luat kinh te pha san

14 16 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2018, 20:06

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Mã đề thi: 628 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ Tên môn: luat kinh te pha san Thời gian làm bài: 60 phút; (95 câu trắc nghiệm) (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Mã số: Câu 1: Thủ tục giải vụ phá sản thủ tục : A Dân B Hành C Hình D Tư pháp Câu 2: Hiện tượng Phá sản thường gây hậu kinh tế-xã hội nào: A Làm tăng khả phát sinh tệ nạn xã hội B Tất C Sự rối loạn,ảnh hưởng đến việc phát triển kinh doanh D Ảnh hưởng đến việc làm thu nhập người lao động Câu 3: Luật Phá sản 2004 không áp dụng cho đối tượng sau đây: A Công ty cổ B Công ty TNHH C Hộ kinh doanh D Hợp tác xã phần Câu 4: Ai người có quyền mơ triệu tập hội nghò chủ nợ? A Viện trưởng viện kiểm soát B Chủ nợ bảo đẩm có số nợ lớn C Thẩm phán D Chủ nợ không bảo đảm có số nợ lớn Câu 5: Các vụ Phá sản phân loại dựa vào khía cạnh sau đây: A Nguyên nhân B Cơ sở phát sinh quan hệ pháp lý C Đối tượng phạm vi điều chỉnh PL D Tất Câu 6: Điều kiện để Hội nghị chủ nợ hợp lệ là: A Câu a,b B Phải có nửa số chủ nợ khơng có đảm bảo đại diện cho từ 2/3 tổng số nợ khơng có bảo đảm trở lên C Phải có tham gia người có nghĩa vụ tham gia D Câu a Câu 7: Loại chủ nợ sau không quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty nợ A Chủ nợ có đảm bảo B Chủ nợ khơng đảm bảo C Chủ nợ có đảm bảo phần Câu 8: Tòa án có thẩm quyền nhận đơn doanh nghiệp: A Câu a,b B Tòa án cấp tỉnh C Tòa án cấp D Câu b Trang 1/14 - Mã đề thi 628 huyện Câu 9: Thế phá sản trung thực A Là trường hợp nợ yêu cầu mở thủ tục thấy nhận thấy lâm vào tình trạng phá sản B Là trường hợp thủ đoạn chủ DN nhằm chiếm đoạt tài sản chủ nợ C Là trường hợp phá sản nguyên nhân khách quan bất khả kháng D Là trường hợp thủ tục giải phá sản mở yêu cầu chủ nợ Câu 10: Đối tượng khơng có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: A Đại diện người lao động đại diện từ cơng đồn B Chủ sở hữu doanh ngiệp nhà nước C Chủ nợ đảm bảo D Tất Câu 11: Dựa vào sở phát sinh thủ tục phá sản, phân loại phá sản thành: A Phá sản doanh nghiệp phá sản cá nhân B Phá sản trung thực phá sản gian trá C Phá sản tự nguyện phá sản bắt buộc D Các câu Câu 12: Kể từ ngày cuối báo đònh tòa án mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho tòa án thời gian: A 15 ngày B 45 ngaøy C 30 ngaøy D 60 ngaøy Câu 13: Ai người có quyền đề nghò thẩm phán triệu tập hội nghò chủ nợ: A A B sai B Tổ trưởng tổ quản lý, lý tài sản C A B D Các chủ nợ đại diện cho 1/3 tổng số chủ nợ bảo đảm Câu 14: Trong các chủ thể sau doanh nghiệp, chủ thể quyền nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp: A Người lao động B Chủ nợ có bảo đảm C Chủ nơ bảo D Câu a b sai daåm Câu 15: Doanh nghiệp coi phá sản khi: A Tất câu Trang 2/14 - Mã đề thi 628 B Đã tiến hành thủ tục phá sản C Lâm vào tình trạng phá sản D Mất khả toán khoảng nợ Câu 16: Ngày 01/07/2007, TAND TPHCM đăng báo định mở thủ tục phá sản cho công ty cổ phần Y Hạn cuối để chủ nợ công ty gửi giấy đòi nợ cho tòa án A 15/08/2007 B 15/07/2007 C 01/08/2007 D 30/08/2007 Câu 17: Phân lọai phá sản dựa vào nguyên nhân chia thành hai lọai nào: A Phá sản trung thực, phá sản tự nguyện B Phá sản trung thực, phá sản gian trá C Phá sản trung thực, phá sản bắt buộc D phá sản tự nguyện, phá sản bắt buộc Câu 18: Thứ tự bậc ưu tiên việc phân chia tài sản doanh nghiệp, HTX : A Ưu tiên : Chi phí phá sản, thuế nhà nước.Ưu tiên : Các khoản nợ người lao động(lương, BHXH…).Ưu tiên : Các khoản nợ có đảm bảo, đảm bảo phần B Ưu tiên : Chi phí phá sản.Ưu tiên : Các khoản nợ người lao động(lương, BHXH…).Ưu tiên : Các khoản nợ có đảm bảo, đảm bảo phần, thuế nhà nước C Ưu tiên : Các khoản nợ có đảm bảo, đảm bảo phần, thuế nhà nước.Ưu tiên : Các khoản nợ người lao động(lương, BHXH…).Ưu tiên : Chi phí phá sản D Ưu tiên : Các khoản nợ người lao động(lương, BHXH…).Ưu tiên : Chi phí phá sản, thuế nhà nước.Ưu tiên : Các khoản nợ có đảm bảo, đảm bảo phần Câu 19: Kể từ nhận thông báo Doanh nghiệp, Hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản chủ Doanh ngiệp đại diện hợp pháp Doanh nghiệp, Hợp tác xã không yêu cầu mở thủ tục phá sản phải chòu trách nhiệm theo quy đònh pháp luật, thời gian: A tháng B thaùng C thaùng D thaùng Câu 20: Toà án định mở thủ tục phá sản sau ngày kể từ ngày thụ lí đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản A 45 ngày B 30 ngày C 20 ngày D 40 ngày Câu 21: Luật Phá sản doanh nghiệp cũ có hiệu lực thi hành từ ngày nào: A 04/06/1994 B 30/12/1993 C 15/08/1994 D 01/07/1994 Trang 3/14 - Mã đề thi 628 Câu 22: Trường hợp người nộp đơn chủa Doanh nghiệp , Hợp tác xã hay người đại diện hợp pháp Doanh nghiệp,Hợp tác xã thời hạn kể từ ngày thụ lý đơn tòa án phải thông báo cho Doanh nghiệp,Hợp tác xã biết: A ngày B ngày C 15 ngaøy D 10 ngaøy Câu 23: Trong câu sau câu đúng: A a v b B Tồ án trả lại đơn u cầu mở thủ tục phá sản C Phí phá sản nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản D a v b sai Câu 24: Thẩm phán định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản đồng thời với việc định: A Đình thủ tục lý tài sản B Các câu C Triệu tập hội nghị chủ nợ lần cuối D Nghiêm cấm tẩu tán tài sản Câu 25: Luật phá sản hành bắt đầu có hiệu lực từ : A 25/10/2005 B 15/06/2005 C 15/06/2004 D 25/10/2004 Câu 26: Luật phá sản hành có vai trò chính: A B C D Câu 27: Người yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn cho ai? B Cơ quan đăng ký kinh A Tất doanh C Tòa án có thẩm D Viện kiểm soát quyền Câu 28: Tòa án cấp huyện có quyền tiến hành thủ tục phá sản A Doanh nghiệp, Hợp tác xã B Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước C Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Hợp tác xã D Hợp tác xã đăng ký kinh doanh quan đăng ký kinh doanh cấp huyện Câu 29: Việc phân chia tài sản lại Doanh nghiệp, Hợp tác xã theo bậc thứ tự ưu tiên thứ 3, gồm khoản: A Tất B Thanh toán chi phí phá sản Trang 4/14 - Mã đề thi 628 C Nợ thuế nhà nước D Thanh toán khoản nợ cho người lao động Câu 30: Khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản dẫn đến: A Cả hai B Chấm dứt vĩnh viễn tồn doanh nghiệp C Cả hai sai D Vẫn tiếp tục hoạt động trường hơp đổi quyền sở hữu Câu 31: Theo luật phá sản 2004, điều kiện để hội nghị chủ nợ hợp lệ là: A Có tham gia tất chủ nợ B Có 1/2 số chủ nợ không đảm bảo đại diện cho từ 2/3 tổng số nợ khơng đảm bảo trở lên C Có tham gia người có nghĩa vụ tham gia theo quy định D a b Câu 32: Cơng ty TNHH thành viên X có trụ sở quận Tân Bình, TPHCM Khi cơng ty nộp đơn yêu cầu phá sản nộp quan A Cả B TAND TPHCM C TAND quận Tân Bình D Cả sai Câu 33: Chủ thể kinh doanh không đối tượng áp dụng luật phá sản 2004 A Công ty TNHH B Hộ kinh doanh C Hợp tác xã D Doanh nghiệp tư nhân Câu 34: Hội nghị chủ nợ do: A Chủ doanh nghiệp người đại diện hợp pháp doanh nghiệp B Chủ doanh nghiệp triệu tập C Thẩm phán triệu tập D Chủ nợ triệu tập Câu 35: Theo luật phá sản năm 2004, có bước tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp, hơp tác xã: A B C D Câu 36: Các đối tượng sau quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Doanh nghiệp, Hợp tác xã A Đại diện công đoàn B Thành viên hợp danh công ty hợp danh C Cổ đông công ty cổ phần D Chủ nợ có bảo đảm Câu 37: Trong thời hạn bao lâu, kể từ nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, chủ doanh nghiệp đại Trang 5/14 - Mã đề thi 628 diện hợp pháp doanh nghiệp, hợp tác xã không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải chòu trách nhiệm theo quy đònh pháp luật? A tháng B tháng C 15 ngày D thaùng Câu 38: Thẩm phán định mở thủ tục lý tài sản trường hợp: A Tất B Hội nghị chủ nợ khơng thành C Có NQ Hội nghị chủ nợ lần I D Đặc biệt Câu 39: Cơ quan có thẩm quyền tuyên bố phá sản doanh nghiệp: A Tòa án kinh tế B Ủy ban nhân dân cấp tỉnh C Tòa án kinh tế nơi doing nghiệp mắc nợ đặt trụ sở D Viện kiểm soáy nhân dân cấp tỉnh Câu 40: Giải thể phá sản giống chổ: A Chấm dứt tồn Doanh nghiệp B Tiến hành thủ tục theo quy đònh C Thanh toán nợ D Tất Câu 41: Theo luật phá sản năm 2004, doanh nghiệp sau có định mở thủ tục phá sản tòa án khơng làm điều sau: A Từ bỏ giảm bớt quyền đòi nợ B Chuyển khoản nợ khơng đảm bảo thành khoản nợ có bảo m tài sản doanh nghiệp C Thanh lý nợ không đảm bảo D Cả đáp án Câu 42: Tiến hành thủ tục phá sản TAND cấp huyện có thẩm phán phụ trách A B C D Câu 43: Chọn câu PHÁ SẢN : A Cả a, b,c sai B Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản đương nhiên bị phá sản C Phá sản chấm dứt tồn vĩnh viễn doanh nghiệp D Việc mở thủ tục phá sản phải doanh nghiệp yêu cầu tiến hành Câu 44: Đối tượng áp dụng Luật Phá sản doanh nghiệp là: A Tất C Công ty cổ B Hợp tác xã D Công ty TNHH phần Trang 6/14 - Mã đề thi 628 Câu 45: Trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khơng phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản A Cổ đông công ty cổ phần B Chủ DN C Chủ nợ khơng có đảm bảo D Đại diện người lao động Câu 46: Thẩm phán đònh đình thủ tục họat động Doanh nghiệp,Hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản nếu; A A B sai B Được nửa số phiếu chủ nợ bảo đảm đai diện cho từ 2/3 tổng số nợ bảo đảm trở lên chưa toán đồng ý đình C A B D Doanh nghiệp,Hợp tác xã thực xong phương án hpục hồi kinh doanh Câu 47: Thẩm quyền giải việc phá sản : A HTX mở thủ tục phá sản án cấp huyện, nơi mà HTX ĐKKD quan cấp huyện B Doanh nghiệp mở thủ tục phá sản án cấp tỉnh cấp huyện, nơi mà doanh nghiệp ĐKKD quan cấp tỉnh cấp huyện C Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi mở thủ tục phá sản án cấp tỉnh, nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở D Cả a c Câu 48: Luật phá sản 2004 quy định doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản A Là doanh nghiệp gặp khó khăn bị thua lỗ hoạt động kinh doanh sau áp dụng biện pháp tài cần thiết mà khả toán nợ đến hạn B DN gặp khó khăn bị thua lỗ hoạt động kinh doanh đến mức thời điểm tồn giá trị tài sản lại DN kơ đủ tốn cho khoản nợ đến hạn C Là DN khơng có khả tốn khoản nợ đến hạn chủ nợ có yêu cầu Câu 49: Pháp luật Phá sản công cụ pháp lý để bảo vệ quyền lợi đáng,hợp pháp của: A Chủ nợ B Câu a,b sai C Con nợ D Câu a,b Câu 50: Doanh nghiệp dược coi lâm vào tình trạng phá sản : A Cả b c B Tổng giá trị tài sản lại cơng ty khơng đủ tốn tổng số khoảng nợ đến hạn C Doanh nghiệp hồn tồn khả tốn tổng khoản nợ hạn Trang 7/14 - Mã đề thi 628 chủ nợ u cầu D Doanh nghiệp khơng có khả toán khoản nợ đến hạn chủ nợ yêu cầu Câu 51: Doanh nghiệp lâm vào tình trạng Phá sản có coi bị Phá sản khơng: A Có B Chưa hẳn C Không Câu 52: Luật Phá sản 2004 quy định thẩm quyền giải yêu cầu tuyên bố Phá sản là: A Tòa án cấp tỉnh B Tòa án cấp tỉnh nơi đặt trụ sở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam C Tất D Tòa án cấp huyện Câu 53: Ngày 01/01/2008, TAND TPHCM định tuyên bố công ty TNHH X bị phá sản Tòa án phải định cho sở kế hoạch - đầu tư TPHCM chậm vào ngày A 03/01/08 B 07/01/08 C 05/01/08 D 10/01/08 Câu 54: Doanh nghiệp bị coi phá sản khi: A Tất câu B Đã tiến hành thủ tục tuyên bố phá sản C Lâm vào tình trạng phá sản D Mất khả toán khoản nợ Câu 55: Đối tượng nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiêp : A Đại diện người lao động đại diện cơng đồn B Thành viên góp vốn cơng ty hợp danh C Chủ nợ có đảm bảo D Cả b c Câu 56: Luật Phá sản doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày nào: A 30/12/2004 B 25/10/2004 C 15/06/2004 D 07/01/2005 Câu 57: Theo luật phá sản 2004, đối tượng sau ưu tiên phân chia tài sản lại doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản đầu tiên: A Các khoản nợ người lao động B Chi phí phá sản C Đáp án khác D Các khoản nợ khơng đảm bảo Câu 58: Hành động bò cấm Doanh nghiệp, Hợp tác xã mắc nợ sau có đònh mở thủ tụïc phá sản tòa án: A Từ bỏ giảm bớt quyền đòi nợ B Cất giấu, tẩu tán tài sản, lý khoản nợ Trang 8/14 - Mã đề thi 628 bảo đảm C Chuyển khoản nợ bảo đảm thành khoản nợ có bảo đảm tài sản Doanh nghiệp mắc nợ D Tất Câu 59: Theo luật phá sản 2004, thời hạn để tòa án định mở hay không mở thủ tục phá sản doanh nghiệp là: A Đáp án khác B 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản C 20 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản D 40 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Câu 60: Đạo luật phá sản Quốc Hội thông qua vào thời gian ? A 30/12/1993 B 25/10/2004 C 01/07/1994 D 15/06/2004 Câu 61: Ai người có nghóa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: 1.Chủ doanh nghiệp 2.Đai diện người lao động đại diện công đoàn 3.Cổ đông công ty cổ phần 4.Đại diện hợp pháp Doanh nghiệp, Hợp tác xã D Tất A B C Câu 62: Công ty TNHH NGỌC THU có trụ sỡ TP Đà Nẵng, văn phòng đại diện tai TP Hồ Chí Minh, chi nhánh tai TP Biên Hòa-Đòng Nai TANN nơi có quyền giải phá sảncho công ty A Cả nơi B TP Đà Nẵng C TP hồ Chí Minh D TP Biên Hòa – Đồng Nai Câu 63: Phá sản Giải thể có điểm giống nhau: A Tất B Đều phải toán nợ tuyên bố Phá sản hay Giải thể C Đều chấm dứt tồn doanh nghiệp D Đều phải tiến hành thủ tục Phá sản hay Giải thể Câu 64: Các giao dòch Doanh nghiệp , Hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thực khoảng thời ba tháng trước ngày tòa án thu lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản coi vô hiêu: A Tất ñuùng Trang 9/14 - Mã đề thi 628 B Thanh tóan khoan nợ chưa đến hạn C Thế chấp, cầm cố tài sản Doanh nghiệp, Hợp tác xã D Tặng, cho bất động sản, động sản cho người khaùc Câu 65: Hành động DN kể từ ngày nhận định mở thủ tục phá sản thực phẩm phán đồng ý A Thanh tốn nợ khơng có đảm bảo B Trả lương cho người lao động C Từ bỏ quyền đòi nợ công ty khác D Chuyển nợ kô bảo đảm thành nợ có bảo đảm Câu 66: Hội nghị chủ nợ quan chủ nợ thành lập để giải cách cơng vấn đề liên quan đến lợi ích chủ nợ A Đúng B Sai Câu 67: Luật phá sản năm 2004, không áp dụng cho chủ thể kinh doanh sau đây: A Doanh nghiệp nhà nước B Hợp tác xã C Hộ kinh doanh D Doanh nghiệp tư nhân Câu 68: Hội nghò chủ nợ hợp lệ? A Lớn 1/2 số 2/3 số chủ nợ bỏ phiếu đồng ý B Bằng 1/2 số chủ nợ bảo đảm bỏ phiếu đồng ý C Lớn 1/2 số 2/3 số chủ nợ không bảo đảm bỏ phiếu đồng ý D Lớn 1/2trong số 2/3 số chủ nợ bảo đảm bỏ phiếu đồng ý Câu 69: Theo luật phá sản năm 2004, thủ tục phá sản thủ tục: A Nhà nước đại diện chủ nợ đòi nợ B Đòi nợ theo cá nhân chủ nợ C Đòi nợ tập thể chủ nợ D Cả Câu 70: Ông A người bảo lãnh cho ông B, ông B khả trả nợ thời gian cơng ty ơng B bị phá sản Thì: A Khoản nợ nợ có bảo đảm ơng A B Ông A phải trả nợ C Ông B phải trả nợ D a b Câu 71: Thứ bậc ưu tiên phân chia tài sản DN bị tuyên bố phá sản A Chi phí phá sản, thuế, lương CN B Chi phí phá sản, lương CN, thuế C Thuế, lương CN, chi phí phá sản D Thuế, chi phí phá sản, lương CN Trang 10/14 - Mã đề thi 628 Câu 72: Trong giai đoạn phục hồi kinh doanh thời gian bao lau danh nghiệp phải nộp báo cáo kinh doanh lần A tháng lần B Tùy theo đònh hội nghò chủ nợ C tháng lần D tháng lần Câu 73: Thẩm phán đònh mở tục lý tài sản sau có nghò hội nghò chủ nợ lần thứ I, trường hợp: A Hội nghò chủ nợ không thông qua phương án phục hồi họat động kinh doanh Doanh nghiệp B Doanh nghiệp,Hợp tác xã không xây dựng phương án phục hồi họat động kinh doanh thời gian qui đònh C Doanh nghiệp,Hợp tác xã thực không chưa thực phương án phục hồi họat động kinh doanh trường hợp bên liên quan có thỏa thuận khác D Tất Câu 74: Trong chủ thể sau đây, chủ thể khơng có quyền nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp A Chủ nợ khơng có bảo đảm B Chủ doanh nghiệp người đại diện hợp pháp doanh nghiệp C Chủ nợ có bảo đảm D Người lao động Câu 75: Đối tượng không chịu trách nhiệm vô hạn doanh nghiệp,cơng ty bị lâm vào tình trạng Phá sản: A Công ty TNHH B Công ty tư nhân C Câu b,c D Hộ kinh doanh Câu 76: Vai trò pháp luật phá sản là: A Cơng cụ pháp lý bảo vệ quyền lợi đáng chủ nợ lợi ích hợp pháp nợ B Cả C Bảo vệ quyền lợi nguời lao động D Góp phần tổ chức, cấu lại kinh tế Câu 77: Phá sản Giải thể có điểm khác bản: A B C D Câu 78: Phương án phân chia tài sản doanh nghiệp mắc nợ theo thứ tự ưu tiên là: A Phí phá sản, khoản nợ lương cơng nhân, khoản nợ khơng có bảo đảm Trang 11/14 - Mã đề thi 628 B Phí phá sản, thuế nhà nước, khoản nợ lương công nhân khoản nợ khơng có đảm bảo C Khoản nợ có bảo đảm, thuế, khoản nợ khơng có bảo đảm D Tất sai Câu 79: Cơ quan có thẩm quyền tuyên bố phá sản doanh nghiệp : A Viện kiểm soát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nơi doanh nghiệp, HTX đăng kí B Tòa án kinh tế, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở C Tòa án kinh tế, tòa án nhân dân nơi doanh nghiệp HTX đăng kí D Phòng thi hành án trược thuộc sở tư pháp Câu 80: Thủ tục tiến hành phá sản gồm : A Cả a b sai B Thủ tục hành C Cả a b D Thủ tục tư pháp Câu 81: Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp khoản tiền tạm ứng phí phá sản theo quy đònh tòa án, trừ người nộp đơn là: A Thành viên hợp danh công ty hợp danh B Đại diện người lao động C Tất D Chủ nợ bảo đảm Câu 82: Ai đònh thành lập tổ quản lý lý tài sản: A Chủ Doanh nghiệp, Hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản B Đại diện chủ nợ C Thẩm phán D Đai diện người lao động Câu 83: Trong Tiếng Việt, “Phá sản” thể thuật ngữ nào: A Câu a,b B Câu b C Khánh tận D Vỡ nợ Câu 84: Theo luật phá sản 2004, doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản khi: A Khi tổng trị giá tài sản lại cơng ty khơng đủ tốn tổng số nợ đến hạn B Doanh nghiệp gặp khó khăn bị thua lỗ kinh doanh C Tất D Doanh nghiệp khơng có khả tốn khoản nợ đến hạn chủ nợ có yêu cầu Câu 85: Đối tượng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục Phá sản doanh nghiệp,Hợp tác xã: Trang 12/14 - Mã đề thi 628 A Tất B Thành viên hợp danh CTHD C Cổ đông CTCP D Chủ sở hữu doanh nghiệp NN Câu 86: Thủ tục phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản chủ trì: A Doanh nghiệp B Cơ quan có thẩm quyền C Các chủ nợ D Tất Câu 87: Chọn câu A Luật phá sản 2004 có chương với 95 điều B Luật phá sản 2004 quốc hội thông qua 25/10/2004 C Luật phá sản 2004 quy dịnh chủ thể kinh doanh bị phả sản D Luật phá sản 2004 có hiệu lực 15/06/2004 Câu 88: Theo luật phá sản 2004, có trường hợp tòa án định mở thủ tục lý tài sản A B C D Câu 89: Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi: A Cả a b sai B Người nộp đơn xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng phí C Nhận đơn, định mở thủ tục phá sản D Cả a b Câu 90: Đối tượng sau khơng có quyền nộp đơn u cầu mở thủ tục phá sản A Cổ đông công ty cổ phần B Đại diện cơng đồn cơng ty C Thành viên hợp doanh công ty hợp doanh D Ngân hàng mà DN vay Câu 91: Tối đa ngày kể từ thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, án phải định mở hay không mở thủ tục phá sản : A 15 ngày B 45 ngày c 60 ngày C 30 ngày Câu 92: Cơng ty cổ phần ABC có trụ sở Bình Dương, có văn phòng đại diện: 1ở TPHCM, Đồng Nai Các chủ nợ công ty ABC người dân TPHCM Khi chủ nợ muốn nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cơng ty ABC phải nộp đơn đâu ? A TAND tỉnh Bình Dương B TAND tỉnh Đồng Nai C Tất D TAND TPHCM Câu 93: Theo luật phá sản năm 2004, thời hạn để doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ khiếu nại, kháng nghị định tuyên bố phá sản A 30 ngày kể từ ngày cuối đăng báo định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản Trang 13/14 - Mã đề thi 628 B ngày kể từ ngày cuối đăng báo định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản C 20 ngày kể từ ngày cuối đăng báo định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản D 10 ngày kể từ ngày cuối đăng báo định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản Câu 94: Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, thì: A Tất sai B Chắc chắn bò phá sản C Chưa hẳn bò phá sản, bò coi phá sản tiến hành thủ tục tuyên bố phá sản D Không bò phá sản Câu 95: Cơ quan sau có thẩm quyền giải việc phá sản doanh nghiệp có vấn đầu tư nước ngoài: A Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở doanh nghiệp B Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở doanh nghiệp C Tòa án nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở doanh nghiệp D Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở doanh nghiệp - - HẾT Trang 14/14 - Mã đề thi 628 ... đầu tư nước C Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Hợp tác xã D Hợp tác xã đăng ký kinh doanh quan đăng ký kinh doanh cấp huyện Câu 29: Việc phân chia tài sản lại Doanh nghiệp, Hợp tác xã theo... B TAND TPHCM C TAND quận Tân Bình D Cả sai Câu 33: Chủ thể kinh doanh không đối tượng áp dụng luật phá sản 2004 A Công ty TNHH B Hộ kinh doanh C Hợp tác xã D Doanh nghiệp tư nhân Câu 34: Hội... biệt Câu 39: Cơ quan có thẩm quyền tuyên bố phá sản doanh nghiệp: A Tòa án kinh tế B Ủy ban nhân dân cấp tỉnh C Tòa án kinh tế nơi doing nghiệp mắc nợ đặt trụ sở D Viện kiểm soáy nhân dân cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: luat kinh te pha san, luat kinh te pha san

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay