Phân tích hoạt động sản xuất cà phê kinh doanh tại xã ea blang, huyện krông buk, tỉnh đăk lăk

78 4 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2018, 16:43

LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài em xin chân thành cảm ơn: Thầy Trần Ngọc Kham trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ em suốt thời gian em thực đề tài UBND xã Êa Blang ngưòi dân xã giúp đỡ em thời gian thực tập hoàn thành đề tài Các bạn sinh viên lớp Kinh tế nông lâm K 2003 B giúp đỡ em trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực Đinh ngọc anh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCT: Bộ trị BQK: Bình quân BQLĐ: Bình quân lao động DTBQ: Diện tích bình qn HĐBT: Hội đồng trưởng NKBQ:Nhân bình qn PTCS: Phổ thơng sở TNT: Thu nhập UBND: Uỷ ban nhân dân XHCN: Xã hội chủ nghĩa DANH SÁCH BẢNG BIỂU Trang Bảng Diện tích, suất sản lượng cà phê việt nam giai đoạn 1994-2004…… 15 Bảng 2: Diện tích cà phê giai đoạn 1994 – 2004…………………………………… 16 Bảng Diện tích, sản lượng cà phê năm 2004 tỉnh Đăk Lăk………………………….18 Bảng Tình hình dân số lao động xã Ea Blang… …… ………………………21 Bảng Hiện trạng sử dụng đất đai xã năm 2004 – 2006……………………… 22 Bảng Tình hình diện tích cấu trồng xã……………………………….23 Bảng Năng suất sản lượng loại trồng xã…………………………….24 Bảng Tuổi chủ hộ điều tra…………………………………………………… 33 Bảng Nhân khẩu, lao động nghề nghiệp nhóm hộ điều tra………………… 34 Bảng 10 Trình độ học vấn chủ hộ điều tra…….………………………………….35 Bảng 11 Tình hình diện tích đất canh tác hộ điều tra tính theo sào ( 1000 m 2) …36 Bảng 12 Tình hình trang bị cơng cụ sản xuất nơng hộ……………………………37 Bảng13 Tình hình trang bị phương tiện sinh hoạt hộ điều tra…………………….38 Bảng 14 Chi phí sản xuất cà phê nhóm hộ khá………………………………….39 Bảng 15Chi phí sản xuất cà phê nhóm hộ trung bình…………………………… 40 Bảng 16 Chi phí sản xuất cà phê nhóm hộ nghèo…………………………………42 Bảng 17 Lượng nước tưới lao động gia đình………………………………………43 Bảng 18 Các tiêu chi phí nhóm hộ…………………………………… 44 Bảng 19 Doanh thu từ sào cà phê nông hộ………………………………….45 Bảng 20 Thu nhập từ sào cà phê kinh doanh nhóm hộ………………… 46 Bảng 21 Điểm hồ vốn nơng hộ………………………………………………….47 Bảng 22 Các tiêu thu nhập nông hộ cho sào cà phê…………….47 Bảng 23 Hiệu sử dụng vốn cho sản xuất sào cà phê nhóm hộ……… 49 Bảng 24 Sự thay đổi thu nhập giá, biến phí tăng ………………………… 50 Bảng 25 So sánh thay đổi thu nhập năm 2006 tháng đầu năm 2007… 50 PHỤ LỤC PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU Trang 1.1 Lý thực đề tài ………………………………………………………………1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu……………………………………………………………… 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu ……………………………………………… 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………3 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………… PHẦN HAI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận……………………………………………………………………….4 2.1.1 Khái niệm đặc điểm sản xuất nông nghiệp………………………………4 2.1.1.1 Khái niệm kinh tế nông nghiệp……………………………………………… 2.1.1.2 Đặc điểm sản xuất nông nghiệp………………………………………… 2.1.2 Kinh tế trồng ….6 2.1.3 Ý nghĩa kinh tế khả phát triển ngành trồng trọt……………………… 2.2 Cơ sở thực tiễn…………………………………………………………………… 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển kinh tế nông nghiệp Việt nam…………………9 2.2.1.1 Thời kỳ trước cách mạng 1945…………………………………………………9 2.2.1.2 Thời kỳ 1945-1954…………………………………………………………… 2.2.1.3 Thời kỳ 1955- 1975 ……………………………………………………… 10 2.2.1.4 Thời kỳ 1976 đến nay………………………………………………………11 2.2.2 Thực trạng sản xuất, chế biến tiêu thụ cà phê thời gian qua…………… 14 2.2.2.1 Về diện tích suất sản lượng………………………………………… 14 2.2.2.2 Quy hoạch phát triển cà phê nay……………………………………… 15 2.2.2.3 Tình hình phát triển cà phê Đắk Lắk……………………………………… 16 PHẦN BA: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu…………………………………………………… 19 3.1.1 Điều kiện tự nhiên……………………………………………………………….19 3.1.1.1 Vị trí địa lí…………………………………………………………………… 19 3.1.1.2 Khí hậu thời tiết……………………………………………………………… 19 3.1.1.3 Thổ nhưỡng……………………………………………………………………20 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội…………………………………………………………20 3.1.2.1 Dân số thành phần dân tộc…………………………………………………20 3.1.2.2 Tình hình sử dụng đất đai xã…………………………………………… 22 3.1.2.3 Thực trạng sản xuất nông nghiệp xã………………………………………23 3.1.2.4 Công tác giáo dục…………………………………………………………… 25 3.1.2.5 Về Y Tế-Dân số gia đình………………………………………………… 25 3.1.2.6 Về văn hố thơng tin………………………………………………………… 26 3.1.2.7 Cơng tác xây dựng sở hạ tầng…………………………………………… 26 3.1.2.8 Công tác giao thơng thuỷ lợi………………………………………………… 27 3.1.2.9 Cơng tác xóa đói giảm nghèo, an ninh trị……………………………….27 3.2 Nội dung phương pháp nghiên cứu…………………………………………….29 3.2.1 Nội dung nghiên cứu…………………………………………………………….29 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu chung…………………………………………………29 3.2.3 Phương pháp nghiên cứu cụ thể…………………………………………………30 3.2.4 Phương pháp xử lý số liệu………………………………………………………31 3.2.5 Phân tích số liệu theo tiêu……………………………………………….31 PHẦN BỐN: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Đặc điểm hộ điều tra………………………………………………………… 33 4.1.1 Tuổi chủ hộ………………………………………………………………….33 4.1.2 Nhân khẩu, lao động nghề nghiệp nhóm hộ điều tra…………………….34 4.1.3 Trình độ học vấn nhóm hộ…………………………………………… 35 4.1.4 Tình hình diện tích đất canh tác nhóm hộ………………………………35 4.1.5 Tình hình trang bị cơng cụ sản xuất bình qn nơng hộ…………………….37 4.1.6 Tình hình trang bị phương tiện sinh hoạt nhóm hộ điều tra……………… 38 4.2 Phân tích hoạt động sản xuất cà phê nông hộ ……………………………… 38 4.2.1 Chi phí sản xuất cà phê nhóm hộ khá………………………………………38 4.2.2 Chi phí sản xuất cà phê nhóm hộ trung bình……………………………… 40 4.2.3 Chi phí sản xuất cà phê nhóm hộ nghèo……………………………………41 4.2.4 Lượng nước tưới lao động gia đình nhóm hộ…………………… 43 4.2.5 Các tiêu chi phí …………………………………………………………44 4.2.6 Tình hình thu nhập nông hộ trồng cà phê………………………………… 44 4.2.6.1 Doanh thu từ sản xuất cà phê……………………………………………… 44 4.2.6.2 Thu nhập từ sào cà phê kinh doanh nhóm hộ…………………… 45 4.2.6.3 Chỉ tiêu hồ vốn nhóm hộ ………………………………………47 4.2.7 Các tiêu thu nhập nông hộ…………………………………….47 4.2.8 Hiệu sử dụng vốn cho sản xuất sào cà phê nơng hộ………… 48 4.2.9 Phân tích độ nhạy sản xuất cà phê ……………………………………… 49 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cà phê ……………………….50 4.3.1 Yếu tố khách quan……………………………………………………………….51 4.3.2 Yếu tố chủ quan…………………………………………………………………52 4.3.3 Một số giải pháp để phát triển hoạt động sản xuất…………………………… 53 PHẦN NĂM: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận……………………………………………………………………………57 5.2 Kiến nghị………………………………………………………………………… 57 PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU 1.1 Lý thực đề tài Sau nhiều năm thực đổi kinh tế nông nghiệp nông thôn tỉnh Đắk Lắk tạo chuyển biến lớn đạt thành tựu quan trọng, nơng lâm nghiệp đóng vai trò chủ đạo, GDP Nơng, lâm nghiệp thường xun chiếm tỷ trọng cao cấu kinh tế (chiếm >50%), ngành sản xuất lớn tỉnh với diện tích đất sản xuất nông nghiệp 464.818 ha, đất lâm nghiệp 604.810 ha, quỹ đất đỏ bazan 320.000 tiềm lớn để sản xuất lương thực, thực phẩm trồng công nghiệp cho sản phẩm xuất chiếm 95% kim ngạch tỉnh Sản xuất nơng lâm nghiệp khơng có nhiệm vụ cung cấp lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho chế biến mà tạo địa bàn mơi trường để phát triển bền vững đô thị, khu cơng nghiệp cơng trình dịch vụ, xã hội, tảng để thúc đẩy ngành khác phát triển Cơ cấu kinh tế Đắk Lắk cấu kinh tế nông nghiệp hàng hố, dịch vụ, cơng nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng thấp Vì vậy, kinh tế tỉnh ta phụ thuộc lớn vào biến động thị trường giới sản phẩm nơng nghiệp vốn mạnh địa bàn tỉnh như: cà phê, tiêu, ca cao, cao su số công nghiệp khác Nghị đại hội tỉnh Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV “ Tiếp tục mở rộng quy mô ngành chế biến nông, lâm sản, xây dựng chiến lược sản phẩm đáp ứng nhu cầu cạnh tranh kinh tế quốc tế Tiến hành điều tra phân loại đánh giá khả cạnh tranh loại sản phẩm sản phẩm xuất khẩu” phải tập trung phát triển cơng nghiệp chế biến nơng lâm sản với nhiều quy mơ trình độ công nghệ tiến tiến chế biến cà phê, cao su, điều… phù hợp với nhu cầu thị trường Cà phê mặt hàng nông sản xuất chủ lực Đắk Lắk, đời sống người dân phụ thuộc vào cà phê Khi cà phê mùa giá đời sống người dân trồng cà phê nâng cao, ngược lại mùa giá sống họ gặp nhiều khó khăn Mặc dù tỉnh ta có sản lượng xuất cà phê nhiều nước, người dân trồng cà phê lao đao trước biến động giá rủi ro thời tiết mang lại Nguyên nhân dẫn đến sản lượng cà phê thiếu ổn định năm qua xuất phát từ biến động giá thị trường, rủi ro thời tiết Bên cạnh việc đầu tư khai thác khơng hợp lý, thiếu quy hoạch “bóc lột” nặng nề cà phê ảnh hưởng đến nguồn dinh dưỡng đất, đất chai sạn thiếu chất hữu nguyên nhân phát triển sâu bệnh ảnh hưởng trầm trọng đến xuất sản lượng cà phê Ở số nước dựa vào vài loại nông sản xuất chủ yếu, Coca Ghana; đường mía Cuba, cà phê Braxin vv phải chịu nhiều rủi ro bất lợi xuất Đăk Lăk tỉnh có diện đất đỏ Bazan chiếm 1/3 diện tích tồn tỉnh, điều kiện thuận lợi cho Đăk Lăk phát triển công nghiệp cao su, cà phê, hồ tiêu, mía, điều Đây thuận lợi mà tỉnh cố gắng tận dụng cách triệt để, nhằm phát triển cách tồn diện kinh tế tỉnh Tổng diện tích cà phê toàn tỉnh là165126 (số liệu năm 2005), huyện Krơng Buk huyện có diện tích cà phê lớn tỉnh., diện tích cà phê huyện Krơng Buk 31042 (số liệu năm 2005) chiếm tỷ lệ 18,8% Nơi đời sống người dân sống phụ thuộc 90% vào cà phê Xã Ea Blang xã thuộc huyện Krông Buk Để tạo phát triển ổn định bền vững cho cà phê, lựa chọn đề tài “ Phân tích hoạt động sản xuất cà phê kinh doanh xã Ea Blang, huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Phân tích hoạt động sản xuất cà phê Tìm hiểu nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cà phê nông hộ điều tra Đề xuất số giải pháp để phát triển hoạt động sản xuất cà phê 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động sản xuất cà phê hộ nông dân xã Ea Blang- huyện Krông Buk -tỉnh Đăk Lăk 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Địa bàn: Đề tài tiến hành xã Ea Blang-huyện Krông Buk- tỉnh Đăk Lăk Thời gian:Thời gian thực nghiên cứu đề tài tuần, số liệu thu thập năm 2006 PHẦN HAI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm đặc điểm sản xuất nông nghiệp 2.1.1.1 Khái niệm kinh tế nông nghiệp Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất, phận cấu thành kinh tế quốc dân Trong q trình sản xuất nơng nghiệp người không tạo sản phẩm vật chất cho nhu cầu xã hội mà thực sản xuất tái sản xuất quan hệ xã hội người, quan hệ sản xuất Những quan hệ tạo thành sở kinh tế cho quan hệ tư tưởng, tinh thần nông nghiệp nơng thơn Nói cách khác, quan hệ sản xuất quan hệ kinh tế tạo nên sở kinh tế cho phát triển nông nghiệp mối quan hệ biện chứng quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất quan hệ xã hội khác Kinh tế nông nghiệp quan hệ sản xuất nơng nghiệp, biểu hình thức sở hữu tư liệu sản xuất, hình thức tiêu dùng sản phẩm sản xuất với hình thức tổ chức sản xuất, trao đổi phân phối chế quản lý tương ứng nhà nước tồn nơng nghiệp Từ Đại hội lần thứ Ⅵ (12/1986), Đảng ta xác định kinh tế nước ta phải chuyển hẳn từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Sự chuyển đổi có ý nghĩa lớn lý luận thực tiễn nói Đảng ta đòi hỏi kinh tế nơng nghiệp phải phát triển theo định hướng với đặc trưng phù hợp với quy luật kinh tế thị trường xu chung thời đại 2.1.1.2 Đặc điểm sản xuất nông nghiệp Nông nghiệp lĩnh vực sản xuất có nét đặc thù, ngành sản xuất gắn với sinh vật ( trồng, vật nuôi ), bị chi phối quy luật sinh học, điều kiện ngoại cảnh ( đất đai, thời tiết- khí hậu ) ngành sản xuất tất yếu để xã hội tồn phát triển 10 Tài liệu tham khảo Chu Tiến Quang (2005), Huy động sử dụng nguồn lực phát triển kinh tế nông thơn Nhà xuất trị quốc gia Nguyễn Thế Nhã – Vũ Đình Thắng (2004), Giáo trình kinh tế nông nghiệp (Trường đại học kinh tế Quốc Dân), Nhà xuất thống kê Nguyễn Tiến Mạnh, Hiệu kinh tế ứng dụng kỹ thuật tiến vào sản xuất lương thực thực phẩm, NXB Nông nghiệp Hà Nội năm 1995 Nguyễn xuân trình, Tác động hội nhập kinh tế quốc tế đến sản xuất, chế biến tiêu thụ số nông sản Việt Nam: ( Qua nghiên cứu trường hợp cà phê, chè điều ) Nhà xuất lý luận trị Hà Nội 2005 Phan Quốc Sủng Kỹ thuật trồng, chăm sóc chế biến cà phê Nxbnn 1998 Phạm Vân Đình, Dương Văn Hiểu, Nguyễn Phượng Lê, Giáo trình sách nơng nghiệp ( Trường đại học Nông Nghiệp I Hà Nội), NXB nông nghiệp Hà Nội 2005 64 Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư (8/2005) Báo cáo tình hình phát triển cà phê Đăk Lăk, thách thức hội nhập kinh tế giải pháp đảm bảo phát triển cà phê bền vững 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... cho cà phê, lựa chọn đề tài “ Phân tích hoạt động sản xuất cà phê kinh doanh xã Ea Blang, huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Phân tích hoạt. .. nghiên cứu hoạt động sản xuất cà phê hộ nông dân xã Ea Blang- huyện Krông Buk -tỉnh Đăk Lăk 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Địa bàn: Đề tài tiến hành xã Ea Blang -huyện Krông Buk- tỉnh Đăk Lăk Thời gian:Thời... cứu Phân tích hoạt động sản xuất cà phê Tìm hiểu nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cà phê nông hộ điều tra Đề xuất số giải pháp để phát triển hoạt động sản xuất cà phê 1.3 Đối tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động sản xuất cà phê kinh doanh tại xã ea blang, huyện krông buk, tỉnh đăk lăk , Phân tích hoạt động sản xuất cà phê kinh doanh tại xã ea blang, huyện krông buk, tỉnh đăk lăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay