Hoạch định chiến lược phát triển dịch vụ tại trung tâm học liệu trường đại học cần thơ đến năm 2022

133 38 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2018, 23:18

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ NGUYỄN MINH CHIẾN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2022 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ NGUYỄN MINH CHIẾN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2022 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngành Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Bùi Văn Trịnh CẦN THƠ, 2017 i3 ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn ! Gia đình đặc biệt Ba, Mẹ khuyến khích chăm sóc để tác giả hồn thành tốt khóa học luận văn Thầy PGS.TS Bùi Văn Trịnh động viên truyền đạt nhiều kiến thức quý báo suốt trình học tận tình hướng dẫn suốt trình làm luận văn Quý Thầy, Cô Khoa quản trị kinh doanh & Khoa đào tạo Sau đại học Trường Đại học Tây Đô; Quý Thầy, Cô Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh; Quý Thầy Trường Đại học Cần Thơ; Quý Thầy Trường Đại học Nam Cần Thơ, Quý Thầy Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Cần Thơ nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ tác giả hồn thành khóa học Ban giám đốc Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ bạn đồng nghiệp tạo điều kiện có thời gian học tập, nghiên cứu thảo luận tích cực giúp tác giả hoàn thành luận văn Trân trọng ! Cần Thơ, ngày 16 tháng năm 2017 Người cảm ơn Đã k ý Nguyễn Minh Chiến iii iiii TÓM TẮT Trong cạnh tranh ngày khốc liệt, giáo dục cần thiết cho tất nước giới Giáo dục yếu tố quan trọng để đo lường nguồn lực người xã hội Nó cung cấp cho tăng trưởng kinh tế tri thức tài sản dân tộc, uy tín người, đổi sáng tạo đột phá Dịch vụ giáo dục trở thành yếu tố quan trọng tách rời môi trường giáo dục giúp cho người học đạt chất lượng học tập nghiên cứu hiệu cao Để dịch vụ giáo dục đạt chất lượng hiệu cao đòi hỏi phải vận dụng phương pháp khoa học nghiên cứu phát triển dịch vụ sở thực tế, khách quan đơn vị Vì thế, “Hoạch định chiến lược phát triển dịch vụ Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ đến năm 2022” cần thiết Đề tài tập trung phân tích mơi trường bên trong, bên ngồi nhằm tìm điểm mạnh, điểm yếu bên trong, xác định hội, thách thức từ bên tác động đến hoạt động dịch vụ Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ Từ số liệu sơ cấp thứ cấp thiết lập ma trận IFE, EFE, CPM, từ làm sở cho việc hình thành ma trận SWOT xác định nhóm chiến lược SO, ST, WO, WT Thông qua ma trận hoạch định chiến lược định lượng (QSPM) hình thành bốn chiến lược cần thực cho Trung tâm học liệu đến năm 2022 là: (1) Chiến lược thâm nhập thị trường, (2) Chiến lược phát triển dịch vụ, (2) Chiến lược phát triển nguồn nhân lực, (4) Chiến lược xây dựng phát triển thương hiệu Và sở chiến lược lựa chọn tác giả vận dụng ma trận SWOT đề 16 giải pháp kết hợp để thực chiến lược lựa chọn sát với chiến lược thực tế lựa chọn Để chiến lược ưu tiên lựa chọn thực mục tiêu đề ra, đề xuất thực chiến lược đề giải pháp Với giải pháp kết hợp với ma trận vị trí chiến lược đánh giá hoạt động SPACE cách linh hoạt làm sở để thực chiến lược đạt tối ưu nhất, Trung tâm học liệu phải thật quan tâm có biện pháp thay kịp thời để mục tiêu cuối đạt hiệu mong muốn Từ khóa: hoạch định chiến lược, phân tích SWOT, QSPM, Trung tâm học liệu Cần Thơ iv6 ABSTRACT In the increasingly fierce competition, education is essential for all countries in the world Education is one of the important factors to measure human resources in a society It provides knowledge-based economic growth and the nation's assets and reputation of people, innovation and breakthrough creativity Educational services have become an important factor can not be separated in the educational environment to help students achieve academic quality and research in high efficiency For education services achieving hight quality and efficiency is required to apply the scientific method which has been researched and developed its services on the basis of fact and objectivity of the unit Therefore, “Planning services developing strategies at Can Tho University Learning Resource Center until the year 2022” is necessary In the process of data analysis, the research concentrated on analyzing the inside and outside environment of the Can Tho University Learning Resource Center in order to find out the strengths and the weaknesses and indentify the opportunities and the threats affecting service operations of the Can Tho University Learning Resource Center The primary and secondary data established matrixes IFE, EFE, CPM combined with the analytical method of strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) to form strategic groups SO, ST, WO, WT With the quantitative strategic planning matrix (QSPM), some strategies were formulated for Can Tho University Learning Resource Center to implement until the year 2022 in order to reach the aims of expansion, development and becoming proactive in the market with increasingly fierce competition as today, including (1) Market penetration strategy, (2) Service development Strategy, (3) Human resources development strategy and (4) Brand development strategy At the same time, the author also proposed sixteen measures to implement there four selected strategies To the preferred strategy to comply with its objectives, the proposal implementing the strategy has also been proposed solution With these solutions combined with a strategy location matrix and evaluating flexibly SPACE activities in order to be the base facilities to implement strategies optimally, Learning Resource Center must really care or have the timely alternative solution so that the ultimate goal achieve the desired effect Keywords: strategic planning, SWOT analysis, QSPM, Can Tho Learning Resource Center v7 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày 16 tháng năm 2017 Tác giả Đã ký Nguyễn Minh Chiến 8vi MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lược khảo tài liệu 3 Đánh giá tổng quan tính trùng lắp, tính mới, tính kế thừa có chọn lọc đề tài Mục tiêu nghiên cứu 4.1 Mục tiêu chung 4.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 6.1 Đối tượng nghiên cứu 6.2 Phạm vi nghiên cứu 6.2.1 Giới hạn nội dụng 6.2.2 Giới hạn thời gian Phương pháp nghiên cứu 10 7.1 Phương pháp thu thập số liệu 10 7.2 Phương pháp phân tích số liệu 10 7.3 Kết mong đợi đối tượng thụ hưởng 11 7.3.1 Kết mong đợi 11 7.3.2 Đối tượng thụ hưởng 11 Đóng góp luận văn 11 - Nét đề tài 11 Mơ hình khung nghiên cứu 12 10 Kết cấu luận văn 13 Chương 14 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 14 1.1 Khái niệm, vai trò yêu cầu hoạch định chiến lược 14 1.1.1 Khái niệm hoạch định chiến lược 14 - Hoạch định 14 - Chiến lược 14 - Quản trị chiến lược hoạch định chiến lược 15 - Dịch vụ 17 1.1.2 Vai trò chiến lược kinh doanh 17 1.1.3 Các yêu cầu xây dựng hoạch định chiến lược 17 1.2 Chiến lược hoạt động kinh doanh 19 1.2.1 Cac loai hinh chiên lươc 19 vii9 1.2.2 Cac câp đô chiên lươc 20 1.2.3 Cac chiên lươc kinh doanh 21 a Các chiến lược hội nhập 21 b Các chiến lược tăng cường 22 c Các chiến lược đa dạng hóa 23 d Các chiến lược phòng thủ 24 1.3 Quy trình xây dựng chiến lược 25 1.3.1 Tun bố tầm nhìn, sứ mệnh 25 1.3.2 Phân tích yếu tố bên ảnh hưởng đến chiến lược PEST 26 1.3.3 Môi trường cạnh tranh 29 1.3.4 Phân tích mơi trường bên 33 1.3.5 Phân tích mơi trường bên ngồi 40 1.4 Các cơng cụ hỗ trợ cho việc xây dựng hoạch định chiến lược 46 1.4.1 Ma trận đánh giá yếu tố bên IFE 46 1.4.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên ngồi EFE 47 1.4.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh CPM 49 1.4.4 Ma trận điểm mạnh,điểm yếu, hội thách thức SWOT 49 1.5 Các loại chiến lược 51 1.5.1 Các chiến lược kết hợp dựa bảng ma trận tổng hợp SWOT 51 1.5.2 Chiến lược dựa vào ma trận SPACE 52 Chương 55 THỰC TRẠNG DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 2.1 Giới thiệu khái quát Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ 55 2.1.1 Giới thiệu sơ lược Trường Đại học Cần Thơ 55 a Sứ mệnh 55 b Tầm nhìn 56 c Giá trị cốt lỗi 56 2.1.2 Giới thiệu sơ lược Trung tâm học liệu 56 a Chức 58 b Nhiệm vụ 58 c Cơ cấu tổ chức 59 d Nhân 60 e Chức tổ chuyên môn 61 2.1.3 Giới thiệu Dịch vụ Trung tâm học liệu 63 a Dịch vụ mượn phòng sau đại học 63 b Dịch vụ mượn trả sách – đọc chỗ 63 c Dịch vụ tra cứu sỡ liệu (CSDL) 65 d Dịch vụ tư vấn tìm tin 65 e Dịch vụ chiếu phim 66 viii10 viiiv f Dịch vụ mượn phòng thảo luận nhóm g Dịch vụ chụp hình làm thẻ sử dụng thư viện h Dịch vụ cung cấp thơng tin trọn gói i Dịch vụ đào tạo kỹ thông tin j Dịch vụ ghép file luận văn k Dịch vụ đóng bìa luận văn cho sinh viên học viên cao học l Dịch vụ dịch thuật từ tiếng anh sang tiếng việt từ tiếng việt sang tiếng anh m Dịch vụ photo, in ấn, scan tài liệu n Dịch vụ thư viện văn phòng o Dịch vụ tổ chức hội nghị - hội thảo 2.2 Đánh giá yếu tố bên yếu tố bên ngoài, yếu tố cạnh tranh ảnh hưởng đến dịch vụ Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ 2.2.1 Đánh giá yếu tố bên ngoài, yếu tố bên yếu tố cạnh tranh ảnh hưởng đến Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ a Đánh giá yếu tố bên b Đánh giá yếu tố bên c Đánh giá yếu tố cạnh tranh 2.2.2 Ma trận IFE, EFE, CPM ảnh hưởng đến dịch vụ Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ a Ma trận tổng hợp yếu tố bên yếu tố bên nằm Trong điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức b Ma trận hình ảnh cạnh tranh CPM ảnh hưởng đến dịch vụ Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ Chương HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LỖI 3.1 Tầm nhìn, sứ mạng giá trị cốt lỗi 3.1.1 Tầm nhìn 3.1.2 Sứ mệnh 3.1.3 Giá trị cốt lỗi 3.1.4 Mục tiêu 3.2 Phân tích lựa chọn chiến lược 3.2.1 Ma trận điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức SWOT 3.2.2 Lựa chọn chiến lược sử dụng ma trận hoạch định chiến lược định lượng QSPM 3.2.3 Lựa chọn kế hoạch thực nằm chiến lược lựa chọn cách sử dụng ma trận vị trí chiến lược đánh giá hoạt động SPACE 3.3 Giải pháp thực chiến lược (Ma trận SWOT) 3.3.1 Các để đề xuất giải pháp 3.3.2 Các giải pháp thực chiến lược 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 68 68 68 69 69 69 70 71 74 74 74 74 74 74 75 75 77 81 84 84 85 nguyên liệu cho dịch vụ Đội ngũ lãnh đạo có lực Đội ngũ lao động 10 có tay nghề cao Thường xuyên 11 nghiên cứu phát triển Chuẩn hóa 12 hệ thống thơng tin Tổng cộng 1,00 2.3 Đối với yếu tố bên Dịch vụ TTHL Q Thầy/Cơ Q Anh(Chị) vui lòng: 2.3.1 Đánh giá mức độ quan trọng yếu tố từ 0,0 (Không quan trọng) đến 1,0 (Rất quan trọng) cho yếu tố Tổng mức phân loại ấn định cho tất yếu tố phải 1,0 2.3.2 Điểm từ đến cho yếu tố mà yếu tố mà chiến lược Trung tâm học liệu phản ứng với yếu tố này, phản ứng tốt, phản ứng trung bình, phản ứng trung bình, phản ứng Stt Các yếu tố bên ngồi Chính sách ưu đãi, bảo hộ Nhà nước Chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng chưa cao Tốc độ hội nhập TTHL với quốc tế cao Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên chưa thuận lợi cho việc phát triển sản phẩm dịch vụ TTHL Sự tiến khoa học kỹ thuật ảnh hưởng tích cực đến dịch vụ TTHL Áp lực từ phía khách hàng Bạn đọc việc giảm giá, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Thu nhập bình quân đầu người chưa tăng Tiềm thị trường hạn chế Trọng số Điểm Số điểm quan trọng 10 Nguồn nguyên liệu không ổn định Áp lực từ phía đối thủ cạnh tranh cao Tổng cộng 1,00 CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ THẦY/CÔ & QUÝ ANH/CHỊ ! Phụ lục Danh sách chuyên gia vấn sơ Họ tên chuyên gia 10 11 12 13 14 15 Huỳnh Thị Trang Nguyễn Thị Tuyết Trinh Lâm Thị Hương Duyên Nguyễn Thị Bích Ngọc Huỳnh Văn Đức Lê Minh Phương Võ Duy Bằng Thạch Thị Tuyến Đoàn Mậu Hiển Nguyễn Đăng Quang Võ Văn Mấy Năm Võ Thị Bạch Trúc Bùi Thị Phượng Nguyễn Hồ Hạ Nguyên Nguyễn Đăng Khoa Mã Chức vụ CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 CG12 CG13 CG14 CG15 Giảng viên (Nguyên giám đốc Trung tâm học liệu) Phó giám đốc Phó chủ tịch cơng đồn Giảng viên Trưởng phòng hành chánh tổng hợp Phó trưởng phòng hành chánh tổng hợp Trưởng phòng Tài ngun thơng tin Phó trưởng phòng Tài ngun thơng tin Trưởng phòng Cơng nghệ thơng tin Phó trưởng phòng Cơng nghệ thơng tin Trưởng phòng Dịch vụ thơng tin Tổ trưởng tổ cơng đồn phòng tài ngun thơng tin Thư viện viên Thư viện viên Bí thư đồn niên Nguồn: Tác giả tổng hợp từ chuyên gia, 2017 Kinh nghi ệm 28 năm 23 năm 10 năm 12 năm 23 năm 12 năm 17 năm 13 năm 10 năm 10 năm 12 năm 12 năm 11 năm 12 năm năm Đơn vị Bộ môn QT TT-Thư viện, KKHXH&NV-ĐHCT Trung tâm học liệu Trường ĐHCT Bộ môn QT TT-Thư viện, KKHXH&NV-ĐHCT Bộ môn QT TT-Thư viện, KKHXH&NV-ĐHCT Trung tâm học liệu Trường ĐHCT Trung tâm học liệu Trường ĐHCT Trung tâm học liệu Trường ĐHCT Trung tâm học liệu Trường ĐHCT Trung tâm học liệu Trường ĐHCT Trung tâm học liệu Trường ĐHCT Trung tâm học liệu Trường ĐHCT Trung tâm học liệu Trường ĐHCT Trung tâm học liệu Trường ĐHCT Trung tâm học liệu Trường ĐHCT Trung tâm học liệu Trường ĐHCT Ph ụ lụ c Danh sách chuyên gi a chínhthức Họ tên chuyên gia 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nguyễn Phú Son Nguyễn Văn Mười Võ Thị Bích Thủy Lê Thị Hoàng Mỹ Đào Thị Minh Sang Huỳnh Thị Trang Nguyễn Thị Tuyết Trinh Vũ Xuân Nam Nguyễn Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Minh Châu Nguyễn Hồng Giang Huỳnh Văn Đức Lê Minh Phương Võ Văn Mấy Năm Đoàn Mậu Hiển Nguyễn Đăng Quang Võ Duy Bằng Thạch Thị Tuyến Võ Thị Bạch Trúc Nguyễn Hồ Hạ Nguyên Nguyễn Trọng Hải Mã Chức vụ CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 CG12 CG13 CG14 CG15 CG16 CG17 CG18 CG19 CG20 CG21 Giám đốc Giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Giảng viên (Nguyên giám đốc Trung tâm học liệu) Phó giám đốc Phó trưởng phòng tài vụ Giảng viên Chuyên viên (Quản lý thư viện) Chuyên viên Trưởng phòng hành chánh tổng hợp Phó trưởng phòng hành chánh tổng hợp Trưởng phòng Dịch vụ thơng tin Trưởng phòng Cơng nghệ thơng tin Phó trưởng phòng Cơng nghệ thơng tin Trưởng phòng Tài ngun thơng tin Phó trưởng phòng Tài ngun thơng tin Tổ trưởng Cơng đồn tổ Tài nguyên thông tin Thư viện viên Thư viện viên Nguồn: Tác giả tổng hợp từ chuyên gia, 2017 Kinh Đơn vị nghi ệm 29 năm Trung tâm CGCN & Dịch vụ - Trường ĐHCT 34 năm Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Trường ĐHCT 16 năm Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Trường ĐHCT 17 năm Thư viện Trường Đại học Y Dược TP Cần Thơ 26 năm Thư viện Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 28 năm Bộ môn QT TT-Thư viện, KKHXH&NV-ĐHCT 23 năm Trung tâm học liệu Trường ĐHCT 19 năm Phòng tài vụ Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 12 năm Bộ môn QT TT-Thư viện, KKHXH&NV-ĐHCT 16 năm Thư viện Trường Đại học Tây Đô năm Thư viện Trường Đại học Tây Đô 23 năm Trung tâm học liệu Trường ĐHCT 12 năm Trung tâm học liệu Trường ĐHCT 12 năm Trung tâm học liệu Trường ĐHCT 10 năm Trung tâm học liệu Trường ĐHCT 10 năm Trung tâm học liệu Trường ĐHCT 17 năm Trung tâm học liệu Trường ĐHCT 13 năm Trung tâm học liệu Trường ĐHCT 12 năm Trung tâm học liệu Trường ĐHCT 12 năm Trung tâm học liệu Trường ĐHCT 19 năm Trung tâm học liệu Trường ĐHCT Phụ lục Tổng hợp điểm, Các yếu tố bên dịch vụ Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ Yếu tố bên chủ yếu Áp lực trị, phủ, pháp luật Áp lực kinh tế Áp lực xã hội, văn hóa, nhân học, mơi trường tự nhiên Áp lực công nghệ Áp lực cạnh tranh từ TTHL & Thư viện Trường Đại học nước CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG 10 11 12 13 14 15 Tổng điểm 4 5 3 4.13 1 5 3.8 4 2 5 4.13 7 7 6 5.67 7 3 5 5 4.4 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ ý kiến chuyên gia, 2017 Phụ lục Tổng hợp điểm, Các yếu tố bên dịch vụ Trung tâm học liệu Trường Đại học Cân Thơ Yếu tố bên CG CG 7 CG 5 chủ yếu Quản trị nguồn nhân lực Tiếp thị/ marketing Tài / kế tốn Năng lực sản xuất tác nghiệp 5 Nhgiên cứu phát triển 6 Nguồn lực sở vật chất đơn vị 7 Văn hóa doanh nghiệp Cơ chế tạo động lực Phát triển đội ngũ Trình độ áp dụng cơng 7 10 nghệ 11 Chuỗi cung ứng đơn vị Quản trị chất lượng sản 5 12 phẩm, dịch vụ Trung tâm học liệu Nguồn: Tác giả tổng hợp từ ý kiến chuyên gia, 2017 CG 5 CG 6 CG CG 5 CG CG 5 CG 10 CG 11 CG 12 CG CG CG Tổng 13 14 15 điểm 6 5.4 5.27 3.87 6 6 6 5.33 6 6 6 6 5.6 6 6 6 6 5.87 5 6 6 5 5 5 6 5 5 6 5 7 5.47 5.13 5.53 6 6 6 7 5.87 5 5 4.93 5 7 5.67 Phụ lục Tổng hợp điểm, Các yếu tố cạnh tranh dịch vụ Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ Các yếu tố cạnh tranh Giá phí dịch vụ TTHL phù hợp Chất lượng sản phẩm, dịch vụ TTHL Tổng điểm CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 CG12 CG13 CG14 CG15 7 7 4 5.33 5 5 7 5.67 Lòng trung thành “Khách hang” (Độc giả) 5 5 6 5 5.2 Đe dọa sản phẩm, dịch vụ thay 5 6 4 6 4.27 3 2 4 5 3.4 4 4 4 4 3.67 6 4 3.93 3 5 4 3.2 Mức độ cạnh tranh đơn vị có ngành Sức mạnh thương lượng người mua (Độc giả TTHL) Sức mạnh thương lượng người bán (Dịch vụ TTHL) Nguy nhập đối thủ cạnh tranh tiềm tàng Nguồn: Tác giả tổng hợp từ ý kiến chuyên gia, 2017 Phục lục Tổng hợp trọng số, Ma trận IFE cho dịch vụ Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ 10 Yếu tố bên CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG Trọng chủ yếu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 số 0.05 0.1 0.1 0.1 0.35 0.1 0.1 0.19 0.3 0.1 0.12 0.19 0.2 0.2 0.3 0.25 0.4 0.4 0.15 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.12 0.1 0.2 0.15 0.09 0.2 0.2 0.2 0.01 0.1 0.2 0.19 0.05 0.2 0.25 0.2 0.2 0.16 0.1 0.1 0.1 0.1 0.15 0.1 0.1 0.1 0.16 0.19 0.09 0.2 0.15 0.2 0.2 0.05 0.05 0.1 0.2 0.3 0.2 0.14 0.15 0.17 0.13 0.14 0.1 0.13 0.13 0.1 0.18 0.2 0.1 0.2 0.1 0.02 0.05 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.05 0.1 0.1 0.06 0.1 0.05 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.1 0.2 0.2 0.01 0.1 0.2 0.08 0.1 0.1 0.2 0.15 0.15 0.2 0.15 0.05 0.1 0.2 0.1 0.14 0.1 0.3 0.1 0.03 0.1 0.3 0.1 0.2 0.18 0.2 0.15 0.05 0.05 0.1 0.1 0.01 0.05 0.2 0.1 0.01 0.1 0.01 0.1 0.02 0.05 0.05 0 0.04 0.01 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.01 0.08 0.1 0.1 0.01 0.1 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0.04 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0 0 0.01 0.05 0.05 0.1 0.1 0.18 0.05 0.05 0.03 0.02 0.05 0.05 0.1 0.01 0.1 0.02 0 0.09 0.05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Khả tài tốt Lãnh đạo có lực, kinh nghiệm Đội ngũ lao động có tay nghề Hoạt động marketing trọng Hệ thống thông tin quản lý tốt Dịch vụ đáp ứng nhu cầu, thị hiếu Bạn đọc Nghiên cứu phát triển dịch vụ hạn chế Hệ thống kho bãi đầy đủ thuận tiện Hệ thống kiểm soát dịch vụ chặt chẽ Kênh phân phối sản phẩm dịch vụ hạn chế Tổng cộng Nguồn: Tác giả tổng hợp từ ý kiến chuyên gia, 2017 Phụ lục Tổng hợp điểm, Ma trận IFE cho dịch vụ Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ Yếu tố bên CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG Tổng chủ yếu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 điểm Khả tài tốt Lãnh đạo có lực, kinh nghiệm 2 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 Đội ngũ lao động có tay nghề 4 4 3 3 4 3 4 Hoạt động marketing trọng 3 3 3 3 3 3 3 Hệ thống thông tin quản lý tốt 2 4 3 4 3 4 4 Dịch vụ đáp ứng nhu cầu, thị hiếu Bạn đọc 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 1 2 1 4 3 2.5 3 2 1 3 3 2.5 3 2 3 1 2 10 Nghiên cứu phát triển dịch vụ hạn chế Hệ thống kho bãi đầy đủ thuận tiện Hệ thống kiểm soát dịch vụ chặt chẽ Kênh phân phối sản phẩm dịch vụ hạn chế Nguồn: Tác giả tổng hợp từ ý kiến chuyên gia, 2017 Ph ụ lụ c 10 Tổng hợp trọng số,Ma trận EFE cho dịch vụ Trung tâm học liệu Trường Đại học=CầnThơ Yếu tố bên chủ yếu CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Trọng số 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.15 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.02 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.02 0.1 0.2 0.1 0 0.1 0.08 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1 0.2 0.12 0.1 0.2 0.1 0.03 0.05 0.2 0.2 0.2 0.1 0.16 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.05 0.1 0.07 0.1 0.1 0.1 0.03 0.1 0.05 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.11 0.2 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.16 0.05 0.05 0.1 0.1 0.05 0.1 0.1 0.2 0.05 0.1 0.13 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0 0.2 0.2 0.1 Chính sách ưu đãi, bảo hộ 0.05 Nhà nước Chính trị ổn định, kinh tế 0.05 tăng trưởng cao Tốc độ hội nhập TTHL với 0.2 quốc tế cao Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát 0.05 triển SP DV TTHL Sự tiến khoa học kỹ thuật ảnh hưởng tích cực đến DV TTHL Áp lực từ phía khách hàng Bạn đọc việc giảm giá, nâng cao chất lượng SP DV Thu nhập bình quân đầu người tăng 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0 0.1 0.08 Tiềm thị trường lớn 0.1 0.05 0.1 0.1 0.2 0.1 0.05 0.1 0.15 0.1 0.12 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.03 0 0.1 0.09 Nguồn nguyên liệu không ổn định 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 0.2 0.08 0.1 0.05 0.1 0.05 0.05 0.01 0 0 0.07 10 Áp lực từ phía đối thủ cạnh tranh 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.1 0.05 0.01 0 0.1 0.06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tổng cộng Nguồn: Tác giả tổng hợp từ ý kiến chuyên gia, 2017 Phụ lục 11 Tổng hợp điểm, Ma trận EFE cho dịch vụ Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ Yếu tố bên CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG chủ yếu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tổng điểm 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 4 1 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 Chính sách ưu đãi, bảo hộ Nhà nước Chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng cao Tốc độ hội nhập TTHL với quốc tế cao Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển SP DV TTHL Sự tiến khoa học kỹ thuật ảnh hưởng tích cực đến DV TTHL Áp lực từ phía khách hàng Bạn đọc việc giảm giá, nâng cao chất lượng SP DV 10 Thu nhập bình quân đầu người tăng Tiềm thị trường lớn Nguồn nguyên liệu không ổn định Áp lực từ phía đối thủ cạnh tranh Nguồn: Tác giả tổng hợp từ ý kiến chuyên gia, 2017 Phục lục 12 Tổng hợp trọng số, Ma trận CPM cho dich vu Trung tâm học liệu Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên Các yếu tố thành công CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG Trọng chủ yếu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Số Quy mô dịch vụ 0.05 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11 0.1 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 0 0 0.06 Uy tín thương hiệu 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11 0.1 0.05 0.15 0.06 0.15 0.1 0.1 0.2 0.2 0.11 Khả tài 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.05 0.2 0.05 0.2 0.08 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.6 0.2 0.2 0.13 Khả tiếp thị 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.05 0.1 0.1 0.05 0.1 0.09 0.1 0.1 0.1 0.03 0.1 0.05 0 0.05 0.1 0.07 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.05 0.01 0.15 0.2 0.1 0 0.06 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.14 0.05 0.2 0.1 0.01 0.01 0.1 0 0.05 0.1 0.07 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 0.1 0.05 0.05 0.04 0.01 0.05 0 0 0.04 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 0.1 0.06 0.05 0.1 0.01 0.15 0.1 0 0.06 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.14 0.1 0.04 0.1 0.2 0.13 0.05 0.1 0.15 0.1 0.1 0.15 0.1 0.15 0.1 0.08 0.1 0.05 0.1 0.1 0.05 0.05 0 0.3 0.1 0.11 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.07 1 10 11 12 Mạng lưới kênh phân phối sản phẩm dịch 0.1 0.05 0.1 0.1 vụ Chất lượng chủng loại sản phẩm 0.05 0.05 0.1 0.1 dịch vụ Khả cạnh tranh 0.05 0.05 0.05 giá Quản lý nguồn nguyên 0.1 0.05 0.1 0.1 liệu cho dịch vụ Đội ngũ lãnh đạo có 0.1 0.2 0.1 0.1 lực Đội ngũ lao động có 0.1 0.1 0.1 0.1 tay nghề cao Thường xuyên nghiên 0.1 0.1 0.1 0.05 cứu phát triển Chuẩn hóa hệ thống 0.05 0.1 0.1 0.05 0.1 thông tin Tổng cộng 1 1 0.05 0.05 0.05 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ ý kiến chuyên gia, 2017 1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1 0.1 0.19 0.05 1 0 0.1 0.1 0 1 Phụ lục 13 Tổng hợp điểm, Ma trận CPM cho dịch vụ Trung tâm học liệu Huế Các yếu tố thành công CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG chủ yếu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tổng điểm Quy mô dịch vụ 3 3 3 3 3 3 3 Uy tín thương hiệu 4 4 3 4 3 2 4 3 3 Khả tài 2 4 3 3 4 4 3 Khả tiếp thị 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 Mạng lưới kênh phân phối sản phẩm dịch vụ Chất lượng chủng loại sản phẩm dịch vụ Khả cạnh tranh giá 2 2 2 3 3 2 2 Quản lý nguồn nguyên liệu cho dịch vụ 3 3 2 3 3 3 3 Đội ngũ lãnh đạo có lực 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 10 11 12 Đội ngũ lao động có tay nghề cao Thường xuyên nghiên cứu phát triển Chuẩn hóa hệ thống thơng tin Nguồn: Tác giả tổng hợp từ ý kiến chuyên gia, 2017 Phục lục 14 Tổng hợp điểm, Ma trận CPM cho dich vu Trung tâm học liệu Đà Nẵng Các yếu tố thành công CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG Trung chủ yếu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 bình Quy mơ dịch vụ 3 3 3 3 3 3 3 3 Uy tín thương hiệu 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 Khả tài 2 4 3 3 3 4 4 Khả tiếp thị 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 Mạng lưới kênh phân phối sản phẩm dịch vụ Chất lượng chủng loại sản phẩm dịch vụ Khả cạnh tranh giá 2 2 2 3 3 3 2 2 Quản lý nguồn nguyên liệu cho dịch vụ 3 3 2 3 3 3 Đội ngũ lãnh đạo có lực 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 10 11 12 Đội ngũ lao động có tay nghề cao Thường xuyên nghiên cứu phát triển Chuẩn hóa hệ thống thơng tin Nguồn: Tác giả tổng hợp từ ý kiến chuyên gia, 2017 Phục lục 15 Tổng hợp điểm, Ma trận CPM cho dich vu Trung tâm học liệu Thái Nguyên Các yếu tố thành công CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG Trung chủ yếu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 bình Quy mơ dịch vụ 3 3 3 3 3 3 2 3 Uy tín thương hiệu 4 3 3 3 2 3 3 3 Khả tài 2 3 4 3 3 4 2 Khả tiếp thị 2 2 3 3 3 3 2 Mạng lưới kênh phân phối sản phẩm dịch vụ 3 2 3 2 3 3 Chất lượng chủng loại sản phẩm dịch vụ 4 4 4 2 Khả cạnh tranh giá 2 2 2 3 3 2 2 2 Quản lý nguồn nguyên liệu cho dịch vụ 3 3 2 3 3 3 2 Đội ngũ lãnh đạo có lực 3 4 4 3 4 2 Đội ngũ lao động có tay nghề cao Thường xuyên nghiên cứu phát triển Chuẩn hóa hệ thống thông tin 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 10 11 12 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ ý kiến chuyên gia, 2017 ... thực chiến lược phát triển dịch vụ Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ, nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển dịch vụ Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ đến năm 2022, tầm nhìn... tập trung vào nội dung Hoạch định chiến lược phát triển dịch vụ Trung tâm học liệu 10 Trường Đại học Cần Thơ đến năm 2022 đề giải pháp tối ưu để phát triển dịch vụ Trung tâm học liệu Trường Đại. .. tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ ? Chiến lược dịch vụ ưu tiên thực cho việc phát triển dịch vụ Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ ? Các giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược phát triển dịch vụ tại trung tâm học liệu trường đại học cần thơ đến năm 2022 , Hoạch định chiến lược phát triển dịch vụ tại trung tâm học liệu trường đại học cần thơ đến năm 2022

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay