Luận văn sản phẩm tài chính giao dịch ký quỹ chứng khoán (85 trang)

76 12 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2018, 09:59

Trang CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM TÀI CHÍNH GIAO DỊCH QUỸ CHỨNG KHỐN 1.1/ Giới thiệu sản phẩm tài giao dịch quỹ chứng khốn 1.1.1/ Khái niệm sản phẩm tài Khái niệm sản phẩm tài rộng, theo FSR (Financial Services Reform) bao gồm tất sản phẩm liên quan đến : - Đầu tư tài (cổ phiếu, giấy nợ, lãi suất hưu tri, đầu tư vào bảo hiểm nhân thọ tiền gửi ngân hàng) - Quản lý rủi ro tài (bảo hiểm chung sản phẩm phái sinh sử dụng để đầu cơ) - Thực khoản tốn khơng dùng tiền mặt (thẻ ghi nợ, séc, thẻ thông minh séc du lịch) 1.1.2/ Khái niệm giao dịch quỹ chứng khốn 1.1.2.1/ Lịch sử hình thành giao dịch quỹ Giao dịch quỹ có nguồn gốc từ thị trường tương lai hàng hóa Thị trường tương lai xuất từ thời trung cổ, phát triển để đáp ứng yêu cầu giới nông dân lái bn Đi vào phân tích tình nơng dân thời điểm thu hoạch tương lai, giá hàng hóa cao thấp điều ảnh hưởng nhiều đến họ họ cần tiền Và tương tự, giới lái buôn chịu rủi ro giá hàng hóa biến động tương lai, họ người cần hàng Do nông dân lái buôn gặp trước thời điểm thu hoạch để thỏa thuận giá cho thời điểm họ có hàng cần hàng tương lai Điều có nghĩa họ thương lượng loại hợp đồng tương lai hàng hóa – loại hợp đồng cung cấp cách thức mua bán hàng hóa bên để loại trừ rủi ro giá hàng hóa khơng ổn định tương lai Sự phát triển thị trường tương lai, kèm theo gia Trang tăng rủi ro dẫn đến việc xuất hệ thống toán bù trừ giao dịch Nền tảng toán bù trừ hệ thống tiền gửi bảo lãnh tiền gửi, yêu cầu từ người tham gia thị trường tương lai Trong thực tế trao đổi, khoản tiền gửi gọi giao dịch kỹ quỹ, số tiền mà khách hàng phải trả vào tài khoản công ty môi giới thiết lập vị thế, gọi quỹ, tỷ lệ kỹ quỹ thường 1-10% giá trị hợp đồng tương lai Từ hoạt động kỹ quỹ giao dịch hàng hóa vận dụng sang sản phẩm tài khác chứng khoán (Giao dịch kỹ quỹ thị trường chứng khoán), ngoại tệ (Giao dịch quỹ at FOREX), vàng (Gold giao dịch kỹ quỹ) …và tiếp tục phát triển vào năm 20 đầu kỷ 20 1.1.2.2/ Khái niệm giao dịch quỹ chứng khoán Margin trading - Giao dịch quỹ: Là việc mua bán chứng khốn người đầu tư thực có phần tiền chứng khốn, phần lại cơng ty chứng khốn cho vay Sản phẩm tài giao dịch quỹ loại sản phẩm dịch vụ mà cơng ty chứng khốn (cơng ty mơi giới) cung cấp cho khách hàng Trong đó, cơng ty chứng khốn (cơng ty mơi giới) cho phép nhà đầu tư mượn tiền nhà môi giới (công ty môi giới, cơng ty chứng khốn ) để mua chứng khốn, trường hợp họ khơng đủ tiền để mua Có thể hiểu, giống khoản vay thơng thường chấp, cá nhân thực hiện, để có tiền đáp ứng cho nhu cầu đầu tư quỹ, vay mua chứng khoán: khoản tiền đặt cọc khách hàng cho cơng ty chứng khốn họ thực việc vay tiền mua chứng khoán Theo quy định Hội đồng Dự trữ liên bang Mỹ, mức quỹ ban đầu thực thi từ năm 1945 yêu cầu số tiền quỹ từ 50 tới 100% lượng tiền mua chứng khoán Vào năm 1990 mức quỹ tối thiểu 50% lượng tiền mua chứng khốn bán khống chứng khốn, tính tiền mặt chứng khoán giao dịch hợp pháp, với mức tối thiểu 2.000 USD Sau đó, yêu cầu quỹ trì đựơc Hiệp hội nhà giao Trang dịch chứng khoán (NASD) Sở Giao dịch chứng khốn đặt ra, nhiều cơng ty chứng khốn có u cầu tương tự cao Giao dịch quỹ có hai loại: mua quỹ bán khống Mua quỹ việc nhà đầu tư mua cổ phiếu có sử dụng hạn mức tín dụng cơng ty chứng khốn cấp Nó đảm bảo khoản ứng trước tiền chấp cổ phiếu mua Vì vậy, thơng thường nhà đầu tư dự đoán giá tăng thực giao dịch quỹ Tại Việt Nam, Theo Thông tư Số 74/2011/TT-BTC hướng dẫn giao dịch chứng khốn thì: “Giao dịch mua quỹ chứng khốn giao dịch mua chứng khốn khách hàng có sử dụng tiền vay cơng ty chứng khốn sử dụng chứng khốn khác có tài khoản chứng khoán mua tiền vay để cầm cố” Ví dụ: Nhà đầu tư A dự đốn giá cổ phiếu XYZ tăng tương lai muốn mua 3.000 cổ phiếu XYZ với giá 50.000 đồng/cổ phiếu có 75 triệu đồng tài khoản Nhà đầu tư A vay CTCK nơi mở tài khoản 75 triệu đồng thiếu (50% vốn) Lợi nhuận nhà đầu tư A đạt chênh lệch giá bán giá mua 3.000 cổ phiếu trừ lãi suất vay CTCK Bán khống (short-selling) tài có nghĩa cách kiếm lợi nhuận từ kỳ vọng tụt giảm giá loại chứng khoán, ngoại tệ Bán khống bán loại chứng khốn mà người bán khơng sở hữu thời điểm bán Cụ thể, họ vay chứng khoán để bán sau mua lại chứng khốn với giá thấp để trả cho người họ vay, phần chênh lệch giá thấp mang lại lợi nhuận cho người bán khống Sau xin giới thiệu số thuật ngữ dùng hoạt động giao dịch quỹ: - Tài khoản giao dịch quỹ: tài khoản khách hàng mở cơng ty chứng khốn để thực giao dịch quỹ chứng khoán (Theo Thông tư Số 74/2011/TTBTC ) Trang - Tài khoản giao dịch thông thường: tài khoản khách hàng mở cơng ty chứng khốn để giao dịch chứng khốn khơng sử dụng tiền vay cơng ty chứng khốn (Theo Thơng tư Số 74/2011/TT-BTC ) - Dư nợ quỹ khách hàng tài khoản giao dịch quỹ: tổng số tiền khách hàng nợ cơng ty chứng khốn (Theo Thơng tư Số 74/2011/TT-BTC) - Tài sản thực có khách hàng tài khoản giao dịch quỹ: bao gồm tiền mặt, giá trị chứng khoán phép kỹ quỹ tài khoản giao dịch quỹ tính theo giá thị trường tính theo giá thị trường trừ dư nợ quỹ (Theo Thông tư Số 74/2011/TT-BTC) - Tỷ lệ quỹ ban đầu: tỷ lệ tài sản thực có (trước thực giao dịch) so với giá trị hợp đồng giao dịch (dự kiến thực hiện) tính theo giá thị trường (Theo Thông tư Số 74/2011/TT-BTC ) - Tỷ lệ quỹ: tỷ lệ tài sản thực có so với tổng tài sản tài khoản giao dịch quỹ tính theo giá thị trường (Theo Thông tư Số 74/2011/TT-BTC ) - Tỷ lệ quỹ trì: tỷ lệ tối thiểu tài sản thực có so với tổng tài sản tài khoản giao dịch quỹ tính theo giá thị trường (Theo Thông tư Số 74/2011/TTBTC) - Giá trị quỹ ban đầu (Initial Margin- IM): giá trị quỹ ban đầu để vay số tiền định nhà môi giới (công ty môi giới) thực giao dịch chứng khoán Trong thực tế để đo giá trị quỹ ban đầu, người ta dùng khái niệm tỷ lệ quỹ ban đầu - Tỷ lệ quỹ ban đầu: tỷ lệ % tối thiểu giá trị giao dịch mà NĐT phải có tài khoản quỹ thực giao dịch Tỷ lệ quỹ ban đầu thường quy định quan quản lý đặc thù nhà môi giới (công ty môi giới) VD: Theo Regulation T of the Federal Reserve Board, tỷ lệ quỹ tối thiểu Mỹ 50% Ví dụ NĐT muốn mua số cố phiếu trị giá 10.000 USD, NĐT phải quỹ Trang ban đầu 50% tức 5.000 USD Tuy nhiên, tùy đặc thù công ty môi giới tỷ lệ quỹ 60% hay 70% - quỹ hay quỹ thực tế (Current liquidating margin - CLM ): số tiền thực có NĐT tài khoản quỹ sau lý toàn trạng thái giao dịch theo thị giá tốn nợ cho cơng ty mơi giới loại phí Tỷ lệ quỹ thực tế: tỷ lệ phần trăm tổng giá trị quỹ so với tổng giá trị đầu tư thời điểm CLM (%) = CLM/ Giá trị khoản đầu tư - Giá trị quỹ tối thiểu (Minimum margin requirement- MMR): giá trị quỹ tối thiểu quy định luật pháp công ty môi giới (nhà môi giới) để bảo đảm rủi ro cho khoản vay với công ty mơi giới (nhà mơi giới) giá trị tồn tài sản quỹ sụt giảm biến động giá cổ phiếu - Tỷ lệ quỹ tối thiểu: CLM < MMR NĐT phải lý bớt số giao dịch bổ sung tiền vào tài khoản quỹ để CLM ≥ MMR - Cảnh báo quỹ (Margin call): giá trị tài sản quỹ thấp giá trị quỹ tối thiểu nhà môi giới gửi đến nhà đầu tư thông báo gọi cảnh báo quỹ Trong trường hợp này, nhà đầu tư phải quỹ bổ sung tiền mặt, bán bớt phần chứng khốn có tài khoản, mua phần chứng khoán bán khống để đảm bảo tỷ lệ quỹ thực tế không nhỏ tỷ lệ quỹ tối thiểu - quỹ bổ sung (Additional margin): Là số tài sản bổ sung vào tài khoản quỹ nhằm đảm bảo tỷ lệ quỹ tối thiểu 1.1.2.3/ Ưu nhược điểm rủi ro nhà đầu tư sử dụng dịch vụ 1.1.2.3.1/ Ưu điểm giao dịch quỹ Trước hết tính chất đòn bẩy giao dịch quỹ, cho phép NĐT giao dịch mua bán số lượng chứng khoán lớn nhiều lần với khoản đặt cọc ban đầu, so với hình thức giao dịch hồn tồn tiền mặt Khi NĐT phán đốn tình hình thị trường, lợi nhuận từ giao dịch kỹ quỹ khuyếch đại lên nhiều lần Trang Hơn loại hình thường có mức lãi suất thấp so với lãi suất vay tiền mặt thơng thường để mua chứng khốn Ngược lại, giá chứng khốn tăng, NĐT rút bớt số tiền chênh lệch để kinh doanh tiếp tiêu dùng cho mục đích cá nhân khác Thích hợp với NĐT với số vốn mua lượng chứng khốn nhiều số tiền thực có Cuối lợi nhuận từ tài khoản quỹ sử dụng tiếp để đặt cọc mua thêm chứng khoán 1.1.2.3.2/ Nhược điểm giao dịch quỹ nhà đầu tư Không phải tất loại chứng khốn mua hình thức giao dịch quỹ Theo chứng khốn vơ danh, OTC, IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng) khơng phép mua hình thức giao dịch kỹ quỹ Điều làm giới hạn danh mục đầu tư NĐT Nhà đầu tư phải trả lãi phí hoa hồng cho khoản vay nên nợ cao lãi phải trả nhiều Điều làm giảm thu nhập vốn NĐT NĐT không quyền kéo dài thời gian lệnh gọi quỹ Đó yêu cầu mà họ phải hoàn trả toàn phần nợ họ tiền mặt, nộp thêm chứng khốn từ bên ngồi vào tài khoản bán số chứng khoán tài khoản họ CTCK tăng u cầu trì nội công ty để hạn chế bớt rủi ro cho công ty lúc mà không bắt buộc phải thông báo trước cho NĐT Những thay đổi dẫn đến lệnh gọi, NĐT không đáp ứng yêu cầu công ty tốn bán chứng khốn tài khoản NĐT Trong trường hợp giá chứng khoán giảm, việc giải chấp chứng khoán để thu hồi nợ CTCK dẫn đến thua lỗ cho NĐT 1.1.2.3.3/ Rủi ro nhà đầu tư sử dụng dịch vụ Trang Nhà đầu tư nhiều tiền số họ đầu tư Vì tài khoản giao dịch quỹ liên quan đến rủi ro thua lỗ cao tài khoản tiền mặt thua lỗ nhiều số tiền NĐT đầu tư ban đầu NĐT bị bắt buộc phải bán phần tất chứng khoán giá chứng khoán giảm Trong trường hợp cần thiết, CTCK bán phần tất chứng khốn NĐT mà khơng cần hỏi ý kiến họ Trong trường hợp này, NĐT bị động khơng có quyền định khoản đầu tư họ 1.1.2.4/ Tìm hiểu qui trình hoạt động giao dịch quỹ chứng khoán Ở TTCK phát triển, thủ tục để thực giao dịch quỹ thông thường sau: Thực giao dịch quỹ, khách hàng phải hợp đồng mở tài khoản giao dịch quỹ với CTCK Sau mở tài khoản giao dịch quỹ, khách hàng vay tỷ lệ định so với giá trị số chứng khoán định mua Tỷ lệ vay tối đa hầu 50% giá trị đặt mua, số nước cho vay tới 70% giá trị đặt mua Khách hàng cầm cố số chứng khốn mua từ tài khoản giao dịch quỹ để đảm bảo cho khoản vay Sau giao dịch, nhà đầu tư phải đảm bảo tỷ lệ quỹ trì Tỷ lệ đo công thức: (MV-D)/MV, đó, MV giá trị thị trường chứng khốn chấp, D giá trị khoản vay Tỷ lệ thấp tỷ lệ cho vay nói thông lệ khoảng 35%-50% Trường hợp tỷ lệ quỹ trì cao mức nói trên, nhà đầu tư có nghĩa vụ đóng thêm tài sản quỹ (tiền chứng khoán) để đảm bảo tỷ lệ quỹ trì Nếu khơng đóng thêm, CTCK có quyền bán chứng khoán tài khoản giao dịch quỹ để thu hồi nợ vay Trang Hình 1.1: Giao dịch có sử dụng đòn bẩy Ở Việt Nam chưa có quy định cụ thể giao dịch quỹ, có hình thức cầm cố chứng khoán, thấu chi hợp tác đầu tư, cho vay bảo chứng để hoạt động giao dịch bảo chứng thị trường chứng khoán Do quy định chức hoạt động cơng ty chứng khốn hạn chế nên hoạt động chủ yếu ngân hàng NĐT thông qua CTCK Nhận xét nghiệp vụ giao dịch quỹ chứng khoán áp dụng ngân hàng: a Ưu điểm : - Ngân hàng thận trọng , cho vay thận trọng, thị trường an toàn - Ngân hàng bị khống chế cho vay chứng khoán - Tạo minh bạch cho nhà đầu tư b Nhược điểm : - Ngân hàng khơng bám sát thị trường chứng khốn CTCK nên cho vay tốt CTCK - Quản lý xử lý tài sản đảm bảo cứng nhắc - Quy trình phức tạp rườm rà Ở Việt Nam, theo Thông tư Số 74/2011/TT-BTC hướng dẫn giao dịch chứng khốn quy trình giao dịch quỹ sau: Trang Nhà đầu tư muốn thực giao dịch quỹ phải mở tài khoản giao dịch quỹ cơng ty chứng khốn nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khốn Tại cơng ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch, nhà đầu tư phép mở tài khoản giao dịch quỹ Cơng ty chứng khốn phải quản lý tách biệt tài khoản giao dịch quỹ nhà đầu tư với tài khoản giao dịch khác Chứng khoán phép giao dịch quỹ cổ phiếu, chứng quỹ đầu tư niêm yết SGDCK đáp ứng yêu cầu chứng khoán phép giao dịch quỹ theo quy định UBCKNN Cơng ty chứng khốn có nghĩa vụ cơng bố cơng khai danh mục chứng khốn mà cơng ty thực giao dịch quỹ 1.2/ Vai trò giao dịch quỹ chứng khốn 1.2.1/ Vai trò giao dịch quỹ chứng khoán thị trường chứng khốn Có kinh doanh có vay nợ, hoạt động cung ứng sử dụng dịch vụ "Đòn bẩy tài chính" có đất để phát triển Lợi ích hoạt động (đối với nhà đầu tư, tổ chức cung ứng dịch vụ thị trường) rõ, vấn đề lại thành viên tham gia phải tìm cách để giảm thiểu đến mức thấp tổn thất mà hoạt động gây Vai trò to lớn giao dịch quỹ thị trường chứng khốn góp phần làm gia tăng tính khoản, khuyến khích thêm nhiều nhà đầu tư doanh nghiệp tham gia thị trường, tiến gần tới TTCK giới Với quy mô niêm yết giao dịch tăng lên nhanh chóng năm tới, điều hiển nhiên nhu cầu vay đầu tư chứng khoán nhiều thêm Các ngân hàng thương mại đáp ứng nhu cầu vay cho cá nhân chi phí thẩm định khoản vay kiểm sốt rủi ro tín dụng lớn Trong thực tế giới, ngân hàng thương mại không trực tiếp cho nhà đầu tư vay mua chứng khốn mà kênh tín dụng thực qua cơng ty mơi giới chứng khốn Nhà đầu Trang 10 tư vay phần tiền từ cơng ty chứng khốn theo tỷ lệ quỹ ban đầu cam kết dùng tài sản chấp chứng khốn Giao dịch quỹ nhu cầu đáng thiết đa số nhà đầu tư, công ty mơi giới chứng khốn, ngân hàng thương mại đòi hỏi đáng để thị trường phát triển Nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài giao dịch quỹ đòn bẩy có ngun tắc, kiểm soát thừa nhận pháp luật Với xu thị trường tăng trưởng, xác suất cao để nhà đầu tư thành công việc sử dụng đòn bẩy tài Các cơng ty chứng khốn có nguồn thu tốt nhờ khối lượng giao dịch tăng vọt Nhưng quan trọng tính khoản thi trường tăng đáng kể sở để thị trường sơ cấp phát triển Giao dịch tăng đột biến vừa qua chứng cho thấy không nhà đầu tư lợi mà cơng ty chứng khốn áp dụng đòn bẩy gặt hái siêu lợi nhuận Một tác động dễ thấy giao dịch quỹ thị trường chứng khoán đưa giá chứng khoán dần trở với giá trị thực Thật vậy, nhà đầu tư kinh doanh tài khoản quỹ họ nhận thấy giá chứng khốn thấp giá trị thực nó, họ tiên đoán giá tăng tương lai Theo qui luật thị trường, cung tăng đến mức mà đủ lớn cầu đẩy giá tăng đến lúc cao giá trị thực họ bán chứng khóan để thực hóa lợi nhuận Khi giao dịch quỹ phép thực thị trường chứng khốn làm tăng tính khoản cho thị trường từ làm cho thị trường trở nên động Với phát triển sản phẩm giao dịch quỹ làm tăng tính chuyên nghiệp cho nhà đầu tư, từ làm giảm dần tác động xấu thị trường chứng khoán hiểu biết, “tâm lý đám đơng” nhà đầu tư gây nên 1.2.3 / Vai trò giao dịch quỹ chứng khoán nhà đầu tư Trang 62 danh mục cổ phiếu tỷ lệ quỹ theo danh mục, công bố danh sách cổ phiếu giao dịch quỹ công ty Danh sách cổ phiếu CTCK tự đánh giá, phân tích chọn lọc nhằm đảm bảo danh mục chứng khốn giao dịch quỹ có chất lượng khoản tốt Tùy vào mức độ đánh giá xếp loại, CTCK cung cấp tỷ lệ quỹ ban đầu quỹ tối thiểu cho phù hợp CTCK nên yêu cầu quỹ cao tỷ lệ Sở giao dịch quy định Bảng 3.1: Xây dựng hạn mức tín dụng tối đa cho khách hàng riêng lẻ Nội dung Danh mục Loại A Tỷ lệ quỹ ban đầu Tỷ lệ quỹ bắt buộc Danh mục Loại B Tỷ lệ quỹ ban đầu Tỷ lệ quỹ bắt buộc Danh mục Loại C Tỷ lệ quỹ ban đầu Tỷ lệ quỹ bắt buộc Giả sử tỷ lệ SGDCK quy định Tỷ lệ CTCK 50% 25% 60% 30% 50% 25% 70% 30% 50% 25% 80% 30% Công ty cần quy định hạn mức tín dụng tối đa mà khách hàng vay giao dịch quỹ, hạn mức giá trị cố định tỷ lệ định tổng nguồn vốn cho hoạt động giao dịch quỹ CTCK Quy định nhằm hạn chế rủi ro cho vay nhiều vào nhóm khách hàng, thị trường chuyển biến bất lợi, khách hàng khơng trả khoản vay (giá chứng khoán giảm mạnh khoản) Cần lưu ý, khách hàng riêng lẻ không tài khoản giao dịch khách hàng, mà bao gồm người liên quan theo quy định Luật Chứng khốn 3.2.1.3/ Chuẩn hóa hồ sơ khách hàng liên quan đến hoạt động cấp tín dụng Đối với TTCK Malaysia, NĐT hợp đồng mở tài khoản giao dịch quỹ, hợp đồng công chứng quan công chứng luật sư Điều xét Trang 63 khía cạnh hồ sơ vay phù hợp, hợp đồng giao dịch quỹ việc hợp đồng vay tiền mua chứng khoán quỹ người vay phải có trách nhiệm hồn trả bồi thường thiệt hại phát sinh sai phạm cần phải có giám sát thừa nhận quan pháp luật Chính thế, cung cấp dịch vụ giao dịch quỹ, CTCK cần trọng vào hồ sơ liên quan đến thơng tin khách hàng góp phần củng cố sở thông tin NĐT thị trường bảo vệ CTCK xảy kiện tranh chấp với khách hàng Ngoài yêu cầu hồ sơ Trung tâm Lưu chứng khoán việc mở tài khoản giao dịch cho NĐT, cần có hồ sơ liên quan đến mở tài khoản giao quỹ Cụ thể là: Đơn mở tài khoản giao dịch quỹ; Quyết định hội đồng quản trị việc mở tài khoản giao dịch quỹ (nếu pháp nhân); Hợp đồng giao dịch quỹ (công chứng); Cam kết trách nhiệm cá nhân (công chứng); Văn ủy quyền cho CTCK (công chứng); Cam kết đảm bảo bồi thường thiệt hại (công chứng) 3.2.1.4/ Thực đánh giá tín nhiệm cấp hạn mức khách hàng Đánh giá tín nhiệm cấp hạn mức bước việc tiếp nhận từ chối cung cấp dịch vụ cho vay mua chứng khoán quỹ, bước quan trọng trình quản lý rủi ro tín dụng Trên sở đánh giá tín nhiệm khách hàng, CTCK cấp cho khách hàng hạn mức cho vay thực giao dịch quỹ Công việc thực khách hàng đăng mở tài khoản giao dịch quỹ tháng lần khách hàng Mục đích việc đánh giá khách hàng nhằm đánh giá khả đảm bảo toán khách hàng rủi ro việc cấp tín dụng cho khách hàng, việc đánh giá thơng qua số điểm tiêu chí cơng ty đưa Tùy theo số điểm đáp ứng tiêu chí cơng ty đặt cơng ty cấp hạn mức tín dụng định Ngồi ra, cần phải có phân cấp nội CTCK việc phê duyệt hạn mức tín dụng khách hàng, tùy theo hạn mức cấp quản lý phê duyệt 3.2.1.5/ Thành lập Phòng kiểm sốt tín dụng Trang 64 Khái niệm Phòng kiểm sốt tín dụng CTCK thực CTCK Việt Nam, CTCK Malaysia Phòng kiểm sốt tín dụng có vai trò quan trọng việc kiểm sốt quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động cấp tín dụng cho NĐT Vai trò Phòng kiểm sốt tín dụng nhằm đảm bảo: sử dụng vốn cho hoạt động cung cấp giao dịch quỹ đạt hiệu cao nhất; thu hồi đầy đủ khoản cho vay trình cung cấp dịch vụ giao dịch quỹ; khả toán giao dịch mua bán giao dịch quỹ; chất lượng dịch vụ trình cung cấp dịch vụ khách hàng; sách cơng ty q trình cung cấp dịch vụ giao dịch quỹ tuân thủ; kiểm soát rủi ro trình cung cấp dịch vụ nhằm giảm thiểu mát xảy ra; tuân thủ quy định quan quản lý nhà nước giao dịch quỹ Phòng kiểm sốt tín dụng xem khơng thể thiếu CTCK có hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch quỹ Không giống hoạt động tín dụng ngân hàng cung cấp khoản vay có đảm bảo, giao dịch quỹ chứng khoán, giá trị tài sản đảm bảo chứng khoán tài khoản giao dịch quỹ thay đổi nhanh chóng cần có biện pháp xử lý kịp thời để thu hồi khoản vay 3.2.1.6/ Áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản trị rủi ro Hệ thống công nghệ thông tin công cụ đắc lực công tác quản trị rủi ro Để quản trị rủi ro hiệu cần có liệu, thông tin phục vụ rủi ro, cơng cụ phân tích, lập báo cáo, kho liệu quản trị rủi ro Các CTCK cần củng cố hệ thống giao dịch có, đưa hệ thống giao dịch tự động vào vận hành Hiện đại hóa hệ thống giám sát thị trường, xây dựng hệ thống giám sát tự động kết hợp với hệ thống giao dịch, cơng bố thơng tin, lưu ký, tốn Xây dựng hệ thống công bố thông tin, tự động hóa, hệ thống lưu tốn bù trừ chứng khoán 3.2.2/ Tuân thủ hạn mức cho vay giao dịch quỹ theo quy định Quy chế hướng dẫn giao dịch quỹ chứng khoán Trang 65 Để đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh CTCK nên trì tổng dư nợ cho vay giao dịch quỹ không vượt 200% vốn chủ sở hữu Ngoải ra, tổng mức cho vay giao dịch quỹ khách hàng không nên vượt 3% vốn chủ sở hữu công ty Tiếp theo tổng dư nợ cho vay giao dịch quỹ loại chứng khốn khơng vượt q 10% vốn chủ sở hữu cơng ty chứng khốn; Cuối tổng số chứng khốn cho vay giao dịch quỹ khơng vượt 5% tổng số chứng khoán niêm yết tổ chức niêm yết 3.2.3/ Quản lý tài khoản quỹ Để quản lý tài khoản quỹ cách hiệu quả, cơng ty chứng khốn nên quản lý tách biệt tiền, chứng khoán tài khoản giao dịch quỹ với tiền, chứng khoán tài khoản giao dịch chứng khốn thơng thường khách hàng tiền, chứng khốn cơng ty chứng khốn Ngồi ra, cơng ty khơng nên sử dụng chứng khốn tài khoản quỹ khách hàng để làm tài sản chấp cho quan hệ quan hệ tài sản chấp cho giao dịch quỹ cơng ty chứng khốn khách hàng Tài sản chấp tài khoản giao dịch quỹ tài sản khách hàng với đầy đủ quyền liên quan Vì vậy, cơng ty có nghĩa vụ phải hạch toán đầy đủ tài sản liên quan đến chứng khoán chấp vào tài khoản giao dịch quỹ khách hàng bao gồm: cổ phiếu thưởng, cổ tức cổ phiếu và/hoặc tiền mặt khoản tiền khác trả cho chứng khốn có tài khoản giao dịch quỹ; Số tiền bán chứng khốn chấp lại sau thực đầy đủ nghĩa vụ công ty chứng khốn Bên cạnh đó, CTCK nên thực giao dịch liên quan đến chứng khoán chấp theo định khách hàng, ngoại trừ trường hợp phải bán chấp để theo định khách hàng, ngoại trừ trường hợp phải bán chứng khoán chấp để thu hồi nợ vay Trang 66 Ngoài ra, cơng ty chứng khốn nên cơng khai thường xun thơng tin điều kiện cung cấp dịch vụ giao dịch quỹ bao gồm danh sách chứng khoán thực giao dịch quỹ, yêu cầu tỷ lệ quỹ, lãi suất vay, thời hạn vay, phương thức thực lệnh gọi quỹ bổ sung Các thông tin cần phải niêm yết trụ sở chính, địa điểm kinh doanh hợp pháp khác cơng ty chứng khốn, trang thơng tin điện tử cơng ty chứng khốn; Cơng ty chứng khốn nên lập sổ kế toán, hạch toán riêng tài khoản giao dịch quỹ, danh mục tài sản tài khoản giao dịch quỹ, tỷ lệ quỹ cuối ngày giao dịch; lưu trữ đủ hồ sơ, phản ánh chi tiết, xác giao dịch tài khoản giao dịch quỹ bao gồm thông tin hàng ngày danh mục tài sản quỹ, cầm cố, chấp tài khoản, giá thị trường, tỷ lệ quỹ kèm theo lệnh gọi quỹ bổ sung, phiếu lệnh giao dịch quỹ Công ty chứng khốn phải bảo mật thơng tin tài khoản giao dịch quỹ khách hàng, không phép cung cấp thông tin cho bên thứ ba, ngoại trừ theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý khách hàng 3.2.4/ Cơng bố thơng tin Cơng ty chứng khốn nên ghi chép đầy đủ, xác lưu giữ thông tin, số liệu giao dịch mua bán tài khoản giao dịch quỹ khách hàng tối thiểu vòng năm (05) năm Trước ngày giao dịch thứ năm tháng tiếp theo, cơng ty chứng khốn nên thường xuyên gửi Sở Giao dịch chứng khoán danh sách chứng khốn mà thực giao dịch quỹ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động giao dịch quỹ tháng liền trước văn tệp liệu điện tử Ngồi ra, cơng ty nên có nghĩa vụ báo cáo đột xuất theo yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán hoạt động giao dịch quỹ 3.2.5/ Giải pháp người mơi giới chứng khốn Trang 67 Một thực tế diễn thị trường chứng khoán nhà đầu tư sử dụng sản phẩm đòn bẩy cơng ty chứng khốn cung cấp Thơng tư 74/2011/TT-BTC đời cách hợp thức hóa diễn Nhưng vai trò mơi giới nhà đầu tư đòn bẩy tài cơng nhận chưa thấy đề cập Trong lĩnh vực vậy, chào mời khách hàng sử dụng sản phẩm mới, nhà cung cấp đưa lợi ích trước mắt mà khơng đề cập hết rủi ro xảy với khách hàng Đối với chứng khoán, chào mời khách hàng (NĐT) sử dụng sản phẩm giao dịch quỹ, ngườii môi giới ln nêu hỗ trợ tích cực việc vay vốn, thời hạn sử dụng, lợi nhuận thu để khách hàng hào hứng sử dụng quỹ, đặc biệt thị trường có xu hướng lên Bởi vì, tâm lý nhà đầu tư ln nghĩ đến khía cạnh tích cực (đơi chút có lòng tham) lợi nhuận mà xem nhẹ chiều ngược lại Tuy nhiên, để có lợi nhuận lớn, NĐT phải đối mặt với rủi ro cao Nhưng để phân tích rủi ro sử dụng đòn bẩy khơng phải nhà đầu tư đủ tỉnh táo để nhận biết, vai trò môi giới lớn việc tư vấn phân tích cho nhà đầu tư Tơi thấy, thời gian trước đây, môi giới thường tư vấn cho khách hàng viễn cảnh tốt để chào mời khách hàng sử dụng GDKQ, nhiều tốt mức cơng ty chứng khốn, nhằm mang lại lợi ích cho thân cơng ty chứng khốn (phí giao dịch, hoa hồng lãi suất), môi giới phân tích rõ rủi ro cho nhà đầu tư Chính vậy, có nhiều nhà đầu tư khơng trắng tài sản, mà gánh thêm nợ nần thị trường không thuận lợi Công ty chứng khốn rơi vào cảnh khó khăn với tiêu an tồn tài chính, thiệt hại người môi giới giảm thu nhập 3.3/ Giải pháp nhà đầu tư 3.3.1/ Tìm hiểu kỹ cách thức giao dịch quỹ chứng khoán xác định mức độ chấp nhận rủi ro Trang 68 Đối với người sử dụng "Tài khoản quỹ", lợi nhuận mang lại tăng lên nhiều lần khoản đầu tư có lãi Tuy nhiên, hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro liên quan đến giai đoạn thị trường, đến cổ phiếu đến khách hàng Việc không quan tâm mức đến công tác quản trị rủi ro đặt "người dùng GDKQ" "người cấp GDKQ" vào tình bi đát thị trường chứng kiến năm 2010 vừa qua Hình 3.1: Tỷ lệ đòn bẩy tài Đối với nhà đầu tư cần phải: - Xác lập "Điểm tựa", gồm xác định "thời "của thị trường, hiểu "triển vọng lợi nhuận" danh mục cổ phiếu tài trợ vốn vay; - Xác lập kỳ vọng lợi nhuận mong muốn (về mặt thời gian mức lợi nhuận) nguồn vốn tự có huy động; - Xác lập tỷ lệ "đòn bẩy" cần sử dụng, mức "dự phòng" nguồn lực "đường rút" cần thiết Kỷ luật cần phải tuân thủ Khi tiến hành giao dịch quỹ, có ba mức quỹ - xem ba "chốt chặn" xác lập để phòng rủi ro Tỷ lệ quỹ ban đầu quy định phần vốn tự có nhà Trang 69 đầu tư phần vốn vay để mua chứng khốn theo thơng lệ quốc tế 50-50 Tỷ lệ quỹ trì bắt buộc hay gọi tỷ lệ cảnh báo thấp tỷ lệ quỹ ban đầu (ví dụ 40%) nhà đầu tư phải tuân thủ giao dịch quỹ Khi giá chứng khoán giảm kéo tỷ lệ quỹ thực tế giảm, xuống thấp tỷ lệ cảnh báo, nhà đầu tư cơng ty chứng khốn nhắc nhở u cầu nộp thêm tiền chứng khoán để nâng tỷ lệ quỹ lên mức bắt buộc Tỷ lệ quỹ xử lý "chốt chặn" cuối Công ty chứng khoán phép bán bớt phần chứng khoán để trị tỷ lệ bắt buộc tỷ lệ quỹ thực tế xuống thấp Tỷ lệ xử lý đặt mức an toàn cho khoản vay (ví dụ 25% hầu Việt Nam mức 35%) Nếu quy trình tuân thủ nghiêm ngặt, rủi ro tín dụng ln cảnh báo, kiểm sốt Nhà đầy tư buộc phải cắt lỗ cần thiết thiệt hai có xảy giảm thiểu mức thấp Theo chuyên gia tài chính, giao dịch quỹ hội cho người am hiểu chứng khoán có khả kinh doanh tốt thiếu vốn Nhà đầu tư kiến thức đầu tư chứng khốn khó tránh rủi ro sử dụng giao dịch quỹ Nhà đầu tư nhỏ lẻ, kinh nghiệm không nên chạy theo nhà đầu tư trải kiếm lời nhanh thông qua giao dịch quỹ 3.3.2/ Kiểm soát rủi ro tận dụng hội Đối với nhà đầu tư sử dụng GDKQ cần biết cách quản lý rủi ro trước nghĩ đến kiếm lợi nhuận Một số lời khuyên sau sử dụng làm sở cho nhà đầu tư kiểm soát rủi ro: Hãy xác định rõ ràng khả chịu đựng lỗ bạn trước vào hợp đồng GDKQ với cơng ty chứng khốn Nếu bạn chấp nhận thua lỗ 10%-20% vốn khơng nên sử dụng GDKQ Nếu bạn chấp nhận mức lỗ lên đến 30%50% chí nghĩ đến GDKQ Trang 70 Đây điều tối quan trọng nhà đầu tư trước định sử dụng đòn bẩy tài Việc xác định mức giới hạn chịu đựng khiến tâm lý nhà đầu tư ổn định, từ có định đầu tư sáng suốt Tuyệt đối không sử dụng hết hạn mức quỹ bạn phép, chuẩn bị sẵn lượng tiền mặt cho tình xấu Quy tắc giúp bạn ln có khoảng biên an tồn cho tài khoản quỹ Với nhà đầu tư xác định chấp nhận thua lỗ 50%, hạn mức quỹ sử dụng 40:60 hạn mức tối đa nên sử dụng 40:40 Mặc dù không dùng hết hạn mức quỹ bạn nên có lượng tiền mặt đủ cho tình cổ phiếu bị lệnh gọi quỹ tốn nghĩa vụ tài khác Khơng sử dụng GDKQ cho chiến lược đầu tư lâu dài Trong chiến lược đầu tư lâu dài nhà đầu tư hướng tới mua số lượng lớn cổ phiếu, với giá mua thấp cổ phiếu thường mua tích lũy đợt sụt giảm mạnh Nếu sử dụng GDKQ nhà đầu tư chịu áp lực giá xuống cố phiếu, kèm theo thời hạn tất toán hợp đồng GDKQ Tài khoản đầu tư hồn tồn bị giải chấp trước cổ phiếu chuyển sang chu kỳ tăng giá Tính tốn thời gian cho khoản đầu tư GDKQ Nếu bạn có hợp đồng GDKQ với thời hạn theo tháng nên kết thúc đầu tư GDKQ thời gian tính tuần Đặt mục tiêu cắt lỗ, thu lời cho tài khoản sử dụng GDKQ áp dụng kỷ luật Nhiều nhà đầu tư cá nhân rơi vào hoàn cảnh sử dụng GDKQ cổ phiếu rớt giá Với tâm lý hy vọng cổ phiếu quay đầu tăng giá trở lại nên không cắt lỗ mức 1015% Tiếp tục chờ đợi cổ phiếu tiếp tục giá, mức thua lỗ tăng nhanh lên 3040%, lúc tâm lý sợ hãi khơng dám cắt lỗ Duy trì tiếp tâm lý sợ hãi, hy vọng cổ phiếu quay đầu tăng giá khiến nhà đầu tư khơng sáng suốt định Cổ phiếu tiếp tục giảm, lỗ tiếp tục tăng hầu hết nhà đầu tư chuyển sang giai đoạn chán nản, bỏ mặc tài khoản, chấp nhận để CTCK giải chấp Trang 71 Ngược lại với việc cắt lỗ việc thực hóa lợi nhuận thường dễ chấp nhận Ở cần hiểu rõ mục tiêu để thu lợi nhuận đảm bảo cho nhà đầu tư chuyển lợi nhuận “ảo” tài khoản thành lợi nhuận “thực” tiền mặt Không mua cổ phiếu làm giá Những cổ phiếu làm giá đội lái bạn khó phân tích nhận định tăng giảm cổ phiếu theo suy luận logic thông thường Giao dịch cổ phiếu thường phụ thuộc vào vài nhà đầu tư lớn, họ đổi ý lúc để kiếm lợi nhuận cao Điển hình cổ phiếu VTV, sau UBCKNN có mức phạt với người thu lợi từ việc làm giá cổ phiếu thiệt hại NĐT nhỏ lẻ khơng đền bù Hãy kiềm chế lòng tham bảo vệ tài sản Tránh xa cổ phiếu có khối lượng giao dịch thấp Điều kiện để bạn không mua phải cổ phiếu khoản, cắt lỗ cho tài khoản quỹ Nhiều trường hợp cổ phiếu khoản, tài khoản nhà đầu tư bị giải chấp đẩy giá cổ phiếu xuống Khi cổ phiếu có khoản, giá có tín hiệu ngừng rơi tăng trở lại tài khoản nhà đầu tư bị bán hết để CTCK thu nợ GDKQ Nhà đầu tư chịu nhiều thiệt hại Với nhà đầu tư tham gia thị trường, chưa có kinh nghiệm khơng nên sử dụng GDKQ Do tính chất rủi ro cao sản phẩm GDKQ mà tất tổ chức tài chính, cơng ty chứng khoán khuyến cáo nhà đầu tư khơng sử dụng đòn bẩy tài Nhiều nhà đầu tư choáng ngợp với mức lợi nhuận nên quên hết rủi ro sử dụng thường dẫn tới hậu thua lỗ Từ quy tắc kiểm soát rủi ro nêu trên, nhà đầu tư tận dụng sử dụng quỹ để gia tăng lợi nhuận đầu tư Chuẩn bị quỹ cho phần “thân cá” Giới đầu tư thường ví việc thu lợi nhuận xu hướng tăng trung hạn thưởng thức cá Phần “đầu cá” thị trường tăng nghi ngờ, hầu hết nhà đầu tư chưa quên dư âm đợt giảm giá trước Trang 72 Thị trường biến động thất thường, nhiều rủi ro chưa nên sử dụng quỹ Phần “thân cá” có hầu hết mã cổ phiếu tăng trưởng Tỷ lệ tăng trưởng mã khác đảm bảo an toàn cho tài khoản quỹ Cuối chu kỳ tăng trưởng tăng mạnh, ngắn hạn rủi ro việc thưởng thức phần “đuôi cá” Hãy kiềm chế lòng tham tốn tài khoản quỹ Đảo danh mục quỹ theo sóng ngành Trong xu hướng tăng giá trung hạn, sóng tăng giá thường ln chuyển nhóm ngành, dòng cổ phiếu Nhà đầu tư cần nhanh nhạy, đoán chuyển danh mục.Việc chuyển danh mục đầu tư phụ thuộc vào kinh nghiệm trình độ nhà đầu tư Cần lạm dụng tránh việc nhảy sóng liên tục nhóm ngành chuyển từ ngành có sóng tăng dài sang tăng ngắn Cho dù cố gắng quản lý rủi ro nhà đầu tư nên hiểu sử dụng GDKQ tăng độ mạo hiểm cho khoản đầu tư trước khả tăng lợi nhuận Tuyệt đối tuân thủ quy tắc đặt Hãy học cách tồn thị trường tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm để chiến thắng Trang 73 Kết luận chương III: Chương III tập trung vào việc đề kiến nghị giải pháp nhằm phát triển nghiệp vụ giao dịch quỹ cơng ty chứng khốn, biện pháp phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư Trong đó, tập trung nhiều vào nhóm giải pháp nhằm xây dựng quản trị rủi ro công ty chứng chứng khoán; giải pháp quản lý tài khoản quỹ, công bố thông tin chuẩn mực đạo đức cho nhân viên môi giới làm việc cơng ty chứng khốn Cuối đề xuất quan chức nhằm hoàn thiện khung pháp lý để nghiệp vụ kỹ quỹ phát triển cách bền vững phù hợp với thông lệ quốc tế Trang 74 KẾT LUẬN Từ thực tiễn phát triển thị trường chứng khoán phái sinh giới khẳng định cơng cụ phái sinh sản phẩm tài tất yếu tiến trình phát triển thị trường tài Với TTCK giai đoạn đầu phát triển Việt Nam, trước biến động tương đối mạnh theo thái cực nóng lạnh, việc thiếu vắng cơng cụ phòng ngừa rủi ro tương lai cho loại hình giao dịch quỹ nhân tố dẫn đến bất ổn thị trường dài hạn Tuy nhiên, vấn đề phát sinh từ hoạt động rằng, để thị trường phát triển tự phát, thiếu khung pháp lý điều chỉnh khơng có giám sát nghiêm ngặt quan quản lý nhà nước dẫn đến rủi ro cho chủ thể tham gia (nhà đầu tư, CTCK) ảnh hưởng đến toàn TTCK (gồm TTCK sở) xảy đổ vỡ mang tính hệ thống Vấn đề đặt cần xây dựng khung pháp hoàn chỉnh để hoạt động giao dịch quỹ phát huy hết lợi ích để hạn chế bớt rủi ro vốn có sản phẩm giao dịch quỹ Đồng thời, tính chất đầu cao cơng cụ phái sinh, nên công tác tuyên truyền, đào tạo nhà đầu tư thị trường vô quan trọng nhằm phổ biến ý nghĩa tích cực TTCK phái sinh Trang 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO I CÁC VĂN BẢNG PHÁP QUY - Quốc Hội (2006), Luật số 70/2006/QH 11 Luật chứng khốn - Chính phủ (2007), Nghị định số 14/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật chứng khoán - Bộ Tài (2007), Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ban hành Quy chế tổ chức hoạt động cơng ty chứng khốn - Bộ Tài (2011), Quyết định số 637 /QĐ-UBCK ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch quỹ chứng khốn - Bộ Tài (2011), Thơng tư số 74/2011/TT-BTC hướng dẫn giao dịch chứng khoán - Ủy ban chứng khoán nhà nước (2000), Quyết định số 79/2000/QĐ-UBCK việc ban hành Quy chế thành viên, niêm yết, công bố thơng tin giao dịch chứng khốn - Bộ tài (2003), Quyết định số 79/2000/QĐ-UBCK ngày 29/12/2000 việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế thành viên, niêm yết, công bố thông tin giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 79/2000/QĐ-UBCK - Ủy ban chứng khoán nhà nước (2008), Cơng văn số 557/UBCK-PTTT gửi Cơng ty chứng khốn việc tuân thủ quy định giao dịch chứng khốn II SÁCH, GIÁO TRÌNH - Trung tâm nghiên cứu khoa học – Đào tạo chứng khoán ( UBCKNN ) (Báo cáo chuyên đề số 3/2011 27/6/ 2011), Khảo sát nhanh loại hình chứng khốn phái sinh sản phẩm giao dịch thị trường chứng khoán Việt Nam - UBCKNN - Trung tâm NCKH & Đào tạo chứng khốn (2002), Phân tích đầu tư chứng khốn – NXB Chính Trị Quốc Gia Trang 76 - Nguyễn Hồng Linh (2008), Phát triển sản phẩm tài giao dịch quỹ chứng khốn hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TPHCM - Huy Nam (2009), Tín dụng đầu tư tài chứng khốn, NXB Tài III BÀI VIẾT, BÀI GIẢNG , BÁO CÁO - Giang Thanh, “Góc khuất mang tên Margin”, Báo đầu tư Chứng khoán, số 135, 11/10/2010 - Diễn đàn chứng khoán, “AAA: Hiện tượng bất thường nghi vấn mang tên margin”, Báo đầu tư Chứng khoán, số 116, ngày 27/09/2010 - Trần Nguyễn, “ Hệ lụy từ tín dụng chứng khoán”, Báo Kinh doanh, số 89, ngày 16/05/2011 III WEBSITES: - http://cafef.vn - http://www.higbank.com - http://www.ncseif.gov.vn - http://www.higbank.com - http://atpvietnam.com - http://tinnhanhchungkhoan.vn - http://www.vinabull.com - http://www.bantinchungkhoan.net - http://www.tapchichungkhoan.vn - Ủy ban chứng khoán nhà nước : http://www.ssc.gov.vn - Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh : http://www.hsx.vn - Trung http://www.hastc.gov.vn tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội : ... trình giao dịch ký quỹ sau: Trang Nhà đầu tư muốn thực giao dịch ký quỹ phải mở tài khoản giao dịch ký quỹ cơng ty chứng khốn nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khốn Tại cơng ty chứng khoán. .. triển, thủ tục để thực giao dịch ký quỹ thông thường sau: Thực giao dịch ký quỹ, khách hàng phải ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ với CTCK Sau mở tài khoản giao dịch ký quỹ, khách hàng vay... tư mở tài khoản giao dịch, nhà đầu tư phép mở tài khoản giao dịch ký quỹ Cơng ty chứng khốn phải quản lý tách biệt tài khoản giao dịch ký quỹ nhà đầu tư với tài khoản giao dịch khác Chứng khoán
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn sản phẩm tài chính giao dịch ký quỹ chứng khoán (85 trang), Luận văn sản phẩm tài chính giao dịch ký quỹ chứng khoán (85 trang)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay