38269544-Virtues-of-First-10-Days-of-Dhul-Hijjah

34 0 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 12:29

‫א‬ ‘Žȱ’›žŽœȱ˜ȱ‘Žȱ ’›œȱŽ—ȱ Š¢œȱ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ȱ Š—ȱ ŽŒ˜––Ž—Žȱ ŽŽœȱ˜ȱ‹ŽȱŽ›˜›–Žȱ ž›’—ȱ‘Ž–ǯȱ ›Ž™Š›Žȱ‹¢ȱ ‘Žȱ ŒŠŽ–’Œȱ Ž™Š›–Ž—ȱ˜ȱ Š›ȱ •ȬŠŠ—ȱ ›Š—œ•ŠŽȱ‹¢ȱ Š›’”ȱ›Žœ˜—ȱȱ ȱ ›˜žŒŽȱ‹¢ȱ —Ÿ’Š’˜—ȱ˜ȱ œ•Š– © 2004/1424 Invitation To Islam First Edition 2004 All Rights Reserved No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the express written permission of the copyright owner So whoever hopes for the Meeting with his Lord, let him work righteousness and associate none as a partner in the worship of his Lord The Noble Qur’an - Soorah al-Kahf, Aayah 110 Translation : Tarik Preston Layout : Ar-Risala Publisher : Invitation To Islam P.O box 7325 Walthamstow E17 9PX invitationtoislam@lycos.com www.invitationtoislam.com ȱ Contents ȱ —›˜žŒ’˜—dzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzǯǯǯȱ Ŝ ȱ ˜–Žȱ ˜ȱ ‘Žȱ ’›žŽœȱ ˜ȱ ‘Žȱ ’›œȱ Ž—ȱ Š¢œȱ ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘dzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzȱ ŗŗȱ ŗǯȱ ••Š‘ȱ‘Žȱ˜œȱ ’‘ȱœ ˜›Žȱ‹¢ȱ‘˜œŽȱŠ¢œȱ’—ȱŠȱŒ•ŽŠ›•¢ȱ ž—Ž›œ˜˜ȱŸŽ›œŽȱ˜ȱ‘Žȱž›ȂŠ—dzdzdzdzdzdzdzdzdzdzǯǯȱ ŗŗȱ Řǯȱ ••Š‘ȱ‘Žȱ˜œȱ ’‘ȱŒ˜–™•ŽŽȱ‘ŽȱŽ•’’˜—ȱ˜ȱ œ•Š–ȱ ȱ ž›’—ȱ˜—Žȱ˜ȱ‘ŽȱŽ—ȱŠ¢œȱ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘dzdzdzdzdzdzǯ ŗŘȱ řǯȱ‘Žȱ’›œȱŽ—ȱŠ¢œȱ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ȱŠ›Žȱ™Š›ȱ˜ȱ‘Žȱ˜›¢ȱ ȱ Š¢œȱ‘Šȱ ••Š‘ȱ‘Žȱ’‘¢ȱŠ—ȱ‘ŽȱŠ“Žœ’Œȱœ™Ž—ȱ ’‘ȱ žœŠȱǻ Ǽ ǻ’ǯŽǯȱŠȱ‘Žȱ˜™ȱ˜ȱ˜ž—ȱ’—Š’Ǽdzdzdzdzǯǯǯ ŗŘȱ Śǯȱ ‘Žȱ ’›œȱ Ž—ȱ Š¢œȱ ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ȱ Š••ȱ Šȱ ‘Žȱ Ž—ȱ ˜ȱ ȱ ȁ‘Žȱ Ž••ȱ”—˜ —ȱ–˜—‘œȱ˜ȱ Š““Ȃdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzǯ ŗřȱ śǯȱ‘Žȱ’›œȱŽ—ȱŠ¢œȱ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ȱŠ›Žȱ‘Žȱȁ Ž••ȱ”—˜ —ȱ ȱ Š¢œȂȱ ž›’—ȱ  ‘’Œ‘ȱ ••Š‘ȱ ‘Šœȱ •Ž’œ•ŠŽȱ ‘Šȱ ’ȱ ’œȱ ™Ž›–’œœ’‹•Žȱ ˜ȱ ‘Š—”ȱ ‘’–ȱ ˜›ȱ ‘Žȱ ŒŠ•Žȱ Š—ȱ •’ŸŽœ˜Œ”ȱ ‘Šȱ Žȱ‘Šœȱ‹•ŽœœŽȱžœȱ ’‘dzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzǯȱ ŗřȱ Ŝǯȱ’‘Ž˜žœȱŽŽœȱ™Ž›˜›–Žȱž›’—ȱ‘Žȱ’›œȱŽ—ȱŠ¢œȱ ȱ ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ȱ Š›Žǰȱ Šœȱ  Žȱ ‘ŠŸŽȱ Š•›ŽŠ¢ȱ ’œŒžœœŽǰ –˜›Žȱ ‹Ž•˜ŸŽȱ ˜ȱ ••Š‘ȱ ‘Žȱ ˜œȱ ’‘ȱ ‘Š—ȱ ‘˜œŽȱ ŽŽœȱ ™Ž›˜›–Žȱž›’—ȱ˜‘Ž›ȱǻ›Žž•Š›ǼȱŠ¢œdzdzdzdzdzdzdzǯȱ ŝǯȱ ‘Žȱ ’›œȱ Ž—ȱ Š¢œȱ ˜ȱ ŗŚȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ȱ Š›Žȱ Ž—Ž›Š••¢ȱ ȱ Œ˜—œ’Ž›Žȱ‘Žȱ‹ŽœȱŠ¢œȱ˜ȱ‘Žȱ¢ŽŠ›dzdzdzdzdzdzdzdzǯǯȱ ŗŚȱ Şǯȱ’•›’–ŠŽȱ˜ȱŽ””Š‘ȱ’œȱ™Ž›˜›–Žȱ ž›’—ȱ‘Žȱ’›œȱ ȱ Ž—ȱŠ¢œȱ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘dzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzȱ ŗŜȱ şǯȱ‘Žȱ Š¢ȱ˜ȱȁ ›ŠŠȱŠ••œȱ˜—ȱ˜—Žȱ˜ȱ‘Žȱ’›œȱŽ—ȱŠ¢œȱ˜ȱ ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘dzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzǯ ŗŜȱ ŗŖǯȱ Š –Ȭž—ȬŠ‘›ȱ Š••œȱ ˜—ȱ ˜—Žȱ ˜ȱ ‘Žȱ ’›œȱ Ž—ȱ Š¢œȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱ ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘dzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzǯǯǯȱ ŗŝȱ ȱ ȱ ˜ ȱ ‘˜ž•ȱ Žȱ ›Ž™Š›Žȱ ˜›ȱ ‘˜œŽȱ ’–Žœȱ ˜ȱ ‘Žȱ ŽŠ›ǰȱ ž›’—ȱ ‘’Œ‘ǰȱ Œœȱ ˜ȱ ‹Ž’Ž—ŒŽȱ ›Žȱ ¡›Ž–Ž•¢ȱ ŸŠ—ŠŽ˜žœǵǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱ ŗşȱ ŗǯȱ’—ŒŽ›ŽȱŽ™Ž—Š—ŒŽdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzǯǯǯȱ ŗşȱ Řǯȱ ŽŠ›—’—ȱ ‹˜žȱ ‘Žȱ ™™›˜™›’ŠŽȱ ˜—žŒȱ Š—ȱ Œœȱ ȱ ˜ȱ˜›œ‘’™ȱ ˜›ȱ‘Šȱ’–Žȱ˜ȱŽŠ›dzdzdzdzdzdzdzdzdzǯǯȱ ŘŖȱ řǯȱ Ž–Ž–‹›Š—ŒŽȱ ˜ȱ ••Š‘ȱ ‘Žȱ ˜œȱ ’‘ǰȱ Ž›˜›–’—ȱ ȱ ’‘Ž˜žœȱ ŽŽœȱŠ—ȱ Œœȱ˜ȱ˜›œ‘’™dzdzdzdzdzdzdzǯǯȱ ŘŖȱ Śǯȱ ‘Š—”’—ȱ ••Š‘ȱ ˜›ȱ ‘’œȱ —Ž ȱ ˜™™˜›ž—’¢ȱ ˜ȱ ˜‹Š’—ȱ ȱ ‘Žȱ ǻŽ—Ž›˜žœǼȱ ›Ž Š›œȱ ˜›ȱ ‘Žȱ ›’‘Ž˜žœȱ ŽŽœȱ ™Ž›˜›–Žȱž›’—ȱ‘’œȱœŽŠœ˜—ȱ˜›ȱ’–Žȱ˜ȱ¢ŽŠ›dzdzdzdzǯǯȱ ŘŖȱ śǯȱ Ž’—ȱ Ž—Ž›˜žœȱŠ—ȱ ¡Ž›’—ȱ—ŽœŽ•ȱ’—ȱ ˜’—ȱ Œœȱ ȱ ˜ȱ ’——Žœœȱ˜›ȱ‘Ž›ȱžœ•’–œdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzǯǯǯ Řŗȱ ȱ ‘Šȱ ›Žȱ˜–Žȱ˜ȱ‘Žȱ˜œȱ›ŽŽ›Š‹•Žȱ ŽŽœȱ‘Šȱ Š—ȱ Žȱ Ž›˜›–Žȱ ž›’—ȱ ‘Žȱ ’›œȱ Ž—ȱ Š¢œȱ ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ǵǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŘŘȱ ŗǯȱ —Œ›ŽŠœ’—ȱ‘ŽȱŽ–Ž–‹›Š—ŒŽȱ˜ȱ ••Š‘ȱ‘Žȱ˜œȱ ’‘ȱ ŘŘȱ Řǯȱ ›ŽšžŽ—•¢ȱ Š¢’—ȱ ȁ ••Š‘žȱ ”‹Š›Ȃǰȱ ȁŠȱ •ŠŠ‘Šȱ ••Šȱ ȱ ••Š‘ȂǰȱŠ—ȱȁ •Ȭ Š–žȱ’••ŠŠ‘Ȃdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzǯǯȱ Řřȱ řǯȱ Šœ’—ȱ ž›’—ȱ ‘Žȱ ’›œȱ Ž—ȱ Š¢œȱ ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ȱ Ȭȱ ȱ ¡ŒŽ™ȱ ˜›ȱ‘Žȱ Š¢ȱ˜ȱ ’dzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzȱ ŘŚȱ ŚǯȱŠ—’—ȱ‘Žȱ’‘œȱ’—ȱ›Š¢Ž›dzdzdzdzdzdzdzdzdzdzǯȱ Řśȱ śǯȱ Šœ’—ȱ‘Žȱ Š¢ȱ˜ȱȁ ›ŠŠdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzȱ ŘŜȱ Ŝǯȱ Ž—’—ȱ‘Žȱ ’ȱ›Š¢Ž›dzdzdzdzdzdzdzdzdzdzǯǯǯǯǯǯǯǯȱ ŘŜȱ ŝǯȱ •Šž‘Ž›’—ȱ Šȱ ŠŒ›’’Œ’Š•ȱ —’–Š•ȱ Š—ȱ ’œ›’‹ž’—ȱ ‘ŽȱŽŠdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzǯǯȱ Řŝȱ ‘’—œȱ‘Šȱ‘Žȱ—Žȱ‘˜ȱ —Ž—œȱ˜ȱ•Šž‘Ž›ȱ‘˜ž•ȱ ȱ Ÿ˜’dzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzǯǯȱ ŘŞȱ ŞǯȱŽ›˜›–’—ȱ Š““ȱŠ—ȱȁ–›Š‘dzdzdzdzdzdzdzdzdzdzǯǯǯ řŖȱ ‫א‬ ••ȱ ™›Š’œŽȱ ’œȱ ˜›ȱ ‫א א‬ ••Š‘ȱ  ‘˜ȱ ‘Šœȱ Œ˜—Ž››Žȱ ž™˜—ȱ ‘’œȱ  ˜›œ‘’™™Ž›œȱ’–Žœȱ˜ȱ‘Žȱ¢ŽŠ›ǰȱž›’—ȱ ‘’Œ‘ǰȱŠŒœȱ˜ȱ ˜‹Ž’Ž—ŒŽȱŠ›Žȱ Ž¡›Ž–Ž•¢ȱŠŸŠ—ŠŽ˜žœǯȱȱ —ŽŽǰȱ‘Žȱ›Ž Š›œȱǻ˜›ȱ›’‘Ž˜žœȱŽŽœȱ ž›’—ȱ‘ŽœŽȱ’–ŽœǼȱŠ›Žȱ–ž•’™•’Žȱ–Š—¢ȱ˜•ȱ˜›ȱ‘Žȱ‹Ž•’ŽŸŽ›œǯȱȱ —ȱ –Š¢ȱ™ŽŠŒŽȱŠ—ȱ‹•Žœœ’—œȱ‹Žȱž™˜—ȱ‘’–ȱ˜ȱ ‘˜–ȱ‘ŽȱŽ•˜šžŽ—ȱŸŽ›œŽœȱ ˜ȱ ‘Žȱ ž›ȂŠ—ȱ  Ž›Žȱ ›ŽŸŽŠ•Žǰȱ Š—ȱ ž™˜—ȱ ‘’œȱ Š–’•¢ǰȱ Š—ȱ ž™˜—ȱ ‘’œȱ ˜–™Š—’˜—œȱ Ȯȱ –Š¢ȱ ‘’œȱ žȂŠȱ ‹Žȱ ›ŽšžŽ—•¢ȱ ›Ž™ŽŠŽȱ ‘Žȱ  Š¢ȱ ‘Šȱ ‘Žȱ‹’›œȱœ’—ȱǻ‘Žȱ™›Š’œŽœȱ˜ȱ‘Ž’›ȱ˜›Ǽǯȱ ȱ ˜ȱ™›˜ŒŽŽDZȱ ȱ Ž›’•¢ȱ ‘Žȱ œ•Š–’Œȱ Š’˜—ȱ ’œȱ Šȱ —Š’˜—ȱ ‘Šȱ ‘Šœȱ ‹ŽŽ—ȱ ‹•ŽœœŽȱ ‹¢ȱ ••Š‘ȱ  ’‘ȱ –Š—¢ȱ –Ž›’œȱ Š—ȱ œ™ŽŒ’Š•ȱ Œ‘Š›ŠŒŽ›’œ’Œœǯȱ ȱ ǻ ˜›ȱ Ž¡Š–™•ŽǼȱ ‘’œȱ —Š’˜—ȱ ǻ‘Šœȱ ‹ŽŽ—ȱ ‹•ŽœœŽȱ ˜ȱ ‹Žȱ Šȱ —Š’˜—ȱ ‘ŠǼȱ ‘Šœȱ ŠŸŠ—ŠŽœȱ ‘Šȱ Š••ȱ ˜ȱ ’œȱ –Ž–‹Ž›œȱ Ž—“˜¢Dzȱ •’”Žȱ ‹Ž’—ȱ Ž—Ž›˜žœ•¢ȱ ›Ž Š›Žȱ ˜›ȱ œ–Š••ȱ ŠŒ’˜—œǯ ‹—ȱ ȁ–Š›ȱ ǻ Ǽ —Š››ŠŽȱ ‘Šȱ ‘Žȱ ŽœœŽ—Ž›ȱ˜ȱ ••Š‘ȱǻ Ǽ œŠ’DZȱ ȱ ȃ˜ž›ȱ •’”Ž—Žœœȱ Šœȱ Œ˜–™Š›Žȱ ˜ȱ ‘Šȱ ˜ȱ ‘Žȱ ™Ž˜™•Žȱ ˜ȱ ‘Žȱ ˜˜”ȱǻ’ǯŽǯȱ‘Žȱ ‘›’œ’Š—œȱŠ—ȱ‘Žȱ Ž œǼȱ’œȱ‘Šȱ˜ȱŠȱ –Š—ȱ  ‘˜ȱ ‘’›Žȱ œ˜–Žȱ •Š‹˜ž›Ž›œȱ Š—ȱ œŠ’ȱ ˜ȱ ‘Ž–DZȱ ȁ‘˜ȱ  ’••ȱ  ˜›”ȱ ˜›ȱ –Žȱ ›˜–ȱ ‘Žȱ –˜›—’—ȱ ž—’•ȱ –’Ȭ Š¢ȱ ˜›ȱ ˜—Žȱ šŽŽ›ŠŠȱ ǻ–ŽŠœž›Žȱ ˜ȱ ˜•ǼǵȂȱ ˜ȱ ‘Žȱ Ž œȱ  ˜›”Žȱ ǻ˜›ȱ ‘Šȱ Š–˜ž—Ǽǯȱ ȱ ‘Ž—ȱ ‘Žȱ œŠ’DZȱ ȁ‘˜ȱ  ’••ȱ  ˜›”ȱ˜›ȱ–Žȱ›˜–ȱ–’ȬŠ¢ȱž—’•ȱ‘Žȱ’–Žȱ˜›ȱ‘Žȱ œ›ȱ ™›Š¢Ž›ȱ ˜›ȱ ˜—Žȱ šŽŽ›ŠŠȱ ǻ–ŽŠœž›Žȱ ˜ȱ ˜•ǼǵȂȱ ˜ȱ ‘Žȱ ‘›’œ’Š—œȱ  ˜›”Žȱ ˜›ȱ ‘Šȱ Š–˜ž—ǯȱ ȱ ‘Ž—ȱ ‘Žȱ œŠ’DZȱ ȁ‘˜ȱ ’••ȱ ˜›”ȱ˜›ȱ–Žȱ›˜–ȱ œ›ȱž—’•ȱ‘Žȱœž—ȱœŽœȱ˜›ȱ  ˜ȱ šŽŽ›ŠŠȱ ǻ ˜ȱ –ŽŠœž›Žœȱ ˜ȱ ˜•ǼǵȂȱ —ȱ ¢˜žȱ ǻžœ•’–œǼȱ  Ž›Žȱ ‘Ž¢ȱ ǻ ‘˜ȱ  ˜›”Žȱ ˜›ȱ ‘Šȱ Š–˜ž—Ǽǯȱȱ ‘Žȱ Ž œȱŠ—ȱ‘Žȱ ‘›’œ’Š—œȱ Ž›ŽȱŠ—Ž›Žȱ‹¢ȱ‘’œȱŠ—ȱ ‘Ž¢ȱ œŠ’DZȱ ȁ ˜ ȱ ’œȱ ’ȱ ‘Šȱ  Žȱ ‘ŠŸŽȱ  ˜›”Žȱ •˜—Ž›ȱ ˜›ȱ •Žœœȱ ™Š¢ǵȂ ‘Žȱ –Š—ȱ ›Ž™•’ŽDZȱ ȁ ŠŸŽȱ ȱ Š”Ž—ȱ Š Š¢ȱ Š—¢‘’—ȱ ›˜–ȱ ¢˜ž›ȱ ›’‘ȱ ǻ’ǯŽǯȱ ’ȱ ȱ Š”Žȱ Š—¢ȱ Š–˜ž—ȱ ›˜–ȱ¢˜ž›ȱ ŠŽœǼǵȂȱȱ‘Ž¢ȱœŠ’DZȱȁ˜ǯȂȱ‘Žȱ–Š—ȱ›Ž™•’ŽDZȱ ȁ‘’œȱ’œȱŠȱ”’——Žœœȱ‘Šȱ ȱ–Š¢ȱ‹Žœ˜ ȱž™˜—ȱ ‘˜–ŽŸŽ›ȱ ™•ŽŠœŽǯȂȄŗ —Žȱ˜ȱ‘Žȱœ™ŽŒ’Š•ȱŒ‘Š›ŠŒŽ›’œ’Œœȱ‘Šȱ ••Š‘ȱ‘Šœȱ‹•ŽœœŽȱ‘Žȱ œ•Š–’Œȱ—Š’˜—ȱ ’‘ȱŠ›Žȱ‘Žȱ’–Žœȱ˜ȱ‘Žȱ¢ŽŠ›ǰȱž›’—ȱ ‘’Œ‘ǰȱŠŒœȱ˜ȱ ˜‹Ž’Ž—ŒŽȱ Š›Žȱ Ž¡›Ž–Ž•¢ȱ ŠŸŠ—ŠŽ˜žœǯȱ ȱ ’”Ž ’œŽǰȱ Žȱ ‘Šœȱ ‹•ŽœœŽȱ ‘Žȱ œ•Š–’Œȱ—Š’˜—ȱ ’‘ȱœ™ŽŒ’Š•ȱ™•ŠŒŽœȱ ‘Ž›Žȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŠ—ȱ–Ž›Œ¢ȱ ŗ Š‘’‘ȱ •Ȭ ž”‘Š›’ǯȱ Pilgrimage to Mekkah is performed during the first ten days of Dhul-Hijjah ȱ —˜‘Ž›ȱŸ’›žŽȱ˜ȱ‘Žȱ’›œȱŽ—ȱŠ¢œȱ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ȱ’œȱ‘Šȱ‘Žȱ ™’•›’–ŠŽȱ ˜ȱ Ž””Š‘ȱ Ȯȱ  ‘’Œ‘ȱ ’œȱ ˜—Žȱ ˜ȱ ‘Žȱ ™’••Š›œȱ ˜ȱ œ•Š–ȱ Ȭȱ ’œȱ ™Ž›˜›–Žȱ ž›’—ȱ ‘Ž–ǯȱ ȱ ‘Žȱ Ÿ’›žŽœȱ ˜ȱ ™Ž›˜›–’—ȱ Š““ȱ Š›Žȱȱ –Š—¢ǯȱ —Žȱ ˜ȱ ‘ŽœŽȱ Ÿ’›žŽœȱ ’œȱ –Ž—’˜—Žȱ ’—ȱ ‘Žȱ œŠŽ–Ž—ȱ ˜ȱ ‘Žȱȱ ›˜™‘Žȱǻ ǼDZȱ ȱ ǯ ȃ‘˜ŽŸŽ›ȱ ™Ž›˜›–œȱ Š““ȱ ˜›ȱ ••Š‘Ȃœȱ ™•ŽŠœž›Žǰȱ Š—ȱ ˜Žœȱ—˜ȱ‘ŠŸŽȱœŽ¡žŠ•ȱ›Ž•Š’˜—œȱ ’‘ȱ‘’œȱ ’ŽǰȱŠ—ȱ˜Žœȱ —˜ȱ˜ȱŽŸ’•ȱ˜›ȱœ’—œǰȱ‘Ž—ȱ‘Žȱ ’••ȱ›Žž›—ȱǻŠŽ›ȱ Š““ȱ›ŽŽȱ ›˜–ȱ Š••ȱ œ’—œǼȱ Šœȱ ’ȱ ’ȱ  Ž›Žȱ ‘Žȱ Š¢ȱ ‘Šȱ ‘’œȱ –˜‘Ž›ȱ ŠŸŽȱ‹’›‘ȱ˜ȱ‘’–ǯȄŗ The Day of ‘Arafat falls on one of the first ten days of Dhul-Hijjah ȱ —˜‘Ž›ȱŸ’›žŽȱ˜ȱ‘Žȱ’›œȱŽ—ȱŠ¢œȱ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ȱ’œȱ‘Šȱ‘Žȱ Š¢ȱ ˜ȱ ȁ ›ŠŠȱ Š••œȱ ˜—ȱ ˜—Žȱ ˜ȱ ‘Ž–ǯȱ ȱ ‘Žȱ Š¢ȱ ˜ȱ ȁ ›ŠŠȱ ’œȱ Šȱ ›ŽŠȱ Š¢ȱž›’—ȱ ‘’Œ‘ȱ ••Š‘ȱ›ŽŽœȱ–Š—¢ȱ˜ȱ ’œȱ ˜›œ‘’™™Ž›œȱ›˜–ȱ‘Žȱ’›Žȱ ˜ȱ Ž••ǯȱȱ‘ŽȱŽœœŽ—Ž›ȱ˜ȱ ••Š‘ȱǻ Ǽ œŠ’DZ ŗ Š‘’‘ȱ •Ȭ ž”‘Š›’ȱǻ —ǯȱ›Š—œ•ǯȱ˜•ǯȱŘǰȱ™ŠŽȱřŚŝȬřŚŞǼǯȱ 16 ȃ‘Ž›Žȱ ’œȱ —˜ȱ Š¢ȱ ž›’—ȱ  ‘’Œ‘ȱ ••Š‘ȱ ›ŽŽœȱ –˜›Žȱ  ˜›œ‘’™™Ž›œȱ›˜–ȱ‘Žȱ’›Žȱ˜ȱ Ž••ȱ‘Š—ȱž›’—ȱ‘ŽȱŠ¢ȱ ˜ȱȁ ›ŠŠǯȱŽ›’•¢ȱǻ˜—ȱ‘ŠȱŠ¢ȱ ••Š‘Ǽȱ›Š œȱ—ŽŠ›ȱǻ’ǯŽǯȱ ŽȱŽœŒŽ—œȱ˜ȱ‘Žȱ’›œȱ‘ŽŠŸŽ—ǼȱŠ—ȱ ŽȱŽ¡™›ŽœœŽœȱ ’œȱ ™›’Žȱ ˜ȱ ‘Žȱ Š—Ž•œȱ ǻ’ǯŽǯȱ Š‹˜žȱ ‘˜œŽȱ  ‘˜ȱ ‘ŠŸŽȱ –ŠŽȱ ™’•›’–ŠŽȱ œŽŽ”’—ȱ ’œȱ ™•ŽŠœž›Žȱ Š—ȱ ˜›’ŸŽ—ŽœœǼȱ œŠ¢’—DZȱȁ‘Šȱ˜ȱ‘Š¢ȱ Š—ǵȂȄŗ 10 Yawm-un-Nahr falls on one of the first ten days of Dhul-Hijjah ȱ —˜‘Ž›ȱ Ÿ’›žŽȱ ˜ȱ ‘Žȱ ’›œȱ Ž—ȱ Š¢œȱ ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ȱ ’œȱ ‘Šȱ Š –Ȭž—ȬŠ‘›ȱŠ••œȱ˜—ȱ˜—Žȱ˜ȱ‘Ž–ǯȱŠ –Ȭž—ȬŠ‘›ȱ’œȱ Š•œ˜ȱŒŠ••Žȱ ȁ‘Žȱ›ŽŠŽœȱŠ¢ȱ˜ȱ Š““Ȃȱǻ’ǯŽǯȱ‹ŽŒŠžœŽȱœŽŸŽ›Š•ȱŸŽ›¢ȱ’–™˜›Š—ȱ›’‘œȱ ˜ȱ Š““ȱ –žœȱ ‹Žȱ ™Ž›˜›–Žȱ ˜—ȱ ‘Šȱ Š¢ȱ œžŒ‘ȱ ŠœDZȱ œ•Šž‘Ž›’—ȱ ‘Žȱ œŠŒ›’’Œ’Š•ȱŠ—’–Š•ǰȱœ‘ŠŸ’—ȱ‘Žȱ‘ŽŠȱǻ˜›ȱ–Ž—Ǽȱ˜›ȱœ‘˜›Ž—’—ȱ‘Žȱ‘Š’›ȱ ǻ˜›ȱ ˜–Ž—Ǽǰȱœ˜—’—ȱŠ••ȱ‘›ŽŽȱ“Š–Š›ŠŠǰȱŠ—ȱ‘ŽȱŠ ŠŠȱ˜ȱ Š““Ǽǯȱȱ‘Žȱ ›˜™‘Žȱǻ Ǽ œŠ’ȱŠ‹˜žȱ‘’œȱŠ¢DZȱȱ ȱ ŗ Š‘’‘ȱžœ•’–ǯȱ 17 ȃ‘Žȱ‹ŽœȱŠ¢ȱ’—ȱ‘Žȱœ’‘ȱ˜ȱ ••Š‘ǰȱ •ŽœœŽȱ’œȱ Žȱ‘Žȱ ˜œȱ ’‘ǰȱ ’œȱ Š –Ȭž—ȬŠ‘›ȱ ǻ’ǯŽǯȱ ‘Žȱ ŗŖ‘ȱ Š¢ȱ ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ǰȱ ‘Žȱ Š¢ȱ ˜ȱ ’Ȭž•Ȭ Ȃ‘ŠŠǼǰȱ ‘Ž—ȱ Š –Ȭ ž•ȬŠ››ȱ ǻ’ǯŽǯȱ ‘Žȱ ŗŗ‘ȱ Š¢ȱ ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ǰȱ ‘Žȱ Š¢ȱ ’—ȱ  ‘’Œ‘ȱ‘Žȱ™’•›Š–œȱ‹Ž’—ȱ‘Ž’›ȱœŠ¢ȱ’—ȱ’—ŠǯǼȄŗ ŗ Š››ŠŽȱ‹¢ȱ –Š–ȱ ‘–ŽȱŠ—ȱ ‹žȱ Š ˜˜ȱŠ—ȱŠž‘Ž—’ŒŠŽȱ‹¢ȱ‘Ž’”‘ȱ •Ȭ •‹ŠŠ—’ǯȱ 18 How Should We Prepare for Those Times of the Year, During Which, Acts of Obedience Are Extremely Advantageous? ȱ Žȱœ‘˜ž•ȱ™›Ž™Š›Žȱ˜›ȱ‘Žȱ’–Žœȱ˜ȱ‘Žȱ¢ŽŠ›ǰȱž›’—ȱ ‘’Œ‘ǰȱ ŠŒœȱ ˜ȱ ˜‹Ž’Ž—ŒŽȱ Š›Žȱ Ž¡›Ž–Ž•¢ȱ ŠŸŠ—ŠŽ˜žœȱ ‹¢ȱ ˜’—ȱ ‘Žȱ ˜••˜ ’—ȱ‘’—œDZȱ ȱ Sincere Repentance ȱ Žȱœ‘˜ž•ȱ™›Ž™Š›Žȱ˜›ȱ‘’œȱ’–Žȱ˜ȱ¢ŽŠ›ȱ ’‘ȱœ’—ŒŽ›Žȱ›Ž™Ž—Š—ŒŽȱ ˜ȱ ••Š‘ȱ ‘Žȱ ˜œȱ ’‘ǯȱ ȱ ‘Žȱ Œ˜—’’˜—œȱ ˜›ȱ      ŽŽ•ȱ ›Ž–˜›œŽȱ ˜›ȱ ‘Žȱ œ’—œȱ ‘Šȱ ‘ŠŸŽȱ ‹ŽŽ—ȱ ™›ŽŸ’˜žœ•¢ȱŒ˜––’Žǯȱ ȱ • ˜ȱ ‘ŠŸŽȱ ’›–ȱ ›Žœ˜•ŸŽȱ —ŽŸŽ›ȱ ˜ȱ ›Žž›—ȱ ˜ȱ ’œ˜‹Ž’Ž—ŒŽȱ Š—ȱ œ’—ȱ ŽŸŽ›ȱ ŠŠ’—ȱ Š—ȱ ˜ȱ ǻ’—œŽŠǼȱ™Ž›˜›–ȱ›’‘Ž˜žœȱŽŽœǯȱ ȱ • ǻ —ȱ ‘Žȱ ŽŸŽ—ȱ ‘Šȱ ‘Žȱ œ’—ȱ ’—Ÿ˜•ŸŽȱ Š”’—ȱ ‘Žȱ›’‘ȱ˜ȱŠ—˜‘Ž›ȱ‘Ž—Ǽȱ‘Šȱ›’‘ȱ–žœȱ‹Žȱ ›Žž›—Žȱ˜ȱ‘’–ȱǻ’ǯŽǯȱ–˜—Ž¢ȱŽŒǯǼǯȱȱȱȱ ȱ 19 Learning About the Appropriate Conduct and Acts of Worship for That Time of Year ȱ Žȱœ‘˜ž•ȱŠ•œ˜ȱ™›Ž™Š›Žȱ˜›ȱ‘’œȱ’–Žȱ˜ȱ¢ŽŠ›ȱ‹¢ȱ•ŽŠ›—’—ȱŠ‹˜žȱ ‘Žȱ Š™™›˜™›’ŠŽȱ Œ˜—žŒȱ Š—ȱ ŠŒœȱ ˜ȱ  ˜›œ‘’™ȱ ˜›ȱ ‘Šȱ ’–Žȱ ˜ȱ ¢ŽŠ›ǯȱȱ ˜›ȱŽ¡Š–™•Žǰȱ•ŽŠ›—’—ȱŠ‹˜žȱ‘Žȱ•ŽŠ•ȱ›ž•’—œȱŒ˜—ŒŽ›—’—ȱ‘Žȱ’›œȱŽ—ȱ Š¢œȱ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ǯȱ‘’œȱ’œȱœ˜ȱ‘ŠȱŽŸŽ›¢ȱžœ•’–ȱŒŠ—ȱ ˜›œ‘’™ȱ ••Š‘ȱ ž™˜—ȱ ”—˜ •ŽŽǰȱ ‘žœȱ Ž—Š‹•’—ȱ ‘’–ȱ ˜ȱ ŠŸ˜’ȱ Š••’—ȱ ’—˜ȱ ‹’ȂŠ‘ȱ ǻ—Ž •¢ȱ’—ŸŽ—Žȱ–ŠŽ›œȱ’—ȱ›Ž•’’˜—Ǽȱ ‘’Œ‘ȱŠ›Žȱ—˜ ȱŠœœ˜Œ’ŠŽȱ ’‘ȱ ŒŽ›Š’—ȱœŽŠœ˜—œȱŠ—ȱ’–Žœȱ˜ȱ‘Žȱ¢ŽŠ›ǯȱ ȱ Remembrance of Allah the Most High, Performing Righteous Deeds and Acts of Worship ȱ Žȱœ‘˜ž•ȱŠ•œ˜ȱ›ŽŽȱ‘’œȱ’–Žȱ˜ȱ¢ŽŠ›ȱ‹¢ȱœŽŽ”’—ȱ˜ȱŽȱŒ•˜œŽ›ȱ˜ȱ ••Š‘ȱ ‘Žȱ ˜œȱ ’‘ȱ ‹¢ȱ ›Ž–Ž–‹Ž›’—ȱ ’–ǰȱ ˜‹Ž¢’—ȱ ’–ǰȱ  ˜›œ‘’™™’—ȱ ’–ǰȱ ›ŽŠ’—ȱ ‘Žȱ ž›ȂŠ—ǯȱ •œ˜ǰȱ ‹¢ȱ œŽ›Ÿ’—ȱ ’–ȱ Š—ȱ ‘Ž•™’—ȱ ’œȱ ›Ž•’’˜—ȱ ǻ œ•Š–Ǽȱ ‹¢ȱ ŽŽ—’—ȱ ‘Žȱ ž›ȂŠ—ȱ Š—ȱ ‘Žȱ ž——Š‘ȱ˜ȱ ’œȱ›˜™‘Žȱǻ ǼǰȱŠ—ȱ‘Ž•™’—ȱ‘Žȱžœ•’–œȱǻŠœȱ–žŒ‘ȱŠœȱ Žȱ ŒŠ—Ǽǯȱ ȱ Thanking Allah for this new opportunity to obtain the (generous) rewards for the righteous deeds performed during this season or time of year ȱ Žȱ œ‘˜ž•ȱ Š•œ˜ȱ ›ŽŽȱ ‘’œȱ ’–Žȱ ˜ȱ ¢ŽŠ›ȱ ‹¢ȱ ‘Š—”’—ȱ ••Š‘ȱ ‘Žȱ ’‘¢ȱŠ—ȱ‘ŽȱŠ“Žœ’Œȱ˜›ȱ™›˜Ÿ’’—ȱžœȱ ’‘ȱ‘’œȱ—Ž ȱ˜™™˜›ž—’¢ȱ ˜ȱ˜‹Š’—ȱ‘ŽȱǻŽ—Ž›˜žœǼȱ›Ž Š›œȱ˜›ȱ‘Žȱ›’‘Ž˜žœȱŽŽœȱ™Ž›˜›–Žȱ ž›’—ȱ ‘’œȱœŽŠœ˜—ȱ˜›ȱ’–Žȱ˜ȱ¢ŽŠ›ǯȱȱ —ȱ˜›ȱŠ••˜ ’—ȱ žœȱ˜ȱ•’ŸŽȱǻ˜ȱ œŽŽȱ Š—˜‘Ž›ȱ œŽŠœ˜—ȱ ž›’—ȱ  ‘’Œ‘Ǽȱ  Žȱ –Š¢ȱ ˜‹Š’—ȱ –˜›Žȱ ›Ž Š›œǰȱ Žœ™ŽŒ’Š••¢ȱ ’—ȱ •’‘ȱ ˜ȱ ‘Žȱ ŠŒȱ ‘Šȱ –Š—¢ȱ ™Ž˜™•Žȱ  Ž›Žȱ Ž—’Žȱ ‘’œȱ ˜™™˜›ž—’¢ȱŽ’‘Ž›ȱ‹¢ȱŽŠ‘ȱ˜›ȱ’••—Žœœȱ˜›ȱ‘›žȱ—Ž•ŽŒž•—Žœœǯȱ 20 Being Generous and Exerting Oneself in Doing Acts of Kindness for Other Muslims ȱ Žȱ œ‘˜ž•ȱ Š•œ˜ȱ ›ŽŽȱ ‘’œȱ ’–Žȱ ˜ȱ ¢ŽŠ›ȱ ‹¢ȱ ‹Ž’—ȱ Ž—Ž›˜žœȱ Š—ȱ Ž¡Ž›’—ȱ˜ž›œŽ•ŸŽœȱ’—ȱ™Ž›˜›–’—ȱŠŒœȱ˜ȱ”’——ŽœœȱŠ—ȱŽ—Ž›˜œ’¢ȱ˜›ȱ ˜‘Ž›ȱžœ•’–œȱ ‘Ž‘Ž›ȱ‘Ž¢ȱ ‹Žȱ˜ž›ȱ—Ž’‘‹˜ž›œǰȱ˜›ȱ˜ž›ȱ›Ž•Š’ŸŽœȱ˜›ȱ Œ˜–™•ŽŽȱœ›Š—Ž›œǯȱǻ ž›’—ȱ‘’œȱ’–Žȱ˜ȱ¢ŽŠ›ȱ Žȱœ‘˜ž•ȱŠ•œ˜ȱ›¢ȱ˜ȱ –Š”ŽȱŠ—ȱŽ¡›ŠȱŽ˜›ȱ˜Ǽȱ”ŽŽ™ȱŠ–’•¢ȱ’Žœǰȱ˜ȱ‹Ž‘ŠŸŽȱ‘ž–‹•¢ȱ˜ Š›œȱ Š••ȱ žœ•’–œǰȱ ˜ȱ ˜ŸŽ›•˜˜”ȱ ‘Žȱ –’—˜›ȱ –’œŠ”Žœȱ ˜ȱ ˜ž›ȱ ‹›˜‘Ž›œȱ Š—ȱ œ’œŽ›œȱ’—ȱŠ’‘ǰȱŠ—ȱ˜ȱ›žœ‘ȱ˜ȱ‘ŽȱŠ’ȱ˜ȱ‘˜œŽȱžœ•’–œȱ ‘˜ȱŠ›Žȱ’—ȱ —ŽŽȱ’—ȱ˜›Ž›ȱ˜ȱ›ŽŒ’¢ȱ‘Ž’›ȱŒ˜—’’˜—ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱ 21 What Are Some of the Most Preferable Deeds That Can Be Performed During the First Ten Days of Dhul-Hijjah? ȱ ȱ ’œǰȱ Šœȱ  Žȱ ‘ŠŸŽȱ Š•›ŽŠ¢ȱ –Ž—’˜—Žǰȱ ™›ŽŽ›Š‹•Žȱ ˜ȱ ’—Œ›ŽŠœŽȱ ’—ȱ ˜’—ȱ Š••ȱ ¢™Žœȱ ˜ȱ ˜˜ȱ ŽŽœȱ ž›’—ȱ ‘Žȱ ’›œȱ Ž—ȱ Š¢œȱ ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ȱ ‹ŽŒŠžœŽȱ ˜ȱ ‘Žȱ œž™Ž›’˜›’¢ȱ ˜ȱ ™Ž›˜›–’—ȱ ›’‘Ž˜žœȱ ŠŒ’˜—œȱ ž›’—ȱ ‘˜œŽȱ Š¢œǰȱ œ’—ŒŽȱ ‘Ž¢ȱ Š›Žȱ ‘Žȱ ‹Žœȱ Š¢œȱ ˜ȱ ‘Žȱ ¢ŽŠ›ǯȱȱ ˜ ŽŸŽ›ǰȱ ‘Žȱ ™›ŽŽ›Š‹’•’¢ȱ ˜ȱ ‘Žȱ ™Ž›˜›–Š—ŒŽȱ ˜ȱ œ˜–Žȱ ŠŒœȱ ˜ȱ  ˜›œ‘’™ȱ ž›’—ȱ ‘ŽœŽȱ Š¢œǰȱ ˜›ȱ ˜—ȱ œ˜–Žȱ ˜ȱ ‘Ž–ǰȱ ‘ŠŸŽȱ ‹ŽŽ—ȱ œ™ŽŒ’’ŒŠ••¢ȱ–Ž—’˜—ŽǯȱȱžŒ‘ȱŠœDZȱ ȱ Increasing the Remembrance of Allah the Most High ȱ ‹—ȱ Š“Š‹ȱ œŠ’DZȱ ȃ œȱ ˜›ȱ ‘Žȱ ™›ŽŽ›Š‹’•’¢ȱ ˜ȱ ’—Œ›ŽŠœ’—ȱ ‘Žȱ ›Ž–Ž–‹›Š—ŒŽȱ ǻ˜ȱ ••Š‘Ǽȱ ž›’—ȱ ‘Žȱ ǻ’›œȱ Ž—ȱ Š¢œȱ ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘Ǽǰȱ ‘Žȱ™›˜˜ȱŒŠ—ȱ‹Žȱ˜ž—ȱ’—ȱ‘ŽȱœŠŽ–Ž—ȱ˜ȱ ••Š‘ȱ‘Žȱ’‘¢ȱŠ—ȱ‘Žȱ Š“Žœ’ŒDZȱ ȱ dzŠ—ȱ –Ž—’˜—ȱ ‘Žȱ —Š–Žȱ ˜ȱ ••Š‘ȱ ˜—ȱ ”—˜ —ȱ ǻ’ǯŽǯȱœ™ŽŒ’’ŒǼȱŠ¢œȱdz ǽž›Šȱ •Ȭ Š““DZȱŘŞǾǯȱ ȱ —ȱ ŒŽ›Š’—•¢ȱ ‘Žȱ ŸŠœȱ –Š“˜›’¢ȱ ˜ȱ ‘Žȱ œŒ‘˜•Š›œȱ Š›Žȱ ˜ȱ ‘Žȱ ˜™’—’˜—ȱ‘ŠDZȱ ‘Žȱ Ž••ȱ”—˜ —ȱŠ¢œ ›ŽŽ›œȱ˜ȱ‘Žȱ’›œȱŽ—ȱŠ¢œȱ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ǯȄŗ ŗ ŠŠŠ’ȱȮž•ȬŠȂŠŠ›’ȱǻ™ŠŽȱŚŜŘǼǯȱ 22 Frequently Saying ‘Allahu Akbar’, ‘La Ilaaha Illa Allah’, and ‘Al-Hamdu Lillaah’ ȱ —ȱ Šȱ ’Ž›Ž—ȱ  ˜›’—ȱ ˜ȱ ‘Žȱ ™›ŽŸ’˜žœ•¢ȱ –Ž—’˜—Žȱ ‘Š’‘ȱ ˜ȱ ‹—ȱȁ–Š›ȱǻ Ǽ ‘ŽȱŽœœŽ—Ž›ȱ˜ȱ ••Š‘ȱǻ Ǽ œŠ’DZȱ ȱ ǯ ȃ‘Ž›Žȱ Š›Žȱ —˜ȱ Š¢œȱ ‘Šȱ Š›Žȱ ‹ŽŽ›ȱ ’—ȱ ‘Žȱ œ’‘ȱ ˜ȱ ••Š‘ǰȱ Š—ȱ ž›’—ȱ  ‘’Œ‘ȱ ŽŽœȱ Š›Žȱ –˜›Žȱ ‹Ž•˜ŸŽȱ ˜ȱ ‘’–ȱ ‘Š—ȱ ‘ŽœŽȱ Ž—ȱ Š¢œȱ ǻ’ǯŽǯȱ ‘Žȱ ’›œȱ Ž—ȱ Š¢œȱ ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘Ǽǯȱ ȱ ˜ǰȱ ž›’—ȱ ‘Ž–ȱ ›ŽšžŽ—•¢ȱ œŠ¢ȱ ȁŠȱ •ŠŠ‘Šȱ ••Šȱ ••Š‘Ȃǰȱ ȁ ••Š‘žȱ ”‹Š›Ȃǰȱ Š—ȱ ȁ •Ȭ Š–žȱ ’••ŠŠ‘ȂǯȄ ŗ –Š–ȱ •Ȭ ž”‘Š›’ȱœŠ’DZȱȃ ‹—ȱȁ–Š›ȱŠ—ȱ ‹žȱ ž›Š’›Š‘ȱžœŽȱ ˜ȱ ˜ȱ ˜ȱ ‘Žȱ –Š›”Ž™•ŠŒŽȱ ž›’—ȱ ‘Žȱ ’›œȱ Ž—ȱ Š¢œȱ ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ȱ Š—ȱ ›Ž™ŽŠŽ•¢ȱ œŠ¢ȱ ‘Žȱ Š”‹ŽŽ›Ř Š—ȱ ‘Žȱ ™Ž˜™•Žȱ  ˜ž•ȱ ›Ž™ŽŠȱ ’ȱ Š•˜—ȱ ’‘ȱ‘Ž–ǯȄȱ ŗ Ř Š››ŠŽȱ‹¢ȱ –Š–ȱ ‘–Žǯȱ Ž›Žȱ‘ŽȱŠž‘˜›ȱ’œȱ›ŽŽ››’—ȱ˜ȱ‘ŽȱžȂŠȱ‘Šȱ’œȱœŠ’ȱž›’—ȱ‘ŽœŽȱŠ¢œDZȱ ȱ ••Š‘ȱ’œȱ‘Žȱ ›ŽŠŽœǯȱ ••Š‘ȱ’œȱ‘Žȱ ›ŽŠŽœǯȱ‘Ž›Žȱ’œȱ—˜—Žȱ ˜›‘¢ȱ˜ȱ  ˜›œ‘’™ȱŽ¡ŒŽ™ȱ ••Š‘ǯȱ ••Š‘ȱ ’œȱ ‘Žȱ ›ŽŠŽœǯȱ ••Š‘ȱ ’œȱ ‘Žȱ ›ŽŠŽœǯȱ ••ȱ™›Š’œŽȱ’œȱžŽȱ˜ȱ ••Š‘ǯȱȱ 23 ŠŠ’Ȃȱ œŠ’ȱ ‘ŠDZȱ ȃ ‹—ȱ ȁ–Š›ȱ ǻ Ǽ žœŽȱ ˜ȱ œŠ¢ȱ ‘Žȱ Š”‹ŽŽ›ȱ ž›’—ȱŽŠŒ‘ȱ˜ȱ‘Žȱ’›œȱ Ž—ȱŠ¢œȱ ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ǰȱŽŸŽ—ȱ ‘’•Žȱ˜—ȱ ‘’œȱ ‹ŽȱŠ—ȱ ‘’•Žȱœ’’—ȱ˜ —ǯȄȱ ȱ ’”Ž ’œŽǰȱ ŠŠȱ ’‹—ȱ ‹ŽŽȱ Š‹Š‘ȱ žœŽȱ ˜ȱ œŠ¢ȱ ‘Žȱ Š”‹ŽŽ›ȱ ž›’—ȱ‘Žȱ’›œȱŽ—ȱŠ¢œȱ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ȱ ‘’•Žȱ Š•”’—ȱ’—ȱ‘Žȱœ›ŽŽœǰȱ Š—ȱ’—ȱ‘Žȱ–Š›”Ž™•ŠŒŽǯȱ ȱ ŠȂŠ›ȱ’‹—ȱž•Š’–Š—ȱœŠ’DZȱȃ—ŒŽǰȱž›’—ȱ‘Žȱ’›œȱŽ—ȱŠ¢œȱ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ǰȱ ȱ œŠ ȱ ‘ŠŠ‹’ȱ •Ȭ ž—ŠŠ—’ȱ œ˜™ȱ ŽŠŒ‘’—ȱ ‘’œȱ ‘Š’‘ȱ Œ•ŠœœȱŠ—ȱ‘Ž—ȱœŠ¢DZȱ ȱ ȃ ••Š‘ȱ ’œȱ ‘Žȱ ›ŽŠŽœǯȱ ••Š‘ȱ ’œȱ ‘Žȱ —˜—Žȱ  ˜›‘¢ȱ ˜ȱ  ˜›œ‘’™ȱ Ž¡ŒŽ™ȱ ›ŽŠŽœǯȱ ••Š‘ȱ ’œȱ ‘Žȱ ›ŽŠŽœǯȱ ›ŽŠŽœǯȱ ‘Ž›Žȱ ’œȱ ••Š‘ǯȱ ••Š‘ȱ ’œȱ ‘Žȱ ••ȱ ™›Š’œŽȱ ’œȱ žŽȱ ˜ȱ ••Š‘ǯȄ ‘Ž—ȱ‘ŽȱœŠ’DZȱȁ‘ŽœŽȱŠ›Žȱ‘ŽȱŠ¢œȱ˜ȱ›Ž–Ž–‹›Š—ŒŽȱ˜ȱ ••Š‘ȱŠ—ȱ ‘’œȱ’œȱ‘˜ ȱ‘Žȱ™Ž˜™•ŽȱžœŽȱ˜ȱ˜ȱ’ǯȂȱ‘Ž—ȱ ŠȂŠ›ȱǻ‘Žȱ—Š››Š˜›ȱ˜ȱ‘Žȱ ‘Š’‘ǼȱœŠ’DZȱȁ ȱœŠ ȱŠŠ•’”ȱ’‹—ȱ ’—Š›ȱ˜ȱ‘ŽȱœŠ–Žȱ‘’—ǯȂȄŗ Fasting During the First Ten Days of Dhul-Hijjah Except For the Day of Eid ȱ ȱ ‘Šœȱ ‹ŽŽ—ȱ Šž‘Ž—’ŒŠ••¢ȱ —Š››ŠŽȱ ‘Šȱ ‘Žȱ ›˜™‘Žȱ ǻ Ǽ žœŽȱ ˜ȱ Šœȱ ‘Žȱ ’›œȱ —’—Žȱ Š¢œȱ ˜ȱ ŗ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ǯȱ ȱ ž—Š¢Š‘ȱ ’‹—ȱ ‘ŠŠ•’ȱ ŽŽ›ȱ˜ȱŠ—‹ŽŽ‘Ȭž•Ȭ ‘ŠŠ’•ŽŽ—ȱǻŠŽȱřŘŞȬřŘşǼǯȱ 24 —Š››ŠŽȱ ž™˜—ȱ ‘Žȱ Šž‘˜›’¢ȱ ˜ȱ ‘’œȱ  ’Žȱ  ‘˜ȱ œŠ’DZȱ ȃ˜–Žȱ ˜ȱ ‘Žȱ  ’ŸŽœȱ ˜ȱ ‘Žȱ ›˜™‘Žȱ ǻ Ǽ ˜•ȱ –Žȱ ‘Šȱ ‘Žȱ ›˜™‘Žȱ ǻ Ǽ žœŽȱ˜ȱ Šœȱ ‘Žȱ Š¢ȱ˜ȱȁ Šœ‘˜˜›Š‘ǰȱ‘Žȱ’›œȱ—’—ŽȱŠ¢œȱ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ǰȱŠ—ȱ‘›ŽŽȱ Š¢œȱ˜žȱ˜ȱŽŸŽ›¢ȱ–˜—‘ŗǯȄŘ –Š–ȱ —ȬŠ  Š ŽŽȱ œŠ’ȱ  ’‘ȱ ›ŽŽ›Ž—ŒŽȱ ˜ȱ Šœ’—ȱ ‘Žȱ ’›œȱ —’—ŽȱŠ¢œȱ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘DZȱȃ ȱ’œȱŽ¡›Ž–Ž•¢ȱ™›ŽŽ›Š‹•Žȱ˜ȱ˜ȱœ˜ǯȄȱ ȱ Standing the Nights in Prayer ȱ Š—’—ȱ‘Žȱ—’‘œȱ’—ȱ™›Š¢Ž›ȱ’œȱ˜—Žȱ˜ȱ‘Žȱ›’‘Ž˜žœȱŽŽœȱ‘Šȱ ’ȱ ’œȱ ™›ŽŽ›Š‹•Žȱ ˜ȱ ™Ž›˜›–ȱ ž›’—ȱ ‘Žȱ ’›œȱ Ž—ȱ Š¢œȱ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ǯȱȱ ˜ ŽŸŽ›ǰȱ’ȱ’œȱŸŽ›¢ȱ’–™˜›Š—ȱ—˜ȱ˜ȱœ™ŽŒ’’ŒŠ••¢ȱŽœ’—ŠŽȱ‘Žȱ—’‘ȱ ˜ȱ ’ȱ˜›ȱ—’‘ȱ™›Š¢Ž›ȱ ‘’•Žȱ—˜ȱ˜’—ȱœ˜ȱ˜›ȱ‘Žȱ˜‘Ž›ȱ—’‘œȱ˜ȱ‘Žȱ ’›œȱ Ž—ȱ Š¢œȱ ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ǯȱ ‹—ȱ Š“Š‹ȱ œŠ’DZȱ ȃ ȱ ’œȱ ™›ŽŽ›Š‹•Žȱ ˜ȱ œŠ—ȱ‘Žȱ—’‘œȱ’—ȱ™›Š¢Ž›ȱž›’—ȱ‘Žȱ’›œȱŽ—ȱŠ¢œȱ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ǯȱȱ –Š–ȱ œ‘Ȭ‘ŠŠ’ȂŽŽǰȱŠœȱ Ž••ȱŠœȱ˜‘Ž›ȱœŒ‘˜•Š›œǰȱ‘ŠŸŽȱœŠ’ȱ‘Šȱ’ȱ’œȱ ™›ŽŽ›Š‹•Žȱ˜ȱ˜ȱœ˜ǯȱŠȂŽŽȱ’‹—ȱ ž‹Š’›ȱ—Š››ŠŽȱŠȱ‘Š’‘ȱ’—ȱ ‘’Œ‘ȱ‘Žȱ œŠ’ȱ ‘Šȱ  ‘Ž—ŽŸŽ›ȱ ‘Žȱ ’›œȱ Ž—ȱ Š¢œȱ ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ȱ ‹ŽŠ—ǰȱ ȱ ‹—ȱ ȁ ‹‹Šœȱ ǻ Ǽ  ˜ž•ȱ Ž¡Ž›ȱ ‘’–œŽ•ȱ ˜ȱ ‘Žȱ •’–’œȱ ˜ȱ ‘’œȱ Š‹’•’¢ǯȱ ȱ ȱ‘Šœȱ Š•œ˜ȱ ‹ŽŽ—ȱ —Š››ŠŽȱ ž™˜—ȱ ǻ ‹—ȱ ȁ ‹‹Šœȱ Ǽ ‘Šȱ ‘Žȱ œŠ’DZȱ ȁ ˜ȱ —˜ȱ ž›—ȱ ˜žȱ ¢˜ž›ȱ •Š–™œȱ ž›’—ȱ ‘Žȱ —’‘œȱ ˜ȱ ‘Žȱ ’›œȱ Ž—ȱ Š¢œȱ ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ǷȂȱ Ȭȱ ‹ŽŒŠžœŽȱ ‘Žȱ  Šœȱ Žœ™ŽŒ’Š••¢ȱ ˜—ȱ ˜ȱ  ˜›œ‘’™ȱ ǻž›’—ȱ ‘˜œŽȱ Š¢œǼǯȄř ǯŽǯȱ‘Žȱŗř‘ǰ ŗŚ‘ǰ Š—ȱŗś‘ȱŠ¢œȱ˜ȱŽŸŽ›¢ȱ–˜—‘ǯȱ Š››ŠŽȱ‹¢ȱ –Š–ȱ ‘–ŽȱŠ—ȱ —ȬŠœŠŠŽŽǯȱ ř ŠŠŠ’ȱȮž•ȬŠȂŠŠ›’ȱǻ™ŠŽȱŚŜŘǼǯȱ ŗ Ř 25 Fasting the Day of ‘Arafat ȱ ȱ’œȱ™›ŽŽ›Š‹•Žȱ˜ȱŠœȱ‘Žȱ Š¢ȱ˜ȱȁ ›ŠŠȱ˜›ȱŠ••ȱ˜ȱ‘˜œŽȱ™Ž˜™•Žȱ  ‘˜ȱ Š›Žȱ —˜ȱ ™Ž›˜›–’—ȱ Š““ȱ ‹ŽŒŠžœŽȱ ‘Žȱ ›˜™‘Žȱ ǻ Ǽ ’ȱ —˜ȱ Šœȱ ˜—ȱ‘Žȱ Š¢ȱ˜ȱȁ ›ŠŠȱž›’—ȱ‘Žȱ Š›Ž Ž••ȱ Š““ǯȱȱ‘Žȱ™›ŽŽ›Š‹’•’¢ȱ˜ȱ Šœ’—ȱ ˜—ȱ ‘Žȱ Š¢ȱ ˜ȱ ȁ ›ŠŠȱ ˜›ȱ Š••ȱ ˜ȱ ‘˜œŽȱ ™Ž˜™•Žȱ  ‘˜ȱ Š›Žȱ —˜ȱ ™Ž›˜›–’—ȱ Š““ȱ ‘Šœȱ ‹ŽŽ—ȱ –Ž—’˜—Žȱ ’—ȱ Šȱ ‘Š’‘ȱ ’—ȱ  ‘’Œ‘ȱ ‘Žȱ ›˜™‘Žȱǻ Ǽ  ŠœȱŠœ”ŽȱŠ‹˜žȱŠœ’—ȱ˜—ȱ‘ŠȱŠ¢ȱŠ—ȱ‘Žȱ›Ž™•’ŽDZȱ ȱ ǯǯǯ ǯǯǯ ȃdz Šœ’—ȱ ‘Žȱ Š¢ȱ ˜ȱ ȁ ›ŠŠȱ ’œȱ Š—ȱ Ž¡™’Š’˜—ȱ ˜›ȱ ǻŠ••ȱ ˜ȱ‘Žȱœ’—œȱ˜ȱ‘ŽǼȱ™›ŽŸ’˜žœȱ¢ŽŠ›ǰȱŠ—ȱŠ—ȱŽ¡™’Š’˜—ȱ˜›ȱ ǻŠ••ȱ˜ȱ‘Žȱœ’—œȱ˜ȱ‘ŽǼȱŒ˜–’—ȱ¢ŽŠ›ǯȄŗ ˜ǰȱȱ–¢ȱ‹Ž•˜ŸŽȱ‹›˜‘Ž›œȱŠ—ȱœ’œŽ›œȱ’—ȱ œ•Š–ǰȱ’ȱ’ȱ’œȱ’’Œž•ȱ˜›ȱ ¢˜žȱ˜ȱŠœȱŠ••ȱ—’—Žȱ˜ȱ‘Žȱ’›œȱŽ—ȱŠ¢œȱ˜ȱ ‘ž•Ȭ ’““Š‘ǰȱ‘Ž—ȱŠȱ•ŽŠœȱ ˜ȱ—˜ȱŽ—¢ȱ¢˜ž›œŽ•ȱ‘Žȱ›ŽŠȱŠ—ȱŽ—Ž›˜žœȱ›Ž Š›ȱ˜›ȱŠœ’—ȱ‘Žȱ Š¢ȱ˜ȱȁ ›ŠŠǷȱ ȱ Attending the Eid Prayer ȱ ˜–Žȱ ˜ȱ ‘Žȱ œŒ‘˜•Š›œȱ œžŒ‘ȱ ŠœDZȱ ‘Ž’”‘Ȭž•Ȭ œ•Š–ȱ ‹—ȱ Š¢–’¢¢Š‘ǰȱ ‘’œȱ œžŽ—ȱ ‹—Ȭž•ȬŠ¢¢’–ǰȱ œ‘Ȭ‘Š ”ŠŠ—ŽŽȱ Š—ȱ ˜‘Ž›œȱ ‘ŠŸŽȱ œŠ’ȱ ‘Šȱ ŠŽ—’—ȱ ‘Žȱ ’ȱ ™›Š¢Ž›œȱ ’œȱ ˜‹•’Š˜›¢ǯȱ ȱ ‘Žȱ ›˜™‘Žȱǻ Ǽ Š• Š¢œȱŠŽ—Žȱ‘Žȱ ’ȱ™›Š¢Ž›œȱŠ—ȱ—ŽŸŽ›ȱ•Žȱ‘Ž–ȱ˜ǯȱȱ ’”Ž ’œŽǰȱ ‘Žȱ ǻ Ǽ Œ˜––Š—Žȱ Š••ȱ ‘Žȱ ™Ž˜™•Žȱ ˜ȱ ŠŽ—ȱ ‘Žȱ ’ȱ ŗ Š‘’‘ȱžœ•’–ǯȱ 26 ™›Š¢Ž›œǰȱ ŽŸŽ—ȱ Ž•Ž›•¢ȱ  ˜–Ž—ǰȱ  ’˜ œȱ œ’••ȱ ’—ȱ ‘Ž’›ȱ ™Ž›’˜ȱ ˜ȱ œŽŒ•žœ’˜—ȱ ŠŽ›ȱ ‘Žȱ ŽŠ‘ȱ ˜ȱ ‘Ž’›ȱ ‘žœ‹Š—œǰȱ Š—ȱŽŸŽ—ȱ–Ž—œ›žŠ’—ȱ  ˜–Ž—ȱŠ•‘˜ž‘ȱ‘Žȱǻ Ǽ ˜›Ž›Žȱ‘Ž–ȱ—˜ȱ˜ȱ™›Š¢ȱŠ—ȱ˜ȱœŠ¢ȱŠ Š¢ȱ ›˜–ȱ‘Žȱ™•ŠŒŽȱ˜ȱ™›Š¢Ž›ǯȱȱ ••ȱ˜ȱ ‘’Œ‘ȱ’œȱŽŸ’Ž—ŒŽȱ‘ŠȱŠŽ—’—ȱ‘Žȱ ’ȱ ™›Š¢Ž›ȱ ’œȱ Ž’‘Ž›ȱ Šȱ œ›ŽœœŽȱ ž——Š‘ȱ ˜›ȱ Š—ȱ ˜‹•’Š˜›¢ȱ ŠŒȱ ˜ȱ  ˜›œ‘’™ǯȱ ȱ Slaughtering a Sacrificial Animal and Distributing the Meat ȱ ‘Žȱ™›˜˜ȱ˜›ȱ‘Žȱ™Ž›–’œœ’‹’•’¢ȱ˜ȱœ•Šž‘Ž›’—ȱŠȱœŠŒ›’’Œ’Š•ȱ Š—’–Š•ȱ’œȱŒ˜—Š’—Žȱ’—ȱ‘ŽȱœŠŽ–Ž—ȱ˜ȱ ••Š‘ȱ‘Žȱ˜œȱ ’‘DZȱ ȱ ‘Ž›Ž˜›Žȱ ž›—ȱ ’—ȱ ™›Š¢Ž›ȱ ˜ȱ ¢˜ž›ȱ ˜›ȱ Š—ȱ œŠŒ›’’ŒŽȱ ǻ˜ȱ ’–ȱ˜—•¢Ǽǯ ȱ ǽž›Šȱ •Ȭ Šž‘Š›DZȱŘǾǯȱ ȁ ‹Ȭ ••Š‘ȱ ’‹—ȱ ȁ–Š›ȱ ǻ Ǽ œŠ’DZȱ ȃ‘Žȱ ›˜™‘Žȱ ǻ Ǽ •’ŸŽȱ ’—ȱ Ž’—Šȱ ˜›ȱ Ž—ȱ ¢ŽŠ›œȱ Š—ȱ ŽŸŽ›¢ȱ ¢ŽŠ›ȱ ‘Žȱ œ•Šž‘Ž›Žȱ Šȱ œŠŒ›’’Œ’Š•ȱ Š—’–Š•ǯȄŗ ȱ ’œȱ ˜›ȱ ‘Šȱ ›ŽŠœ˜—ȱ ‘Šȱ ‹—Ȭž•ȬŠ¢¢’–ȱ ǻ ‫א‬ Ǽ œŠ’DZȱ ȃ‘Žȱ ›˜™‘Žȱ ǻ Ǽ —ŽŸŽ›ȱ –’œœŽȱ œ•Šž‘Ž›’—ȱ Šȱ œŠŒ›’’Œ’Š•ȱ Š—’–Š•ǯȱ Žȱ Š• Š¢œȱœ•Šž‘Ž›Žȱ ˜ȱ›Š–œǰȱŠ• Š¢œȱœŠŒ›’’Œ’—ȱ‘Ž–ȱŠŽ›ȱ‘Žȱ ’ȱ ™›Š¢Ž›ǰȱ Š—ȱ ‘Žȱ œŠ’DZȱ ȁ‘˜ŽŸŽ›ȱ œ•Šž‘Ž›œȱ ‹Ž˜›Žȱ ‘Žȱ ’ȱ ™›Š¢Ž›ȱ ‘Ž—ȱ’ȱ ’œȱ—˜ȱ ŠȱœŠŒ›’’ŒŽǰȱ’ȱ ’œȱœ’–™•¢ȱŒ˜—œ’Ž›Žȱ–ŽŠȱ‘Šȱ‘Žȱ‘Šœȱ ’ŸŽ—ȱ˜ȱ‘’œȱŠ–’•¢ǯȂȄŘ Š››ŠŽȱ‹¢ȱ –Š–ȱ ‘–ŽȱŠ—ȱ Ȭ’›–’‘’ȱŠ—ȱŠž‘Ž—’ŒŠŽȱ‹¢ȱ‘Ž’”‘ȱ •Ȭ •‹ŠŠ—’ǯȱ Ř Š‘’‘ȱ •Ȭ ž”‘Š›’ȱŠ—ȱŠ‘’‘ȱžœ•’–ǯȱ ŗ 27
- Xem thêm -

Xem thêm: 38269544-Virtues-of-First-10-Days-of-Dhul-Hijjah, 38269544-Virtues-of-First-10-Days-of-Dhul-Hijjah

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay