Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm của lao động nông thôn ở thành phố cần thơ tóm tắt tiếng việt

24 19 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2018, 14:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp Mã số: 9620115 PHẠM ĐỨC THUẦN ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ Cần Thơ, 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Người hướng dẫn: PGS.TS Dương Ngọc Thành Luận án bảo vệ trước hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường Họp tại: Hội trường … , Trường Đại học Cần Thơ) Vào lúc … … ngày … tháng … năm … Phản biện 1: ………………… Phản biện 2: ……………… Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ Thư viện Quốc gia Việt Nam DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ Xác định thuận lợi khó khăn - hộ thử thách lao động việc làm học nghề thành phố Cần Thơ, Số 47-5+6/2012, Tạp chí Quản lý kinh tế (CEM), Bộ kế hoạch Đầu tư, trang 3-18 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến khả tìm việc làm người lao động nông thôn địa bàn thành phố Cần Thơ, Tạp chí Khoa học Số 36c (2015) trường Đại học Cần Thơ, trang 97-104 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia đào tạo nghề lao động nông thôn địa bàn thành phố Cần Thơ, Tạp chí Khoa học Số 40d (2015), trường Đại học Cần Thơ, trang 83-91 Chương 3: Chuyển dịch cấu kinh tế, lao động việc làm nông thôn”, Sách: “Lao động việc làm đào tạo nghề nông thôn vùng đồng sông Cửu Long (thực trạng định hướng)”, Nhà xuất trường Đại học Cần Thơ, trang 36-60 Chương 7: Kinh nghiệm định hướng giải pháp đào tạo nghề, giải việc làm tiến trình cơng nghiệp hóa thị hóa, Sách: “Lao động việc làm đào tạo nghề nông thôn vùng đồng sông Cửu Long (thực trạng định hướng)”, Nhà xuất Đại học Cần Thơ, trang 131-160 Chương GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài Lao động việc làm vấn đề xúc có tính tồn cầu, mối quan tâm tồn thể nhân loại nói chung quốc gia nói riêng Đối với quốc gia, giải việc làm giải pháp để ổn định trị phát triển kinh tế Cùng với tăng dân số q trình thị hóa ngày cao nên dẫn đến tình trạng đất nơng nghiệp bình qn đầu người giảm xuống, xảy tình trạng đất chật người đơng, thiếu việc làm điều tất yếu; thực trạng rào cản ảnh hưởng đến tiến trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương quốc gia Thực trạng nguồn lực lao động thành phố thời gian qua người lao động chưa đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ chun mơn kỹ thuật có xu hướng tăng, chênh lệch nhu cầu tuyển dụng theo giới tính nam nữ, khu vực thành thị nông thôn Vấn đề giải việc làm cho lao động vùng nơng thơn nói riêng lao động tồn thành phố nói chung vấn đề cấp thiết đặt cho quyền địa phương cấp thành phố Áp lực lao động việc làm ngày tăng, nhu cầu việc làm cho lao động nông thôn vấn đề thời Hiện chưa có nghiên cứu cụ thể vấn đề việc làm người lao động nông thôn vùng đồng sông Cửu Long (ĐBSCL), từ thực trạng đề tài: “Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm lao động nông thôn thành phố Cần Thơ” lựa chọn nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở nghiên cứu, đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm lao động nông thôn nhằm đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu việc làm cho lao động nơng thơn, góp phần tạo thêm thu nhập cho lao động nông thôn thời gian tới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương 1.2.2 Mục tiêu cụ thể (1) Đánh giá thực trạng đào tạo nghề việc làm lao động nông thôn (trong lĩnh vực nông nghiệp, làm thuê nông nghiệp phi nông nghiệp) địa bàn thành phố Cần Thơ; (2) Xác định đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm người lao động nông thôn (trong lĩnh vực nông nghiệp, làm thuê nông nghiệp phi nông nghiệp) địa bàn thành phố Cần Thơ; (3) Đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu việc làm cho lao động nông thôn thời gian tới 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Nội dung nghiên cứu (1) Mô tả tổng quan tình hình nghiên cứu ngồi nước nhu cầu việc làm để làm sở lý thuyết (2) Trên sở lý thuyết, luận án xây dựng mơ hình nghiên cứu để phân tích, đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm thân người lao động thành phố Cần Thơ (3) Luận án mô tả thực trạng kết đào tạo nghề việc làm lao động nông thôn (trong lĩnh vực nông nghiệp, làm thuê nông nghiệp phi nông nghiệp) địa bàn thành phố Cần Thơ; (4) Luận án xác định nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm thân người lao động thành phố Cần Thơ Qua kết phân tích để đề xuất giải pháp giải pháp cần thực nhằm góp phần giúp người lao động nông thôn đáp ứng nhu cầu việc làm thời gian tới 1.3.2 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chủ yếu luận án nhu cầu việc làm thân người lao động hình thành khu vực nơng thôn theo đối tượng lao động nông thôn địa bàn thành phố Cần Thơ Đối tượng khảo sát luận án (lao động nông nghiệp, lao động làm thuê nông nghiệp lao động phi nông nghiệp) người lao động độ tuổi lao động khu vực nông thôn, đối tượng tham gia lao động làm việc khu vực nông thôn 1.3.3 Phạm vi không gian thời gian - Về thời gian: thu thập số liệu thứ cấp từ năm 2013 đến 2016 số liệu sơ cấp năm 2015-2016 - Về không gian: địa bàn nghiên cứu đề tài huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ Vĩnh Thạnh khu vực nông thôn, huyện có đặc trưng sản xuất nông nghiệp nguồn lao động nông thôn chiếm khoảng 68,1% tổng số lao động nông thôn độ tuổi lao động thành phố Cần Thơ Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU THAM KHẢO 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Khái niệm nhu cầu việc làm Nhu cầu việc làm khả thân người lao động để thích nghi với điều kiện mơi trường làm việc nhằm thỏa mãn theo mong muốn có việc làm tìm kiếm cơng việc cho thân người lao động 2.1.2 Khái niệm nhóm đối tượng nghiên cứu On-Farm người lao động nơng thơn có đất đai nông nghiệp làm việc, sản xuất đất đai họ (gọi tắt làm nông nghiệp) Off-Farm người lao động nông thôn làm việc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, không trực tiếp sản xuất nơng nghiệp đất họ, mà họ làm thuê, sản xuất nông nghiệp đất người khác (gọi tắt làm thuê nông nghiệp) Non-Farm người lao động nông thôn làm việc lĩnh vực phi nông nghiệp (như: công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại), ngành nghề không trực tiếp sản xuất lĩnh vực nông nghiệp (gọi tắt phi nông nghiệp) 2.2 Các nghiên cứu đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết hành vi gia đình Howard N Barnum (1978), cung ứng lao động Orazio Attanasio (2004), lý thuyết nông dân ghét rủi ro Frank Ellis (1993), lý thuyết tạo việc làm cho người lao động củaTrần Xuân Cầu Mai Quốc Khánh (2008), lựa chọn ba - làm việc kiếm tiền, làm việc nhà nghỉ ngơi Tạ Đức Khánh (2009) 2.3 Về mơ hình nghiên cứu tìm việc làm Kế thừa nghiên cứu: Wayne Howard, Michael Swidinsky (2000) cung lao động Canada; Bamlaku A Alemu, E-A Nuppenau and H Boland (2008) nông hộ khu nông nghiệp Etiopia; Junior Davis (2006) đa dạng hóa cơng việc hoạt động có lợi khác nơng dân nơng thơn; Tăng Minh Trí (2016), Lê Nguyễn Đoan Khơi (2014), Trương Minh Đức (2011), Hoàng Thị Hồng Lộc Nguyễn Quốc Nghi (2014) nhu cầu việc làm người lao động cần có động lực dựa phân tích biến nhân tốảnh hưởng đến nhu cầu việc làm thân người lao động Nghiên cứu phân tích Hồ Thị Diệu Ánh (2015) yếu tố tác động đến trình tự tạo việc làm lao động nơng thơn, phân tích nhóm yếu tố yếu tố ảnh hưởng đến tự tạo việc làm lao động nông thơn 2.4 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu Cách tiếp cận đối tượng luận án nhu cầu việc làm lao động nông thôn, hay nói cách khác nhu cầu thân người lao động Tuy nhiên, nghiên cứu trước tập trung phân tích nhu cầu việc làm thân lao động nơng thơn, hội tìm kiếm việc làm người lao động nông thôn, nội dung xây dựng giải pháp giải việc làm cho lao động nơng thơnnhu cầu việc làm Về việc làm: việc nghiên cứu đào tạo nghề giải việc làm cho lao động nông thôn tác giả nêu trên, cho thấy trình độ học vấn ảnh hưởng phần đến việc lựa chọn nghề nghiệp người lao động Nếu lao động có trình độ học vấn cao có nhiều hội lựa chọn nghề nghiệp mình, chương trình đào tạo nghề cho lao động có vai trò quan trọng việc nâng cao lực lao động thời kỳ thị hóa diễn mạnh mẽ Việc đào tạo nghề không đáp ứng nhu cầu thực tế việc làm khơng đảm bảo chất lượng công việc tốt người lao động khó khăn vấn đề tìm việc làm sau đào tạo; để lao động tìm cơng việc phù hợp với khả mình, lao động cần nhiều kênh thơng tin tìm việc làm Tuy nhiên, lao động nông thôn không thường xuyên tiếp cận thông tin tuyển dụng, không tham gia hoạt động tư vấn việc làm, chưa mạnh dạn tự tìm kiếm việc làm cho thân, hạn chế tay nghề khả giao tiếp Bên cạnh đó, nhu cầu việc làm người lao động nông thôn trạng thực tế cần nghiên cứu, tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng nhu cầu việc làm cho lao động nông thôn sở đề xuất giải pháp giải việc làm cho lao động nông thôn tốt hiệu giai đoạn phát triển thành phố Cần Thơ Khung nghiên cứu: mơ hình nghiên cứu kế thừa chưa sâu vào nghiên cứu nhu cầu việc làm người lao động nông thơn, chưa phân định rõ nhân tố từ bên ngồi, nhân tố khả thân người lao động ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm người lao động nơng thơn Từ đó, tổng hợp nghiên cứu nhóm nhân tố nhân tốảnh hưởng đến nhu cầu việc làm người lao động nông thôn địa bàn thành phố Cần Thơ để xây dựng khung nghiên cứu, với 07 nhóm nhân tố Về mơ hình nghiên cứu nhân tố: kế thừa việc xây dựng nhóm nhân tố mục (i) khung nghiên cứu nghiên cứu mơ hình nhân tố nêu tác giả nghiên cứu trước đây; đặc biệt mơ hình nghiên cứu Hồ Thị Diệu Ánh (2015) kết có 03 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến tự tạo việc làm lao động nông thôn địa bàn tỉnh Nghệ An, để làm sở tiếp cận, kế thừa xây dựng mơ hình phân tích cho luận án Về mơ hình nghiên cứu hồi quy: với kết phân tích nghiên cứu mơ hình hồi quy phân tích, nhân tốhưởng đến đào tạo nghề, việc làm lao động nơng thơn, như: độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, số nhân khẩu, thu nhập,… làm sở kế thừa xây dựng cho phương pháp phân tích luận án Trong đó, phương pháp tiếp cận nghiên cứu Hồ Thị Diệu Ánh (2015) phân tích hồi quy Binary Logistic sử dụng biến phụ thuộc dạng nhị phân để ước lượng xác suất kiện xảy với thơng tin biến độc lập có (0= không tự tạo việc làm; 1= tự tạo việc làm phi nơng nghiệp) Vì vậy, nghiên cứu luận án sâu phân tích nhu cầu việc làm lao động nông thôn (ý muốn thân người lao động) theo đối tượng lao động nông nghiệp, lao động làm thuê nông nghiệp, lao động phi nông nghiệp), luận án bổ sung thêm cho nghiên cứu trước, gồm nôi dung sau: (1) Nghiên cứu lực, đào tạo nghề, việc làm lao động nông thôn (trong lĩnh vực nông nghiệp, thuê nông nghiệp phi nông nghiệp); (2) Nghiên cứu nhân tố độc lập ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm người lao động nông thôn (trong lĩnh vực nông nghiệp, thuê nông nghiệp phi nông nghiệp); (3) Tập trung giải pháp đáp ứng nhu cầu việc làm cho lao động nông thôn thời gian tới Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phương pháp tiếp cận Cách tiếp cận luận án kế thừa nghiên cứu mơ hình khung nghiên cứu Chương 2, để nhân tốảnh hưởng đến nhu cầu việc làm lao động nông thôn; luận khoa học để xây dựng cácnhân tố phù hợp cho nội dung khung nghiên cứu luận án, làm sở để đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu lao động nông thôn thời gian tới Để có đáp ứng nhu cầu cơng việc cần tìm kiếm, đòi hỏi người lao động phải có lực, trình độ, sức khỏe,… có mơi trường làm việc, người lao động xem xét điều kiện, cập nhật thông tin để phát triển nghề nghiệp, tạo thu nhập cao hơn, an tồn Cho nên việc kế thừa mơ hình nghiên cứu nêu Chương Tổng quan tài liệu tham khảo kết hợp với mục tiêu nghiên cứu đặt luận án, khung nghiên cứu luận ánđược khái quát sở lý thuyết, lý luận lao động việc làm thu thập thơng tin để phân tích nhân tố tác động nhu cầu việc làm lao động nông thôn 3.2 Khung nghiên cứu Với việc thực khung nghiên cứu (Hình 3.1), luận án tập trung nghiên cứu nhân tố bên người lao động nơng thơnảnh hưởng đến nhu cầu việc làm thân; song song đó, phân tích nhân tố bên ngồi có ảnh hưởng đến việc tìm kiếm việc làm đáp ứng nhu cầu người lao động nông thôn địa bàn thành phố Cần Thơ Nhóm Sinh học - Tuổi - Giới tính - Tình trạng sức khỏe Nhóm Khả - Trình độ học vấn - Trình độ chun mơn - Kinh nghiệm làm việc Nhóm Sinh kế - Số người phụ thuộc - Lợi nhuận (tích lũy) - Thất nghiệp NHÂN TỐ BÊN TRONG NHU CẦU Nhóm Sự thay đổi điều kiện kinh tế - xã hội - Chuyển dịch cấu kinh tế - Chuyển dịch cấu lao động - Đầu tư vào giáo dục Nhóm Doanh nghiệp - Doanh nghiệp tuyển dụng lao động - Mức lương trả cho người lao động - Hiệu Chương trình đào tạo nghề Nhóm Chính sách địa phương - Đào tạo nghề - Việc làm - Vay vốn - Thơng tin việc làm Nhóm Điều kiện làm việc - Nơi làm việc - Đất sản xuất VIỆC LÀM NHÂN TỐ BÊN NGỒI - An tồn lao động Hình 3.1: Khung lý thuyết nghiên cứu đề tài Nguồn: Tác giả tổng hợp đề xuất Nghiên cứu luận án sâu phân tích nhu cầu việc làm lao động nông thôn (ý muốn thân người lao động) theo đối tượng lao động nông nghiệp, lao động làm thuê nông nghiệp, lao động phi nông nghiệp), luận án bổ sung thêm cho nghiên cứu trước, gồm nôi dung sau: (i) Nghiên cứu lực, đào tạo nghề, việc làm lao động nông thôn (trong lĩnh vực nông nghiệp, thuê nông nghiệp phi nông nghiệp); (ii) Nghiên cứu nhân tố độc lập ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm người lao động nông thôn (trong lĩnh vực nông nghiệp, thuê nông nghiệp phi nông nghiệp); (iii) Tậptrung giảipháp đáp ứng nhu cầu việc làm cho lao động nông thôn thời gian tới 3.5 Phương pháp thu thập liệu - Thu thập số liệu thứ cấp đào tạo nghề, việc làm, sách tổng hợp từ Sở, ngành, địa phương, tài liệu nghiên cứu công bố - Thu thập số liệu sơ cấp phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, số quan sát xác định theo công thức N=5*m (trong đó: N kích thước số quan sát tối thiểu; m: tổng số biến quan sát) J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., Black, W.C (1998) Tổng số quan sát 530, lao động nơng nghiệp 210 quan sát, lao động làm thuê nông nghiệp 110 quan sát, lao động phi nông nghiệp 210 quan sát 3.6 Phương pháp phân tích liệu 3.6.1 Phân tích hài lòng nhu cầu việc làm thân người lao động nông thôn Phương pháp tiếp cận: cách tiếp cận luận án vận dụng lý thuyết mơ hình phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis, EFA) để đo lường nhân tốảnh hưởng đến nhu cầu việc làm lao động nông thôn Từ nghiên cứu Hồ Thị Diệu Ánh (2015) tự tạo việc làm lao động nông thôn chịu ảnh hưởng lớn yếu tố thuộc gia đình, mối quan hệ gia đình với hộ khác, với hàng xóm với cộng đồng dân cư ảnh hưởng tác động đến khả khởi nghiệp lĩnh vực phi nông nghiệp người lao động nông thôn, sử dụng thang đo sau: khơng quan trọng, quan trọng, trung bình, quan trọng nhiều, quan trọng, để làm sở vận dụng nghiên cứu, phân tích, đánh giá nhân tốảnh hưởng đến nhu cầu việc làm; sở sở khoa học để phân tích nhân tố có tác động đến nhu cầu việc làm lao động nông thôn, làm luận để đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu lao động nông thơn thời gian tới Trên sở đó, mơ hình nghiên cứu phân tích sử dụng phương pháp phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo Likert theo lý thuyết thang đo A H Maslow (1932), với cấp độ để ý kiến hài lòng thân lao động nơng thơn đến nhu cầu việc làm: 1= Rất không đồng ý; 2= Khơng đồng ý; 3= Ít đồng ý; 4= Đồng ý; 5= Rất đồng ý 3.6.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm lao động nông thôn Đối với cách tiếp cận mô hình phân tích hồi quy để đo lường nhân tốnhu cầu việc làm theo mơ hình theo Wayne Howard, Michael Swidinsky (2000), để đo lường nhân tốảnh hưởng đến nhu cầu việc làm lao động nơng thơn sử dụng mơ hình phân tích nơng hộ khu nơng nghiệp Etiopia Bamlaku A Alemu, E-A Nuppenau and H Boland (2008) gồm 05 biến độc lập 15 biến độc lập phụ; Richard J Smith and Richard W Blundell (1986) yếu tố thu nhập hộ gia đình tác động đến việc làm; Agnes C Rola and Ian Coxhead (2003), David Stifel (2010) phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc làm lao động nông thôn lĩnh vực nông nghiệp phi nông nghiệp; phương pháp tiếp cận nghiên cứu Hồ Thị Diệu Ánh (2015) phân tích hồi quy Binary Logistic sử dụng biến phụ thuộc dạng nhị phân để ước lượng xác suất kiện xảy (0= không tự tạo việc làm; 1= tự tạo việc làm phi nông nghiệp) với thông tin biến độc lập có 13 biến độc lập) k k j j Pi P(Y = 1) ) = Ln [ ] α + ∑ βi X i + ∑ γj Dj + ui Ln ( − Pi P(Y = 0) Trên sở đó, mơ hình nghiên cứu phân tích hồi quy (Binary Logistic model) sử dụng, với biến phụ thuộc việc người lao động có xảy hay không nhu cầu việc làm, biến phụ thuộc Y lúc có hai giá trị Y = 1: có nhu cầu việc làm (tìm/ chuyển đổi thêm việc làm mới, ); Y = 0: khơng có nhu cầu việc làm (đang có việc làm ổn định- khơng muốn chuyển đổi) Mơ hình hồi quy lý thuyết tổng qt có dạng k k j j Pi P(Y = 1) Ln ( ) = Ln [ ] α + ∑ βi Xi + ∑ γj Dj + ui − Pi P(Y = 0) Trong đó:Ln ( Pi 1−Pi )là tỷ số log-odds, tỉ số hàm tuyến tính biến giải thích Xivà Dj Với P(Y=1) = P0: xác suất lao độngnhu cầu việc làm (về nhu cầu việc làm lĩnh vực nông nghiệp, làm thuê nông nghiệp phi nông nghiệp); P(Y=0) = 1-P0: xác suất lao động nhu cầu việc làm (về nhu cầu việc làm lĩnh vực nông nghiệp phi nông nghiệp) k k j j P0 Ln ( ) = α0 + ∑ βi Xi + ∑ γj Dj + ui − P0 Tiếp theo phân tích bảng chéo (Cross-Tabulation) nhằm tập trung xác định phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm người lao động nông thôn theo đối tượng Theo Wagner A Kamakura Michel Wedel (1997), phân tích dùng để kiểm tra “có hay khơng” mối quan hệ hai yếu tố tổng thể, loại kiểm định độc lập Kiểm định chi bình phương (χ2- Chi-square) phù hợp hai yếu tố nghiên cứu biến định tính hay định lượng rời rạc Giả thuyết kiểm định có nội dung sau: H0: khơng có mối quan hệ biến (độc lập) H1: có mối quan hệ biến (phụ thuộc) Giá trị kiểm định Chi Bình phương (χ2- Chi-square) kết phân tích cung cấp mức ý nghĩa kiểm định (P - Value) Nếu mức ý nghĩa nhỏ (mức ý nghĩa phân tích ban đầu = 0,05) kiểm định hồn tồn có ý nghĩa hay nói cách khác bác bỏ giả thuyết H0, nghĩa biến có mối liên hệ với Ngược lại biến khơng có mối liên hệ với Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Thực trạng đào tạo nghề người lao động nông thôn Số liệu khảo sát dựa người lao động tham gia học nghề cấp chứng nghề quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cho thấy có 61,7% lao động nông thôn đào tạo nghề, phần lớn trình độ người lao động nơng thơn khu vực nông thôn thấp, chủ yếu tiểu học, người lao động có trình độ trung cấp cao đẳng Tuy nhiên, có số khó khăn người lao động tham gia đào tạo nghề: sau học nghề không xin việc làm, hạn chế đối tượng tham gia đào tạo nghề, ngành nghề đào tạo không phù hợp, chất lượng dạy nghề thấp, học lý thuyết nhiều, thực hành, học phí lớp học cao Nguyên nhân đào tạo nghề cho lao động nông thôn không hiệu chiếm khoảng 22,7%: (1) đối tượng lao động nông nghiệp cho nguyên nhân chủ yếu đào tạo nghề chưa thật đáp ứng nhu cầu địa phương, thời gian đào tạo chưa phù hợp, lý thuyết nhiều, chênh lệch lý thuyết học thực tiển ngồi xã hội, trình độ tiếp thu số người chậm, lớp dài hạn người nghèo không tham gia học được; (2) đối tượng lao động làm thuê nơng nghiệp cho chủ yếu khơng tìm việc làm sau học nghề; (3) đối tượng lao động phi nông nghiệp cho chủ yếu sở đào tạo thiếu trang thiết bị thực hành, nặng lý thuyết, thời gian đào tạo nghề khơng phù hợp, khơng tìm việc làm sau học nghề Bên cạnh đó, quyền địa phương chưa có khảo sát nhu cầu lao động địa bàn khả đáp ứng người lao động nông thôn; công tác đào tạo nghề địa phương mang tính phụ động (đào tạo theo tiêu kế hoạch), số lượng người trình độ lao động nông thôn không phù hợp (đưa vào danh sách đào tạo cho đủ số lượng người, không xếp trình độ theo lớp cụ thể), thơng tin đào tạo nghề địa phương chưa rộng rãi (chỉ thông báo trân bảng thông tin xã, phường) 4.2 Thực trạng việc làm người lao động nông thôn Theo số liệu khảo sát tình trạng việc làm, nơng thơn tỷ lệ người lao độngviệc làm 49,79% Phần lớn người lao động nông nghiệp với nghề nghiệp chủ yếu nghề nơng, có việc làm ổn định, có kinh nghiệm làm việc nghề nông, tạo nguồn thu cho thân gia đình, họ tham gia sản xuất theo truyền thống gia đình, có thời gian nơng nhàn họ chuyển sang số ngành nghề theo khả họ Về nghề nghiệp người lao động nông thôn làm thuê nông nghiệp chiếm tỷ lệ thấp, nghề nghiệp người lao động thuê nông nghiệp có nghề nghiệp nghề nơng họ dự định thay đổi việc làm, tìm việc, chờ việc làm cơng việc làm th mang tính chất thời vụ, với thời gian nông nhàn đất sản xuất người lao động tìm kiếm việc làm khác để tăng thêm thu nhập; Về người lao động phi nơng nghiệp ngành nghề dịch vụ khu vực phi nông nghiệp chủ yếu hộ giả (bn bán phân bón, kinh doanh nhỏ lẻ nơi cư ngụ) ngành nghề dịch vụ có liên quan đến nơng - thủy sản, tỷ lệ không nhỏ làm nội trợ, số làm th nghề phi nơng nghiệp (cán bộ, dịch vụ, mua bán nhỏ,…), người lao động làm phi nông nghiệp mong muốn thay đổi việc làm khác để có nguồn thu nhập tốt nơi làm việc cũ 4.3 Thực trạng nhu cầu việc làm người lao động nông thôn Với nhu cầu cải thiện thu nhập thân nói riêng tác động nhiều đến thu nhập q trình thị hóa, người lao động tự thân vận động, tìm kiếm thêm việc làm chuyển đổi việc làm để đảm bảo nhu cầu thân gia đình Nhóm lao động nơng nghiệp, lao độngnhu cầu cải thiện thu nhập mảnh đất cần thêm nhiều kỹ thuật như: nhân giống trồng (cây ăn trái, lúa) vật ni (bò, heo), kỹ thuật ni thủy sản (tơm xanh, cá), bảo quản nông sản (cây ăn trái, hoa màu) sau thu hoạch, kỹ thuật trồng rau màu theo hướng an toàn; bảo vệ thực vật ăn trái Công việc lao động nông nghiệp tham gia trực tiếp sản xuất nông nghiệp với 40,1%, lao động gia đình, chủ yếu chăn ni, sản xuất lúa chính, họ tận dụng từ kinh nghiệm cập nhật kỹ thuật sản xuất qua lớp tập huấn địa phương tổ chức nhằm tạo nguồn thu nhập từ sản phẩm mảnh đất mình; bên cạnh đó, trình độ người lao động nông nghiệp phần lớn trình độ tiểu học trung học sở, nên họ tiếp tục có nhu cầu việc làm từ sản xuất nơng nghiệp Với lý cần có việc làmnhu cầu việc làm lao động nông nghiệp chủ yếu thu nhập thấp (12,4%), muốn thay đổi sống (12,0%), cần đa dạng thu nhập cho gia đình (10,3%), muốn sống làm việc gần nhà (14,1%) Với nhóm lao động làm thuê nơng nghiệp, có nhu cầu việc làm cao (chiếm 89,1%), đối tượng đa phần khơng đất canh tác, người lớn tuổi, khơng có trình độ, quen với công việc làm thuê chân tay Tuy nhiên, nhóm hộ có nhu cầu việc làm họ chuyển sang làm thuê nông nghiệp cho doanh nghiệp, sở làm nông nghiệp có quy mơ lớn, có diện tích nhiều, có nhiều điều kiện làm việc đỡ cực nhọc hơn, không cần chun mơn, hưởng quyền lợi nhiều (đóng bảo hiểm y tế, trả thưởng thêm, có thời gian nghỉ phù hợp,…) Đối với nhu cầu việc làm lao động làm thuê nông nghiệp chủ yếu tận dụng thời gian nhàn rỗi (12,1%), sống gia đình khó khăn (12,4%), cần đa dạng thu nhập cho gia đình (25,3%) Phần lớn lao động làm thuê nông nghiệp chủ yếu lao động tay chân làm việc theo mùa vụ, lao động làm thuê nông nghiệp vùng nông thôn phần lớn lao động lớn tuổi (nhóm tuổi nhóm tuổi từ 51-60 tuổi chiếm 34,6%), nên họ tiếp tục có nhu cầu việc làm việc làm thuê nông nghiệp; ra, nguồn lao động niên trẻ làm việc doanh nghiệp khu công nghiệp, nên thời gian sản xuất, thu hoạch nông nghiệp cần thuê lao động (gặt lúa, phun thuốc, làm đất, bón phân, bơm nước,…) có thu nhập cao mức bình thường có việc làm suốt mùa vụ Thu nhập bình qn nhóm làm thuê nông nghiệp khoảng triệu đồng/ tháng chủ yếu vào mùa vụ chính, ngồi mùa vụ thu nhập thấp Còn nhóm lao động phi nơng nghiệp có nhu cầu tìm chuyển đổi việc làm chiếm 87,1% Hiện thời gian tới q trình cơng nghiệp hóa thị hóa tiếp tục phát triển mạnh, với việc chuyển đổi cấu lao động từ nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp (công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ) tất yếu xảy Do đó, nhu cầu đào tạo nghề lao động nghiêng lĩnh vực phi nông nghiệp nhiều nhu cầu việc làm cao như: nhóm việc làm thương mại - dịch vụ (bn bán nhỏ, sửa điện thoại di động, trang điểm, uốn/ hớt tóc, may gia dụng, trang điểm, nấu ăn, nhân viên phục vụ nhà hàng, ); nhóm việc cơng nghiệp (sửa xe ô tô, sửa xe mô tô, hàn, tiện, sửa máy nông nghiệp, máy công nghiệp, điện tử, điện gia dụng, điện lạnh), sửa điện công nghiệp, lái ô tô, ); nhóm việc làm tiểu thủ cơng nghiệp (đan lát, lục bình, dây nhựa, chằm nón, dệt chiếu, đan lợp, việc làm sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp); nhóm việc làm xây dựng nghề khác (mộc, mộc mỹ nghệ, trang trí nội thất, tin học, tiếp thị bán hàng) Với lý lao động phi nơng nghiệp cần có nhu cầu việc làm chủ yếu thu nhập thấp (14,8%), tìm việc làm ổn định (13,9%), sống gia đình khó khăn (11,9%), cần đa dạng thu nhập cho gia đình (13,7%) Với lý khơng cần có nhu cầu việc làm lao động nông nghiệp chủ yếu có thu nhập cơng việc ổn định (15,8%), có vốn đầu tư (13,7%), có nhiều kinh nghiệm (12,4%) Đối với lý khơng cần có nhu cầu việc làm lao động làm thuê nông nghiệp chủ yếu có thu nhập cơng việc ổn định (25,4%), u cầu cao chun mơn (18,2%) Còn lý khơng cần có nhu cầu việc làm lao động phi nơng nghiệp chủ yếu thích cơng việc (13,5%), có nghề truyền thống gia đình (25,3%), gia đình có đất sản xuất (17,5%) Kết khảo sát cho thấy người lao độngnhu cầu việc sớm có làm việc việc đào tạo cho lao động nơng thơn có liên kết Trung tâm dạy nghề giới thiệu việc làm huyện với doanh nghiệp đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng lao động Riêng nhóm nghề lại cơng nghiệp (xây dựng, khí, điện lạnh, điện tử công nghiệp, điện dân dụng,…) chủ yếu lao động tự tìm việc làm nên hội tìm việc làm thấp khơng ổn định Nhóm nghề nghiệp tiểu thủ cơng nghiệp (đan thảm lục bình, đan giỏ nhựa, kết hạt cườm, dệt chiếu, đan ghế mây tre, ) phần lớn lao động phụ nữ thường tận dụng thời gian làm thêm để tạo thu nhập cho gia đình Phương thức chuyển đổi việc làm: người lao động khu vực nông thôn có nhiều tác động (q trình hình thành khu đô thị mới, dịch chuyển dần đất khu vực nông nghiệp sang đất chuyên dụng, đất công nghiệp đất thương mại dịch vụ) trực tiếp đến người lao động (phần lớn diện tích đất nơng nghiệp ngày thu hẹp, việc chuyển đổi cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp - xây dựng, thương mại dịch vụ), dẫn đến nhu cầu chuyển đổi việc làm lao động ngày tăng người lao động muốn thay đổi thích ứng để phù hợp với nhu cầu sống thay đổi địa phương Với lao động nơng nghiệp việc sản xuất nơng nghiệp nơng thơn thường có tính thời vụ nông nghiệp, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên Do đó, việc chuyển đổi việc làm người lao động nông nghiệp chủ yếu chuyển đổi nghề phù hợp với lực, kỹ cá nhân (12,6%), đầu tư vốn sản xuất nông nghiệp (80,3%); việc chuyển đổi việc làm người lao động Làm thuê nông nghiệp chủ yếu chọn nghề có thu nhập cao (chọn nghề có thu nhập cao hơn%); việc chuyển đổi việc làm người lao động phi nông nghiệp chủ yếu tìm việc làm (18,1%), chọn nghề có thu nhập cao (34,3%) 10 4.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm lao động nơng thơn (phân tích EFA) Kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá (EFA) sử dụng để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm lao động nông thôn, từ thực trạng đánh giá điều kiện kinh tế sách địa phương tác động đến việc làm lao động nông thôn, với đối tượng nghiên cứu: lao động nông nghiệp, lao động thuê nông nghiệp lao động phi nông nghiệp Thang đo sử dụng sau: 1= Rất không đồng ý; 2= Không đồng ý; 3= Ít đồng ý; 4= Đồng ý; 5= Rất đồng ý Các biến tham gia vào phân tích nhân tố bao gồm: X1 = Tuổi X12 = Đầu tư cho giáo dục X2 = Giới tính X13 = Doanh nghiệp tuyển dụng lao động X3 = Tình trạng sức khỏe X14 = Mức lương trả cho người lao động X15 = Hiệu chương trình đào X4 = Trình độ học vấn tạo nghề X5 = Trình chun mơn X16 = Đào tạo nghề X6 = Kinh nghiệm làm việc X17 = Việc làm X7 = Số người phụ thuộc X18 = Vay vốn X8 = Lợi nhuận X19 = Thông tin việc làm X9 = Thất nghiệp X20 = Nơi làm việc X10 = Chuyển dịch cấu kinh tế X21 = Đất sản xuất X11 = Chuyển dịch cấu lao động X22 = An toàn lao động Việc phân tích nhân bên bên ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm người lao động nông nghiệp để làm rõ ý kiến thân người lao động đáp ứng yêu cầu việc làm thời gian tới, gồm nhóm nhân tố bên bên ngồi (với 22 biến độc lập): - Nhóm sinh học bản, gồm có 03 nhân tố xác định (tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe); - Nhóm khả năng, gồm có 03 nhân tố xác định (trình độ học vấn, trình độ chun mơn, kinh nghiệm làm việc); - Nhóm Sinh kế, gồm có 03 nhân tố (số người phụ thuộc, lợi nhuận, thất nghiệp); - Nhóm Sự thay đổi điều kiện kinh tế - xã hội sách, gồm có 07 nhân tố (chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển dịch cấu lao động, đầu tư vào giáo dục, đào tạo nghề, việc làm, vay vốn thông tin việc làm ); - Nhóm Doanh nghiệp điều kiện làm việc, gồm có 06 nhân tố (doanh nghiệp tuyển dụng lao động, mức lương trả cho người lao động, hiệu Chương trình đào tạo nghề, nơi làm việc, đất sản xuất an tồn lao động)  Đối với lao động nơng nghiệp - Phần lớn độ tuổi lao động tập trung độ tuổi từ 31-40, chiếm tỷ lệ 24,7%, nhóm tuổi có định mạnh dạn việc đầu tư phát triển kinh tế hộ 11 - Giữa giới tính nam nữ khơng có chênh lệch sản xuất nông nghiệp trực tiếp làm việc đất đai họ; - Người lao động nông nghiệp có khỏe mạnh (từ 95% trở lên), số già yếu, bệnh tật không lao động, để đảm đương cơng việc chủ yếu chân tay - Trình độ học vấn trình chun mơn: phần lớn tỷ lệ người lao động nơng nghiệp có tiểu học trung học sở, nên công việc người lao động nông nghiệp tập trung đất họ, khơng có nhu cầu đào tạo để nâng trình độ - Với kinh nghiệm làm việc khu vực nơng thơn người lao động nơng nghiệp (trên 10 năm chiếm 65,2%) chủ yếu phần lớn người dân khu vực nơng thơn nguồn lực đất đai, tạo thu nhập họ gắn bó với việc sản xuất nông nghiệp việc sản xuất nông nghiệp - Số người phụ thuộc chủ yếu lao động chưa đến tuổi lao động người già yếu, chiếm tỷ lệ gia đình người lao động Một gánh nặng cho người lao động hộ gia đình - Nguồn thu nhập động lực để người lao động định tìm kiếm việc làm (có nhu cầu việc làm) để có thu nhập nhiều hơn, người lao động tiếp tục đầu tư thêm cho sản xuất nông nghiệp (theo kết khảo sát thu nhập trung bình người lao động địa bàn nghiên cứu phần lớn thu nhập từ 1-3 triệu đồng/tháng) - Phần lớn người lao động nông nghiệp có việc làm dự định thay đổi (30,5%), nên có nhu cầu cầu việc làm thời gian nhàn rỗi - Việc chuyển dịch cấu kinh tế chuyển dịch cấu lao độngảnh hưởng đến chuyển đổi việc làm người lao động nông nghiệp chủ yếu chuyển đổi nghề phù hợp với lực, kỹ cá nhân (12,6%), đầu tư vốn sản xuất nông nghiệp (80,3%) - Các sách đầu tư cho giáo dục, đào tạo nghề, việc làm, vay vốn tạo điều kiện cho người lao động nơng nghiệp tìm tìm kiếm việc làm dễ dàng hơn, tăng thu nhập cải thiện sống người lao động Tóm lại, nhân tố bên bên ngồi nêu có ảnh hưởng đến việc làm thu nhập người lao động nông nghiệp khu vực nông thôn, phần lớn người lao động nông nghiệp sản xuất nông nghiệp đất mình, gần nhà, khu vực ấp, điều kiện người lao động sử dụng có hiệu nguồn lực đất đai, kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho lao động Tuy nhiên, gánh nặng cho người lao động hộ gia đình có số người phụ thuộc cao (chủ yếu: nội trợ, học, nhỏ, thất nghiệp, sức lao động lao động 15 60 tuổi) nên gặp khó khăn việc thu chi sinh hoạt hàng ngày hộ  Đối với lao động làm thuê nông nghiệp - Phần lớn độ tuổi lao động tập trung độ tuổi từ 41-50 tuổi (chiếm 65%), theo khảo sát vùng nơng thơn tác động q trình thị hóa, phần lớn lao động chuyển sang lao động phi nơng nghiệp để có thu nhập cao làm suốt năm, đó, lao động vùng nông thôn làm thuê nông nghiệp làm theo mùa vụ lao động lớn tuổi 12 - Phần lớn độ tuổi lao động tập trung độ tuổi từ 41-50 tuổi (chiếm 65%), theo khảo sát vùng nông thôn tác động q trình thị hóa, phần lớn lao động chuyển sang lao động phi nông nghiệp để có thu nhập cao làm suốt năm, đó, lao động vùng nơng thơn làm thuê nông nghiệp làm theo mùa vụ lao động lớn tuổi - Tỷ lệ người lao động làm th nơng nghiệp có trình độ thấp chiếm phần lớn, khơng có nhu cầu đào tạo để nâng trình độ, diện tích đất sản xuất nơng nghiệp ít, nên họ có nhu cầu công việc phù hợp với kinh nghiệm sản xuất nơng nghiệp để có thu nhập trang trải sống - Thu nhập chủ yếu từ làm thuê sản xuất nông nghiệp, chủ yếu lao động tay chân làm việc theo mùa vụ, họ làm công việc khác để tạo thêm thu nhập như: trồng trọt, chăn ni diện tích nhỏ gia đình; tham gia làm th ngành nghề phi nơng nghiệp Việc thỏa thuận thuê mướn trả tiền công cho lao động làm th nơng nghiệp khơng có tiền công (lương) cố định, nên thu nhập người thuê nông nghiệp không ổn định, nên mức thu nhập từ làm thuê nông nghiệp không cao với việc làm việc làm lĩnh vực phi nông nghiệp - Người lao động làm thuê nông nghiệp tình trạng thất nghiệp khu khơng tìm công việc làm thuê sản xuất nông nghiệp, sản xuất nơng nghiệp mang tính thời vụ, nên thời gian nhàn rỗi họ ln tìm cơng việc khác (phi nơng nghiệp) để có thu nhập, người lao động làm th nơng nghiệp phần lớn khơng có đất sản xuất - Người lao động làm thuê nông nghiệp có trình độ thấp, điều kiện gia đình khó khăn, nên việc tham gia sách đào tạo nghề tham gia, ngành nghề tham gia đào tạo chủ yếu lái máy kéo, máy cấy, máy cày,… ra, nguyên nhân đào tạo nghề cho lao động nông thôn không hiệu chiếm khoảng 20,7%, đối tượng lao động làm th nơng nghiệp cho chủ yếu khơng tìm việc làm sau học nghề - Qua kết quan sát, theo tính chất cơng việclao động chọn nơi làm việc làm khác nhau, lao động làm thuê nông nghiệp tập trung khu vực gần nhà (hoặc địa bàn xã) để làm việc, nhằm giảm thấp chi phí lại sinh hoạt hàng ngày Tóm lại, người lao động làm thuê nơng nghiệp phần lớn khơng có đất sản xuất có đất, nên người lao động làm th nơng nghiệp có nhiều thời gia nhàn rỗi để tham gia sản xuất nông nghiệp dựa vào sức khỏe, tuổi tác, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, điều kiện sản xuất,… nhằm tạo thu nhập để giải chi phí cần thiết sinh hoạt  Đối với lao động phi nông nghiệp - Lực lượng lao động phi nơng nghiệp nhóm tuổi 31-50 chiếm tỷ lệ cao (31,4%) so với nhóm tuổi khác, phần lớn lao động có thâm niên sở kinh doanh, công ty làm thuê lĩnh vực ngồi nơng nghiệp, có thu nhập ổn định - Lao động phi nông nghiệp nữ tập trung địa phương (bn bán nhỏ, đan lát, đan nón, đan lụt bình, uốn tóc, cơng nhân,…), lao động phi nơng nghiệp nam có 13 cơng việc chủ yếu như: công nhân, thợ sắt, thợ hồ, bốc vác, buôn bán,… qua khảo sát, phần lớn lực lượng lao động trẻ tập trung làm việc khu vực phi nông nghiệp, - Lao động phi nơng nghiệp có trình độ thấp, nên tương lai họ có nhu cầu đào tạo để nâng trình độ để tìm kiếm việc làm có thu nhập ổn định Theo khảo sát người lao động phi nơng nghiệp địa phương có trình độ thấp (cấp 1: 28%, cấp 2: 33,5% cấp 3: 23%) so với nhu cầu công việc cần tuyển dụng doanh nghiệp có ứng dụng cơng nghệ cao - Người lao động phi nông nghiệp với ngành nghề chủ yếu mua bán nhỏ, buôn bán vật tư nơng nghiệp, may,… người lao động thích ứng với điều kiện kinh tế địa phương sinh sống - Với số lao động hộ gia đình có từ 01 đến 02 người số người phụ thuộc từ 01 đến 02 người (chủ yếu độ tuổi học) Do đó, nhu cầu chi tiêu gia đình tăng lên, tạo thêm nhiều áp lực việc tìm kiếm việc làm để có thu nhập đảm bảo chi tiêu người lao động phi nông nghiệp nông thôn - Thu nhập chủ yếu từ công việc phi nông nghiệp khác như: thu nhập theo thời vụ, lương hàng tháng, lương công nhật hay lương theo sản phẩm, kết khảo sát phần lớn việc làm lĩnh vực phi nông nghiệp đa dạng, nên thu nhập trung bình lao động phi nơng nghiệp từ 2-3 triệu đồng/tháng - Do tính chất cơng việc mức lương chưa đảm bảo sống, theo khảo sát cho thấy khoảng 20% lao động cho họ gặp phải công việc bấp bênh thu nhập không ổn định; nguyên nhân lao động phi nông nghiệp lương thấp, làm xa nhà, bệnh nghề nghiệp/mơi trường độc hại (do trình độ người lao động thấp, công việc chủ yếu làm thuê); - Trong q trình thị hóa, phát triển khu công nghiệp, định hướng phát triển kinh tế, xã hội có nhiều tác động trực tiếp đến người lao động, giải số lượng lớn lao động địa phương, lao động có nhiều lựa chọn việc làm, thu nhập lao động công nhân ổn định so với làm thuê nông nghiệp, người lao động có có điều kiện hội đào tạo nghề, doanh nghiệp đia phương (trong ngồi khu cụm cơng nghiệp) có nhu cầu tuyển dụng lao động từ 18-35 tuổi, chủ yếu lao động phổ thông, giúp người lao động tiếp cận để có việc làm, góp phần giảm thất nghiệp địa phương - Phần lớn người lao động phi nông nghiệp chưa có kinh nghiệm doanh nghiệp đào tạo lại (tập huấn chuyên môn, vừa thử việc vừa đào tạo lại), việc đào tạo ngành nghề chưa gắn với đầu (nơi tuyển dụng), ngành nghề không phù hợp với nhu cầu xã hội Hiệu chương trình đào tạo nghề tốt góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp nông thôn yếu tố làm giảm chi phí doanh nghiệp Nơi làm việc tập trung địa phương (tại huyện huyện giáp ranh nơi cư trú, chiếm 27%) Lao động phi nông nghiệp tập trung làm việc khu vực gần doanh nghiệp, khu công nghiệp địa bàn, nhằm giảm chi phí lại, di chuyển, với mong muốn có thu nhập ổn định Tóm lại, 09 nhân tố bên 12 nhân tố ngồi ảnh hưởng đến nhu cầu lao động phi nơng nghiệp khu vực; riêng nhân tố đất sản xuất không ảnh hưởng đến lao động phi nông nghiệp, nhu cầu việc làm lao động phi nông 14 nghiệp tập trung sở, doanh nghiệp, khu cơng nghiệp, cụm cơng nghiệp đóng địa bàn tập trung nhiều, thu hút phần lớn lao động tập trung làm việc, có nhiều sách thu hút lao động doanh nghiệp, điều kiện làm việc,… góp phần tạo việc làm tăng nguồn thu nhập cho người lao động 4.4 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm người lao động nông thơn (phân tích Binary Logistic) Biến phụ thuộc Y - Nhu cầu việc làm người lao động nông thôn (với đối tượng nghiên cứu: lao động nông nghiệp, lao động thuê nông nghiệp lao động phi nông nghiệp) với giá trị: Y = 1: có nhu cầu việc làm (tìm/ chuyển đổi thêm việc làm mới, ); Y = : khơng có nhu cầu việc làm (đang có việc làm ổn định- khơng muốn chuyển đổi) Các biến độc lập đưa vào mơ hình bao gồm: X1 = Tuổi (trong độ tuổi lao động) X8= Đất sản xuất (1=có đất sản xuất; 0=khơng đất sản xuất) F1 = Nhóm sinh học X2= Giới tính (0=nữ; 1=nam) X3= Tình trạng sức khỏe (0=khơng tham F2 = Nhóm khả gia lao động được; 1=khỏe mạnh) X4 = Tình trạng việc làm (0=khơng thất F3 = Nhóm sinh kế nghiệp; 1=thất nghiệp) X5 = Trình độ học vấn chun mơn (0=khơng biết chữ; 1=cấp 1; 2=cấp 2; F4 = Nhóm điều kiện kinh tế - xã hội, 3=cấp 3; 4= trung cấp; 5=cao đẳng; sách 6=đại học; 7= đại học) F5 = Nhóm doanh nghiệp, điều kiện làm X6 = Số người phụ thuộc (người) việc X7 = Lợi nhuận (triệu đồng/tháng)  Đối với lao động nông nghiệp Các nhân tốảnh hưởng đến nhu cầu việc làm (các biến độc lập có ý nghĩa thống kê) gồm: X1= Tuổi, X4 = Thất nghiệp, X8= Đất sản xuất, F1= Nhóm sinh học bản, F3= Nhóm sinh kế, F4= Nhóm điều kiện kinh tế - xã hội, sách F5= Nhóm doanh nghiệp, điều kiện làm việc; đó: người lao động nơng nghiệp có tuổi cao độ tuổi lao độngnhu cầu việc làm cao lao động có tuổi trẻ Kết nhu cầu việc làm người lao động nông nghiệp mong muốn có cơng việc thường xun (do sản xuất theo mùa vụ, có thời gian rảnh rỗi) để tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho thân, người lao động nơng nghiệp có đất sản xuất họ có nhu cầu việc làm diện tích đất họ (thời gian rảnh rỗi sản xuất nông nghiệp theo mùa vụ) Người lao động nơng nghiệp ln tìm kiếm trồng, vật nuôi để tối ưu sản xuất, nhằm tạo thu nhập từ công việc sản xuất nông nghiệp, sử dụng hiệu nguồn lực đất đai 15  Đối với lao động làm th nơng nghiệp Các nhân tốảnh hưởng đến nhu cầu việc làm (các biến độc lập có ý nghĩa thống kê) gồm: X1= Tuổi, X4 = Thất nghiệp, X6 = Số người phụ thuộc, F1= Nhóm sinh học bản, F2= Nhóm khả F3= Nhóm sinh kế; đó, F2= Nhóm khả (có 03 nhân tố: trình độ học vấn, trình độ chun mơn, kinh nghiệm làm việc): biến nhóm khả có giá trị âm, phản ánh trình độ học vấn, trình độ chun mơn kinh nghiệm làm việc thấp người lao động làm th nơng nghiệp có nhu cầu việc làm thuê trong nông nghiệp cao, công việc thuê làm sản xuất nông nghiệp không cần trình độ, cần lao động chân tay, có sức khỏe để đảm bảo công việc thuê mướn Kết quan sát cho thấy người lao động làm th nơng nghiệp có trình độ thấp (có trường hợp khơng biết chữ), có độ tuổi lao động từ 45-60 tuổi, có kinh nghiệm việc làm thuê sản xuất nơng nghiệp, có đất sản xuất (có trường hợp khơng có đất sản xuất), chưa muốn thay đổi sang công việc phi nông nghiệp 16 Bảng 4.1: Kết phân tích hồi quy nhu cầu việc làm cùa lao động nông thôn thành phố Cần Thơ Làm thuê nông Nông nghiệp (n=210) nghiệp (n=110) Khoản mục B Wald Sig B Wald Sig Phi nông nghiệp (n=210) B Wald Sig X1= Tuổi 0,173 7,856 0,000 0,534 9,155 0,001 -1,089 5.450 0,020 X2= Giới tính 0,018 0,016 0,739 -0,645 0,357 0,525 -0,637 1,385 0,239 X3= Tình trạng sức khỏe 0,237 0,867 0,350 1,476 1,264 0,207 0,509 0,738 0,390 X4 = Thất nghiệp 0,903 4,556 0,033 2,848 5,577 0,018 2,126 4,078 0,042 -0,029 0,254 0,394 -0,619 0,157 0,711 2,78 6,435 0,011 X6 = Số người phụ thuộc 0,431 1,879 0,182 2,371 6,679 0,007 0,966 8,332 0,004 X7 = Lợi nhuận 0,003 0,04 0,842 0,007 0,308 0,642 0,002 1,448 0,229 X8= Đất sản xuất 3,402 8,376 0,000 -0,801 1,663 0,216 -1,722 2,523 0,112 F1= Nhóm sinh học 2,526 7,527 0,000 2,348 2,726 0,068 -0,43 0,069 0,792 F2= Nhóm khả 0,118 0,568 0,451 -1,467 3,568 0,059 2,157 3,121 0,081 F3= Nhóm sinh kế 1,804 7,169 0,000 3,097 3,328 0,068 -1,196 2.905 0,084 F4= Nhóm điều kiện kinh tế - xã hội, sách 2,953 3,984 0,042 -2,219 0,061 0,805 0,229 5.363 0,024 F5= Nhóm doanh nghiệp, điều kiện làm việc 3,283 9,588 0,000 -1,879 0,516 0,473 -0,225 0,161 0,506 -6,196 8,387 0,000 -7,421 12,257 0,000 Nguồn: Tổng hợp, xử lý từ kết điều tra 530 quan sát TPCT, 2015-2016 2,951 2,07 0,150 X5 = Trình độ học vấn chuyên môn Hằng số 17  Đối với lao động phi nơng nghiệp Các nhân tốảnh hưởng đến nhu cầu việc làm (các biến độc lập có ý nghĩa thống kê) gồm: X1= Tuổi, X5 = Trình độ học vấn chun mơn, X4 = Thất nghiệp, X6 = Số người phụ thuộc, F2= Nhóm khả F3= Nhóm sinh kế F4= Nhóm điều kiện kinh tế - xã hội, sách; có 02 giá trị âm: - X1= Tuổi: biến tuổi có giá trị âm, cho thấy tuổi người lao động phi nơng nghiệp khơng có nhu cầu việc làm, phản ánh tuổi lao động tuổi cao khả tìm kiếm việc làm thấp Kết nhu cầu việc làm người lao động phi nông nghiệp mong muốn tập trung lao động trẻ tạo nguồn thu nhập cao hơn; tuổi cao gặp cản trở sức khỏe, nên khơng đảm bảo công việc tốt, số công việc khác gián tiếp (nội trợ, giữ trẻ) giúp người lao động phi nơng nghiệp gia đình giảm chi phí lúc khó khăn - F3= Nhóm sinh kế (có 03 nhân tố: số người phụ thuộc, lợi nhuận, thất nghiệp): biến nhóm sinh kế có giá trị âm, cho thấy số người phụ thuộc (hoặc khơng có), lợi nhuận thấp, khơng thất nghiệp người lao động phi nơng nghiệp ln cần có nhu cầu việc làm để đảm bảo sống họ, phần lớn người lao động phi nơng nghiệp khơng có đất sản xuất riêng Tóm lại, qua kết phân tích nhu cầu việc làm người lao động nông thôn khu vực nông thơn có chiều hướng tăng, điều kiện kinh tế - xã hội khu vực nông thôn có phát triển như: chuyển dịch giống trồng vật ni, tái cấu ngành nơng nghiệp, hình thành khu đô thị mới, trung tâm thương mại,… quy hoạch triển khai; đó, người lao động khu vực nơng thơn có nhiều hội tìm kiếm lựa chọn việc làm phù hợp với lực thân điều kiện gia đình người lao động, tạo nguồn thu nhập tốt Trên sở phân tích hồi quy, với kiểm định Chi bình phương (χ2- Chi-square) để kiểm định giả thuyết khơng có khác biệt nhu cầu việc làm nhóm đối tượng lao động nơng nghiệp, lao động làm thuê nông nghiệp lao động phi nông nghiệp thành phố Cần Thơ Bảng 4.2: Kiểm định giả thuyết nhu cầu việc làm đối tượng lao động Đối tượng lao động Lao động nông nghiệp Lao động làm thuê nông nghiệp Lao động phi nơng nghiệp Tổng Có nhu cầu việc làm Quan (%) sát Khơng có nhu cầu việc làm Quan (%) sát Tổng 136 32,6 74 65,5 210 98 23,5 12 10,6 110 43,9 27 23,9 100,0 113 100,0 Nguồn: Tổng hợp, xử lý từ kết điều tra 530 quan sát TPCT, 2015-2016 210 530 183 417 Với kết kiểm định Chi bình phương χ2 = 40,31 mức khác biệt 1%, cho thấy có khác biệt nhu cầu việc làm lao động nông thôn lao động nông nghiệp, lao động làm thuê nông nghiệp lao động phi nông nghiệp thành 18 phố Cần Thơ, hay nói cách khác bác bỏ giải thuyết khơng có có khác biệt nhu cầu việc làm lao động nông thôn  Đối với lao động nơng nghiệp: lao động nơng nghiệp có nhu cầu việc làm,họ mong muốn có cơng việc thường xuyên (do sản xuất theo mùa vụ, có thời gian rảnh rỗi), nên họ tìm kiếm cơng việc phù hợp với lực kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp để tạo thêm thu nhập từ sản xuất nơng nghiệp nguồn lực sẵn có đất đai sản xuất mình, hợp tác với doanh nghiệp tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp  Đối với lao động làm thuê nông nghiệp: kết quan sát cho thấy người lao động th nơng nghiệp có trình độ thấp (có trường hợp khơng biết chữ), có độ tuổi lao động từ 45-60 tuổi, có trường hợp dù tuổi tuổi lao động theo quy định khả lao động tiếp tục tham gia làm th sản xuất nơng nghiệp (do họ có kinh nghiệm việc làm thuê sản xuất nông nghiệp) Bên cạnh đó, gia đình số người phụ thuộc có ảnh hưởng lớn người lao động làm th nơng nghiệp (lao động gia đình), nên người lao động làm th nơng nghiệp cần việc làm để tạo thêm nguồn thu nhập trang trải khoản chi tiêu gia đình, phản ánh người lao động th nơng nghiệp có nhu cầu việc làm cao  Đối với lao động phi nơng nghiệp: với sách phát triển kinh tế - xã hội địa phương (chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển dịch cấu lao động), người lao động nơng thơn có khuynh hướng chuyển sang lao động phi nơng nghiệp, góp phần tạo điều kiện cho lao động phi nơng nghiệp có nhiều hội việc làm (như: chuyển đổi cấu trồng vật ni, kinh tế hộ gia đình theo mơ hình kết hợp; phát triển mạnh làng nghề truyền thống đôi với xây dựng làng nghề mới, phát triển tiểu thủ công nghiệp xã, chế biến nông - thủy sản,…); bên cạnh đó, nhu cầu việc làm người lao động phi nông nghiệp tập trung lao động trẻ hơn, hội đào tạo nghề làm việc mơi trường mang tính chun mơn cao thu nhập cao 4.5 Những giải pháp chủ yếu nhằm giải việc làm cho người lao động nông thôn thành phố Cần Thơ  Giải pháp chủ yếu lao động nông nghiệp - Đẩy mạnh chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp, nơng thơn - Phát triển kinh tế hộ gia đình - Phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt hợp tác xã - Đẩy mạnh công tác dạy nghề cho người lao động nông thôn  Giải pháp chủ yếu lao động làm thuê nông nghiệp có nhu cầu việc làm - Lao động làm thuê tham gia lớp đào tạo nghề sử dụng giới, máy móc sản xuất nơng nghiệp - Lãnh đạo địa phương khuyến khích phát triển mơ hình trang trại, mơ hình sản xuất nơng nghiệp có sử dụng nhiều lao động - Lao động làm thuê tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã - Thực tốt chương trình hỗ trợ vay vốn cho người lao động 19  Giải pháp chủ yếu lao động lao động phi nông nghiệp - Chuyển dịch cấu ngành công nghiệp - Phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ - Tạo việc làm cho người lao động vùng nơng thơn qua sách giải việc làm - Tạo việc làm cho người lao động nông thôn qua xuất lao động Tóm lại, sở giải pháp đề xuất cho đối tượng lao động nêu trên, luận án kiến nghị lãnh đạo thành phố, cấp, ngành địa phương có liên quan cần tập trung số giải pháp trọng tâm để góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển giải tốt cơng tác lao động, việc làm góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương nói riêng thành phố nói chung phát triển đồng - Đẩy mạnh chuyển đổi cấu kinh tế (cơng nghiệp, nơng nghiệp, nơng thơn), đó: Phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt hợp tác xã - Đẩy mạnh công tác dạy nghề cho người lao động nơng thơn, đó, trọng đào tạo nghề cho người xuất lao động - Phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển mơ hình trang trại, mơ hình sản xuất nơng nghiệp có sử dụng nhiều lao động - Thực giải pháp thu hút đầu tư, tập trung phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ - Giải tốt sách giải việc làm, tạo việc làm cho người lao động vùng nông thôn - Mở rộng đối tượng vay vốn tạo việc làm Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trên sở vấn trực tiếp 530 người độ tuổi lao động., sử dụng phân tích nhân tố khám phá (EFA - Exploratory Factor Analysis) mô hình hồi quy (Binary Logistic) để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm người lao động nông thôn huyện địa bàn thành phố Cần Thơ, rút kết luận sau: - Thực trạng công tác giải việc làm, góp phần cải thiện tình trạng thất nghiệp thơng qua sách việc làm, đầu tư sở vật chất cho trường đào tạo nghề công lập, cải thiện chế hỗ trợ thu hút đầu tư,… Tuy nhiên, thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa đạt hiệu cao, chưa thật đáp ứng nhu cầu địa phương, người lao động chưa tìm việc làm sau học nghề, sở đào tạo thiếu trang thiết bị thực hành, nặng lý thuyết, thời gian đào tạo nghề khơng phù hợp; đó, cơng tác đào tạo nghề cần có khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo theo đối tượng lao động nông thôn, phù hợp với điền kiện địa phương,… để có sở góp phần vào việc giải tốt công tác giải việc làm cho người lao động sau đào tạo nghề địa bàn thành phố - Lao động động nơng thơn đa phần có nhu cầu việc làm, với lý mong muốn có thu nhập để ổn định sống; nhiên, từ kết phân tích hồi quy có khác biệt nhu cầu việc làm nhóm đối tượng lao động nông thôn, làmgiả thuyết nghiên cứu đặt Trong nhóm đối tượng lao 20 động có chung nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm lao động nơng thơn gồm: tuổi, tích lũy, thất nghiệp, chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển dịch cấu lao động, sách đầu tư cho giáo dục, sách đào tạo nghề, sách việc làm, sách vay vốn thơng tin việc làm Ngồi ra, lao động nơng nghiệp nhân tố: đất sản xuất, tình trạng sức khỏe, tuyển dụng lao động doanh nghiệp, mức lương trả cho người lao động, hiệu chương trình đào tạo nghề, nơi làm việc, an tồn lao độngảnh hưởng đến nhu cầu việc làm lao động; đối tượng lao động làm thuê nông nghiệp đối tượng lao động phi nơng nghiệp nhân tố: trình độ học vấn, trình chun mơn, kinh nghiệm làm việc số người phụ thuộc có ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm lao động - Trong thời gian tới giải pháp để thực tốt công tác giải việc làm, đào tạo nghề nhằm góp phần giúp người lao động nơng thơn đáp ứng nhu cầu việc làm sau: (1) Đối với người lao động nông nghiệp: đẩy mạnh chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; phát triển kinh tế hộ gia đình; phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt hợp tác xã; đẩy mạnh công tác dạy nghề cho người lao động nông thôn (2) Đối với lao động phi nông nghiệp: chuyển dịch cấu ngành công nghiệp; phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ; tạo việc làm cho người lao động vùng nông thơn qua sách giải việc làm; tạo việc làm cho người lao động nông thôn qua xuất lao động (3) đào tạo nghề sử dụng giới hóa sản xuất nơng nghiệp (sử dụng máy kéo, máy gieo hạt, máy cấy, máy thu hoạch), lãnh đạo địa phương khuyến khích phát triển mơ hình trang trại, mơ hình sản xuất nơng nghiệp có sử dụng nhiều lao động, tích cực tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã làm dịch vụ sản xuất nơng nghiệp như: cấy, bón phân, thuốc, làm đất, thu hoạch (lúa, rau màu, mía, đậu,…) 5.2 Kiến nghị - Để có giải pháp tồn diện giải việc làm cho lao động thành phố khắc phục hạn chế mà đề tài nêu, cần có nghiên cứu thị trường cung cầu lao động cho kinh tế, khu vực kinh tế, địa phương, vùng; đó, cần xem xét đến trình hội nhập quốc tế, trình độ người lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động nhà đầu tư nước ngồi, tính thời vụ việc làm, tác động từ sách Trung ương địa phương ảnh hưởng đến người lao động - Lãnh đạo thành phố cấp, ngành địa phương, hàng năm cần có khảo sát, đánh giá cơng tác đào tạo nghề công tác giải việc làm để có sở bố trí nguồn kinh phí đối ứng nguồn lực thực chương trình, dự án hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động nơng thơn; đó, cần tập trung đầu tư, phát triển mạng lưới sở dạy nghề, xây dựng hoàn thiện điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề, huy động nhiều thành phần xã hội tham gia dạy nghề 21 ... định Tóm lại, 09 nhân tố bên 12 nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu lao động phi nông nghiệp khu vực; riêng nhân tố đất sản xuất không ảnh hưởng đến lao động phi nông nghiệp, nhu cầu việc làm lao động. .. cứu nhân tố bên người lao động nơng thơn có ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm thân; song song đó, phân tích nhân tố bên ngồi có ảnh hưởng đến việc tìm kiếm việc làm đáp ứng nhu cầu người lao động nông. .. suất lao động có nhu cầu việc làm (về nhu cầu việc làm lĩnh vực nông nghiệp, làm thuê nông nghiệp phi nông nghiệp); P(Y=0) = 1-P0: xác suất lao động khơng có nhu cầu việc làm (về nhu cầu việc làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm của lao động nông thôn ở thành phố cần thơ tóm tắt tiếng việt, Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm của lao động nông thôn ở thành phố cần thơ tóm tắt tiếng việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay