Nghiên cứu cơ chế pháp lý xác định bán phá giá và khởi kiện bán phá giá hàng nhập khẩu của các nước và của WTO

224 3 0
  • Loading ...
1/224 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2018, 23:45

NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI AADP : Agreement on Anti-Dumping Practices – Hiệp đònh thực thi chống bán phá giá AD : Anti-Dumping – Chống bán phá giá ADA : Anti-Dumping Agreement – Hiệp đònh chống bán phá giá EC : European Comission – Ủy ban Châu Âu EIT : Economy In Transition – Nền kinh tế chuyển đổi (từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thò trường) DOC : Bộ Thương mại Hoa Kỳ DSB : quan giải tranh chấp Hoa Kỳ ITC : Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ NME : Non-Market Economy – Nền kinh tế phi thò trường ME : Market Economy – Nền kinh tế thò trường MOI : Ngành công nghiệp hoạt động theo đònh hướng thò trường SA : Suspension Agreement – Thỏa thuận đình kiện WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới LỜI MỞ ĐẦU Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: Cùng với tiến trình tăng tốc để đưa nhanh kinh tế Việt Nam hội nhập với kinh tế khu vực giới, hoạt động xuất Việt Nam gia tăng mạnh: kim ngạch xuất bình quân năm tăng 18-20%; nhiều mặt hàng thứ hạng xuất cao giới (hồ tiêu đứng đầu giới, gạo đứng thứ hai, đứng thứ ba xuất cà phê, cao su, điều nhân, đứng đầu 10 nước xuất thủy sản, gỗ, hàng dệt may, giày dép, thủ công mỹ nghệ) Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm xuất hàng đầu Việt Nam: chiếm 50% kim ngạch xuất nước, trung tâm xuất hàng đầu nhiều mặt hàng chủ lực Việt Nam Cùng với tiến trình tăng tốc xuất khẩu, nguy xuất làm cản trở hoạt động xuất khẩu, chí làm thò trường xuất khẩu, tượng bò kiện bán phá giá nước nhập bò thua kiện bò áp thuế nhập cao, khiến sức cạnh tranh giá hàng xuất Việt Nam bò giảm Các vụ kiện bán phá giá hàng xuất Việt Nam gia tăng, cách 10 năm 1-2 vụ kiện, 23 vụ kiện; trước mặt hàngkiện mặt hàng thứ yếu, kim ngạch xuất không lớn, như: quẹt ga, bóng đèn, xe đạp… bò kiện mặt hàng xuất chủ lực: tôm sú, cá basa, giày dép… thò trường chủ lực Tỷ lệ doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh bò liệt vào danh sách tượng bán phá giá hàng hoá xuất cao, gần 50% số doanh nghiệp danh sách bò kiện bán phá giá mặt hàng xuất Chính vậy, việc nghiên cứu giải pháp để giảm thiểu vụ kiện bán phá giá chủ động đối phó bò kiện bán phá giá ý nghóa quan trọng doanh nghiệp xuất Thành phố việc trì tốc độ tăng trưởng xuất giữ vững thò trường xuất Đây tính cấp thiết đề tài nghiên cứu ý nghóa đặc biệt quan trọng Việt Nam thực xong lộ trình cắt giảm thuế quan hiệu lực chung (CEPT) AFTA, gia nhập WTO Tốc độ xuất tháng đầu năm 2007 gia tăng mạnh, tăng 20% so với kỳ, khả bò áp thuế chống bán phá giá nhiều hơn, để giảm tốc độ khả xuất vào thò trường họ nước nhập sẵn sàng áp dụng biện pháp chống bán phá giá (AD) điều kiện i MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: 2.1 Về phương diện luận: • Nghiên cứu chế pháp xác đònh bán phá giá khởi kiện bán phá giá hàng nhập nước WTONghiên cứu kinh nghiệm đối phó với vụ kiện chống bán phá giá Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ rút học cho doanh nghiệp Việt Nam 2.2 Về phương diện thực tiễn: Nhóm đề tài thực khảo sát đánh giá: • Tình hình xuất thủy sản sang thò trường Hoa Kỳ vụ kiện chống bán phá giá tôm sú, cá basa Việt Nam Các học rút cho doanh nghiệp Thành phố, nói riêng nước, nói chung • Tình hình xuất giày dép doanh nghiệp Thành phố Việt Nam sang thò trường EU vụ kiện chống bán phá giá giày mũ da EU doanh nghiệp Việt Nam học rút • Nghiên cứu khả bò kiện bán phá giá mặt hàng dệt may thò trường Hoa Kỳ (năm 2006, Việt Nam xuất dệt may gần tỷ USD, thò trường Hoa Kỳ chiếm 50% kim ngạch xuất khẩu) • Nghiên cứu nhân tố tác động, bao gồm nhân tố khách quan chủ quan • Đề xuất nhóm giải pháp: - Các giải pháp cho doanh nghiệp xuất Việt Nam Các giải pháp trình bày dạng cẩm nang hướng dẫn cho doanh nghiệp: phòng chống bò kiện bán phá giá; bò kiện đối phó nào? bò thua kiện phải làm để giảm bớt thiệt hại - Các khuyến nghò: + với quan quản Nhà nước; + với Hiệp hội; VCCI… Các khuyến nghò nêu công việc quan, đơn vò kinh tế phải làm theo quy đònh quốc tế để đối phó với vụ kiện chống bán phá giá hàng hoá xuất Việt Nam ii ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI: Trong trình thực đề tài, nhóm nghiên cứu tiếp cận với hàng trăm tài liệu tác giả nước, qua thừa kế thành công phát triển, hoàn thiện vấn đề mà tác giả khác chưa làm rõ chưa đề cập; đề xuất giải pháp mang tính khoa học thực tiễn Sau tác phẩm tiêu biểu mà nhóm nghiên cứu tiếp cận: a Các tác phẩm mang yếu tố quốc tế: Hiệp đònh Chống bán phá giá WTO Thủ tục pháp áp dụng thuế chống bán phá giá: hướng dẫn nhà xuất khẩu, nhập UNCTAD/WTO, 1997 Cẩm nang thuế chống bán phá giá chống trợ cấp – Hội đồng Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ 11/1999 Edwin Vermulst: Những vấn đề liên quan đến chống bán phá giá chống trợ cấp nước phát triển vòng đàm phán thiên niên kỷ: yếu tố chủ yếu cần cải cách Thuộc Chương trình nghò đàm phán thương mại tương lai, UNCTAD 2000 Viet Nam and the Non-Market Economy issue Dr Adam Mc Carty Những thành công tài liệu kể mà nhóm nghiên cứu tiếp thu (thừa kế): khắc họa rõ nét chất bán phá giákiện bán phá giá; vai trò mặt trái bán phá giá; áp dụng biện pháp chống bán phá giá; thủ tục pháp mang tính nguyên tắc bò áp dụng thuế bán phá giá Những hạn chế tác phẩm kể (so với mục tiêu đề tài mà nhóm nghiên cứu dự kiến thực hiện): - Chưa nêu vấn đề bán phá giá hàng xuất nước kinh tế chưa công nhận thò trường đầy đủ - Chưa nêu vai trò Nhà nước nước xuất đối phó với vụ kiện bán phá giá thò trường quốc tế - Chưa tác phẩm khoa học mang yếu tố quốc tế nghiên cứu riêng vụ kiện bán phá giá hàng xuất Việt Nam b Các tác phẩm nước: Luật pháp Chống bán phá giá – Những điều cần biết Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, 2004 iii Chống bán phá giá, mặt trái tự hoá thương mại Tạp chí Thương mại số 38/2004 Nguyễn Cẩm Hà, “Sẽ khó cho ngành giày”, Tạp chí Thương mại số 2/2006 Trần Trung Kiên, “Thuế chống bán phá giá giày da Việt Nam bảo hộ mậu dòch”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 1/2006 Phạm Gia Hy, “Con tôm Việt Nam lại bò làm khó”, Tạp chí Thương mại số 3/2006 Ngoài ra, số luận văn sinh viên, thạc só Trường Đại học Kinh tế viết vụ kiện bán phá giá hàng xuất Việt Nam Ưu điểm tác phẩm kể trên: - Đánh giá vụ kiện hàng xuất Việt Nam cập nhật, mô tả kỹ vụ - Nêu hậu việc áp thuế chống bán phá giá hàng xuất Việt Nam - Đề xuất số giải pháp đối phó với vụ kiện Hạn chế: - Chưa công trình nghiên cứu đầy đủ, hệ thống vụ kiện bán phá giá mặt hàng xuất Việt Nam Chưa nêu nhân tố tác động thực đến bò kiện bán phá giá sản phẩm xuất Việt Nam - Các công trình chưa sâu vào đánh giá yếu tố cấu thành giá xuất doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, hồ sơ, chứng từ minh chứng phục vụ cho việc điều tra bán phá giá - Chưa công trình đưa giải pháp toàn diện cho cấp quản Nhà nước lẫn doanh nghiệp nhằm: + hạn chếkiện bán phá giá hàng xuất Việt Nam + biện pháp áp dụng bò khởi kiện bán phá giá hàng xuất + giảm thiểu thiệt hại bò áp dụng thuế chống bán phá giá hàng xuất Sau nghiên cứu tác phẩm nước liên quan đến đề tài, nhận thấy đề tài nghiên cứu điểm sau đây: (1) Là công trình nghiên cứu luận khái niệm bán phá giá, phương pháp xác đònh bán phá giá giác độ khác (của WTO, Hoa Kỳ, Canada, Úc Riêng Hoa Kỳ phương pháp xác đònh sản phẩm nhập tượng bán phá giá) Việc nghiên cứu cho phép nghiên cứu đầy đủ toàn diện iv tượng bán phá giá hàng xuất khẩu, để giải pháp thật khoa học phòng chống đối phó với vụ kiện bán phá giá (2) Công trình nghiên cứu kinh nghiệm đối phó với vụ kiện bán phá giá Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ để rút học cho Việt Nam (3) Công trình nghiên cứu sâu doanh nghiệp ngành: giày dép, thủy sản kiện bán phá giá; đánh giá khả bò kiện mặt hàng dệt may; nghiên cứu tiến trình bò kiện; thực trạng đối phó doanh nghiệp; hỗ trợ Nhà nước, hiệp hội ngành hàng doanh nghiệp bò kiện để rút ra: thành tựu ban đầu, hạn chế; nhân tố khách quan chủ quan tác động đến vụ kiện bán phá giá hàng xuất Việt Nam (4) Đề xuất hệ thống giải pháp: áp dụng cho quan quản Nhà nước; hiệp hội doanh nghiệp hiệp hội ngành hàng; doanh nghiệp đối phó với vụ kiện bán phá giá hàng xuất thò trường giới khu vực ĐỐI TƯNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU: a Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề luận thực tiễn liên quan đến bán phá giá chống bán phá giá hàng xuất b Phạm vi nghiên cứu: Tậïp trung nghiên cứu sâu vào quy chế liên quan đến bán phá giá chống bán phá giá WTO thò trường xuất lớn Việt Nam: Hoa Kỳ, EU, Canada, Úc Các ví dụ khảo sát tập trung vào mặt hàng xuất chủ lực: giày dép, thủy sản, dệt may (mặc dù Việt Nam gần 15 mặt hàng bò áp thuế chống bán phá giá nước nhập khẩu) CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Phương pháp khảo sát thực tế: phương pháp sử dụng Chương Nhóm nghiên cứu tiếp xúc với doanh nghiệp bò kiện nguy bò kiện bán phá giá để thu thập liệu thứ cấp phục vụ cho nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tình điển hình: nhóm đề tài sử dụng phương pháp Chương 3, nhằm sâu nghiên cứu số công ty điển hình bò kiện đóng đòa bàn Thành phố ngành hàng giày dép, như: Công ty 32 Công ty Sản xuất tiêu dùng Bình Tiên; Công ty Thủy sản Agifish (Đồng Sông Cửu Long) Việc phân tích tình điển hình giúp cho nhóm đề tài rút kết luận thực tiễn sâu sắc phục vụ cho đề xuất giải pháp Chương v - Phương pháp phân tích thống kê kinh tế: chủ yếu sử dụng Chương để đánh giá thực trạng hoạt động xuất ngành hàng xuất bò kiện nguy bò kiện bán phá giá, sở đưa kết luận nhằm phục vụ cho việc đề giải pháp Chương - Phương pháp chuyên gia: thông qua tổ chức hội thảo, tọa đàm với chuyên gia, luật sư tham gia hỗ trợ doanh nghiệp đối phó với vụ kiện Nhóm nghiên cứu lắng nghe ý kiến tiếp thu chọn lọc ý kiến đánh giá, đề xuất chuyên gia nhằm hoàn thiện đánh giá giải pháp công trình nghiên cứu - Ngoài ra, nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu bàn: nghiên cứu sách báo, công trình khoa học trực tiếp gián tiếp nói bán phá giá chống bán phá giá hàng xuất NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Đề tài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phần phụ lục, chia làm chương: CHƯƠNG 1: BÁN PHÁ GIÁ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ: Trong chương làm rõ chất vấn đề: bán phá giá chống bán phá giá, vai trò tích cực hạn chế chúng kinh tế nước nhập khẩu, xuất Trong chương nghiên cứu điều kiện biện pháp chống bán phá giá theo quy đònh GATT, Hoa Kỳ EU Nghiên cứu bước điều tra khởi kiện bán phá giá hàng hóa nước nhập nước kinh tế thò trường phi thò trường Chương giúp nhóm nghiên cứu tảng để tư logic khoa học để phân tích đề xuất giải pháp Chương CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KINH NGHIỆM ĐỐI PHÓ VỚI CÁC VỤ KIỆN BÁN PHÁ GIÁ QUỐC TẾ CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI Ở Chương nhóm đề tài nghiên cứu thực trạng vụ kiện bán phá giá hàng nhập nước giới từ giai đoạn 1995-2006 để rút đặc điểm xu hướng thay đổi vụ kiện AD giới; Chương nhóm đề tài nghiên cứu kinh nghiệm đối phó với vụ kiện chống bán phá giá hàng hoá nước thò trường nước nhập hai nước Trung Quốc Ấn Độ rút học cho Việt Nam vi CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÁC VỤ KIỆN BÁN PHÁ GIÁ HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM – NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ LỰC BỊ KIỆN BÁN PHÁ GIÁ Ở Chương nhóm nghiên cứu đưa đánh giá tổng quan tình hình xuất Việt Nam liên quan đến khả bò kiện chống bán phá giá thò trường quốc tế Nhóm nghiên cứu phân tích sâu vào thực trạng vụ kiện chống bán phá giá nhằm vào mặt hàng xuất Việt Nam vụ kiện mặt hàng cá basa, tôm thò trường Hoa Kỳ mặt hàng giày mũ da thò trường EU; đồng thời đánh giá khả bò kiện AD mặt hàng may mặc thò trường Hoa Kỳ (thò trường dệt may lớn Việt Nam) Các phân tích kết luận rút Chương sở thực tiễn quan trọng giúp cho nhóm nghiên cứu đề xuất hệ thống giải pháp Chương CHƯƠNG 4: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỐI PHÓ VỚI RÀO CẢN “CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ” Ở NƯỚC NHẬP KHẨU CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM Đây Chương đề tài nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đề xuất quan điểm; sở luận khoa học thực tiễn để đưa giải pháp cho doanh nghiệp, cho cấp quản vó mô đối phó với vụ kiện chống bán phá giá hàng xuất Việt Nam vii CHƯƠNG 1: BÁN PHÁ GIÁ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 1.1 NHỮNG HIỂU BIẾT BẢN: 1.1.1 Khái niệm chất bán phá giá hoạt động thương mại quốc tế: 1.1.1.1 Khái niệm bán phá giá: Đònh nghóa bán phá giá xác đònh lần quy đònh chống bán phá giá Canada cách 100 năm (tháng 8/1904), kể từ đến nhiều khái niệm bán phá giá hàng xuất khẩu; hiểu chất bán phá giá giúp doanh nghiệp xuất hành động vượt qua rào cản Dưới xin giới thiệu số đònh nghóa phổ biến là: Theo đònh nghóa GATT nêu điều 2.1-VI: “Một sản phẩm coi bán phá giá giá xuất sản phẩm xuất sang nước khác thấp mức giá so sánh sản phẩm tương tự tiêu thụ thò trường nước xuất theo điều kiện thương mại thông thường” Trong đònh nghóa GATT, vấn đề sau cần ý: + Giá xuất khẩu: đònh nghóa chuẩn Hiệp đònh GATT, thực tiễn hoạt động thương mại quốc tế cách xác đònh bản: - Cách 1: giá xuất giá giao dòch người bán (xuất khẩu) người mua (nhập khẩu) đầu tiên, giá ghi hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) - Cách 2: giá xuất giá tính toán quan thẩm quyền nước nhập xác đònh dựa vào tiêu chí hợp (nhằm loại trừ thông đồng gữa người bán người mua để ghi tăng giá so với giá xuất thực giao dòch) + Sản phẩm tương tự: số trường hợp, sản phẩm xuất sang nước khác không bán thò trường nội đòa, ví dụ gậy trượt tuyết, thảm len… người ta so sánh với sản phẩm tương tự lưu thông nước xuất Tiêu chí để xác đònh sản phẩm tương tự là: - Các đặc tính cơ, lý, hóa… sản phẩm; - Chất liệu làm ra, công sản phẩm Phương pháp làm sản phẩm; - Phân loại ngành hàng; - Giá chất lượng sản phẩm + Điều kiện thương mại thông thường: Hiệp đònh GATT giải thích rõ “Điều kiện thương mại thông thường” thực tiễn hoạt động thương mại quốc tế khái niệm hiểu điều kiện thương mại chế thò trường (chứ điều kiện hoạt động phi thò trường trường hợp Việt Nam nay) Ngoài đònh nghóa GATT, tồn số khái niệm khác nước chấp nhận bán phá giá hàng xuất khẩu: • Bán phá giá giá xuất sang thò trường thấp so với giá xuất bán sang nước khác • Hoặc bán phá giá hàng xuất bán giá sang thò trường thấp so với giá thành sản phẩm • Hay đònh nghóa nêu Pháp lệnh chống bán phá giá hàng nhập Việt Nam hiệu lực từ ngày 01/10/2004 “hàng hóa xuất xứ từ nước lãnh thổ bò coi bán phá giá nhập hàng hóa vào Việt Nam hàng hóa bán với giá thấp giá trò thông thường, giá so sánh hàng hóa tương tự bán thò trường nội đòa nước vùng lãnh thổ xuất theo điều kiện thương mại thông thường” Những hình thức biến tướng khác bán phá giá: - Phá giá ẩn: quy đònh Phụ lục Điều VI Hiệp đònh GATT, nhà nhập bán hàng với giá thấp giá ghi hóa đơn nhà xuất mối quan hệ liên kết với nhà nhập khẩu, đồng thời giá thấp giá nước xuất Loại phá giá phá giá thông qua chuyển giá - Phá giá gián tiếp việc nhập thông qua nước thứ ba mà sản phẩm không bò coi bán phá giá - Phá giá thứ cấp việc xuất sản phẩm chứa đựng phận nhập với giá thường xem phá giá 1.1.1.2 Mục tiêu chất bán phá giá hàng xuất khẩu: Bán phá giá hàng xuất hành vi chủ quan cá nhân tổ chức kinh tế (công ty, hợp tác xã…) nhằm vào nhiều mục tiêu sau đây: Ích lợi giải pháp: - Giúp doanh nghiệp xuất giữ thị trường bị thua kiện - Tích lũy thêm kinh nghiệm để đối phó với vụ kiện chống bán phá giá quốc tế Giải pháp: Kiện nước nguyên đơn quan giải tranh chấp WTO Việt Nam thành viên WTO từ tháng 01/2007 theo biết chế xử quan giải tranh chấp WTO hiệu Cho nên, doanh nghiệp xuất nhận thấy tính khơng cơng áp thuế AD hàng Việt Nam, doanh nghiệp xuất đoàn kết với hiệp hội ngành hàng hỗ trợ Bộ Cơng thương, kiện nước nguyên đơn WTO Muốn thực giải pháp, doanh nghiệp xuất phải: - Thu thập chứng chứng minh mức thuế chống bán phá giá áp đặt cho Việt Nam bất cơng - Góp tiền thuê luật sư để kháng kiện - Các doanh nghiệp xuất phải đoàn kết với hiệp hội ngành hàng để hỗ trợ làm tốt thủ tục pháp khởi kiện WTO - Nâng cao trình độ hiểu biết Hiệp định chống bán phá giá WTO Giải pháp: Tiếp tục ủng hộ Hiệp hội ngành hàng tổ chức PR Lobby nước nhập để bỏ biện pháp AD hàng hóa Trong trường hợp hàng hóa xuất doanh nghiệp bị áp thuế AD nước nhập (bị thu kiện) chưa hẵn “xấu” hàng hóa nhập từ nước khác bị thua kiện, bị áp thuế AD mức cao mức thuế Trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi Tuy nhiên, để giữ phát triển thị trường sau thua kiện doanh nghiệp xuất phải hợp tác chặt chẽ với Hiệp hội ngành hàng tổ chức phủ phi phủ khác (bộ Công thương, Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư tỉnh, thành phố, VCCI, AMcham, Eurocham…) tổ chức hoạt động quan hệ công chúng nước bị thua kiện, vận động hành lang quan thẩm quyền… để bãi bỏ biện pháp AD Muốn thực giải pháp doanh nghiệp xuất hàng bị thua kiện: v Tiếp tục hồn thiện hệ thống sổ sách kế toán, thu thập chứng để chứng minh doanh nghiệp không bán phá giá v Đóng góp kinh phí v Thực tốt công việc mà Hiệp hội ngành hàng yêu cầu doanh nghiệp 54 Giải pháp: Doanh nghiệp xuất chủ động đề nghị xem xét hành “Administrative Review” để giảm mức thuế AD xuống Trước năm 2005, nước nhập tổ chức xem xét tự động Biên độ bán phá giá thực tế làm sở để đưa mức thuế AD áp dụng cho sản phẩm nhập “bị thua kiện AD” trước Nhưng quan xử kiện theo luật xem xét lại hai Bên: Nguyên đơn Bị đơn u cầu Còn khơng quan điều tra xử kiện lấy mức thuế AD lần điều tra trước làm sở để xác định mức thuế AD thực tế phải nộp Điều này, đề nghị nhà xuất Việt Nam nên thông qua Hiệp hội ngành hàng chủ động đề nghị xem xét hành mức thuế AD áp đặt cho doanh nghiệp Lưu ý: muốn xem xét hành thuận lợi, doanh nghiệp: v Phải chuẩn bị tốt hồ sơ chứng từ v Phải đáp ứng tốt yêu cầu bên điều tra AD v Xem thêm ví dụ cơng ty xuất cá basa Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ: Doanh nghiệp chủ động thực tốt yêu cầu bên điều tra thuế AD đợt xem xét lại hành giảm mạnh; cơng ty chịu hợp tác thuế AD tăng (đề nghị xem mục… phần 5) Minh họa: Về vấn đề xem xét lại mức thuế AD Hoa Kỳ hàng năm Thông thường 12 tháng lần kể từ ngày phát lệnh áp thuế chống bán phá giá, DOC xem xét lại biên phá giá thực tế để làm sở tính thuế thực tế cho lơ hàng thuộc diện chịu thuế nhập vào Hoa Kỳ 12 tháng trước Thời gian xem xét thường kéo dài năm hoàn thành Trước đây, việc xem xét lại DOC tiến hành tự động, sửa đổi luật gần yêu cầu hai bên phải đưa u cầu Nếu khơng u cầu xem xét lại từ bên liên quan DOC lấy mức thuế dự tính lần điều tra trước làm mức thuế thực tế phải nộp Thủ tục “xem xét hành chính” (Administrative Review) cho phép nhà xuất nhập hội hạn chế giảm thiểu nghĩa vụ thuế họ hồn khoản tiền ký quỹ (có lãi) Để thành cơng thủ tục xem xét hành chính, điều chỉnh giá bán hàng giai đoạn xem xét quan trọng Mức thuế chống phá giá xác cho lần nhập khơng hồn tất DOC định cuối theo thủ tục xem xét hành đầu tiên, bắt đầu khoảng năm sau lệnh áp dụng thuế chống phá giá Thủ tục xem xét hành “một điều tra nhỏ” DOC thực nhà xuất nhằm mục đích ấn định khoản thuế xác phải nộp lần nhập cụ thể giai đoạn trước Thủ tục xem xét hành đưa đến biên phá giá cuối cao hơn, thấp với mức ký quỹ tính từ điều tra ban đầu Nếu thủ tục xem xét hành kết luận biên phá giá cao mức ký quỹ (đối với hàng nhập vào Hoa Kỳ sau công bố định cuối 55 ITC), nhà nhập phải trả thêm tiền cho quan hải quan Hoa Kỳ để bù đắp khoản thiếu hụt Nếu thủ tục xem xét hành kết luận biên phá giá thấp hơn, nhà nhập nhận tiền hoàn trả từ quan hải quan Hoa Kỳ Do nghĩa vụ thực tế nộp thuế chống bán phá giá nhà nhập không xác định nhiều năm sau nhập khẩu, thuế chống bán phá giá áp đặt sở hồi tố Quá trình xem xét hành thể, thơng qua kế hoạch cẩn trọng, sử dụng để giảm loại bỏ khoản tiền nhà nhập phải nộp hàng nhập khẩu, giảm mức ký quỹ chống bán phá giá tương lai, tạo điều kiện để cuối hủy bỏ lệnh áp dụng thuế chống bán phá giá Kết cuối trình xem xét hành thiết lập mức ký quỹ tiền mặt hàng nhập vào Hoa Kỳ sau ngày công bố kết cuối thủ tục xem xét hành Một số lưu ý: + Kết sơ DOC, kết sơ thủ tục xem xét hành khơng ảnh hưởng đến nhà nhập + Kết cuối DOC, kết cuối thủ tục xem xét hành sở cho nghĩa vụ thuế cuối mức ký quỹ + Khơng u cầu thủ tục xem xét: khơng bên liên quan đề nghị thủ tục xem xét, quan hải quan Hoa Kỳ giả định khoản trái phiếu ký quỹ nộp Việc ký quỹ tiền mặt hàng nhập tương lai không thay đổi + Thủ tục xem xét hành sau đó: hàng năm yêu cầu thủ tục xem xét hành + Hủy bỏ thuế chống bán phá giá đạt thơng qua lần xem xét hành thứ ba deminimis (khơng việc bán phá giá) thủ tục xem xét “hồng hơn” Q trình xem xét khoảng 12-14 tháng tương tự điều tra ban đầu DOC gửi câu hỏi điều tra yêu cầu khoảng 5-6 tuần để doanh nghiệp trả lời câu hỏi câu hỏi điều tra, đồng thời tiến hành thẩm tra xác minh doanh nghiệp Theo DOC, DOC cố gắng thẩm tra nhiều công ty tốt (nghĩa không giới hạn bị đơn bắt buộc) DOC kiểm tra chéo với thông tin thu thập giai đoạn điều tra trước (thông tin liên quan thu thập nộp điều tra ban đầu suốt trình thẩm tra (verification) doanh nghiệp) thông tin nhập hải quan Hoa Kỳ (cần lưu ý việc không thực điều tra ban đầu) Sau thẩm tra doanh nghiệp, DOC đưa báo cáo thẩm tra, nhận luận pháp tiến hành điều trần (hearing) Không giống điều tra ban đầu, biên độ phá giá thuế chống bán phá giá tính cho cơng ty đối tượng thủ tục xem xét hành khơng tỷ lệ biên phá giá trung bình cho công ty không tham gia thủ tục xem xét xảy điều tra ban đầu) Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu liên quan đến Luật Chống bán phá giá Hoa Kỳ 56 CÁC GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ VỚI CÁC QUAN QUẢN NHÀ NƯỚC (Tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp xuất đối phó với vụ kiện chống Bán phá giá) KIẾN NGHỊ VỚI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: 1.1 Đẩy nhanh tiến trình cải cách kinh tế để Việt Nam sớm WTO thừa nhận nước kinh tế thị trường: v Rút ngắn sớm lộ trình mở cửa kinh tế so với cam kết Việt Nam gia nhập WTO + Giảm thuế nhập mặt hàng tư liệu sản xuất nhanh so với lộ trình cam kết + Xem xét để bãi bỏ rào cản phi thuế bất hợp sớm Muốn thực giải pháp cách khoa học hiệu quả, Chính phủ phải giao nhiệm vụ cho quan nghiên cứu Nhà nước gấp rút nghiên cứu đề tài “Những giải pháp rút ngắn lộ trình thực thi cam kết Việt Nam gia nhập WTO” v Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cải cách mạnh mẽ việc quản doanh nghiệp nhà nước, tránh can thiệp trực tiếp Nhà nước vào khu vực kinh tế này: xây dựng chiến lược kinh doanh; trợ vốn xóa nợ; bổ nhiệm nhân v Ổn định đồng tiền Việt Nam chiến lược để đồng Việt Nam tự chuyển đổi v Bỏ tài trợ trực tiếp (tài trợ đèn đỏ) Nhà nước theo cam kết WTO hoạt động xuất khẩu, chuyển sang tài trợ gián tiếp để giúp doanh nghiệp xuất nâng cao lực cạnh tranh mà không vi phạm tài trợ bị cấm nêu hiệp định WTO Muốn thực điều cần phải nghiên cứu đề tài tầm quốc gia “về vấn đề tài trợ xuất đáp ứng yêu cầu hội nhập WTO” Nội dung đề tài phải trả lời câu hỏi: + Tài trợ hàng công nghiệp ngành nông nghiệp theo tinh thần WTO? + Tại nước khác Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản… tài trợ nhiều cho doanh nghiệp sản phẩm xuất họ tài trợ phù hợp với quy định WTO? Nhưng Việt Nam tài trợ ít, phần nhiều tài trợ bị cấm áp dụng? + Chiến lược tài trợ xuất nói riêng tài trợ cho doanh nghiệp nói chung năm tới để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh không vi phạm quy định WTO v Hồn thiện thể chế sách, tạo hành lang pháp đầy đủ, theo chuẩn mực quốc tế để đảm bảo kinh tế vận hành theo chế thị trường + Hoàn thiện chế độ kế tốn theo chuẩn mực quốc tế + chế khuyến khích doanh nghiệp thực chế độ kiểm tốn hàng năm Ích lợi giải pháp: Việt Nam sớm công nhận kinh tế vận hành theo chế thị trường vậy, doanh nghiệp xuất tự bảo vệ quyền lợi tốt trước vụ kiện bán phá giá hàng xuất 1.2 Chính phủ quan tâm đến cơng tác dự báo kinh tế đối ngoại: Trong xây dựng Ban dự báo khả bị kiện chống bán phá giá mặt hàng xuất chủ lực thị trường yếu Ban nằm Cục Cạnh tranh (hiện thuộc Bộ Công thương) Ban kết hợp chặt với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Tổng cục Hải quan để đánh giá nhận định tình hình: tốc độ tăng trưởng xuất mặt hàng xuất chủ lực thị trường chủ lực để kịp thời đưa cảnh báo nguy bị kiện chống bán phá giá hàng xuất khẩu, để cấp quản kinh tế giải pháp đối phó để khỏi vụ kiện Muốn thực tốt giải pháp này: + Ban dự báo kinh tế đối ngoại phải quan hệ chặt với đại diện thương mại Việt Nam (nằm đại sứ quán Việt Nam nước), quan hệ mang tính ràng buộc kiểm sốt chế thị Bộ Công thương + Nhân Ban phải giỏi, liên hệ mật thiết thường xuyên với Viện, Trung tâm nghiên cứu kinh tế quốc tế quốc gia + mạng internet nối kết với mạng thuộc phận giám sát hàng xuất khẩu, nhập Tổng cục Hải quan + kinh phí để mua thơng tin kinh tế hãng cung cấp thông tin tiếng giới Downshon, Roiteure… Ích lợi giải pháp: Giảm thiểu bị kiện chống bán phá giá chủ động đối phó 1.3 Nâng cao lực hoạt động quan đối ngoại Nhà nước đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế: Hiện quan ngoại giao Việt Nam nước chưa thực trở thành cầu nối doanh nghiệp nước với thị trường nước ngoài; quan đối ngoại nước hoạt động yếu, chưa chỗ dựa doanh nghiệp xuất Nhóm nghiên cứu kiến nghị: thương vụ thị trường sau cần phải tăng cường lực lượng người tài chính: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Anh, Úc, Singapore, Canada, Ấn Độ, Trung Quốc… Các nhân viên thương mại Đại sứ quán Việt Nam nước kể phải thường xuyên nước để trang bị về: + Kiến thức bán phá giá chống bán phá giá quốc tế + Các kỹ dự báo khảo sát thị trường + Kiến thức kỹ nối kết khách hàng với khách hàng, với hiệp hội ngành hàng nước sở + Kiến thức vận động hành lang (lobby) + Trao đổi kinh nghiệm phát triển thị trường: hỗ trợ gặp gỡ doanh nhân nước với nước sở tại; tổ chức hội thảo doanh nghiệp… Ngoài ra, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công thương (Bộ Cơng thương cử đại diện thương mại sang làm việc Đại sứ quán Việt Nam nước) phải giao nhiệm vụ thường niên báo cáo động thái thị trường cho quan phụ trách thị trường thuộc Bộ Công thương biết, để sớm chủ động đề xuất giải pháp đối phó 1.4 Hoàn thiện máy quan chống bán phá giá quốc gia: Qua nghiên cứu khảo sát nhóm đề tài nhận thấy: nhà lập pháp Việt Nam chưa xác định rõ chất quan chống bán phá giá Thật vậy, lúng túng thể hiện: pháp lệnh chống bán phá giá nêu rõ hệ thống quan chống bán phá giá bao gồm: quan điều tra chống bán phá giá (tương tự tổ chức DOC Hoa Kỳ) quan xử kiện chống bán phá giá (giống ITC Hoa Kỳ) tất trực thuộc Bộ Công thương Cả hai quan chưa kiện toàn tổ chức, chức nhiệm vụ nhân chưa rõ, năm 2004 Cục Quản cạnh tranh đời làm nhiệm vụ quản hoạt động cạnh tranh khơng lành mạnh, quản hoạt động chống bán phá giá Việt Nam Như chức chồng chéo lại khơng bao qt hoạt động cần phải máy quản lý, chống trợ cấp tự vệ hoạt động thương mại quốc tế (Việt Nam pháp lệnh tự vệ Nghị định 150/2003/NĐ-CP quy định chi tiết pháp lệnh tự vệ) Chính khơng đạt máy quản người mà Việt Nam sau 20 năm phát triển kinh tế thị trường, tốc độ nhập lớn, tình trạng nhập siêu, nhiều loại hàng nhập bán giá rẻ mà chưa tiến hành vụ kiện chống bán phá giá với tư cách nguyên đơn Nhóm nghiên cứu đề xuất Nhà nước cần sớm đạo cho Bộ Cơng thương hồn thiện máy tổ chức nhân Cục Quản cạnh tranh theo hướng nhiệm vụ, chức rõ ràng, phù hợp với thơng lệ quốc tế; nâng cao trình độ quản cán để tiến tới Cục giúp Nhà nước, giúp doanh nghiệp xây dựng môi trường kinh doanh cơng bằng, bình đẳng, đáp ứng u cầu hội nhập kinh tế quốc tế Kiến nghị với Bộ Cơng thương: 2.1 Hồn thiện máy tổ chức Cục Quản cạnh tranh: a Quan điểm để tổ chức hoàn thiện: Cục Quản cạnh tranh hoạt động quan lưỡng tính: vừa quan quản hành cạnh tranh, vừa quan tư pháp, Cục phải tổ chức quy chế hoạt động tòa án hành (quasi judicial) Tóm lại, với quan điểm nhóm nghiên cứu đề nghị Cục Quản cạnh tranh tổ chức chức nhiệm vụ tổ chức tòa án hoạt động quan hành pháp Căn để nhóm nghiên cứu đưa quan điểm này: + Nghiên cứu kinh nghiệm nhiều nước: Hoa Kỳ xem Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) tòa án hành chính, chức hoạt động tòa án, thuộc quan hành pháp quyền không thuộc ngành tư pháp Ở Pháp, Úc, Canada… quan quản AD hoạt động theo chế lưỡng tính + Căn thứ hai: Chức điều tra xem xét hậu việc bán phá giá gây tổn thất đến doanh nghiệp sản xuất nội địa, đến nạn thất nghiệp… chức tòa án: xét đoán, phán quyết… phán lại gắn liền với việc bảo hộ sản xuất kinh doanh nước, lập lại công cho môi trường kinh doanh chức hành Hiện tại, Cục cạnh tranh thuộc Bộ Công thương hoạt động với chức quan quản hành nhà nước với chức nhiệm vụ khơng rõ ràng, nguồn nhân lực quản chưa đáp ứng b Đề xuất hoàn thiện máy tổ chức Cục Quản cạnh tranh: v Sơ đồ máy tổ chức: Bộ trưởng Bộ Công thương Cục Quản Cạnh tranh quan Điều tra Hội đồng xét xử Bộ phận điều phối cảnh báo Bộ phận tuyên truyền đào tạo Bộ phận pháp chế QUAN ĐIỀU TRA: + Xây dựng quy trình; thủ tục; bảng câu hỏi phục vụ cho công tác điều tra cho vụ kiện chống bán phá giá hàng nhập khẩu, mà vụ chống trợ cấp tự vệ hoạt động quốc tế + Thẩm định đơn khiếu kiện bán phá giá; trợ cấp không hợp pháp; đề nghị áp dụng biện pháp tự vệ + Điều tra hoạt động thương mại bất hợp pháp vụ cạnh tranh không lành mạnh khác: chuyển tải; tạm nhập tái xuất khẩu… bất hợp pháp + Tổ chức điều tra chỗ vụ kiện bán phá giá hàng nhập vụ kiện yếu tố quốc tế khác + Cử chuyên gia sang nước xuất để tiến hành vấn, kiểm tra tính xác thực nội dung trả lời câu hỏi (được gởi tới từ công ty xuất khẩu) + Đưa kết luận chuyển kết luận điều tra đến hai nơi: Hội đồng xét xử Bộ trưởng Bộ Công thương + Tổ chức tái điều tra theo định kỳ hàng năm để xem xét thay đổi phán Để thực tốt nhiệm vụ, quan Điều tra phải mối liên hệ hợp tác chặt chẽ với quan khác thuộc Cục Quản Cạnh tranh HỘI ĐỒNG XỬ KIỆN nhiệm vụ: + Thẩm tra kết điều tra Cục Điều tra đưa + Tổ chức điều trần nghe ý kiến bên tham gia vụ kiện + Xác định độc lập mức bán phá giá hàng hoá nhập xác định mức độ trợ cấp bất hợp pháp hàng hoá nhập + Đưa kết luận biện pháp trừng phạt vụ kiện cạnh tranh không lành mạnh: bán phá giá; trợ cấp bất hợp pháp; gian lận thương mại… + Chuyển kết luận cho Bộ trưởng Bộ Công thương để phán thức biện pháp mức độ trừng phạt nước mặt hàng bán phá giá thị trường Việt Nam hành vi cạnh tranh khơng bình đẳng khác + Tái xử kiện lại Bên liên quan kháng án BỘ PHẬN ĐIỀU PHỐI chức quan quản hành chính, nhiệm vụ: + Phối hợp quan Chính phủ: Bộ Ngoại giao; Bộ Cơng thương; Bộ Tài chính; Tổng cục Hải quan; Hiệp hội ngành hàng… để giải vấn đề đề xuất giải pháp liên quan đến hoạt động cạnh tranh không lành mạnh + Phối hợp với Bộ ban ngành đề xuất chiến lược bảo vệ phát triển hàng hoá xuất Việt Nam trường quốc tế + Thu thập thông tin thị trường: tốc độ xuất khẩu; nhập ngành hàng chủ lực đưa cảnh báo khả bị kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp biện pháp tự vệ hoạt động thương mại quốc tế + Tổ chức khởi kiện tượng hàng nhập cạnh tranh khơng lành mạnh: bán phá giá; trợ cấp… làm gây khó khăn cho thị trường nội địa, doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất nước không khởi kiện + Phối hợp với quan ngoại giao nước ngoài, với VCCI, với hiệp hội ngành hàng tổ chức vận động hành lang để bảo vệ hàng xuất Việt Nam trước vụ kiện chống bán phá giá + Phối hợp cung cấp thông tin cho quan báo đài lên tiếng, gây áp lực để bảo vệ hàng hoá Việt Nam trước vụ kiện + Tìm kiếm phối hợp với nước xuất khác (cùng bị kiện hàng xuất Việt Nam) với nhà nhập để đối phó với vụ kiện chống bán phá giá BỘ PHẬN TUYÊN TRUYỀN ĐÀO TẠO nhiệm vụ: + Nghiên cứu luật chống bán phá giá, biện pháp chống trợ cấp tự vệ hoạt động thương mại quốc tế WTO; EU; Hoa Kỳ; Úc; Canada… viết thành sách đơn giản, dễ hiểu cung cấp cho doanh nghiệp xuất + Nghiên cứu kinh nghiệm khởi kiện chống lại vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp hoạt động thương mại quốc tế phổ biến cho doanh nghiệp hiệp hội ngành hàng xuất Việt Nam + Xây dựng trang website quản cạnh tranh quốc tế để cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về: luật lệ, chế sách; thủ tục khởi kiện chống bán phá giá trợ cấp bất hợp pháp hàng nhập Việt Nam; trình tự kháng kiện chống bán phá giá thị trường xuất chủ lực; kinh nghiệm chống bán phá giá doanh nghiệp hiệp hội xuất ngồi nước; cập nhật tình hình chống bán phá giá giới; hoạt động cạnh tranh quốc tế bất hợp pháp; thủ tục kiện kháng kiện vụ kiện, tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế Hội đồng Trọng tài WTO… + Tổ chức hội thảo, huấn luyện kiến thức liên quan đến biện pháp chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến hoạt động thương mại quốc tế cho doanh nghiệp; cho hiệp hội ngành hàng BỘ PHẬN PHÁP CHẾ nhiệm vụ: + Nghiên cứu đề án hoàn thiện luật chế sách liên quan đến chống cạnh tranh không lành mạnh hoạt động thương mại quốc tế + Đề xuất quy tắc, tiêu chuẩn phục vụ cho công tác điều tra xét xử vụ kiện chống bán phá giá Tóm lại, máy quản cạnh tranh mang tính thống nhất, tính thực tiễn, khoa học góp phần: + Xây dựng môi trường kinh doanh Việt Nam lành mạnh, đáp ứng chuẩn mực quốc tế + Cho phép bảo hộ thị trường nội địa chống lại cạnh tranh khơng hợp pháp hàng hố nước ngồi + Cho phép sử dụng công cụ chống bán phá giá hàng nhập khẩu, biện pháp tự vệ (hoặc đối kháng) hàng hoá xuất Việt Nam bị khởi kiện nước nhập Điều kiện quan trọng để máy Cục Quản Cạnh tranh hoạt động hiệu vấn đề người Những người làm việc Cục Quản Cạnh tranh phải đào tạo nước ngồi thời gian thực tập văn phòng luật sư tư vấn giải tranh chấp thương mại quốc tế Các cán làm Cục không nhà kinh tế quốc tế mà người đào tạo luật tập quán quốc tế, đào tạo nghiệp vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam quốc tế 2.2 Bộ Công thương xây dựng chế giám sát: Bộ Công thương xây dựng chế giám sát khối lượng tốc độ tăng trưởng xuất ngành hàng xuất chủ lực: dệt may; giày dép; thủy sản; gạo; đồ gỗ; cà phê… (những mặt hàng xuất tỷ USD) thị trường xuất chủ lực: Hoa Kỳ, EU, Úc… v sở đề xuất giải pháp này: Các Hiệp định WTO liên quan can thiệp Nhà nước đến điều tiết hoạt động thương mại Nghiên cứu kinh nghiệm điều tiết xuất Trung Quốc việc giảm thiểu vụ kiện bán phá giá hàng hóa Trung Quốc thị trường quốc tế Liên quan đến giải pháp này, nhóm Nghiên cứu đề xuất sau: + Khi tốc độ xuất thị trường ngành hàng cụ thể đạt 20% chiếm 3% khối lượng nhập thị trường nhập khẩu, áp dụng biện pháp hạn ngạch giấy phép xuất cho mặt hàng nguy bị kiện để hạ nhịp độ nhập khẩu, nhằm bảo vệ thị trường + Xây dựng biện pháp chế tài (giảm hạn ngạch xuất không hỗ trợ xúc tiến thương mại…) doanh nghiệp xuất khơng tham gia đối phó với vụ kiện (khi bị khởi kiện) chống bán phá giá + Phối hợp với Hải quan hiệp hội ngành hàng quản chặt tượng chuyển tải bất hợp pháp (nhập hàng rẻ từ nước khác, “lậu” xuất xứ Việt Nam để đưa hàng vào nước khác) + Phối hợp với Bộ Tài xây dựng hệ thống thuế xuất khuyến khích xuất hàng hố chế biến giá trị gia tăng cao, đánh thuế phụ thu mặt hàng xuất dạng thơ, qua chế biến, giá rẻ 2.3 Làm đầu mối tổ chức phòng ngừa vụ kiện AD từ lãnh thổ Việt Nam: + Cử đại diện thương mại lực, đào tạo chống bán phá giá biện pháp tự vệ đối kháng hoạt động thương mại quốc tế; kỹ tổ chức lobby; kỹ tổ chức hội thảo, tìm kiếm khả nối kết người mua người bán… đến nước thị trường xuất chủ lực Việt Nam; nước thành lập lãnh thương mại thành phố lớn, trung tâm kinh tế nước nhập Ví dụ Đức ngồi Belin, nên lập phòng đại diện thương mại Bone, Hoa Kỳ ngồi Washington, Sanfrancisco (Bang Califonia) nên lập phòng đại diện thương mại Việt Nam + Giao nhiệm vụ cho đại diện thương mại lập báo cáo động thái xuất Việt Nam thị trường phụ trách: tốc độ tăng trưởng; tình hình cung cầu; ý kiến dư luận người tiêu dùng, nhà sản xuất… đăng báo chí nước sở Việc báo cáo phải diễn theo định kỳ Ngoài ra, đại diện thương mại xây dựng mối quan hệ tốt với hiệp hội doanh nghiệp nước sở để hỗ trợ doanh nghiệp xuất Việt Nam tìm kiếm hội; tìm kiếm hợp tác nhà nhập nước sở giúp doanh nghiệp xuất Việt Nam kháng kiện bị kiện AD + Tổ chức tốt hoạt động quan hệ công chúng – PR quan quản nhà nước nước nhập hàng hóa Việt Nam, mà với nhà nhập khẩu, với người tiêu dùng nước mua hàng ta Kinh nghiệm vụ kiện lớn vừa qua cho thấy: làm tốt công tác PR, vận động hành lang, làm tốt cơng tác báo chí hệ vụ kiện doanh nghiệp xuất thấp Tóm lại, bị kiện Bộ Cơng thương khuyến khích bên liên đới tranh luận vấn đề bị kiện diễn đàn, với cách tiếp cận chiến lược 2.4 Xây dựng chiến lược phát triển hoạt động thương mại Việt Nam theo hướng: + Tìm kiếm biện pháp giảm xuất siêu thị trường xuất chủ lực: Hoa Kỳ, Úc, EU, Canada… tạm nhập tái xuất, chuyển hợp pháp + Thay đổi cấu xuất khẩu: thay tập trung xuất mặt hàng thơ, qua chế biến, mang hàm lượng lao động cao sang mặt hàng giá trị gia tăng cao, mang hàm lượng khoa học kỹ thuật cao + Coi trọng thị trường nội địa để giảm áp lực đầu cho loại sản phẩm xuất + Đa dạng hóa thị trường xuất + Xây dựng tiêu tốc độ tăng trưởng xuất hợp mặt hàng xuất chủ lực, thị trường trọng điểm + Chiến lược nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm xuất theo hướng phát triển sản phẩm độc đáo, giá trị gia tăng cao khơng theo hướng: cạnh tranh giá rẻ + sách khuyến khích hỗ trợ nhà xuất Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị kinh doanh khu vực toàn cầu + Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực tốt cho hoạt động kinh doanh quốc tế: nhà đàm phán, đại diện thương mại Việt Nam tổ chức quốc tế nước giới; doanh nhân lĩnh vực thương mại Kiến nghị với Tổng cục Hải quan: + Cập nhật kịp thời thông báo thông tin tình hình xuất mặt hàng xuất chủ lực thị trường trọng yếu về: khối lượng; giá trị; giá hàng xuất + Giám sát chặt chẽ khối lượng, giá trị hàng nhập gửi báo cáo tình hình xuất khẩu, nhập đến Bộ Công thương, đến Tổng cục Quản Cạnh tranh + Tăng cường quản chống tượng chuyển tải bất hợp pháp khác; giả mạo xuất xứ Việt Nam để đưa hàng giá rẻ vào nước khác + Xây dựng mối liên kết với Hải quan nước nhập hàng Việt Nam để hợp tác lĩnh vực: chống buôn lậu; giả mạo hàng hoá Việt Nam; kiểm soát tốc độ tăng giảm hàng Việt Nam thị trường nước nhập (chú trọng mặt hàng xuất chiến lược) để từ cung cấp thơng tin cho Bộ Cơng thương; Hiệp hội ngành hàng, để nơi giải pháp điều chỉnh phù hợp Ngoài hợp tác chặt chẽ hoạt động hải quan nước góp phần giảm thủ tục thời gian thơng quan góp phần đẩy mạnh tốc độ xuất mà không bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá tự vệ nước nhập Kiến nghị với Bộ Tài chính: + Phối hợp với Bộ Cơng thương hồn thiện chế quản thuế xuất khẩu, nhập Việt Nam theo hướng đa dạng hóa cách tính thuế: thuế hạn ngạch; thuế theo mùa; thuế theo giá trị (cùng áo sơmi: giá rẻ mức đánh thuế cao; cao đánh thuế mức thấp…); thuế (hoặc phụ thu) đánh vào sản phẩm xuất sang thị trường khác (có thị trường xuất thuế =0; thị trường xuất sản phẩm bị phụ thu phí…) + Đầu tư mạnh cho cơng tác hải quan: đại hóa thủ tục hải quan; tăng cường nối kết mạng quan Chính phủ nhằm giám sát chặt chẽ kịp thời tốc độ tăng (giảm) xuất khẩu, nhập thị trường, để đề xuất giải pháp điều tiết nhằm giữ thị trường + Giúp Chính phủ xây dựng đề án “Hồn thiện cơng tác kế tốn kiểm tóan Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế” đưa vào áp dụng thực tế để giúp doanh nghiệp đối phó hiệu vụ kiện AD Kiến nghị với Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) Hiệp hội ngành hàng xuất khẩu: 5.1 Với VCCI Trong vụ kiện chống bán phá giá hàng xuất Việt Nam vừa qua, nhóm nghiên cứu nhận thấy vai trò VCCI mờ nhạt, chủ yếu Hiệp hội ngành hàng (VASEP; Hiệp hội Giày da…) tự lo Nhưng theo chúng tơi VCCI nên đóng vai trò giúp doanh nghiệp xuất đối phó với vụ kiện chống bán phá giá hiệu đạt cao vì: + VCCI Hội đồng Trọng tài quốc tế, nơi tập trung luật sư am hiểu luật pháp quốc tế; chuyên gia kinh nghiệm hoạt động kinh doanh quốc tế hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp + VCCI cầu nối quan Chính phủ với Hiệp hội ngành hàng doanh nghiệp xuất nhằm tổ chức kháng kiện hợp lệ + Việc giúp tổ chức kháng kiện chống bán phá giá nhiều ngành hàng, nhiều thị trường khác giúp VCCI rút học kinh nghiệm hữu ích để hỗ trợ doanh nghiệp đối phó với vụ kiện chống bán phá giá thị trường nước Ý nghĩa kiến nghị: Làm cho hoạt động kháng kiện kiện vụ bán phá giá thương mại quốc tế vào chuyên nghiệp hơn, hiệu Điều kiện việc thực kiến nghị: + Hiệp hội ngành hàng xuất phải hợp tác chặt chẽ với VCCI việc tổ chức thống hành động doanh nghiệp xuất hiệp hội thực tốt khâu quản nhịp độ xuất để khơng bị kiện, bị kiện kháng kiện tổ chức + VCCI phải hoạt động tổ chức phi phủ thực hiệp hội hội ngành hàng doanh nghiệp, khơng can thiệp đạo trực tiếp Chính phủ (hiện ý kiến nghi ngờ tính độc lập hồn tồn hoạt động VCCI) Tóm lại, vai trò VCCI Hiệp hội ngành hàng xuất quan trọng cơng tác tổ chức doanh nghiệp đối phó với vụ kiện chống bán phá giá, mà hỗ trợ, can thiệp trực tiếp Chính phủ vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp coi “hành vi” tài trợ bị cấm theo tinh thần Hiệp định WTO 5.2 Kiến nghị với Hiệp hội ngành hàng xuất khẩu: Kiện toàn máy tổ chức, nâng cao lực điều hành để Hiệp hội trở thành trung tâm điều tiết hoạt động xuất công ty thành viên Hiệp hội phận theo dõi kim ngạch tốc độ, nhịp độ xuất hàng hóa ngành hàng thị trường xuất chủ lực để ý kiến điều tiết nhịp độ xuất khẩu, tránh bị khởi kiện bán phá giá Muốn làm chức Hiệp hội phải mối liên hệ chặt chẽ với Hải quan, với Bộ Công thương để phối hợp điều tiết hoạt động xuất Doanh nghiệp Hiệp hội nơi tập trung doanh nghiệp tổ chức kháng kiện bị kiện chống bán phá giá Hiệp hội phối hợp với VCCI để tổ chức lớp tập huấn: Hỗ trợ kiến thức đối phó với vụkiện chống Bán phá giá Lưu ý: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế vai trò VCCI Hiệp hội ngành hàng tham gia hỗ trợ doanh nghiệp gia tăng 5.3 Kiến nghị với đồn Luật sư: Với vai trò Hiệp hội ngành nghề Luật sư, nhóm nghiên cứu kiến nghị Đồn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nói riêng tỉnh thành phố nước nói chung cần khuyến khích chủ động kế hoạch xúc tiến đến doanh nghiệp xuất khả hỗ trợ doanh nghiệp tất khâu: chuẩn bị hồ sơ pháp q trình hạch tốn chi phí xuất khẩu; đến khâu đối phó bị kiện AD… Tuy nhiên, muốn làm điều thân cơng ty Luật phải chiến lược nâng cao chất lượng tư vấn pháp thông qua chiến lược tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện luật sư ... biện pháp chống bán phá giá (AD) có điều kiện i MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: 2.1 Về phương diện lý luận: • Nghiên cứu chế pháp lý xác đònh bán phá giá khởi kiện bán phá giá hàng nhập nước WTO • Nghiên. .. biện pháp chống bán phá giá giới: Việc nghiên cứu tình hình áp dụng biện pháp chống bán phá giá hàng nhập nước giúp: + Có thêm kiến thức để đánh giá chế pháp lý quản lý bán phá giá hàng nhập. .. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ Ở NƯỚC NHẬP KHẨU THEO CHUẨN MỰC CỦA WTO: Điều kiện 1: Phải chứng minh có tượng bán phá giá thực sự: +Biên độ bán phá giá lớn 2% giá xuất (cách xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cơ chế pháp lý xác định bán phá giá và khởi kiện bán phá giá hàng nhập khẩu của các nước và của WTO , Nghiên cứu cơ chế pháp lý xác định bán phá giá và khởi kiện bán phá giá hàng nhập khẩu của các nước và của WTO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay