04 đề thi thử THPTQG năm 2019 môn toán bắc trung nam đề số 4 file word có lời giải chi tiết

20 101 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2018, 21:31

TỐN HỌC BẮC–TRUNG–NAM ĐỀ ƠN THI THPT QUỐC GIA 2019 ĐỀ SỐ 04 NĂM HỌC 2018-2019 Mơn: TỐN 12 Câu 1: Mệnh đề sai? A x 1  x   , x B x   x2  x  1 C  , x x  x 1 D Câu 2: Tập xác định hàm số y  A  0;   , x x 2 2 x  , x x 1 2 x x2 B  ;  C 0;   \ 2 \ 2 D Câu 3: Bánh xe người xe đạp quay vòng giây Hỏi giây, bánh xe quay góc độ? A 1440 B 2880 D 720 C 360 2 x    x  3  2  x Câu 4: Hệ bất phương trình sau  tập nghiệm  x 3   x   A  7;  B  C 7;8 D  ;8    Câu 5: Cho góc lượng giác  Mệnh đề sau sai? A tan      tan  B sin      sin    C sin      cos  2  D sin      sin  Câu 6: Phương trình x   x  nghiệm x0  a a với a, b  , b  phân số b b tối giản Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A a  b  B a - b  C 2a + b  15 D 3a + b  11 Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 7: Cho ABC Mệnh đề sau đúng? A sin  A  B    sin C B tan  A  B   tan C C cos  A  B   cos C D sin  A B  C   cos   Câu 8: Cho ba điểm A,B,C phân biệt Đẳng thức sau đúng? A AB  BC  CA B AB  AC  BC C CA  BA  BC D AB  CA  CB  Câu 9: Cho góc  thỏa mãn sin   ,     Tính cos A 2 B  C  2 D 3 3 Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC trực tâm H 0;1 , M  ;  2 2 trung điểm AC,I 1;  1 điểm đối xứng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC qua BC Biết IC  tọa độ điểm B a ;b với B tung độ nguyên Tính giá trị biểu thức P  a + b A 1 B C D Câu 11: Tìm m để phương trình 2sin x  m.sin x  2m vô nghiệm A m  0; m  C  m  B m  0; m  D m  m  Câu 12: Từ chữ số 1,2,3,4,5,6 lập số tự nhiên gồm chữ số đôi khác nhau? A 15 B 4096 C 360 D 720  Câu 13: Biết hệ số x khai triển nhị thức Newton   x  , n  n *  60 Tìm n Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A n  B n  C n  D n  Câu 14: Cho tập X  6;7;8;9 , gọi E tập số tự nhiên khác 2018 chữ số lập từ số tập X Chọn ngẫu nhiên số tập E , tính xác suất để chọn số chia hết cho A 1  1  4035  3  B 1  1  2017  3  C 1  1  4036  3  D 1  1  2018  3  Câu 15: Cho cấp số cộng  un  gọi Sn tổng n số hạng Biết S7  77 S12 192 Tìm số hạng tổng quát n u cấp số cộng A un = + 4n B un = + 2n C un = + 3n D un = + 5n Câu 16 : Trong sân vận động tất 30 dãy ghế, dãy 15 ghế, dãy liền sau nhiều dãy trước ghế, hỏi sân vận động tất ghế? A 2250 B 1740 Câu 17: Tính giới hạn lim 2n  3n  2 3 A B C 4380 C D 2190 D  1 x  1 x x
- Xem thêm -

Xem thêm: 04 đề thi thử THPTQG năm 2019 môn toán bắc trung nam đề số 4 file word có lời giải chi tiết, 04 đề thi thử THPTQG năm 2019 môn toán bắc trung nam đề số 4 file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay