cau hoi trac nghiem bao hiem van tai bien

11 8 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2018, 09:24

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Mã đề thi: 209 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ Tên môn: bao hiem van tai duong bien Thời gian làm bài: 60 phút; (118 câu trắc nghiệm) (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Mã số: Câu 1: : Thư tín dụng đối ứng có giá trị hiệu lực nào? a Ngay lập b Khi L/C đối ứng với mở c Sau 21 ngày Cả câu Câu 2: Bảo hiểm cách thức người: B Ngăn ngừa r ủi A Loại trừ rủi ro C Tránh rủi ro D Đối phó với rủi ro ro Câu 3: Giá trị bảo hiểm (V) khái niệm áp dung cho loại hình: A Cả ba loại hình B Bảo hiểm TNDS C Bảo hiểm tài sản D Bảo nhiểm nhân thọ Câu 4: Trong bảo hiểm lắp đặt, phải áp dụng biểu phí bảo hiểm xây dựng cho phần việc xây dựng phần cơng việc có giá trị lớn hơn: A 30% giá trị công C 40% giá trị công D 20% giá trị công B 50% giá trị công trình trình trình trình Câu 5: Để đảm bảo an toàn áp dụng L/C chuyển nhượng, nhà XK nên yêu cầu có ngân hàng xác nhận hay sai? a Đúng Sai Câu 6: Bảo hiểm hàng hoá XNK loại hình bảo hiểm a Xã hội b Kinh tế c Hàng hải d Nhân thọ Câu 7: Căn vào phương thức quản lý ngoại tê, tỷ giá hối đối có loại: a b c Câu 8: Phương pháp trực tiếp phương pháp thể tỷ giá đơn vị tiền tệ nước số ngoại tệ hay sai? a Đúng Sai Câu 9: Nhược điểm phương pháp đàm phán kiểu cứng a Dù ký hợp đồng đối tác không thực vơ nghĩa b Nếu gặp phải đối tác dùng kiểu cứng gây nên khơng khí căng thẳng phá vỡ mối quan hệ c Ký điều khoản bất lợi, khó thực Câu a b Câu 10: Giá trị bảo hiểm hàng hoá chun chở đường biển gồm khơng gồm: A I B a C C D F Câu 11: Trong phương thức nhờ thu kèm chứng từ, có hình thức nào: Trang 1/11 - Mã đề thi 209 a Nhờ thu trả tiền đổi chứng từ - D/P (Documents Against Payment) b Nhờ thu chấp nhận toán giao chứng từ - D/A (Document Against Acceptance) c Giao chứng từ theo điều kiện khác – D/OT (Delivery of Documents on othor terms anh conditions) Cả câu Câu 12: Phương thức nhờ thu gây bất lợi cho người bán hay sai? a Đúng Sai Câu 13: Trong phương thức nhờ thu trơn (clean Collection), Ngân hàng đóng vai trò quan trọng hay sai? a Đúng Sai Câu 14: Có hình thức tốn bn bán đối lưu: a b c Câu 15: : Nguyên tắc giao tiếp đàm phán a Đơi bên có lợi b Cơng khai bình đẳng c Xác định mục tiêu lập phương án đàm phán Cả câu Câu 16: Nước mưa rủi ro bảo hiểm điều kiện bảo hiểm: A B – ICC 1982 B A – ICC 1982 C Tất điều kiện bảo hiểm D C – ICC 1982 Câu 17: Khi vận đơn có điều khoản hai tàu đâm va có lỗi, có đâm va với tàu khác, chủ hàng bồi thường bởi: A Người bảo hiểm, chủ tàu chuyên chở hàng hội P&I B Khơng câu C Người bảo hiểm, chủ tàu chuyên chở hàng mình, chủ tàu khác D Người bảo hiểm, chủ tàu khác hội P&I Câu 18: Bảo hiểm cách thức người: A Loại trừ rủi ro B Tránh rủi ro C Đối phó với rủi ro D Câu 19: Giá trị bảo hiểm hàng hoá chuyên chở đường biển gồm khơng gồm: A I B C C F D a Câu 20: Giá trị bảo hiểm (V) khái niệm áp dung cho loại hình: A Bảo hiểm TNDS B Bảo hiểm tài sản C Cả ba loại hình D Bảo nhiểm nhân thọ Câu 21: Loại bảo hiểm bắt buộc theo Luật kinh doanh bảo hiểm Việt nam? A Bảo hiểm TNDS người vận chuyển hàng không hành khách B Bảo hiểm TNDS chủ xe giới C Bảo hiểm cháy nổ D Tất loại hình bảo hiểm Câu 22: L/C chuyển nhượng chuyển nhượng lần? a Chỉ lần b Nhiều lần c Không chuyển nhượng d Cả câu :A Trang 2/11 - Mã đề thi 209 Câu 23: Thuỷ triều ngoại lực bên ngồi giúp tàu cạn, rủi ro mắc cạn thuỷ triều bảo hiểm điều kiện bảo hiểm: A C – ICC 1982 B Không điều kiện C B – ICC 1982 D A – ICC 1982 Câu 24: Khi mua bảo hiểm đâm va với mức 4/4 trách nhiệm đâm va hội bảo hiểm P&I, người bảo hiểm bảo hiểm thân tàu hội P&I bồi thường đến: A 3/4 trách nhiệm đâm B 7/4 trách nhiệm đâm C 4/4 trách nhiệm đâm D Tuỳ trường hợp va va va Câu 25: Giai đoạn chuẩn bị đàm phán gồm: a Chuẩn bị chung cho đàm phán b Chuẩn bị cụ thể trước đàm phán HĐNT c Cả câu d Cả câu sai : Câu 26: Trong hành trình chuyên chở, hàng A bốc cháy qua vùng biển có khí hậu khơ làm cháy lây sang lơ hàng B, trách nhiệm người bảo hiểm hàng hoá hai lô hàng là: A Bồi thường cho lô hàng A B Bồi thường cho hai C Bồi thường cho lô hàng B D Không bồi thường cho lô hàng Câu 27: : Trong thư tín dụng giáp lưng, trách nhiệm ngân hàng toán độc lập với hay sai? a Đúng Sai Câu 28: Trong hành trình hàng không, máy bay bị cố, hành khách kịp ngồi trước máy bay bị nổ, theo bạn người bảo hiểm khiếu nại đòi bồi thường tổn thất đối với: A Không câu B Hàng hoá hành lý C Hành lý tư trang D Hàng hoá, hành lý tư trang Câu 29: Thường L/C quy định địa điểm hết hiệu lực nước người bán hay sai? a Đúng b Sai : Câu 30: Nguyên tắc góp phần quyền khơng áp dụng cho loại hình bảo hiểm: D Khơng có câu A Con người B Tài sản C Trách nhiệm dân Câu 31: Những vấn đề Incoterms không giải quyết: a Chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa b Giải trách nhiệm miễn trừ trách nhiệm trường hợp bất khả kháng c Vi phạm hợp đồng Cả câu Câu 32: Ưu điểm đàm phán theo kiểu cứng a Ln đạt mục tiêu lợi ích mong muốn b Thuận lợi, nhanh chóng c Nhanh chóng gặp đối tác dùng kiểu mềm d Câu a b e Câu a c : Câu 33: Có loại hình thức chuyển tiền: a b Trang 3/11 - Mã đề thi 209 c Câu 34: Căn vào thời điểm công bố, tỷ giá hối đoái gồm: a Tỷ giá mở cửa b Tỷ giá thức c Tỷ giá đóng cửa Câu A C Câu 35: Có loại phương pháp biểu thị tỷ giá hối đoái? a b c Câu 36: Những yếu tố cần tham khảo định lưa chọn điều kiện Incoterms nào? a Tình hình thị trường b Giá c Khả thuê phương tiện vận tải mua bảo hiểm d Khả làm thủ tục thông quan XNK e Các quy định hướng dẫn nhà nước Cả câu Câu 37: In\coterms 1990 2000 có điều kiện nhóm? a 12 điều kiện-4 nhóm b 13 điều kiện-4 nhóm c 14 điều kiện-3 nhóm 15 điều kiện-3 nhóm Câu 38: Một lô hàng chuyên chở đường biển bảo hiểm với số tiền 10.000USD Đến cảng đích, khơng có cầu làm hàng, tàu phải đậu ngồi biển Trong thời gian chờ đợi, tàu bị hoả hoạn hàng bị tổn thất 100% Vậy chủ hàng bồi thường bao nhiêu? A 11.000USD B 10.000USD C 11.000USD + chi phí chữa cháy D Khơng bồi thường chậm trễ rủi ro loại trừ Câu 39: WA số điều kiện bảo hiểm thuộc: B Không câu A ICC 1982 C ICC 1963 D ITC1995 Câu 40: Người bảo hiểm quyền thay máy bay (trong trường hợp máy bay tổn thất toàn bộ) hợp đồng bảo hiểm ký dựa trên: A Số tiền bảo hiểm nhỏ giá trị bảo hiểm B Giá trị bảo hiểm C Không câu D Giá trị thoả thuận Câu 41: Không bồi thường tàu đâm va với: A Băng B Dàn khoan C Tàu khác D Nước Câu 42: Theo ICC82, tổn thất chung bồi thường mua điều kiện bảo hiểm: A B B Cả ba điều kiện C A D C Câu 43: : Hàng hóa vận chuyển đường biển có sử dụng container, điều kiện khuyên dùng a FOB b CIF c CIP d CPT e FCA f Câu A, B g CFR Câu C, D, E Trang 4/11 - Mã đề thi 209 Câu 44: Trong rủi ro hai tầu đâm va có lỗi, chủ hàng mua bảo hiểm người bảo hiểm bồi thường khoản tiền sau: A Tất khoản B Khoản tiền tàu có lỗi chưa bồi thường C Khoản tiền tàu có lỗi chưa bồi thường hết D Khoản tiền phải trả cho chủ tàu chuyên chở Câu 45: L/C mở dựa a Người NK b Hối phiếu c Hợp đồng ngoại thương Cả câu Câu 46: Theo ICC82, tổn thất chung bồi thường mua điều kiện bảo hiểm: A C B B C Cả ba điều kiện D A Câu 47: L/C giáp lưng sử dụng trường hợp sau: a L/C gốc chữ chuyển nhượng b Điều khoản L/C gốc khơng cho phép chuyển nhượng theo điều 48 – UCP500 c Điều khoản giao hàng khác d Nhà XK không thông báo tất điều khoản giao hàng e BCT L/C gốc không giống với BCT L/C giáp lưng f Khi NH đồng ý mở L/C giáp lưng sở L/c gốc Tất câu Câu 48: Khi người bảo hiểm vi phạm nguyên tắc trung thực tuyệt đối, hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực người bảo hiểm: B Vơ tình khơng kê A Giấu thông tin C Cố ý kê khai sai D Không câu khai Câu 49: Nếu hối phiếu hợp lệ mà khơng tốn, người hưởng lợi có khiếu nại hay khơng? a Có Khơng Câu 50: Khi người bảo hiểm vi phạm nguyên tắc trung thực tuyệt đối, hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực người bảo hiểm: B Vơ tình khơng kê A Giấu thơng tin C Cố ý kê khai sai D Không câu khai Câu 51: Ngun tắc góp phần quyền khơng áp dụng cho loại hình bảo hiểm: C Khơng có câu A Con người B Tài sản D Trách nhiệm dân Câu 52: Trong bảo hiểm hàng hải, để bồi thường, người bảo hiểm phải có lợi ích bảo hiểm vào thời điểm: A a b B Không câu C Xảy tổn thất D Ký kết hợp đồng bảo hiểm Câu 53: Những điều sau nhược điểm phương thức tốn bn bán đối lưu a Không đảm bảo quyền lợi cho người bán b Tốc độ toán chậm c Rủi ro toán cao, vốn bị ứ động d Việc đảm bảo toán phức tạp trường hợp nhu cầu bên khác Câu A, B, C Câu 54: Ưu điểm phương thức ghi sổ a Thủ tục giảm nhẹ, tiết kiệm chi phí tốn b Nhà XK tăng khả bán hàng, thiết lập quan hệ làm ăn lâu dài với bên mua c Quyền định đoạt hàng hóa tốn bên mua định Cả câu Câu 55: Bộ chứng từ cần xuất trình phương thức giao chứng từ trả tiền gồm : a Thư xác nhận giao cho người mua có đại diện nước xuất Trang 5/11 - Mã đề thi 209 b Bản copy vận đơn hóa đơn thương mại có xác nhận đại diện người mua nước XK c Vận đơn gốc, hóa đơn thương mai, giấy chứng nhận số lượng, trọng lượng, chất lượng Cả câu Câu 56: Khi mua hàng theo điều kiện FOB Incoterms 2000, người nhập phải mua theo điều kiện: A B – ICC 1982 B C – ICC 1982 C Không bắt buộc D A – ICC 1982 Câu 57: Hình thức bồi thường bảo hiểm hàng hải là; A Cả ba hình thức B Sửa chữa tài sản bị thiệt hại C Thay tài sản bị thiệt hại D Trả tiền bồi thường Câu 58: Có cách viết thư thương mại a Thư chào hàng, báo giá (offer) b Thư hoàn giá (counter – offer) c Thư chấp nhận (acceptance) d Thư đặt hàng (order) e Thư xác nhận (confirmation) f Thư chào hàng (Letter of Enquiry) Tất câu Câu 59: Không bồi thường tàu đâm va với: A Băng B Tàu khác C Dàn khoan D Nước Câu 60: NH không chấp nhận hối phiếu xuất trình trễ 21 ngày kể từ ngày người hưởng lợi nhận HP hay sai? a Đúng Sai Câu 61: Hành trình từ Việt Nam đến Mỹ 2,5 tháng chuyển tải Hamburg Từ Việt Nam đến Humburg tháng sau chuyển tải đây, không nhận tin tức tàu Thời gian tàu tuyên bố tích theo luật Anh tháng: A tháng B 4,5 tháng C tháng D 7,5 tháng Câu 62: Trong hành trình chuyên chở, hàng A bốc cháy qua vùng biển có khí hậu khơ làm cháy lây sang lơ hàng B, trách nhiệm người bảo hiểm hàng hoá hai lô hàng là: A Bồi thường cho lô hàng A B Bồi thường cho lô hàng B C Không bồi thường cho lô hàng D Bồi thường cho hai Câu 63: Nguyên tắc hoạt động L/C a Độc lập (độc lập với hợp đồng ngoại thương toán) b Tuân thủ c Câu A B Câu A B sai Câu 64: Các yếu tố kinh tế tác động đến việc lưa chọn phương thức toán a Sự hiểu biết cán XNK phương thức toán b Phụ thuộc vào khả khống chế đối tác việc trả tiền giao hàng c Phụ thuộc vào sách tốn nước mà đối tác có quan hệ thương mại với DN d Cả câu : Câu 65: Khi mua hàng theo điều kiện FOB Incoterms 2000, người nhập phải mua theo điều kiện: A C – ICC 1982 B B – ICC 1982 C Không bắt buộc D A – ICC 1982 Câu 66: Trong loại hình bảo hiểm sau, loại hình bảo hiểm khơng phải bảo hiểm bắt buộc theo Luật kinh doanh bảo hiểm Việt nam? A TNDS chủ sân bay người điều hành bay B TNDS hàng hoá, hành lý, tư trang hành khách C TNDS người thứ ba D Thân máy bay Trang 6/11 - Mã đề thi 209 Câu 67: Hình thức bồi thường bảo hiểm hàng hải là; A Cả ba hình thức B Thay tài sản bị thiệt hại C Sửa chữa tài sản bị thiệt hại D Trả tiền bồi thường Câu 68: Câu 69: Hành trình từ Việt Nam đến Mỹ 2,5 tháng chuyển tải Hamburg Từ Việt Nam đến Humburg tháng sau chuyển tải đây, không nhận tin tức tàu Thời gian tàu tuyên bố tích theo luật Anh tháng: A tháng B 4,5 tháng C 7,5 tháng D tháng Câu 70: Trong rủi ro hai tầu đâm va có lỗi, chủ hàng mua bảo hiểm người bảo hiểm bồi thường khoản tiền sau: A Tất khoản B Khoản tiền tàu có lỗi chưa bồi thường hết C Khoản tiền tàu có lỗi chưa bồi thường D Khoản tiền phải trả cho chủ tàu chuyên chở Câu 71: Bảo hiểm hàng hố XNK loại hình bảo hiểm a Xã hội b Kinh tế c Hàng hải d Nhân thọ Câu 72: Nước mưa rủi ro bảo hiểm điều kiện bảo hiểm: A B – ICC 1982 B Tất điều kiện bảo hiểm C A – ICC 1982 D C – ICC 1982 Câu 73: Nhân tố nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến biến động tỷ giá hối đối a Sự biến động thị trường tài tiền tệ khu vực giới b Tỉ lệ lạm phát sức mua đồng tiền địa c Chênh lệch cán cân toán quốc gia Cả câu sai Câu 74: Nhược điểm phương thức chuyển tiền phụ thuộc hoàn toàn vào khả thiện chí NM hay sai? a Đúng Sai Câu 75: Hợp đồng bảo hiểm hết hạn hiệu lực cho dù hàng vào kho hay chưa sau … ngày kể từ ngày hàng dỡ khỏi máy bay A 15 ngày B 30 ngày C 60 ngày D 45 ngày Câu 76: Điều kiện áp dụng phương thức ghi sổ a Mua bán nội địa b Thanh toán tiền gửi bán hàng nước ngồi c Khi đơi bên mua bán tin cậy d Thanh tốn tiền phí dịch vụ Cả câu Câu 77: Khi mua hàng theo điều kiện CIF Incoterms 2000, người có lợi ích bảo hiểm là: A Tuỳ thời điểm B Người xuất C Không câu D Người nhập Câu 78: Hợp đồng bảo hiểm hết hạn hiệu lực cho dù hàng vào kho hay chưa sau … ngày kể từ ngày hàng dỡ khỏi máy bay A 45 ngày B 60 ngày C 30 ngày D 15 ngày Câu 79: Hạn mức trách nhiệm người bảo hiểm lấy từ: A Cơng ước B Cả ba nguồn trên: d C Luật định D Thoả thuận hai bên Câu 80: Thuỷ triều ngoại lực bên ngồi giúp tàu cạn, rủi ro mắc cạn thuỷ triều bảo hiểm điều kiện bảo hiểm: A B – ICC 1982 B C – ICC 1982 C Không điều kiện D A – ICC 1982 Trang 7/11 - Mã đề thi 209 Câu 81: Trong bảo hiểm hàng hải, để bồi thường, người bảo hiểm phải có lợi ích bảo hiểm vào thời điểm: A Xảy tổn thất B Ký kết hợp đồng bảo hiểm C Không câu D a b Câu 82: Trong loại hình bảo hiểm sau, loại hình bảo hiểm bảo hiểm bắt buộc theo Luật kinh doanh bảo hiểm Việt nam? A TNDS hàng hoá, hành lý, tư trang hành khách B TNDS người thứ ba C Thân máy bay D TNDS chủ sân bay người điều hành bay Câu 83: Ưu điểm phương thức giao chứng từ trả tiền a Nghiệp vụ giản đơn b NB giao hàng xong, xuất trình đầy đủ chứng từ hợp lệ lấy tiền c Bộ chứng từ xuất trình đơn giản Câu B C Câu 84: Chức bảo hiểm là: A Bồi thường tổn thất B Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp C Giúp giải vấn đề xã hội D Kinh doanh xuất vơ hình Câu 85: Câu 86: Những công việc mà nhà Xuất làm sau giao hàng a Lập chứng từ toán b Chiết khấu BCT c Cả câu Cả câu sai Câu 87: Khi mua hàng theo điều kiện CIF Incoterms 2000, người có lợi ích bảo hiểm là: A Người nhập B Không câu C Tuỳ thời điểm D Người xuất Câu 88: Nhóm điều kiện Incoterms mà người bán có nhiệm vụ giao hàng cho người chuyên chở người mua định? a Nhóm C b Nhóm D c Nhóm E Nhóm F Câu 89: Hoạt động bảo hiểm hàng hải Việt nam chịu điều chỉnh trực tiếp bởi: A Không câu B Luật hàng hải C Luật kinh doanh bảo hiểm D ICC1982 Câu 90: Người bảo hiểm thu khoản tiền bồi thường lớn giá trị bảo hiểm đối tượng bảo hiểm khi: D Mua bảo hiểm với A Tái bảo hiểm B Bảo hiểm trùng C Không câu A>V Câu 91: Incoterms qui tắc phát hành để giải thích điều kiện thương mại quốc tế: a Phòng thương mại b Phòng thương mại quốc tế c Cả câu Cả câu sai Câu 92: Khi vận đơn có điều khoản hai tàu đâm va có lỗi, có đâm va với tàu khác, chủ hàng bồi thường bởi: A Người bảo hiểm, chủ tàu khác hội P&I B Người bảo hiểm, chủ tàu chuyên chở hàng mình, chủ tàu khác C Người bảo hiểm, chủ tàu chuyên chở hàng hội P&I D Không câu Câu 93: WA số điều kiện bảo hiểm thuộc: Trang 8/11 - Mã đề thi 209 A ICC 1982 B ITC1995 C Không câu D ICC 1963 Câu 94: : Đàm phán mềm áp dụng trường hợp a Mối quan hệ tốt đẹp b Mọi lợi thuộc đối tác c Dù nhượng khơng lợi ích tối thiểu Cả câu Câu 95: Các phương thức tốn có lợi cho nhà nhập a Phương thức nhờ thu b Phương thức trả chậm c L/C hủy ngang d Stand-by L/C Tất câu Câu 96: Chuyển tiền thư nhanh tốn phí hay sai ? a Đúng Sai Câu 97: Incoterms sửa đổi lần a b c Câu 98: Trong hành trình hàng khơng, máy bay bị cố, hành khách kịp ngồi trước máy bay bị nổ, theo bạn người bảo hiểm khiếu nại đòi bồi thường tổn thất đối với: A Hàng hoá hành lý B Hàng hoá, hành lý tư trang C Hành lý tư trang D Không câu Câu 99: Người bảo hiểm thu khoản tiền bồi thường lớn giá trị bảo hiểm đối tượng bảo hiểm khi: C Mua bảo hiểm với A Tái bảo hiểm B Bảo hiểm trùng D Không câu A>V Câu 100: Người bảo hiểm khơng có quyền thay máy bay (trong trường hợp máy bay tổn thất toàn bộ) hợp đồng bảo hiểm ký dựa trên: A Số tiền bảo hiểm nhỏ giá trị bảo hiểm B Giá trị bảo hiểm C Giá trị thoả thuận D Không câu Câu 101: Bảo hiểm hàng hoá XNK chuyên chở đường biển bảo hiểm cho rủi ro: A Rò rỉ thơng thường hàng hố B Phương tiện đường bị lật đổ trật bánh C Nội tỳ hàng hoá D Chậm trễ hành trình Câu 102: Đặc điểm hối phiếu khơng phải là? a Tính trừu tượng b Tính bắt buộc c Tính lưu thơng Tính liên tục Câu 103: Chủ tàu mua bảo hiểm thân tàu mua bảo hiểm cho chi phí khác không vượt A 25% B 50% C 10% D 75% Câu 104: Lơ hàng có giá trị 100.000USD, bảo hiểm với số tiền 50.000USD Hàng bị tổn thất 1000USD trình chuyên chở rủi ro bảo hiểm gây Số tiền bồi thường là: A 25.000USD B 50.000USD C 1000USD D 500USD Câu 105: Loại bảo hiểm bắt buộc theo Luật kinh doanh bảo hiểm Việt nam? A Tất loại hình bảo hiểm Trang 9/11 - Mã đề thi 209 B Bảo hiểm TNDS chủ xe giới C Bảo hiểm cháy nổ D Bảo hiểm TNDS người vận chuyển hàng không hành khách Câu 106: Nhược điểm phương thức ghi sổ a Không đảm bảo quyền lợi cho người bán b Tốc độ toán chậm c Rủi ro toán cao, vốn bị ứ động Việc đảm bảo toán phức tạp trường hợp nhu cầu bên khác Câu 107: Các biện pháp bảo đảm giá trị tiền tệ a Đảm bảo vàng b Đảm bảo đồng tiền mạnh có giá trị ổn định c Đảm bảo theo “rổ tiền tệ” Cả câu Câu 108: Chi phí chuyển nhượng trả: a Người hưởng lợi b Người hưởng lợi c Không trả Cả câu sai Câu 109: Hoạt động bảo hiểm hàng hải Việt nam chịu điều chỉnh trực tiếp bởi: A ICC1982 B Luật kinh doanh bảo hiểm C Không câu D Luật hàng hải Câu 110: Trong bảo hiểm lắp đặt, phải áp dụng biểu phí bảo hiểm xây dựng cho phần việc xây dựng phần công việc có giá trị lớn hơn: A 40% giá trị cơng C 30% giá trị công D 20% giá trị công B 50% giá trị cơng trình trình trình trình Câu 111: Ai người hưởng lợi hối phiếu? a Người ký phát hối phiếu b Người nhận hối phiếu c Câu A B Câu A B sai Câu 112: Hạn mức trách nhiệm người bảo hiểm lấy từ: B Thoả thuận hai A Cả ba nguồn C Công ước D Luật định bên Câu 113: : D Những điều ưu điểm kiểu đàm phán a Thuận lợi nhanh chóng b Bầu khơng khí thoải mái,ít căng thẳng, gây cấn c Ln đạt mục tiêu lợi ích mong muốn d Hợp đồng ngoại thương thường kí kết : Câu 114: Chức bảo hiểm là: A Kinh doanh xuất vơ hình B Bồi thường tổn thất C Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp D Giúp giải vấn đề xã hội Câu 115: Ưu điểm phương thức tốn bn bán đối lưu: a Mở rộng khả xuất b Thủ tục giảm nhẹ c Giảm rủi ro toán Câu A C Câu 116: Incoterm chữ viết tắt của: a International Commercial Terms Trang 10/11 - Mã đề thi 209 b Internation Company Terms c International Commerce Terms Cả câu sai Câu 117: Trong phương thức toán quốc tế sau, phương thức đảm bảo an toàn cho người bán a Chuyển tiền trả trước b L/C có điều khoản đỏ c CAD d L/C không hủy ngang Tất Câu 118: Thời hạn khiếu nại người bảo hiểm hàng hố theo QTC1990 là: A năm thoả thuận kéo dài B năm C năm D năm thoả thuận kéo dài - - HẾT Trang 11/11 - Mã đề thi 209
- Xem thêm -

Xem thêm: cau hoi trac nghiem bao hiem van tai bien, cau hoi trac nghiem bao hiem van tai bien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay