Oxford phonics world 1 sight words full

52 161 2
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2018, 22:37

“Sight word là một thuật ngữ, là tên gọi cho các từ mà người đọc nhận ra ngay lập tức. Thường Sight Word còn được gọi là Dolch hoặc High Frequency Words. Nhận diện được Sight Words là việc rất quan trọng, bởi vì những từ này thường xuyên được sử dụng. Sight Word bao gồm những từ phổ biến và quan trọng cần được phải hiểu rõ ràng. Nhiều Sight Word là đại từ, tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ, và động từ. Phần lớn, chúng không có âm thanh như chúng được đánh vần, tạo nên khó khăn để phát âm theo kiến thức sử dụng ngữ âm. Ngoài ra, các quy tắc phonic phân tích và giải mã không áp dụng những sight words. Để tìm hiểu từ Sight Words, học viên phải học thuộc lòng. Tóm lại, điểm chính yếu cuối cùng của việc học Sight Words là để giúp học viên phát triển khả năng đọc trôi chảy và hiệu quả.Theo thống kê cho ta thấy cứ· 12 sight words sẽ tạo nên 25% số chữ mà ta đã viết và đọc· 100 sight words sẽ tạo nên 50% số chữ mà ta đã viết và đọc· 300 sight words sẽ tạo nên 75% số chữ mà ta đã viết và đọcHọc về Sight Words là điểm khởi đầu rất quan trọng, là nền tảng cơ bản cho việc đọc và viết của học sinh và đặc biệt cho những người đang học Anh Ngữ.Mình làm bộ này tương ứng với các sight words và từ vựng trong cuốn Oxford Phonics World 1. Như vậy, các con sẽ vừa được học ghép vần vừa được làm quen với mặt chữ. Dần dần các con sẽ tự đọc được các truyện ngắn. Name: _ I see an apple It is an apple I see ant It is an ant I see alligator It is an alligator I see ax It is an ax Phonics World | Unit Lesson Sight words: an an Name: _ an I see an apple It is an I see It is an I see It is an I see It is an ant alligator ax Phonics World | Unit Lesson Sight words: an Name: _ I see a bear It is a bear I see a bed It is a bed I see a banana It is a banana I see a bird It is a bird Phonics World | Unit Lesson Sight words: a a Name: _ I see a bear It is a I see bed It is a I see banana It is a I see It is a bird Phonics World | Unit Lesson Sight words: a a Name: _ it is a cat The cat is big is a computer The computer is a cup The cup is big is a car The car is big Phonics World | Unit Lesson Sight words: it is big Name: _ it It is a cat The is big is a computer The is big is a cup The is big is a car The Phonics World | Unit Lesson Sight words: it is big Name: _ I can my dog I like my dog I can my doll I like my doll I can my desk I like my desk I can my duck I like my duck Phonics World | Unit Lesson Sight words: see see Name: _ see I can see my dog I like my I can I like my I can I like my I can I like my my doll my desk my duck Phonics World | Unit Lesson Sight words: see Name: _ It is an elephant I can see an elephant It an envelope I can see an envelope It an elbow I can see an elbow It an egg I can see an egg Phonics World | Unit Lesson Sight words: is Name: _ is It is an elephant I can see an It an envelope I can see an It an elbow I can see an It an egg I can see an Phonics World | Unit Lesson Sight words: is Name: _ hi Hi! Do you see the seal? - Yes, I see the ! Do you see the sun? - Yes, I see the ! Do you see the soap? - Yes, I see the ! Do you see the socks? - Yes, I see the Phonics World | Unit Lesson Sight words: Hi Name: _ Hi! Do you have a turtle? - Yes, I That is my turtle Hi! Do you have a tent? - Yes, I That is my tent Hi! Do you have a tiger? - Yes, I That is my tiger Hi! Do you have a teacher? -Yes, I That is my teacher Phonics World | Unit Lesson Sight words: Name: _ Hi! Do you have a ? - Yes, I That is my turtle Hi! Do you have a - Yes, I That is my tent Hi! Do you have a - Yes, I ? That is my tiger Hi! Do you have - Yes, I ? ? That is my teacher Phonics World | Unit Lesson Sight words: Name: _ don’t Hi! Do you see your umbrella? - No, I don’t I don’t see my umbrella Hi! Do you see your uncle? - No, I don’t I don’t see my uncle Hi! Do you see your umpire? - No, I don’t I don’t see my umpire Hi! Do you go up? - No, I don’t I don’t go up Phonics World | Unit Lesson Sight words: don’t Name: _ don’t Hi! Do you see your umbrella? - No, I don’t I don’t see my Hi! Do you see your uncle? I don’t see my - No, I Hi! Do you see your umpire? I don’t see my - No, I Hi! Do you go up? - No, I I don’t go Phonics World | Unit Lesson Sight words: don’t Name: _ he Hi! Can he see your van? - Yes, he can He can see my van Hi! Can he see your vet? - Yes, he can He can see my vet Hi! Can he see your vest? - Yes, he can He can see my vest Hi! Can he see your violin? - Yes, he can He can see my violin Phonics World | Unit Lesson Sight words: he Name: _ he Hi! Can he see your van? - Yes, he can He can see my see your vet? Hi! Can - Yes, he can He can see my see your vest? Hi! Can - Yes, he can He can see my Hi! Can see your violin? - Yes, he can He can see my Phonics World | Unit Lesson Sight words: he Name: _ has Hi! Does he have a wolf? - Yes, he has a wolf Hi! Does he have a web? - Yes, he has a web Hi! Does he have water? - Yes, he has water Hi! Does he have a watch? - Yes, he has a watch Phonics World | Unit Lesson Sight words: has Name: _ has Hi! Does he have a wolf? - Yes, he has a Hi! Does he have a web? - Yes, he a Hi! Does he have water? - Yes, he Hi! Does he have a watch? - Yes, he a Phonics World | Unit Lesson Sight words: has Name: _ what What can he see? - He can see a fox and a box What can he see? - He can see a box six vans What can he see? and - He can see six vans and wax What can he see? - He can see wax fox Phonics World | Unit Lesson Sight words: what and a Name: _ what What can he see? - He can see a and a box can he see? - He can see a box and six vans can he see? - He can see and wax can he see? - He can see and a fox Phonics World | Unit Lesson Sight words: what vans Name: _ she What does she have? - She has a yo-yo I don’t have any yo-yo What does she have? - She has a yak I don’t have any yak What does she have? - She has yogurt I don’t have any yogurt What does she have? - She has a yacht have any yacht I don’t Phonics World | Unit Lesson Sight words: she Name: _ she What does she have? I don’t - She has a yo-yo have any What does - She has a yak have any What does have? I don’t have? - She has yogurt I don’t have any What does have? - She has a yacht have any I don’t Phonics World | Unit Lesson Sight words: she Name: _ Do you want to have a zipper? - Yes, I I want to have a zipper Do you want question? have zero - Yes, I I want to have zero question Do you want see a zoo? - Yes, I I want to see a zoo Do you want see a zebra? - Yes, I I want to see a zebra Phonics World | Unit Lesson Sight words: to Name: _ to Do you want to have a zipper? - Yes, I I want to have a Do you want have zero question? - Yes, I I want to have question see a zoo? Do you want - Yes, I I want to see a see a zebra? Do you want - Yes, I I want to see a Phonics World | Unit Lesson Sight words: to ... big Phonics World | Unit Lesson Sight words: it is big Name: _ it It is a cat The is big is a computer The is big is a cup The is big is a car The Phonics World | Unit Lesson Sight words: ... jacket Phonics World | Unit Lesson Sight words: that that Name: _ that That is a jet I want the is jam I want is juice I want is a jacket I want the Phonics World | Unit Lesson Sight words: ... alligator ax Phonics World | Unit Lesson Sight words: an Name: _ I see a bear It is a bear I see a bed It is a bed I see a banana It is a banana I see a bird It is a bird Phonics World |
- Xem thêm -

Xem thêm: Oxford phonics world 1 sight words full, Oxford phonics world 1 sight words full

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay