Tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

98 33 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2018, 23:11

... vê quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn ng̀n vốn ngân sách Nhà nước - Đánh giá thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thông nông thôn địa bàn huyện phân... hình quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn từ vốn ngân sách Nhà nước huyện Đại Từ 36 3.2.1 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơng trình giao thông nông thôn. .. đến quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn nguồn vốn ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Đê xuất số giải pháp tăng cường quản lý dự án đầu tư xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đại từ, tỉnh thái nguyên, Tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn