Hoàn thiện công tác kiểm soát chi nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại kho bạc nhà nước quảng bình

117 22 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2018, 00:03

I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NA HỌ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH CK H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TẾ HU HUẾ - 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NA HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG HỌ NÔNG THÔN MỚI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ CK MÃ SỐ: 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ H IN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TẾ PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG HÀO HU HUẾ - 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tơi Các nội dung nghiên cứu số liệu luận văn trung thực Kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình khoa học trước Nguồn số liệu thứ cấp, sơ cấp số ý kiến đánh giá, nhận xét tác giả, quan tổ chức thu thập từ nhiều nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn tính trung thực Luận văn Tác giả Nguyễn Thị Phương Na CK HỌ H IN TẾ HU Ế i I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành kết hợp kết học tập, nghiên cứu nhà trường với kinh nghiệm thực tiễn cá nhân q trình cơng tác rèn luyện Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu, thầy - giáo, Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Kinh tế ĐH.Huế; đặc biệt PGS.TS Nguyễn Đăng Hào, người hướng dẫn khoa học nhiệt tình hướng dẫn trình thực nghiên cứu Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo quan tạo điều kiện cho thời gian, công việc để học tập đạt kết tốt Tơi xin cảm ơn gia đình người thân, bạn bè ln động viên, khích lệ giúp đỡ vật chất, tinh thần trình học tập Mặc dù cố gắng nỗ lực để hoàn thành luận văn, nhiên thời HỌ gian kinh nghiệm nghiên cứu hạn chế nên luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Do vậy, mong nhận ý kiến đóng góp q thầy, giáo, đồng nghiệp bạn quan tâm để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cám ơn! CK Tác giả H IN Nguyễn Thị Phương Na TẾ HU Ế ii I ĐẠ NG ƯỜ TR TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Học tên học viên: Nguyễn Thị Phương Na Chuyên ngành: Quản lý kinh tế ứng dụng Niên khóa 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Kho bạc Nhà nước Quảng Bình Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Hệ thống vấn đề quản lý chi vốn CTMTQG XDNTM kiểm soát toán vốn CTMTQG XDNTM từ nguồn vốn NSNN Phân tích thực trạng cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nơng thơn qua KBNN Quảng Bình, từ đưa giải pháp góp phần nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt tốn nguồn vốn CTMTQG xây dựng nông thôn HỌ qua KBNN Quảng Bình nói riêng hệ thống KBNN nói chung thời gian tới Đối tượng nghiên cứu:công tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG XDNTM Kho bạc Nhà nước Quảng Bình Các phương pháp nghiên cứu sử dụng:Phương pháp phân tổ thống kê, CK phương pháp so sánh, phương pháp thống kê mô tả Các kết nghiên cứu kết luận: Qua nghiên cứu đánh giá, phân tích cho thấy, kết kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG XDNTM Kho H IN bạc Nhà nước Quảng Bình đạt kết định; song chưa tương xứng với điều kiện, tiềm sẵn có, chưa khai thác hết lợi mình; nhiều quy trình nghiệp vụ kiểm soát chi chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tài Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện quy trình kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG XDNTM Kho bạc Nhà nước Quảng Bình TẾ HU Ế iii TR I ĐẠ NG ƯỜ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Kho bạc Nhà nước KBNN CTMTQG XDNTM Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Kinh tế xã hội NSNN Ngân sách Nhà nước XHCN Xã hội chủ nghĩa CNH Cơng nghiệp hóa HĐH Hiện đại hóa XHCN Xã hội chủ nghĩa UBND Uỷ ban nhân dân HTX NTM CN-TTCN Hợp tácNông thôn Kho bạc Nhà nước CK KBNN HỌ KTXH Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp H IN TẾ HU Ế iv I ĐẠ NG ƯỜ TR MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .1 LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ xi Phần 1: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung HỌ 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Kết cấu củaluận văn CK Phần 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NƠNG THÔN MỚI TẠI H IN KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 TỔNG QUAN VỀ NSNN VÀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1.1 Tổng quan NSNN .6 1.1.2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn .9 TẾ 1.2 CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGUỒN VỐN CTMTQG XDNTM QUA KBNN 1.2.1 Trách nhiệm, quyền hạn KBNN việc toán, toán nguồn vốn đầu tư từ NSNN thực chương trình mục tiêu quốc gia HU 1.2.2 Kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG XDNTM quaKBNN 11 Ế v I ĐẠ NG ƯỜ TR 1.2.3 Vai trò, nhiệm vụ KBNN kiểm soát chi CTMTQG XDNTM 20 1.2.4 Nội dung, đặc điểm cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQGXDNTM 21 1.2.5 Hệ thống văn pháp lý hướng dẫn điều hành kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG XDNTM 27 1.2.6 Tiêu chí đánh giá kết kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG XDNTM .31 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 32 1.3.1 Nhân tố bên 32 1.3.2 Nhân tố bên 33 TÓM TẮT CHƯƠNG 37 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGUỒNVỐN CTMTQG XDNTM TẠI KBNN QUẢNG BÌNH 38 2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH 38 HỌ 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Kho bạc Nhà nước Quảng Bình 38 2.1.2 Mơ hình tổ chức máy Kho bạc Nhà nước Quảng Bình 39 2.2 KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XDNTM TRÊN ĐỊA BÀN 40 2.2.3 Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân: 43 CK 2.2.4 Kết huy động, sử dụng nguồn lực 43 2.3 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIẾM SỐT CHI NGUỒN VỐN CTMTQG XDNTM QUA KBNN QUẢNG BÌNH 44 H IN 2.3.1 Những vấn đề chung .44 2.3.2 Thực trạng công tác kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG XDNTM qua KBNN Quảng Bình .45 2.4 Đánh giá đối tượng điều tra, vấn công tác Kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG XDNTM KBNN Quảng Bình 62 TẾ 2.4.1 Thông tin chung đối tượng điều tra, vấn 62 2.4.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 63 2.4.3 Đánh giá đối tượng công tác kiểm sốt chi nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn qua KBNN Quảng Bình 66 HU Ế vi I ĐẠ NG ƯỜ TR 2.4.4 Đánh giá cơng tác kiểm sốt chi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn qua KBNN Quảng Bình theo nhóm đối tượng đơn vị công tác .75 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGUỒN VỐN CTMTQG XDNTM TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH .76 2.5.1 Kết đạt .82 2.5.2 Những hạn chế, yếu .84 2.5.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế .85 TÓM TẮT CHƯƠNG 86 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGUỒN VỐN CTMTQG XDNTM QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH 87 3.1 Mục tiêu, định hướng nhiệm vụ kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG XDNTM HỌ .87 3.1.1 Mục tiêu, định hướng chung Hệ thống KBNN đến năm 2020 .87 3.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tác Kiểm sốt chi nguồn vốnCTMTQG XDNTM KBNN Quảng Bình 89 CK 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG XDNTM KBNN Quảng Bình 90 3.2.1 Nâng cao lực chuyên môn phẩm chất đạo đức đội ngũ công chức H IN giao nhiệm vụ kiểm sốt chi KBNN Quảng Bình .90 3.2.2 Hoàn thiện chế, quy trình quản lý, kiểm sốt, tốn khoản chi CTMTQG XDNTM qua KBNN .91 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán chi dự án thuộc chương trình MTQG xây dựng nơng thơn .92 TẾ 3.2.4 Tăng cường kiểm soát khâu chấp hành chi dự án thuộc chương trình MTQG xây dựng nơng thơn .93 3.2.5 Chú trọng chất lượng cơng tác tốn chi CTMTQG XDNTM .93 3.2.6 Tăng cường công tác tra, kiểm tra xử phạt vi phạm hành 94 HU 3.2.7 Tăng cường mối quan hệ với quan tài đồng cấp, chủ đầu tư 94 Ế vii I ĐẠ NG ƯỜ TR PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 Kết luận 96 Kiến nghị .97 2.1 Kiến nghị với Bộ Tài Chính .97 2.2 Kiến nghị với KBNN Trung ương .98 2.3 Kiến nghị với UBND tỉnh 98 DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 102 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH CK HỌ XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN H IN TẾ HU Ế viii I ĐẠ NG ƯỜ TR chủ đầu tư gửi đến, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra trường để bước thực toán theo kết đầu - Phối hợp chặt chẽ cấp, ngành, quan đơn vị sử dụng vốn NSNN thực nhiệm vụ chung q trình kiểm sốt chi NSNN, nâng cao vai trò trách nhiệm để tạo sức mạnh tổng hợp quản lý quỹ NSNN cách có hiệu - Hoàn thiện hướng dẫn KSC NSNN phù hợp với tình hình Xây dựng hệ thống sở pháp lý chặt chẽ cho công tác KSC đảm bảo nguyên tắc: Khuôn khổ pháp lý phải trước bước để đảm bảo có đủ thời gian huy động nguồn lực cho việc triển khai thực - Tăng cường ý thức trách nhiệm việc quản lý, sử dụng nguồn vốnCTMTQG, bảo đảm sử dụng mục đích có hiệu HỌ - Phát triển hệ thống công nghệ thông tin KBNN đại, ứng dụng có hiệu cơng nghệ thơng tin tiên tiến vào hoạt động kiểm soát chi hoạt động liên quan - Tổ chức máy phát triển nguồn nhân thực theo hướng tinh gọn, hoạt CK động có hiệu lực, hiệu 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG XDNTM KBNN Quảng Bình H IN 3.2.1 Nâng cao lực chuyên môn phẩm chất đạo đức đội ngũ công chức giao nhiệm vụ kiểm soát chi KBNN Quảng Bình - Tiêu chuẩn hố chun mơn hố đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán làm cơng tác kiểm sốt chi đòi hỏi phải ngày hồn thiện Cán phân cơng làm cơng tác kiểm sốt chi phải người có lực chuyên môn, TẾ đào tạo chuyên sâu, mặt khác cán phải có tư cách, phẩm chất đạo đức tốt Lựa chọn cán có lực chun mơn sâu, nắm chế độ, sách Đảng Nhà nước, văn hướng dẫn quan trung ương địa phương bố trí làm cơng tác kiểm sốt chi Bên cạnh phải HU trọng hoạt động đào tạo, thường xuyên tổ chức buổi học tập theo chuyên đề Ế 90 I ĐẠ NG ƯỜ TR buổi học tập mang tính chất cập nhật có thay đổi chế sách, qua tạo điều kiện để tồn thể cán làm cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư cập nhật kịp thời chế độ sách quản lý đầu tư Cần bồi dưỡng nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp, văn minh văn hóa nghề cho cán KBNN Tổ chức thảo luận, ghi nhận ý kiến phản hồi từ công chức trực tiếp thực phần hành KSC để có tháo gỡ bổ sung vào tài liệu tập huấn Mặt khác quan phải thường xuyên cử cán đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận trị để nâng cao phẩm chất trị cho cán KSC - Thường xuyên quan tâm, thực tốt công tác luân phiên, điều động, luân chuyển công chức, thực tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm - Có chế khen thưởng, kỷ luật rõ ràng: Thực khen thưởng, động viên kịp thời vật chất lẫn tinh thần cơng chức hồn thành tốt nhiệm HỌ vụ giao có sáng kiến cải tiến quy trình kiểm sốt, tốn Mặt khác, xử lý nghiêm cơng chức có sai phạm, đặc biệt công chức cố ý làm sai quy trình nghiệp vụ, vi phạm quy định quản lý kinh tế, tài gây thất vốn NSNN CK 3.2.2 Hồn thiện chế, quy trình quản lý, kiểm soát, toán khoản chi CTMTQG XDNTM qua KBNN - Đảm bảo tất khoản chi phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ qua H IN KBNN sử dụng tiết kiệm, có hiệu Bởi chế quản lý Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn bộc lộ nhiều hạn chế; khoản lệnh thu, chi ngân sách quan tài gửi KBNN để hạch tốn vào giá trị cơng trình, dự án tổng hợp vào thu, chi ngân sách nhà nước chưa kịp thời, chưa đầy đủ, chưa thực công cụ hữu hiệu việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, TẾ thất Vì vậy, hồn thiện đổi chế, quy trình quản lý, kiểm sốt, tốn khoản chi CTMT xây dựng nơng thơn phải đặc biệt quan tâm đến yêu cầu này, nhằm sử dụng kinh phí mục đích khơng ngừng nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn HU Ế 91 I ĐẠ NG ƯỜ TR - Phân định rõ phạm vi trách nhiệm quyền hạn quan, đơn vị việc quản lý, sử dụng kiểm sốt chiChương trình MTQG xây dựng nơng thơn đồng thời có nhiều quan tham gia vào trình quản lý, sử dụng kiểm sốt, từ cấp tỉnh, huyện, xã thơn Do đó, cần phải phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn thành viên Ban đạo để đảm bảo phối hợp nhịp nhàng, đồng trình đạo, điều hành thực chương trình trước khoản chi, để việc sử dụng vốn mục đích, chế độ, kịp thời hiệu thực tế số lệnh thu ngân sách quan tài gửi quan KBNN để hạch tốn vào giá trị cơng trình, dự án tổng hợp vào thu, chi ngân sách nhà nước chưa phản ánh đầy đủ, kịp thời - Quy trình, thủ tục kiểm soát chi phải phù hợp với nội dung, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý Muốn vậy, HỌ nguyên tắc, điều kiện, trình tự, phương thức toán, quy định hồ sơ, chứng từ phải khoa học, chặt chẽ, rõ ràng phải công khai minh bạch 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác lập dự tốn chi dự án thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn CK - Lập dự toán phải dựa khoa học, tiêu chuẩn định mức Nhà nước quy định, đồng thời phải phù hợp với tình hình thực tế địa phương - Quyết định dự toán chi NSNN phải dựa vào chuẩn mực khoa học H IN xác định, nhằm đảm bảo cho dự toán chi NSNN duyệt phù hợp với khả cân đối ngân sách địa phương Khâu xét duyệt dự toán quan Tài với đơn vị dự tốn phải trao đổi, thảo luận để đến thống dự toán đơn vị Trên sở thống dự toán đơn vị thụ hưởng NSNN quan Tài tổng hợp dự tốn ngân sách cấp thơng qua UBND trình HĐND TẾ cấp định dự toán NSNN nhằm đảm bảo cho dự toán xét duyệt hợp lý - Lập dự toán ngân sách phải dựa khả phát triển KT-XH huyện/thành phố/thị xã địa bàn tỉnh để đạt mục tiêu sử dụng, đối Ế 92 HU tượng tăng tính hiệu khâu I ĐẠ NG ƯỜ TR 3.2.4 Tăng cường kiểm soát khâu chấp hành chi dự án thuộc chương trình MTQG xây dựng nơng thơn - Việc cấp phát vốn chi cho chương trình MTQG xây dựng NTM đòi hỏi phải thực sở chấp hành nghiêm chỉnh trình tự đầu tư xây dựng theo quy trình pháp luật hiệnhành Cấp phát vốn phải đảm bảo mục đích, kế hoạch Thực nghiêm túc đầy đủ bước kiểm tra theo quy định, kiểm tra trước, sau toán - Tăng cường đầu tư sở hạ tầng thông tin nội KBNN tỉnh (mạng nội bộ) để kiểm soát khâu chấp hành chi NS cho chương trình huyện/thành phố/thị xã địa bàn tỉnh nhằm thể tính cơng khai, minh bạch, chống thất thoát nguồn NSnày 3.2.5 Chú trọng chất lượng cơng tác tốn chi CTMTQG XDNTM HỌ Trong khâu chu trình quản lý chi chương trình MTQG xây dựng NTM, tốn khâu cuối cùng, qua đánh giá lại tồn NSNN sau năm thực hiện, từ khâu lập dự toán, khâu phân bổ chấp hành điều hành chi NSNN chương trình MTQG xây dựng NTM Số liệu tình hình CK tốn chi NSNN chương trình MTQG xây dựng NTM sở để quan quản lý phân tích, đánh giá tình hình tài - ngân sách quốc gia, từ có sách phù hợp nhằm quản lý tối ưu nguồn lực tài - ngân sách H IN giai đoạn - Thực toán vốn CTMTQG XDNTM theo niên độ ngân sách Cần quy định rõ trách nhiệm chủ đẩu tư toán dự án hồn thành.Cần có chế quy định rõ chế độ trách nhiệm cán chuyên quản xảy sai sót đơn vị giao phụ trách, cán chuyên quản phải chịu trách nhiệm số liệu TẾ kiểm tra, phê duyệt toán - Hồn thiện chế độ kế tốn, kiểm tốn, tốn vốn chương trình MTQG xây dựng NTM Thực kiểm toán nội đơn vị, quan chủ đầu tư sử dụng vốn Nghiên cứu thiết lập hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng HU nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng NTM từ vốn NSNN Ế 93 I ĐẠ NG ƯỜ TR 3.2.6 Tăng cường công tác tra, kiểm tra xử phạt vi phạm hành - Tăng cường công tác tra, kiểm tra đơn vị thuộc trực thuộc nhằm kịp thời phát tồn tại, sai sót để chấn chỉnh kịp thời Qua phát bất cập yếu tố rủi ro để đề xuất với lãnh đạo đơn vị, với cấp đạo điều hành, nhằm nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG.Đồng thời cần nghiêm túc xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân liên quan đến sai phạm phát qua tra kiểm tra tùy theo mức độ vi phạm để xem xét đánh giá công chức hàng năm gắn với công tác thi đua khen thưởng đảm bảo khách quan, vừa có tính giáo dục, tính kỷ luật nghiêm minh vừa động viên khuyến khích cá nhân làm tốt - Triển khai nghiêm túc nội dung xử phạt vi phạm hành lĩnh vực HỌ KBNN theo quy định Nghị định số 192/2013/NĐ-CP Chính phủ[07] Thơng tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24/04/2014 Bộ Tài quy định chi tiết hướng dẫn thực việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Kho bạc Nhà nước[12] theo quy định Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 CK Chính phủ nhằm nâng cao trách nhiệm chủ dự án liên quan đến hồ sơ giải ngân, việc sử dụng nguồn vốn CTMTQG Đồng thời giúp cho cơng chức giao nhiệm vụ kiểm sốt chi phải tự học tập, nâng cao nghiệp vụ Quy H IN định chế độ giám sát công tác xử phạt vi phạm hành đơn vị nhằm phát chấn chỉnh kịp thời sai sót thực xử phạt, tổng hợp vấn đề có liên quan đến chế độ để điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn 3.2.7 Tăng cường mối quan hệ với quan tài đồng cấp, chủ đầu tư - Quá trình quản lý dự án đầu tư, toán vốn đầu tư xây dựng TẾ trình phức tạp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, phối hợp công tác quan có chức quản lý đầu tư cần thiết Do cần trì phối hợp chặt chẽ với quan tài đồng cấp, nhằm làm tốt vai trò tham mưu với cấp quyền quản lý vốn đầu tư NSNN, đòi hỏi HU KBNN phải triển khai thực tốt Ế 94 I ĐẠ NG ƯỜ TR - Trong q trình thực nhiệm vụ kiểm sốt chi thường gặp phải khó khăn, vướng mắc Mục tiêu đặt phải giải kịp thời khó khăn, vướng mắc nhằm tốn vốn đầu tư kịp thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng đòi hỏi đơn vị KBNN phải phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư Cán kiểm soát chi phải có kế hoạch kiểm tra tình hình thực cơng trình, kiểm tra định kỳ kiểm tra đột xuất nguyên tắc: Việc kiểm tra thực tế trường KBNN chủ yếu nhằm tăng cường vai trò kiểm sốt KBNN việc làm rõ vấn đề chưa rõ hồ sơ toán Chủ đầu tư đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm nội dung đề nghị tốn sai quy định KBNN khơng phát Khi kiểm tra, KBNN phải báo trước cho chủ đầu tư mục đích nội dung kiểm tra, thời gian kiểm tra, không lợi dụng việc kiểm tra để gây khó khăn, HỌ phiền hà, sách nhiễu cho đơn vị kiểm tra Sau kiểm tra phải có báo cáo kết kiến nghị (nếu có) CK H IN TẾ HU Ế 95 I ĐẠ NG ƯỜ TR PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Hồn thiện cơng tác KSC nguồn vốn CTMTQG XDNTM KBNN vấn đề cần thiết quan trọng góp phần sử dụng hiệu quả, mục đích NSNN Trong điều kiện chung hệ thống KBNN, KBNN Quảng Bình ngày phát triển phát huy vai trò quản lý quỹ NSNN để đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội việc hồn thiện cơng tác KSC NSNN nói chung vốn CTMTQG XDNTM nói riêng qua KBNN yêu cầu cấp thiết trình đổi lành mạnh hố tài Nhà nước địa phương Đây vấn đề phức tạp, có phạm vi rộng liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp trình quản lý, cấp phát sử dụng vốn chương trình mục tiêu nói riêng NSNN nói chung HỌ Thực vai trò kiểm sốt chặt chẽ khoản chi, KBNN Quảng Bình góp phần quan trọng vào việc sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn mục đích, có hiệu đảm bảo giúp cấp quyền đạt mục tiêu xây dựng NTM theo kế hoạch, chương trình đề Tiếp tục CK hồn thiện chế kiểm sốt tốn vốn đầu tư qua KBNN vấn đề quan trọng trình cải cách hệ thống tài tiền tệ nước ta H IN Kết nghiên cứu luận văn giải vấn đề theo yêu cầu đặt ra, thể nội dung sau: Thứ nhất, Đã hệ thống hóa vấn đề lý luận Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn kiểm sốt chi Chương MTQG xây dựng nơng thơn qua KBNN Trên sở vai trò, nhiệm vụ KBNN cơng tác kiểm TẾ sốt chi Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn mới, đề tài làm rõ nội dung, đặc điểm nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến công tác kiểm sốt chi Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn qua KBNN Thứ hai, mơ tả, phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt HU tốn việc huy động, phân bổ, sử dụng nguồn vốn thuộc chương trình MTQG Ế 96 I ĐẠ NG ƯỜ TR xây dựng nông thôn mới, phù hợp, nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt chi với chế, sách địa phương ban hành hành Đề tài rút kết đạt được, hạn chế rõ nguyên nhân dẫn tới hạn chế Thứ ba, sở lý luận đánh giá thực trạng tình hình kiểm sốt chi nguồn vốn xây dựng chương trình MTQG XDNTM, nguyên nhân hạn chế, đề tài đề xuất phương hướng đưa giải pháp để nâng cao chất lượng kiểm sốt vốn qua KBNN Quảng Bình Thực tế đến vấn đề kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB nói chung, kiểm sốt chi vốn Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn nói riêng vơ phức tạp, có liên quan đến chế quản lý tài Nhà nước, giải pháp kiến nghị đề tài ý kiến ban đầu, có tính chất gợi mở xuất phát từ thực tiễn q trình cơng tác KBNN Quảng Bình Mặc dù cố gắng HỌ nghiên cứu, tìm hiểu thực tế cơng tác kiểm sốt tốn CTMTQG xdntm qua KBNN Quảng Bình Luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, hạn chế q trình nghiên cứu trình bày Đồng thời, kết nghiên cứu phạm vi tỉnh chưa mang tính chất rộng, bao trùm hết nội dung chi; CK vậy, bước khởi đầu q trình tham gia việc hồn thiện chế quản lý kiểm soát vốn CTMTQG XDNTM Bản thân tác giả mong tham gia đóng góp ý kiến thầy, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp để luận văn Kiến nghị H IN hồn thiện 2.1 Kiến nghị với Bộ Tài Chính - Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định quản lý, tốn vốn đầu tư Chương trình MTQG bảo đảm phù hợp với quy định Luật Đầu tư công, Luật TẾ Ngân sách nhà nước, bảo đảm không trùng lặp, phù hợp với Nghị số 100/2015/QH 13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 Quốc Hội Chủ trương đầu tư Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020; theo Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 bao gồm Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn Ế 97 HU Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững I ĐẠ NG ƯỜ TR - Sửa đổi sách tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán công chức hưởng lương từ NSNN cho đảm bảo theo hướng: Tuyển dụng - đào tạo giữ người giỏi để làm việc Đồng thời cần có sách thu hút người giỏi lĩnh vực tài cơng tác địa phương cấp xã, phường; có cam kết phục vụ dài hạn ngành (ít năm) hạn chế tối đa tình trạng bố trí nhân trái chun môn thay đổi liên tục không theo công tác quy hoạch cán cấp thẩm quyền phê duyệt 2.2 Kiến nghị với KBNN Trung ương - Cùng với việc nối mạng toàn hệ thống, KBNN cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị có liên quan ngành tài chính, xây dựng, kế hoạch đầu tư sớm đưa vào hoạt động chương trình dùng chung cở sở liệu ngành tài chính, thơng qua chương trình này, nâng cao chất lượng cơng tác quản lý kiểm soát khoản chi NSNN, trước mắt phối hợp theo dõi, đối chiếu thống nguồn HỌ số liệu, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành NSNN - KBNN cần cập nhật để kịp thời bổ sung hồn thiện quy trình kiểm sốt chi NSNN KBNN có thay đổi chế sách để thống áp dụng CK đồng toàn hệ thống KBNN - Tăng cường cải cách thủ tục hành hệ thống KBNN Với nhiệm vụ kiểm soát chi thường xuyên NSNN thời gian tới đặt thách thức lớn cho đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống Kho bạc nhà nước Vừa đảm bảo kiểm soát H IN chặt chẽ, quy định vừa nghiên cứu hoàn thiện quy trình, thủ tục KSC theo hướng cơng khai, minh bạch thủ tục hồ sơ thời gian giải công việc, nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ cán công chức, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch 2.3 Kiến nghị với UBND tỉnh TẾ Đề nghị UBND tỉnh có quy định rõ ràng để UBND huyện, xã quan tâm, tập trung ưu tiên bố trí vốn cho dự án thành phần thuộc trách nhiệm ngân sách huyện, xã theo phân cấp kịp thời phản ánh đầy đủ vào ngân sách; hạch toán HU khoản huy động nguồn vốn ngân sách đầy đủ vào ngân sách xã theo quy định Ế 98 I ĐẠ NG ƯỜ TR Trong triển khai xây dựng quy hoạch cần: Đảm bảo nguyên tắc quyền nhân dân xã chủ thể quan trọng định nội dung quy hoạch, đơn vị tư vấn phòng chun mơn huyện, thị xã, thành phố đơn vị giúp xã hoàn chỉnh nội dung hình thức quy hoạch Các quan chuyên mơn cấp huyện, tỉnh tham gia góp ý thẩm định để UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét, phê duyệt quy hoạch theo quy định Lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ lực Khảo sát, làm rõ điều kiện thực tế xã Phối hợp chặt chẽ với quan chuyên môn quan quy hoạch cấp Trong trình thực quy hoạch nơng thơn mới, phải có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện đặc thù xã, tránh rập khn, máy móc Theo đó, xã phải vào đặc điểm, lợi nhu cầu thiết thực người dân để lựa chọn thứ tự ưu tiên mức độ thực nội dung quy HỌ hoạch Đảm bảo để xã, thơn có quyền tự chủ việc xác định vấn đề nói trên, đồng thời việc phân bổ nguồn lực phải ưu tiên cho việc thực nội dung CK H IN TẾ HU Ế 99 TR I ĐẠ NG ƯỜ DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc Hội (2015), Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 Quốc Hội (2014), Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 Quốc Hội (2015), Nghị số 100/2015/QH 13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 Chủ trương đầu tư Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 Chính Phủ (2005), Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan Nhà nước Chính Phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ- CP ngày 25/04/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập Chính Phủ (2010), Nghị định số 48/2010/NĐ – CP ngày 07/5/2010 HỌ Hợp đồng hoạt động xây dựng Chính Phủ (2013), Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết CK kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước Bộ Tài Chính (2010), Thơng tư số 72/2010/TT-BTC ngày 11 tháng năm 2010 Hướng dẫn chế đặc thù quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư 11 xã thực Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mơ hình nơng thơn H IN thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố" Bộ Tài Chính (2011), Thơng tư số 164/2011/TT-BTC quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 10 Bộ Tài Chính (2012), Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24 tháng năm TẾ 2012 “Quy định vềquản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn” 11 Bộ Tài Chính (2012), Thơng tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước HU Ế 100 I ĐẠ NG ƯỜ TR 12 Bộ Tài Chính (2014), Thông tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24/04/2014 quy định chi tiết hướng dẫn thực việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Kho bạc Nhà nước 13 Bộ Tài Chính (2016), Thơng tư 349/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định toán, toán nguồn vốn đầu tư từ NSNN thực chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 14 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 04/6/2009 việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn 15 Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/6/2016 Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn giai đoạn2016-2020 16 Kho bạc Nhà nước (2012), Quyết định số 282/QĐ-KBNN ngày 20 tháng HỌ năm 2012 quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 17 THS Phạm Thị Thanh Vân (2012), Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác KSC NSNN KBNN, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 102 CK tháng 12 năm 2012 18 Th.S Tạ Anh Tuấn, Trần Thị Huệ (2006), Kho bạc Nhà nước Việt Nam Chiến lược phát triển đến 2010 định hướng đến 2020, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ H IN Quốc gia số 49 tháng năm 2006 19 Ngọc Sơn – Việt Đức (2012), Bộ quy trình hướng dẫn kiểm sốt chi qua hệ thống Kho bạc nhà nước, tập tập 2, Bộ Tài chính, NXB Tài Chính 20 Đặng Kim Sơn-Hoàng Thu Hoà (2002), Một số vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn, NXB thốngkê TẾ 21 Lê Quang Hưng (2005), Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ KBNN, Nhà xuất Tài Hà Nội HU Ế 101 TR I ĐẠ NG ƯỜ PHỤ LỤC Phụ lục : PHIẾU ĐIỀU TRA Kính chào ơng (bà), xin gửi đến quý ông (bà) lời chúc tốt đẹp Tôi tên là: Nguyễn Thị Phương Na Tôi thực nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động kiểm sốt chi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn qua KBNN Quảng Bình Mục tiêu nghiên cứu đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt chi thực KBNN Quảng Bình, xác định điểm hợp lý, bất hợp lý đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn qua KBNN Quảng Bình Rất mong ơng (bà) giúp đỡ tơi hồn thành phiếu điều tra Tính xác thơng tin mà ơng bà cung cấp có vai trò quan trọng việc đề giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác HỌ kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG XDNTM thời gian tới Xin ông (bà) đánh dấu  vào tương ứng với đánh giá mức độ tiêu chí đưa bảng câu hỏi Câu hỏi 1: Tuổi □ 20-30 CK PHẦN I THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN □ 31-40 □ 41-50 □ 51-60 Câu hỏi 2: Giới tính: Nữ □ Câu hỏi 3: Đơn vị công tác: H IN Nam □ □ UBND xã □ Mặt trận Tổ Quốc cấp xã□ Trưởng ban mặt trận thôn □ Trưởng Thôn □Cơ quan quản lý nhà nước Câu hỏi 4: Trình độ chun mơn ơng/bà: □ Đại học □ Cao đẳng □ Trung cấp □ Khác (xin nêu rõ)…… TẾ □ Trên đại học HU Ế 102 TR I ĐẠ NG ƯỜ PHẦN II: NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu hỏi Mức độ đồng ý Ông (Bà) ý kiến sau: Rất không đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý Nội dung khảo sát Cơ chế sách Cơ chế phân cấp quản lý vốn CTMTQG XDNTM rõ ràng Hệ thống văn quy định toán CTMTQG XDNTM đảm bảo tính thống nhất, dễ áp dụng Cơ chế, sách quản lý nguồn vốn CTMTQG XDNTM thể tính cơng khai, minh bạch Quy trình, thủ tục kiểm sốt chi vốn CTMTQG XDNTM KBNN có hướng dẫn cụ thể, chi tiết vê quy trình, thủ tục HỌ Quy trình, thủ tục đơn giản, dễ thực Quy trình, thủ tục cơng khai, minh bạch Công tác tiếp nhận xử lý hồ sơ Hồ sơ luôn giải hẹn Giải hồ sơ xác, khách quan CK Khách hàng phải lại 01 lần để bổ sung, hoàn tất hồ sơ, chứng từ H IN Năng lực phục vụ cán KBNN Quảng Bình Công chức sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng Cơng chức có đủ kiến thức để trả lời thắc mắc ông/bà Công chức xử lý nghiệp vụ công bằng, công khai minh bạch Công chức không gây phiền hà, nhũng nhiễu TẾ Cơng tác lập dự tốn Dự tốn chi nguồn vốn CTMTQG XDNTM lập rõ ràng Dự toán chi nguồn vốn CTMTQG XDNTM lập đầy đủ Dự toán chi nguồn vốn CTMTQG XDNTM phù hợp với thực tế HU địa phương Ế 103 TR I ĐẠ NG ƯỜ Nội dung khảo sát Cơng tác chấp hành dự tốn chi CTMTQG XDNTM Công tác phân bổ giao dự toán hàng năm CTMTQG XDNTM đảm bảo thời gian quy định Ngân sách CTMTQG XDNTM phân bổ đầy đủ kịp thời Chi CTMTQG XDNTM tiêu chuẩn định mức quy định Cơng tác tốn chi CTMTQG XDNTM Chất lượng công tác toán chi CTMTQG XDNTM Quyết toán chi nguồn vốn CTMTQG XDNTM KBNN Quảng Bình thực đầy đủ thủ tục theo quy định Quyết toán chi nguồn vốn CTMTQG XDNTM đảm bảo thời gian theo quy định Công tác tra, kiểm tra thực theo kế hoạch minh bạch Phối hợp tốt bên để thực tra, kiểm tra từ CK HỌ Công tác tra, kiểm tra khâu lập dự toán đến toán chi CTMT QG XD NTM Nội dung tra rõ ràng Công bố kết tra thời hạn Làm rõ dấu hiệu vi phạm H IN Đánh giá chung cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn Cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Kho bạc Nhà nước Quảng Bình thực tốt Xin cảm ơn hợp tác quý ông (bà) TẾ HU Ế 104 ... VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 TỔNG QUAN VỀ NSNN VÀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1.1... CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI H IN KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 TỔNG QUAN VỀ NSNN VÀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU... Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đăng Hào Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Kho bạc Nhà nước Quảng Bình Mục tiêu nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại kho bạc nhà nước quảng bình , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại kho bạc nhà nước quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay