn, giúp đỡ đặc biệt doanh nghiệp, để doanh nghiệp n y đa định kinh doanh đắn Ngân h ng tham gia dự án đầu t doanh nghiệp nh l nh đầu t, cổ đông đợc u tiên thu lQi đầu tiên.v.v từ gắn quan hệ ngân h ng v doanh nghiệp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh doanh hai có lợi Đối với doanh nghiệp cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn tín dụng trung v d i hạn để doanh nghiệp dễ d ng đầu t đổi công nghệ cần thiết, qua gắn chặt, củng cố đợc quan hệ với doanh nghiệp thời gian d i, bớc trì v phát triển quan hƯ NÕu thùc hiƯn tèt mèi quan hƯ víi kh¸ch h ng, ngân h ng dễ thiết lập đợc bạn h ng thân tín lâu d i qua hoạt động tín dụng dễ d ng hai bên, ngân h ng gia tăng tín dụng v khách h ng dễ d ng h¬n thđ tơc vay Ngo i cã đợc tin tởng nhiều khách h ng, ngân h ng tạo đợc uy tín khách h ng khác nh tạo đợc lợi cạnh tranh thị trờng Kết thúc quan hệ: Đây l giai đoạn xảy quan hệ KI khách h ng mối quan hệ không mang lại khả sinh lời triển vọng v cã thĨ g©y tỉn thÊt cho ng©n h ng Đây l giai đoạn tế nhị phải đảm bảo cho kết thúc diễn êm đẹp Việc kết thúc quan hệ phải đảm bảo hữu nghị không tạo d luận xấu v phải thờng xuyên theo dõi khách h ng để có xu hớng hồi phục quan hệ tơng lai Xây dựng chiến lợc chất lợng dịch vụ ngân h ng 74 Tuy không đóng vai trò mở đầu, nhng hoạt động marketing chất lợng dịch vụ trở th nh tiêu điểm định th nh công ngân h ng thị trờng Ng y ngân h ng công nhận chất lợng dịch vụ l yếu tố cạnh tranh chủ chốt nhng chất lợng dịch vụ l vấn đề phức tạp có nhiều tiêu chí đánh giá Chất lợng dịch vụ l c¸i LO BO OK CO M kh¸ch h ng nhận đợc, chất lợng xuất phát từ nhu cầu khách h ng v kết thúc đánh giá khách h ng Chất lợng dịch vụ phải đợc thờng xuyên cải tiến v nâng cấp cho phù hợp với nhu cầu ng y c ng tăng khách h ng Có chiến lựơc sản phẩm đắn thích hợp với nhu cầu đa dạng khách h ng tất yếu ngân h ng chiến thắng cạnh tranh Vì Chi nhánh ngân h ng Nông nghiệp v phát triển nông thôn Láng Hạ cần có chiến lợc sản phẩm đắn Tuy nhiên sản phẩm tín dụng không nh sản phẩm khác, sản phẩm tín dụng thờng đơn điệu v khó cải tiến chịu quản lý chặt chẽ Ngân h ng Nh nớc vỊ lQi st, h¹n møc cho vay, thêi h¹n cho vay ngân h ng khó cải tiến sản phẩm Tuy nhiên xu cạnh tranh không doanh nghiệp, ngân h ng luôn phải đổi sản phẩm, thị trờng yêu cầu sản phẩm ng y c ng phải đa dạng chủng loại v chất lợng ng y c ng cao Hơn năm năm hoạt động Ngân h ng Nông nghiệp v phát triển nông thôn chi nhánh Láng Hạ đQ dần khẳng định đợc vị trí thơng trờng v phải tham gia v o công cạnh tranh khắc nghiệt Vì vậy, Chi nhánh cần thiết phải tạo cho chiến lợc sản phẩm hấp dẫn, phải đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ứng KI Hiện nay, Chi nhánh có hai hình thức tín dụng ngắn hạn cung cấp l chủ yếu ®ã l cho vay theo tõng mãn giao dÞch v cho vay theo hạn mức tín dụng Do đó, Chi nhánh cần xem xét mở rộng hình thức tín dụng ngắn hạn cung cấp cho khách h ng nh: Hình thức cho vay theo hạn mức thấu chi: l việc cho vay m ngân h ng thoả thuận văn chấp thuận cho khách h ng chi vợt số tiền có t i khoản 75 Cho vay luân chuyểnA nhiều khách h ng có nhu cầu sử dụng tiền vay thờng xuyên nhng lại có thu nhập thờng xuyên để trả nợ Tuy nhiên khó khăn với khách h ng việc phân định cụ thể thời điểm vay, lợng vay, thời điểm trả nợ với khoản thu nhập dùng trả nợ l không rõ r ng Trong trờng hợp n y hình thức cho vay luân chuyển l phù hợp nhất, LO BO OK CO M nhiên hình thức n y thông thờng áp dụng tốt với đơn vị kinh doanh thơng mạiA vòng quay vốn nhanh v thờng xuyên có thu nhập V hình thức n y đòi hỏi khách h ng phải có uy tín với ngân h ng Hình thức chiết khấu thơng phiếu: nh đQ nghiên cứu trên, chiết khấu l hình thức có nhiều u điểm v rủi ro cho hoạt động n y l rât Hình thức mua khoản thu: nhiều trờng hợp thay cầm khoản thu để vay tiền cho nhu cầu sử dụng vốn ngắn hạn, doanh nghiệp muốn bán đứt khoản thu cho ngân h ng Theo thoả thuận với khách h ng, ngân h ng mua đứt khoản thu theo hình thức miễn truy đòi có khả truy đòi lại doanh nghiệp bán Những trờng hợp n y ngân h ng giúp doanh nghiệp chờ đợi đến nợ đáo hạn nhng doanh nghiệp phải chịu trả lQi cho khoản tín dụng ứng trớc theo lQi suÊt cho vay cho ng©n h ng Ng©n h ng chủ động việc định mua hay kh«ng mua xem xÐt rđi ro cđa khoản thu Mở rộng mạng lới hoạt động Các doanh nghiệp nhỏ thờng hoạt động gắn với địa phơng, quy hoạt động thờng tỉnh, huyện hoạt động chi nhánh mở rộng địa b n địa phơng nơi đông dân c v tỉnh, thị KI xQ, vùng hoạt động kinh doanh sôi động tạo đợc lợi cạnh tranh, dễ d ng việc huy động tín dụng ngắn hạn Hơn mở rộng địa b n hoạt động chi nhánh dễ d ng thâm nhập v hiểu rõ địa b n v đặc biệt hoạt động kinh doanh doanh nghiệp địa b n từ dễ d ng viƯc cÇp tÝn dơng v thùc hiƯn më réng quan hệ với khách h ng Qua Chi nhánh nhánh dễ d ng việc mở rộng 76 hoạt động cho vay tiêu dùng nh việc huy động vốn nh n rỗi ngời dân Công tác tuyên truyền quảng cáo Công tác quảng cáo l công tác quan trọng, suy nghÜ sai lÇm nh− hƯ thèng NHNo chØ tiÕn h nh cho vay đối tợng LO BO OK CO M l m nông nghiệp, có sách u tiên cho nông dân vay vốn l Điều n y hạn chế không việc vay vốn đơn vị kinh doanh thơng mại Do Chi nhánh cần có biện pháp tuyên truyền quảng cáo hiệu nh gửi thông tin tới tËn tay c¸c doanh nghiƯp, tỉ chøc häp b¸o giíi thiệu sản phẩm mới, sách , u đQi cđa Chi nh¸nh, giíi thiƯu trùc tiÕp víi kh¸ch h ng thông qua hình thức t vấn, giới thiệu, hớng dẫn sử dụng dịch vụ hay hình thức khuyến mại cho khách h ng gửi tiền phòng giao dịch khai trơng 2.2 Ho n thiện chế, sách tín dụng ngắn hạn Để thu hút v mở rộng tín dụng ngắn hạn ngân h ng cần tìm cách cải tiến chế, sách tín dụng cho phù hợp với đặc điểm riêng có Chi nhánh đồng thời đảm bảo nguyên tắc định quản lý cho vay, thu nợ v quy định chung cđa ng nh VỊ thđ tơc cho vay: Thđ tục cho vay l vấn đề cần thiết ngân h ng đặc biệt trình quản lý, phòng ngừa rủi ro tín dụng Tuy nhiên để thực vay với khách h ng thông thờng khách h ng phải thực theo h ng loạt thủ tục v vấn đề n y gây ngại cho không khách h ng, trình tiếp xúc với KI khách h ng cán tín dụng nên giải thích cho khách h ng thấy đợc tầm quan trọng giấy tờ Ngo i ra, trình thực thủ tục cho vay nên kết hợp phận để tiến h nh thủ tục cách nhanh gọn Nghị định 178/1999NĐACP v thông t− sè 06/2000/thÞ tr−êngA NHNN1 ng y 1/4/2000 h−íng dÉn thực nghị định 178 Chính phủ quy chế bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng Việc xác định quyền sử dụng đất l m t i sản chấp gặp nhiềukhó khăn giá đất đợc 77 quy định theo khung giá Nh nớc không sát với thị trờng, việc chứng nhận giấy tờ gây nhiều phiền toái cho khách h ng Do đề nghị Chính phủ v Ngân h ng Nh nớc cần có quy định cụ thể Ngo i ra, theo quy định khách h ng cho vay t i sản bảo đảm yêu cầu khách h ng phải có tín nhiƯm víi tỉ chøc tÝn dơng cho vay LO BO OK CO M viƯc sư dơng vèn vay v trả nợ hạn, đầy đủ gốc v lQi đồng thời khách h ng l doanh nghiệp phải có kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cã lQi hai năm liên tiếp liền kề với thời điểm xem xét cho vay Quy định n y đQ phần n o cản trở doanh nghiệp th nh lập, doanh nghiệp lần đầu quan hệ tín dụng với ngân h ng có nhu cầu vay vốn Điều n y l m giảm tính tự chủ kinh doanh cđa ng©n h ng, ng©n h ng khã cã thĨ định cho vay bảo đảm nhận thấy doanh nghiệp có phơng án kinh doanh khả thi v có phơng án trả nợ hợp lý không gây rđi ro cho ng©n h ng 2.3 Më réng tÝn dơng ®èi víi khu vùc ngo i qc doanh v DNV&N Hiện DNV&N chiếm số lợng lớn thị trờng, theo thống kê DNV&N chiÕm kho¶ng 75% sè DNNN, 60% doanh nghiƯp cã vốn đầu t nớc ngo i v 90% doanh nghiệp ngo i quốc doanh Tuy nhiên DNV&N gặp nhiều khó khăn tiến h nh vay vốn ngân h ng doanh nghiệp n y có lợng vốn tự có nhỏ, quy hoạt động nh thị trờng kinh doanh, uy tín không cao (doanh nghiệp có vốn đăng ký không 10 tỷ đồng số lao động trung bình h ng năm không 300 ngời) Vì vậy, nhiều ngân h ng, gặp tình trạng d thừa, ứ đọng vốn không tiến h nh cho vay DNV&N Các doanh nghiệp ngo i quốc doanh gặp phải tình trạng tơng tự v KI thờng bị phân biệt đối xử v không nhận đợc u đQi nh c¸c DNNN HiƯn lQi st cho vay c¸c DNV&N u tiên n o so với th nh phần kinh tế, ng nh khác Đây l yếu tố không khích thích hoạt động DNV&N đặc biệt l DNV&N hoạt động có uy tín v hiêụ Vì vậy, Chi nhánh cần phân chia DNV&N th nh nhiều loại cụ thĨ phơ thc v o t×nh h×nh kinh doanh v uy tín m doanh 78 nghiệp xác lập từ có sách khuyến khích hoạt động DNV&N Hình thức tín dụng: DNV&N có lợng vốn tù cã nhá v× vËy v o mïa vơ kinh doanh, hay ci kú kinh doanh doanh nghiƯp th−êng xuyªn cần vốn để mở rộng sản xuất, trả lơng cho nhân viên, mua nguyên LO BO OK CO M vật liệu, th nh phẩmdo không cần vay khoản d i hạn dể thay đổi công nghệ, nhu cầu vay khoản ngắn hạn DNV&N cao Để tạo điều kiện cho DNV&N trờng hợp n y Chi nhánh cần mở rộng hình thức tín dụng để doanh nghiệp cã thĨ tiÕn h nh vay mét c¸ch thn tiƯn nh hình thức cho vay t i sản, cho vay dựa khoản thu, mua lại khoản thu T i sản bảo đảm: l vấn đề xúc DNV&N v doanh nghiƯp ngo i qc doanh, ng©n h ng cã thể xem xét linh động trình sản xuất để tiến h nh cho doanh nghiệp n y tiến h nh vay vốn có phơng án kinh doanh hiệu 2.4 Tăng cờng công tác kiểm tra kiểm soát nội Mặc dù tỷ lệ nợ hạn Chi nhánh l thấp v không có, nhiên công tác kiểm tra kiểm soát l công tác quan trọng không đợc lơ l rủi ro rình rập v xảy lúc n o Trong trình më réng tÝn dơng còng vËy, mét nh÷ng vÊn đề quan trọng l công tác kiểm tra, kiểm soát l công tác mang lại chất lợng tín dụngA tạo uy tín kinh doanh cho ngân h ng Để tránh rủi ro tín dụng công tác kiểm tra cần tiến h nh cách kỹ lỡng, KI Giai đoạn một: kiểm tra, phát bất hợn lý nghiệp vụ tín dụng trớc tiến h nh cung cấp tín dụng Đây l việc thẩm định, tái thẩm định điều kiện vay vốn theo quy định Giai đoạn hai: giám sát trình thực hiện, hạn chế xảy sai sót nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra, để phòng tránh thiệt hại, rủi ro tín dụng Đây l việc kiểm tra tính đầy đủ hợp pháp, hợp lệ hồ sơ khách 79 h ng, hồ sơ vay vốn, hồ sơ t i sản bảo đảm tiền vay v yêu tố chứng từ, khớp giấy tờ, chứng minh Giai đoạn ba: kiểm tra nghiƯp vơ sau ®Q ho n th nh nh»m ph¸t hiƯn sai sãt, bÊt th−êng nghiƯp vơ Bao gåm: dơng LO BO OK CO M + KiĨm tra sử dụng vốn vay theo mục đích ghi hợp ®ång tÝn + KiĨm tra tiÕn ®é thùc hiƯn dù án, phơng án + Kiểm tra trạng t i sản bảo đảm tiền vay Trong tất giai đoạn quan trọng v cần thiết việc mang lại chất lợng tín dụng tốt cho khách h ng Vì vậy, chi nhánh cần thiết quan tâm đến công tác n y Để l m tốt công tác n y, ngo i Chi nhánh nên đảm bảo nắm tình hình kinh doanh khách h ng, tình hình sử dụng khoản vay khách để sớm có biện pháp giải thay đổi không thuận lợi xảy đến 2.5 Đ o tạo nâng cao chất lợng đội ngũ cán Để phù hợp với xu hội nhập v cạnh tranh ng y c ng gay gắt nay, không doanh nghiệp ngân h ng thờng xuyên phải thực đ o tạo nâng cao chất lợng đội ngũ cán Để l m đợc việc n y chi nhánh cần liên hệ chặt chẽ với trờng Đại học, giáo s, nh ngân h ng nớc v quốc tế để tạo thuận lợi cho việc đ o tạo Ngo i cần có tuyển chọn cán có chuyên môn v trình độ nghiệp vụ tốt để đ o tạo nâng cao, đồng thời tăng yêu cầu đầu v o vỊ kinh nghiƯm, nghiƯp vơ cïng c¸c kiÕn thøc tin học, ngoại ngữ v khả nắm KI bắt kiến thức để có đội ngũ cán với khả chuyên môn v trình độ cao Bố trí xếp đội ngũ cán cách hợp lý để bớc tiêu chuẩn hoá cán đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trờng 2.6 Hiện đại hoá công nghệ ngân h ng Ng y c«ng nghƯ th«ng tin bïng nỉ, c«ng nghệ ngân h ng ng y c ng đại việc đa tin học v o hoạt động ngân h ng trë th nh 80 mét nhu cÇu bøc xúc hầu hết ngân h ng Do chi nhánh cần trang bị sở vật chất, kỹ thuật đại, trang bị máy tính, máy toán trụ sở v quầy giao dịch cho tiện lợi Chi nhánh cần triển khai số phần mềm giao dịch trực tiếp nh nối mạng với kho bạc Nh nớc, chơng trình tham gia trả gãp, hƯ thèng gưi tiỊn mét n¬i lÜnh tiỊn nhiỊu nơi LO BO OK CO M Ngo i cần đại hoá hệ thống toán: tăng cờng sử dụng phơng thức toán không dùng tiền mặt, dịch vụ chuyển tiền tự động, dịch vụ ngân h ng điện tử V Chi nhánh nên tổ chức hớng dẫn khách sử dụng dịch vụ sản phẩm n y, qua vừa quảng cáo, tuyên truyền cho Chi nh¸nh võa thu hót kh¸ch h ng sư dụng thử dịch vụ Kiến nghị 3.1 Các quan quản lý Nh nớc Đảm bảo kinh tế phát triển tăng trởng ổn định, ho n thịên môi trờng pháp lý l sách liên quan đến hoạt động tín dụng, tạo môi trờng kinh doanh thuận lợi cho TCTD nh ngân h ng hoạt động Cải cách sách kinh tế đối ngoại, tiếp tục thực sách mở cửa kinh doanh, hợp tác đầu t kinh tế với nớc ngo i, qua taọ điều kiện cho doanh nghiệp nớc mở rộng sản xuất Đảm bảo bình đẳng quan hệ tín dụng ngân h ng với doanh nghiệp A lấy hiệu kinh doanh l m tiêu chí h ng đầu để đánh giá, cần xoá bỏ t tởng phụ thuộc hình thức sở hữu, quy doanh nghiệp vay Bên cạnh Nh nớc cần khuyến khích phát triển tổ chức hỗ trợ t i bên cạnh quỹ tín dụng, quỹ hỗ trợ v phát triển DNV&N KI nơi có nhu cầu để tạo điều kiện rót vốn cho DNV&N Đây l hình t i trợ vốn trung v d i hạn cho DNV&N đQ áp dụng th nh công nhiỊu n−íc Ngo i viƯc tiÕp tơc x©y dùng chế thị trờng cách đồng bộ, xây dựng v ho n chỉnh hoạt động thị trờng bảng haiA sân chơi cho doanh nghiệp có quy nhỏ v vừa để tạo điều kiện thúc đẩy hoạt ®éng cđa c¸c doanh nghiƯp n y còng l vÊn đề cần thiết 81 3.2 Đối với Ngân h ng Nông nghiệp v phát triển nông thôn Việt Nam (NHNo) NHNo cần có văn đạo hớng dẫn kịp thời v xác nghiệp vụ có văn míi cđa NHNN, cđa c¸c ng nh v cđa ChÝnh phủ liên quan đến nghiệp vụ ngân h ng LO BO OK CO M Đối với hạn mức tín dụng vợt quyền phán Chi nhánh đề nghị cho phép Chi nhánh đợc thực chung d nợ ngắn trung v d i hạn, trình dự án riêng rẽ ảnh hởng thời gian cạnh tranh với TCTD khác Có chiến lợc khách h ng cụ thể đạo Chi nhánh đến tiếp thị, khai thác, mở rộng quy hoạt động Đồng thời mở chơng trình đ o tạo kiÕn thøc ph¸p lt vỊ marketing… h−íng dÉn cho c¸c cán tín dụng kịp thời kiến thức míi Do kh¸ch h ng chđ u cđa Chi nh¸nh l Tổng Công ty, việc giữ vững v phát triển quan hệ l dễ d ng đề nghị NHNo cần có quy chế u đQi ngoại tệ doanh nghiệp trọng điểm thuộc Tổng Công ty 90, 91 Nằm địa b n Th nh phố H Nội, Chi nhánh Láng Hạ có tiềm lớn hoạt động kinh doanh ngoại tệ, đề nghị NHNo nên cho phép Chi nhánh đợc chủ động tham gia toán ngoại tệ liên ngân h ng Ngo i NHNo nên bổ xung tiêu đánh giá thi đua hoạt động dịch vụ có chuyên đề TTQT nhằm khuyến khích khả hội nhập Chi nhánh nghiệp KI công nghiệp hoá, đại hoá to n ng nh 82 Trải qua năm hoạt động, từ Chi nhánh nhỏ vừa th nh lập v phải cạnh tranh gay gắt với NHTM sẵn có địa b n, Chi nhánh Láng LO BO OK CO M Hạ đQ khẳng định đựơc vị trí mình, trở th nh đơn vị tiên tiến, l cờ đầu hệ thống NHTM nãi chung v c¶ hƯ thèng NHNo nãi chung Điều thể nỗ lực vợt bậc tập thể cán Chi nhánh Mặc dù hoạt động tín dụng ngắn hạn Chi nhánh ng y c ng bÞ thu hĐp v chiÕm tû träng rÊt khiªm tèn tỉng doanh sè cho vay Trong nhu cầu vay vốn ngắn hạn đặc biệt địa b n H Nội l Vì vậy, qua đề t i n y, em mong muốn đóng góp phần ý kiến nhằm mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn Chi nhánh, góp phần tăng khả cạnh tranh, thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngân h ng, phần n o giúp ngân h ng hoạt động cách hiệu Trên sở vận dụng phơng pháp nghiên cứu, luận văn đQ thực đợc nhiệm vụ sau: A Hệ thống hoá vấn đề hoạt động tín dụng ngân h ng, khẳng định vai trò hoạt động tín dụng ngắn hạn v mở rộng tín dụng ngắn hạn NHTM APhân tích thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Láng Hạ nh vớng mắc hoạt động KI tín dụng ngắn hạn Chi nhánh A Đa số giải pháp nh kiến nghị giúp Chi nhánh Láng Hạ nói riêng nh NHTM nói chung mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn 83 Tuy nhiên, lực nh kinh nghiệm thân hạn chế, b i viết tránh khỏi thiếu sót, nhầm lẫn Vì vậy, em mong nhận đựơc đóng góp sửa chữa thầy cô nh bạn./ KI LO BO OK CO M Em xin chân th nh cảm ơn! 84 T i liệu tham khảo Tiền tệ ngân h ng v thị trờng t i Frederic S Mishkin Lê Văn T Nghiệp vụ Ngân h ng đại David Cox LO BO OK CO M Ngân h ng thơng mại Luật c¸c Tỉ chøc tÝn dơng CÈm nang tÝn dơng Quy chế cho vay khách h ng Tổ chức tín dụng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Việt Nam Chi 6nhánh Láng Hạ năm 1998 2002 Báo cáo tổng kết hoạt động tín dụng năm 2000 2002 Tạp chí Ngân h ng năm 2000A 2002 Tạp chí T i năm 2000A 2002 Tạp chí T i tiền tệ năm 2000A 2002 KI Tạp chí Thời báo kinh tế năm 2000A 2002 85 Lời nói đầu Ch−¬ng I Tín dụng ngắn hạn v mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn ngân h ng thơng mại LO BO OK CO M Một số vấn đề ngân h.ng thơng mại 1.1 Khái niệm ngân h ng thơng mại 1.2 C¸c nghiƯp vơ ngân h ng thơng mại TÝn dơng ng©n h.ng 2.1 Kh¸i niƯm tÝn dơng ng©n h ng 2.2 Đặc điểm tín dụng ngân h ng 2.3 Phân loại tín dụng 2.4 Vai trò hoạt động tÝn dơng ng©n h ng 11 Tín dụng ngắn hạn 14 3.1 Kh¸i niƯm tÝn dụng ngắn hạn 14 3.2 Đặc điểm 14 3.3 Các hình thức tín dụng ngắn hạn 15 3.3.1 ChiÕt khÊu th−¬ng phiÕu 15 3.3.2 NghiƯp vơ tÝn dơng ng©n quü 18 3.4 Nhu cầu tín dụng ngắn hạn 22 3.5 Vai trò tín dụng ngắn h¹n 23 Mở rộng hoạt động tín dụng 24 4.1 Các yếu tố ảnh hởng đến hoạt động tín dụng 24 4.2 Néi dung cđa Marketing tÝn dơng 25 4.2.1 Chính sách sản phẩm tín dông 25 KI 4.2.2 ChÝnh sách giá (lQi suất cho vay) 26 4.2.3 Chính sách phân phối 28 4.2.4 ChÝnh s¸ch tuyên truyền quảng cáo 30 4.3 Vai trò Marketing ngân h ng 32 Ch−¬ng II 34 Thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn NHNo&PTNT chi nhánh Láng Hạ 34 86 Lịch sử hình th.nh v đời NH No & PTNT chi nhánh Láng Hạ 34 1.1 Sơ lợc NHNo&PTNT ViÖt Nam 34 1.2 Sơ lợc lịch sử hình th nh v phát triển NHNo&PTNT chi nhánh Láng Hạ 35 LO BO OK CO M 1.3 Nhiệm vụ, chức NHNo&PTNT chi nhánh Láng Hạ v phòng ban 35 1.4 Cơ cấu tổ chức chi nhánh NH No&PTNT chi nhánh Láng Hạ 36 Thùc trạng hoạt động NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Láng 38 2.1 Về hoạt động tín dụng 38 2.1.1 Hoạt động huy động vốn 38 2.1.2 Về hoạt động sử dụng vèn 40 2.2 Hoạt động kế toán toán ngân quỹ 42 2.2.1 Hoạt động kế toán toán 42 2.2.2 Hoạt động ng©n quü 42 2.4 KÕt qu¶ kinh doanh 44 2.5 Các công t¸c kh¸c 45 Thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn NHNo&PTNT chi nhánh Láng Hạ 47 3.1 C¬ cÊu cho vay 48 3.1.1 C¬ cÊu cho vay theo thêi gian 48 D− nỵ 48 DS cho vay 48 3.1.2 Cơ cấu cho vay ngắn hạn theo ng nh kinh tÕ 50 3.1.3 C¬ cấu cho vay ngắn hạn theo th nh phần kinh tÕ 51 KI DS thu nỵ 53 Công tác mở rộng hoạt động Chi nhánh 54 4.1 Công tác kh¸ch h ng 54 4.2 Công tác mở rộng mạng lới hoạt động 58 4.3 Công tác sản phẩm, dịch vụ 60 4.4 Thông tin tuyên truyền quảng cáo 61 Những vấn đề rút qua công tác nghiên cứu tình hình tín dụng ngắn hạn 62 87 Ch−¬ng III 66 Giải pháp để mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Láng Hạ 66 Định hớng kinh doanh NHNo& Láng Hạ 66 Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Láng Hạ 70 LO BO OK CO M 2.1 Thùc hiƯn tèt c«ng tác Marketing ngân h ng 70 2.2 Ho n thiện chế, sách tín dụng ngắn hạn 77 2.3 Mở rộng tín dơng ®èi víi khu vùc ngo i qc doanh v c¸c DNV&N 78 2.4 Tăng cờng công t¸c kiĨm tra kiĨm so¸t néi bé 79 2.5 Đ o tạo nâng cao chất lợng ®éi ngò c¸n bé 80 2.6 Hiện đại hoá công nghệ ngân h ng 80 KiÕn nghÞ 81 3.1 Các quan quản lý Nh nớc 81 3.2 Đối với Ngân h ng Nông nghiệp v phát triển nông thôn Việt Nam (NHNo) 82 83 KI T i liƯu tham kh¶o 85 88 ... phần mở đầu, kết luận cấu gồm phần Chơng I: tín dụng ngắn hạn v mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn NHTM Chơng II: thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Láng Hạ Chơng... gian thực tập phòng Tín dụng NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ, em đQ mạnh dạn sâu nghiên cứu đề t i: Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Láng Hạ chính: LO BO OK... III: giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn chi nhánh láng hạ Để ho n th nh luận văn n y, em xin chân th nh cảm ơn thầy Ho ng Xuân Quế v anh chị cán phòng Tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNoPTNT việt nam chi nhánh láng hạ , Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNoPTNT việt nam chi nhánh láng hạ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay