DE 2 AV 4 KII TT 22

6 38 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2018, 01:01

Đề kiểm tra môn tiếng Anh theo giáo trình Family and Friends grade 4 học kì 2 năm học 2017 2018 theo hướng dẫn Thông Tư 22 của Bộ Giáo dục và đào tạo, có đầy đủ các kỹ năng Listening, Writing and Reading, có cả file nghe. TRƯỜNG TH …… Lớp: ………… Họ tên :……………………………… ĐỂ CHÍNH THỨC Marks KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II Năm học 2016-2017 Môn kiểm tra: Tiếng Anh – Lớp Ngày kiểm tra:……5/ 2017 Thời gian làm bài: 35 phút (Khơng kể phát đề) (Đề kiểm tra có trang) Comments …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… I LISTENING: (4 marks) PART 1: Question 1-4: Listen and match : ( 1.0 mark) EX: A EX – A B - C – D – E – PART 2: Question 1-4: Listen and number : ( 1.0 mark) PART 3: Question 1-4: Listen and tick ( 1.0 mark) 1) 3) 2)  4) 5) PART 4: Question 1-4: Listen and complete ( 1.0 mark) bike, big, orange, park, ride This (1) bike is black and (2)…….… and has got (3) ……… wheels It’s good bike for children aged 7- 10 You can ( 4) ……… … this bike on grass or sand – so take it to the ( 5) ……… or beach Answer: (1) - bike ( 2)- …………( 3)- …………( 4) -…………( 5) -………… II READING : (2.0 marks) PART 1: Question 1-4: Read the text carefully Tick (  ) True or False There is an example (0) My name’s Layla I’m in class 2A This is my classroom The tables are long There’s a big whiteboard and there are two computers There are big posters on the wall There are pictures too Can you see my picture? It’s a picture of my family My teacher is Miss Green She’s very kind True False  0/ The girl’s name is Tina 1/ She’s in class 4A 2/ The tables are long 3/ There are six computers 4/ Layla’s picture is of her family PART 2: Question 5-8: Look and read Then number the picture There is an example (0) 0 / The book is next to the teddy 5/ The teddy is on the bed 6/ The ball is under the chair 7/ The kite is behind the chair 8/ The toy box is between the bed and the chair III WRITING: ( 2.0 marks) PART 1: Questions 1-4: Look picture and write There is an example (0) 0/ skateboard ………………………………… …… …………………………… ……………………………… … …………………… PART 2: Questions 5-8: Order the words There is an example (0) 0/ haven’t / a salad / I / got /  I haven’t got a salad 5/ Have / got / a / you / ? / pizza  …………………………………………………… 6/ sandwiches / like / They / the /  …………………………………………………… 7/ his / hasn’t / / He / got / fries  …………………………………………………… 8/ hasn’t / egg sandwich/ /He / got / an  …………………………………………………… ……………………………………THE END…………………………………… ...PART 2: Question 1 -4: Listen and number : ( 1.0 mark) PART 3: Question 1 -4: Listen and tick ( 1.0 mark) 1) 3) 2)  4) 5) PART 4: Question 1 -4: Listen and complete ( 1.0... ( 2) - …………( 3)- …………( 4) -…………( 5) -………… II READING : (2. 0 marks) PART 1: Question 1 -4: Read the text carefully Tick (  ) True or False There is an example (0) My name’s Layla I’m in class 2A... …………………………… ……………………………… … …………………… PART 2: Questions 5-8: Order the words There is an example (0) 0/ haven’t / a salad / I / got /  I haven’t got a salad 5/ Have / got / a / you / ? / pizza  ……………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: DE 2 AV 4 KII TT 22, DE 2 AV 4 KII TT 22

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay