ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 ĐỊA 8 CHUẨN KTKN

4 28 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 08:55

PHÒNG GD & ĐT ĐỨC CƠ TRƯỜNG THCS LÊ LỢI MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017-2018 MÔN: ĐỊA LÍ, LỚP Thời gian 45 phút ( Không kể phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Chủ đề (nội dung, chương) / Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Số câu Số điểm Tỉ lê 5,0 50% 5,0 50% Tính tỉ lệ dân số châu lục nhận xét số dân của châu Á so với châu lục lại DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU Á Số câu Số điểm Tỉ lê Số câu Số điểm Tỉ lê Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lê Tởng - Chứng minh giải thích sự đa dạng của khí hậu châu Á KHÍ HẬU CHÂU Á KHU VỰC NAM Á Vận dụng 2,0 20% 2,0 20% Trình bày đặc điểm bật tự nhiên của khu vực Nam Á 3,0 30% 3,0 30% 3,0 30% 5,0 50% 2,0 20% 10 100% PHÒNG GD & ĐT ĐỨC CƠ TRƯỜNG THCS LÊ LỢI ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: ĐỊA LÍ, LỚP (GỒM 01 TRANG) Thời gian: 45 phút ( Không kể phát đề) Họ tên:……… ………… Lớp:… .Trường THCS Lê Lợi Câu 1: (5,0 điểm) a) Chứng minh khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng b) Giải thích nguyên nhân của sự phân hóa khí hậu ở châu Á? Câu 2: (3,0 điểm) Khu vực Nam Á có mấy miền địa hình? Nêu đặc điểm sự phân bố của miền địa hình đó Câu 3: (2,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: Dân số châu lục năm 2013 (triệu người) Châu lục Sớ dân Tồn giới 7.137 Châu Á 4.302 Châu Âu 740 Châu Đại Dương 38 Châu Mĩ 958 Châu Phi 1.100 ( Nguồn niên giám thống kê năm 2013) a Tính tỉ lệ (%) dân số của châu lục so với toàn giới (toàn giới 100%)? b Nhận xét số dân của châu Á so với châu lục khác giới? HẾT Lưu ý: Học sinh sử dụng máy tính cầm tay Khơng sử dụng tài liêu khác PHÒNG GD & ĐT ĐỨC CƠ TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Đ/A ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: ĐỊA LÍ, LỚP (GỒM 02 TRANG) Câu Đáp án, thang điểm và hướng dẫn chấm Điểm a) Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng: - Khí hậu phân hóa thành nhiều đới khác từ vùng cực Bắc đến vùng 0,5đ Xích đạo: Có đới khí hậu: đới khí hậu cực cận cực, đới khí hậu ơn đới, đới khí 1,0đ hậu cận nhiệt, đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu Xích đạo (Nêu được: từ đới trở lên 1,0 điểm; thiếu đới trừ 0,25 điểm) - Các đới khí hậu lại phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau: 0,5đ + Đới khí hậu ơn đới: kiểu ơn đới lục địa, kiểu ôn đới gió mùa, kiểu ôn đới 0,5đ hải dương + Đới khí hậu cận nhiệt: kiểu cận nhiệt Địa Trung Hải, cận nhiệtgió mùa, cận 0,5đ nhiệt lục địa, cận nhiệt núi cao + Đới khí hậu nhiệt đới: kiểu nhiệt đới khô, kiểu nhiệt đới gió mùa 0,5đ b) Giải thích: - Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác lãnh thổ trải dài 0,5đ từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo - Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều kiển khí hậu khác nhau: Lãnh thổ rất 0,5đ rộng, có dãy núi sơn nguyên cao ngăn cản ảnh hưởng của biển xâm nhập sâu vào nội địa - Ngoài ra, núi sơn nguyên cao, khí hậu thay đổi theo chiều 0,5đ cao - Khu vực Nam Á có ba miền địa hình khác 0,75đ - Đặc điểm địa hình miền: + Phía bắc: dãy Hi-ma-lay-a hùng vĩ, cao, đồ sộ nhất giới Chạy dài theo 0,75đ hướng Tây bắc -> Đông nam, dài gần 2600km, rộng từ 320 -> 400km + Ở giữa: đồng Ấn - Hằng rộng phẳng Kéo dài từ bờ biển A- 0,75đ ráp -> ven vịnh Ben-gan, dài 3000km, rộng từ 250 -> 350km + Phía nam: sơn nguyên Đê-can, tương đối thấp phẳng Hai rìa của 0,75đ sơn nguyên nâng lên thành dãy núi Gát Đơng Gát Tây a) Tính tỉ lê (%) Châu lục Tỉ lê (%) Toàn giới 100% Châu Á 60,3% Châu Âu 10,4% Châu Đại Dương 0,5% Châu Mĩ 13,4% Châu Phi 15,4% 1,0đ (Tính %: từ châu trở lên 1,0 điểm; thiếu châu trừ 0,25 điểm) b) Nhận xét: - Châu Á có số dân đông có tỉ lệ cao nhất (60,3%), chiếm nửa 0,5đ dân số giới - Dân số châu Á gấp 113,2 lần châu Đại Dương, 3,9 lần châu Phi, 5,8 lần 0,5đ châu Âu 4,5 lần châu Mĩ Người duyêt dề Nguyễn Thị Liên IaDơk, ngày 06 tháng 12 năm 2017 Người đề Nguyễn Tiến Vinh ... 2013 (triệu người) Châu lục Sớ dân Tồn giới 7.137 Châu Á 4.302 Châu Âu 740 Châu Đại Dương 38 Châu Mĩ 9 58 Châu Phi 1.100 ( Nguồn niên giám thống kê năm 2013) a Tính tỉ lệ (%) dân số của châu lục... & ĐT ĐỨC CƠ TRƯỜNG THCS LÊ LỢI ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017 - 20 18 MÔN: ĐỊA LÍ, LỚP (GỒM 01 TRANG) Thời gian: 45 phút ( Không kể phát đề) Họ tên:……… …………... LÊ LỢI Đ/A ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017 - 20 18 MÔN: ĐỊA LÍ, LỚP (GỒM 02 TRANG) Câu Đáp án, thang điểm và hướng dẫn chấm Điểm a) Khí
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 ĐỊA 8 CHUẨN KTKN, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 ĐỊA 8 CHUẨN KTKN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay