Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

56 18 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2018, 08:27

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ Hà Nội. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRƢƠNG QUỐC ĐẠT Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƢỠNG ĐIỀU TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN BẢY TUÂN, XÃ TIÊN PHƢƠNG, HUYỆN CHƢƠNG MỸ, NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học : 2013 - 2017 Thái nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRƢƠNG QUỐC ĐẠT Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƢỠNG ĐIỀU TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN BẢY TUÂN, XÃ TIÊN PHƢƠNG, HUYỆN CHƢƠNG MỸ, NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIÊP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: K45 – Thú y N01 Khóa học: 2013 – 2017 Khoa: Chăn nuôi Thú y ` Giảng viên HD: Th.SLê Minh Toàn Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập rèn luyện trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thời gian học tập trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ, Nội Em nhận quan tâm giúp đỡ nhiều tổ chức cá nhân Để hồn thành khóa luận này, em nhận giúp đỡ thầy cơ, gia đình bạn bè Em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới ban giám hiệu nhà trường, tồn thể thầy giáo khao chăn ni thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Em xin đặc biệt cảm ơn đến thầy giáo ThS Lê Minh Toàn trực tiếp hướng dẫn, bảo, động viên giúp đỡ em mặt trình thựctập tiến hành làm khóa luận Em xin chân thành cảm ơn: Cô Nguyễn Thị Bảy (chủ trại) anh Nguyễn Văn Trường (quản lý trại) nơi sở em thực tập, tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực đề tài Cuối em xin cảm ơn động viên, khích lệ, giúp đỡ thầy cơ, gia đình bạn bè động viên giúp đỡ em nhiều trình học tập suốt thời gian vừa qua Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 18 tháng12 năm 2017 Sinh viên Trƣơng Quốc Đạt ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Tình hình chăn ni lợn trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ, Nội qua năm 2015 - 2017 33 Bảng 4.2: Số lượng lợn nái trực tiếp chăm sóc ni dưỡng trại 36 Bảng 4.3 Tình hình sinh sản lợn nái đẻ nuôi trại 37 Bảng 4.4 Một số tiêu số lượng lợn lợn nái 38 Bảng 4.5 Kết tiêm vaccine phòng bệnh cho lợn trại 40 Bảng 4.6.Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại 41 Bảng 4.7: Kết điều trị bệnh đàn nái sinh sản trại 42 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ∑: Tổng AD: Giả dại Cs: Cộng ĐT: Điều trị KHKT: Khoa học kỹ thuật LMLM: Lở mồm long móng Nxb: Nhà xuất TB: Trung bình TT: Thể trọng iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHầN MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích chuyên đề 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3.Cơ cấu tổ chức trại 2.1.4 Cơ sở vật chất trang trại 2.2 Thuận lợi khó khăn 2.2.1 Thuận lợi 2.2.2 Khó khăn 2.3 Cơ sở tài liệu liên quan đến chuyên đề 2.3.1 Những hiểu biết phòng, trị bệnh cho vật ni 2.3.2 Những hiểu biết số bệnh thường mắc sở 10 2.3.3 Một số hiểu biết thuốc phòng trị bệnh sử dụng đề tài 19 2.3.4 Những hiểu biết quy trình ni dưỡng chăm sóc lợn nái đẻ lợn nái ni 21 2.4 Tổng quan nghiên cứu nước 25 2.4.1 Tình hình nghiên cứu nước 25 v 2.4.2 Tình hình nghiên cứu nước 27 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 30 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 30 3.3 Nội dung nghiên cứu 30 3.4 Phương pháp nghiên cứu tiêu 30 3.4.1 Phương pháp nghiên cứu 30 3.4.2 Các tiêu theo tính toán số liệu 32 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 32 PHầN KẾT QUẢ THẢO LUẬN 33 4.1 Tình hình chăn ni trại Bảy Tuân, Chương Mỹ, Nội qua năm từ 2015 - 2017 33 4.2 Thực biên pháp chăm sóc ni dưỡng đàn lợn nái sinh sản 34 4.2.1 Kết trực tiếp chăm sóc ni dưỡng trại qua tháng thực tập 34 4.2.2 Tình hình sinh sản lợn nái ni trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ, Nội 37 4.2.3 Một số tiêu số lượng lợn lợn nái 38 4.3 Kết thực biện pháp phòng bệnh cho lợn nái sinh sản trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ, Nội 39 4.3.1 Thực biện pháp vệ sinh phòng bệnh 39 4.3.2 Kết tiêm vaccine phòng bệnh cho lợn nái 39 4.3.3 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn nái sinh sản trại 41 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết Luận 43 5.2 Đề Nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 Phần MỞ ĐẦU 1.Đặt vấn đề Trong năm gần đây, quan tâm nhà nước chăn nuôi lợn ngày phát triển, chăn nuôi lợn cung cấp lượng lớn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại thu nhập cho người chăn ni, góp phần vào ổn định đời sống người dân Cùng với xu hướng phát triển xã hội chăn ni lợn chuyển từ loại hình chăn ni nông hộ nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung trang trại, từ giúp cho ngành chăn ni lợn đạt bước phát triển không ngừng chất lượng số lượng Mặt khác, nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn nuôi, đặc biệt chăn ni lợn có nguồn ngun liệu dồi cho chế biến thức ăn, đầu tư nhà nước… Để phát triển ngành chăn nuôi lợn nước ta, chăn nuôi lợn nái khâu quan trọng góp phần định đến thành công ngành chăn nuôi lợn Đặc biệt việc chăn nuôi lợn nái nước ta để có đàn ni thịt sinh trưởng phát triển tốt, cho tỷ lệ nạc cao, mắt xích quan trọng để tăng nhanh đàn lợn số lượng chất lượng Xuất phát từ tình hình thực tế trên, đồng ý Ban chủ nhiệm khoa CNTY - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, với giúp đỡ giáo viên hướng dẫn sở nơi thực tập chúng em thực chuyên đề: “Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ, Nội” 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích chuyên đề Ðánh giá tình hình chăn ni trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ, Nội Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn nái ni trại Xác định tình hình nhiễm bệnh đàn nái sinh sản trị bệnh 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề Nắm quy trình chăm sóc lợn nái sinh sản Biết loại thức ăn dành cho lợn nái sinh sản, phần ăn cách cho lợn nái ăn qua giai đoạn mang thai Biết bệnh hay xảy lợn nái sinh sản phương pháp phòng trị bệnh hiệu PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý Trại lợn Bảy Tuân nằm huyện Chương Mỹ, trại lợn nằm cách trung tâm huyện 8km, huyện Chương Mỹ nằm rìa phía Tây Nam Nội, phía Đơng giáp huyện Thanh Oai, góc phía Tây Bắc giáp quận Đơng, phía Bắc phía Tây Bắc giáphuyện Quốc Oai, phía Nam giáp huyện Mỹ Đức, góc phía Đơng Nam giáp huyện Ứng Hòa, phía Tây Tây Nam giáp huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình 2.1.2 Điều kiện khí hậu Trại lợn Bảy Tuân huyện Chương Mỹ, Nội nằm vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm,hai mùa rõ rệt: Mùa hè từ tháng đến tháng 10, nóng mưa nhiều, lượng mưa chiếm khoảng 90% tổng lượng mưa năm Mùa đông từ tháng 11 đến tháng năm sau, thời tiết khơ, hanh, mưa khoảng 10 % tổng lượng mưa năm Tính năm 2000-2004 có: Tổng nắng trung bình 1475,5 giờ/năm, lượng mưa trung bình 1407,3 mm/năm, độ ẩm trung bình 80,1 % nhiệt độtrung bình 23,90C 2.1.3.Cơ cấu tổ chức trại Trại gồm có 29 người có: + quản lý + kỹ sư + tổ trưởng (1 chuồng bầu, chuồng đẻ) + 17 công nhân sinh viên thực tập + kế toán ... Kết thực biện pháp phòng bệnh cho lợn nái sinh sản trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ, Hà Nội 39 4.3.1 Thực biện pháp vệ sinh phòng bệnh 39 4.3.2 Kết tiêm vaccine phòng bệnh cho lợn nái. .. đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƢỠNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN BẢY TUÂN, XÃ TIÊN PHƢƠNG, HUYỆN CHƢƠNG MỸ, HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIÊP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy. .. phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ, Hà Nội 2 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích chuyên đề Ðánh giá tình hình chăn ni trại lợn Bảy Tn, Chương Mỹ, Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp), Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại lợn Bảy Tuân, Chương Mỹ Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay