Hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế

0 41 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2018, 23:55

KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỖ THANH HƯNG ỌC HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TÀI SẢN CÔNG ĐẠ IH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TR ƯỜ NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ - 2018 KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỖ THANH HƯNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TÀI SẢN CÔNG ỌC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ IH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ ĐẠ MÃ SỐ: 8.34.04.10 NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ PGS.TS PHAN VĂN HÒA TR ƯỜ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: HUẾ - 2018 LỜI CAM ĐOAN KIN HT ẾH UẾ Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, viết luận văn cách độc lập không sử dụng nguồn thông tin hay tài liệu tham khảo khác ngồi tài liệu thơng tin liệt kê danh mục tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo theo hình thức đoạn trích dẫn nguyên văn lời diễn giải luận văn kèm theo thông tin nguồn tham khảo rõ ràng Các số liệu thông tin luận văn hoàn toàn dựa kết thực tế địa bàn nghiên cứu, có nguồn gốc rõ ràng chưa sử dụng cho việc bảo vệ học vị TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Tác giả luận văn i Đỗ Thanh Hưng KIN HT ẾH UẾ LỜI CÁM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế Huế giúp trang bị kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi trình học tập thực luận văn Với lòng kính trọng biết ơn, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới PGS.TS Phan Văn Hòa tận tình hướng dẫn động viên suốt thời gian nghiên cứu để hoàn thành Luận văn thời gian quy định Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; kho bạc huyện trực thuộc hợp tác chia sẻ thông tin, cung cấp cho nhiều nguồn tư liệu, tài liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu Đặc biệt, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình bạn bè động viên, hỗ trợ tơi IH ỌC suốt trình học tập, làm việc hoàn thành luận văn Tác giả luận văn TR ƯỜ NG ĐẠ Đỗ Thanh Hưng ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Chuyên ngành: Quản kinh tế Niên khóa: 2016 - 2018 KIN HT ẾH UẾ Họ tên: ĐỖ THANH HƯNG Mã số: 8340410 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN VĂN HÒA Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TÀI SẢN CÔNG TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tính cấp thiết đề tài Ngày 3/6/2008, Luật quản tài sản công nhà nước Quốc hội khố XII thơng qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 Ngay sau Luật quản tài sản công nhà nước ban hành, hầu hết quan KBNN cấp thực việc quản tài sản công nhà nước, bước đưa cơng tác hạch tốn kế tốn tài sản cơng vào nề nếp, ý thức trách nhiệm quản tài sản cơng nhà nước có nhiều ỌC chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao lực hiệu sử dụng tài sản công Tuy nhiên, sau năm Luật quản tài sản công nhà nước đưa vào áp dụng KBNN tỉnh Thửa Thiên Huế thấy q trình thực cơng tác IH quản mang nặng tính hành chính, quản thiếu chặt chẽ, sử dụng lãng phí tải sản chuyên dùng… tiêu chuẩn, định mức chế độ quản tài sản công nhà ĐẠ nước ban hành lạc hậu, chế độ quản không phù hợp với chế khốn mới;… Do cần thiết phải có giải pháp để hồn thiện cơng tác quản tài sản công Kho bạc nhà nước thời gian tới NG Phương pháp nghiên cứu Để đánh giá thực trạng công tác quản tài sản công Kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế, luận văn sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp kiểm ƯỜ định T-test phương pháp so sánh Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Luận văn hệ thống hóa sở thuyết thực tiễn công tác quản TR tài sản công Kho bạc nhà nước Thêm vào đó, làm rõ thực trạng công tác quản tài sản công KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế Từ đó, đề xuất giải pháp cụ thể, có ý nghĩa để hồn thiện công tác quản tài sản công Kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian tới iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KIN HT ẾH UẾ  CBCC : Cán công chức KBNN : Kho bạc nhà nước MLNSNN : Mục lục Ngân sách nhà nước NSNN : Ngân sách nhà nước NSTW : Ngân sách trung ương NSĐP : Ngân sách địa phương NNL : Nguồn nhân lực TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC iv MỤC LỤC KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC SƠ ĐỒ ix PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu luận văn Kết cấu luận văn .6 ỌC PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN TÀI SẢN CƠNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC .7 IH 1.1 luận tài sản cơng quan hành nhà nước 1.1.1 Một số khái niệm .7 ĐẠ 1.1.2 Đặc điểm tài sản công quan Kho bạc nhà nước 10 1.1.3 Phân loại tài sản công quan Kho bạc nhà nước 11 1.2 QUẢN TÀI SẢN CÔNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NG NƯỚC .13 1.2.1 Khái niệm nguyên tắc quản tài sản cơng quan hành ƯỜ 13 1.2.2 Nội dung quản tài sản cơng quan hành nhà nước 14 1.3 Kinh nghiệm quản tài sản công số KBNN Việt Nam học TR rút cho KBNN Thừa Thừa Thiên Huế 30 1.3.1 Kinh nghiệm quản tài sản công số KBNN Việt Nam 30 1.3.2 học rút cho việc quản tài sản công Việt Nam ngành Kho bạc nhà nước 33 v CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TÀI SẢN KIN HT ẾH UẾ CÔNG TẠI KBNN THỪA THIÊN HUẾ 35 2.1 GIỚI THIỆU VỀ KBNN THỪA THIÊN HUẾ 35 2.1.1 Lịch sử hình thành 35 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy KBNN Thừa Thiên Huế 36 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TÀI SẢN CÔNG TẠI KBNN THỪA THIÊN HUẾ 39 2.2.1 Phân cấp công tác quản tài sản công KBNN TT Huế 39 2.2.2 Lập dự tốn đầu tư, mua sắm tài sản cơng KBNN TT Huế .44 2.2.3 Chấp hành dự toán đầu tư, mua sắm tài sản công KBNN TT Huế .46 2.2.4 Quyết tốn kinh phí đầu tư, mua sắm tài sản công KBNN TT Huế 54 2.2.5 Công tác quản sử dụng tài sản công KBNN TT Huế 57 ỌC 2.2.6 Kiểm tra, giám sát công tác quản sử dụng tài sản công BNN TT Huế 62 2.3 Đánh giá cán bộ, công chức công tác quản tài sản công KBNN Thừa Thiên Huế 65 IH 2.3.1 Thông tin chung đối tượng tham gia vấn 65 2.3.2 Đánh giá cán bộ, công chức công tác quản tài sản công KBNN ĐẠ tỉnh Thừa Thiên Huế 66 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TÀI SẢN CÔNG CỦA KBNN THỪA THIÊN HUẾ .72 NG 2.4.1 Những kết đạt công tác quản tài sản công KBNN TT Huế 72 2.4.2 Một số hạn chế công tác quản tài sản công KBNN TT Huế 74 ƯỜ 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế công tác quản tài sản công KBNN TT Huế 75 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TÀI SẢN TR CÔNG CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ 77 3.1 Mục tiêu, định hướng quản tài sản công kho bạc nhà nước đến năm 2025 77 vi 3.2 Quan điểm đổi công tác quản tài sản công Kho bạc nhà nước Thừa KIN HT ẾH UẾ Thiên Huế đến năm 2025 77 3.2.1 Đầu tư, mua sắm tài sản công gắn liền với phát triển bền vững KBNN Thừa Thiên Huế 77 3.2.2 Tăng cường sở hạ tầng nhằm ứng dụng khoa học, công nghệ ngày cao vào công tác quản quỹ NSNN 77 3.2.3 Thực phân cấp quản tài sản công phù hợp với đặc thù 3.2.4 Đổi hình thức đầu tư, mua sắm tài sản công 78 3.2.5 Phát huy nhân tố người, tăng cường tài sản cố định vơ hình, làm chủ cơng nghệ hoạt động quản quỹ NSNN .79 3.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản tài sản công KBNN Thừa Thiên Huế 81 3.3.1 Phân cấp quản tài sản công 82 3.3.2 Cơng tác lập dự tốn đầu tư, mua sắm tài sản công 85 ỌC 3.3.3 Công tác quản đầu tư, mua sắm tài sản công .87 3.3.4 Cơng tác tốn kinh phí đầu tư, mua sắm tài sản công 89 IH 3.3.5 Công tác quản tài sản công 91 3.3.6 Công tác kiểm tra, giám sát quản tài sản công 94 3.3.7 Các nhóm giải pháp khác 95 ĐẠ PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 Kết luận 98 Kiến nghị .99 NG 2.1 Đối với cấp trung ương 99 2.2 Đối với KBNN tỉnh 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO .102 ƯỜ PHỤ LỤC 105 BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN TR NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN vii Bảng 2.1 KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC BẢNG BIỂU Các mức phân cấp quản đầu tư mua sắm tài sản hệ thống KBNN giai đoạn 2015 -2017 40 Bảng 2.2 Tình hình lập phê duyệt dự tốn đầu tư, mua sắm tài sản KBNN Thừa Thiên Huế 45 Bảng 2.3 : Tình hình đầu tư xây dựng trụ sở làm việc KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế trạng năm 2017 47 Bảng 2.4 Tình hình đầu tư XDCB KBNN Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 -2017 48 Bảng 2.5: Tình hình mua sắm trang thiết bị tài sản thiết bị làm việc KBNN Thừa Thiên Huế trạng năm 2017 50 Bảng 2.6 Tình hình mua sắm tài sản KBNN Thừa Thiên Huế giai đoạn ỌC 215 - 2017 51 Bảng 2.7 Tình hình tốn kinh phí đầu tư, mua sắm tài sản 55 Bảng 2.8 Tình hình sử dụng tài sản cơng KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế tính Bảng 2.9: IH đến năm 2017 57 Tình hình tra, kiểm tra tài sản cơng KBNN Thừa Thiên ĐẠ Huế giai đoạn 2015 – 2017 .63 Bảng 2.10 : Thông tin chung đối tượng khảo sát 65 Bảng 2.11 Kết đánh giá cơng tác lập dự tốn mua sắm tài sản công Bảng 2.12 NG KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế 66 Kết đánh giá cơng tác chấp hành dự tốn đầu tư, mua sắm tài sản công KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế .67 Kết đánh giá cơng tác tốn kinh phí đầu tư, mua sắm tài ƯỜ Bảng 2.13 sản công KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế .68 TR Bảng 2.14 Bảng 2.15 Kết đánh giá công tác kiểm tra, giám sát công tác quản tài sản công KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế .70 Kết đánh giá phương pháp quản tài sản công KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế 72 viii Sơ đồ tổ chức máy KBNN Thừa Thiên Huế 37 TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Sơ đồ 2.1 KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC SƠ ĐỒ ix PHẦN 1: MỞ ĐẦU KIN HT ẾH UẾ Tính cấp thiết đề tài Tài sản thuộc quan KBNN dạng cải vật chất, dùng vào mục đích hoạt động ngành, bao gồm trụ sở làm việc tài sản khác gắn liền với đất; quyền sử dụng đất đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc, sở hoạt động nghiệp quan, tổ chức, đơn vị; máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc tài sản khác pháp luật quy định Về nguyên tắc quản lý, tài sản phải hạch toán đầy đủ vật giá trị theo quy định pháp luật Việc xác định giá trị tài sản quan hệ mua, bán, thuê, cho thuê, liên doanh, liên kết, tài sản giao dịch khác thực theo chế thị trường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Việc quản tài sản công nhà nước thực công khai, minh bạch; hành vi vi phạm chế độ quản tài sản công nhà nước phải xử kịp thời, nghiêm minh theo quy định pháp luật ỌC Ngày 3/6/2008, Luật quản tài sản công nhà nước Quốc hội khố XII thơng qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 Ngay sau Luật quản tài IH sản công nhà nước ban hành, hầu hết quan KBNN cấp thực việc quản tài sản công nhà nước, bước đưa cơng tác hạch tốn kế tốn tài ĐẠ sản công vào nề nếp, ý thức trách nhiệm quản tài sản cơng nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao lực hiệu sử dụng tài sản công Tuy nhiên, sau năm Luật quản tài sản công nhà nước vào NG sống, bên cạnh ưu điểm quản tài sản công nhà nước nêu trên, q trình thực cơng tác quản mang nặng tính hành chính, quản thiếu chặt chẽ, sử dụng lãng phí tải sản chuyên dùng… tiêu chuẩn, định mức chế độ ƯỜ quản tài sản công nhà nước ban hành lạc hậu, chế độ quản không phù hợp với chế khoán mới; số quan KBNN đầu tư xây dựng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ kịp thời TR để thẩm định phê duyệt giá trị tốn cơng trình hồn thành để làm sở hạch toán kế toán; tài sản cố định tiếp nhận, chuyển giao từ quan, đơn vị sang quan, đơn vị khác hồ sơ, tài liệu bàn giao không đầy đủ; công tác quản ... TT Huế 75 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN TR CÔNG CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ 77 3.1 Mục tiêu, định hướng quản lý tài sản công kho bạc nhà nước. .. dụng tài sản công KBNN TT Huế 57 ỌC 2.2.6 Kiểm tra, giám sát công tác quản lý sử dụng tài sản công BNN TT Huế 62 2.3 Đánh giá cán bộ, công chức công tác quản lý tài sản công KBNN Thừa Thiên Huế. .. kết đạt công tác quản lý tài sản công KBNN TT Huế 72 2.4.2 Một số hạn chế công tác quản lý tài sản công KBNN TT Huế 74 ƯỜ 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế công tác quản lý tài sản công
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế , Hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay