Bí quyết để đấu thầu hiệu quả ở công ty cổ phần xây lắp vật tư kỹ thuật

102 3 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2018, 08:49

a Lời mở đầu Trong trình đổi xây dựng đất nớc theo đờng công nghiệp hoá, đại hoá, dự án đầu t xây dựng phần quan trọng phát triển kinh tế Vì vậy, giai đoạn khẳng định đợc rằng: Mọi hoạt động sản xuất xây lắp tầm quan trọng to lớn trình xây dựng hoàn thiện hệ thống hoạt động sản xuất xây lắp, nhằm nâng cao hiệu công trình dự án đầu t Để việc xây dựng đáp ứng tốt đòi hỏi chất lợng, kü tht, tiÕn ®é thùc hiƯn, tiÕt kiƯm chi phÝ hạn chế tới mức thấp tranh chấp gây thiệt hại vật chất hại đến uy tín bên hữu quan, việc sử dụng phơng pháp đấu thầu ngày tỏ yêu cầu kỹ thuật phức tạp, dự án công ty nhiều chủ sở hữu, dự án thuộc khu vực Nhà nớc , dự án đợc tài trợ định chế tài quốc tế Chính vậy, việc nghiên cứu, học tập, năm bắt đợc kiến thức hoạt động đấu thầu ngày cảng trở nên cần thiết cán bộ, sinh viên công tác, học tập lĩnh vực liên quan Với mong muốn hiểu biết rõ thể thức hoạt động đấu thầu, tìm hiểu thực tế sở kiến thức học nhà trờng, qua thời gian thực Công ty xây lắp vật t kỹ thuật, sâu nghiên cứu chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả thắng thầu xây dựng Công ty xây lắp vật t kỹ thuật - Hà nội Trong nội dung đề tài này, nghiên cứu chơng: Chơng 1: sở lý luận đấu thầu đấu thầu xây lắp Chơng 2: Thực trạng số công tác đấu thầu Công ty xây lắp vật t kỹ thuật Chơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả thắng thầu Công ty xây lắp vật t kỹ thuật Chơng I sở lý luận đấu thầu đấu thầu xây lắp I Một số vấn đề đấu thầu khái niệm, mục tiêu loại hình đấu thầu việt nam Phơng thức đấu thầu đợc áp dụng rộng rãi nớc kinh tế phát triển, nớc ta hình thức đợc áp dụng bớc khởi đầu Trớc quy chế đấu thầu ban hành kèm theo nghị định số 43/CP ngày 16-07-1996 Chính phủ kể đến số quy định đấu thầu nh sau: - Quyết định số 91 TTG ngày 13-11-1992 cđa Thđ tíng ChÝnh phđ ban hµnh vỊ qui định quản lý xuất nhập máy móc thiết bị - Quyết định số 60 BXD VKT ngày 30-03-1994 Bộ xây dựng ban hành Quy chế đấu thầu Bộ Nông Nghiệp Phát triển nông thôn, công nghiệp, Giao thông vận tải tỉnh, thµnh lín nh Hµ Néi, thµnh Hå ChÝ Minh Sau quy chế đấu thầu ban hành kèm theo nghị định 43/CP ngày 16-07-1996 Chính phủ (đã đợc sửa đổi theo nghị định số 93/CP ChÝnh phđ ngµy 23-07-1997) vµ hiƯn lµ quy chÕ đấu thầu ban hành kèm theo nghị định số 88/1999/NĐCP ngày 01-09-1999 Chính phủ Theo quy định nhất, đấu thầu đợc hiểu trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng đợc yêu cầu bên mời thầu Trong đó, nhà thầu tổ chức kinh tế đủ t cách pháp nhân tham gia đấu thầu Bên mời thầu chủ dự án, chủ đấu thầu pháp nhân đại diện, hợp pháp chủ dự án, chủ đầu t đợc giao trách nhiệm, thực việc đấu thầu Trờng hợp đấu thầu tuyển chọn t vấn nhà thầu cá nhân Theo tính chất công việc, đấu thầu áp dụng cho công việc sau: Đấu thầu tuyển chọn t vấn Đấu thầu xây lắp Đấu thầu mua sắm hàng hóa Đấu thầu lựa chọn đối tác thực dự án Khi nhà thầu nhà xây dựng đấu thầu xây lắp, nhà cung cấp đấu thầu mua sắm hàng hóa, nhà t vấn đấu đấu thầu lựa chọn đối tác đầu t Quy chế đấu thầu áp dụng cho đấu thầu đợc tổ chức thực Việt nam Mục tiêu đấu thầu nhằm thực tính cạnh tranh, công minh bạch trình đấu thầu để lựa chọn nhà thầu phù hợp, bảo đảm hiệu kinh tế dự án Nhà nớc khuyến khích đấu thầu tất dự án đầu t xây dựng công trình sản xuất kinh doanh văn hóa xã hội, không phân biệt nguồn vốn nhng bắt buộc phải tổ chức đấu thầu theo quy chế đấu thầu trờng hợp sau : - Các dự án chủ đầu t doanh nghiệp Nhà nớc quan tổ chức Nhà nớc sử dụng vốn Ngân sách Nhà nớc Vốn tín dụng Nhà nớc bảo lãnh, vốn tín dụng đầu t phát triển Nhà nớc, vốn đầu t phát triển doanh nghiệp Nhà nớc - Các dự án liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh cổ phần cã sù tham gia cđa c¸c tỉ chøc kinh tÕ Nhà nớc (các doanh nghiệp Nhà nớc) từ 30% trở lên vào vốn pháp định, vốn kinh doanh vốn cổ phần - Các dự án cần lựa chọn đối tác đầu t để thực - Đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật t, trang thiết bị, phơng tiện làm việc quan Nhà nớc, đoàn thể DN Nhà nớc, đồ dùng phơng tiện làm việc thông thờng lực lợng vũ trang - Riêng dự án sử dung vốn tài trợ tổ chức quốc tế tổ chức nớc thực sở nội dung điều ớc đợc bên tài trợ bên Việt Nam kết Trờng hợp nội dung dự thảo điều ớc khác với quy chế đấu thầu quan đợc giao trách nhiệm đàm phán kết, định trớc kết Các hình thức lựa chọn nhà thầu Chủ đầu t lựa chọn nhà thầu theo hình thức sau : 2.1 Đấu thầu rộng rãi Theo hình thức này,việc gọi thầu đợc phổ biến rộng rãi thông qua phơng tiện truyền thông không hạn chế số lợng nhà thầu tham gia Bên mời thầu phải thông báo công khai điều kiện, thời gian rộng rãi tối thiểu 10 ngày trớc phát hành hồ sơ mời thầu Đấu thầu rộng rãi hình thức chủ yếu đợc áp dụng đấu thầu 2.2 Đấu thầu hạn chế Đấu thầu hạn chế hình thức đấu thầu mà bên mời thầu mời số nhà thầu (tối thiểu nhà thầu) đủ lực tham gia Danh sách nhà thầu tham dự phải đợc ngời ( cấp) thẩm quyền chấp thuận Hình thức đợc xem xét áp dụng điều kiện sau: + Chỉ số nhà thầu khả đáp ứng đợc yêu cầu gói thầu + Các nguồn vốn sử dụng yêu cầu phải tiến hành đấu thầu hạn chế + Do tình hình cụ thể gói thầu mà việc áp dụng đấu thầu hạn chế lợi 2.3 Chỉ định thầu Chỉ định thầu hình thức lựa chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu gói thầu để thơng thảo hợp đồng Hình thức áp dụng đợc hình thức đặc biệt sau : * Trờng hợp bất khả kháng thiên tai, địch họa đợc phép định đơn vị đủ lực để thực công tác kịp thời * Gói thầu tính chất nghiên cứu thử nghiÖm, bÝ mËt quèc gia, bÝ mËt an ninh, bÝ mật quốc phòng Thủ tớng Chính phủ định * Gói thầu đặc biệt Thủ tớng Chính phủ định sở báo cáo thẩm định Bộ kế hoạch đầu t, ý kiến văn quan tài trợ vốn quan liên quan 2.4 Chào hàng cạnh tranh Hình thức đợc áp dụng cho gói hàng mua sắm hàng hóa giá trị dới tỷ đồng Mỗi gói thầu phải chào hàng nhà thầu khác yêu cầu chào hàng bên mời thầu Việc gửi chào hàng đợc thùc hiƯn b»ng c¸ch gưi trùc tiÕp, b»ng Fax, b»ng đờng bu điện phơng tiện khác 2.5 Mua sắm trực tiếp Hình thức mua sắm trực tiếp đợc áp dụng trờng hợp bổ sung hợp đồng cũ đợc thực xong (dới năm) hợp đồng thực với điều kiện chủ đầu t nhu cầu tăng thêm số lợng hàng hóa khối lợng công việc mà trớc đợc tiến hành đấu thầu, nhng phải đảm bảo không đợc vợt mức giá đơn giá hợp đồng trớc Trớc hợp đồng, nhà thầu phải chứng minh đủ lực kỹ thuật tài để thực gói thầu 2.6 Tự thực Hình thức đợc áp dụng gói thầu mà chủ đầu t đủ lực thực 2.7 Mua sắm đặc biệt Hình thức đợc áp dụng ngành đặc biệt mà quy định riêng áp dụng đấu thầu đợc 3.Phơng thức đấu thầu Hiện nớc ta, hoạt động đấu thầu đợc áp tiến hành áp dụng theo ba phơng thức sau : 3.1 Đấu thầu túi Hồ sơ Là phơng thức mà nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu túi Hồ sơ Phơng thức đợc áp dụng đấu thầu mua sắm hàng hóa xây lắp 3.2 Đấu thầu hai túi Hồ sơ Là phơng thức mà nhà thầu nộp ®Ị xt kü tht vµ ®Ị xt tµi chÝnh túi Hồ sơ riêng vào thời điểm Túi Hồ sơ đề xuất kỹ thuật đợc xem xét trớc để đánh giá Các nhà thầu mở tiếp Hồ sơ đề xuất giá để đánh giá Phơng thức đợc áp dụng với đấu thầu tuyển chọn t vấn 3.3 Đấu thầu hai giai đoạn Phơng thức áp dụng cho trờng hợp sau : - Các gói thầu mua sắm hàng hóa xây lắp giá trị từ 500 tỷ đồng trở lên - Các gói thầu mua sắm hàng hóa tính chất lựa chọn công nghệ thiết bị toàn bộ, phức tạp công nghệ kỹ thuật gói thầu xây lắp đặc biệt phức tạp - Dự án hợp đồng thực theo hợp đồng chìa khoá trao tay Quá trình thực phơng thức nh sau: a Giai đoạn thứ Các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu sơ gồm đề xuất kỹ thuật phơng án tài (cha giá) để bên mời thầu xem xét thảo luận cụ thể với nhà thầu, nhằm thống yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật để nhà thầu chuẩn bị nộp Hồ sơ dự thầu thức b Giai đoạn thứ hai Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia giai đoạn thứ nộp Hồ sơ dự thầu thức với đề xuất kỹ thuật đề xuất chi tiết kinh tế với ®Çy ®đ néi dung vỊ tiÕn ®é thùc hiƯn, ®iỊu kiện hợp đồng giá dự thầu điều kiện thực đấu thầu 4.1 Việc tổ chức đấu thầu đợc thực đủ điều kiện sau: a Văn định đầu t giấy phép định đầu t ngời (hoặc cấp) thẩm quyền b Kế hoạch đấu thầu đợc ngời thẩm quyền phê duyệt c Hồ sơ mời thầu đợc ngời (hoặc cấp) thẩm quyền phê duyệt d Bên mời thầu không đợc tham gia với t cách nhà thầu gói thầu tổ chức Trong trờng hợp đấu thầu tuyển chọn t vấn thực công việc chuẩn bị dự án đấu thầu lựa chọn đối tác để thực d án, điều kiện tổ chức đấu thầu văn chấp thuận ngời (hoặc cấp) thẩm quyền hồ sơ mời thầu đợc duyệt 4.2 Nhà thầu tham dự đấu thầu phải đảm bảo điều kiện sau: a giấy phép đăng kinh doanh Đối với đấu thầu mua sắm thiết bị phức tạp đợc quy định hồ sơ mời thầu, giấy đăng kinh doanh, phải giấy phép bán hàng thuộc quyền nhà sản xuất b đủ lực kỹ thuật tài đáp ứng yêu cầu gói thầu c Chỉ đợc tham gia đơn vị dự thầu gói thầu, dù đơn phơng hay liên doanh dự thầu Trờng hợp tổng công ty đứng đơn vị dự thầu đơn vị trực thuộc không đợc phép tham dự với t cách nhà thầu độc lập gói thầu II Đấu thầu xây lắp: Vai trò đấu thầu xây dựng: Xây dựng ngành kinh tế lớn kinh tế quốc dân, đóng vai trò chủ chốt khâu cuối trình sáng tạo nên vật chất kỹ thuật tài sản cố định cho lĩnh vực hoạt động đất nớc xã hội dới hình thức ( xây dựng mới, cải tạo, mở rộng đại hoá tài sản cố định) Cùng với phát triển kinh tế, quy mô hoạt động xây dựng nớc ta ngày mở rộng, thị trờng xây dựng ngày sống động, tính xã hội trình sản xuất sản phẩm xây dựng ngày cao, qua phơng thức lựa chọn tổ chức nhận thầu thông qua đấu thầu bớc đầu hình thành ngày phát triển, ngµy cµng thĨ hiƯn râ tÝnh u viƯt cđa nã Thứ nhất: Đối với chủ đầu t Đấu thầu giúp cho chủ đầu t tiết kiệm đợc vốn đầu t, đảm bảo tiến độ chất lợng công trình Vì đấu tranh diễn cạnh tranh gay gắt nhà thầu chủ đầu t lạ chọn nhà thầu đáp ứng gay gắt yêu cầu đề ra: giá thành hợp lý, đảm bảo tiến độ thi công chất lợng công trình tốt Do tiết kiệm đợc tối đa vốn bỏ Nhng mặt khác thay đổi quy định Nhà nớc Nếu nh trớc Hồ sơ dự thầu đợc đánh giá theo tiêu chuẩn (kỹ thuật, kinh nghiệm, chất lợng nhà thầu, tài giá thi công) sau tổng hợp đánh giá toàn diện Bên mời thầu sử dụng giá xét thầu, giá sàn chủ đầu t dự kiến trớc để xét thầu theo quy chế ( Nghị định 88) Bên mời thầu không đợc sử dụng giá xét thầu, giá sàn mà sử dụng giá gói thầu theo kế hoạch đấu thầu đợc duyệt Sau bớc đánh giá kỹ thuật nhà thầu trúng thầu nhà thầu đánh giá thấp Điều nghĩa mức giá cụ thể (dù dự toán) để công ty xác định mức giá dự thầu nh trớc Và yếu tố giá ngày quan trọng xét thầu Do để thắng thầu cách khác cong ty phải chiến lợc giá cụ thể để tranh thầu phải đủ lớn để đủ trang trải chi phí bảo đảm lợi nhuận mục tiêu nhng phải đủ nhỏ để khả trúng thầu cao Để đạt đợc điều trớc tiên công ty phải điều chỉnh lại cách tính giá dự toán xây lắp công trình Cho đến việc chọn giá dự thầu công ty sử dụng đơn giá địa phơng Trong nhiều trờng hợp giá địa phơng không phản ánh biến đổi giá liên tục thị trờng làm cho giá dự thầu công ty cao thấp dẫn đến thua lỗ trúng thầu Nhìn chung, giới hạn cách tính giá việc tính giá đợc thực sở định mức, đơn giá Nhà nớc, đơn giá vật liệu địa phơng thực chất Nhà nớc ban hành dẫn đến kết tính giá bị hạn chế, quy định Nhà nớc thờng ban hành chậm khác xa so với biến động giá cả, chủng loại vật t, công nghệ xây dựng thị trờng Sự hạn ché gây ảnh hởng lớn đến thu nhập (trong trờng hợp công ty thắng thầu) chênh lệch vè giá Để đảm bảo an toàn, đơn vị tham gia đấu thầu phải xuất phát từ khả thực tế việc cung cấp vật t, nhân công, thiết bị, dịch vụ sẵn khác địa điểm nơi xây dựng công trình so sánh với yêu cầu đặc điểm thiết kế chủ đầu t Thông tin khả thực tế phải thông tin chắn đợc cập nhật hàng ngày Các thông tin giúp nhà thầu biết đợc xác phạm vi cho phép giá nhằm điều chỉnh giá tham dự thầu hợp lý tuỳ theo loại công trình nh tùy theo mức độ cạnh tranh gói thầu, dự án Trong só trờng hợp đặc biệt, địa phơng nơi xây dựng hay vài vật liệu thỏa mãn yêu cầu thiết kế Thông tin vè nguồn giá cung cấp ngày quan trọng nhà thầu Chi phí vËt liƯu phơ thc vµo rÊt nhiỊu u tè: sè lợng nhà cung cấp tính phổ biến vật liệu, khoảng cách thuận lợi giao thông, chất lợng vật liệu, độ tin cậy ngời bán hàng, nhân công Để khắc phục đợc tình trạng giá dự thầu thấp cao, công ty đa dự thầu riêng sở điều chỉnh cách xác định đơn giá tổng hợp cách cập nhật thờng xuyên giá nguyên vật liệu để kịp thời nắm bắt nguồn thông tin giá Muốn công trình dự thầu công ty cần phải: - Nghiên cứu kỹ đặc điểm công trình, đặc điểm điều kiện khí hậu, địa hình khu vực - Nghiên cứu kỹ thị trờng xây dựng, mạng lới cung ứng nguyên vật liệu công trình, địa phơng, khu vực lân cận, mạng lới giao thông vận tải - Nghiên cứu kỹ nguồn lao động địa phơng Ngoài việc giảm giá dự thầu công ty chủ yếu dựa yếu tố bên nh: khả tiết kiệm chi phí chung, chi phí máy thi công, chi phí cốt pha mà bỏ qua yếu tố bên nh: thuận lợi giá vật liệu hay địa hình công trình thuận lợi cho thi công Do vậy, nhiều giảm giá nhng giá dự thầu công ty cao.Để khắc phục điều với việc nghiên cứu công trình dự thầu nhóm kỹ thuật cần ý chi phí gia tăng hay chi phí giảm thực tăn gói thầu hay giảm mà đảm bảo công ty không bị thua lỗ lãi Trong chiến lợc giá, công ty nên phân loại thị trờng theo yếu tố địa lý thành thị trờng xây dựng thành thị, thị trờng xây dựng nông thôn để đa mức giá hợp lý cho khu vực hay phân loại thị trờng theo loại xây dựng thành thị trờng xây dựng dân dụng, thị trờng xây dựng công nghiệp Bởi loại thị trờng yêu cầu công nghệ, kỹ thuật khác mà cấu thành giá xây dựng khác Tuy nhiên chiến lợc giá công ty không thieets chiến lợc giá thấp Trờng hợp công trình yêu cầu chất lợng cao, đòi hỏi nhà thầu phải kinh nghiệm tùy vào đối thủ cạnh tranh mà công ty áp dụng chiến lợc giá cao chất lợng cao 3.Giải pháp 3: Xác định chiến lợc đấu thầu tổng hợp Đấu thầu ngày không đơn cạnh tranh giá Yếu tố cạnh tranh ngày gay gắt thị trờng đòi hỏi công ty phải chiến lợc tổng hợp khả thắng thầu cao Do bên cạnh yếu tố giá công ty cần ý - Chiến lợc công nghệ tổ chức xây dựng Đây chiến lợc quan trọng độ tin cậy cao việc nghiên cứu áp dụng công nghệ tiên tiến phù hợp luôn hoạt động tính chiến lợc đơn vị Thực chất chiến lợc lập hồ sơ dự thầu, công ty phải dốc toàn lực vào việc thiết kế tổ chức xây dựng hợp lý dựa công nghệ xây dựng hiệu Nếu công ty đa đợc công nghệ độc đáo mà chủ đầu t cần cho việc xây dựng công trình u cạnh tranh thầu công ty tăng lên gấp bội lần - Chiến lợc liªn kÕt: viƯc liªn doanh liªn kÕt bao giê còng tạo nhà thầu mạnh so với nhà thầu riêng rẽ Đơng nhiên nhà thầu mạnh hay vài mặt (so với yêu cầu tranh thầu) nh thiết bị hay tính chuyên môn hay tài công nghệ Sự liên doanh liên kết nhằm phối hợp bù trừ u nhợc điểm nhà thầu Tạo nên nhà thầu với nhiều u điểm đồng thời đảm bảo tính hợp lệ tranh thầu Nhà nớc tạo nhà thầu đủ mạnh đảm bảo chất lợng công trình đáp ứng đợc yêu cầu chủ đầu t Đặc biệt dự ¸n lín vµ cã ngn vèn níc ngoµi Ngoµi liên doanh, liên kết tạo mối quan hệ lâu dài đơn vị Điều hỗ trợ đơn vị điều kiện trì công việc kinh doanh ổn định hơn.Theo chiến lợc công ty liên doanh để tranh thầu thực công trình Trong trờng hợp yếu, công ty tranh thủ khả làm thầu phụ cho doanh nghiệp xây dựng khác khả thắng thầu - Chiến lợc thay đổi thiết kế công trình Trờng hợp ngoại lệ cho phép công ty khả thiết kế tốt, sau nhận đợc hồ sơ bên mời thầu công ty đè xuất phơng án thay đổi thiết kế hợp lý đem lại lợi ích lớn cho chủ đầu t Để thực điều đòi hỏi nhà thầu phải vốn kinh nghiệm lớn, đủ khả thuyết phục chủ đầu t nh cấp thẩm quyền phê duyệt, thẩm định Thiết kế thay đổi phải hẳn cấu trúc kết cấu đáp ứng tốt mục đích xây dựng chủ đầu t đồng thời không làm ảnh hởng đến dự toán vốn đầu t dự tính ban đầu Trong trờng hợp này, chủ đàu t dành cho công ty thực công trình với kiểm tra định quan thiết kế t vấn uy tín Giải pháp 4: Đẩy mạnh công tác tiếp thị Khi thị trờng xây dựng không mở dễ dàng cho doanh nghiệp hoạt ®éng marketing ®ãng vai trß quan träng Trong thêi gian qua công tác tiếp thị, đặc biệt sách khuyếch trơng, giao tiếp công ty hạn chế Do để đáp ứng tình hình phát triển thị trờng đòi hỏi phát triển công ty Công ty cần: - Hoàn thiện quy chế tiếp thị nội sở xác định mức thởng, trích nộp nh hình thức thởng, trích nộp cho phù hợp nhằm khuyến khích tham gia cán công nhân viên công ty - Đẩy mạnh công tác tiếp thị, khuyếch trơng giao tiếp tỉnh thành nớc Huy động cán hoạt động địa bàn chủ chốt mà công ty ý tham gia đề xuất ý kiến cho kế hoạch phát triển mở rộng thị trờng công ty - Duy trì quan hệ khách hàng truyền thống dù nhu cầu xây dựng không liên tục với khách hàng cụ thể Nói chung hoạt động marketing công ty là: - Duy trì mở rộng khách hàng - Việc trì tìm nguồn giúp cho doanh nghiệp đủ thông tin thị trờng xây dựng nhằm lựa chọn dự án phù hợp nhanh chóng tiếp cận hay định việc tranh thầu nh việc loại bỏ thông tin sai lệch định không tranh thầu sớm đảm bảo cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí giảm hao phí khác - Giới thiệu khếch trơng hoạt động công ty - Việc quảng cáo mang tính độc lập tơng trình đấu thầu song quan trọng tất đơn vị kinh doanh không riêng lĩnh vực xây dựng Qua công tác quảng cáo, giới thiệu đơn vị tạo đợc nhìn chung cho khách hàng quy mô, đặc điểm, mạnh giúp cho khách hàng hiểuqua hỗ trợ tốt tham thầu - Quy chế nội (chính sách công ty)Quy chế thởng nội nhằm khuyến khích khai thác khả tiềm tàng không bên đơn vị Việc sử dụng lợi ích kinh tế giúp cho việc thu thông tin nhanh, xác hiệu toàn trình từ hình thành đên đấu thầu dự án, kích thích tính tích cực tạo hiệu chung Giải pháp 5: Chú trọng phân tích rủi ro dự án xây dựng Quản lý dự án truyền thống bao gồm mặt quản lý tiến độ, quản lý chất lợng, quản lý chi phí (giá thành) góp phần không nhỏ vào thành công dự án đầu t đợc thực đất nớc ta Tuy nhiên trình quản lý dự án thờng xuyên xuất yếu tố ngẫu nhiên tiêu cực không lờng trớc đợc, ảnh hởng tới tiến độ thi công kết thực dự án xây dựng mà thờng gọ rủi ro Vì công ty cần nghiên cứu, đánh giá, phân loại tìm phơng hớng quản lý rủi ro Bởi thực tế cho thấy không trọng đến vấn đề làm ảnh hởng không tốt đến hiệu dự án đầu t xây dựng, thông thờng kéo dài thời gian thùc hiƯn dù ¸n tíi 20-30%, c¸ biƯt cã dự án kéo dài tới 200-300% thời gian làm việc bị thất bại hoàn toàn mặt tài rủi ro không lờng trớc đợc Vì giai đoạn công trình xây dựng công ty cần phải làm rõ mục tiêu cần phải quản lý rủi ro Trên sở xác định rủi ro giải rủi ro Nhà thầu phải lựa chọn phơng pháp thức để giải rđi ro cã thĨ x¶y Cã thĨ lùa chän phơng thức để giải rủi ro nh sau: - Xác định phơng pháp phòng ngừa, tránh rủi ro giảm nhẹ ảnh hởng - Đa kế hoạch dự phòng đối phó với rủi ro xảy - Cân nhắc để chuyển giao rủi ro cho công ty bảo hiểm - Cân nhắc để phân bổ rủi ro hợp đồng - Lập cấu quản lý tổ chức cần thiết - Chuẩn bị mặt công nghệ - Dự trù tài nguyên lao động Trong xây dựng rủi ro đợc quan tâm quản lý công việc, giai đoạn trình sản xuất kinh doanh Quản lý rủi ro đợc thực không trình thực dự án mà đợc thực từ đầu giai đoạn lập hồ sơ dự thầu, đặc biệt số công tác quan trọng định đến chaat lợng hồ sơ dự thầu Các rủi ro chủ quan khâu lập hồ sơ dự thầu thờng xuất số vấn đề sau: + Nắm bắt không hết yêu cầu Hồ sơ dự thầu Các yếu tố điều kiện công trình dẫn đến Hồ sơ thiết kế chí dự toán đấu thầu bị sai lệch làm giảm khả thắng thầu công ty + Bóc tách khối lợng chi phí giá thiếu sai thiếu kinh nghiệm không nắm bắt đợc thông tin dẫn đến thua lỗ sau thi công thực tế + Chủ quan không lờng trớc cách tổng hợp biến động khả tài dẫn đến để lỏng điều kiện toán gây khó khăn đầu t trihf thực dự án Việc quản lý tốt rủi ro xây dựng ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao khả thắng thầu công ty Giải pháp 6: Tăng cờng công tác đào tạo, nâng cao trình độ Đây công tác tính chiến lợc lâu dài, ý nghĩa kinh tế sâu sắc mà nhà quản lý quan tâm Năng lực tập thể mạnh hay yếu phụ thuộc hoàn toàn vào lực cá nhân tính thống hệ thống máy làm việc Khả phối hợp cá nhân, phận mang tính định Việc nâng cao trình độ đợc tập trung vấn sau: - Thờng xuyên bồi dỡng nâng cao trình độ chuyên môn lý thuyết lẫn thực hành tay nghề cho cán công nhân viên toàn cong ty mặt nh: nghiên cứu mới, làm thực tế - Đầu t nâng cao trình độ ngoại ngữ tin học: ngoại ngữ chuyên môn, áp dụng nghiên cứu phần mềm xây dựng, phần mềm quản lý dự án - Quy trình hóa công tác lập Hồ sơ dự thầu Công tác lập Hồ sơ dự thầu nh biết bớc quan trọng nhất, định chất lợng tranh thầu Công tác lập Hồ sơ dự thầu đợc tiến hành tùy loại dự án khác biện pháp công nghệ, giá, điều kiện toán nội dung đòi hỏi phải nhiều thời gian chi phí để đảm bảo thông tin đủ điều kiện tin cậy phù hợp với lực tài chính, kỹ thuật công ty Công ty xây lắp vật t kỹ tht tr¶i qu mét thêi gian kinh nhgiƯm thùc hiƯn nhiều loại dự án khác nhau, đủ sở để xây dựng quy trình lập Hồ sơ đấu thầu nhằm giảm bớt hao phí tiết kiệm thời gian lập hồ sơ Việc quy trình hóa nh đầu t cần phải quan tâm lãnh đạo ngời trách nhiệm đồng thời đòi hỏi chuẩn bị đồng liệu thiết bị đồng không phận kỹ thuật-nơi lập dự án Quy trình hóa cần thiết tạo sơ đồ tỏng hợp hay bớc đơn vị riêng biệt Các công việc nội dung phải đảm bảo đợc thực kiểm tra nhằm tránh sai, thiếu sót không cần thiết Hồ sơ dự thầu tránh sửa chữa bổ sung giảm đáng kể thời gian lập dự toán - Chuyên môn hóa cán đấu thầu giá, tiếp thị thi công: Tăng cờng đào tạo bồi dỡng kiến thức kinh tế- tài chính, pháp luật kỹ ngoại ngữ tin học cho cán tham gia công tác đấu thầu công ty nhằm nâng cao chất lợng hồ sơ dự thầu, nâng cao khả trực tiếp tham gia dự thầu công trình vốn đầu t nớc Hồ sơ đấu thầu khả thể rõ nét lực đơn vị nh ý đồ chiến lợc công ty đợc đa tùy theo lần đấu thầu đặc điểm riêng khác Trong công tác đào tạo, bồi dỡng kiến thức công ty cần trọng đến lực lợng cán gián tiếp lực lợng công nhân kỹ thuật đội, ban quản lý công trình lực lợng lao động không trực tiếp tham gia vào định đến công tác đấu thầu nhng lại đóng vai trò quan trọng trình thi công công trình định đến chất lợng công trình, đến uy tín công ty Riêng cán gián tiếp đội nhiều yếu tố nh: hoạt động sản xuất kin doanh đơn vi chịu ảnh hởng trực tiếp từ công trình thi công nên lúc không nắm hết chủ trơng, đờng lối quy định công ty Vì không ban hành quy định quy chế tới đơn vị mà công ty cần ó lớp đào tạo tập huấn giúp cho lực lợng cán đơn vị nắm rõ vấn đề, tránh bất đồng cách làm việc đơn vị phòng ban công ty gây trở ngại cho công việc cho phát triển công ty Giải pháp 7: Nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định Trong xây dựng tài sản cố định, đặc biệt máy móc thiết bị phần tất yếu chi phí máy chiếm tỷ lệ không nhỏ tổng chi phia thi công công trình Việc đầu t mua sắm thiết bị ý nghĩa lớn ảnh hởng đến hiệu quản lý nh tiết kiệm chi phí đơn vị Nâng cao hiệu sử dụng máy móc, tiếp tục đầu t mua sắm thiết bị công nghệ nhằm nâng cao lực thi công, nâng cao chất lợng công trình tiien độ thi công Trong xây dựng doanh nghiệp xây dựng cần khối lợng lớn máy móc thiết bị nên việc sử dụng hiệu khối lợng máy móc ý nghĩa quan trọng việc nâng cao chất lợng công trình hạ giá thành sản phẩm xây dựng nh khả nâng cao thắng thầu Vì sử dụng máy móc thiết bị thi công công ty cần ý tới: - Giải vấn đề nh lựa chọn phơng án giới hóa xây dựng tối u, phân phối máy móc hợp lý theo tiến độ thi công, phân bố máy móc theo địa điểm xây dựng mặt hợp lý, điều phối máy móc công trờng - kế hoạch cải tiến sử dụng máy móc, nhằm nâng cao hệ số sử dụng máy theo công suất theo thời gian đầu máy đa vào hoạt động - Xác định hình thức sử dụng máy móc hợp lý nh kết hợp tốt phơng án mua sắm phơng án thuê,giữa phơng án sử dụng máy tập trung hay phân tán hình thức sử dụng máy, vừa hiệu lại vừa đảm bảo máy móc lâu h hỏng, hình thức khoán sản phẩm nội - Liên kết doanh nghiệp nhằm sử dụng nâng cao lực sản xuất thừa Đặc biệt công ty phải kế hoạch tận dụng máy móc thời gian tạm thời nhàn rỗi cha kiếm đợc hợp đồng xây dựng cách làm thầu phụ hay cho thuê - Lựa chọn phơng án khấu hao phù hợp với kế hoạch cho vừa bảo toàn vốn lại vừa bảo đảm tính cạnh tranh giá thành sản phẩm nh tạo điều kiện để đổi kỹ thuật sản xuất công ty Trong đầu t mua sắm thiết bị công ty nên trọng đến máy móc công nghệ thi công loại công trình hạ tầng nhằm nâng cao lực thi công loại công trình Giải pháp 8: Đẩy mạnh công tác hoán công, nghiệm thu góp phần lành mạnh hóa tình hình tài công ty Do nhiều yếu tố chủ quan khách quan mà công ty phải đối phó với tình trạng vốn bị ứ đọng Công trình giao, chủ đầu t đa vào sử dụng nà công ty cha thu đủ tiền chậm trễ bên A nhng mặt khác lỗi nhà thầu nh: toán sai khối lợng thiếu vaw hợp lệ ghi nhận khối lợng phát sinh nên gây thiệt hại tài ảnh hởng đến khả tranh thầu công ty Vởy để hoạt động tài đợc an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển công ty cần ý - Trong thi công, trớc nghiệm thu cán kỹ thuật phải chuẩn bị đầy đủ vẽ liên quan Moi hoạt động công trình sau thi công xong phải hoàn thành tim, cốt, kích thớc hình học theo quy định thiết kế Sau kết thúc hạng mục ban huy công trình phải đệ trình vẽ hoàn thành cho quan quản lý cấp sau chuyển giao cho ba quản lý công tr×nh víi néi dung: + KÝch thíc h×nh häc theo thiÕt kÕ + §é sai lƯch cđa tim, trơc theo hai phơng + Những thay đổi khác so với thiết kế Chỉ nhận lại biên nghiệm thu đủ chữ thành phần liên quan, đợc phép thi công ngời tiếp Tất thay đổi bổ sung phải báo cáo với ban quản lý Chỉ đợc phép văn ban quản lý nhà thầu đợc phép thi công tiếp nhật công trình mẫu văn kèm theo để ghi chép, theo dõi lu trữ Mọi thay đổi phải đợc xác nhận giá trị tăng giảm so với thiết kế chấp nhận ban quản lý cấp thẩm quyền - Trong điều kiện tăng cờng tân dụng nguồn vốn đợc tam ứng trớc từ chủ đầu t Phòng tài vụ phối hợp với phòng ban công ty lên tiến độ cung cấp thu hồi vốn cho công trình trớc sau vốn chủ đầu t để kế hoạch cụ thể thu hồi vốn Giải pháp điều kiện để đo lờng khả cạnh tranh doanh nghiệp xây dựng, là: chất lợng giá tiến độ thi công Lý thut vỊ chi phÝ cho chÊt lỵng chøng minh r»ng chất lợng đợc nâng lên cao giá thành hạ xuống nhờ giảm đợc tổn phí h hao chi phí cho thẩm định chi phí Đảm bảo thỏa mãn cho khách hàng chất lợng va giá lợi cho việc nâng cao tỷ lệ chếm lĩnh thi trờng Hơn nữa, vớng mắc chất lợng không cần đến hoạt động ngầm nhằm sử lý h hỏng hay phế thải Tuy nhiên vấn đề chất lợng từ trớc đến công ty xây lắp vật t kỹ thuật nh nhiều công ty khác ý đến chất lợng thi công công trình mà cha quan tâm đến chất lợng đồng nên kết mang lại đấu thầu nói riêng hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung hạn chế Sở dĩ chất lợng phải đồng lĩnh vực chức phận, hoạt động, ngời công ty ảnh hởng đến Các sai lầm thờng hay nhân lên phận lĩnh vực không đáp ứng đợc yêu cầu gây khó khăn nơi khác, dẫn đến nhiều sai lầm, nhiều khó khăn Nếu nơi tìm cách xử lý từ đầu lợi lớn Cụ thể chát lợng không thi công Chất lợng báo cáo tài chính, số liệu kế toán hay chất lợng kế hoạch tổ chức đợc quan tâm cách đồng góp phần nâng cao khả thắng thầu lớn công ty Bởi đấu thầu giải pháp thi công Nếu điều Hồ sơ dự thầu không đợc đáp ứng công ty bị loại từ đầu Nếu số liệu tài nhầm lẫn sơ suất Hồ sơ dự thầu công ty bị điểm xét thầu Hơn quản lý chất lợng đồng với chứng chứng nhận minh chứng tin cậy công ty muốn mở rộng thị trờng, tìm kiếm đối t¸c ... sở lý luận đấu thầu đấu thầu xây lắp Chơng 2: Thực trạng số công tác đấu thầu Công ty xây lắp vật t kỹ thuật Chơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả thắng thầu Công ty xây lắp vật t kỹ thuật. .. thực việc đấu thầu Trờng hợp đấu thầu tuyển chọn t vấn nhà thầu cá nhân Theo tính chất công việc, đấu thầu áp dụng cho công việc sau: Đấu thầu tuyển chọn t vấn Đấu thầu xây lắp Đấu thầu mua... hóa Đấu thầu lựa chọn đối tác thực dự án Khi nhà thầu nhà xây dựng đấu thầu xây lắp, nhà cung cấp đấu thầu mua sắm hàng hóa, nhà t vấn đấu đấu thầu lựa chọn đối tác đầu t Quy chế đấu thầu áp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bí quyết để đấu thầu hiệu quả ở công ty cổ phần xây lắp vật tư kỹ thuật, Bí quyết để đấu thầu hiệu quả ở công ty cổ phần xây lắp vật tư kỹ thuật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay