Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn phát hành ở công ty chứng khoán ngân hàng ngoại thương việt nam (VCBS

74 19 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2018, 09:58

Chuyên đề Chương 1: .5 Những vấn đề chung hoạt động vấn phát hành CTCK Chương 2: Thực trạng hoạt động vấn phát hành chứng khoán VCBS 25 Sơ đồ cấu tổ chức VCBS 31 Chương 3: Giải pháp kiến nghị 69 Trịnh Hải Linh- TTCK42B Chuyên đề Lời mở đầu: Tính cấp thiết đề tài vấn phát hành chứng khốn nghiệp vụ vơ quan trọng cơng ty chứng khốn, tổ chức phát hành chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam Kể từ thị trường chứng khoán Việt Nam đời, hoạt động vấn phát hành chứng khốn cơng ty chứng khốn Việt Nam bước phát triển hoàn thiện Tuy nhiên, nhiều lý chủ quan khách quan, hoạt động chưa thật hiệu nhiều bất cập Nhận thức vai trò cấp thiết cần phải cao hiệu hoạt động vấn phát hành chứng khoán thời gian tới, em đẫ chọ đề tài nghiên cứu: "Nâng cao hiệu hoạt động vấn phát hành công ty chứng khoán Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VCBS)." Mục tiêu nghiên cứu Trên sở lý thuyết hoạt động vấn phát hành, thực trạng hoạt động vấn phát hành chứng khốn cơng ty chứng khoán Ngân hang Ngoại thương Việt Nam đưa nghiên cứu Một tranh tổng thể hoạt động vấn phát hành chứng khoán VCBS nêu bật sở đánh giá thành tựu, hạn chế, tồn việc thực hoạt động vấn phát hành chứng khoán Việt Nam nói chung, VCBS nói riêng Trịnh Hải Linh- TTCK42B Chuyên đề Trên sở số giải pháp nhằm nâng cao hiệu đề xuất, nội dung nghiên cứu đề tài làm sở để mở rộng phương hướng nghiên cứu hồn thiện hoạt động vấn phát hành chứng khốn tương lai Đối tượng nghiên cứu Thực trạng hoạt động vấn phát hành chứng khoán VCBS nói riêng thực trạng hoạt động VCBS nói chung Phương pháp nghiên cứu Duy vật biện chứng vật kịch sử phương pháp nghiên cứu tổng hợp xuyên suốt toàn đề tài Các vấn đề nghiên cứu thực tiễn hoạt động vấn phát hành đề xuất kiến nghị đề tài xuất phất từ lý luận khoa học gắn liền với thực tiễn, với bối cảnh lịch sử giai đoạn phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết đề tài sử dụng nghiên cứu lý thuyết phát triển, quy trình hoạt động vấn phát hành chứng khoán để rút kết luận việc áp dụng VCBS Các phương pháp tổng hợp, phân tích thống kê sử dụng để nghiên cứu cách có hệ thống thực trạng hoạt động vấn phát hành chứng khoán kết qua giai đoạn khác Kết cấu chuyên đề Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài kết cấu thành chương Trịnh Hải Linh- TTCK42B Chuyên đề khoán Chương phần lý thuyết sở cơng ty chứng khốn, nghiệp vụ cơng ty chứng khốn có nghiệp vụ vấn phát hành chứng Những tồn hoạt động vấn phát hành chứng khoán nêu chương sở cho giải pháp đề xuất chương Trong phạm vi thời gian nghiên cứu cho phép, em nỗ lực có đóng góp định cho đề tài nghiên cứu Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu đề tài rộng, nội dung nghiên cứu phức tạp, chắn đề tài nhiều hạn chế khiếm khuyết Em mong nhận ý kiến đóng góp để hồn thiện đề tài tương lai Trịnh Hải Linh- TTCK42B Chuyên đề Chương 1: Những vấn đề chung hoạt động vấn phát hành CTCK 1.1 Khái quát công ty chứng khốn 1.1.1 Khái niệm Cơng ty chứng khốn định chế tài trung gian thức nghiệp vụ thị trường chứng khoán Việt Nam, CTCK công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập hợp pháp Việt Nam, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép thực loại hình kinh doanh chứng khốn (theo Quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3 ngày 13 tháng 10 năm 1998 UBCKNN) 1.1.2 Phân loại 1.1.2.1 Theo hình thức tổ chức Theo hình thức tổ chức chia CTCK làm loại: công ty hợp doanh (CTHD), công ty cổ phần (CTCP), Công ty trách nhiệm hữu hạn (CTTNHH) Có thể thấy rõ khác biệt chúng qua bảng sau: Trịnh Hải Linh- TTCK42B Chuyên đề Tiêu chí Cơng ty hợp doanh Cơng ty cổ phần Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Khái Là loại hình kinh doanh có từ Là pháp nhân Được hình thành niệm chủ sở hữu trở lên độc lập với từ góp vốn chủ sở hữu số thành công ty cổ viên chịu đông trách nhiệm phạm vi số vốn góp Thành +thành viên góp vốn: chịu Cổ đông chịu Các thành viên viên trách nhiệm hữu hạn trách nhiệm hữu chịu trách nhiệm phần góp hạn phạm hữu hạn nghĩa khoản Nợ công ty +thành viên hợp danh: phải chịu trách nhiệm vô hạn tồn tài sản nghĩa vụ cơng ty vi số vốn góp vụ khoản vào doanh nghiệp Nợ công ty khoản Nợ loại chứng khoán hành vi nghĩa vụ tài vốn góp sản khác cảu công ty Về việc Không phép phát hành Được phép phát Khơng phát phạm hành khốn chứng phép phát hành cổ phiếu, chứng phép phát khoán hành trái phiếu Trịnh Hải Linh- TTCK42B Chuyên đề 1.1.2.2 Theo loại hình lĩnh vực hoạt động Theo loại hình lĩnh vực hoạt động phân chia CTCK thành loại sau: - Công ty môi giới chứng khoán: CTCK thực hoạt động trung gian đại diện mua, bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng phí - Cơng ty tự doanh chứng khốn: cơng ty chứng khốn thực việc mua bán chứng khốn cho - Cơng ty quản lý danh mục đầu chứng khốn cơng ty chứng khoánhoạt động chủ yếu quản lý vốn khách hàng thông qua việc mua, bán nắm giữ chứng khốn quyền lợi khách hàng - Công ty bảo lãnh phát hành chứng khốn cơng ty chứng khốn có hoạt động chủ yếu giúp tổ chức phát hành thực thủ tục trước chào bán chứng khoán, nhận mua phần hay tồn chứng khốn tổ chức phát hành để bán lại mua số chứng khoán lại chưa phân phối hết - Cơng ty vấn tài đầu chứng khốn cơng ty chứng khốn mà hoạt động chủ yếu cung cấp dịch vụ cho khách hàng lĩnh vực đầu chứng khốn, tái cấu tài chính, chia, tách, sát nhập, hợp doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp việc phát hành niêm yết chứng khốn - Cơng ty chứng khốn tổng hợp cơng ty chứng khốn thực số nghiệp vụ chứng khoán nêu Trịnh Hải Linh- TTCK42B Chun đề 1.1.2.3 Theo mơ hình tổ chức kinh doanh: 1.1.2.3.1 CTCK đa CTCK đa tổ chức hình thức tổ hợp dịch vụ tài tổng hợp bao gồm kinh doanh chứng khoán, kinh doanh tiền tệ dịch vụ tài Có hình thức: CTCK đa phần: theo mơ hình này, ngân hàng muốn kinh doanh chứng khốn, kinh doanh bảo hiểm phải thành lập cơng ty con, hạch toán độc lập hoạt động tách rời với kinh doanh ngoại tệ CTCK đa hoàn tồn: ngân hàng trực tiếp kinh doanh chứng khốn, kinh doanh bảo hiểm, tiền tệ dịch vụ tài khác 1.1.2.3.2 CTCK chuyên doanh CTCK chun doanh CTCK chun mơn hóa lĩnh vực chứng khốn đảm trách, ngân hàng khơng tham gia kinh doanh chứng khốn 1.1.3 Vai trò - Nguyên tắc hoạt động thị trường chứng khoán nguyên tắc trung gian Các CTCK thực vai trò trung gian cho người đầu nhà phát hành Nguyên tắc yếu cầu nhà đầu nhà phát hành không mua bán trực tiếp chứng khốn mà phải thơng qua trung gian mua bán Các CTCK thực vai trò trung gian cho người đâud lẫn nhà phát hành Và thực công việc CTCK tạo chế huy động vốn cho kinh tế thơng qua thị trường chứng khốn Trịnh Hải Linh- TTCK42B Chuyên đề -Tạo chế huy động vốn cho kinh tế thông qua thị trường chứng khốn Do chun mơn hóa thành thạo nghề nghiệp, CTCK đáp ứng nhu cầu người cần vốn người có vốn Từ tạo chế huy động vốn cho kinh tế 1.1.3.1.1 Đ ối v ới nhà đ ầu t ư: - Làm giảm chi phí trung gian thời gian giao dịch Thông qua hoạt động môi giới, vấn đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, CTCK có vai trò làm giảm chi phí trung gian thời gian giao dịch, cao hiệu khoản đầu Đối với hàng hóa thông thường, mua bán qua trung gián làm tăng chi phí cho người mua người bán Tuy nhiên thị trường chứng khoán, biến động thường xuyên giá chứng khoán mức đổ rủi ro cao làm cho nhà đầu tốn chi phí, cơng sức thời gian tìm hiểu thông tin trước định đầu Nhưng thơng qua CTCK với trình độ chun mơn cao uy tín nghề nghiệp giúp nhà đầu thực khoản đầu cách hiệu - Nâng cao hiệu khoản đầu Thông qua dịch vụ chun mơn mình, CTCK giúp nhà đầu đầu cách có hiệu 1.1.3.1.2 Đối với thị trường chứng khoán - Góp phần tạo lập giá cả, điều tiết thị trường Giá chứng khoán thị trường định Tuy nhiên để đưa mức giá cuối cùng, người mua người bán phải thơng qua CTCK họ khơng tham gia trực tiếp vào q trình mua bán - Làm tăng tính khoản tài sản tài Thị trường chứng khốn có vai trò mơi trường làm tăng tính khoản cho tài sản tài Trịnh Hải Linh- TTCK42B Chuyên đề CTCK người thực vai trò Các CTCK tạo chế giao dịch thị trường Trên thị trường cấp thông qua nghiệp vụ bảo lãnh phát hànhm chứng khốn hóa, CTCK khơng huy động lượng vốn lớn đưa vào sản suất kinh doanh cho nhà phát hành mà làm tăng tính khoản tài sản tài đầu Điều làm giảm rủi ro, tạo tâm lý yên tâm cho người đầu Trên thị trường cấp 2, thông qua hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán CTCKv giúp nhà đầu chuyển đổi chứng khoán thành tiền mặt ngược lại 1.1.3.1.3 Đối với quan quản lý thị trường - Cung cấp thông tin Các CTCK có vai trò cung cấp thơng tin thị trường chứng khoán cho quan quản lý thị trường Do vừa người bảo lãnh phát hành cho chứng khoán mới, vừa trung gian mua bán chứng khoán thực giao dịch thị trường nên hết, CTCK người nắm thông tin thị trường chứng khốn Việc cung cấp thơng tin vừa quy định hệ thống pháp luật vừa nguyên tắc nghề nghiệp CTCK CTCK phải minh bạch cơng khai hoạt động Các thông tin mà CTCK cung cấp bao gồm thông tin giao dịch mua bán thị trường, thông tin cổ phiếu, trái phiếu, tổ chức phát hành, thông tin nhà đầu tư…Thông qua thông tin quan quản lý thị trường kiểm sốt chống tượng thao túng, lũng đoạn, bóp méo thị trường 1.1.4 Hoạt động CTCK 1.1.4.1 Các nghiệp vụ 1.1.4.1.1 Mơi giới chứng khoán Trịnh Hải Linh- TTCK42B 10 Chuyên đề đồng quản trị Nhược điểm số lượng cổ phiếu tăng lên sử dụng hcứng quyến, làm loãng giá cổ phiếu tương lai Thứ huy động cách thu hút nhà đầu mạo hiểm Họ người sãn sang đầu số tiền lớn chấp nhận mức rủi ro cao để đạt doanh thu cao Ưu điểm công ty có số tiền lớn để kinh doanh nhược điểm công ty phải nhượng số lớn cổ phiếu lứon cho nhà đầu theo giá ưu đãi hoạt động công ty bị kiểm soát Thứ năm huy động vốn trái phiếu Đây hình thức vay nợ nhà đầu bên Ưu điểm phương thức khơng bị ảnh hưởng cổ đơng trái chủ không quyền bỏ phiếu tham dự dại hội cổ đông Nhược điểm phẩi trả lãi suất theo mức xác định công ty lời hay lỗ Công ty thực chất trở thành người vay nợ nhà đầu Trên sổ cân nhắc phương thức huy động vốn cho khách hàng, giúp khách hàng thấy phương thức phù hợp điều kiện cụ thể Nếu khách hàng lựa chọn phương thức huy động vốn phát hành trái phiếu nhân viên vấn phát hành tiếp tụ vấn nội dung sau - Xác định mức độ hấp dẫn trái phiếu: Lãi suất trái phiếu: nhà đầu nhìn chung đề muốn hưởng lãi suất cao công ty phát hành chấp nhận mức độ Đây phần chi phí tài sau công ty Lãi suất trái phiếu chuyên gia vấn phát hành chứng khoán đưa phải đặt mối tương quan với lãi suất thị trường vốn có tính đến mức cạnh tranh với trái phiếu công ty khác Công ty đưa thêm Trịnh Hải Linh- TTCK42B 60 Chuyên đề yêu tố khuyến khích vào trái phiếu thay cạnh tranh mức lãi suất cao Kỳ hạn trái phiếu: CTCK vấn sở kỳ hạn trái phiếu dài mức độ rủi ro lớn Từ lựa chọn kỳ hạn cho trái phiếu phải tính đến ưa thích lựa chọn cơng chúnh xét giác độ kỳ hạn trái phiếu Uy tín cơng ty: Khơng phải cơng ty thu hút cơng chúnh mua trái phiếu nhà đầu phải đánh giá uy tín cơng ty định mua hay không mua Các công ty có uy tín vững mạnh dễ dàng thu hút cơng chúng mua trái phiếu CTCK phải tiến hành định mức tín nhiệm cho công ty Mệng giá trái phiếu: yếu tố quan trọng đặc biệt Việt Nam Nó liên quan đến sức mua dân chúng Việt Nam, trái phiếu nên có mệnh giá vừa phải để nhiều người mua được, tạo lưu thông trái phiếu thị trường - Xác định loại trái phiếu Trên sở xác định yếu tố trên, CTCK vấn cho công ty phát hành loại trái phiếu sau: Trên sở xác định yếu tố trên, CTCK vấn cho cơng ty phát hành loại trái phiếu sau: Trái phiếu có lãi suất cố định: Loại trái phiếu thường sử dụng nhiều tức phổ biến loại trái phiếu công ty Lãi suất ghi mặt trái phiếu không thay đổi suốt kỳ hạn Như doanh nghiệp người nắm giữ trái phiếu biết rõ mức lãi suất khoản nợ suốt thời Trịnh Hải Linh- TTCK42B 61 Chuyên đề gian tồn trái phiếu Việc toán trái phiếu thường quy định rõ Có thể chọn phương thức trả lãi định kì năm lần năm lần vào ngày 30-6 31-12 lãi trả trước… Trái phiếu có lãi suất thay đổi Đây trái phiếu có lãi suất thay đổi phụ thuộc vào số nguồn lãi suất quan trọng khác lãi suất LIBOR lãi suất Doanh nghiệp nên phát hành loại trái phiếu điều kiện có mức lạm phát cao lãi suất thị trường không ổn định Tuy nhiên trái phiếu có nhược điểm doanh nghiệp chắn chi phí lãi vay trái phiếu, gây khó khăn việc lập kế hoạch tài Việc quản lýđòi hỏi tốn thời gian doanh nghiệp phải thông báo lần điều chỉnh lãi suất Trái phiếu thu hồi Doanh nghiệp lựa chọn cách phát hành trái phiếu thu hồi tức doanh nghiệp mua lại vào thời gian Trái phiếu phải quy định phát hành để người mua trái phiếu biết Doanh nghiệp phải quy định rõ thời hạn giá doanh nghiệp chuộc lại trái phiếu Thông thường thời gian tối thiểu để trái phiếu không bị thu hồi 36 tháng Ưu điểm nó coi cách điều chỉnh lượng vốn sử dụng Khi khơng cần thiết, doanh nghiệp mua lại trái phiếu tức giảm vốn vay Doanh nghiệp thay đổi nguồn tài phát hành trái phiếu loại nguồn tài khác thơng qua việc mua lại trái phiếu Chứng khốn chuyển đổi Chứng khốn chuyển đổi loại trái phiếu cho phép chuyển đổi thành số lượng định cổ phiếu thường Nếu thị giá cổ phiếu tăng lên người giữ trái phiếu có may nhận lợi nhuận cao - Xác định kênh phân phối - Các thủ tục liên quan đến phát hành trái phiếu Trịnh Hải Linh- TTCK42B 62 Chuyên đề 2.2.3 Thực trạng dịch vụ hỗ trợ hoạt động vấn phát hành Các nghiệp vụ hỗ trợ vấn phát hành chứng khoán VCBS tương đối phát triển., bao gồm hoạt động marketing, vấn vầ luật, dịch vụ hỗ trợ khác Các hoạt động phát triển cách độc lập, phận hoạt động VCBS Tuy nhiên, chúng có bổ trợ đáng kể cho hoạt động vấn phát hành chứng khoán Hoạt động marketing hỗ trợ cho hoạt động vấn phát hành chứng khoán khâu nghiên cứu thị trường tìm kiếm khách hàng Hoạt động vấn luật cung cấp dịch vụ vấn liên quan đến pháp luật cho toàn trình vấn phát hành chứng khốn, giúp dịch vụ vấn phát hành chứng khốn hồn thành nhanh chóng bước liên quan đến thủ tục pháp lý 2.3 Đánh giá hoạt động vấn phát hành phát hành VCBS 2.3.1 Kết đạt nguyên nhân 2.3.1.1 Mở rộng thị phần Khách hàng chủ yếu công ty công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn Tuy nhiên công ty bắt đầu thâm nhập vào thị phần doanh nghiệp nhà nước với quy mô ngày lớn Trong năm qua công ty ký kết nhiều hợp đồng vấn phát hành có giá trị lớn (cơng ty Pijco, Công ty Nutifood….) Trịnh Hải Linh- TTCK42B 63 Chuyên đề Bên cạnh cơng ty tiếp tục mở rộng thị phần vấn phát hành doanh nghiệp ngồi quốc doanh Chiến lược đa dạng hóa khách hàng cho phép công ty giải quết vấn đề phân tán rủi ro 2.3.1.2 Trình độ kinh nghiệm cán nhân viên công ty ngày cao Do làm quen với hoạt động vấn phát hành năm, khoảng thời gian chưa phải nhiều song với nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi kinh nghiệm nước quốc tế, nhân viên công ty mà đặc biệt cán vấn phát hành tích lũy nhiều kiến thức kinh nghiệm vấn phát hành Là người tìm kiếm, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, cung cấp cho khách hàng sản phẩm vấn có tính chun nghiệp cao, cán hợp đồng góp phần to lớn vào thành công hợt động công ty 2.3.1.3 Bộ máy tổ chức linh hoạt gọn nhẹ Mơ hình tổ chức gọn nhẹ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý cơng ty Các cá nhân phòng ban phát huy tốt lực đồng thời phối hợp với thành viên khác để đạt hiệu cao Ban giám sát(?) có chức giám sát hoạt động thành viên để tăng tính tự giác cơng việc đồng thời đảm bảo lành mạnh trung thực tin tưởng lẫn máy công ty Những kết đạt cho thấy hoạt động VCBS nói chung, hoạt động vấn phát hành VCBS nói riêng đạt hiệu định, đem lại lợi nhuận cho công ty đồng thời giả phần vấn đề CPH cho doanh nghiệp thúc đẩy thị trường chứng Trịnh Hải Linh- TTCK42B 64 Chuyên đề khoán phát triển Đạt thành tựu sách quản lý linh hoạt kết hợp với cố gắng nỗ lực đội ngữ cán công ty Với ưu này, công ty bước nâng cao hiệu hoạt động vấn phát hành để bước khẳng định vị trí, nâng cao uy tín cơng ty thị trường Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt nói trên, cơng ty nhiều hạn chế nguyên nhân chủ quan khách quan, gây ảnh hưởng xấu tới hiệu hoạt động vấn phát hành chứng khoán Phần tiếp theo, em xin đề cập rõ vấn đề 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Những hạn chế Những hạn chế vướng mắc điều tránh khỏi hoạt động kinh doanh nào, đặc biệt với ngành non trẻ CTCK VCBS năm vừa qua không nhgừng phấn đấu nâng cao hiệu hoạt động vấn phát hành chứng khốn, nhiên nhiều việc chưa làm hạc làm không hiệu Cụ thể biểu điểm sau 2.3.2.1.1 Chưa thực nghiệp vụ vấn ph trái phiếu Tuy bước xây dưng quy trình vấn phát hành trái phiếu, song, VCBS chưa triển khai dịch vụ Số hợp đồng vấn phát hành trái phiếu công ty khơng Một ngun nhân vấn lĩnh vực chưa có phát triên tồn diện Đội ngũ cán thiếu kinh nghiệm lĩnh vực Hơn thị trường trái phiếu thị trường khó thâm nhập, đòi hỏi phải có thời gian Trịnh Hải Linh- TTCK42B 65 Chuyên đề 2.3.2.1.2 Hạn chế việc áp dụng phương pháp định giá: + Các phương pháp định giá chưa thật xác: việc xác địng giá trị doanh nghiệp, có nhiều yếu tố khơng thể định lượng cách xác Việc xác định giá trị yếu tố đó, khơng thể chuẩn xác hồn tồn Đây hạn chế tránh khỏi phương pháp định giá + Thiếu điều kiện sở để áp dụng với yếu tố định lượng cách chuẩn xác nêu trên, việc định giá mang tính ước lượng, vào số điều kiện sỏ khác Tuy nhiên, Việt Nam điều kiện chưa có Việt Nam chưa có cơng ty thực việc định mức tín nhiệm… Ví vậy, định giá doanh nghiệp, VCBS phải tiến hàn phương pháp Mà chủ yếu áp dụng phương pháp giá trị sổ sách phương pháp so sánh Nguyên nhân: + Thực tế khơng có tổ chức định giá Hiên nay, nhận thức vai trò quan trọng tổ chức định giá độc lập, việc chuẩn bị cho đời tổ chúc xúc tiến, thời gian này, việc thiếu vắng tổ chức định giá độc lập khó khăn lớn cơng ty chứng khốn vấn phát hành chứng khốn + Khơng có bảng xếp hạng doanh nghiệp, số bảng xếp hạng doanh nghiệp độ xác khơng cao + Khách hàng có số doanh nghiệp khơng có kiểm tốn Trịnh Hải Linh- TTCK42B 66 Chun đề + Khơng có số liệu ngành cho tất ngành Hiên việc thu thập số liệu ngành Việt Nam chưa thực + Các tổ chức phát hành thường có tâm lý muốn tơ vẽ, làm đẹp tình hình hoạt động cơng ty nhằm đành lừa nhà đầu Thứ nhất, họ gia tăng doanh số tiêu thụ làm doanh số đạt kế hoạch vượt kế hoạch đề Cách làm dễ áp dụng cơng ty có hệ thống phân phối, đại lý tiêu thụ địa bàn rộng Cách làm vào cuối năm tốn doanh số, cơng ty giao hàng ạt cho đại lý, nhà phân phối để ghi nhận doanh thu Thứ hai, công ty hạch tốn khơng đầy đủ chi phí Trong trường hợp chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí tiêu thụ kỳ phát sinh cao, cơng ty tìm cách chuyển chi phí sang khoản chi phí chờ phân bổ nhiều năm tìm cách gán ghép vào chi phí cho hoạt động tài Kết kinh doanh cơng ty khả quan năm phát hành chứng khoán rủi ro tăng lên cho nhà đầu vào năm sau chứng khốn lưu hành thị trường Thứ ba, tổ chức phát hành không công bố đầy đủ thông tin báo cáo tài Một số tổ chức phát hành lờ nghĩa vụ cam kết chưa thực niên độ kế toán Các nghĩa vụ thường liên quan đến khoản bảo lãnh nợ, cam kết mua lại cổ phiếu với giá cao… Trong trường hợp đòi hỏi chuyên gia vấn, định giá có chun mơn kinh nghiệm 2.3.2.1.3 Vấn đề cạnh tranh thị trường Trịnh Hải Linh- TTCK42B 67 Chuyên đề Số hợp đồng kí kết ít: Hiện nay, VCBS phải cạnh tranh với cơng ty chứng khốn khác, cơng ty vấn tài nước ngồi, tổ chức kiểm tốn…trong lĩnh vực vấn phát hành chứng khoán Số hợp đồng vấn ph thực khoang 10 hợp đồng, có hợp đồng lớn phải kể đến hợp đồng vấn phát hành chứng khoán Pjico Nutifood 2.3.2.1.4 Doanh thu trực tiếp từ hoạt động chưa cao Phí thấp nên doanh thu trực tiếp từ nghiệp vụ không cao VCBS hầu hết công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ vấn cho khách hàng với phí thấp, coi miễn phí số trường hợp Đây cúng hình thức cạnh tranh cơng ty chứng khốn Phí vấn phát hành, nhiều trường hợp, có tính, tính gộp vào phí dịch vụ trọn gói khác bảo lãnh phát hành,… Nguyên nhân: + Do nhiều đối thủ cạnh tranh: VCBS phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh lĩnh vực vấn tài nói chung, lĩnh vực vấn phát hành chứng khốn nói riêng Các đối thủ bao gồm CTCK mạnh lĩnh vực vấn phát hành chứng khoán hiên BVSC, SSI ; cơng ty kiểm tốn vốn có nhiều uy tín kinh nghiệm, cơng ty vấn nước ngồi với nhiều chuyên gia + Thị trường tương đối nhỏ hẹp Tốc độ cổ phần hóa chậm chạp ngun nhân dẫn tới tình trạng Việc tìm kiếm khách hàng dịch vụ vấn phát hành chứng khốn tương đối khó khăn Trịnh Hải Linh- TTCK42B 68 Chuyên đề Chương 3: Giải pháp kiến nghị 3.1 Giải pháp 3.1.1 Phát triển mạng lưới chi nhánh VCBS Mặc dù, VCBS triển khai nhiều hình thức liên lạc với khách hàng qua điện thoại, Fax, Internet, song trụ sở giao dịch địa phương trở ngại lớn cho việc tiếp cận khách hàng mở rộng thị phần vấn phát hành chứng khốn Chi phí cho việc mở rộng trì hoạt động chi nhánh khơng chiến lược nhằm mở rộng thị phần điều thực khơng q khó VCBS VCBS trực thuộc cơng ty mẹ VCB Hệ thống chi nhành ngân hàng rộng khắp, sở vật chất đại, đội ngũ nhân viên có trình độ chun mơn cao ưu điểm để VCBS mở rộng địa bàn hoạt động Tùy theo tình hình thực tế mà văn phồng đại diện hay chi nhành trang bị đầy đủ hệ thống thông tin, kết nối Internet, cung cấp tài liệu, tin thực nghiệp vụ môi giới vấn đầu tư, đặt đại lý nhận lệnh mua bán cung cấp số tài liệu cáo bạch, báo cáo kết kinh doanh… 3.1.2 Đa dạng dich vụ cung cấp: Ngoài việc cung cấp dịch vụ vấn phát hành chứng khốn, trái phiếu, cơng ty vấn phát hành giấy tờ có giá khác quyền chọn… Trịnh Hải Linh- TTCK42B 69 Chuyên đề 3.1.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán vấn phát hành chứng khốn Khơng phải ngẫu nhiên mà yếu tố người coi vấn đề quan trọng hàng đầu hoạt động kinh doanh Bởi lẽ người yếu tố định thành bại CTCK Để phát triển hoạt động cơng ty có nghiệp vụ vấn phát hành chứng khốn, CTCK cần có đội ngũ cán nhiệt tình có trách nhiệm với công việc, giỏi chuyên môn, am hiểu Thị trường chứng khoán Mặc dù đội ngũ cán vấn phát hành chứng khoán VCBS có trình độ cao song phải thường xun học hỏi, nâng cao nghiệp vụ lĩnh vực vấn Trong giai đoạn tới để nâng cao chất lượng cán mình, VCBS cần có giải pháp sau: - Tuyển chọn cán trẻ có trình độ chun mơn, bổ sung cho đội ngũ vấn phát hành chứng khoán VCBS - VCBS trích lập ngân sách để gủi cán học khóa bồi dưỡng kiến thức, tổ chức buổi họp thường kỳ phòng để trao đổi tình hình hoạt động chun mơn trao đổi nghiệp vụ - Bố trí cán có trình độ cao, chun mơn vững vàng phụ trách mảng nghiệp vụ quan trọng Các cán chủ chốt cán có lực kinh nghiệm lâu năm công ty lĩnh vực vấn tài nói chung, vấn phát hành chứng khốn nói riêng VCBS chiêu mộ chuyên gia có danh tiếng thị trường có chế độ đãi ngộ hợp lý với họ Vì lĩnh vực vấn, uy tín đặt lên hàng đầu Trịnh Hải Linh- TTCK42B 70 Chuyên đề 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Hoàn thiện khung pháp lý chứng khoán TTCK, đặc biệt lĩnh vực vấn phát hành chứng khoán CTCK Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý chứng khoán thị trường chứng khoán, mà nay, cụ thể việc nhanh chóng đưa văn hướng dẫn thực Nghị định 144/2003 chứng khốn TTCK ngày 28-11-2003 Trong cần cụ thể hóa hoạt động phát hành chứng khốn lần đầu cơng chúng Ngồi ra, nhà nước cần phải có quy định ưu đãi cho cơng ty phát hành chứng khốn lần đầu cơng chúng Cụ thể là: - Ưu đãi thuế sử dụng đất - Ưu đãi chế độ khấu hao nhanh để có vốn đầu mơe rộng sản xuất - Ưu đãi tham gia đấu thầu công trình lớn Nhà nước - Ưu đãi muốn quảng bá hình ảnh cơng ty thị trường nước ngồi Có góp phần mở rộng thị phần cho hoạt động vấn phát hành chứng khoán VCBS 3.2.2 Thành lập tổ chức định mức tín nhiệm Các tổ chức định mức tín nhiệm đơn vị cung cấp dịch vụ khơng thể thiếu thị trường chứng khốn Hiện Việt Nam chưa có tổ chức Cũng giống lĩnh vực sản xuất thương mại, để đánh giá lực mặt hoạt động khác cơng ty cần có chuẩn Trịnh Hải Linh- TTCK42B 71 Chuyên đề mực tiêu chuẩn Tương tự vậy, lĩnh vực tài chính, muốn đánh giá cơng ty phát hành chứng khốn để từ vấn giá chứng khốn phát hành cần phải có hệ thống chuẩn mực tín nhiệm Các tổ chức định mức tín nhiệm người xây dựng, đưa áp dụng tiêu chuẩn nhằm đánh giá độ tín nhiệm tài cơng ty thị trường chứng khoán việc đời tổ chức định mức tín nhiệm mang lại nhiều lợi ích: thứ nhất, sản phẩm tổ chức định mức tín nhiệm cung cấp hệ thống xếp hạng công cụ tài thị trường, từ cung cấp sở cho nhà đầu tham khảo, so sánh trước đưa định đầu Sản phẩm định giá tín nhiệm có vai trò bảo vệ nhà đầu tăng thêm tính hấp dẫn cho thị trường chứng khoán Thứ hai, kết xếp hạng tổ chức định mức tín nhiệm phương tiện báo hiệu vận động thị trường chứng khoán bên cạnh báo khác Qua CTCK có hoạt động vấn cho việc phát hành doanh nghiệp 3.2.3 Đẩy nhanh việc xếp lại doanh nghiệp nhà nước Đẩy nhanh việc xếp lại doanh nghiệp Nhà nước tạo điều kiện để đẩy nhanh q trình cổ phần hóa doanh nghiệp Từ mở rộng thị phần cho vấn phát hành chứng khoán Trịnh Hải Linh- TTCK42B 72 Chuyên đề Kết luận Có thể nói, vấn phát hành chứng khốn nghiệp vụ vơ quan trọng cơng ty chứng khốn, tổ chức phát hành chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam Tuy nhiên thị trường chứng khoán Việt Nam đời thời gian chưa lâu nên hoạt động chưa thực phát triển Trên sở vận dụng kiến thức khoa học, bám sát mục tiêu phạm vi nghiên cứu, chuyên đề đưa ý kiến vủa thân với mong muốn đóng góp nhìn riêng để nâng cao hiệu hoạt động vấn phát hành chứng khốn VCBS nói riêng cơng ty chứng khốn Việt Nam nói chung Với khả hiểu biết hạn hẹp, đề tài mẻ, phạm vi nghiên cứu rộng, chắn chun đề khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp chân thành từ phía thầy giáo người có quan tâm để hoàn thiện chuyên đề cúng khả nhận thức thân Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo Ths Lê Hương Lan anh chị VCBS tận tình giúp đỡ em hồn thành chun đề Trịnh Hải Linh- TTCK42B 73 Chuyên đề Tài liệu tham khảo Giáo trình thị trường chứng khốn - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Những kiến thức chứng khốn mơi giới chứng khoánnhà xuất giới,1993 Chứng khoán Thị trường Chứng khoán Kinh nghiệm củat nước giới- Viện nghiên cứu KHTC, 1991 Chứng khoán phân tích đầu chứng khốn- Lý Quang Vinh- Nxb Thống kê, 1998 Tài liệu giảng dạy Pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán- UBCKNN- Trung tâm nghiên cứu bồi dưỡng nghiệp vụ chứng khốn Tài liệu giảng dạy Phân tích đầu chứng khoán- UBCKNN- Trung tâm nghiên cứu bồi dưỡng nghiệp vụ chứng khốn 7.Giáo trình tài doanh nghiệp-PGS.TS Lưu Thị Hương Giáo trình thống kê doanh nghiệp- PGS.TS Phạm Ngọc Kiểm, TS Nguyễn Công Nhự 9.Giải pháp nâng cao chất lượng nghiệp vụ bảo lãnh phát hành NHĐT&ĐTViệt Nam- Mai Hồi Hà 10 Tạp chí Chứng khốn Việt Nam 11 Tạp chí Đầu chứng khoán Trịnh Hải Linh- TTCK42B 74 ... hoạt động tư vấn phát hành Hiệu hoạt động tư vấn phát hành tiêu tư ng đối, thể kết hoạt động tư vấn phát hành so với chi phí hoạt động tư vấn phát hành 1.3.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động tư vấn. .. phải cao hiệu hoạt động tư vấn phát hành chứng khoán thời gian tới, em đẫ chọ đề tài nghiên cứu: "Nâng cao hiệu hoạt động tư vấn phát hành cơng ty chứng khốn Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VCBS) ."... ♦ Tư vấn phát hành cho công ty niêm yết: hoạt động tư vấn phát hành chứng khoán đặt điều Luật chứng khoán thị trường chứng khốn ♦ Tư vấn phát hành cho cơng ty cổ phần hóa: hoạt động tư vấn phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn phát hành ở công ty chứng khoán ngân hàng ngoại thương việt nam (VCBS, Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn phát hành ở công ty chứng khoán ngân hàng ngoại thương việt nam (VCBS, Những vấn đề chung về hoạt động tư vấn phát hành của CTCK, 1 Khái quát về công ty chứng khoán, 2 Hoạt động tư vấn phát hành chứng khoán, 3 Hiệu quả hoạt động tư vấn phát hành, 2 Chương 2: Thực trạng hoạt động tư vấn phát hành chứng khoán tại VCBS, 1 Khái quát về CTCK Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt nam (VCBS), Các phòng ban được tổ chức như sau:, Sơ đồ cơ cấu tổ chức của VCBS, Tư vấn tài chính doanh nghiệp, 2 Thực trạng hoạt động tư vấn phát hành tại VCBS, 3 Đánh giá hoạt động tư vấn phát hành phát hành tại VCBS, 3 Chương 3: Giải pháp và kiến nghị

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay