Lớp 12 SÓNG ÁNH SÁNG 69 câu sóng ánh sáng trích từ đề thi megabook năm 2018 image marked

27 25 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2018, 11:18

Câu 1: (megabook năm 2018) Điều sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Các ánh sáng đơn sắc khác có giá trị bước sóng B Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc bước sóng C Các ánh sáng đơn sắc có vận tốc chân không D Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc tần số Đáp án A Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc tần số (bước sóng) Mỗi ánh sáng đơn sắc có bước sóng xác định Câu 2: (megabook năm 2018) Quang phổ vạch phát xạ quang phổ gồm A vạch tối nằm quang phổ liên tục B số vạch sáng riêng biệt cách khoảng tối C vạch từ đỏ tói tím cách khoảng tối D vạch sáng nằm nến tối Đáp án B Quang phổ vạch phát xạ quang phổ gồm số vạch sáng riêng biệt cách khoảng tối (một số vạch sáng nến tối) Câu 3: (megabook năm 2018) Khi cho chùm ánh sáng trắng truyền tới thấu kính theo phương song song với trục thấu kính sau thấu kính, trục chính, gần thấu kính điểm hội tụ A Ánh sáng màu đỏ B Ánh sáng có màu lục C Ánh sáng màu tím D Ánh sáng màu trắng Đáp án C Khi chiếu chùm ánh sáng theo phương song song với trục qua thấu kính chùm tia ló hội tụ tiêu điểm thấu kính Cơng thức tính tiêu cự thấu kính là:  1    n  1   f ~ f n 1  R1 R   Chiết suất môi trường ánh sáng lớn tiêu cự thấu kính với ánh sáng nhỏ  Điểm hội tụ gần thấu kính Mà chiết suất n mơi trường ánh sáng tím lớn nên gần thấu kính điểm hội tụ ánh sáng màu tím Câu 4: (megabook năm 2018) Thực thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng Khoảng cách hai khe mm, quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe cách hai khe m Chiếu sáng hai khe ánh sáng trắng có bước sóng 0, 400 m    0, 750 m Bước sóng lớn xạ cho vân tối điểm N màn, cách vân trung tâm 12 mm, A 0, 735 m B 0, 685 m C 0, 705 m D 0, 735 m Đáp án C + Bước sóng xạ cho vân tối vị trí x: x   k  0,5  D ax 1.12     m  a  k  0,5 D  k  0,5 k  0,5 + Cho  vào điều kiện bước sóng ánh sáng trắng:  d     t  0,   0, 75  7,5  k  14,5  k  8; 14 k  0,5 + Trong bước sóng xạ cho vân tối M, bước sóng dài (ứng với k nhỏ nhất: k  ) là:  max   0, 705  m   0,5 Câu 5: (megabook năm 2018) Trong quang phổ vạch nguyên tử hidro, vạch dãy Pasen tạo thành electron chuyển từ quỹ đạo bên vế quỹ đạo sau đây? A L B N C M D K Đáp án C Dãy Pasen hình thành electron lớp chuyển quỹ đạo M Câu 6: (megabook năm 2018) Trong nghiên cứu quang phổ vạch vật bị kích thích phát quang, dựa vào vị trí vạch người ta biết A ngun tố hố học cấu thành vật B nhiệt độ vật phát quang C hợp chất hố học tổn vật D phương pháp kích thích vật dẫn đến phát quang Đáp án A Trong quang phổ vạch, nguyên tố cho quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố (vẽ vị trí, số lượng, màu sắc, độ sáng tỉ đối vạch) Nên dựa vào vị trí vạch ta xác định nguyên tố cấu thành nên vật Câu 7: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc Nếu thực thí nghiệm nước thì: A khoảng vân khơng đổi B tần số thay đổi C vị trí vân sáng trung tâm khơng đổi D bước sóng khơng đổi Đáp án C Nếu thực thí nghiệm nước tần số ánh sáng khơng đổi, có bước sóng thay đổi  Khoảng vân thay đổi Câu 8: (megabook năm 2018) Chọn câu sai câu sau: A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính B Mỗi ánh sáng đơn sắc khác có màu sắc định khác C Lăng kính có khả làm tán sắc ánh sáng D Ánh sáng trắng tập hợp ánh sáng đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím Đáp án D Ánh sáng trắng tổng hợp vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím (chứ khơng phải ánh sáng đơn sắc) Câu 9: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn S phát xạ có bước sóng 500 nm, khoảng cách hai khe 1,5 mm, quan sát E cách mặt phẳng hai khe 2,4 m Dịch chuyển mối hàn cặp nhiệt điện E theo đường vng góc với hai khe, sau khoảng kim điện kế lại lệch nhiều nhất? A 0,8 mm B 0,3 mm C 0,6 mm D 0,4 mm Đáp án A Khoảng vân giao thoa: i  D 500.109.2,   0,8 mm a 1,5.103 Vị trí mà kim điện kế lệch nhiều vị trí vân sáng giao thoa nên sau khoảng vân, kim điện kế lại lệch nhiều Câu 10: (megabook năm 2018) Thí nghiệm giao thoa ánh sang với hai khe Y-âng đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc màu đỏ màu lục khoảng vân giao thoa 1,5 mm 1,1 mm Hai điểm M N nằm hai bên vân sáng trung tâm cách vân trung tâm 6,4 mm 26,5 mm Trên đoạn MN, số vân sáng màu đỏ quan sát A 20 B 28 C D 22 Đáp án A Số vân sáng xạ đỏ quan sáy đoạn MN 6,  k.1,5  26,5  4,  k  17,  Có 22 vân sáng xạ màu đỏ Điều kiện trùng hai xạ: k d i  1,1 11     k d  11 k  i d 1,5 15 Khoảng cách vân trùng liên tiếp: i tn  k d i d  11.1,5  16,5 mm Số vân trùng đoạn MN: 6,  k.16,5  26,5   6, 26,5 k  0,38  k  1,  k  0; 16,5 16,5 Hai vân trùng quan sát không màu đỏ (hoặc lục) nên tổng số vân màu đỏ quan sát MN là: N  22   20 Câu 11: (megabook năm 2018) Phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc qua lăng kính B Tổng hợp ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng C Ánh sáng trắng hỗn hợp vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím D Chỉ có ánh sáng trắng bị tán sắc truyến qua lăng kính Đáp án C Ánh sáng trắng hỗn hợp vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím Câu 12: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng Nếu điểm M quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) hiệu đường ánh sáng từ hai khe S1 , S2 đến M có độ lớn A 2,5 B 2 C 3 D 1,5 Đáp án A k  Vân tối thứ ứng với   k  3 Hiệu đường tia sáng tới hai khe: d2  d1   2k  1     2.2  1  2,5 2 Câu 13: (megabook năm 2018) Thông tin sau sai nói tia X? A Có khả làm ion hóa khơng khí B Có bước sóng ngắn bước sóng tia tử ngoại C Có khả hủy hoại tế bào D Có khả xuyên qua chì dày vài cm Đáp án D Tia X có khả xuyên qua chì dày cỡ vài mm Câu 14: (megabook năm 2018) Một mặt song song làm thủy tinh có bề dày e  10 cm đặt khơng khí Chiếu chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt song song với góc tới 30 Chiết suất ánh sáng đỏ n d  1, 642 ánh sáng tím n t  1, 685 Độ rộng dải sáng ló mặt A 0,64 mm B 0,91 mm C 0,78 mm D 0,86 mm Đáp án C + Xét tia đỏ: sin rd  sin i sin 30   0,3045  tan rd  0,320 nd 1, 642 + Xét tia tím: sin rt  sin i sin 30   0, 2967  tan rt  0,311 nt 1, 685 + Độ rộng in lên mặt BMSS: TD  e  tan rd  tan rt   10  0,320  0,311  0, 09 cm + Độ rộng chùm tia ló (khoảng cách tia ló màu đỏ tia ló màu tím sau khỏi thủy tinh) d  TD.sin  90  i   0, 09.sin  90  30   0, 0779 cm  0, 78 mm Câu 15: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, khoảng cách khe mm, khoảng cách từ khe đến m Nguồn sáng S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0, m đến 0, 75 m Tại điểm M cách vân sáng trung tâm mm có xạ cho vân sáng? A B C D Đáp án D Bước sóng xạ cho vân sáng vị trí x: x  k Cho  vào điều kiện bước sóng ánh sáng trắng: D ax 1.4     m  a k.D k.1 k  d     t  0,   0, 75  5,3  k  10 k Mà k nhận giá trị nguyên nên:  k  6, 7, 8, 9, 10 Có xạ có vân sáng M Câu 16: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến m, ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm có bước sóng khoảng từ 0, 40 m đến 0, 76 m Tại vị trí cách vân sáng trung tâm 1,56 mm vân sáng Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A   0, 42 m B   0, 62 m C   0,52 m D   0, 72 m Đáp án C Bước sóng xạ cho vân sáng vị trí x: x  k Cho  vào điều kiện bước sóng ta có: 0,  D ax 2.1,56 1,56     m  a k.D k.2 k 1,56  0, 76  2, 05  k  3,9  k  k Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm   1,56  0,52 m Câu 17: (megabook năm 2018) Nhận định sau loại quang phổ sai: A Hiện tượng đảo vạch chứng tỏ nguồn phát xạ xạ hấp thụ xạ B Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào chất nguồn C Khi nhiệt độ tăng quang phổ liên tục mở rộng hai phía, phía bước sóng lớn phía bước sóng nhỏ D Quang phổ vạch phụ thuộc vào chất nguồn Đáp án C Đối với quang phổ liên tục, nhiệt độ tăng quang phổ liên tục mở rộng phía bước sóng nhỏ Câu 18: (megabook năm 2018) Chiếu xiên chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng lam từ khơng khí tới mặt nước A chùm sáng bị phản xạ toàn phần B so với tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch tia khúc xạ lam C tia khúc xạ tia sáng vàng, tia lam bị phản xạ toàn phần D so với tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch tia khúc xạ vàng Đáp án B Khi chiếu xiên chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng lam từ khơng khí tới mặt nước + Tia sáng từ môi trường chiết suất thấp sang môi trường chiết suất cao nên xảy tượng phản xạ tồn phần + Tia lam có chiết suất lớn tia vàng  Tia lam lệch nhiều tia vàng (tia vàng lệch hơn) Câu 19: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, người ta chiếu sáng hai khe hẹp ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 m Khoảng cách hai khe hẹp 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe hẹp đến quan sát 19 mm Số vân sáng số vân tối quan sát A 10 vân sáng 10 vân tối B vân sáng vân tối C vân sáng 10 vân tối D 10 vân sáng vân tối Đáp án C Khoảng vân: i  D 0,5.2    mm  a 0,5 Số vân sáng, tối quan sát trường giao thoa: L  19  n s           2. 4,75   2.4   2i   2.2   L 1  19  n t          2.5, 25  2.5  10  2i   2.2  Câu 20: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc quan sát 21 vạch sáng khoảng cách hai vạch sáng đầu cuối 40 mm Tại hai điểm M, N hai vị trí hai vân sáng Hãy xác định số vân sáng đoạn MN biết khoảng cách hai điểm 24 mm [Bản quyền thuộc website dethithpt.com] A 40 B 13 C 41 D 12 Đáp án B Khoảng cách 21 vạch sáng:  21  1 i  40 mm  i  mm L  24  Số vân sáng MN: n s           2. 6   2.6  13  2i   2.2  Câu 21: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, khoảng khe mm, khoảng cách từ khe đến m Nguồn sáng S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0, m đến Tại điểm M cách vân sáng trung tâm mm có xạ cho vân sáng? A B C D Đáp án B Bước sóng xạ cho vân sáng vị trí x: x  k D ax 1.4     m  a k.D k.1 k Cho  vào điều kiện bước sóng ánh sáng trắng:  d     t  0,   0,75  5,3  k  10 k Mà k nhận giá trị nguyên nên:  k  6,7,8,9,10 Có xạ có vân sáng M Câu 22: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát m Nguồn sáng dùng thí nghiệm gồm hai xạ có bước sóng 1  450 nm   600 nm Trên quan sát, gọi M, N hai điểm hai phía so với vân sáng trung tâm cách vân trung tâm 7,5 mm 22 mm Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng hai xạ A B C D Đáp án C + Điều kiện trùng hai xạ: k1  600     k1  k 1 450 + Khoảng cách từ vân đến vân gần màu với vân i tn  k11D 4, 450.109.2   7, 2,103 m  7, 2mm a 0,5.103 + Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng hai xạ thỏa mãn: 7,5  k.i tn  22  7,5 22 k  1,04  k  3,05 7, 7, Có giá trị k thỏa mãn  Có vân trùng đoạn MN Câu 23: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Y-âng khoảng cách khe a = mm, khoảng cách hai khe tới D = 2m Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng thỏa mãn 0,38 m    0,76 m Khoảng cách gần từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác trùng đến vân sáng trung tâm A 3,24 mm Đáp án B B 1,52 mm C 2,40 mm D 2,34 mm Khoảng vân xạ tím: i t   t D 0,38.2   0,76mm a Khoảng vân xạ đỏ: i d   d D 0,76.2   1,52mm a Vị trí vân tím bậc 1, 2, 3… đỏ bậc 1, 2, 3,… + Vân tím bậc 1: x t1  1.i t  0,76mm + Vân tím bậc 2: x t  2.i t  1,52mm + Vân tím bậc 3: x t3  3.i t  2, 28mm + Vân đỏ bậc 1: x d1  1.i d  1,52mm + Vân đỏ bậc 2: x d  1.i d  3,04mm + Vân đỏ bậc 3: x d3  1.i d  4,56mm Phổ ánh sáng trắng thu sau giao thoa Vị trí trùng ứng với x  1,52 mm Câu 24: (megabook năm 2018) Phát biểu sau sai? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại sóng điện từ B Sóng ánh sáng sóng ngang C Chất khí áp suất lớn bị nung nóng phát quang phổ vạch D Tia X tia gamma khơng thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy Đáp án C Chất khí áp suất lớn bị nung nóng phát quang phổ liên tục Câu 25: (megabook năm 2018) Trong ống Cu-lít-giơ electron tăng tốc điện trường mạnh trước đập vào đối anơt có tốc độ 0,8c Biết khối lượng ban đầu electron 0,511 Mev/c Bước sóng ngắn tia X phát ra: A 3,64.1012 m Đáp án C B 3,79.1012 m C 3,64.1012 m D 3,79.1012 m Công mà electron nhận đến anôt A  Wd   m  m  c Trong đó: m  m0 1 v2 c2  m0  0,82  m0 0,6 Bước sóng ngắn tia X phát tính theo cơng thức: hc hc   m  m0  c2       m  m0  c2  hc 3hc    2m 0c m 0c   1  0,6  3hc 3.6,625.1034.3.108   3,646.1012 m 13 2m 0c 2.0,511.1,6.10 Câu 26: (megabook năm 2018) Lăng kính có tiết diện tam giác ABC, góc chiết quang A, mặt bên có độ rộng a  10 cm Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên AB lăng kính theo phương song song với BC cho toàn chùm sáng khúc xạ mặt AB truyền đến AC Biết chiết suất lăng kính ánh sáng đỏ vừa vặn thỏa mãn điều kiện phản xạ toàn phần AC chiết suất ánh sáng tím Độ rộng chùm sáng ló : [Bản quyền thuộc website dethithpt.com] A 0,534 cm B 0,735 cm C 0,389 cm D 0,337 cm Đáp án C + Tia đỏ vừa vặn phản xạ toàn phần, ta lập luận để thấy toàn tia khác bị phản xạ toàn phần AC đến BC ló hết ngồi + Góc tới i1  300 r1  r2  600 , r3  r2  600  r1  r3  i1  i3 + Đặt z = KC Áp dụng định lí hàm số sin tam giác JKC y y  x  x  cos r  cos r  cos r  cos r 10cos r2 10cos r2   2  xz z x  z 10  y x 10  y cos r cos r 1      cos r2 cos r3  cos r2 cos r1 + Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng cho tia đỏ K với r3  600  r2  600  i gh , i3  i1  300 tam giác AIJ A Ra xa thêm D C Lại gần thêm B Ra xa thêm D 3D D Lại gần thêm 3D Đáp án A Khi đặt mơi trường khơng khí: i  D a Khi chuyển tồn thí nghiệm vào nước: i 'Để khoảng vân khơng đổi thì:  'D ' D ' D '   a na a D ' D D   D'  D  D  a a 3  Cần dịch chuyển quan sát xa thêm D Câu 32: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm Y-ân giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm có bước sóng 0,5 m Vùng giao thoa rộng 26 mm Số vân sáng A 17 B 11 C 13 D 15 Đáp án C Khoảng vân: i  D 0,5.106.2   2.103 m   mm  a 0,5.103 L  26  Số vân sáng: N s           2. 6,5   2.6  13  2i   2.2  Câu 33: (megabook năm 2018) Hiện tượng sau ứng dụng để đo bước sóng ánh sáng? A Hiện tượng giao thoa B Hiện tượng quang điện C Hiện tượng tán sắc D Hiện tượng quang-phát quang Đáp án A Ứng dụng tượng giao thoa để đo bước sóng ánh sáng Câu 34: (megabook năm 2018) Thiết bị hình vẽ bên phận máy lọc nước RO hộ gia đình cơng sở Khi nước chảy qua thiết bị chiếu xạ có khả tiêu diệu làm biến dạng hồn tồn vi khuẩn loại bỏ 99,9% vi khuẩn Bức xạ A tử ngoại B gamma C hồng ngoại D tia X Đáp án A Tia có tác dụng khử trùng, diệt khuẩn tia tử ngoại (hay gọi tia cực tím) Câu 35: (megabook năm 2018) Tia tử ngoại dùng A để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại B y tế để chụp điện, chiếu điện C để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh D để tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loại Đáp án A + Tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại: tia tử ngoại + Chụp điện, chiếu điện, tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loại: tia X + Chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh: tia hồng ngoại Câu 36: (megabook năm 2018) Công thức xác định toạ độ vân sáng thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng A x  k .a  k  Z D B x  k .D  k  Z 2a C x  k .D  k  Z a D x   k  0,5  .D  k  Z a Đáp án C Vị trí vân sáng: x  k.i  k D  k  Z a Câu 37: (megabook năm 2018) Một thấu kính mỏng hai mặt lồi có bán kinh R1  R  10 cm Chiết suất thấu kính tia đỏ tia tím n d  1, 61 n t  1, 69 Chiếu chùm tia sáng trắng song song với trục tới thấu kính Tính khoảng cách từ tiêu điểm ứng với tia đỏ đến tiêu điểm ứng với tia tím A 9,5 mm B 9,5 cm C 1,6 mm Đáp án A Tiêu cự ánh sáng đỏ tím chiếu vào thấu kính: D 1,6 cm  1      n d  1      1, 61  1    12, fd f d  0, 08197 m  81,97 mm  0,1 0,1   R1 R    1    f t  0, 07246 m  72, 46 mm D t    n t  1    1, 69   13,8     0,1 0,1  ft    R1 R  Dd  Khoảng cách từ tiêu điểm ứng với tia đỏ đến tiêu điểm ứng với tia tím f  81,96  72, 46  9,5 mm Câu 38: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai xạ đơn sắc, xạ màu đỏ có bước sóng  d  720 nm xạ màu lục có bước sóng  l (có giá trị khoảng từ 500 nm đến 575 nm) Trên quan sát, hai vân sáng gần màu với vân sáng trung tâm có vân sáng màu lục Giá trị  l : [Bản quyền thuộc website dethithpt.com] A 520 nm B 540 nm C 560 nm D 500 nm Đáp án C + Trên màn, khoảng hai vân sáng gần màu với vân sáng trung tâm có vân sáng lục nên vân sáng lục trùng vân thứ 9: k   + Điều kiện trùng hai xạ: k d  k  k 720     d d  d  80.k d  mm  k  d k + Theo đề bài: 500 nm     575 nm nên: 500  80.k d  575  6, 25  k d  7,  k d  + Giá trị   :    80.k d  80.7  560 nm Câu 39: (megabook năm 2018) Ánh sáng chiếu vào hai khe thí nghiệm Y- âng ánh sáng đơn sắc có bước sóng X Tại điểm M nằm vùng giao thoa cách vân trung tâm 2,16 mm có hiệu đường ánh sáng từ hai khe đến 1, 62m Nếu bước sóng   0, 6m khoảng cách ván sáng kể tiếp A 1,6 mm B 3,2 mm C mm D mm Đáp án B Tại điểm M, ta có: d  d1  ax a d  d 1, 62.106 D 4000   1  0, 75.103   3 D D x 2,16.10 a Khoảng cách vân sáng bằng: x    1 i  D 4000  4.0, 6.106  3, mm a Câu 40: (megabook năm 2018) Phát biểu nói ánh sáng đơn sắc? A Đối với môi trường khác ánh sáng đơn sắc có bước sóng B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Đối với ánh sáng, góc lệch lăng kính khác nhau D Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị lệch đường truyền qua lăng kính Đáp án B + Ánh sáng đơn sác ánh sáng không bị tán sắc mà bị lệch qua lăng kính + Khi truyền qua môi trường, tần số ánh sáng không đổi, vận tốc bước sóng thay đổi + Đối với ánh sáng, góc lệch lăng kính khác khác nhau, phụ thuộc vào chiết suất lăng kính với ánh sáng [Bản quyền thuộc website dethithpt.com] Câu 41: (megabook năm 2018) Chùm tia sáng ló khỏi lăng kính máy quang phổ trước qua thấu kính buồng tối A chùm tia song song B nhiều chùm tia sáng đơn sắc song song C chùm tia phân kỳ nhiều màu D chùm tia phân kỳ màu trắng Đáp án B Hệ tán sắc (lăng kính): Phân tích chùm tia sáng song song từ L1 tới lăng kính thành chùm tia đơn sắc song song Câu 42: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, chiếu xạ có bước sóng 1  0, m bề rộng L người ta thấy 31 vân sáng, thay bước sóng 1 xạ có bước sóng   0, m người ta thấy có 21 vân sáng Biết hai trường hợp hai điểm ngồi khoảng L vân sáng Nếu chiếu đồng thời hai xạ bề rộng L quan sát được: A 41 vân sáng B 40 vân sáng C 52 vân sáng D 36 vân sáng Đáp án A + Trên bề rộng L có 31 vân sáng xạ 1 nên: L   31  1 i1  30.i1 + Tổng số vân xạ bề rộng L: N  N1  N  31  21  52 (vân) + Điều kiện trùng hai xạ: k1 i  0,      k1  k i1 1 0, + Khoảng cách từ vân đến vân gần màu với vân i tn  k11D  k1.i1  3.i1 a  L   30i1  + Số vân trùng bề rộng L: N tn           2.5  11 (vân)  2.3i1   2i tn  + Số vân sáng quan sát được: NS  N  N tn  52  11  41 (vân) Câu 43: (megabook năm 2018) Thấu kính mỏng làm thủy tinh có chiết suất tia đỏ nđ = 1,5145, tia tím nt =l,5318 Tỉ số tiêu cự tia đỏ tiêu cự tia tím A 1,0336 B 1,1057 C 1,2809 D 1,0597 Đáp án A Tiêu cực ánh sáng đỏ tím chiếu vào thấu kính:  1    n d  1    fd  R1 R  f d n t  1,5318      1, 0336 f t n d  1,5145   1  D t    n t  1    f1  R1 R  Dd  Câu 44: (megabook năm 2018) Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự tần số giảm dần là; A ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen B tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại C tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơnghen, tia tử ngoại D tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơnghen Đáp án B Thang sóng điện từ: Từ sóng vô tuyến đến tia gamma: tần số tăng dần (bước sóng giảm dần)  Các xạ xếp theo thứ tự tần số giảm dần: Tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại Câu 45: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng tăng dần khoảng cách hai khe S1, S1 hệ vân thay đổi với ánh sáng đơn sắc A Bề rộng khoảng vân tăng dần lên B Bề rộng khoảng vân lúc đầu tăng, sau giảm C Bề rộng khoảng vân giảm dần D Hệ vân không thay đổi, sáng thêm lên Đáp án C Công thức xác định khoảng vân: i  D a  Nếu tăng dần khoảng cách hai khe khoảng vân giao thoa giảm Câu 46: (megabook năm 2018) Biết vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108m/s Một ánh sáng đơn sắc có tần số 4.1014 Hz, bước sóng chân khơng A 0,75 mm B 0,75 μm C 0,75 m D 0,75 nm Đáp án B Bước sóng ánh sáng chân khơng:   v 3.108   0, 75.106 m  0, 75m f 4.1014 Câu 47: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách hai khe 0,5 mm Giao thoa thực với ánh sáng đơn sắc có bước sóng điểm M cách vân sáng trung tâm mm vị trí vân sáng bậc Nếu dịch xa thêm đoạn 50 cm theo phương vng góc với mặt phẳng hai khe M vị trí vân tối thứ Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,64 μm B 0,5 μm C 0,6 μm D 0,4 μm Đáp án B Ban đầu, M vân sáng bậc nên: x M  Sau dịch xa thêm đoạn trí vân tối thứ nên: x M  1  0,5  Từ (1) (2) ta có: 1  0,5  D 1 a 50 cm theo phương vng góc với mặt phẳng hai khe M vị D  2 a D D 50   D  D  D  50 cm  0,5 m a a 1,5 Bước sóng dùng thí nghiệm: x M  D a.x 0,5.103.1.103    0,5.106  m  a 2D 2.0,5 Câu 48: (megabook năm 2018) Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu sau sai? A Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hóa học khác khác B Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối C Trong quang phổ vạch phát xạ hidro, vùng ánh sáng nhln thấy có bốn vạch đặc trưng vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm vạch tím D Quang phổ vạch phát xạ chất rắn chất lỏng phát bị nung nóng Đáp án D Quang phổ vạch chất khí áp suất thấp bị kích thích phát (Chất rắn chất lỏng bị nung nóng phát quang phổ liên tục) [File word thuộc website dethithpt.com] Câu 49: (megabook năm 2018) Một nguồn sáng đơn sắc S cách hai khe Y-âng 0,2 mm phát xạ đơn sắc có   0, 64 m Hai khe cách a  mm , cách hai khe m Miền vân giao thoa có bề rộng 12 mm Số vân tối quan sát A 16 B 18 C 19 D 17 Đáp án C Khoảng vân giao thoa: i  D 0, 64.3   0, 64 mm a (Khi bấm để đơn vị theo đơn vị chuẩn kết đơn vị chuẩn:   m  ; D  m  ; i, a  mm  ) Số vân tối quan sát màn: 1  12  L 1 N t             2.9,875   2,9  19 (vân)  2i   2.0, 64  Câu 50: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S phát xạ đơn sắc  , quan sát cách mặt phẳng hai khe khoảng không đổi D, khoảng cách hai khe S1S2  a thay đổi (nhưng S1 S2 cách S) Xét điểm M màn, lúc đầu vân sáng bậc 4, giảm tăng khoảng cách S1S2 lượng a vân sáng bậc k bậc 3k Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 2a M là: A vân sáng bậc B vân tối thứ C vân sáng bậc D vân sáng bậc Đáp án D + Khi khoảng cách khe tới a M vân sáng bậc nên x M  D a  2 + Nếu giảm tăng khoảng cách S1S2 lượng a vân sáng bậc k bậc 3k D   x M  k a  a k 3k    a  2.a nên  a  a a  a  x  3k D M a  a  + Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 2a M là: x M  k ' + Sso sánh với (1) ta có: x M  D D D  k '  k' a  2a aa a D D k '   k '   Tại M vân sáng bậc a a Câu 51: (megabook năm 2018) Tia hồng ngoại xạ có A chất sóng điện từ B khả ion hố mạnh khơng khí C khả đâm xun mạnh, xun qua lớp chì dày cỡ cm D bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng đỏ Đáp án A Tia hồng ngoại có chất sóng điện từ: + Có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng đỏ + Khả ion hố yếu khơng khí + Khả đâm xuyên yếu, bị bìa chặn lại Câu 52: (megabook năm 2018) Gọi n c , n l , n L , n v chiết suất thuỷ tinh tia chàm, lam, lục, vàng Sắp xếp thứ tự ? A n c  n L  n l  n v B n c  n l  n L  n v C n c  n L  n l  n v D n c  n l  n L  n v Đáp án B Từ Đỏ đến Tím: chiết suất mơi trường tăng dần nên cách xếp là: nc  nl  nL  nv Câu 53: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 m Khoảng cách vân sáng liên tiếp A mm B mm C mm D 10 mm Đáp án B D 0,5.103.2.103    mm  Khoảng vân giao thoa: i  a 0,5 Khoảng cách vân sáng liên tiếp: L    1 i  4.2  mm Câu 54: (megabook năm 2018) Thực giao thoa ánh sáng với thí nghiệm Young Chiếu sáng đồng thời hai khe Y-âng hai xạ đơn sắc có bước sóng 1  khoảng vân tương ứng i1  0, 48 mm i  0,36 mm Xét điểm A quan sát, cách vân sáng O khoảng x  2,88 mm Trong khoảng từ vân sáng O đến điểm A (khơng kể vạch sáng O A) ta quan sát thấy tổng số vạch sáng A B C 16 D 11 Đáp án D Số vân sáng xạ khoảng OA:  k1i1  2,88   k1   k1  1; 2; 3; 4;  N1  vân Số vân sáng xạ khoảng OA:  k 2i  2,88   k   k  1; 2; 3; 4; 5; 6;  N  vân Điều kiện trùng hai xạ: k i1 0, 48     ( k lấy đến 7) k1 i 0,36 Vậy khoảng OA có vân trùng hai xạ Tổng số vân sáng quan sát được: N  N1  N  N tn (vì vân trùng nhìn thấy vân sáng)  N     11 (vân) Câu 55: (megabook năm 2018) Tia tử ngoại A ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn B có tần số tăng truyền từ khơng khí vào nước C có khả đâm xuyên mạnh tia gamma D không truyền chân không Đáp án A Ứng dụng bật tia từ ngoại khử trùng, diệt khuẩn Câu 56: (megabook năm 2018) Chiếu chùm ánh sáng trắng qua lãng kính Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác Đó tượng A tán sắc ánh sáng B nhiễu xạ ánh sáng C khúc xạ ánh sáng D giao thoa ánh sáng Đáp án A Hiện tượng chùm sáng tách thành nhiếu chùm sảng có màu sắc khác qua lăng kính gọi tượng tán sắc ánh sáng Câu 57: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sảng Y-âng có a  mm; D  m ; ánh sáng thí nghiệm ánh sáng trắng có bước sóng từ 0, m đến 0, 75 m Tại điểm M cách vân trung tâm mm có quang phổ chồng lên nhau: A B C D Đáp án A Giả sử C có vân sáng xạ  : x   k D a.x 1.103.5.103     m  a kD k.1 k Ánh sáng thí nghiệm ánh sáng trắng có bước sóng từ 0, m đến 0, 75 m nên: 0,   0, 75  6,  k  12,5  k  7; 8; 9; 10; 11 k Cứ giá trị k, ứng với xạ cho vân sáng M Vậy, M có tổng cộng vân sáng xạ chồng lên Câu 58: (megabook năm 2018) Một ống Cu-lít-giơ phát tia X có bước sóng nhỏ 80 pm Lấy số Plăng h  6, 625.1034 Js ; tốc độ ánh sáng chân không c  3.108 m s Nếu tăng hiệu điện anốt catơt thêm kV tia X phát có tần số lớn A 2,568.1018 Hz B 4,958.1018 Hz C 4,187.1018 Hz D 3, 425.1018 Hz Đáp án B Ban đầu, hiệu điện hai đầu anôt catôt eU AK  hc hc 19,875.1026  U AK    15527 V  e. 1, 6.1019.80.1012 Nếu tăng hiệu điện anốt catơt thêm kV tia X phát có tần số lớn bằng: eU 'AK  hf max  f max   f max eU 'AK h 1, 6.1019 15527  5000    4,958.1018 Hz 34 6, 625.10 Câu 59: (megabook năm 2018) Thực thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc khe Y-âng khơng khí (chiết suất n  ) Đánh dấu điểm M màn, M có vân sáng Trong khoảng từ M đến vân trung tâm vân sáng Nhúng tồn hệ giao thoa vào mơi trường chất lỏng thấy M vân sáng khác so với khơng khí bậc Chiết suất n mơi trường là: [Bản quyền thuộc website dethithpt.com] A B 1,75 C 1,25 D 1,5 Đáp án C Giữa M vân trung tâm vân sáng  M vân sáng thứ 4: x M  Khi nhúng toàn hệ vào mơi trường chiết suất n bước sóng giảm:  '  D a 1  i D  i'   n n na Tại vị trí M, khoảng vân giảm bậc vân tăng nên: k '  k    x M  Từ (1) (2) ta có: D  2 a D D   n   1, 25 a n.a Câu 60: (megabook năm 2018) Lăng kính làm thủy tinh, tia sáng đơn sắc màu lục, tím đỏ có chiết suất n1, n2 n3 Trường hợp sau đúng? A n1  n  n B n1  n  n C n  n  n1 D n  n1  n Đáp án D Bước sóng lớn chiết suất nhỏ nên chiết suất lăng kính với ánh sáng: n  n1  n Câu 61: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 μm Khoảng vân giao thoa A 0,5 mm B 0,6 mm C 0,9 mm D 0,2 mm Đáp án A Khoảng vân giao thoa: i  D 0, 45.103.2.103   0,9 mm a Câu 62: (megabook năm 2018) Quang phổ liên tục A phụ thuộc vào chất nhiệt độ nguồn phát B phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát mà không phụ thuộc vào chất nguồn phát C phụ thuộc vào chất nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát D không phụ thuộc vào chất nhiệt độ nguồn phát Đáp án B Đặc điểm quang phổ liên tục: + Không phụ thuộc vào cấu tạo nguồn phát + Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát Câu 63: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng ánh sáng đơn sắc Khi tiến hành khơng khí người ta đo khoảng vân i = mm Đưa toàn hệ thống vào nước có chiết suất n  khoảng vân đo nước A 1,5 mm B 2,5 mm C 1,25 mm D mm Đáp án A Khi nhúng toàn hệ vào mơi trường chiết suất n bước sóng giảm:   Thay số vào ta được: i   D i  i   n na n i   1,5 mm n Câu 64: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S phát xạ đơn sắc λ, quan sát cách mặt phẳng hai khe khoảng không đổi D, khoảng cách hai khe S1S2  a thay đổi (nhưng S1 S2 cách S) Xét điểm M màn, lúc đầu vân sáng bậc 4, giảm tăng khoảng cách S1S2 lượng a vân sáng bậc k bậc 3k Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 2a M là: A vân tối thứ B vân sáng bậc C vân sáng bậc D vân sáng bậc Đáp án D + Khi khoảng cách khe tới a M vân sáng bậc nên x M  D  2 a + Nếu giảm tăng khoảng cách S1S2 lượng a vân sáng bậc k bậc 3k nên D   x M  k a  a k 3k    a  2.a   D a   a a   a  x  3k  M a  a + Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 2a M là: x M  k  D D D  k   k  a  2a aa a + So sánh với (1) ta có: x M  D D k    k    Tại M vân sáng bậc a a Câu 65: (megabook năm 2018) Góc chiết quang lăng kính 8° Chiếu tia sáng trắng vào mặt bên lăng kính, theo phương vng góc với mặt phẳng phân giác góc chiết quang Đặt quan sát, sau lăng kính, song song với mặt phẳng phân giác lăng kính cách mặt phân giác đoạn l,5m Chiết suất lăng kính tia đỏ nđ = 1,50 tia tím nt = 1,54 Độ rộng quang phổ liên tục quan sát A 8,4 mm B 7,0 mm C 9,3 mm D 6,5 mm Đáp án A Góc lệch tạo tia đỏ tia tím: + Góc tạo tia đỏ tia tím sau ló khỏi mặt bên kính D   n tím  n  A  1,54  1,5   0,32  5,59.103  rad  + Bề rộng vùng quang phổ: L  d.D  1,5.5,59.103  8,37.103  m   8,37 mm lăng Câu 66: (megabook năm 2018) Tia hồng ngoại dùng: A để tìm khuyết tật bên sản phẩm B để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh C y tế dùng để chụp điện, chiếu D để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại Đáp án B Ứng dụng tia hồng ngoại dùng để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh Câu 67: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khoảng cách hai khe a = mm, khoảng cách từ hai khe tới D = m, bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe   0, m khoảng cách hai vân sáng bậc hai bên A mm B 1,2 mm C 4,8 mm D 2,6 mm Đáp án C Khoảng vân giao thoa: i  D 0, 6.103.2.103   0, mm a Khoảng cách hai vân sáng bậc hai bên x  2, 4i  8.0,  4,8 mm Câu 68: (megabook năm 2018) Trên trục thấu kính hội tụ mỏng, đặt ảnh M vng góc với trục thấu kính tiêu điểm ảnh Fđ’ thấu kính ánh sáng đỏ Biết thấu kính có rìa đường tròn đường kính D Khi chiếu chùm ánh sáng trắng dạng trụ có đường kính d có trục trùng với trục thấu kính kết luận sau vệt sáng A Vệt sáng có màu cầu vồng tâm màu tím, mép màu đỏ B Là vệt sáng trắng C Là dải màu biến thiên liên lục từ đỏ đến tím D Vệt sáng có màu cẩu vồng tâm màu đỏ, mép màu tím Đáp án D Vì ảnh đặt tiêu điểm ảnh F đỏ nên màu đỏ vị trí tiêu điểm => tâm màu đỏ Câu 69: (megabook năm 2018) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a = 0,8 mm, bước sóng dùng thí nghiệm   0, m Gọi H chân đường cao hạ từ S1 tới quan sát Lúc đầu H vân tối giao thoa, dịch xa dần có lần H vân sáng giao thoa Khi dịch chuyển trên, khoảng cách vị trí để H vân sáng giao thoa lần đầu H vân tối giao thoa lần cuối là: [File word thuộc website dethithpt.com] A 0,32 m B 1,2 m C 1,6 m D 0,4 m Đáp án B Gọi D khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới quan sát Ta có x H  a  0, mm Gọi E1 E hai vị trí mà H cực đại giao thoa Khi đó, vị trí E1H cực đại thứ hai: x H  2i1  i1  0, mm Mà: i1  D1 a.i  D1   0, m a  Tại vị trí E 2H cực đại thứ nhất: x H  i  i  0, mm  2i1  i  D D   D  2D1  0,8 m a a Gọi E vị trí mà H cực tiểu giao thoa lần cuối Khi H cực tiểu thứ nhất: xH  i  i  2x H  0,8 mm  4i1  D  4D1  1, m Khoảng cách 22 vị trí để HH cực đại giao thoa lần đầu HH cực tiểu giao thoa lần cuối E1E  D  D1  1, m ...   20 Câu 11: (megabook năm 2018) Phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc qua lăng kính B Tổng hợp ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng C Ánh sáng trắng hỗn hợp vô số ánh sáng đơn... sai câu sau: A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính B Mỗi ánh sáng đơn sắc khác có màu sắc định khác C Lăng kính có khả làm tán sắc ánh sáng D Ánh sáng trắng tập hợp ánh sáng. .. thi n liên tục từ đỏ đến tím D Chỉ có ánh sáng trắng bị tán sắc truyến qua lăng kính Đáp án C Ánh sáng trắng hỗn hợp vơ số ánh sáng đơn sắc có màu biến thi n liên tục từ đỏ đến tím Câu 12: (megabook
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 12 SÓNG ÁNH SÁNG 69 câu sóng ánh sáng trích từ đề thi megabook năm 2018 image marked , Lớp 12 SÓNG ÁNH SÁNG 69 câu sóng ánh sáng trích từ đề thi megabook năm 2018 image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay