Bài tập về nhà Kế toán quản trị 1

8 27 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2018, 08:41

Mô hình kế toán tách biệt phù hợp với doanh nghiệp có: Đúng. Đáp án đúng là: quy mô lớn, số lượng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh với tần suất nhiều, kinh doanh đa ngành, đa nghề.Vì: Đây là đáp án đầy đủ nhất. Câu1 [Góp ý] Điểm : Mơ hình kế tốn tách biệt phù hợp với doanh nghiệp có: Chọn câu trả lời  A) quy mô lớn, số lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh với kinh doanh đa ngành, đa nghề  B) Quy mô nhỏ  C) Kinh doanh đa ngành, đa nghề  D) số lượng nghiệp vụ với tần suất nhiều Đúng Đáp án là: quy mô lớn, số lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh với tần suất nhiều, kinh doanh đa ngành, đa nghề Vì: Đây đáp án đầy đủ Tham khảo: Bài 1, mục 1.5.3.1 Tổ chức máy kế toán quản trị doanh nghiệp (BG, tr.11) Đúng Điểm: 1/1 Câu2 [Góp ý] Điểm : Mơ hình Kế tốn quản trị tách biệt phù hợp với: Chọn câu trả lời  A) doanh nghiệp lớn  B) doanh nghiệp vừa nhỏ  C) tất loại hình doanh nghiệp  D) doanh nghiệp nhà nước Đúng Đáp án là: doanh nghiệp lớn Vì: Doanh nghiệp lớn có tiềm lực tài Tham khảo: Bài 1, mục 1.5.3.1 Tổ chức máy kế toán quản trị doanh nghiệp (BG, tr.11) Đúng Điểm: 1/1 Câu3 [Góp ý] Điểm : Kế tốn quản trị là: Chọn câu trả lời  A) chuyên ngành kế toán độc lập với kế toán tài c thực tiễn xã hội thừa nhận B) phận kế toán chi tiết   C) chuyên ngành kế toán huộc phận kế tốn tài cấp thơng tin chi tiết tình hình kinh tế tài tổ chức D) phận kế toán tổng hợp  Đúng Đáp án là: chuyên ngành kế toán độc lập với kế tốn tài lý thuyết thực tiễn xã hội thừa nhận Vì: Đây chuyên môn độc lập Tham khảo: Bài 1, mục 1.1.2 Bản chất kế toán quản trị doanh nghiệp (BG, tr.3) Đúng Điểm: 1/1 Câu4 [Góp ý] Điểm : Thơng tin Kế tốn quản trị giúp cho nhà quản trị thực chức quản trị thông qua việc: Chọn câu trả lời  A) lập kế hoạch  B) kiểm tra đánh giá  C) tổ chức thực  D) lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá, Đúng Đáp án là: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá, định Vì: Đây đáp án đầy đủ Tham khảo: Bài 1, mục 1.2 Chức thông tin kế toán quản trị doanh nghiệp (BG, tr.5) Đúng Điểm: 1/1 Câu5 [Góp ý] Điểm : Nhiệm vụ nhiệm vụ KHÔNG phải nhiệm vụ cụ thể việc tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp? Chọn câu trả lời  A) Kiểm tra, kiểm soát việc thực định mức chi phí, kế hoạch xây dựng  B) Tổ chức, phối hợp thực tốt khâu công việc nhằm đạt mục tiêu tối đa hóa doanh thu, lợi nhuận phí C) Định khoản NVKT phát sinh cho quản lý   D) Xây dựng định mức chi phí chuẩn, hệ thống dự toán học, kế hoạch phù hợp kỳ xác định Đúng Đáp án là: Định khoản NVKT phát sinh cho quản lý Vì: Đây khơng nhiệm vụ vụ thể việc tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp Tham khảo: Bài 1, mục 1.5.2 Nhiệm vụ tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp (BG, tr.11) Đúng Điểm: 1/1 Câu6 [Góp ý] Điểm : Công ty A với chức sản xuất kinh doanh, kỳ, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân cơng trực tiếp 1.000 đồng/sản phẩm, chi phí sản xuất chung 400 đồng/sản phẩm, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 500 đồng/sản phẩm Với mức sản xuất 5.000 sản phẩm, tiêu thụ 4.000 sản phẩm, chi phí sản phẩm kỳ là: Chọn câu trả lời  A) 7.600.000 đồng  B) 9.500.000 đồng  C) 7.000.000 đồng  D) 5.600.000 đồng Đúng Đáp án là: 7.000.000 đồng Vì: Chi phí sản phẩm gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí sản xuất chung Chi phí sản phẩm = (1.000 + 400) ´ 5.000 = 7.000.000 đồng Tham khảo: Bài 2, mục 2.4.5 Căn vào mối quan hệ chi phí với báo cáo tài chính, chi phí chia thành hai dạng: chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ (BG, tr.21) Đúng Điểm: 1/1 Câu7 [Góp ý] Điểm : Chi phí sản phẩm chi phí: Chọn câu trả lời  A) phát sinh bù đắp toàn kỳ kế toán  B) phát sinh gắn liền hoạt động sản xuất bù đắp mộ hình tiêu thụ kỳ kế tốn  C) phát sinh bù đắp tiêu thụ toàn hàng tồn k  D) phát sinh bù đắp nhập kho thành phẩm Đúng Đáp án là: phát sinh gắn liền hoạt động sản xuất bù đắp phần theo tình hình tiêu thụ kỳ kế tốn Vì: Đặc điểm chi phí sản phẩm Tham khảo: Bài 2, mục 2.4.5 Căn vào mối quan hệ chi phí với báo cáo tài chính, chi phí chia thành hai dạng: chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ (BG, tr.21) Đúng Điểm: 1/1 Câu8 [Góp ý] Điểm : Yếu tố biến phí chi phí hỗn hợp: Chọn câu trả lời  A) không đổi dù mức hoạt động thay đổi  B) tăng theo tỷ lệ thuận với mức tăng mức hoạt động  C) giảm mức độ hoạt động tăng  D) khơng có mối quan hệ Đúng Đáp án là: tăng theo tỷ lệ thuận với mức tăng mức hoạt động Vì: Đặc điểm chi phí biến đổi Tham khảo: Bài 2, mục 2.3.2 Nội dung cách phân loại (BG, tr.21) Đúng Điểm: 1/1 Câu9 [Góp ý] Điểm : Theo cách phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động, chi phí cố định bao gồm: Chọn câu trả lời  A) chi phí cố định sản xuất chung chi phí cố định quản lý  B) chi phí cố định bán hàng chi phí cố định quản lý doanh  C) chi phí cố định sản xuất chi phí cố định ngồi sả  D) chi phí sản xuất chung Đúng Đáp án là: chi phí cố định sản xuất chi phí cố định ngồi sản xuất Vì: Chi phí cố định doanh nghiệp tổng chi phí cố định sản xuất chi phí cố định ngồi sản xuất Tham khảo: Bài 2, mục 2.3.2 Nội dung cách phân loại (BG, tr.21) Đúng Điểm: 1/1 Câu10 [Góp ý] Điểm : Chi phí sản phẩm bao gồm: Chọn câu trả lời   A) chi phí mua hàng chi phí quản lý doanh nghiệp B) chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí chế biến hố  C) chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp  D) chi phí biến đổi giá mua hàng hố Đúng Đáp án là: chi phí ngun vật liệu trực tiếp chi phí chế biến giá mua hàng hố Vì: Chi phí sản phẩm chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm, hàng hóa Tham khảo: Bài 2, mục 2.4.5 Căn vào mối quan hệ chi phí với báo cáo tài chính, chi phí chia thành hai dạng: chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ (BG, tr.21) Đúng Điểm: 1/1 Câu11 [Góp ý] Điểm : Khi áp dụng phương pháp xác định chi phí theo trình sản xuất, số lượng tài khoản “sản phẩm dở dang “ cần mở là: Chọn câu trả lời  A) tài khoản  B) nhiều tài khoản  C) phụ thuộc vào số phân xưởng tham gia trình sản xuấ  D) phụ thuộc vào số lượng sản phẩm sản xuất Đúng Đáp án là: phụ thuộc vào số phân xưởng tham gia trình sản xuất Vì: Đặc điểm phương pháp xác định chi phí theo q trình sản xuất Tham khảo: Bài 3, mục 3.2.2 Nội dung xác định chi phí sản xuất sản phẩm theo q trình sản xuất (BG, tr.38) Đúng Điểm: 1/1 Câu12 [Góp ý] Điểm : Nội dung giá thành đơn vị lập Báo cáo sản xuất theo phương pháp nhập trước – xuât trước gồm: Chọn câu trả lời  A) chi phí sản xuất kỳ trước  B) chi phí sản xuất kỳ hành  C) chi phí sản xuất kỳ trước kỳ hành  D) chi phí sản xuất kỳ Đúng Đáp án là: chi phí sản xuất kỳ hành Vì: Đặc điểm phương pháp nhập trước – xuất trước Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.2 Nội dung Báo cáo sản xuất (BG, tr.41) Đúng Điểm: 1/1 Câu13 [Góp ý] Điểm : Trích Báo cáo sản xuất phân xưởng công ty A tháng N sau: - Đầu kỳ, dở dang 100 sản phẩm mức độ hoàn thành 40% - Trong kỳ, đưa vào sản xuất 2.000 sản phẩm hoàn thành 1.800 sản phẩm - Cuối kỳ dở dang 300 sản phẩm mức độ hoàn thành 60% Vậy, sản lượng tương đương theo phương pháp bình quân kỳ là: Chọn câu trả lời  A) 1.660 sản phẩm  B) 1.800 sản phẩm  C) 1.940 sản phẩm  D) 1.980 sản phẩm Sai Đáp án là: 1.980 sản phẩm Vì: 1.800 + 300 ´ 60% = 1.980 sản phẩm Tham khảo: Bài 3, mục 3.3.2 Nội dung Báo cáo sản xuất (BG, tr.41) Không Điểm: 0/1 Câu14 [Góp ý] Điểm : Trong kỳ, cơng ty tập hợp chi phí đơn hàng thực sau: Đơn vị tính: (nghìn đồng) Khoản mục chi phí Chi phí sản xuất dở dang đầu ký Chi phí ngun vật liệu trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí sản xuất chung Tổng chi phí Đơn Đơn 80.000 25.000 100.000 96.000 60.000 70.000 78.000 60.000 328.000 251.000 Cuối kỳ, đơn hoàn thành, đơn tiếp tục thực Vậy chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ cơng ty: Chọn câu trả lời  A) 318.000 (nghìn đồng)  B) 251.000 (nghìn đồng)  C) 569.000 (nghìn đồng)  D) Không thể xác định Đúng Đáp án là: 251.000 (nghìn đồng) Vì: Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ tổng chi phí sản xuất đơn thực hiện, chưa hoàn thành Tham khảo: Bài 3, mục 3.1.3 Quá trình phản ánh chi phí sản xuất vào sổ kế tốn (BG, tr.36) Đúng Điểm: 1/1 Câu15 [Góp ý] Điểm : Kế tốn cung cấp thơng tin tổng hợp chi phí cho đơn hàng thực sau: Đơn vị tính: (nghìn đồng) Khoản mục chi phí Dự tốn Thực tế Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 128.000 136.000 Chi phí nhân cơng trực tiếp 80.000 70.000 Chi phí sản xuất chung 128.000 119.000 Nếu công ty phân bổ chi phí sản xuất chung theo chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí sản xuất chung phân bổ ước tính là: Chọn câu trả lời  A) 112.000 (nghìn đồng)  B) 119.000 (nghìn đồng)  C) 122.500 (nghìn đồng)  D) 140.000 (nghìn đồng) Sai Đáp án là: 112.000 (nghìn đồng) Vì: Chi phí sản xuất chung phân bổ: (128.000/80.000) ´ 70.000 = 112.000 (nghìn đồng) Tham khảo: Bài 3, mục 3.1.3 Quá trình phản ánh chi phí sản xuất vào sổ kế tốn (BG, tr.36) Không Điểm: 0/1 Tổng điểm : 13/15 = 8.7 ... khơng nhiệm vụ vụ thể việc tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp Tham khảo: Bài 1, mục 1. 5.2 Nhiệm vụ tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp (BG, tr .11 ) Đúng Điểm: 1/ 1 Câu6 [Góp ý] Điểm : Công ty A... độc lập với kế tốn tài lý thuyết thực tiễn xã hội thừa nhận Vì: Đây chuyên môn độc lập Tham khảo: Bài 1, mục 1. 1.2 Bản chất kế toán quản trị doanh nghiệp (BG, tr.3) Đúng Điểm: 1/ 1 Câu4 [Góp ý]... án là: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá, định Vì: Đây đáp án đầy đủ Tham khảo: Bài 1, mục 1. 2 Chức thông tin kế toán quản trị doanh nghiệp (BG, tr.5) Đúng Điểm: 1/ 1 Câu5 [Góp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập về nhà Kế toán quản trị 1, Bài tập về nhà Kế toán quản trị 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay