Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH MTV lâm nghiệp phước an

69 5 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2018, 16:37

LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo em xin chân thành cảm ơn: Quý Thầy Cô giáo Khoa Kinh tế Trường Đại học Tây Nguyên giúp đỡ, giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt trình học tập Trường Th.S H’Wen Niê K’Dăm trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình em trình thực tập viết luận văn tốt nghiệp Ban Giám đốc tập thể cán nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Phước An tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ bảo tận tình trình thực tập Mặc dù có nhiều cố gắng hồn thiện luận văn tất nhiệt tình lực mình, nhiên trình thực em khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp quý báu Quý Thầy Cơ độc giả để đề tài hồn thiện Chúc sức khỏe thành công! Xin chân thành cảm ơn! BMT, tháng 10 năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thanh Tề i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ST T Chữ viết tắt Giải thích BH Bán hàng BQ Bình quân CCDV Cung cấp dịch vụ DH Dài hạn DT Doanh thu DTT Doanh thu EBIT Lợi nhuận trước thuế lãi vay GVHB Giá vốn hàng bán HTK Hàng tồn kho 10 KD Kinh doanh 11 LN Lợi nhuận 12 LPR Lợi nhuận ròng 13 MTV Một thành viên 14 NV Nguồn vốn 15 NVTX Nguồn vốn thường xuyên 16 NVTT Nguồn vốn tạm thời 17 NPT Nợ phải thu 18 NH Ngắn hạn 19 TS Tài sản 20 TSCĐ Tài sản cố định 21 TSNH Tài sản ngắn hạn 22 TSDH Tài sản dài hạn 23 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 24 TC – KT Tài – Kế tốn 25 ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản bình quân 26 ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu bình quân ii 27 VCSH Vốn chủ sở hữu 28 VLĐ Vốn lưu động iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU STT Tên bảng biểu, sơ đồ, biểu đồ Trang Bảng 2.1: Cơng thức sử dụng phân tích tổng qt tình hình tài 11 Bảng 2.2: Chỉ tiêu thể tính tự chủ tài Doanh nghiệp 13 Bảng 2.3: Các tiêu sử dụng phân tích tính ổn định nguồn vốn 13 Bảng 2.4: Các tiêu sử dụng phân tích khả hoạt động 16 Bảng 2.5: Các tiêu sử dụng phân tích khả sinh lời DN 17 Bảng 2.6: Nhóm tiêu phản ánh rủi ro Doanh nghiệp 17 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức máy quản lý Doanh nghiệp 27 Bảng 4.1: Bảng phân tích biến động KQ HĐ KD Doanh nghiệp 36 Biểu đồ 4.1: Kết kinh doanh qua năm 37 10 Bảng 4.2: Các tiêu phản ánh khả sinh lời Doanh nghiệp 39 11 Bảng 4.3: Bảng phân tích biến động cấu tài sản Doanh nghiệp 41 12 Biểu đồ 4.2: Cơ cấu tài sản Doanh nghiệp qua năm 44 13 Bảng 4.4: Bảng phân tích biến động cấu nguồn vốn Doanh nghiệp 47 14 Biểu đồ 4.3: Cơ cấu nguồn vốn Doanh nghiệp qua năm 49 15 Bảng 4.5: Các tiêu thể tính tự chủ tài Doanh nghiệp 49 16 Bảng 4.6: Các tiêu phản ánh khả toán Doanh nghiệp 50 17 Bảng 4.7: Các tiêu thể khả hoạt động Doanh nghiệp 51 18 Bảng 4.8: Các tiêu thể khả sinh lời Doanh nghiệp 52 19 Biểu đồ 4.6: Cơ cấu tiêu khả sinh lời Doanh nghiệp 53 20 Bảng 4.9: Các tiêu thể rủi ro Doanh nghiệp 54 21 Sơ đồ 4.1: Mơ hình phân tích tài Dupont Doanh nghiệp 55 22 Sơ đồ 4.2: Mơ hình phân tích tài Dupont Doanh nghiệp 56 PHỤ LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÀI SẢN Mã số Th uyế t mi nh Số cuối năm 2009 (3) iv Số cuối năm 2010 (3) Số cuối năm 2011 (3) Số cuối n 2012 ( A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 20,192,420,937 25,956,391,001 20,564,029,193 I Tiền khoản tương đương tiền 110 337,913,323 204,848,698 107,356,448 415,562, 337,913,323 204,848,698 107,356,448 415,562, 1.Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn V.0 V.0 0 121 12,551,15 300,000,000 140,00 300,000,000 140,00 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 3,346,065,920 7,262,573,640 5,905,694,759 Phải thu khách hàng 131 1,353,967,231 1,807,936,403 2,296,925,589 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 1,984,784,155 5,454,637,237 3,608,769,170 1,416,417 15,652,262,065 17,548,225,877 14,169,704,364 10,569,40 15,652,262,065 17,548,225,877 14,169,704,364 10,569,40 81,273,622 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác 7,314,534 134 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 V.0 V.0 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 856,179,629 940,742,786 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 856,179,629 856,179,629 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 154 84,563,157 9,776,0 81,273,622 9,776,0 12,107,41 V.0 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 8,906,706,458 11,025,524,163 18,083,894,615 I- Các khoản phải thu dài hạn 210 100,000,000 100,000,000 Phải thu dài hạn khách hàng 1,416,417 211 v Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.0 Phải thu dài hạn khác 218 V.0 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 V.0 100,000,000 100,000,000 6,842,135,955 8,817,888,628 14,945,068,516 8,951,844 5,377,331,061 5,193,364,585 4,682,784,785 4,166,194 - Nguyên giá 222 8,686,719,786 8,971,895,298 9,000,413,491 9,016,494 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 -3,309,388,725 -3,778,530,713 -4,317,628,706 -4,850,30 Tài sản cố định thuê tài 224 1,464,804,894 3,624,524,043 10,262,283,731 4,785,650 1,926,792,000 2,082,532,819 3,099,655,296 3,110,295 1,926,792,000 2,082,532,819 3,099,655,296 3,110,295 37,778,503 25,102,716 39,170,803 45,279,5 37,778,503 25,102,716 39,170,803 45,279,5 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 Tài sản cố định vơ hình 227 - Ngun giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác V.1 230 V.1 240 V.1 241 250 251 252 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn V.0 261 V.1 V.1 vi Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) V.2 270 29,099,127,395 36,981,915,164 38,647,923,808 24,658,57 A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 16,828,694,832 24,247,074,354 31,154,350,887 16,672,33 I Nợ ngắn hạn 310 12,973,609,680 20,673,410,932 28,461,599,465 12,782,80 2,714,860,000 2,884,860,000 3,238,166,000 3,780,000 465,648,327 630,293,886 523,578,005 1,006,272 NGUỒN VỐN Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn V.1 3,081,61 V.1 8,670,934 901,254, 136,824,042 122,542,983 142,643,883 423,703, 9,622,942,358 17,027,043,129 24,556,597,577 3,589,343 614,000 61 V.1 V.1 320 11 quỹ khen thưởng phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.2 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.2 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 7.Dự phòng phải trả dài hạn 337 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 33,334,953 400 3,855,085,152 3,573,663,422 2,692,751,422 3,889,534 1,188,584,000 1,011,834,000 620,922,000 670,922, 2,666,501,152 2,561,829,422 2,071,829,422 3,218,612 12,270,459,563 12,734,867,810 V.1 vii 7,493,572,921 7,986,242 I Vốn chủ sở hữu 410 V.2 12,270,459,563 12,734,867,810 9,035,974,763 9,031,924,763 ( ) ( ) Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 Thặng dư vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ (*) 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 Quỹ dự phòng tài 418 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 641,000 641,000 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 -2,087,726,894 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440 7,493,572,921 7,986,242 4,079,816,072 4,079,816 -1,619,268,647 -1,254,717,468 -1,026,077 5,321,570,694 5,321,570,694 4,668,474,317 4,932,504 29,099,154,395 36,981,942,164 38,647,923,808 24,658,57 V.2 viii BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Chỉ tiêu 01.Doanh thu BH CCDV 5,198,463,530 02.Các khoản giảm trừ doanh thu 7,744,869,921 21,710,603,268 03.DT BH CCDV 5,198,463,530 7,744,869,921 21,710,603,268 04.Giá vốn hàng bán 3,938,036,645 7,175,591,859 20,680,448,488 05.LN gộp BH CCDV 1,260,426,885 569,278,062 1,030,154,780 06.Doanh thu hoạt động tài 129,975,393 127,620,152 1,210,679,966 07.Chi phí tài 130,795,602 242,194,934 78,548,755 Trong đó: Chi phí lãi vay 130,795,602 242,194,934 78,548,755 67,980,000 105,300,000 6,336,363 09.Chi phí quản lý doanh nghiệp 833,553,653 610,368,436 1,267,523,124 10.LN từ hoạt động KD 358,073,023 -260,965,156 124,687,709 11.Thu nhập khác 238,125,985 1,607,431,636 132,479,927 12.Chi phí khác 127,740,761 980,693,115 29,750,000 13.Lợi nhuận khác 110,385,224 626,738,521 102,729,927 14.Tổng LN kế tốn trước thuế 468,458,247 365,773,365 227,417,636 15.Chi phí thuế thu nhập DN 117,114,562 91,443,341 56,854,409 16.Lợi nhuận kế tốn sau thuế 351,343,685 274,330,024 170,563,227 08.Chi phí bán hàng ix TÀI LIỆU THAM KHẢO - - [1] ThS Ngơ Thị Kim Phượng (2008), Phân tích tài doanh nghiệp Nhà xuất Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh [2] Báo cáo tài chính, tài liệu, số liệu Cơng ty TNHH MTV KD Khí Hóa Lỏng Miền Đơng – Chi nhánh Đắk Lắk năm 2009, 2010, 2011 [4] Nguyễn Minh Kiều (2009), Lý thuyết tập Tài doanh nghiệp Nhà xuất Thống kê [5] GS.TS Trần Ngọc Thơ (2006), Tài doanh nghiệp đại Nhà xuất Thống kê [6] Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài Chính về: Việc ban hành chế độ kế toán Doanh nghiệp [7] Nguyễn Minh Kiều, Bài giảng số 1: Phân tích báo cáo tài chính” Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright [8] PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Trang (2009), Phân tích tài doanh nghiệp Nhà xuất Thống kê [9] http://www.vneconomy.vn [10] http://www.vietnamnet.vn [11] http://www.tailieu.vn x Qua bảng phân tích biến động cấu tài sản biểu đồ 4.1, ta thấy: Tổng giá trị tài sản vào năm 2010 đạt 36,981,915,164 đồng, sang năm 2011 đạt 14,945,068,516 đồng, có nghĩa giá trị tài sản doanh nghiệp năm 2011 tăng thêm lượng 1,666,008,644 đồng tương đương với tỷ lệ tăng 4.505% so với năm 2010 Đến cuối năm 2012 giảm đi-13,989,346,014 đồng tương ứng với tỷ lệ -56.73% so với năm 2011 Việc tăng giảm gắn liền với nhiều tiêu, ta vào phân tích rõ ràng tiêu để thấy biến động cấu trúc tài sản doanh nghiệp năm qua với biểu đồ sau: Biểu đồ 4.2: Cơ cấu tài sản doanh nghiệp qua năm * Đối với tài sản ngắn hạn Tài sản ngắn hạn doanh nghiệp năm 2011 giảm 5,392,361,808 đồng so với năm 2010 tương ứng tỷ lệ giảm -20.77% giảm thêm -8,012,870,596 đồng năm 2012 tương ứng với tỷ lệ -63.84% Và tổng tài sản TSNH ln chiếm tỷ cao, 70.19% năm 2010, 53.21% năm 2011 50.90% năm 2012 - Tiền khoản tương đương tiền chiếm tỷ trọng thấp cấu trúc tài sản tăng giảm không qua năm, thể năm 2010 tỷ trọng 0.55% giảm xuống 0.28 % vào năm 2011, đến năm 2012 tăng lên 1.69% Sự thay đổi sách quản lý tiền doanh nghiệp qua năm khác Điều cho thấy khả toán tức thời doanh nghiệp tốt hơn, giúp doanh nghiệp thuận lợi việc mua yếu tố đầu vào chủ động việc toán nhu cầu chi tiêu cần thiết Tuy nhiên doanh nghiệp cần nỗ lực gia tăng để chủ động việc đầu tư hoạt động kinh doanh có kế hoạch chi tiêu cụ thể thời gian dài - Các khoản phải thu có xu hướng giảm qua ba năm, giảm 1,356,878,881 đồng vào năm 2011, tương ứng với tỷ lệ 18.7% tiếp tục giảm 4,489,277,038 đồng tương ứng với tỷ lệ 316.9% vào năm 2012 tỷ trọng so với tổng tài sản tương tự, từ 19.64% năm 2010 giảm đến năm 2012 5.74% - Giá trị hàng tồn kho tỷ trọng có xu hướng giảm dần qua ba năm, giảm 3,378,521,51 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 19.3% vào năm 2011 tiếp tục giảm 3,600,301,638 đồng tương ứng với tỷ lệ 34.06% năm 2012 với tỷ trọng 47.45%, 36.66% 42.86% Nguyên nhân chủ yếu hợp đồng gia công xuất mà doanh nghiệp ký kết tăng, đồng thời lượng hàngsản xuất thêm khơng tăng lắm, điều làm giảm giá trị hàng tồn kho - Tài sản ngắn hạn khác năm 2010 940,742,786 đồng chiếm 2.54% tổng TS, sang năm 2011 81,273,622 đồng chiếm 0.21%, giảm lượng 859,469,164 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm -91.4% Sang năm 2012, tài sản ngắn hạn khác 9,776,019 đồng, giảm 71,497,603 đồng tương ứng tỷ lệ 731.4% so với năm trước chiếm 0.04% tổng TS, chủ yếu thuế giá trị gia tăng khấu trừ * Đối với tài sản dài hạn Tài sản dài hạn doanh nghiệp tăng 7,058,370,452 đồng tương ứng với tỷ lệ 64.02% vào năm 2011 lại giảm -5,976,475,418 đồng tương ứng với tỷ lệ 49.36% vào năm 2011 Và nhìn chung, tỷ trọng tổng TS TSDH tăng dần, qua ba năm 29.81% năm 2010, 46.79% năm 2011 49.10% năm 2012 - Tỷ trọng TSCĐ tương đối cao, chiếm 23.84% tổng TS, giá trị tăng giảm không qua ba năm, tăng 6,127,179,888 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 69.49% năm 2011, tỷ trọng so với tổng TS tăng lên đạt 38.67%, nguyên nhân năm 2011 tài sản cố định tăng mạnh đạt 14,945,068,516 đồng Nhưng đến năm 2012 TSCĐ giảm xuống 5,993,224,166 đồng tương ứng với tỷ lệ 66.95%, năm này, giá trị TSCĐ giảm nhanh giá trị tổng tài sản dẫn đến tỷ trọng TSCĐ giảm xuống 36.30% Điều cho thấy doanh nghiệp chưa trọng vào việc đầu tư sửa chữa nâng cấp TSCĐ Bên cạnh chi phí xây dựng dở dang chưa hoàn thành nên ảnh hưởng đến tình hình TSCĐ doanh nghiệp làm cho quy mơ TSCĐ doanh nghiệp giảm xuống Do đó, doanh nghiệp cần phải trọng việc sử dụng vốn để đầu tư mua sắm trang thiết bị TSCĐ nhằm phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh Nhìn chung tài sản doanh nghiệp qua ba năm có biến đổi khác biệt khoản mục, có khoản mục tăng lên năm 2011 lại giảm năm 2012 ngược lại Tuy có biến đổi khơng đồng khoản mục tổng tài sản doanh nghiệp qua ba năm hoạt động nhìn chung có biến động lớn Tiếp theo việc phân cấu nguồn vốn doanh nghiệp nhằm hiểu rõ nguồn hình thành tài sản Giá trị tài sản tỷ trọng (%) Năm 2010 Năm 2010 Năm 2012 Năm 2011/2010 chênh lệch Năm 2012/2011 % chênh lệch % A NỢ PHẢI TRẢ 24,247,074,354 31,154,350887 16,672,335051 6,907,276,533 28.49 14,482,015836 46.48 I Nợ ngắn hạn 20,673,410,932 28,461,599,46 12,782,801051 7,788,188,533 37.67 15,678,798414 55.09 1,196,782,578 44.44 II Nợ dài hạn 3,573,663,422 2,692,751,422 3,889,534000 -880,912,000 24.65 BVỐN CHỦ SỞ HỮU 12,734,867,810 7,493,572,921 7,986,242,743 -5,241,294,889 41.16 492,669,822 6.57 I Vốn chủ sở hữu 12,734,867,810 7,493,572,921 7,986,242,743 -5,241,294,889 41.16 492,669,822 6.57 0 0.00 0.00 38,647,923808 24,658,577794 1,665,981,644 4.50 13,989,346014 36.20 II Nguồn kinh phí khác TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 36,981,942,164 Bảng 4.4: Bảng phân tích biến động cấu nguồn vốn doanh nghiệp Từ bảng phân tích biến động cấu nguồn vốn ta thấy, nguồn vốn doanh nghiệp hình thành chủ yếu từ nguồn vay Nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn cấu nguồn vốn có xu hướng biến động liên tục qua ba năm, cuối năm 2011 tiêu tăng 6,907,276,533 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 28.49% sang năm 2012 tiêu lại giảm xuống 14,482,015,836 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 46.48% tăng giảm chủ yếu từ nguồn nợ ngắn hạn Năm 2011, nợ ngắn hạn doanh nghiệp tăng 7,788,188,533 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 37.67% nợ dài hạn doanh nghiệp năm giảm 880,912,000 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 24.65%, điều cho thấy năm 2010 áp lực khoản toán nợ ngắn hạn doanh nghiệp tăng lên việc huy động nguồn tài trợ cho mục đích dài hạn doanh nghiệp chưa thực tốt Sang năm 2012, nguồn nợ ngắn hạn giảm 15,678,798,414 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 55.09% nợ dài hạn tăng 1,196,782,578 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 44.44% Như năm 2012 doanh nghiệp trọng đến việc huy động nguồn tài trợ cho mục đích dài hạn Đây nguồn vốn có thời gian sử dụng lâu dài, thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc giảm nợ ngắn hạn đến hạn toán giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng trước mắt Vì thời gian tới, doanh nghiệp cần có giải pháp phù hợp trọng đến nguồn tài trợ dài hạn giảm dần tỷ trọng nợ ngắn hạn Nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp có xu hướng biến độngkhơng qua ba năm Cụ thể, vốn chủ sở hữu năm 2011 tăng 1,665,981,644 đồng so với năm 2010 tương ứng với tỷ lệ tăng 4.50%, sang năm 2012 giảm 13,989,346,014 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 36.20% Nguồn vốn chủ sở hữu có thời gian sử dụng vốn lâu dài mang tính ổn định, có tăng lên qua ba năm chiếm tỷ trọng thấp tổng nguồn vốn chứng tỏ lực tự chủ tài Chi nhánh thấp doanh nghiệp có nhiều cố gắng việc nâng cao nguồn vốn Biểu đồ 4.3: Cơ cấu nguồn vốn Chi nhánh qua năm Từ biểu đồ ta thấy rõ chênh lệch vốn nợ vốn chủ doanh nghiệp Sự tự chủ tài doanh nghiệp rõ ràng, phân tích cụ thể sau Chuyển sang nhóm tiêu mơ tả tính tự chủ doanh nghiệp, sử dụng sở lý thuyết trình bày ta tiến hành lập bảng mơ tả tính tự chủ tài doanh nghiệp sau: Bảng 4.5: Các tiêu thể tính tự chủ về tài doanh nghiệp ĐVT: 1.000 đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 1.Nợ phải trả 24,247,074,354 31,154,350,887 16,672,335,051 2.Nợ ngắn hạn 20,673,410,932 28,461,599,465 12,782,801,051 3.Nợ dài hạn 3,573,663,422 2,692,751,422 3,889,534,000 4.Vốn chủ sở hữu 12,734,867,810 7,493,572,921 7,986,242,743 5.Tổng nguồn vốn 36,981,942,164 38,647,923,808 24,658,577,794 6.Tỷ suất nợ 0.656 0.806 0.676 7.Tỷ suất nợ ngắn hạn 0.559 0.736 0.518 8.Tỷ suất nợ dài hạn 0.097 0.070 0.158 9.Tỷ suất tự tài trợ 0.344 0.194 0.324 10.Tỷ suất nợ VCSH 1.904 4.157 2.088 Nguồn: Phòng Tài - Kế tốn Qua bảng phân tích ta thấy toàn nguồn vốn doanh nghiệp qua ba năm tài trợ 65% vốn vay, thể năm 2010 65.5%, năm 2011 80.6% năm 2012 67.6% Tỷ suất qua ba năm cao có nhiều biến động vào năm 2011 Việc tỷ suất trì mức cao qua ba năm cho thấy doanh nghiệp tình trạng tự chủ tài Tỷ suất nợ ngắn hạn cao so với nợ dài hạn, thể năm 2010 55.9%, năm 2011 73.6% năm 2012 51.9% Điều cho thấy vốn chủ yếu doanh nghiệp vay ngắn hạn từ bên ngồi Trong với đặc điểm ngành lại cần nhiều vốn dài hạn điều lại trái ngược, tỷ suất nợ dài hạn thấp, năm 2010 9.7% sang năm 2011 giảm xuống 7.0% cuối năm 2011 15.8% Do áp lực tốn ngắn hạn doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp gặp khó khăn tốn Mặc dù qua ba năm tình hình nguồn vốn doanh nghiệp có nhiều cải thiện, nhiên tỷ suất tự tài trợ doanh nghiệp thấp, năm 2010 34.4% năm 2011 19.4% đến cuối năm 2012 32.4% Chính mà thời điểm tình trạng lạm phát doanh nghiệp khó huy động từ nguồn bên ngồi Do từ doanh nghiệp phải tìm cách huy động vốn chủ sở hữu đưa phương hướng, dự án hoạt động có hiệu tương lai Tỷ suất NPT/VCSH Chi nhánh qua ba năm có xu hướng tăng tăng mạnh năm 2011 415.7% năm 2011 nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên đồng thời nợ phải trả giảm xuống, tính tự chủ doanh nghiệp giảm Đến cuối năm 2012 tỷ suất lại giảm 208.8% qua ba năm doanh nghiệp có nỗ lực việc gia tăng vốn chủ sở hữu nhiên mức độ tăng thấp nên tính tự chủ doanh nghiệp chưa cao, khả tài trợ vốn chủ khoản nợ thấp 4.1.3 Phân tích khả hoạt động doanh nghiệp Như phân tích, khả hoạt động doanh nghiệp mà tiêu biểu tiêu hiệu suất sử dụng tài sản tác động trực tiếp đến tỷ suất sinh lời VCSH (ROE) doanh nghiệp khả sinh lời doanh nghiệp Ta tiến hành phân tích ảnh hưởng khoản mục cách sử dụng lý thuyết trình bày 4.1.3.1 Về khả toán Bảng 4.6: Các tiêu phản ánh khả toán Chi nhánh ĐVT: Lần Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Khả toán hành 1.256 0.723 0.982 Khả toán nhanh 0.361 0.222 0.154 Khả toán tức thời 0.010 0.004 0.033 Khả toán lãi vay 3.582 1.510 2.895 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu Các số khả toán lãi vay doanh nghiệp cao không đều, qua năm tỷ lệ 3.582; 1.510 2.895 lần Năm 2011, số giảm mạnh năm số tiền lãi vay phải trả cao Tuy nhiên, nhìn chung khẳng định doanh nghiệp có khả tốn đầy đủ lãi vay tạo tích lũy cho VCSH Đây điều tốt chứng tỏ sách tài trợ doanh nghiệp hợp lý, phù hợp với điều kiện hoạt động doanh nghiệp nâng cao uy tín tín dụng doanh nghiệp ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch tín dụng sau Nhưng tiêu tốn tức thời, toán nhanh doanh nghiệp doanh nghiệp lại nhỏ Cụ thể, qua năm mức bình quân tiêu khả toán hành 0.96, khả toán nhanh 0.24 khả tốn tức thời 0.06 Điều có nghĩa tài sản ngắn hạn không đủ để đáp ứng nhu cầu toán nợ ngắn hạn doanh nghiệp Nếu loại trừ loại tài sản có tính khoản thấp khỏi nhân tố phân tích tiêu giảm, chứng tỏ xảy áp lực tài ngắn hạn nguy hiểm doanh nghiệp Chính doanh nghiệp cần có sách để đảm bảo khả tốn ngắn hạn, xây dựng hệ số chuẩn để phòng ngừa rủi ro tốn có biện pháp quản lý thích hợp 4.1.3.2 Về khả hoạt động Bảng 4.7: Các tiêu thể khả hoạt động doanh nghiệp Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Hiệu suất sử dụng tài sản (%) 20.5 68.6 Số vòng quay vốn lưu động (Vòng) 0.333 1.311 1,081.190 274.554 0.452 1.672 795.646 215.326 1.176 5.930 306 61 Số ngày vòng quay vốn lưu động (ngày/vòng quay) Số vòng quay hàng tồn kho (Vòng) Số ngày vòng quay hàng tồn kho (ngày/vòng quay) Số vòng quay nợ phải thu (Vòng) Số ngày vòng quay nợ phải thu (ngày/vòng quay) Tỷ suất giá vốn hàng bán (%) 84,00 82,10 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu Số vòng quay vốn lưu động tăng dần qua năm, năm 2011 20.5% năm 2012 68.6% Đối với số vòng quay vốn lưu động, tiêu thể khả luân chuyển vốn ngắn hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nếu số vòng quay vốn lưu động cao hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp tốt Tuy nhiên, xem xét số vòng quay vốn lưu động cần xem xét đặc điểm hoạt động doanh nghiệp tùy đặc điểm hoạt động ngành mà tiêu thay đổi thích hợp Số vòng quay nợ phải thu doanh nghiệp tăng dần theo thời gian Vào năm 2011 1.176 năm 2012 5.930 chứng tỏ doanh nghiệp có cải thiện công tác quản lý thu hồi nợ, hạn chế tình trạng bị chiếm dụng vốn đối tác kinh doanh góp phần gia tăng hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Số vòng quay hàng tồn kho doanh nghiệp tăng dần Cụ thể năm 2011 số vòng quay hàng tồn kho 0.452 vòng sang năm 2012, tiêu 1.672 vòng Điều chứng tỏ khả hốn chuyển hàng tồn kho thành tiền doanh nghiệp có tiến triển tốt Chỉ tiêu quan trọng nhóm tiêu phản ánh khả hoạt động Chi nhánh tiêu hiệu suất sử dụng tài sản Chỉ tiêu Chi nhánh có xu hướng tăng dần theo thời gian, từ 20.5% năm 2011 tăng lên 68.6% năm 2012 Điều tốt hiệu suất sử dụng tài sản tăng góp phần làm tăng tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROA Mức tăng trưởng tiêu cao nên ảnh hưởng lớn đến tiêu ROA Điều kiểm chứng thực phân tích Dupont phần sau 4.1.4 Phân tích khả sinh lời doanh nghiệp Chuyển sang nhóm tiêu cuối tạo ảnh hưởng đến khả sinh lợi Chi nhánh, nhóm tiêu phản ánh khả sinh lợi Chi nhánh 4.1.4.1 Về khả sinh lời Bảng 4.8: Các tiêu thể khả sinh lời Chi nhánh ĐVT: 1.000 đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 7,744,869,921 21,710,603,268 2.Lợi nhuận kế toán trước thuế 365,773,365 227,417,636 3.Lợi nhuận kế toán sau thuế 274,330,024 170,563,227 4.Chi phí lãi vay 242,194,934 78,548,755 5.Giá trị tài sản bình quân 37,814,932,986 31,653,250,801 6.VCSH bình quân 10,114,220,365 7,739,907,832 7.Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu (%) 3.5 0.8 8.ROA (%) 0.7 0.5 9.ROE (%) 2.7 2.2 1.Doanh thu Nguồn: Phòng Tài - Kế toán Các tiêu ROA, ROE nhận định sơ phần phân tích Đối với bảng trên, kết hợp tiêu Lợi nhuận doanh thu doanh nghiệp ta thấy nhận định phân tích chi tiêu ROA, ROE phù hợp Diễn biến tiêu sinh lợi doanh nghiệp cho ta thấy khả sinh lợi doanh nghiệp tương đối ổn định có xu hướng phát triển cao tương lai, điều thể biểu đồ sau: Biểu đồ 4.6: Cơ cấu tiêu khả sinh lời doanh nghiệp Kết nầy cần Chi nhánh trì phát huy, đồng thời cần có bước chuẩn bị thích hợp để khai thác tối đa hiệu nguồn lực đầu tư giảm áp lực toán tương lai 4.1.4.2 Phân tích nhân tố tác động trực tiếp đến lợi nhuận doanh nghiệp Như phân tích, rủi ro đóng vai trò quan trọng đến lợi nhuận doanh nghiệp, thơng qua sách tài trợ định kinh doanh mà ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động doanh nghiệp Dưới bảng mô tả tiêu phản ánh rủi ro mà doanh nghiệp phải chịu trình hoạt động sản xuất kinh doanh Bảng 4.9: Các tiêu thể rủi ro doanh nghiệp Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 % thay đổi lợi nhuận -21.920 -37.83 % thay đổi doanh thu 48.984 180.32 Đòn bẩy hoạt động (lần) -0.447 -0.210 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu Đòn bẩy hoạt động thể việc sử dụng chi phí đầu vào để tạo ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp Chỉ tiêu doanh nghiệp tăng lên qua năm cho thấy doanh nghiệp trọng nhiều đến hiệu ứng đòn bẩy hoạt động sản xuất kinh doanh Trong năm 2012, số đòn bẩy hoạt động -0.21%, điều có nghĩa với mức doanh thu tại, doanh thu tăng thêm 1% lợi nhuận doanh nghiệp tăng -0.21% Việc sử dụng đòn bẩy hoạt động cho phép doanh nghiệp tận dụng việc điều chỉnh loại chi phí cố định, biến phí doanh thu để đạt lợi nhuận cao Trong năm tiếp theo, hệ số đòn bẩy hoạt động doanh nghiệp tăng lên lợi nhuận doanh nghiệp tăng cao tương ứng Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy hoạt động đồng nghĩa với việc Chi nhánh chấp nhận gia tăng rủi ro hoạt động kinh doanh để đạt lợi nhuận tốt Sau hoàn thành phân tích khả sinh lợi doanh nghiệp Ta tiến hành phân tích Dupont để xác định mức độ nhân tố thành phần đến kết hoạt động doanh nghiệp Cụ thể hai tiêu sinh lợi ROA ROE Sơ đồ 4.1: Mô hình phân tích tài Dupont doanh nghiệp (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu) Như phân tích phần trên, số ROA, ROE doanh nghiệp giảm qua năm Và từ sơ đồ (Sơ đồ 4.1) ta thấy rõ nguyên nhân giảm Thứ số ROA, sơ đồ thể hiện, ROA doanh nghiệp giảm đạt 0.5% năm 2012 tiêu Tỷ suất LN/DT giảm mạnh qua năm Tỷ suất LN/DT giảm từ 3.5% xuống 0.8% năm 2012, nguyên nhân tốc độ tăng chi phí lớn tốc độ tăng doanh thu, điều khiến cho lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp năm 2012 thấphơn năm 2011 Và tương tự, năm 2012, doanh thu doanh nghiệp tăng với tốc độ nhanh tốc độ tăng tổng tài sản bình quân, điều có nghĩa việc sử dụng tài sản doanh nghiệp ngày tốt lên, tiêu hiệu suất sử dụng tài sản tăng từ 25.1% năm 2011 lên 67.23% năm 2012 Thứ hai số ROE, trình bày, số tổng hợp số ROA tiêu số nhân VCSH Trong số ROA tăng phân tích trên, tiêu số nhân VCSH năm 2012 tăng lên đạt 4.090 lần Như sơ đồ thể hiện, năm 2012 tổng TS bình quân doanh nghiệp giảm VCSH bình quân giảm so với năm 2011, nhiên tốc độ giảm tổng TS bình quân tốc độ giảm VCSH bình quân, nên dẫn đến việc tiêu số nhân VCSH tăng lên Dù số nhân VCSH có tăng lên năm 2012, năm ROA lại giảm, điều làm cho ROE doanh nghiệp giảm từ 2.7% năm 2011 xuống 2.2% năm 2012 4.2 Nhận xét tình hình tài doanh nghiệp 4.2.1 Những mặt đạt Qua q trình phân tích tình hình tài doanh nghiệp ta rút số kết sau: Doanh nghiệp làm ăn có lãi với mức lợi nhuận đạt 170,563,227 đồng năm 2012, nhiên tỷ lệ ROE giảm xuống 2.2% Với tình hình ta dự báo lợi nhuận doanh nghiệp có xu hướng giảm năm tới, từ suy tình hình tài doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu khơng khả quan Nhìn chung, cấu trúc tài Chi nhánh có nhiều biến động qua ba năm Điều ảnh hưởng đến khả tốn, tính ổn định nguồn vốn, cân tài kết hoạt động Chi nhánh Do đặc điểm riêng biệt loại tài trợ mà ảnh hưởng cấu trúc tài lên kết hoạt động Chi nhánh khác Các tiêu phản ánh khả hoạt động doanh nghiệp nhìn chung có xu hướng tăng trưởng tương đối tốt Hiệu suất sử dụng tài sản doanh nghiệp tăng năm 2012 từ 25.1% lên 367.23%, điều chứng tỏ doanh nghiệp có giải pháp thiết thực có hiệu nhằm khai thác tối đa hiệu suất sử dụng tài sản có để gia tăng lợi nhuận cho Ngồi công tác quản lý thu hồi nợ doanh nghiệp đạt hiệu số vòng quay nợ phải thu tăng đều, tình trang vốn doanh nghiệp bị đối tác kinh doanh chiếm dụng hạn chế Về khả sinh lợi doanh nghiệp, ta nhận thấy doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chậm, tiêu thể khả sinh lợi (ROA, ROE) diễn biến không tốt, giảm dần qua năm Doanh nghiệp có quan tâm đến ảnh hưởng loại đòn bẩy hoạt động sản xuất kinh doanh mình, nhiên đòn bảy hoạt động đòn bảy tài doanh nghiệp sử dụng chưa hiệu quả, năm 2012 Thêm vào đó, q trình phân tích sử dụng phương trình Dupont xác định ảnh hưởng nhân tố lên khả sinh lợi doanh nghiệp , theo giảm suốt Chỉ tiêu ROE có tác động tích cực từ giảm suốt tỷ suất lợi nhuận doanh thu 4.2.2 Những mặt hạn chế Sau q trình phân tích trên, ta thấy tình hình tài doanh nghiệp khảo sát tương đối tốt với khả sinh lời tốt, doanh nghiệp có khả phát triển tương lai Tuy nhiên, bên cạnh đó, tình hình tài doanh nghiệp số tồn Cụ thể là: - Khả toán doanh nghiệp tương đối thấp, số khả toán thời, khả toán nhanh…đều nhỏ 1, phản ánh áp lực tài ngắn hạn lớn lên tình hình tài doanh nghiệp, đồng thời tạo ảnh hưởng xấu đến tình hình tài doanh nghiệp nói chung uy tín tài doanh nghiệp nói riêng - Tỷ trọng hàng tồn kho khoản phải thu doanh nghiệp mức cao, chiếm 50% tổng TS năm 2012 Việc hàng tồn kho khoản phải thu chiếm lượng lớn tổng tài sản khiến cho vốn lưu động doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đồng thời ngun nhân tình trạng khả toán Chi nhánh thấp PHẦN THỨ NĂM KẾT LUẬN Doanh nghiệp tổ chức kinh tế thành lập nhằm sản xuất kinh doanh để cung ứng sản phẩm cho xã hội Trong năm gần đây, hoạt động doanh nghiệp có bước phát triển vượt bậc góp phần lớn việc đưa nước ta hội nhập kinh tế quốc tế Và thành công đó, khơng thể khơng nhắc đến vai trò hoạt động tài chính, có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Qua phân tích tình hình tài doanh nghiệp năm với đề tài “Phân tích đánh giá Cơng tác Quản Trị Tài Chính Cơng ty TNHH Một Thành Viên Lâm nghiệp Phước An”, em xin đưa số kết luận mang tính tổng hợp tình hình tài Cơng ty TNHH Một Thành Viên Lâm nghiệp Phước An sau: - Nhìn chung tình hình tài doanh nghiệp có nhiều điểm đáng khích lệ - Tuy nhiên, bên cạnh xu đáng khích lệ lại xuất tình trạng ổn định cân tài doanh nghiệp Cụ thể: + Thứ khả toán Chi nhánh thấp mức an tồn, TSNH khơng đủ để đáp ứng nhu cầu nợ NH, đặc biệt tách TS có mức độ khoản thấp tỷ lệ toán thấp Điều gây nguy hiểm tài cho dn mà áp lực tài ngắn hạn xảy + Thứ hai cấu nguồn vốn doanh nghiệp chưa hợp lý, tỷ suất nợ cao, tỷ suất tự tài trợ lại mức thấp Điều đồng nghĩa với việc doanh nghiệp tình trạng tự chủ tài Và điều đáng lưu ý cấu vốn nợ doanh nghiệp phần nợ vay ngắn hạn lại chiếm chần lớn, bình quan khoản 70% tổng nguồn vốn Điều dẫn đến việc cân tài dài hạn doanh nghiệp Sự cân ảnh hưởng trực tiếp đến khả sinh lời phát triển an toàn doanh nghiệp tương lai Và tồn đọng doanh nghiệp có hướng giải khác nhau, nhiên biện pháp có ưu nhược điểm riêng chúng, tùy theo biện pháp có ảnh hưởng đến tiêu khác theo nhiều hướng khác Hơn nữa, khó để doanh nghiệp đạt trạng thái cân tài hồn hảo, khả tốn đáp ứng nhu cầu hay cấu trúc vốn trạng thái tốt Vì vậy, doanh nghiệp cần xem xét cẩn thận biện pháp doanh nghiệp dự định sử dụng để cải thiện tiêu nhằm tránh tác hại tiêu cực đến tiêu tài khác doanh nghiệp Trên phân tích, đánh giá tình hình tài Công ty TNHH Một Thành Viên Lâm nghiệp Phước An mà em thực nghiên cứu, để từ đưa số giải pháp, kiến nghị với mong muốn góp phần cải thiện tình hình tài doanh nghiệp Tuy nhiên khn khổ đề tài, báo cáo hạn chế Để có nhìn tổng quan, xác thực tình hình tài doanh nghiệp, q trình thực cần phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện vấn đề chưa hoàn thành 10 ... việc phân tích tình hình tài Doanh nghiệp, đồng thời qua thời gian thực tập Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Phước An, em định chọn đề tài “ Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Phước An ... Doanh nghiệp nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp 2.1.2 Phân tích tài Doanh nghiệp 2.1.2.1 Khái niệm phân tích tài Doanh nghiệp Phân tích tài Doanh nghiệp nội dung phân tích. .. tài Doanh nghiệp phần phân tích quan trọng phân tích tình hình tài Doanh nghiệp Tính ổn định tài Doanh nghiệp ảnh hưởng đến cân tài Doanh nghiệp ngắn hạn dài hạn nên ảnh hưởng đến tình hình tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH MTV lâm nghiệp phước an , Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH MTV lâm nghiệp phước an

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay