phap luat ve moi truong

12 19 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2018, 20:51

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Mã đề thi: 357 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ Tên môn: phap luat ve moi truong Thời gian làm bài: 60 phút; (82 câu trắc nghiệm) (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Mã số: Câu 1: Theo Nghị định 19/2015/NĐ-CP cải tạo, phục hồi mơi trường gì? A Là hoạt động đưa môi trường, hệ sinh thái khu vực môi trường bị tác động gần với trạng thái môi trường ban đầu đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn an tồn, mơi trường, phục vụ mục đích có lợi cho người B Là hoạt động đưa môi trường, hệ sinh thái khu vực môi trường bị tác động trạng thái môi trường ban đầu C Là hoạt động đưa môi trường, hệ sinh thái khu vực môi trường bị tác động gần với trạng thái môi trường ban đầu D Là hoạt động đưa môi trường, hệ sinh thái khu vực môi trường bị tác động gần với trạng thái môi trường ban đầu phục vụ lợi ích người Câu 2: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014, hành vi sau bị nghiêm cấm? A Nhập khẩu, cảnh chất thải từ nước B Phá hoại, khai thác trái phép nguồn tài nguyên thiên nhiên C Khai thác, kinh doanh, tiêu thụ loài thực vật, động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, D Câu a, b, c Câu 3: Để đảm bảo tiêu chí xây dựng nơng thơn mới, xã A thực xây dựng nghĩa trang nhân dân với diện tích 2,0 địa bàn xã, trước xây dựng xã phải thực thủ tục môi trường nào? A Báo cáo đánh giá tác động môi trường B Kế hoạch bảo vệ môi trường C Cam kết bảo vệ môi trường D Đề án bảo vệ môi trường Câu 4: Theo Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định trước tiến hành phá dỡ tàu biển ngày, sở phá dỡ phải gửi kế hoạch bảo vệ môi trường tới Tổng cục Môi trường? A 30 ngày B 20 ngày C 60 ngày D 45 ngày Câu 5: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP dự án xây dựng sở ni trồng thủy sản có diện tích mặt nước từ hecta trở lên phải thực báo cáo đánh giá tác động môi trường? A 02 B 05 C 50 D 10 Câu 6: Luật bảo vệ môi trường năm 2014 Quốc hội thông qua ngày tháng năm nào? A Ngày 23/7/2014 B Ngày 01/01/2015 C Ngày 23/6/2014 D Ngày 02/01/2015 Câu 7: Mục đích việc ký quỹ cải tạo, phục hồi mơi trường gì? A Đầu tư cơng trình, biện pháp bảo vệ mơi trường nơi thực dự án B Đảm bảo trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường tổ chức, cá nhân Trang 1/12 - Mã đề thi 357 hoạt động khai thác khống sản C Đóng góp tiền vào quỹ môi trường quốc gia địa phương D Tất ý Câu 8: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP dự án sau phải thực báo cáo đánh giá tác động môi trường? A Dự án xây dựng sở nuôi trồng thủy sản có diện tích mặt nước ≥ 10ha B Dự án xây dựng sở chế biến thức ăn chăn nuôi công suất ≥ 1.000 sản phẩm/năm C Dự án xây dựng sở chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mơ chuồng trại ≥ 1.000m2 D Tất dự án Câu 9: Nộp phí bảo vệ môi trường áp dụng đối tượng nào? A Tổ chức, cá nhân xả thải môi trường làm phát sinh tác động xấu môi trường B Câu a, b, c C Tất tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ D Tất tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Câu 10: Theo Thơng tư 26/2015/TT-BTNMT thời hạn ngày làm việc kể từ ngày nhận văn chủ sở xin ý kiến tham vấn đề án bảo vệ môi trường chi tiết, Ủy ban nhân dân cấp xã phải có văn trả lời chủ dự án? A 05 ngày B 20 ngày C 10 ngày D 15 ngày Câu 11: Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định dịch vụ ăn uống có quy mơ diện tích nhà hàng phục vụ từ mét vuông trở lên phải thực kế hoạch bảo vệ môi trường? A Các câu a, b, c sai B 150m2 C 200m2 D 100m2 Câu 12: Theo thông tư 27/2015/TT-BTNMT dự án xây dựng sở sản xuất bột giấy giấy từ ngun liệu thơ có cơng suất sản phẩm/năm phải thực đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho Sở Tài nguyên Môi trường? A Dưới 300 sản phẩm/năm B Dưới 500 sản phẩm/năm C Dưới 200 sản phẩm/năm D Dưới 100 sản phẩm/năm Câu 13: Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký Sở Tài nguyên Môi trường gồm: A 01 văn đề nghị thẩm định; 02 kế hoạch bảo vệ môi trường B 01 văn đề nghị thẩm định; 03 kế hoạch bảo vệ môi trường; 01 báo cáo đầu tư phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ C 04 kế hoạch bảo vệ môi trường; 01 báo cáo nghiên cứu khả dự án D 03 kế hoạch bảo vệ môi trường; 01 báo cáo đầu tư phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Câu 14: Trạm y tế xã X có giường bệnh vào hoạt động từ ngày 02/1/2015, theo quy định trạm y tế phải thực thủ tục môi trường nào? A Kế hoạch bảo vệ môi trường B Đề án bảo vệ môi trường đơn giản C Đề án bảo vệ môi trường chi tiết D Cam kết bảo vệ môi trường Câu 15: Theo quy định Luật bảo vệ môi trường năm 2014, báo cáo trạng môi trường lập năm lần? A năm lần B năm lần C năm lần D năm lần Trang 2/12 - Mã đề thi 357 Câu 16: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP dự án xây dựng sở sản xuất gia cơng sản phẩm dệt, may có cơng suất sản phẩm/năm trở lên (nếu có cơng đoạn giặt tẩy) phải thực báo cáo đánh giá tác động môi trường? A 50.000 sản phẩm/năm B 40.000 sản phẩm/năm C 20.000 sản phẩm/năm D 30.000 sản phẩm/năm Câu 17: A Là việc phân tích tác động đến môi trường dự án đầu tư cụ thể B Là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường dự án đầu tư cụ thể để đưa biện pháp bảo vệ môi trường sau dự án vào hoạt độngTheo Luật bảo vệ mơi trường năm 2014, ứng phó với biến đổi khí hậu hoạt động người nhằm?a.Ngăn chặn giảm thiểu biến đổi khí hậub.Thích ứng giảm thiểu biến đổi khí hậuc.Chống lại biến đổi khí hậud.Giảm thiểu biến đổi khí hậu C Là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường dự án đầu tư cụ thể để đưa biện pháp bảo vệ mơi trường triển khai dự án D Là việc dự báo tác động đến môi trường dự án đầu tư cụ thể Câu 18: Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo Thông tư 26/2015/TTBTNMT là? A Cơ sở vào hoạt động có quy mơ, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường khơng có giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, văn thông báo việc chấp nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường B Cơ sở vào hoạt động có quy mơ, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường khơng có giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường C Cơ sở vào hoạt động có quy mơ, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường khơng có Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường D Câu a, b, c Câu 19: Theo thơng tư 27/2015/TT-BTNMT dự án xây dựng sở khám chữa bệnh sở y tế có quy mơ giường bệnh phải thực đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho Sở Tài nguyên Môi trường? A Dưới 30 giường bệnh B 50 giường bệnh trở lên C 30 giường bệnh trở lên D Dưới 50 giường bệnh Câu 20: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 Chương ứng phó với biến đổi khí hậu quy định nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu phải được: A Tham khảo để xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực B Lồng ghép chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược C Lồng ghép chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường D Câu a, b, c Câu 21: Theo quy định thơng tư 26/2015/TT-BTNMT trường hợp khơng phải thực tham vấn ý kiến đề án chi tiết? A Các câu a, b, c B Cơ sở thuộc bí mật an ninh, quốc phòng Trang 3/12 - Mã đề thi 357 C Cơ sở nằm khu, cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đề án chi tiết D Cơ sở nằm vùng biển chưa xác định cụ thể trách nhiệm quản lý hành Ủy ban nhân dân cấp xã Câu 22: Theo thơng tư 27/2015/TT-BTNMT dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân hóa học có cơng suất sản phẩm/năm phải thực đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho Sở Tài nguyên Môi trường? A Dưới 500 sản phẩm/năm B Dưới 1.000 sản phẩm/năm C Dưới 5.000 sản phẩm/năm D Dưới 10.000 sản phẩm/năm Câu 23: Theo Luật bảo vệ mơi trường năm 2014 thời gian ngày làm việc kể từ ngày nhận kế hoạch bảo vệ mơi trường, quan có thẩm quyền phải xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường? A 10 ngày B 20 ngày C 15 ngày D 30 ngày Câu 24: Những hoạt động bảo vệ mơi trường khuyến khích? A Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng tái chế chất thải B Bảo tồn phát triển nguồn gen địa; lai tạo, nhập nội nguồn gen có giá trị kinh tế cao gây hại đến mơi trường C Hình thành nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh mơi trường, xóa bỏ hủ tục gây hại đến môi trường D Câu a, b Câu 25: Nguyên tắc nhắc đến ngun tắc bảo vệ mơi trường gì? A Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây nhiễm, cố suy thối mơi trường phải khắc phục, bồi thường thiệt hại trách nhiệm khác theo quy định pháp luật B Bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo đảm quyền trẻ em, thúc đẩy giới phát triển, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu để bảo đảm quyền người sống môi trường lành C Bảo vệ môi trường phải dựa sở sử dụng hợp lý tài nguyên, giảm thiểu chất thải D Bảo vệ môi trường trách nhiệm nghĩa vụ quan, tổ chức, hộ gia đình cá nhân Câu 26: Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết là? A Câu a, b, c B Cơ sở vào hoạt động trước ngày 01/4/2015 có quy mơ, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung C Cơ sở vào hoạt động trước ngày 01/4/2015 có quy mơ, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường khơng có định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường D Cơ sở vào hoạt động trước ngày 01/4/2015 có quy mơ, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường khơng có định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Câu 27: Theo Luật bảo vệ mơi trường năm 2014 quan cấp phép xử lý chất thải nguy hại quan sau? A Cơ quan, tổ chức Bộ Tài nguyên Môi trường ủy quyền cấp phép B Bộ Tài nguyên Môi trường Trang 4/12 - Mã đề thi 357 C Cơ quan quản lý nhà nước bảo vệ môi trường cấp tỉnh D Câu a, b, c sai Câu 28: Luật bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào? A Ngày 02/01/2015 B Ngày 01/01/2015 C Ngày 23/7/2015 D Ngày 23/6/2014 Câu 29: Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định dự án xây dựng sở chế biến thức ăn chăn ni có cơng suất từ sản phẩm/năm trở lên phải thực báo cáo đánh giá tác động môi trường? A 500 sản phẩm/năm B 2.000 sản phẩm/năm C 1.000 sản phẩm/năm D 1.500 sản phẩm/năm Câu 30: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 trường hợp phải lập đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh dịch vụ? A Thay đổi địa điểm không triển khai thực thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường xác nhận B Thay đổi địa điểm C Thay đổi địa điểm không triển khai thực thời hạn 12 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường xác nhận D Các câu sai Câu 31: Các khí sau gây tượng hiệu ứng nhà kính? A CO2, CH4, O2 B CFC, CO2, O2 C O2, CH4, N2 D CH4, CO2, H2O Câu 32: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP xây dựng văn phòng làm việc, nhà nghỉ, khách sạn mét vuông sàn đăng ký lập kế hoạch bảo vệ môi trường? A > 500m2 B < 500m2 C 500m2 D ≤ 500m2 Câu 33: Theo Luật bảo vệ mơi trường năm 2014 quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương? A Chính phủ B Sở Tài ngun Mơi trường C Ủy ban nhân dân cấp tỉnh D Bộ Tài nguyên Môi trường Câu 34: Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định đối tượng sau phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường? A Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản B Câu a, b C Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa có phương án duyệt chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường D Tổ chức, cá nhân đề nghị thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với phương án duyệt Câu 35: Các yêu cầu phải đảm bảo hệ thống xử lý nước thải? A Xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường B Cửa xả nước thải vào hệ thống tiêu thoát phải đặt vị trí thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát phải vận hành thường xuyên C Tất a, b, c D Có quy trình cơng nghệ phù hợp với loại hình nước thải cần xử lý đủ công suất xử lý Câu 36: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP dự án xây dựng sở ni trồng thủy sản có diện tích mặt nước hecta phải thực kế hoạch bảo vệ môi trường? A Dưới 5ha B Trên 10ha Trang 5/12 - Mã đề thi 357 C Tất diện tích D Từ 0,5 đến 10ha Câu 37: Nhiệm vụ sau nhiệm vụ tổ tự quản bảo vệ môi trường? A Tổ chức thu gom, tập kết xử lý chất thải B Xử lý sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ địa bàn C Kiểm tra, đôn đốc hộ gia đình, cá nhân thực quy định giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường D Xây dựng tổ chức thực hương ước bảo vệ mơi trường; tun truyền, vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, thói quen vệ sinh, có hại cho sức khỏe môi trường Câu 38: Theo Luật bảo vệ mơi trường năm 2014 quan thực xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường dự án nằm địa bàn 02 huyện trở lên? A Phòng Tài ngun Mơi trường huyện/TP B Phòng Tài ngun Mơi trường huyện/TP C Ủy ban nhân dân cấp huyện D Cơ quan chuyên môn bảo vệ môi trường Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Câu 39: Các yêu cầu khu chăn nuôi tập trung gì? A Câu a, b, c B Chuồng, trại phải vệ sinh định kỳ; bảo đảm phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh C Bảo đảm vệ sinh môi trường khu dân cư D Thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn theo quy định quản lý chất thải Câu 40: Hoạt động bảo vệ môi trường phải được? a.Tiến hành định kỳ năm Tiến hành thường xuyên, ưu tiên khắc phục ô nhiễm, cố, suy thối mơi trường c.Tiến hành thường xun, ưu tiên phòng ngừa nhiễm, cố, suy thối mơi trường d.Tiến hành thường xun, ưu tiên hoạt động khắc phục ô nhiễm bồi thường thiệt hại Câu 41: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014, thời gian kỳ quy hoạch bảo vệ môi trường năm? A 10 năm, tầm nhìn đến 15 năm B năm, tầm nhìn đến 10 năm C năm, tầm nhìn đến 20 năm D 10 năm, tầm nhìn đến 20 năm Câu 42: Theo quy định Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thời điểm chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập kế hoạch bảo vệ mơi trường gửi quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận? A Câu a b B Trong triển khai dự án, phương án C Trước triển khai dự án, phương án D Sau triển khai dự án, phương án Câu 43: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP dự án xây dựng kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu có dung tích từ mét khối trở lên phải thực đánh giá tác động môi trường? A 500 m3 B 300 m3 C 100 m3 D 200 m3 Câu 44: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014, trách nhiệm quản lý nhà nước bảo vệ môi trường sau không thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh? A Tổ chức thực pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch nhiệm vụ bảo vệ mơi trường B Tổ chức đánh giá lập báo cáo mơi trường Truyền thơng, phổ biến, giáo dục sách pháp luật bảo vệ môi trường Trang 6/12 - Mã đề thi 357 C Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước bảo vệ môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã D Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền văn quy phạm pháp luật, sách, chương trình, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường Câu 45: Trách nhiệm bảo vệ môi trường tổ chức, cá nhân quản lý khu vực cơng cộng? a.Bố trí nhân lực thu gom chất thải, làm vệ sinh môi trường phạm vi quản lý Bố trí cơng trình vệ sinh cơng cộng; phương tiện, thiết bị thu gom chất thải đáp ứng nhu cầu giữ gìn vệ sinh mơi trường c.Niêm yết quy định giữ gìn vệ sinh nơi cơng cộng d.Câu a, b, c Câu 46: Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm: A 01 văn đề nghị thẩm định; 03 kế hoạch bảo vệ môi trường; 01 báo cáo đầu tư phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chủ dự án B 03 kế hoạch bảo vệ môi trường; 01 báo cáo đầu tư phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chủ dự án C 04 kế hoạch bảo vệ môi trường; 01 báo cáo nghiên cứu khả dự án D 01 văn đề nghị thẩm định; 02 kế hoạch bảo vệ môi trường Câu 47: Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định hình thức xử lý tổ chức, cá nhân khai thác khống sản chưa có phương án duyệt chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường là? A Buộc dừng hoạt động tạm thời B Buộc lập phương án trình quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt C Bị xử phạt vi phạm hành D Câu a, c Câu 48: Theo Luật bảo vệ mơi trường năm 2014 hệ thống quan trắc môi trường gồm? A Quan trắc môi trường sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ B Quan trắc môi trường quốc gia, cấp tỉnh sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ C Quan trắc môi trường quốc gia cấp tỉnh D Quan trắc môi trường quốc gia, cấp tỉnh cấp huyện Câu 49: Trong quyền sau, quyền tổ chức trị - xã hội? A Được cung cấp yêu cầu cung cấp thông tin bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật B Tham gia hoạt động kiểm tra bảo vệ môi trường sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn C Kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ D Tư vấn, phản biện bảo vệ môi trường với quan quản lý nhà nước chủ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan theo quy định pháp luật Câu 50: Theo thông tư 26/2015/TT-BTNMT thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ mơi trường chi tiết gồm hoạt động sau đây? A Tổ chức rà soát nội dung đề án chi tiết chủ sở hoàn thiện; Phê duyệt đề án chi tiết B Rà sốt, đánh giá tình hợp lệ đầy đủ hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt; Thành Trang 7/12 - Mã đề thi 357 lập đồn kiểm tra thực tế cơng tác bảo vệ môi trường sở C Các câu a, b, c D Thu thập thông tin liên quan đến sở đề án chi tiết sở; Tổng hợp, xử lý ý kiến quan, chuyên gia; Thông báo cho chủ sở kết thẩm định đề án chi tiết Câu 51: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP dự án xây dựng sở chăn ni gia súc, gia cầm có quy mô chuồng trại mét vuông phải thực kế hoạch bảo vệ môi trường? A Dưới 50m2 B Trên 1000 m2 C Tất diện tích D Từ 50m2 đến 1.000m2 Câu 52: Phát triển bền vững gì? A Là tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để đáp ứng cho nhu cầu B Là phát triển đáp ứng nhu cầu sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa tăng trưởng kinh tế, tiến xã hội bảo vệ môi trường C Là phát triển đáp ứng nhu cầu hệ tương lai sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa tăng trưởng kinh tế, tiến xã hội bảo vệ môi trường D Là phát triển đáp ứng nhu cầu mà không ảnh hưởng đến khả đáp ứng nhu cầu hệ tương lai sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tiến xã hội bảo vệ môi trường Câu 53: Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định thời hạn tối đa ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường chủ dự án, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực dự án tổ chức chịu tác động trực tiếp dự án phải có văn phản hồi? A 15 ngày B 05 ngày C 10 ngày D 20 ngày Câu 54: Hộ gia đình ơng Nguyễn Văn A vừa xây dựng chuồng trại chăn nuôi heo với diện tích chuồng 45m2 diện tích hầm biogas 20m2 gia đình ơng A phải thực thủ tục môi trường nào? A Không phải thực thủ tục môi trường B Kế hoạch bảo vệ môi trường C Đề án bảo vệ môi trường đơn giản D Cam kết bảo vệ môi trường Câu 55: Trạm y tế xã X có giường bệnh vào hoạt động từ ngày 02/1/2015 trạm y tế phải nộp thủ tục môi trường cho quan nào? A Sở Tài nguyên Môi trường B Ủy ban nhân dân huyện C Ủy ban nhân dân xã D Phòng Tài ngun Mơi trường Câu 56: Điều Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định quyền sống môi trường lành có nghĩa vụ bảo vệ mơi trường cơng dân? A Điều 46 B Điều 43 C Điều 44 D Điều 45 Câu 57: Các yêu cầu bảo vệ mơi trường hộ gia đình? A Giảm thiểu, phân loại nguồn, thu gom chuyển rác thải sinh hoạt đến nơi quy định; Giảm thiểu, xử lý xả nước thải sinh hoạt nơi quy định B Câu a, b, c C Có cơng trình vệ sinh, chuồng trại chăn ni gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh, an toàn D Nộp đủ thời hạn phí bảo vệ mơi trường; chi trả cho dịch vụ thu gom, xử lý chất Trang 8/12 - Mã đề thi 357 thải theo quy định pháp luật; Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường công cộng khu dân cư Câu 58: Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định dự án xây dựng sở chế biến thức ăn chăn ni có cơng suất 500 sản phẩm/năm phải thực thủ tục môi trường nào? A Kế hoạch bảo vệ môi trường B Đề án bảo vệ môi trường đơn giản C Đề án bảo vệ môi trường chi tiết D Báo cáo đánh giá tác động môi trường Câu 59: Hộ gia đình ơng Trần Văn B có đàn heo 50 con, tổng diện tích chuồng trại chăn ni 100m2 chăn nuôi năm gia đình ơng chưa thực thủ tục môi trường nào, theo quy định gia đình ơng phải thực thủ tục mơi trường? A Kế hoạch bảo vệ môi trường B Cam kết bảo vệ môi trường C Đề án bảo vệ môi trường đơn giản D Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Câu 60: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 hoạt động sau bị cấm nuôi trồng thủy sản tập trung? A Chất thải từ khu nuôi trồng thu gom, xử lý trước thải môi trường B Nuôi trồng thủy sản vùng quy hoạch C Phục hồi môi trường sau ngừng hoạt động nuôi trồng thủy sản D Xây dựng khu nuôi trồng thủy sản tập trung bãi bồi hình thành vùng cửa sơng ven biển Câu 61: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP việc tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp dự án tiến hành hình thức nào? A Phát phiếu lấy ý kiến B Các câu a, b, c C Tổ chức họp cộng đồng dân cư D Bỏ phiếu Câu 62: Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định hình thức xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng gì? A Xử phạt hành đưa vào danh sách sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng kèm theo biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường B Xử phạt vi phạm hành C Xử lý hình D Buộc ngừng hoạt động để khắc phục nhiễm Câu 63: Theo Nghị định 19/2015/NĐ-CP tổ chức, cá nhân có phương án cải tạo phục hồi môi trường phê duyệt không triển khai thực dự án thời gian kể từ thời điểm phê duyệt phải lập lại phương án? A 24 tháng B 18 tháng C 12 tháng D 36 tháng Câu 64: Trong hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động xem cần phải thực hiện? A Đầu tư xây dựng sở sản xuất thiết bị, dụng cụ bảo vệ môi trường; cung cấp dịch vụ bảo vệ mơi trường; thực kiểm tốn mơi trường; tín dụng xanh; đầu tư xanh B Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng tái chế chất thải C Truyền thông, giáo dục vận động người tham gia bảo vệ mơi trường, giữ gìn vệ sinh mơi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên đa dạng sinh học D Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển, sử dụng lượng sạch, lượng tái tạo; giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ơ-dơn Câu 65: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014, trách nhiệm quản lý nhà nước bảo vệ môi trường sau không thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện? Trang 9/12 - Mã đề thi 357 A Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan giải vấn đề môi trường liên huyện B Tổ chức thẩm định, phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận hồn thành cơng trình bảo vệ mơi trường, hướng dẫn tổ chức kiểm tra xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm quyền C Xác nhận, kiểm tra việc thực kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm quyền D Tổ chức thực chiến lược, chương trình, kế hoạch nhiệm vụ bảo vệ mơi trường Câu 66: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP dự án xây dựng sở chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mơ chuồng trại từ mét vuông trở lên phải thực báo cáo đánh giá tác động môi trường? A 300 m2 B 1.000 m2 C 200 m2 D 500 m2 Câu 67: Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định đối tượng đối tượng sau đăng ký kế hoạch bảo vệ mơi trường? A Dịch vụ ăn uống có quy mơ diện tích nhà hàng phục vụ 200m2 B Dịch vụ thương mại, bn bán sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng C Tất đối tượng D Chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô chuồng trại nhỏ 50m2 Câu 68: Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật bảo vệ mơi trường gây nhiễm, suy thối, cố mơi trường, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác phải có trách nhiệm gì? A Tất B Bồi thường thiệt hại hành vi gây C Bị xử lý theo quy định pháp luật D Khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường Câu 69: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 đối tượng phải thực đánh giá môi trường chiến lược? A Chiến lược, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên quy mô từ 02 tỉnh trở lên B Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh có tác động lớn đến mơi trường C Câu a, b, c D Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Câu 70: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 xác vật ni bị chết dịch bệnh phải quản lý theo quy định nào? A Quy định quản lý chất thải rắn thông thường B Quy định vệ sinh phòng bệnh C Quy định quản lý chất thải nguy hại D Câu a, c Câu 71: Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định dự án xây dựng sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy cho tàu có tải trọng 1.000 DWT phải thực thủ tục môi trường nào? A Báo cáo đánh giá tác động môi trường B Kế hoạch bảo vệ môi trường C Đề án bảo vệ môi trường đơn giản D Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Câu 72: Trong nguồn lượng sau đây, đâu nguồn lượng khơng có khả tái tạo? A Năng lượng khai thác từ ánh sáng mặt trời, nhiên liệu sinh học Trang 10/12 - Mã đề thi 357 B Năng lượng khai thác từ địa nhiệt, gióChọn câu trả lời câu sau?a.Chủ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm giảm thiểu chất thải thu hồi lượng từ chất thảib.Chủ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm giảm thiểu chất thải, tái sử dụng chất thảic.Chủ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm giảm thiểu chất thải, tái sử dụng, tái chế chất thải thu hồi lượng từ chất thảid.Chủ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm giảm thiểu chất thải, tái chế chất thải thu hồi lượng từ chất thải C Năng lượng khai thác từ dầu mỏ, than D Năng lượng khai thác từ nước, sóng biển Câu 73: Trách nhiệm phân loại chất thải rắn thông thường thuộc về? A Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chủ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải B Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình có phát sinh chất thải C Đơn vị thu gom, xử lý chất thải D Chủ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải Câu 74: Hãy chọn câu trả lời nhất, đối tượng áp dụng Luật bảo vệ môi trường năm 2014 là? A Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sinh sống, làm việc lãnh thổ Việt Nam B Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình cá nhân lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển vùng trời C Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sinh sống, làm việc lãnh thổ Việt Nam bao gồm đất liền, hải đảo, vùng trờiĐánh giá tác động môi trường gì? D Tổ chức, cá nhân sinh sống, làm việc lãnh thổ Việt Nam Câu 75: Đối tượng phải có hệ thống xử lý nước thải? A Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung B Khu, cụm công nghiệp làng nghề C Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không liên thông với hệ thống xử lý nước thải tập trung D Tất a, b, c Câu 76: Theo Luật bảo vệ mơi trường năm 2014 trường hợp chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động mơi trường? A Có thay đổi quy mô, công suất, công nghệ thay đổi khác dẫn đến cơng trình bảo vệ mơi trường khơng có khả giải vấn đề môi trường gia tăng B Thay đổi địa điểm thực so với phương án báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt C Cả a, b, c D Không triển khai dự án thời gian 24 tháng kể từ thời điểm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động mơi trường Câu 77: Tìm câu trả lời chưa xác câu sau? A Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường năm theo giai đoạn có tính tới yếu tố trượt giá B Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường quỹ bảo vệ môi trường địa phương/Việt Nam, tiền ký quỹ nộp hoàn trả lại tiền đồng Việt Nam C Tiền kỹ quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoàn trả lại cho tổ chức, cá Trang 11/12 - Mã đề thi 357 nhân hoàn thành toàn nội dung cải tạo, phục hồi môi trường duyệt D Số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi mơi trường tổng kinh phí thực hạng mục cơng trình cải tạo, phục hồi môi trường Câu 78: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014, trách nhiệm quản lý nhà nước bảo vệ môi trường sau không thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã? A Xác nhận, kiểm tra việc thực kế hoạch bảo vệ môi trường theo ủy quyền; kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ mơi trường hộ gia đình, cá nhân B Hòa giải tranh chấp mơi trường phát sinh địa bàn theo quy định pháp luật hòa giải C Phát xử lý theo thẩm quyền vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường báo cáo quan quản lý nhà nước bảo vệ môi trường cấp trực tiếp D Giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo quy định pháp luật có liên quan Câu 79: Theo quy định Thơng tư 26/2015/TT-BTNMT kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề án thuộc thẩm quyền mình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thực thẩm định, phê duyệt đề án thời gian tối đa ngày làm việc? A 20 ngày B 30 ngày C 15 ngày D 25 ngày Câu 80: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định cộng đồng dân cư nơi chịu tác động môi trường từ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quyền nghĩa vụ gì? A Tham gia đánh giá kết bảo vệ môi trường sở; thực biện pháp để bảo vệ quyền lợi ích cộng đồng dân cư theo quy định pháp luật B Yêu cầu chủ sở cung cấp thơng tin bảo vệ mơi trường; tổ chức tìm hiểu thực tế công tác bảo vệ môi trường sở; thu thập, cung cấp thông tin cho quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm thông tin cung cấp C Yêu cầu quan quản lý nhà nước có liên quan cung cấp kết tra, kiểm tra, xử lý sở D Câu a, b, c Câu 81: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP dự án khai thác cát có quy mô từ phải thực báo cáo đánh giá tác động môi trường? A 500.000 m3 vật liệu nguyên khai/năm trở lên B 50.000 m3 vật liệu nguyên khai/năm trở lên C 100.000 m3 vật liệu nguyên khai/năm trở lên D 10.000 m3 vật liệu nguyên khai/năm trở lên Câu 82: Công ty TNHH SX TM DV ĐBT đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đường với công suất 10.000 sản phẩm/năm địa bàn 02 huyện Châu Thành TP Bến Tre, trước triển khai dự án, công ty phải thực thủ tục mơi trường trình quan nào? A Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh B Kế hoạch bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành C Kế hoạch bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân TP Bến Tre D Kế hoạch bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường - - HẾT Trang 12/12 - Mã đề thi 357 ... nuôi trồng thủy sản D Xây dựng khu nuôi trồng thủy sản tập trung bãi bồi hình thành vùng cửa sơng ven biển Câu 61: Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP việc tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực
- Xem thêm -

Xem thêm: phap luat ve moi truong, phap luat ve moi truong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay