Giải pháp phát triển rừng trồng sản xuất trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị

0 31 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2018, 22:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIN HT ẾH UẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƯƠNG VĂN VIÊN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN ỌC XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, IH TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẠ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ NG Mã số: 34 04 10 ƯỜ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TR NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI ĐỨC TÍNH HUẾ, 2018 NG ƯỜ TR ỌC IH ĐẠ KIN HT ẾH UẾ KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất nội dung liên quan đến luận văn: "Giải pháp phát triển rừng trồng sản xuất địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị" kết nghiên cứu cá nhân tơi có giúp đỡ q thầy, cô giáo hướng dẫn Thông tin luận văn sử dụng từ nhiều nguồn khác có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng, công bố luận văn khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng IH ỌC tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc TÁC GIẢ LUẬN VĂN TR ƯỜ NG ĐẠ Trương Văn Viên i LỜI CẢM ƠN KIN HT ẾH UẾ Trong trình thực luận văn, nhận giúp đỡ tận tình cộng tác q thầy, giáo hướng dẫn tập thể thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế Tôi xn bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS Bùi Đức Tính thầy, giáo trực tiếp giảng dạy giúp đỡ suốt q trình học tập, nghiên cứu trường Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Huế; Phòng Đào tạo sau Đại học tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn tới Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị đơn vị: Chi cục Phát triển lâm nghiệp tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh; UBND huyện Hướng Hóa phòng, ban trực thuộc: Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện, Chi cục Thống kê huyện, Phòng Tài - Kế hoạch huyện, Phòng Tài ngun Mơi trường, Phòng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn, Hạt Kiểm lâm huyện BQL ỌC Rừng phòng hộ Bắc Hướng Hóa - Đakrông; UBND xã, thị trấn: Lao Bảo, Tân Thành, Tân Long, Hướng Sơn, Hướng Phùng, A Dơi, Ba Tầng cá nhân, hộ gia đình nhiệt tình cộng tác giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu cung cấp thơng IH tin số liệu để hồn thành luận văn Cuối chân thành cảm ơn lãnh đạo anh, chị em Văn phòng HĐND&UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với gia đình, bạn bè, đồng thành luận văn ĐẠ nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ, động viên suốt q trình nghiên cứu hồn Mặc dù thân cố gắng luận văn không tránh khỏi khiếm NG khuyết, tơi mong nhận góp ý chân thành quý thầy giáo, cô giáo, đồng chí, đồng nghiệp người quan tâm đến luận văn để luận văn hoàn thiện ƯỜ Xin chân thành cám ơn! TR TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trương Văn Viên ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN CAO HỌC Chuyên ngành: Quản lý kinh tế KIN HT ẾH UẾ Học viên thực hiện: TRƯƠNG VĂN VIÊN Niên khoá: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI ĐỨC TÍNH Tên đề tài: "GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ" Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu: Đứng trước nguy suy thối mơi trường đất lâm nghiệp, việc phát triển RTSX giải pháp hữu hiệu giải vấn đề kinh tế, xã hội phát triển bền vững Thời gian qua, việc phát triển rừng sản xuất huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, giải việc làm, cải thiện đời sống cho nhân dân ỌC Phương pháp nghiên cứu: Quá trình thực đề tài sử dụng phương pháp sau: (i) Phương pháp điều tra, thu thập số liệu; (ii) Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu ( phân IH tích kiểm định thống kê, phân tích ma trận SWOT ); (iii) Phương pháp hạch toán kinh tế; (iv) Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo ĐẠ Kết nghiên cứu đề tài 1) Đã khái quát vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển trồng rừng sản xuất hiệu rừng trồng sản xuất NG 2) Đánh giá trạng tiềm phát triển rừng trồng sản xuất địa bàn TR ƯỜ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 3) Đánh giá hiệu quả, đặc biệt hiệu kinh tế số mơ hình rừng trồng sản xuất; phân tích nhân tố ảnh đến phát triển rừng trồng sản xuất địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 4) Đề xuất giải pháp nhằm phát triển rừng trồng sản xuất địa bàn địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị iii IH ỌC Hiệu kinh tế Chi phí Keo lai hom Keo lai từ hạt Keo tai tượng Kinh tế xã hội Lợi nhuận Lâm nghiệp xã hội Mơ hình Phát triển bền vững Phát triển lâm nghiệp Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất Rừng tự nhiên Thu nhập Rừng trồng sản xuất Xố đói giảm nghèo (Mix income) Thu nhập hỗn hợp (Net Present Value) Giá trị ròng (Benefits to cost Ratio) Tỷ suất thu nhập chi phí (Internal Rate of Return) Tỷ suất thu hồi nội (Payment) Giá trị ròng năm Kinh tế - xã hội Quốc phòng - An ninh Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân Ban quản lý TR ƯỜ NG ĐẠ HQKT CF Keo LH Keo LTH Keo TT KTXH LN LNXH MH PTBV PTLN RĐD RPH RSX RTN TN RTSX XĐGN MI NPV BCR IRR PMT KT-XH QP-AN UBND HĐND BQL KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC KIN HT ẾH UẾ Lời cam đoan i Lời cảm ơn .ii Tóm lược luận văn cao học iii Mục lục vi Danh mục bảng viii Danh mục sơ đồ .x PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .3 PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ỌC CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT IH I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT 1.1 Khái niệm nội dung .6 1.1.2 Nội dung phát triển rừng trồng ĐẠ 1.1.3 Vai trò phát triển rừng trồng sản xuất 13 1.1.4 Yêu cầu kỹ thuật phát triển rừng trồng sản xuất 15 1.2 NỘI DUNG VỀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG 16 NG 1.2.1 Các sách phát triển trồng rừng Chính phủ địa phương 16 1.2.2 Các chương trình, dự án phát triển rừng .20 ƯỜ 1.2.3 Nâng cao chất lượng suất để phát triển rừng trồng sản xuất 21 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT 22 TR 1.3.1 Các nhân tố tự nhiên, kinh tế - kỹ thuật 22 1.3.2 Nhóm nhân tố kinh tế - xã hội .23 1.4 CƠ SỞ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG 25 1.4.1 Kinh nghiệm nước giới 25 v 1.4.2 Kinh nghiệm địa phương nước 27 KIN HT ẾH UẾ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TẠI HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG, TỈNH QUẢNG TRỊ 32 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 32 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 38 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP VÀ RỪNG TRỒNG SẢN XUẤTTỈNH QUẢNG TRỊHUYỆN HƯỚNG HÓA 44 2.2.1 Thực trạng quy hoạch phát triển lâm nghiệp huyện Hướng Hóa 44 2.2.2 Một số kết phát triển lâm nghiệp huyện thời gian qua 48 2.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT Ở CÁC HỘ ĐIỀU TRA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA 54 2.3.1 Đặc điểm hộ điều tra .54 ỌC 2.3.2 Thực trạng phát triển rừng trồng sản xuất hộ điều tra 57 2.3.3 Tiêu thụ sản phẩm rừng trồng nông hộ 77 IH 2.4 ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA 80 ĐẠ 2.4.1.Ảnh hưởng yếu tố lực sản xuất hộ .80 2.4.2 Đặc điểm vùng sinh thái đặc điểm loài 81 2.4.3 Yếu tố thị trường 82 NG 2.4.4 Yếu tố thể chế sách .82 2.5 NHỮNG KHÓ KHĂN MÀ HỘ SẢN XUẤT GẶP PHẢI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT .84 ƯỜ CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG THỜI GIAN TỚI 87 TR 3.1 MỘT SỐ DỰ BÁO VỀ XU THẾ PHÁT TRIỂN NHU CẦU GỖ RỪNG TRỒNG CỦA THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ .87 3.1.1 Dự báo xu phát triển ngành lâm nghiệp nước ta thời gian tới 87 3.1.2 Một số dự báo nhu cầu gỗ rừng trồng thị trường nước quốc tế .87 vi 3.2 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU 89 KIN HT ẾH UẾ 3.2.1 Về quan điểm .89 3.2.2 Mục tiêu .90 3.2.3 Các định hướng phát triển 92 3.3 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TẠI HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ 94 3.3.1 Tăng cường công tác qui hoạch quản lý quy hoạch .94 3.3.2 Nhóm giải pháp tổ chức quản lý 95 3.3.3 Đổi tăng cường sách hỗ trợ rừng trồng sản xuất 95 3.3.4 Kỹ thuật - Khoa học Công nghệ 97 3.3.5 Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm 101 3.3.6 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực .102 3.3.7 Nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục cộng đồng 103 ỌC 3.3.8 Tổ chức thu mua nguyên liệu 103 3.3.9 Phát triển sở hạ tầng .104 IH PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .107 KẾT LUẬN .107 ĐẠ KIẾN NGHỊ 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO .111 PHỤ LỤC 115 NG QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN ƯỜ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii Bảng 1.1: KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC BẢNG Chỉ tiêu kỹ thuật giống số loài rừng trồng sản xuất phổ biến 12 Bảng 2.1: Tình hình loại đất đồi núi địa bàn huyện Hướng Hóa 36 Bảng 2.2: Tình hình dân số lao động huyện qua năm 2015 - 2017 .38 Bảng 2.3: Cơ cấu giá trị sản xuất huyện Hướng Hóa thời kỳ 2015 - 2017 40 Bảng 2.4: Quy hoạch phát triển huyện Hướng Hóa 2015 - 2017 44 Bảng 2.5: Cơ cấu qui hoạch loại rừng đất lâm nghiệp huyện Hướng Hóa 46 Bảng 2.6: Quy hoạch rừng sản xuất huyện theo đơn vị hành 47 Bảng 2.7: Đối tượng tham gia trồng rừng sản xuất huyện Hướng Hóa 2015 - 2017.46 Bảng 2.8: Giá trị sản xuất lâm nghiệp huyện Hướng Hóa phân theo ngành giai đoạn 2015-2017 48 Công tác bảo vệ rừng giai đoạn 2015 - 2017 48 ỌC Bảng 2.9: Bảng 2.10: Số giống trồng giai đoạn 2015 - 2017 50 IH Bảng 2.11: Thực trạng cơng tác tài phát triển rừng giai đoạn 2015 - 2017 .51 Bảng 2.12: Đặc điểm hộ trồng rừng huyện Hướng Hóa (n=105) 54 ĐẠ Bảng 2.13: Thu nhập cấu thu nhập hộ trồng rừng năm 2017 59 Bảng 2.14: Tổng hợp tiêu đánh giá hiệu kinh tế rừng trồng sản xuất theo vùng sinh thái huyện Hướng Hóa 61 NG Bảng 2.15: Tổng hợp tiêu đánh giá hiệu kinh tế mơ hình rừng trồng sản xuất huyện Hướng Hóa 65 Bảng 2.16: Kết phát triển rừng trồng sản xuất theo qui mô đất đai 67 ƯỜ Bảng 2.17: Chi phí trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng sản xuất 2015 - 2017 65 Bảng 2.18: Ảnh hưởng yếu tố trình độ chủ hộ đến kết hiệu phát triển RTSX nông hộ (tính bình qn cho ha) 69 TR Bảng 2.19: Ảnh hưởng tập huấn đến kết hiệu phát triển rừng trồng sản xuất nông hộ 70 Bảng 2.20: Phương thức khai thác bán gỗ rừng trồng sản xuất 72 viii Bảng 2.21: Tổng hợp tiêu đánh giá hiệu xã hội rừng trồng sản xuất huyện KIN HT ẾH UẾ Hướng Hóa .74 Bảng 2.22: Chỉ tiêu hiệu tổng hợp mơ hình rừng trồng sản xuất huyện Hướng Hóa .76 Bảng 2.23: Những khó khăn hoạt động trồng rừng hộ điều tra .85 Bảng 3.1: Dự báo nhu cầu gỗ, lâm sản ngồi gỗ dịch vụ mơi trường đến năm TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC 2025 88 ix KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC SƠ ĐỒ TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Sơ đồ 2.1 Chuỗi cung trồng rừng sản xuất huyện Hướng Hóa 79 x xi NG ƯỜ TR ỌC IH ĐẠ KIN HT ẾH UẾ PHẦN KIN HT ẾH UẾ ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Rừng tài nguyên quý báu, có vai trò, vị trí quan trọng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường Giá trị rừng không giới hạn giá trị lâm sản mà bao hàm giá trị văn hóa, lịch sử, bảo đảm mơi trường sống người, điều hòa khí hậu, nguồn nước, góp phần chống thiên tai, bão lũ biến đổi khí hậu…Rừng vừa yếu tố bảo vệ mơi trường nguồn lực kinh tế quan trọng, đặc biệt lĩnh vực cung cấp gỗ cho công nghiệp chế biến xuất Việt Nam quan tâm đến quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, nên năm gần đây, tình hình xuất gỗ Việt Nam ngày gia tăng đóng góp vào phát triển đất nước Nếu thập niên 90 (của kỷ XX) ỌC vị trí khiêm tốn, Việt Nam vươn lên đứng thứ sau Malaysia xuất đồ gỗ ASEAN với kim ngạch xuất đạt gần 7,8 tỷ USD năm 2017, chủ yều gỗ từ Keo tràm, góp phần tạo việc làm cho người dân nông thôn, IH cải thiện thu nhập cho hộ gia đình gia tăng giá trị xuất từ sản phẩm làm từ rừng trồng giấy bột giấy, đồ gỗ ván sợi nhân tạo Tuy diện tích rừng có ĐẠ tăng chất lượng rừng tự nhiên rừng trồng thấp, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất phòng hộ Dưới tác động q trình tăng trưởng kinh tế, nhu cầu gỗ cho hoạt động NG xây dựng sản xuất đồ dân dụng hay hàng hóa tiêu dùng ngày tăng lên rõ rệt Xu hướng tạo sức ép lớn tài nguyên rừng, đặc biệt rừng tự ƯỜ nhiên Tuy nhiên hội cho phát triển ngành rừng trồng sản xuất, sử dụng có hiệu tài nguyên đất, làm tăng thu nhập cải thiện sinh kế cho người dân sống gần rừng ven rừng Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu tồn diện lĩnh vực, từ nghiên cứu TR chọn, tạo giống biện pháp kỹ thuật, sách thị trường nhằm thúc đẩy rừng trồng sản xuất góc độ khác nhau, nhiều địa phương khác nhau, tiền đề lý luận học kinh nghiệm việc phát triển rừng trồng q trình phát triển nơng nghiệp, nơng thơn Mặt khác, nhu cầu sản xuất phát triển rừng kinh tế, KIN HT ẾH UẾ đến địa phương hồn thành rà sốt loại rừng, chuyển đổi số diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang rừng sản xuất tổ chức quy hoạch phát triển lâm nghiệp, ban hành nhiều sách phát triển lâm nghiệpTuy nhiên trình phát triển hoạt động trồng rừng mang tính tự phát, suất chất lượng rừng không đồng hiệu trồng rừng chưa cao Chính vậy, mức độ đóng góp hoạt động trồng rừng vào q trình phát triển kinh tế xã hội địa phương chưa lớn Từ thực tế trên, nghiên cứu phát triển trồng rừng sản xuất, đề suất giải pháp nâng cao hiệu nhu cầu cấp bách sản xuất Nhằm giảm sức ép lâm sản lên rừng tự nhiên, bảo vệ tính đa dạng sinh học lồi tăng cường tính phòng hộ, chống xói mòn, điều hòa khí hậu, bảo vệ mơi trường sống, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, cải thiện vai trò kinh tế lâm nghiệp kinh tế địa phương Trên sở nghiên cứu thực tế địa phương, lựa chọn đề tài: “Giải pháp ỌC phát triển rừng trồng sản xuất địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ khoa học kinh tế Mục tiêu nghiên cứu IH 2.1 Mục tiêu chung Trên sở nghiên cứu sở lý luận, thực tiễn rừng trồng sản mục tiêu chung ĐẠ đề tài nhằm nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng sản xuất huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thời gian tới 2.2 Mục tiêu cụ thể NG - Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn phát triển rừng trồng sản xuất nước ta nói chung số địa phương khác - Đánh giá thực trạng phát triển rừng trồng sản xuất huyện Hướng Hóa, tỉnh ƯỜ Quảng Trị (giai đoạn 2011-2017) - Đề xuất giải pháp để phát triển rừng trồng sản xuất địa bàn huyện hướng thời gian tới TR Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Là vấn đề lý luận thực tiễn phát triển rừng trồng sản xuất 3.2 Đối tượng khảo sát Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 3.3 Phạm vi nghiên cứu KIN HT ẾH UẾ Cá nhân, hộ gia đình liên quan đến phát triển rừng trồng sản xuất huyện - Phạm vi không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu giải pháp phát triển rừng trồng sản xuất phạm vi địa bàn huyện Hướng Hóa (Điều tra 105 hộ, cá nhân xã, thị trấn thuộc vùng sinh thái khác gồm: Thị trấn Lao Bảo, xã Tân Long, xã Tân Thành, xã Hướng Sơn, xã Hướng Phùng, xã A Dơi, xã Ba Tầng) - Phạm vi thời gian: Các tài liệu phục vụ đánh giá thực trạng thu thập khoảng thời gian từ 2011 - 2016 Số liệu điều tra hộ RTSX tập trung vào cuối năm 2017 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập thông tin ỌC 4.1.1 Thu thập thông tin, số liệu thứ cấp Đây nguồn thông tin từ báo cáo quan quản lý nhà nước IH Cục Thống kê, Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên môi trường, Chi Cục thống kê, phòng Tài ngun mơi trường, Chi cục phát triển lâm nghiệp, ĐẠ phòng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn, số quan liên quan khác Bên cạnh đó, báo cáo nghiên cứu trước nguồn tài liệu thứ cấp quan trọng mà nghiên cứu sử dụng NG 4.1.2 Thu thập thông tin sơ cấp - Điều tra bảng hỏi: Điều tra bảng hỏi 105 hộ gia đình từ 07 xã, thị trấn có RTSX phát triển Bảng hỏi thiết kế kiểm định từ trước Điều tra bảng hỏi giúp ƯỜ thu thập thông tin liên quan đến hoạt động RTSX hộ gia đình thơng tin liên quan đến q trình phát triển RTSX hộ * Chọn điểm nghiên cứu, điều tra: Huyện Hướng Hóa có 20 xã 02 thị trấn TR Chúng tơi chọn 07 xã, thị trấn có diện tích rừng trồng sản xuất lớn huyện Hướng Hóa, đại diện cho vùng sinh thái khác để nghiên cứu Trước tiên chọn 03 xã, thị trấn gồm: Thị trấn Lao Bảo, xã Tân Thành, xã Tân Long xã dọc đường Quốc lộ để nghiên cứu; chọn 02 xã A Dơi, xã Ba Tầng xã vùng phía Nam (gọi vùng Lìa) để nghiên cứu; cuối KIN HT ẾH UẾ chọn 02 xã Hướng Sơn, xã Hướng Phùng xã phía Bắc (dọc đường Hồ Chí Minh nhanh Tây) để tiến hành vấn điều tra * Chọn mẫu vấn điều tra: Mẫu chọn theo phương pháp ngẫu nhiên khơng lặp từ danh sách hộ có tham gia trồng rừng địa bàn xã Số mẫu chọn để điều tra 105 mẫu, xã 15 mẫu Dựa vào số hộ để phân ngẫu nhiên xã, thị trấn 15 hộ sở danh sách từ quan chuyên môn - Phiếu điều tra, vấn: Có hai loại bảng hỏi thiết kế, (i) Loại bảng hỏi hộ gia đình trồng rừng sản xuất (ii) Loại bảng hỏi để vấn chuyên gia, nhà quản lý quản lý nhà nước lĩnh vực lâm nghiệp địa phương để tìm hiểu tình hình phát triển, thuận lợi, khó khăn bản, hội thách thức việc phát triển RTSX địa bàn; nắm bắt nhu cầu cần thiết phải có hỗ trợ, tác động từ bên ngồi Có người chọn để vấn, cán lãnh đạo ỌC Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa, cán lãnh đạo Ban quản lý dự án phát ngành Lâm nghiệp tỉnh (WB3), người cán lãnh đạo Phòng Nơng nghiệp Phát triển IH Nơng thơn huyện Hướng Hóa, cán lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hướng Hóa - ĐaKrơng người lãnh đạo xã, thị trấn đại diện cho vùng ĐẠ tiểu khí hậu để điều tra, vấn 4.2 Các phương pháp phân tích 4.2.1 Phương pháp tổng hợp NG Đây phương pháp sử dụng phân tích tổng hợp nghiên cứu thực trước xác định hình thành xu hướng phát triển RTSX địa phương thời gian qua thời gian tới ƯỜ 4.2.2 Phương pháp thống kê kinh tế + Tổng hợp tài liệu: Việc tổng hợp tài liệu tiến hành sở phương pháp phân tổ thống kê theo tiêu thức khác theo địa bàn nghiên cứu, mơ TR hình RTSX + Phương pháp so sánh: Trên sở tài liệu tổng hợp, vận dụng phương pháp số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân, phương pháp so sánh, kiểm định thống kê để phân tích khác biệt phát triển địa bàn, MH trồng rừng, mối quan hệ kết đầu với chi phí yếu tố đầu vào nhằm đáp ứng với mục KIN HT ẾH UẾ tiêu nghiên cứu đề 4.2.3 Phương pháp phân tích ma trận SWOT: Dùng để đánh giá trạng điều kiện tự nhiên, KTXH, thị trường ảnh hưởng đến việc phát triển RTSX vùng nghiên cứu, từ đề xuất giải pháp phát triển RTSX 4.2.4 Phương pháp phân tích độ nhạy: Dùng để đánh giá mức độ ảnh hưởng thị trường đến hiệu RTSX thông qua biến động giá đầu vào, đầu sản phẩm Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn chia thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển rừng trồng sản xuất ỌC Chương 2: Thực trạng phát triển RTSX huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Chương 3: Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển RTSX huyện Hướng Hóa, TR ƯỜ NG ĐẠ IH tỉnh Quảng Trị thời gian tới PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KIN HT ẾH UẾ CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT 1.1 Khái niệm nội dung 1.1.1 Khái niệm phát triển rừng trồng Cho đến có nhiều quan niệm khác rừng, tùy thuộc vào gốc độ nhìn nhận vai trò, chức năng, tính chất đặc trưng rừng Theo tác giả Morozov (1930) rừng tổng thể gỗ, có mối liên hệ lẫn nhau, chiếm phạm vi không gian định mặt đất khí Năm 1974, Theo tác giải I.S Mê-lê-khơp cho rằng: Rừng hình thành phức ỌC tạp tự nhiên, thành phần sinh địa cầu Theo định nghĩa FAO: Rừng diện tích đất lớn 0.5ha, có gỗ bao phủ 10% diện tích, mà trước khơng phải đất nông nghiệp đô IH thị Một cụ thể tiết hơn, UNFCCC (2001) định nghĩa: “Rừng khu vực có diện ĐẠ tích tối thiểu 0.05ha (hoặc quần thể tương đương) mà 10-30% diện tích bao phủ (gỗ) có khả đạt đến chiều cao từ 2-5m trở lên thành thục” NG Cẩm nang Lâm Nghiệp Việt Nam 2004, định nghĩa rừng “là quần xã sinh vật, rừng (gỗ tre nứa) chiếm ưu Quần xã sinh vật phải có ƯỜ diện tích đủ lớn có mật độ định để quần xã sinh vật với môi trường, thành phần quần xã sinh vật có mối quan hệ để hình thành hồn cảnh rừng khác với hoàn cảnh bên ngoài” TR Theo L uật bảo vệ phát triển rừng 2004 thì: “Rừng hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật, động vật vi sinh vật rừng, đất rừng yếu tố mơi trường khác, gỗ, tre nứa hệ thực vật đặc trưng thành phần có độ che phủ tán rừng từ 0,1 trở lên” Như vậy, có khác quan niệm rừng, khai niệm rừng, điều KIN HT ẾH UẾ phụ thuộc vào mục đích sử dụng khái niệm cách tiếp cận rừng * Phân loại rừng: Căn vào nhiều tiêu thức khác nhau, người ta phân loại rừng thành loại khác nhau: - Căn vào nguồn gốc hình thành, rừng chia thành hai loại: + Rừng tự nhiên: Là rừng có nguồn gốc tự nhiên bao gồm loại rừng nguyên sinh, rừng thứ sinh (hệ rừng nguyên sinh bị tác động), rừng thứ sinh làm giàu tái sinh tự nhiên hay nhân tạo + Rừng trồng: Là rừng người tạo nên cách trồng đất chưa có rừng trồng lại rừng đất trước có rừng bị xói mòn người khai thác - Nếu vào tổ thành rừng, dựa vào thành phần tỷ lệ loài mà người ta chia thành rừng loài rừng hỗn loài ỌC + Về nguyên tắc, rừng lồi rừng có lồi Tuy nhiên, thực tế, rừng có số lồi khác số lượng lồi khác khơng vượt 10% IH coi rừng loài (rừng loài tương đối) + Với rừng hỗn loài, để biểu thị mức độ tham gia lồi người ta dùng cơng ĐẠ thức tổ thành Thành phần gỗ phận chủ yếu tạo nên độ khép tán (được biểu diễn thông qua độ tán che), độ đầy trữ lượng lâm phần - Nếu vào đặc tính sử dụng rừng, rừng chia thành loại: rừng đặc NG dụng, rừng phòng hộ rừng sản xuất + Rừng đặc dụng: Được hiểu nhằm mục đích bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng quốc gia, nguồn gen thực vật, động vật rừng nghiên cứu khoa học, ƯỜ bảo vệ di tích lịch sử, văn hố danh lam thắng cảnh, phục vụ, du lịch nghỉ ngơi + Rừng phòng hộ: Được hiểu chủ yếu để xây dựng, phát triển rừng cho mục đích bảo vệ điều tiết nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống cát bay, sóng biển, TR hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, đảm bảo cân sinh thái an ninh môi trường + Rừng sản xuất: Được hiểu chủ yếu để xây dựng, phát triển rừng cho mục đích sản xuất, kinh doanh lâm sản (trong đặc biệt gỗ loại đặc sản rừng) kết hợp phòng hộ môi trường, cân sinh thái Như vậy, rừng sản xuất loại rừng sử dụng nhằm mục đích kinh KIN HT ẾH UẾ doanh chủ yếu Vì mục đích này, q trình nghiên cứu rừng sản xuất phải gắn liền mục đích rừng tạo lợi ích cho chủ thể rừng 1.1.2 Nội dung phát triển rừng trồng 1.1.2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội Trồng phát triển rừng sản xuất mục đích ngăn chặn tình trạng suy thoái rừng, nâng cao suất trữ lượng làm tăng độ che phủ rừng góp phần bảo vệ mơi trường sinh thái; đồng thời gắn với nguy giảm tính đa dạng sinh học rừng Vì vậy, việc đầu tư phát triển RTSX thiết phải xem xét, cân nhắc từ hình thành ý tưởng, định hướng phát triển đến tổ chức thực nhằm bảo đảm phát triển bền vững mặt kinh tế, xã hội, môi trường Không lợi ích trước mắt mà để lại hậu nghiêm trọng, khơn lường sau RTSX có đặc điểm sau: ỌC - Thứ nhất, trồng rừng sản xuất phụ thuộc lớn vào điều kiện tự nhiên, sinh thái: Không phải đâu RTSX mà vùng có diện tích đất IH trống đồi núi trọc, có điều kiện đất đai, địa hình, thổ nhưỡng, sinh thái phù hợp tiến hành RTSX Hiện tại, hầu hết tỉnh có lợi phát triển rừng, lợi ĐẠ nhuận, ngân sách thu từ rừng không đáng kể, thân người dân sống vùng có rừng khơng sống nghề rừng lại sống chủ yếu nhờ vào đất nông nghiệp; đất nông nghiệp lại ít, sống họ gặp nhiều khó khăn, cố gắng đủ NG ăn, gặp thiên tai lại bị nghèo đói - Thứ hai, Trồng rừng sản xuất nhằm khai thác tốt tiềm đất đai, nâng cao hiệu quả, chất lượng sử dụng đất, góp phần tạo cơng ăn việc làm, tăng thu nhập cho ƯỜ người lao động, lao động nơng thơn - Thứ ba, Trồng rừng sản xuất góp phần nâng cao độ che phủ, bảo vệ môi trường sinh thái PTBV: Trồng rừng sản xuất làm tăng lưu vực nguồn sinh thủy khả TR phòng hộ đầu nguồn hồ đập, điều tiết dòng chảy chống xói mòn, rữa trơi đất, cải thiện điều hòa khí hậu vùng sinh thái, tạo mơi trường sống thuận lợi cho các loài động vật rừng sinh sống phát triển Theo kết nghiên cứu kinh tế môi trường nhà khoa học, việc trồng, phát triển rừng làm tăng giá trị dịch vụ môi trường nhằm phục vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất đời sống, thúc đẩy KIN HT ẾH UẾ phát triển bền vững Theo số liệu Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn cơng bố ngày 16/5/2017, tính đến cuối năm 2016 (31/12/2016) nước có 14.377.682 rừng, chiếm gần 2/3 diện tích tự nhiên, diện tích rừng tự nhiên 10.242.141 ha; rừng trồng: 4.135.541 Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ nước 13.631.934 – độ che phủ tương ứng 41,19%; lao động dôi dư nhiều, dân số miền núi tăng nhanh, không giải đời sống cho người dân sống ven rừng gần rừng ngang với nhu cầu đời sống xã hội tạo nguy tiềm ẩn gây ổn định trị xã hội Vì vậy, có đổi tư cách giao đất, giao rừng cho người dân, chăm sóc, bảo vệ rừng sống nhờ rừng giải vấn đề 1.1.2.2 Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ỌC Xuất phát từ mục đích, đối tượng RTSX có điểm khác biệt so với loại rừng khác nên quy trình RTSX có đặc thù định Tuy nhiên, để đảm bảo IH rừng trồng có suất, hiệu cao, việc trồng rừng cần phải tuân thủ quy định cụ thể cho loài cây, từ chọn giống trồng, chọn đất, chuẩn bị đất, tiến hành yêu cầu sau: ĐẠ tròng chăm sóc, bảo vệ khai thác Q trình phát triển RTSX phải đảm bảo a) Yêu cầu đất đai: NG Việc bố trí trồng phù hợp với điều kiện đất đai phát huy lợi so sánh vùng Tùy vào điều kiện khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng để bố trí loại trồng phù hợp với đặc điểm sinh học loài Vấn đề quan trọng ƯỜ điều tra khảo sát tìm đất để trồng phải đánh giá thành phần giới đất, lập đồ thổ nhưỡng tạo điều kiện để sau có chế độ chăm sóc, bón phân thích hợp để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh cao Các loại đất quy hoạch vào TR RTSX bao gồm: + Đối tượng Ia: Đất trống đặc trưng thực bì cỏ, lau, léc, chuối + Đối tượng Ib: Đồi trọc đặc trưng thực bì bụi, sim có số gỗ, tre mọc rãi rác + Đối tượng Ic: Rừng phục hồi đặc trưng gỗ rải rác thân gỗ tái KIN HT ẾH UẾ sinh với mật độ thấp + Ngoài ra, tỉnh có xu hướng chuyển đổi đối tượng rừng nghèo kiệt sang RTSX với kỳ vọng nhanh đưa lại nguồn thu HQKT cao so với phương thức tác động khác Tùy theo phân loại hạng đất độ dốc, tầng dày, thành phần giới đất đặc trưng loại thực bì nhóm, mức đọ đáp ứng yêu cầu đất đai loại đất hoàn toàn khác nhau: - Đất hạng I (rất thuận lợi RTSX) + Độ dày đất > 50 cm, + Độ dốc < 150 + Thành phần giới: Đất thịt nhẹ, đất thịt trung bình; đá mẹ: Rhiolit, Granit + Thực bì thị: Trảng cỏ bụi dày, sinh trưởng từ trung bình đến tốt; Cây ỌC bụi nứa tái sinh trưởng trung bình đến tốt; Độ che phủ bụi cỏ cao >70cm - Đất hạng II (thuận lợi RTSX) + Độ dốc 150 -250 IH + Độ dày tầng đất 30 - 50 cm ĐẠ + Thành phần giới: đất thịt nhẹ đến nhẹ, đất thịt pha cát xốp ẩm hay sét pha cát chặt; đá mẹ: Phấn sa + Thực bì thị: Cỏ may, sim sinh trưởng xấu đến trung bình; Tế guộc dày NG đặc, sinh trưởng trung bình; Lau, Chít mọc xen bụi, nứa tép mọc thành bụi rãi rác, sinh trưởng xấu đến trung bình; Độ che phủ bụi cỏ cao từ 50-70 cm - Đất hạng III ( thuận lợi RTSX) ƯỜ + Độ dày đất < 30 cm + Độ dốc 26 - 350 + Thành phần giới: Đất thịt nặng chặt, đất sét pha thịt chặt khô; đất cát TR pha; đá mẹ: Sa phiến thạch + Thực bì thị: Cỏ may, cỏ lông lợn, tế guộc mọc rải rác sinh trưởng xấu; đất trống có thực vật sinh trưởng xấu; độ che phủ bụi cỏ cao từ 30-50 cm 10 Để phát triển RTSX đạt suất, chất lượng cao nên chọn trồng loại đất hạng KIN HT ẾH UẾ I hạng II; vài dạng đất hạng III trồng sau làm đất cải tạo đất tiến hành trồng tốn suất kinh tế mang lại không cao b) Yêu cầu giống: Do đặc điểm rừng có thời gian sinh trưởng dài; chu kỳ sản xuất kinh doanh từ - năm (đối với trồng rừng nguyên liệu giấy, ván gỗ dăm); trung bình khoảng từ 15 - 20 năm, số loại địa chu kỳ kinh doanh 40 năm Việc chọn giống khâu then chốt định chất lượng rừng trồng hiệu sản xuất, sai lầm xảy trình chọn giống ảnh hưởng lớn đến chất lượng rừng lực kinh tế kinh doanh sau Việc chọn loài để phát triển RTSX cần dựa vào mức độ phù hợp yếu tố sau: - Có giá trị kinh tế phù hợp với mục đích người trồng rừng ỌC - Có đặc điểm sinh trưởng phù hợp với điều kiện lập địa vùng đất quy hoạch trồng rừng IH - Sản phẩm có thị trường tiêu thụ ổn định ngồi nước - Có thể rút ngắn thời gian sản xuất kinh doanh, sớm đưa lại suất ĐẠ - Có khả chống chịu với điều kiện thời tiết bất lợi không ảnh hưởng xấu đến môi trường, sâu bệnh dịch hại Ngoài việc chọn giống loài cần đảm bảo yếu tố kỹ thuật NG chiều cao vút (Hvn); đường kính cổ rể (Dcr); đặc điểm hình thái Ngồi tiêu chí nêu trên, chọn giống cần xem xét đặc điểm hình thái Một giống tốt phải có hình dáng cân đối, thân khỏe, hệ thống rễ phát ƯỜ triển, có màu xanh tươi; khơng cong queo, khơng sâu bệnh, không bị gãy ngọn, TR không phân cành, khơng bị vỡ bầu 11 Tên lồi KIN HT ẾH UẾ Bảng 1.1: Chỉ tiêu kỹ thuật giống số loài rừng trồng SX phổ biến Chiều cao vút Đường kính (Hvn) cổ rể (Dcr) (cm) (cm) Kích thước bầu (cm) Chiều cao Đường kính 25-35 0,25-0,35 12 7-8 Keo Tai tượng 25-35 0,25-0,35 12 7-8 Keo giâm hom 25-35 0,25-0,35 12 7-8 Bạch đàn 25-35 0,25-0,35 12 7-8 100-150 1,0-1,5 18 12 0,6-0,8 13 0,35-0,45 16 10 Phi lao 20-25 Huê mộc 40-60 IH Thông nhựa ỌC Keo LT (từ hạt) Nguồn: Giống số kỷ thuật lâm sinh trồng rừng c)Yêu cầu kỹ thuật trồng, chăm sóc RSX ĐẠ * Yêu cầu biện pháp kỹ thuật trồng rừng sản xuất - Phát dọn thực bì: Tùy theo đối tượng trồng, độ dốc trường trồng lý thực bì sau: NG rừng, khí hậu, nguồn lực lao động mà áp dụng hai phương thức xử + Xử lý thực bì tồn diện: Thường áp dụng cho diện tích mà thực địa có ƯỜ dộ dốc < 150, lượng mưa phân bố tương đối năm, phù hợp với loài ưa sáng Keo + Xử lý thực bì khơng tồn diện: Thường áp dụng trường TR trồng rừng có độ dốc cao > 150, vùng có lượng mưa lớn Để tránh xói mòn rữa trơi người ta xử lý thực bì theo hàng, theo băng 12 Cơng tác phát dọn xử lý thực bì thường tiến hành trước đào hố KIN HT ẾH UẾ 15 - 20 ngày Trong trình xử lý thực bì (thu gom, đốt) cần phải đảm bảo quy trình kỹ thuật, tránh lây lan xảy cháy rừng - Đào lấp hố: + Tùy vào đối tượng trồng, độ dốc trường, phương thức trồng loài hay hỗn loài để xếp sơ đồ bố trí trồng đào kích thước hố phù hợp Sau đào hố xong, tiến hành lấp hố kết hợp với bón phân trước trồng từ 10 - 15 ngày Tác dụng lấp hố ủ cho đất xốp giữ độ ẩm cho đất + Trồng cây: Để đảm bảo tỷ lệ sống cao sinh trưởng tốt, cần phải đảm bảo thao tác kỹ thuật trồng theo hướng dẫn: Thời vụ trồng thường vào đầu mùa mưa, từ tháng đến hết tháng Trước trồng nên tưới ẩm con, cắt bỏ bịch ni lông, tránh làm vỡ bầu, đặt ngắn vào hố, cổ rễ thấp mặt đất khoảng 2cm, nén đất xung quanh chặt vừa phải, giữ cho ngắn, ấn chặt đất tạo ỌC lổ nhỏ giữ nước, phủ phân xanh quanh tưới nước *Biện pháp kỹ thuật chăm sóc bảo vệ rừng sau trồng IH Để rừng có khả sinh trưởng phát triển tốt người trồng rừng phải thương xuyên đầu tư chăm sóc năm đầu luỗng phát thực bì (2 lần/năm); Sau trồng ĐẠ tháng kiểm tra thấy chết phải trồng dặm, sau tháng kiểm tra thấy tỷ lệ sống từ 90% trở lên đạt yêu cầu Một năm làm cỏ - lần kết hợp bón phân (phân chuồng hoai 2kg/hốc 100g NPK/gốc tùy điều kiện cụ thể) NG Làm cỏ quanh gốc, xới gốc kết hợp trồng dặm bổ sung bị chết, còi cọc khơng có khả phát triển Trong thời kỳ rừng non chưa khép tán cơng tác bảo vệ rừng cần thiết, cấm không cho gia súc vào dẫm đạp làm đổ gãy ƯỜ Ngoài q trình chăm sóc bảo vệ cần theo dõi sâu bệnh hại để có kế hoạch phòng trừ kịp thời hiệu 1.1.3 Vai trò phát triển rừng trồng sản xuất TR * Phát triển rừng trồng sản xuất Cùng với trình phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu trồng phát triển rừng nước ta có thay đổi để phù hợp với tình hình giai đoạn, cụ thể sau: 13 - Giai đoạn 1993 - 2000: Trọng tâm hoạt động trồng rừng giai đoạn phủ KIN HT ẾH UẾ xanh đất trồng đồi núi trọc; ưu tiên bảo vệ rừng phòng hộ xung yếu, nơi du canh du cư phá rừng làm rẫy gắn với thực định canh định cư Tập trung tạo RPH, RĐD mà nhiệm vụ chủ yếu trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng nơi xung yếu hoạt động trồng rừng chủ yếu thực thơng quan chương trình 327 Trong giai đoạn rừng trồng sản xuất chưa khuyến khích phát triển - Giai đoạn 2001 - 2016: Mục tiêu trọng tâm giai đoạn tạo vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến Tuy nhiên, đến năm 2002 Nhà nước có sách khuyến khích phát triển RSX sau năm (đến năm 2004) sách thực thi tiến hành triển khai đồng Thông qua phát triển RSX, người trồng rừng nhận thức rừng trồng sản xuất họ rừng nhà nước nên bắt đầu quan tâm có trách nhiệm rừng Trong giai đoạn này, nhu cầu RTSX, đặc biệt phục vụ cho mục tiêu sản xuất ỌC giấy gia tăng làm thay đổi cách đáng kể thu nhập từ hoạt động trồng rừng Đây yếu tố quan thu hút nhiều gia đình phát triển hoạt động trồng rừng theo hình IH thức qui mơ hộ gia đình Đối với huyện Hướng Hóa nói riêng, tỉnh Quảng Trị nói chung, người dân ĐẠ tham gia RTSX gắn với phòng hộ từ năm 1999, thơng qua dự án trồng rừng Việt Đức Mơ hình trồng rừng chủ yếu trồng hỗn giao Thông nhựa Keo LT Thực MH trồng rừng người dân quyền giao đất (cấp sổ đỏ); dự án hỗ trợ vốn NG thông qua cung cấp giống, hỗ trợ tiền cơng lao động phần phân bón để trồng rừng Kinh phí trồng rừng dự án hỗ trợ sau nghiệm thu kết trồng rừng cấp qua sổ tiết kiệm đăng ký Ngân hàng nông nghiệp Phát triển ƯỜ nông thôn, hộ dân rút tiền dần để đầu tư tư liệu sản xuất, phân bón, chăm sóc, bảo vệ rừng đến có sản phẩm thu hoạch *Một số mơ hình phát triển RTSX TR - Mơ hình phát triển RTSX theo dự án triệu rừng: Đây mơ hình trồng rừng hỗ trợ Nhà nước Nhà nước bố trí vốn cho Ban quản lý dự án sở để tổ chức cho dân trồng Người dân nhận khoán đăng ký xin cấp đất, nhận đất để trồng rừng Nhà nước hỗ trợ bình quân khoảng triệu đồng/ha để mua giống hỗ trợ 14 phần công lao động, quản lý đạo Sản phẩm thu từ rừng người dân KIN HT ẾH UẾ hưởng sở hữu rừng thuộc người dân, người dân có quyền định đoạt diện tích RSX mà trồng - Mơ hình hỗ trợ đồng bào dân tộcthiểu số trồng rừng canh tác đất nương rẫy: Với mơ hình chủ yếu trồng rừng đất dốc, trồng địa số vùng có điều kiện giao thơng lại thuận lợi trồng rừng ngun liệu Với hình thức Nhà nước hỗ trợ giống, cơng trồng rừng trợ cấp gạo cho đồng bào ăn thời gian chưa có sản phẩm thu hoạch Với mơ hình đánh giá cao sách xã hội; ổn định đời sống đồng bào dân tộc hạn chế du canh du cư chặt phá rừng ảnh hưởng đến môi sinh môi trường Nếu xét mặt kinh tế khơng hiệu hiệu thấp - Mơ hình trồng rừng theo hình thức hộ gia đình hay trang trại: Đây mơ hình trồng rừng mang tính chất chủ động hộ gia đình hay chủ ỌC trang trại Với điều kiện thuận lợi đất đai, hộ gia đình hay trang trại tự bỏ vốn để phát triển rừng trồng sản xuất đất đai họ có hay phép sử dụng hay chuyển IH đổi số trồng không hiệu sang trồng rừng Đây mơ hình mang tính phổ biến năm gần ĐẠ Tuy nhiên, thường mơ hình trồng rừng có đan xen nguyên nhân lịch sử, yếu tố tiếp cận đất đai, hạn chế yếu tố nguồn lực khác Tuy nhiên, mơ hình RTSX theo hình thức hộ hay trang trại trở thành xu hướng tất yếu xem xét NG hoạt động RTSX hoạt động kinh doanh Vấn đề quan trọng phát triển RTSX lựa chọn mơ hình trồng rừng phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hôi đặc thù vùng Mục đích cuối lựa chọn nhằm làm nâng ƯỜ cao hiệu RTSX mơ hình lựa chọn, đơn vị hay địa phương 1.1.4 Yêu cầu kỹ thuật phát triển rừng trồng sản xuất Ngày nay, phát triển gắn với phát triển bền vững, nước TR phát triển; PTBV gắn với nhiều ngành ngành nông nghiệp nói chung RTSX nói riêng liên quan nhạy cảm đến phát triển bền vững Việc RTSX không đơn đóng góp tương đối vào GDP cao liên tục, khai thác có hiệu nguồn lực mà bảo vệ môi trường sinh thái dự trữ nhiều nguồn lực cho hệ 15 tương lai Hiện kể tương lai sau này, cho dù kinh tế - xã hội có phát triển KIN HT ẾH UẾ đến đâu, qui trình cơng nghệ sản xuất có thay đổi ứng dụng khoa học - kỹ thuật mới, tiến nước khơng khí yếu tố quan trọng hàng đầu phát triển bền vững nhân loại Ảnh hưởng rừng thể rõ nét mùa mưa lũ, rừng đầu nguồn bảo vệ tốt trở thành chắn vững ngăn chặn dòng nước lũ đầu nguồn sơng; hạn chế dòng chảy gây lũ lụt vùng hạ du, vùng đồng bằng, giảm bớt thiệt hại ngập úng ảnh hưởng đến ngành sản xuất đời sống; rừng có chức giữ ẩm tạo nguồn nước ngầm hạn chế khô hạn mùa khô Rừng phát triển tốt có tác dụng điều hòa khơng khí, hạn chế tạo mưa a xít, giảm dần tốc độ nóng lên trái đất Thực tế năm gần cho thấy, vùng nào, nước nào, địa phương làm tốt công tác bảo vệ rừng đầu nguồn, chăm sóc tốt RTN rừng trồng tình trạng thiệt hại mưa lũ, lũ ống lũ quét vùng núi, vùng đất dốc giảm, đất ỌC nơng nghiệp khơng bị xói mòn sa mạc hóa, trồng vật nuôi bảo vệ Xác định rõ RTSX vừa ngành kinh tế quan trọng, vừa có ý nghĩa phòng hộ, năm trở lại ngành, địa phương quan tâm đến công tác trồng IH phát triển RSX; thể công tác quy hoạch phân chia loại rừng trọng đến phát triển RSX qui mô diện tích lẫn nhiệm vụ giải pháp tác động ĐẠ trồng rừng, qui hoạch vùng nguyên liệu gắn với chế biến sâu phục vụ tiêu dùng xuất gỗ rừng trồng 1.2 NỘI DUNG VỀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG NG 1.2.1 Các sách phát triển trồng rừng Chính phủ địa phương 1.2.1.1 Quan điểm đạo phát triển rừng * Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020 xác định: “Ngành ƯỜ Lâm nghiệp có vai trò quan trọng việc cung cấp lâm sản cho kinh tế quốc dân đời sống xã hội, bảo vệ mơi trường, bảo tồn dạng sinh học, góp phần xóa ñói, giảm nghèo, đặc biệt cho người dân miền núi, góp phần ổn định xã hội an ninh TR quốc phòng” (Trích báo cáo số 243/BC-CP ngày 26 tháng 10 năm 2011 Chính Phủ tổng kết Dự án trồng triệu rừng) 16 * Nghị đại hội ðảng tồn quốc lần thứ XI nêu rõ chủ trương phát triển KIN HT ẾH UẾ lâm nghiệp giai ñoạn 2011 - 2020: “Phát triển lâm nghiệp bền vững Quy hoạch có sách phát triển phù hợp với loại rừng sản xuất, rừng phòng hộ rừng đặc dụng với chất lượng nâng cao Nhà nước có sách đồng ñể quản lý phát triển rừng phòng hộ đặc dụng, đồng thời bảo đảm cho người nhận khốn chăm sóc bảo vệ rừng có sống ổn định Khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế ñầu tư trồng rừng sản xuất; gắn trồng rừng nguyên liệu với công nghiệp chế biến từ quy hoạch dự án đầu tư; lấy nguồn thu từ rừng để phát triển rừng làm giàu rừng,… đến năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng ñạt 45%.” (Trích báo cáo số 243/BC-CP ngày 26 tháng 10 năm 2011 Chính Phủ tổng kết Dự án trồng triệu rừng) * Từ yêu cầu khách quan, cấp thiết nêu trên, nhằm tiếp tục cụ thể hóa đường lối, sách ðảng Nhà nước phát triển lâm nghiệp giai ñoạn 2011 - ỌC 2020, góp phần phát triển kinh tế-xã hội nâng cao ñời sống người làm nghề rừng khu vực nông thôn miền núi, việc xây dựng triển khai thực “Kế hoạch bảo vệ IH phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020” cần thiết * Tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng năm 2016 Thủ ĐẠ tướng Chính phủ nêu quan điểm đạo phát triển rừng sách hỗ trợ đầu từ bảo vệ phát triển rừng: - Nhà nước khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc thành NG phần kinh tế đầu tư trồng rừng chế biến lâm sản theo quy định pháp luật bảo vệ phát triển rừng - Rừng sản xuất rừng đa mục tiêu, trồng rừng sản xuất nhằm tăng thu nhập ƯỜ cho người làm nghề rừng góp phần bảo vệ môi trường, sinh thái - Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư thôn (sau gọi cộng đồng), đầu tư hưởng lợi trực tiếp từ việc trồng rừng, khai thác chế biến gỗ, TR lâm sản; Nhà nước hỗ trợ phần chi phí ban đầu nhằm khuyến khích phát triển rừng, đồng thời để chi trả phần giá trị môi trường rừng trồng mang lại bù đắp lợi nhuận thấp tính đặc thù nghề rừng 17 - Phát triển rừng sản xuất phải gắn với công nghiệp chế biến tiêu thụ sản KIN HT ẾH UẾ phẩm lâm sản, đảm bảo nghề rừng ổn định, bền vững - Nhà nước khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc thành phần kinh tế đầu tư trồng rừng chế biến lâm sản theo quy định pháp luật bảo vệ phát triển rừng 1.2.1.2 Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển rừng Trên sở Luật bảo vệ phát triển rừng ngày 23 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng năm 2006 Chính phủ thi hành Luật bảo vệ phát triển rừng; Nghị số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 điều chỉnh tiêu, nhiệm vụ Dự án trồng triệu rừng; Để hướng dẫn thực hiện, Chính phủ, Thủ trưởng Chính phủ ban hành: Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ ỌC việc phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020; Nghị định 147/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2009 Chính phủ số sách phát IH triển rừng giai đoạn 2007-2015; Quyết định số 2194/2009/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2009 Thủ tướng phủ việc Phê duyệt Đề án phát triển giống ĐẠ trồng, lâm nghiệp, giống vật nuôi giống thủy sản đến năm 2020; Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011-2020; Nghị định số 118/2014/NĐ-CP NG ngày 17 tháng 12 năm 2014 xếp đổi phát triển nâng cao hiệu hoạt động Công ty nông, lâm nghiệp; Quyết định 886/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2017 phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn ƯỜ 2016 - 2020; Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng năm 2016 Chính phủ việc ban hành số sách bảo vệ, phát triển rừng, đầu tư kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ cơng ích cơng ty nơng, lâm nghiệp; TR Ngồi ra, Bộ ban hành văn hướng dẫn thực hiện: Bộ Nông nghiệp PTNT ban hành Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14 tháng 01 năm 2008 việc Hướng dẫn thực lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng; Văn số 2585/BNN-TCLN ngày 16 tháng năm 2012 Bộ Nông nghiệp PTNT việc 18 thẩm định quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng tỉnh Quảng Trị giai đoạn KIN HT ẾH UẾ 2011-2020; Nhằm thực hiệu chủ trương, sách Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Bộ, ngành Trung ương liên quán, Tỉnh Quảng Trị triển khai thực ban hành văn bản: Nghị số 19/2012/NQ-HĐND ngày 17 tháng năm 2012 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị; Nghị số 01/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng năm 2014 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị quy hoạch phát triển nghành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020; Nghị số 03/2017/NQHĐND ngày 23 tháng năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng năm 2017 UBND tỉnh Quảng Trị hỗ trợ phát triển số trồng, ni tạo sản phẩm chủ lực có lợi cạnh tranh địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2012 UBND tỉnh Quảng Trị ỌC việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng đến năm 2020 huyện Hướng Hóa; Kế ho/ạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị giai IH đoạn 2011-2016, định hướng 2016 – 2021 Như vậy, sở chủ trương, sách Chính Phủ tỉnh Quảng Trị ĐẠ hỗ trợ trồng rừng sản xuất, trông phân tán lâm nghiệp: * Tổ chức, lâm trường, hộ gia đình, cá nhân cộng đồng trồng rừng đất trống, đồi núi trọc quy hoạch rừng sản xuất hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà NG nước, mức hỗ trợ cụ thể sau: - Trồng loài sản xuất gỗ lớn (khai thác sau 10 năm tuổi), đa mục đích, địa, mức hỗ trợ triệu đồng/ha; trồng loài sản xuất gỗ nhỏ (khai ƯỜ thác trước 10 năm tuổi) phân tán (quy đổi 1.000 cây/ha), mức hỗ trợ triệu đồng/ha - Trồng rừng sản xuất xã biên giới, tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên TR tỉnh vùng Tây Nguyên hỗ trợ thêm triệu đồng/ha mức hỗ trợ quy định điểm a khoản Điều * Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cộng đồng trồng rừng khảo nghiệm (giống mới, vùng đất mới) theo quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt 19 hỗ trợ vốn 60% giá thành trồng rừng duyệt Mỗi mơ hình trồng rừng khảo KIN HT ẾH UẾ nghiệm hỗ trợ không * Hỗ trợ chi phí cho cơng tác khuyến lâm: 500.000 đồng/ha/4 năm (1 năm trồng năm chăm sóc) * Hỗ trợ lần chi phí khảo sát, thiết kế, ký kết hợp đồng trồng rừng: 300.000 đồng/ha * Điều kiện nhận hỗ trợ: - Chủ rừng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cộng đồng phải có đất quy hoạch trồng rừng sản xuất cấp có thẩm quyền giao thuê cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sử dụng đất ổn định vòng năm trở lên khơng có tranh chấp Đối với doanh nghiệp nhà nước tổ chức khác, đất trồng rừng sản xuất phải giao khoán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cộng đồng ổn định lâu dài (tối thiểu chu kỳ) ỌC - Nguồn giống trồng rừng (hạt giống, trái giống giống) phải có xuất xứ từ sở sản xuất giống quan có thẩm quyền cấp chứng nhận nguồn IH giống theo quy định 1.2.2 Các chương trình, dự án phát triển rừng ĐẠ Hiện địa bàn huyện Hướng Hóa có nhiều chương trình, dự án phát triển bảo vệ, chăm sóc rừng: Chương trình trồng rừng 327 chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc thực từ năm 1993 - 1998 Dự án 661 trồng triệu NG héc ta rừng, kế thừa từ chương trình 327 Riêng dự án 661 triển khai ba giai đoạn: Giai đoạn đoạn từ năm 1998-2000: trồng 70 vạn hecta; Giai đoạn từ năm 2001-2005: trồng 1,3 triệu hecta, khoanh nuôi tái sinh kết hợp trồng bổ sung ƯỜ 65 vạn hecta Giai đoạn từ năm 2006-2010: trồng triệu hecta, tổng vốn đầu tư dự kiến 31.650 tỷ đồng Để tiếp cận thực Chương trình đó: Huyện Hướng Hóa xác định TR dự án chung mục tiêu nhằm nâng cao diện tích độ che phủ rừng, thứ đến tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, xa, vùng khó khăn hưởng lợi từ rừng Sau nhiều năm triển khai, thay đổi dễ dàng nhận với xuất nhiều cánh rừng xanh ngút ngàn Ngồi ra, tổ chức phi Chính phủ 20 Chương trình phát triển vùng, Tầm nhìn giới, Dự án FLEGT số dự án khác KIN HT ẾH UẾ thực địa bàn hiệu quả, việc hỗ trợ người dân chăm sóc, phát triển rừng trồng, đó, việc hỗ trợ trồng bảo vệ rừng cho đồng bào thiểu số Huyện ủy, Chính quyền địa phương quan tâm 1.2.3 Nâng cao chất lượng suất để phát triển rừng trồng sản xuất Việc nâng cao chất lượng hiệu kinh tế sản xuất lâm nghiệp nói chung, hiệu phát triển kinh tế RTSX nói riêng vấn đề phức tạp, ngồi hiệu mặt kinh tế túy có hiệu mặt xã hội, mơi trường sinh thái, khó lượng hóa cách đầy đủ Từ trước đến việc trồng rừng thường đánh giá cao môi trường sinh thái hiệu xã hội, suất kinh tế bàn tới Chính thế, cấp, ngành, địa phương quan tâm đến trồng RPH, đặc dụng nhằm phủ xanh đất trống đồi nói trọc, bảo vệ mơi trường sinh thái bảo tồn tính đa dạng sinh học ỌC Trong năm gần thực phát triển lâm nghiệp theo hướng xã hội hóa, việc RTSX xem gió thổi vào ngành kinh tế lâm nghiệp đại Vì IH vậy, việc đánh giá suất, chất lượng kinh tế RTSX đòi hỏi khách quan xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển; vấn đề cần nghiên cứu để có ĐẠ giải pháp định hướng trình đạo sản xuất, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước hội nhập kinh tế quốc tế NG Việc đánh giá suất kinh tế phát triển RTSX thực thông qua tổng hợp tính tốn chi phí đầu tư loại trồng đơn vị diện tích (từ trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ đến lúc khai thác) kết thu từ ƯỜ việc khai thác diện tích rừng trồng nói Nghiên cứu phát triển không dừng lại việc đánh thơng qua tìm phương hướng giải pháp phù hợp nhằm nâng cao suất phát triển RTSX đưa lại thu nhập đáng cho người nông TR dân, đáp ứng nhu cầu gỗ nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu, thúc đẩy kinh tế xã hội môi trường phát triển bền vững; tăng GDP cho kinh tế Trong đánh giá hiệu kinh tế RTSX, ý nghĩa kinh tế túy lợi ích mà RTSX mang lại cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cho hộ gia đình, cần 21 nhìn nhận kết mơi trường sinh thái, môi trường xã hội mà phát triển RTSX KIN HT ẾH UẾ mang lại lớn Mặc dầu giá trị khó lượng hóa, trình đánh giá cần có nhìn nhận xác giá trị 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT Phát triển RTSX việc phát triển rừng trồng sản xuất mặt quy mơ, diện tích lẫn chất lượng, nâng cao suất kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững Sản xuất lâm nghiệp nói chung RTSX nói riêng có khác biệt so với ngành sản xuất khác Quá trình phát triển RTSX tiến hành phạm vi không gian rộng khoảng thời gian dài nên chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố Các yếu tố tác động đồng thời mức độ khác nhau, trực tiếp hay gián tiếp đến chất lượng sản lượng trồng khai thác 1.3.1.1 Các nhân tố tự nhiên ỌC 1.3.1 Các nhân tố tự nhiên, kinh tế - kỹ thuật + Thời tiết khí hậu: Đặc điểm trồng mang đặc tính sinh học, thể IH sống nên chịu tác động lớn khí hậu thời tiết, rừng trồng, rừng non chưa khép tán Nếu khí hậu thời tiết thuận lợi tạo điều kiện thích hợp cho cao ngược lại ĐẠ trồng sinh trưởng phát triển tốt, nhờ mà suất, chất lượng trồng + Điều kiện đất đai, thổ nhưỡng: Đất đai tư liệu sản xuất đặc biệt NG thay sản xuất nơng nghiệp nói chung RTSX nói riêng Nhờ có đất đai mà trồng tồn phát triển Mỗi loại trồng thích hợp với loại đất định; độ phì tự nhiên đất yếu tố định đến ƯỜ suất trồng từ ảnh hưởng đến phát triển RTSX + Vùng sinh thái, địa hình, thủy văn: Là yếu tố định đến việc lựa chọn trồng, định hướng đầu tư thâm canh tăng suất, sản lượng, chất lượng TR sản phẩm Ở vùng khác nhau, tính chất độ màu mỡ tự nhiên đất khác Vì vậy, người sản xuất cần phải ý đến chế độ chăm sóc cho phù hợp với vùng đất nhằm cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trồng sinh trưởng phát triển tốt 22 Như vậy, nhân tố tự nhiên ảnh hưởng lớn đến trình sinh trưởng phát triển KIN HT ẾH UẾ trồng, yếu tố tạo suất, chất lượng sản lượng sản phẩm sản xuất có tác động trực tiếp đến phát triển RTSX địa bàn huyện Hướng Hóa 1.3.1.2 Các nhân tố kinh tế - kỹ thuật Các nhân tố tác động đến phát triển RTSX thông qua mức độ đầu tư trực tiếp, việc tuân thủ quy trình kỹ thuật, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào RTSX Để nâng cao suất, sản lượng chất lượng trồng việc thực đúng, đủ biện pháp kỹ thuật quan trọng cần thiết Mặt khác, việc đầu tư hợp lý tạo suất trồng cao ngược lại đầu tư khơng hợp lý, khơng quy trình làm cho suất giảm hiệu sản xuất giảm Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu RTSX bao gồm: Vốn, kỹ thuật công nghệ, giống, phân bón, bảo vệ thực vật, quản lý bảo vệ rừng + Vốn, kỹ thuật - công nghệ: Đây yếu tố định đến khả năng, nguồn lực ỌC cho đầu tư phát triển RTSX + Giống: Là yếu tố ảnh hưởng đến tiềm năng suất tối đa mà trồng đạt Đối với RSX, việc chọn giống, loại trồng quan trọng định đến IH chất lượng hiệu rừng trồng sau + Phân bón: Đối với RTSX, phân bón tác động trực tiếp đến chất lượng rừng, rút ĐẠ ngắn thời gian thu hoạch Để tăng suất sản lượng trồng, người sản xuất cần phải bón phân cân đối, phù hợp với loại trồng, bón thời vụ trồng, chăm sóc Bón phân hợp lý điều kiện để tăng suất, sản lượng góp phần NG tăng hiệu kinh tế RTSX + Bảo vệ thực vật: Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm mưa nhiều nên ƯỜ thuận lợi cho sâu bệnh phát triển, ảnh hưởng lớn đến trình sinh trưởng phát triển trồng Vì vậy, việc áp dụng biện pháp bảo vệ thực vật để phòng chống sâu bệnh cần thiết RTSX TR + Quản lý bảo vệ rừng: Việc quản lý bảo vệ rừng quan trọng, gián tiếp tác động lên hiệu RTSX, đặc biệt khâu bảo vệ rừng non sau trồng, nhằm hạn chế phá hoại trâu, bò thả rong 1.3.2 Nhóm nhân tố kinh tế - xã hội 23 ... tố ảnh đến phát triển rừng trồng sản xuất địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 4) Đề xuất giải pháp nhằm phát triển rừng trồng sản xuất địa bàn địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị iii IH... KHĂN MÀ HỘ SẢN XUẤT GẶP PHẢI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT .84 ƯỜ CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG... phát triển rừng trồng sản xuất ỌC Chương 2: Thực trạng phát triển RTSX huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Chương 3: Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển RTSX huyện Hướng Hóa, TR ƯỜ NG ĐẠ IH tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển rừng trồng sản xuất trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị , Giải pháp phát triển rừng trồng sản xuất trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay