CÔNG PHÁ ĂN MÒN KIM LOẠI -CƠ BẢN

12 4 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2018, 21:39

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 mơn Hóa học Theo dõi Page : Học Hóa thầy Thuận để đón xem nhiều Livestream hay tài liệu bổ ích Tài liệu : CƠNG PHÁ ĂN MỊN KIM LOẠI (CƠ BẢN) Mơn: Hóa học Nguồn: Biên soạn (Có giải chi tiết) Thầy Phạm Minh Thuận ĂN MÒN KIM LOẠI CƠ BẢN Câu Hãy cho biết kết luận sau ? A ăn mòn hố học q trình oxi hóa-khử kim loại chất bị ăn mòn B ăn mòn hố học mạnh nồng độ chất ăn mòn lớn nhiệt độ cao C ăn mòn hố học xảy bề mặt kim loại D Cả A, B, C Câu Trong cầu muối pin điện hố Zn – Cu có di chuyển A ion B electron C nguyên tử Cu D nguyên tử Zn Câu Cặp chất sau tham gia phản ứng pin điện hoá Zn–Cu ? A Zn2+ + Cu B Zn2+ + Cu2+ C Cu2+ + Zn D Cu + Zn 2+ Câu Khi pin điện hố Zn – Pb phóng điện, ion Pb di chuyển A cực dương bị oxi hoá B cực dương bị khử C cực âm bị khử D cực âm bị oxi hoá Câu Trong pin điện hoá, anot nơi xảy A oxi hoá chất khử B khử chất oxi hoá C điện li dung dịch muối D điện phân dung dịch muối Câu Trong pin điện hoá, catot nơi xảy A oxi hoá chất khử B khử chất oxi hoá C điện li dung dịch muối D điện phân dung dịch muối Câu Phản ứng hoá học xảy pin điện hoá Zn - Cu là: Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+ Trong pin A Cu2+ bị oxi hố B Cu cực âm C Zn cực âm D Zn cực dương Câu Trong pin điện hóa, oxi hóa: A Chỉ xảy cực âm B Chỉ xảy cực dương C Xảy cực âm cực dương D Không xảy cực âm cực dương Câu Q trình oxi hóa khử, electron kim loại chuyển trực tiếp đến chất môi trường A ăn mòn B ăn mòn hóa học C ăn mòn điện hóa D ăn mòn kim loại Câu 10 Trong q trình ăn mòn hóa học kim loại, phản ứng xảy ? A Phản ứng trao đổi proton B Phản ứng hóa hợp Tham gia khóa LIVESTREAM mơn Hóa học Học hóa thầy Thuận để chiến thắng kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 mơn Hóa học Theo dõi Page : Học Hóa thầy Thuận để đón xem nhiều Livestream hay tài liệu bổ ích C Phản ứng phân hủy D Phản ứng oxi hóa – khử Câu 11 Điều kiện để xảy ăn mòn điện hố ? A Các điện cực phải tiếp xúc với nối với dây dẫn B Các điện cực phải nhúng dung dịch điện li C Các điện cực phải khác chất D Cả ba điều kiện Câu 12 Trong ăn mòn điện hóa điện cực A hai cặp kim loại khác B cặp kim loại – phi kim C cặp kim loại – hợp chất hóa học D A, B, C xảy Câu 13 Một chìa khố làm hợp kim Cu - Fe bị rơi xuống đáy giếng Sau thời gian chìa khố sẽ: A Bị ăn mòn hố học B Bị ăn mòn điện hố C Khơng bị ăn mòn D Ăn mòn điện hố hố học tuỳ theo lượng Cu-Fe có chìa khố Câu 14 Một Al nối với Zn đầu, đầu lại kim loại nhúng dịch muối ăn Tại chỗ nối kim loại xảy trình nào? A Ion Zn2+ thu thêm 2e để tạo Zn B Ion Al3+ thu thêm 3e để tạo Al C Electron di chuyển từ Al sang Zn D Electron di chuyển từ Zn sang Al Câu 15 Trong ăn mòn điện hóa, câu sau diễn tả ? A Ở cực âm có trình khử B Ở cực dương có q trình oxi hóa, kim loại bị ăn mòn C Ở cực âm có q trình oxi hóa, kim loại bị ăn mòn D Ở cực dương có q trình khử, kim loại bị ăn mòn Câu 16 Trong khơng khí ẩm, vật làm chất liệu có tượng sắt bị ăn mòn điện hóa ? A Tơn (sắt tráng kẽm) B Hợp kim Mg-Fe C Hợp kim Al-Fe D Sắt tây (sắt tráng thiếc) Câu 17 Một vật hợp kim Zn-Cu để khơng khí ẩm (có chứa khí CO2) xảy ăn mòn điện hóa Quá trình xảy cực dương ? A Quá trình khử Cu B Quá trình khử Zn + C Quá trình khử ion H D Quá trình oxi hóa ion H+ Câu 18 Cho hợp kim Cu – Al vào H2SO4 loãng dư thấy hợp kim: A bị tan hồn tồn B khơng tan C bị tan phần Al phản ứng D bị tan phần Cu phản ứng Câu 19 Trên cửa đập nước thép thường thấy có gắn Zn mỏng Làm để chống ăn mòn cửa đập theo phương pháp phương pháp sau ? A Dùng hợp kim chống gỉ B Phương pháp phủ C Phương pháp biến đổi hoá học lớp bề mặt D Phương pháp điện hoá Câu 20 Giữ cho bề mặt kim loại sạch, phủ lớp sơn, dầu mỡ , khơng có bùn đất bám vào biện pháp để bảo vệ kim loại khơng bị ăn mòn Như áp dụng phương pháp chống ăn mòn sau ? Tham gia khóa LIVESTREAM mơn Hóa học Học hóa thầy Thuận để chiến thắng kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 mơn Hóa học Theo dõi Page : Học Hóa thầy Thuận để đón xem nhiều Livestream hay tài liệu bổ ích A Cách li kim loại với mơi trường B Dùng phương pháp điện hoá C Dùng phương pháp biến đổi hoá học lớp bề mặt D Dùng phương pháp phủ Câu 21 Để bảo vệ vật Fe khỏi bị ăn mòn, người ta tráng mạ lên vật lớp Sn Làm để chống ăn mòn theo phương pháp sau ? A Bảo vệ bề mặt B Bảo vệ điện hố C Dùng chất kìm hãm D Dùng hợp kim chống gỉ Câu 22 Chất sau khí khơng gây ăn mòn kim loại ? A O2 B CO2 C H2O D N2 Câu 23 Q trình sau khơng xảy ăn mòn điện hố ? A Vật Al - Cu để khơng khí ẩm B Cho vật Fe vào dung dịch H2SO4 loãng cho thêm vài giọt dung dịch CuSO4 C Phần vỏ tàu Fe nối với Zn để nước biển D Nung vật Fe nhúng vào H2O Câu 24 Có pin điện hoá ghép cặp oxi hoá-khử chuẩn sau: (a) Ni2+/Ni Zn2+/Zn (b) Cu2+/Cu Hg2+/Hg (c) Mg2+/Mg Pb2+/Pb Điện cực dương pin điện hoá là: A Pb, Zn, Hg B Ni, Hg, Pb C Ni, Cu, Mg D Mg, Zn, Hg Câu 25 Trong q trình hoạt động pin điện hố Zn – Cu, nồng độ chất dung dịch biến đổi ? A Nồng độ ion Cu2+ tăng dần nồng độ ion Zn2+ tăng dần B Nồng độ ion Cu2+ giảm dần nồng độ ion Zn2+ giảm dần C Nồng độ ion Cu2+ giảm dần nồng độ ion Zn2+ tăng dần D Nồng độ ion Cu2+ tăng dần nồng độ ion Zn2+ giảm dần Câu 26 Pin nhỏ dùng đồng hồ đeo tay pin bạc oxit - kẽm.Phản ứng xảy pin viết sau: Zn(r) + Ag2O(r) + H2O(l)→ 2Ag(r) + Zn(OH)2 Như vậy, pin bạc oxit - kẽm: A Kẽm bị oxi hoá anot B Kẽm bị khử catot C Bạc oxit bị khử anot D Bạc oxit bị oxi hoá catot Câu 27 Trong pin điện hoá Zn-Cu, phản ứng xảy cực âm cực dương là: A Cu → Cu2+ + 2e Zn2+ + 2e → Zn B Zn2+ + 2e → Zn Cu → Cu2+ + 2e 2+ 2+ C Zn → Zn + 2e Cu + 2e → Cu D Cu2+ + 2e → Cu Zn → Zn2+ + 2e Câu 28 Câu nhận định sai pin Zn - Ag hoạt động là: A giảm khối lượng cực Zn tăng khối lượng cực Ag B giảm nồng độ ion kẽm tăng nồng độ ion bạc dung dịch C phản ứng xảy pin hoạt động ion bạc oxi hóa kẽm D có di chuyển ion cầu muối vào dung dịch Câu 29 Một pin điện hố có điện cực Zn nhúng dung dịch ZnSO4 điện cực Cu nhúng dung dịch CuSO4 Sau thời gian pin phóng điện khối lượng A điện cực Zn giảm khối lượng điện cực Cu tăng B hai điện cực Zn Cu giảm Tham gia khóa LIVESTREAM mơn Hóa học Học hóa thầy Thuận để chiến thắng kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 mơn Hóa học Theo dõi Page : Học Hóa thầy Thuận để đón xem nhiều Livestream hay tài liệu bổ ích C hai điện cực Zn Cu tăng D điện cực Zn tăng khối lượng điện cực Cu giảm Câu 30 Khi gang, thép bị ăn mòn điện hóa khơng khí ẩm, khẳng định sau đúng: A Tinh thể Fe cực dương, xảy trình khử B Tinh thể C cực dương, xảy trình khử C Tinh thể Fe cực âm, xảy trình khử D Tinh thể C cực âm, xảy trình khử Câu 31 Nhúng bốn sắt nguyên chất vào bốn dung dịch sau: Cu(NO3)2, FeCl3, CuSO4 + H2SO4, Pb(NO3)2 Số trường hợp xuất ăn mòn điện hố là: A B C D Câu 32 Trong pin điện hóa Zn – Cu, phản ứng hóa học: A Cu → Cu2+ + 2e xảy cực âm Zn2+ + 2e → Zn xảy cực dương B Cu2+ + 2e → Cu xảy cực âm Zn → Zn2+ + 2e xảy cực dương C Zn2+ + 2e → Zn xảy cực âm Cu → Cu2+ + 2e xảy cực dương D Zn → Zn2+ + 2e xảy cực âm Cu2+ + 2e → Cu xảy cực dương Câu 33 Phát biểu sau sai? A Bản chất điện phân phản ứng oxi hóa–khử xảy bề mặt điện cực tác dụng dòng điện B Để bảo vệ tàu biển làm thép người ta gắn Zn vào vỏ tàu phần chìm nước biển Bản chất việc làm sử dụng biện pháp ăn mòn điện hóa để chống ăn mòn kim loại C Bản chất ăn mòn hóa học phản ứng oxi hóa–khử xảy kim loại bị oxi hóa có phát sinh dòng điện D dd đất trồng trọt chua có màu vàng hợp chất Fe (III) gây nên Câu 34 Để vật làm hợp kim Zn,Cu mơi trường khơng khí ẩm( nước có hồ tan O2) xảy q trình ăn mòn điện hố Tại cực âm xảy q trình sau đây? A Quá trình khử Zn B Quá trình oxi hố Zn C Q trình khử O2 D Q trình oxi hố O2 Câu 35 Khi pin điện hóa Zn-Ag phóng điện có cầu muối NH4Cl A ion di chuyển điện cực Zn ion Cl- di chuyển điện cực Zn B ion di chuyển điện cực Zn ion Cl- di chuyển điện cực Ag C ion di chuyển điện cực Ag ion Cl- di chuyển điện cực Zn D ion di chuyển điện cực Ag ion Cl- di chuyển điện cực Ag Câu 36 Cho dung dịch: Fe2(SO4)3 + AgNO3, FeCl2, CuCl2, HCl, CuCl2 + HCl, ZnCl2 Nhúng vào dung dịch kim loại Fe, số trường hợp xảy ăn mòn điện hóa A B C D Câu 37 Cho hợp kim sau: Al – Zn (1); Fe – Zn (2); Zn – Cu (3); Mg – Zn (4) Khi tiếp xúc với dung dịch axit H2SO4 lỗng hợp kim mà Zn bị ăn mòn điện hóa học A (1), (2) (3) B (3) (4) C (2), (3) (4) D (2) (3) Câu 38 Trường hợp sau kim loại bị ăn mòn điện hố học? Tham gia khóa LIVESTREAM mơn Hóa học Học hóa thầy Thuận để chiến thắng kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 mơn Hóa học Theo dõi Page : Học Hóa thầy Thuận để đón xem nhiều Livestream hay tài liệu bổ ích A Cho kim loại Zn nguyên chất vào dung dịch HCl B Cho kim loại Cu nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng C Thép cacbon để khơng khí ẩm D Đốt dây sắt ngun chất khí O2 Câu 39 Bản chất ăn mòn hóa học ăn mòn điện hóa giống khác nào? A Giống hai phản ứng với dung dịch chất điện li, khác có khơng có phát sinh dòng điện B Giống hai ăn mòn, khác có khơng có phát sinh dòng điện C Giống hai phát sinh dòng điện, khác có ăn mòn hóa học q trình oxi hóa khử D Giống hai q trình oxi hóa khử, khác có khơng có phát sinh dòng điện Câu 40 Trường hợp sau xảy ăn mòn điện hóa ? A Lá sắt để khơng khí ẩm B Sợi dây Pb nhúng dung dịch Sn(NO3)2 C Thanh đồng bạch nhúng dung dịch CuSO4 D Đốt cháy hợp kim Sn-Pb khí clo LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Ăn mòn hóa học q trình oxi hóa khử electron kim loại chuyển trực tiếp đến chất mơi trường Khi kim loại bị ăn mòn biến thành hợp chất → A Khi nồng độ chất ăn mòn lớn nhiệt độ cao tốc độ phản ứng lớn → ăn mòn xảy mạnh → B Ăn mòn hóa học xảy nơi tiếp xúc chất ăn mòn kim loại → ăn mòn xảy bề mặt kim loại → C Đáp án D Câu 2: Đáp án A Để trì dòng điện q trình hoạt động pin điện hóa, người ta dùng cầu muối Vai trò cầu muối trung hòa điện tích dung dịch: ion dương di chuyển qua cầu muối đến cốc đựng dung dịch CuSO4 Ngược lại , ion âm di chuyển qua cầu muối đến dung dịch ZnSO4 Đáp án A Câu 3: Đáp án C Trong pin điện hóa Zn-Cu Điện cực Zn bị oxi hóa: Zn → Zn2+ + 2e (sự electron xảy bề mặt Zn Zn trở thành nguồn electron nên đóng vai trò cực âm, electron theo dây dẫn đến cực Cu) Do cực Zn bị ăn mòn Tham gia khóa LIVESTREAM mơn Hóa học Học hóa thầy Thuận để chiến thắng kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 mơn Hóa học Theo dõi Page : Học Hóa thầy Thuận để đón xem nhiều Livestream hay tài liệu bổ ích Trong cốc đựng dung dịch CuSO4, ion Cu2+ di chuyển đến Cu, chúng bị khử thành Cu kim loại bám cực đồng: Cu2+ + 2e → Cu Nồng độ Cu2+ dung dịch giảm dần, khiến cho màu xanh dung dịch nhạt dần Vậy xảy phản ứng Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu Đáp án C Câu 4: Đáp án B Trong pin điện hóa Zn-Pb kim loại mạnh hơn(Zn) bị ăn mòn trước đóng vai trò cực âm Kim loại yếu (Pb) đóng vai trò cực dương Trong cốc chứa dung dịch Pb2+ di chuyển đến Pb, chúng bị khử thành Pb kim loại bám cực Pb: Pb2+ + 2e → Pb Đáp án B Câu 5: Đáp án A Anot nơi xảy trình oxi hóa ( oxi hóa) Catot nơi xảy trình khử (sự khử) Đáp án A Câu 6: Đáp án B Anot nơi xảy q trình oxi hóa ( oxi hóa) Catot nơi xảy trình khử (sự khử) Đáp án B Câu 7: Đáp án C Trong pin điện hóa Zn-Cu kim loại mạnh Zn đóng vai trò cực âm bị oxi hóa, kim loại yếu (Cu) đóng vai trò cực dương Đáp án C Câu 8: Đáp án A Trong pin điện hóa anot cực âm nơi xảy q trình oxi hóa, catot cực dương nơi xảy trình khử Đáp án A Câu 9: Đáp án B Ăn mòn hóa học q trình oxi hóa khử, electron kim loại chuyển trực tiếp đến chất mơi trường, khơng có xuất dòng điện Ăn điện hóa q trình oxi hóa khử, electron kim loại chuyển dung dịch Tham gia khóa LIVESTREAM mơn Hóa học Học hóa thầy Thuận để chiến thắng kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học Theo dõi Page : Học Hóa thầy Thuận để đón xem nhiều Livestream hay tài liệu bổ ích chất điện ly Đáp án B Câu 10: Đáp án D Ăn mòn kim loại q trình oxi hóa khử phá hủy kim loại tác dụng chất môi trường Đáp án D Câu 11: Đáp án D Điều kiện để xảy ăn mòn điện hố Các điện cực phải khác chất (hai kim loại khác nhau, kim loại phi kim) Các điện cực phải nhúng dung dịch điện li Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp với nối với dây dẫn Đáp án D Câu 12: Đáp án D Trong ăn mòn điện hóa điện cực phải có chất khác cặp kim loại khác ( Zn-Cu), cặp kim loại- phi kim (Fe-C), cặp kim loại- hợp chất hóa học ( Hg-Hg2Cl2, điện cực calomen) Đáp án D Câu 13: Đáp án B Một chìa khố làm hợp kim Cu - Fe bị rơi xuống đáy giếng thỏa mãn điều điện để xảy ăn mòn điện hóa Có điện cực khác chất hóa học ( Cu-Fe),tiếp xúc trực tiếp với Nhúng dung dịch chất điện ly,trong nước giếng chứa ion Fe2+, As3+ Đáp án B Câu 14: Đáp án C Một Al nối với Zn đầu, đầu lại kim loại nhúng dịch muối ăn → xảy q trình ăn mòn điện hóa Khi xt dòng electron chuyển dời từ cực âm (Al) sang đến cực dương (Zn) Đáp án C Câu 15: Đáp án C Tham gia khóa LIVESTREAM mơn Hóa học Học hóa thầy Thuận để chiến thắng kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 mơn Hóa học Theo dõi Page : Học Hóa thầy Thuận để đón xem nhiều Livestream hay tài liệu bổ ích Trong pin điện hóa quy ước + Anot : cực âm nơi xảy q trình oxi hóa, kim loại bị ăn mòn + Catot: cực dương nơi xảy q trình khử, ion kim loại bị khử thành kim loại Đáp án C Câu 16: Đáp án D Trong pin điện hóa sắt bị ăn mòn trước hai điện cực kim loại, sắt có tính khử mạnh kim loại lại → Trong khơng khí ẩm, sắt tây có tượng sắt bị ăn mòn điện hóa Đáp án D Câu 17: Đáp án C Trong không khí ẩm chứa chất H2O, CO2, O2 tạo lớp dung dịch chất điện ly (H2CO3 ) phủ lên bề mặt hợp kim Khi cở cực âm xảy oxi hóa Zn → Zn2+ + 2e Cực dương xảy trình khử: 2H+ + 2e → H2 O2 + 2H2O + 4e → 4OHĐáp án C Câu 18: Đáp án C Cho hợp kim Cu – Al vào H2SO4 lỗng dư xảy phản ứng 2Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 Vậy kim loại bị tan phần Al phản ứng Đáp án C Câu 19: Đáp án D Trên cửa đập nước thép ( hợp kim Fe C) thường gắn thêm Zn mỏng làm kim loại hi sinh để bảo vệ sắt Vì Zn có tính khử mạnh Fe có tốc độ ăn mòn chậm Tấm thép bảo vệ phương pháo điện hóa Đáp án D Câu 20: Đáp án A Giữ cho bề mặt kim loại sạch, phủ lớp sơn dầum khơng có bùn đất bám vào → kim loại cách ly với dung dịch chất điện ly môi trường Đáp án A Câu 21: Đáp án A Để bảo vệ vật Fe khỏi bị ăn mòn, người ta tráng mạ lên vật lớp Sn để ngăn cản vật tiếp xúc với chất điện ly môi trường → bảo vê bề mặt Đáp án A Tham gia khóa LIVESTREAM mơn Hóa học Học hóa thầy Thuận để chiến thắng kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 mơn Hóa học Theo dõi Page : Học Hóa thầy Thuận để đón xem nhiều Livestream hay tài liệu bổ ích Chú ý tráng Sn lên bề mặt sắt sắt kim loại bị ăn mòn trước → khơng phải phương pháp bảo vệ điện hóa Câu 22: Đáp án D Trong phân tử N2 chứa liên kết ba bền vững nên phân tử N2 trơ, khó bị cực hóa tạo dung dịch chất điện ly → nên không gây ăn mòn kim loại Đáp án D Câu 23: Đáp án D Muốn xảy ăn mòn điện hóa phải thỏa mãn điều kiện Các điện cực phải khác chất Có thể cặp hai kim loại khác nhau, kim loại – phi kim hay kim loại – hợp chất Kim loại điện cực chuẩn nhỏ cực âm - Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp gián tiếp với qua dây dẫn - Các điện cực tiếp xúc với dung dịch chất điện li Nhận thấy nung vật Fe nhúng vào H2O, không thỏa mãn điều kiện có hai điện cực Ở xảy ră ăn mòn hóa học Đáp án D Câu 24: Đáp án B Hai điện cực làm pin điện hóa, điện cực có tính khử u đóng vai trò làm cực dương Điện cực dương pin điện hoá là:Ni, Hg, Pb Đáp án B Câu 25: Đáp án C Trong trình hoạt động pin điện hố Zn – Cu - Điện cực Zn bị oxi hóa: Zn → Zn2+ + 2e (sự electron xảy bề mặt Zn Zn trở thành nguồn electron nên đóng vai trò cực âm, electron theo dây dẫn đến cực Cu) Do cực Zn bị ăn mòn - Trong cốc đựng dung dịch CuSO4, ion Cu2+ di chuyển đến Cu, chúng bị khử thành Cu kim loại bám cực đồng: Cu2+ + 2e → Cu Nồng độ Cu2+ dung dịch giảm dần, khiến cho màu xanh dung dịch nhạt dần - Trong q trình hoạt động pin điện hóa Zn – Cu, nồng độ ion Zn2+ cốc đựng dung dịch ZnSO4 tăng dần, nồng độ ion Cu2+ cốc giảm dần Đáp án C Câu 26: Đáp án A Tham gia khóa LIVESTREAM mơn Hóa học Học hóa thầy Thuận để chiến thắng kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 mơn Hóa học Theo dõi Page : Học Hóa thầy Thuận để đón xem nhiều Livestream hay tài liệu bổ ích Trong phản ứng : Zn(r) + Ag2O(r) + H2O(l)→ 2Ag(r) + Zn(OH)2 Thấy Zn tăng số oxi hóa- chất khử ( bị oxi hóa), đóng vai trò anot ( cực âm) Thấy Ag2O giảm số oxi hóa - la chất oxi hóa ( bị khử) đóng vai tròn catot ( cực dương) Đáp án A Câu 27: Đáp án C Trong pin điện hóa cực âm (anot) Zn xảy trình oxi hóa Zn→ Zn2+ + 2e Cực dương ( catot) Cu xảy trình khử Cu2+ + 2e → Cu Đáp án C Câu 28: Đáp án B Khi pin Zn-Ag hoạt động Zn bị ăn mòn : Zn → Zn2+ + 2e nên khối lượng Zn giảm xuống , bên cực dương xảy trình khử: Ag++ 1e → Ag nên khối lượng cực Ag tăng lên Đáp án B Câu 29: Đáp án A Khi pin Zn-Cu hoạt động Zn bị ăn mòn : Zn → Zn2+ + 2e nên khối lượng Zn giảm xuống , bên cực dương xảy trình khử: Cu2++ 2e → Cu nên khối lượng cực Cu tăng lên Đáp án A Câu 30: Đáp án B Khi gang, thép bị ăn mòn điện hóa khơng khí ẩm, tinh thể C cực dương(catot); xảy trình khử, tinh thể Fe cực âm (anot), xảy q trình oxi hóa Câu 31: Đáp án C Các trường hợp xuất ăn mòn điện hóa là: Cu(NO3)2; CuSO4 + H2SO4; Pb(NO3)2 (3) Chọn C Câu 32: Đáp án D Cu2+ có tính oxi hóa mạnh hơn, nên catot(cực dương) xảy khử Cu2+ Cực âm(anot) xảy oxi hóa Zn Đáp án D Câu 33: Đáp án C Trong trình ăn mòn hóa học kim loại chuyển electron trực tiếp vào chất môi trường không phát sinh dòng điện → C sai Trong q trình điện phân tác dụng dòng điện bên anot xảy trình nhường electron, bên catot xảy trình nhận electronn → xảy phản ứng oxi hóa khử bề mặt điện Tham gia khóa LIVESTREAM mơn Hóa học Học hóa thầy Thuận để chiến thắng kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 mơn Hóa học Theo dõi Page : Học Hóa thầy Thuận để đón xem nhiều Livestream hay tài liệu bổ ích cực → A Để bảo vệ tàu biển làm thép người ta gắn Zn vào vỏ tàu phần chìm nước biển Zn có tỉnh khử mạnh Fe tốc độ ăn mòn chậm → dùng làm kim loại hi sinh để bảo vệ sắt ( bảo vệ điện hóa).→ C Các hợp chất Fe (III) thương có màu vàng → D Đáp án C Câu 34: Đáp án B Tại cực âm (anot) xảy q trình oxi hóa, kim loại mạnh (Zn) bị ăn mòn Zn→ Zn2+ + 2e Đáp án B Câu 35: Đáp án C Trong cầu muối NH4Cl có tác dụng làm trung hòa điện tích dung dịch: ion dương NH4+, Zn2+ di chuyển qua cầu muối đến cốc chứa điện cực Ag Ngược lại , ion âm Cl- di chuyển qua cầu muối đến côc chứa điện cực Zn Đáp án C Câu 36: Đáp án B Nhận thấy nhúng Fe + FeCl2, Fe + HCl, Fe + ZnCl2 khơng thỏa mãn có điện cực khơng xảy ăn mòn điện hóa Vậy nhúng sắt vào dung dịch Fe2(SO4)3 + AgNO3, CuCl2,CuCl2 + HCl thỏa mãn đk xảy ăn mòn điện hóa Đáp án B Câu 37: Đáp án D Trong hai kim loại làm điện cực kim loại có tính khử mạnh kim loại bị ăn mòn trước → Khi tiếp xúc với dung dịch axit H2SO4 lỗng hợp kim mà Zn bị ăn mòn điện hóa học : (2) (3) Đáp án D Câu 38: Đáp án C Nhận thấy trường hợp A, B, D không thỏa mãn điều kiện có điện cực → xảy ăn mòn hóa học Đáp án C Câu 39: Đáp án D Bản chất ăn mòn hóa học ăn mòn điện hóa q trình oxi hóa khử phá hủy kim loại thành hợp chất Tham gia khóa LIVESTREAM mơn Hóa học Học hóa thầy Thuận để chiến thắng kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 mơn Hóa học Theo dõi Page : Học Hóa thầy Thuận để đón xem nhiều Livestream hay tài liệu bổ ích Trong ăn mòn hóa học khơng phát sinh dòng điện, ăn mòn điện hóa phát sinh dòng điên Đáp án D Câu 40: Đáp án C A sai sắt ngun chất nên khơng có ăn mòn điện hóa B sai Pb có tính khử yếu Sn, nên khơng xảy phản ứng C đồng bạch hợp kim Cu-Ni, Ni có tính khử mạnh Cu, đặt mơi trường điện li D sai, mơi trường clo, khơng có dung dịch chất điện li Chọn C Tham gia khóa LIVESTREAM mơn Hóa học Học hóa thầy Thuận để chiến thắng kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... chất → A Khi nồng độ chất ăn mòn lớn nhiệt độ cao tốc độ phản ứng lớn → ăn mòn xảy mạnh → B Ăn mòn hóa học xảy nơi tiếp xúc chất ăn mòn kim loại → ăn mòn xảy bề mặt kim loại → C Đáp án D Câu 2:... biển Bản chất việc làm sử dụng biện pháp ăn mòn điện hóa để chống ăn mòn kim loại C Bản chất ăn mòn hóa học phản ứng oxi hóa–khử xảy kim loại bị oxi hóa có phát sinh dòng điện D dd đất trồng trọt... khơng gây ăn mòn kim loại Đáp án D Câu 23: Đáp án D Muốn xảy ăn mòn điện hóa phải thỏa mãn điều kiện Các điện cực phải khác chất Có thể cặp hai kim loại khác nhau, kim loại – phi kim hay kim loại
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG PHÁ ĂN MÒN KIM LOẠI -CƠ BẢN, CÔNG PHÁ ĂN MÒN KIM LOẠI -CƠ BẢN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay